Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan misji ewangelizacyjnych i peregrynacji relikwii Krzyża Świętego Parafii Danków

3,109 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan misji ewangelizacyjnych i peregrynacji relikwii Krzyża Świętego Parafii Danków

  1. 1. Misje Ewangelizacyjne Danków 2 – 9 październik 2011r.Peregrynacja Relikwii Krzyża świętego Danków 12 – 13 październik 2011r.
  2. 2. DroDzy Parafianie Dankowscy Zwracam się do Was na progu Wielkich wydarzeń duszpasterskich, jakiebędą miały miejsce w naszej Parafii. Będą to Misje Święte w dn. 2- 9 październikai Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego w dn. 12/13 październik 2011 r. Naszks. Arcybiskup Stanisław Nowak podejmując decyzję o tych wydarzeniachwyraził nadzieję na pogłębienie w nas Wiary, Miłości i Nadziei, na nowe odkrycieprzynależności do Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał pozostającw Najświętszym Sakramencie. Nadzieję na pogłębienie świadomości, że wszyscybez wyjątku stanowimy Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół, nadzieję na wzięcieprzez ludzi świeckich odpowiedzialności i troski za to Ciało. Nadzieję na powrótzagubionych. Kochani Parafianie czasy w jakich żyjemy nie są łatwe; tak pod względemmaterialnym, moralnym i duchowym. Przyczyn jest wiele i nie miejsce, aby jewymieniać, zwłaszcza dotyczących sfery materialnej. Jeśli jednak chodzi o standuchowy i moralny to winę ponosimy w większości sami. W pogoni życia, obciążeniobowiązkami, wplątani w niepotrzebne konflikty i podziały, zafascynowani środkamiprzekazu społecznego, zapominamy o tym co najważniejsze – o zbawieniu siebiei naszych bliskich. Zeświecczenie i pogaństwo atakują ze wszystkich stron podbijająccoraz więcej narodów i państw. Dotyczy to naszej Ojczyzny, ale i naszej Parafii. Powiedzmy sobie otwarcie na wszystko mamy czas, tylko nie dla Boga.Do największych i najczęstszych naszych grzechów należą: zaniedbywanieMszy Świętej wielu nie chodzi w ogóle), modlitwy (pacierz!), lekceważenie dniświątecznych (zwłaszcza wykonywanie prac niekoniecznych), nieprzystępowaniedo spowiedzi i Komunii Świętej, łamanie Przykazań Boskich, życie w związkachniesakramentalnych, niepotrzebne sfary, kłótnie, nienawiść i zazdrość. Dlatego Misje Święte i peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego niechbędą wołaniem w naszą stronę Chrystusa Ukrzyżowanego „Przyjdźcie do Mniewszyscy”. Pan Jezus zapytał kiedyś św. Piotra – „Piotrze czy miłujesz Mnie?”.Z tym pytaniem zwraca się do każdej i każdego z nas po imieniu. Czy Mnie miłujesz?,a może dlaczego Mnie nie miłujesz?, dlaczego mnie odrzuciłeś, zapomniałeśo Mnie?. Dni, które są przed nami będą miłosnym oczekiwaniem Boga na naszpowrót, na zakosztowanie jak jest dobry i słodki. Proszę Was bardzo, niech to słowo dotrze do każdej i każdego z was, dodzieci, młodzieży, małżonków, starszych, samotnych i chorych. Niech szczególniedotrze do tych, którzy z jakiś przyczyn odeszli od Boga i Kościoła i są daleko odNiego. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia”.Na krzyżach misyjnych często spotyka się napis. „Ratuj duszę swoją”. To wezwaniekieruję do Was, kochani Parafianie w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem zaWasze i swoje zbawienie. Ufam, że tego czasu łaski nie zmarnujemy, że na to słowoodpowiecie wszyscy pozytywnie. Razem z Księżmi Wikariuszami, zapraszamy Was i życzę błogosławionychowoców Misji Świętych i Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego. Ks. Proboszcz Henryk Dusza i Księża Wikariusz Tomasz, Szczepan i JacekDanków 15.09.2011 r.
  3. 3. Program misji EwangElizacyjnych Danków 2 - 9 październik 2011 r.Niedziela – 2 paździerNik 2011r(adoracja najśw. Sakramentu) 7.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 8.00 Msza św. 9.30 Msza św. 11.00 Msza św. 16.30 Różaniec 17.00 Msza św. 21.00 Apel JasnogórskikaPlicE: 12.00 Rębielice Szlacheckie 14.30 Natolin 15.30 AlbertówpoNiedziałek – 3 paździerNik 2011r. – dzień zmarłych 9.00 Msza św. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży 17.30 Procesja żałobna na cmentarz z różańcem i Msza św. na cmentarzu za zmarłych 21.00 Apel Jasnogórski 15.00 Natolin 17.00 Rębielice Szlacheckie 19.00 AlbertówWtorek – 4 paździerNik 2011r. – dzień chorych 9.00 Msza św. Od 10.00 Odwiedziny chorych w domach 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży i różaniec 18.00 Msza św. 21.00 Apel Jasnogórski 15.00 Rębielice Szlacheckie 17.00 Albertów 19.00 Natolin
  4. 4. Środa – 5 paździerNik 2011r. – dzień małżeństW 9.00 Msza św. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży 18.00 Msza św. i różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 15.00 Albertów 17.00 Rębielice Szlacheckie 18.00 SpOWiedź W naTOLinie 19.00 NatolinczWartek – 6 paździerNik 2011r. – dzień eucharystii i kapłaństWa 9.00 Msza św. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży i różaniec 18.00 Msza św. 21.00 Apel Jasnogórski 15.00 Natolin 17.00 Albertów 18.00 SpOWiedź W rĘBieLiCaCH SzLaCHeCkiCH 19.00 Rębielice Szlacheckiepiątek – 7 paździerNik 2011r. – dzień krzyża 9.00 Msza św. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży 18.00 Msza św. i różaniec 20.00 drOGa krzYŻOWa na WaŁaCH i USTaWienie Oraz pO- ŚWiĘCenie krzYŻa MiSYJneGO (przynosimy świece) 21.00 Apel Jasnogórski 15.00 Rębielice Szlacheckie 17.00 Natolin 18.00 SpOWiedź W aLBerTOWie 19.00 Albertówsobota – 8 paździerNik 2011r. – dzień słoWa bożego SpOWiedź W dankOWie: 8.30 – 12.00, 15.00 – 18.00 9.00 Msza św. 11.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży 17.00 Msza św. i procesja różańcowa po Lipiu Ołtarze: 1. Danków, pogranicze z Lipiem 2. Przy krzyżu przy domu nauczyciela 3. Przy kapliczce
  5. 5. 4. Ul. Parkowa 5. Ul. Kasztanowa W SOBOTĘ nie Ma MSzY ŚW. W kapLiCaCHNiedziela – 9 paździerNika 2011r. 7.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 8.00 Msza św. 9.30 Msza św. 12.00 SUMa OdpUSTOWa pOŁĄCzOna z BierzMOWanieM 16.00 Msza św. kaPlicE: 9.30 Msza św. w Rębielicach Szlacheckich 9.30 Msza św. w Albertowie 9.30 Msza św. w Natolinie prOGraM pereGrYnaCJi reLikWii krzYŻa ŚW. dankÓW, 12 – 13 października 2011r.Środa -12 paździerNik g. 17.15 – procesja z kościoła do miejsca powitania krzyża (danków za mostem) g.18.00 – powitanie krzyża i procesja do kościoła ok. godz. 18.30 – Msza św. z udziałem ks. Biskupa z odnowieniem przyrze- czeń chrzcielnych, przyrzeczeniem dochowania wierności krzyżowi, poświęcenie krzyży dla rodzin parafii- ucałowanie relikwii krzyża św. ok. godz. 20.00 – rozpoczęcie się adoracji krzyża (program poniżej) g. 23.30- procesja z krzyżem na cmentarz g.24.00 – Msza św. za zmarłychpowrót procesji do kościoła i adoracja.czWartek 13 paździerNik g. 7.00 Msza Święta- adoracja g. 9.00 Msza Święta- adoracja g. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego g. 16.30 – Msza Święta na zakończenie peregrynacjipożegnanie i procesja z krzyżem do kaplicy samochodu
  6. 6. prOGraM adOraCJi reLikWii krzYŻa ŚWiĘTeGOŚroda 12 paździerNik 20.00 – 21.00 Młodzież 21.00- 22.00 nauczyciele i wychowawcy z całej parafii i pracownicy Urzędu Gminy Lipie 22.00-23.00 Lipie - Osiedle, ul. Stawowa, parkowa, Czereśniowa i dworska 23.00 – 23.30 Troniny i rębielice królewskieczWartek 13 paździerNik 1.00–2.00 albertów 2.00 – 3.00 Lipie, ul Częstochowska od kapliczki do nowej i ul. nowa 3.00 – 4.00 Lipie – od ul. Częstochowskiej do ul. nowej do dankowa, kresy i ul ziołowa. 4.00- 5.00 danków, od nr. 1 do plebani 5.00 – 6.00 danków od lasu do kościoła 6.00- 7.00 Lipie ul. kasztanowa 8.00- 9.00 Żywy różaniec z całej parafii 10.00 – 11.00 – natolin 11.00 - 12.00 – zbrojewsko i Brzózki 12.00 – 13.00 Szyszków 13.00 – 14.00 rębielice Szlacheckie 14.00 – 15.00 Lipie ul. Częstochowska –od napoleona i ul. Wiśniowa do kaplicy 15.00 – 16.00 dzieci z całej parafii
  7. 7. informacje: 1. We wtorek od g. 10.00 odwiedziny chorych w domach – zgłaszamy w zakrystii 2. W piątek 7 X – g. 20.00 Droga Krzyżowa na Wałach z Krzyżem mi- syjnym, następnie ustawienie Krzyża i poświęcenie /przy kościele/ - przynosimy świece 3. W sobotę 8 X g. 17.00 Msza Święta i procesja różańcowa po Lipiu / przynosimy świece/ 4. Przez wszystkie dni misyjne będą wystawione przed kościołem i ka- plicami kartony, do których każda rodzina z Parafii przynosi znicz dla dekoracji drogi procesji z krzyżem. 5. Środa 12 X g. 17.00 formuje się procesja: krzyż, ministranci, lekto- rzy, poczty sztandarowe, feretrony, sztandary, chorągwie, różaniec i obraz Matki Bożej Dankowskiej. g. 17.00 – chętni parafianie jadą samochodami i motorami do Wilko- wiecka – od strony Waleńczowa, ustawiają się kolumną, która pro- wadzi samochód kaplicę do Dankowa. Nad przebiegiem kolumny czuwają wyznaczeni strażacy. g. 18.00 Powitanie Krzyża – przynosimy świece i krzyże / można je kupić w czasie misji lub zabieramy z domu/ g. 23.30 Procesja z krzyżem na cmentarz, również ze świecami Czwartek 13X g. 17.30 pożegnanie krzyża - odwozimy samochoda- mi i motorami 6. Peregrynacja krzyża będzie filmowana. Będzie możliwość zakupu płyt DVD z okolicznościowym nadrukiem w etui plastikowym i oko- licznościową okładką po 35 zł. Zamówienia składamy w zakrystii do 25 października. 7. Prosimy o dekorację domów flagami, okien krzyżami i obrazami na dzień 12 i 13 października w całej Parafii. 8. Dekoracja trasy procesji od kościoła do mostu w środę od 9.00 – pro- simy strażaków i chętnych z całej Parafii.

×