QB-X-10(SS)-A 1
1. «tf]r‚f ðthËtu yux÷u þwk ?
(A) {t™ð {™™wk ¾uztý
(B) Ë‚T, r[‚T y™u yt™kŒ™e y™w¼qr‚
(C) …Þtoðhý y™u {t™ðS...
2 QB-X-10(SS)-A
9. ytsu ÿrðz fq¤™e ¼t»tt ƒtu÷‚t ÷tuftu ¼th‚™t fÞt ¼t„{tk ðËu Au ?
(A) …qðo ¼th‚ (B) …rù{ ¼th‚
(C) Œrûtý ¼t...
QB-X-10(SS)-A 3
20. yfef™t ½huýtk {txu fÞwk þnuh «ÏÞt‚ Au ?
(A) Ëwh‚ (B) yt„út
(C) ¾k¼t‚ (D) WŒu…wh
21. ™e[u™t{tkÚte fE f]...
4 QB-X-10(SS)-A
31. ¼h‚™txâ{T ™]íÞþi÷e™wk WŒT¼ðMÚtt™ fÞwk htßÞ Au ?
(A) ytkÄú «Œuþ (B) ‚r{÷™tzw
(C) {ntht»xÙ (D) fuh¤
32. ...
QB-X-10(SS)-A 5
42. fÞt Ë{útxtu™t Ë{Þ{tk „tkÄthþi÷e …qýoY…u rðfËe n‚e ?
(A) …Õ÷ð (B) [tu÷
(C) fw»ttý (D) …tkzâ
43. fÞwk {k...
6 QB-X-10(SS)-A
53. fÞtu Þw„ ‘f÷t™t Ëwðýo Þw„’ ‚hefu ytu¤¾tÞtu ?
(A) „wÂÞw„ (B) {tiÞoÞw„
(C) y‚w{tiÞoÞw„ (D) …ùtŒT „wÂÞw...
QB-X-10(SS)-A 7
64. y{eh ¾wþhtu™e f]r‚ fE Au ?
(A) …Ètð‚e (B) ytrËft
(C) h½wðkþ (D) MðÙ ðtËðŒ‚{T
65. yƒw÷ VÍ÷™tu rðÏÞt‚ „...
8 QB-X-10(SS)-A
75. Œuðtu™t «Út{ MÚt…r‚ ftuý {™tÞ Au ?
(A) ™thŒ (B) ¼]„w
(C) ðrËc (D) rðïf{to
76. fw»ttý htsðe™t Ë{Þ™e ƒwØ...
QB-X-10(SS)-A 9
86. yturhMËt{tk fÞwk ËqÞo{krŒh ytðu÷wk Au ?
(A) …èŒf÷™wk (B) ¾sqhtntu™wk
(C) ftuýtfo™wk (D) Útkòðwh™wk
87....
10 QB-X-10(SS)-A
97. f÷tfthtu y™u fthe„htu™u ftuýu Ëkhûtý y™u «tuíËtn™ ytÃÞtk n‚tk ?
(A) rðŒuþeytuyu (B) ðu…theytuyu
(C) þ...
QB-X-10(SS)-A 11
108. fÞwk ËkËtÄ™ ™rð™efhýeÞ Au ?
(A) ¾r™s‚u÷ (B) ¾r™s ftu÷Ëtu
(C) ƒtÞtu„ìË (D) fwŒh‚e ðtÞw
109. fÞt ËkËtÄ...
12 QB-X-10(SS)-A
119. þu™t hË{tkÚte x…uoLxtR™ ƒ™u Au ?
(A) [ez (B) M«wË
(C) ŒuðŒth (D) Ëezh
120. fÞt «fth™t sk„÷ rðM‚th{tk...
QB-X-10(SS)-A 13
130. ¼th‚{tk fux÷t sið ythrût‚ ûtuºttu ytðu÷tk Au ?
(A) 33 (B) 13
(C) 23 (D) 53
131. „wsht‚™tu fÞtu «Œuþ ...
14 QB-X-10(SS)-A
141. ™e[u™t{tkÚte þt™t Wí…tŒ™{tk ¼th‚ «Út{ ™kƒhu Au ?
(A) ™tr¤Þuhe (B) ztk„h
(C) ½ô (D) {„V¤e
142. „wsht‚...
QB-X-10(SS)-A 15
152. ¼th‚™t fux÷t xft þnuhtu{tk …uÞs¤™e ‚eðú yA‚ Au ?
(A) 1 xft (B) 8 xft
(C) 25 xft (D) 50 xft
153. ‘„út...
16 QB-X-10(SS)-A
163. r{© Ät‚w ‚hefu ð…ht‚t ¾r™s™wk WŒtnhý yt…tu.
(A) ƒtuõËtRx (B) Ëtu™w
(C) f÷tE (D) {U„u™eÍ
164. {æÞ «Œu...
QB-X-10(SS)-A 17
174. ftu÷Ëtu fÞt «fth™t ¾zftu{tkÚte «t ÚttÞ Au ?
(A) yø™uÞ ¾zf (B) Y…tk‚rh‚ ¾zf
(C) «M‚h ¾zf (D) yt{t™w...
18 QB-X-10(SS)-A
185. ¼th‚{tk ËtiÚte {tuxwk s¤rðãw‚ {Útf fÞt htßÞ{tk Au ?
(A) fýtoxf (B) ‚r{÷™tzw
(C) {ntht»xÙ (D) „wsht‚
...
QB-X-10(SS)-A 19
196. ¼th‚™tu ËtiÚte rðþt¤ Wãtu„ fÞtu Au ?
(A) …tu÷tŒ Wãtu„ (B) Ëw‚htW ft…z Wãtu„
(C) huþ{e ft…z Wãtu„ (D)...
20 QB-X-10(SS)-A
207. ytsu …rhðn™ «ð]r¥t{tk fuðt «fth™t ËtÄ™tuyu «¼wíð s{tÔÞwk Au ?
(A) Þtkrºtf (B) …hk…ht„‚
(C) Ëtu÷h (D)...
QB-X-10(SS)-A 21
218. „wsht‚™wk ËtiÚte {tuxwk hu÷ðu skõË™ fÞwk Au ?
(A) Ëwh‚ (B) y{ŒtðtŒ
(C) htsftux (D) ðztuŒht
219. ¼th‚...
22 QB-X-10(SS)-A
229. ™e[u™t{tkÚte fE {tæÞr{f fûtt™e ytŠÚtf «ð]r¥t Au ?
(A) …þw…t÷™ (B) yýwþ†tu™wk Wí…tŒ™
(C) {íMÞ Wãtu„ (...
QB-X-10(SS)-A 23
239. rðï{tk fÞt rŒðË™u ‘…Þtoðhý rŒ™’ ‚hefu Wsððt{tk ytðu Au ?
(A) 5 ËÃxuBƒh (B) 5 ytì„Mx
(C) 5 sq™ (D) 5 ...
24 QB-X-10(SS)-A
250. ¼th‚{tk „heƒtE™wk ËtiÚte Ÿ[wk «{tý fÞt htßÞ{tk Au ?
(A) {æÞ «Œuþ (B) rƒnth
(C) yturhMËt (D) W¥th «Œu...
QB-X-10(SS)-A 25
261. ytk‚hht»xÙeÞ ¾tã …ŒtÚttuo™u fE ËkMÚtt «{trý‚ fhu Au ?
(A) CAC (B) IOB
(C) FAO (D) WHO
262. …tu‚t™e …...
26 QB-X-10(SS)-A
272. „wsht‚{tk fLÞt fu¤ðýe™t W¥tus™ {txu fE Þtus™t y{÷{tk {qfe Au ?
(A) {rn÷t ƒtuLz (B) ËhMð‚e ƒtuLz
(C) ...
QB-X-10(SS)-A 27
283. ¼th‚{tk E.Ë. 2001{tk Ëtûth‚t™tu Œh fux÷t xft n‚tu ?
(A) 65.38 (B) 64.8
(C) 81.67 (D) 70
284. ‘ËkÞwõ‚...
28 QB-X-10(SS)-A
294. ¼th‚™t Œw„o{ sk„÷tu ðå[u …ntze «Œuþtu{tk fE òr‚ytu ðËðtx fhu Au ?
(A) y™wËqr[‚ òr‚ytu (B) r„rhs™ òr‚...
QB-X-10(SS)-A 29
304. ¼th‚{tk ƒkÄthý {tLÞ {wÏÞ ¼t»ttytu Ërn‚ fux÷e {tLÞ ¼t»ttytu Au ?
(A) 1652 (B) 2024
(C) 1868 (D) 1245
...
30 QB-X-10(SS)-A
315. yt…ýt Œuþ{tk Ët{tLÞ ÷tuftu™u ftÞŒt™e òýfthe ytuAe ntuðt™wk fthý fÞwk Au ?
(A) ytht{ r«Þ‚t (B) …hk…ht...
QB-X-10(SS)-B 31
1. ËkMf]r‚ yux÷u þwk ?
2. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™tk rðrþü ÷ûtýtu fÞt fÞt Au ?
3. «tf]r‚f ðthËt™t {wÏÞ ½xftu fÞt f...
32 QB-X-10(SS)-B
32. ¼h‚™txâ{T™t {wÏÞ ytÄthËútu‚ „úkÚttu fÞt fÞt Au ?
33. ¼th‚{tk ¼h‚™txâB™t ðthËt™u ftuýu ftuýu ò¤ðe htÏÞ...
QB-X-10(SS)-B 33
66. «t[e™ ¼th‚™t ðtM‚wþt†™t «ýu‚tytu sýtðtu.
67. [kÿ„úný™wk Ët[wk fthý …]Úðe™tu …zAtÞtu Au ‚u{ ftuýu Ëtrƒ...
34 QB-X-10(SS)-B
100. Wßsz ¼qr{{tk fÞt rðM‚thtu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ?
101. …ðo‚eÞûtuºttu{tk fÞt W…tÞtuÚte ¼qr{Ätuðtý yxftðe ...
QB-X-10(SS)-B 35
134. f]r»t ûtuºtu fÞt fÞt ËkMÚtt„‚ ËwÄtht ÚtÞt Au ?
135. þý{tkÚte fE fE ðM‚wytu ƒ™u Au ?
136. ytí{r™ðton ...
36 QB-X-10(SS)-B
168. ftu÷Ët™u þt {txu ft¤tu nehtu fnu Au ?
169. fÞt ht»xÙtu ftu÷Ët™tu ƒntu¤tu W…Þtu„ fhu Au ?
170. „wsht‚...
QB-X-10(SS)-B 37
202. ¼th‚{tk ËtiÚte ÷tkƒtu hu÷{t„o fÞtu Au ? ‚u™e ÷kƒtE sýtðtu.
203. fE ™nuh™u ht»xÙeÞ s¤{t„o ‚hefu ½tur»...
38 QB-X-10(SS)-B
236. ðifÂÕ…f ÔÞðËtÞ™e ÔÞðMÚtt™t y¼tðu „út{eý rðM‚th™t ÷tuftu þu™t W…h r™¼oh hnu‚t ?
237. s{e™Ätht ËwÄtht™...
QB-X-10(SS)-B 39
270. ™Vt¾tuhe yux÷u þwk ?
271. sÚÚttƒkÄ ¼tðtkf™wk xqkfwk ™t{ yt…tu.
272. yu„{tfo fE fE [esðM‚w …h ÷„tððt{...
40 QB-X-10(SS)-B
304. Ëtk«ŒtrÞf‚t yux÷u þwk ?
305. fèh…kÚteytu Ä{o™e ƒtƒ‚{tk fuðt «Þí™tu fhu Au ?
306. Ët{trsf ‚™tð õÞthu ...
QB-X-10(SS)-C 41
1. ¼th‚™t ËtkMf]r‚f ðthËt y™u «tf]r‚f ðthËt ðå[u™tu ËkƒkÄ sýtðtu.
2. rn{t÷Þ …ðo‚u ¼th‚™t ÷tufSð™™u fE he‚...
42 QB-X-10(SS)-C
33. yt…ýt ËtkMf]r‚f ðthËt™t s‚™ yk„u ƒkÄthý{tk htßÞ Ëhfthtu ‚u{s fuLÿ Ëhfth™e fE Vhòu™tu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu
Au...
QB-X-10(SS)-C 43
66. ½hu÷wk sYrhÞt‚ …qhe fhðt ð]rü s¤ fuðe he‚u W…Þtu„e ƒ™u Au ?
67. r™hk‚h ðnu‚e ™Œeytu ™nuhtu™e ®Ë[tE r™...
44 QB-X-10(SS)-C
100. ykf÷uïh™t ¾r™s‚u÷ ûtuºt™e {trn‚e yt…tu.
101. rðï{tk ¾r™s‚u÷™t rð‚hý rðþu {trn‚e yt…tu.
102. ¼th‚{tk ...
QB-X-10(SS)-C 45
134. ytŠÚtf WŒthefhý™t „uh÷t¼ fÞt fÞt Au ?
135. ðtÞw «Œq»tý Äthtu …Ëth fhðt™tu nu‚w fÞtu Au ?
136. ðirïfe...
46 QB-X-10(SS)-C
168. {t™ðrðftË™t {t…Œkztu sýtðtu.
169. {t™ðrðftË™t «¼tðf ûtuºttu fÞt Au ?
170. ò‚eÞ Ë{t™‚t MÚtt…ðt™t sYhe...
QB-X-10(SS)-D 47
1. ËtkMf]r‚f ðthËtu yux÷u þwk ? ‚u™wk {n¥ð Ë{òðtu.
2. yt…ýtk ðthËt™t s‚™ y™u Ëkhûtý {txu fÞt fÞt W…tÞtu f...
48 QB-X-10(SS)-D
31. fÞt fthýtuËh ¼th‚{tk f]r»tûtuºtu …qh‚tu rðftË ËtÄe þftÞtu ™Úte ?
32. f]r»tûtuºtu htus„the™t {tuxt ¼th...
QB-X-10(SS)-D 49
64. ytŠÚtf ð]rØ y™u ytŠÚtf rðftË ðå[u™tu ‚Vtð‚ Ë{òðtu.
65. ƒòh …Ør‚™t {wÏÞ ÷t¼ fÞt fÞt Au ?
66. rðftËþe÷ ...
50 QB-X-10(SS)-D
95. ¼th‚™t ƒkÄthý{tk y™wËqr[‚ òr‚ytu {txu fE fE òu„ðtEytu fhðt{tk ytðe Au ?
96. y™wËqr[‚ òr‚ytu y™u y™wËq...
QB-X-10(SS)-E 51
1. ¼th‚™e ™]íÞf÷t™t rðftË …h ™tUÄ ÷¾tu.
2. {tunU-òu-Œztu ™„h ytÞtus™™e rðrþü‚tytu sýtðtu.
3. y™w{tiÞoÞw„™...
52 QB-X-10(SS)-E
29. ¼th‚{tk f]r»t ytÄtrh‚ Wãtu„tu™e {trn‚e yt…tu.
30. ¾t‚h Wãtu„™wk ¼th‚{tk rð‚hý ðýoðtu.
31. ‚{™u yt…u÷t...
10th social science
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10th social science

234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10th social science

 1. 1. QB-X-10(SS)-A 1 1. «tf]r‚f ðthËtu yux÷u þwk ? (A) {t™ð {™™wk ¾uztý (B) Ë‚T, r[‚T y™u yt™kŒ™e y™w¼qr‚ (C) …Þtoðhý y™u {t™ðSð™ ðå[u™t r™fx‚{ ËkƒkÄ™wk …rhýt{ (D) yt…ýe …tËu su ftkE Au ‚u 2. {t™ðË{ts™e yrî‚eÞ ÷tûtrýf‚t fE Au ? (A) Ä{o y™u f÷t (B) he‚rhðts (C) …tuþtf y™u ¼t»tt (D) ËkMf]r‚ y™u ËÇÞ‚t 3. ¼th‚™e 5000 ð»to sq™e rþÕ… fkzthðt™e f÷t™wk WŒtnhý fÞwk Au ? (A) „ti‚{ƒwØ™e «r‚{t (B) R÷tuht™e „wVt (C) {tuZuht™wk ËqÞo{krŒh (D) ŒtZeðt¤t …whw»t™wk rþÕ… 4. ™„h ËÇÞ‚t™t Ësof ftuý n‚t ? (A) ytÞtuo (B) ÿrðztu (C) ™u„úextu (D) yÕ…tR™ 5. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™wk {wÏÞ æÞuÞ fÞwk n‚wk ? (A) rðï{tk „tihð¼ÞwO y™u «r‚rc‚ MÚtt™ {u¤ððwk (B) Ä{o, yÚto, ft{ y™u {tuût (C) rðŒuþe «ò™wk ¼th‚eÞ fhý fhðwk (D) ytŒþo„t{e n‚wk 6. «t[e™ ¼th‚{tk ytðu÷e …e¤tu ðýo y™u […xtu [nuhtu Ähtð‚e «ò fE n‚e ? (A) yt{uo™tuRz (B) {tU„tu÷tuRz (C) rz™trhf (D) r™»ttŒ 7. ðthËtu yux÷u þwk ? (A) …uZe Œh …uZe su fkE Sð™{tk {¤u ‚u (B) {t™ðeyu …tu‚t™e ƒwrØ, f÷t y™u ftiþÕÞ îtht fhu÷ Ëso™ (C) {t™ðð‚o™ y™u ÔÞðnth™e Zƒ (D) «òË{qn™e yt„ðe Sð™þi÷e 8. ¼th‚™e «òyu ftu™t ‚hV Ë{hË-¼tð fu¤ÔÞtu Au ? (A) {tuxt Sðtu (B) ð™M…r‚ (C) Ëðo Sðtu (D) …þwytu Ët{trsf rð¿tt™ . rð¼t„-A „wý : 100
 2. 2. 2 QB-X-10(SS)-A 9. ytsu ÿrðz fq¤™e ¼t»tt ƒtu÷‚t ÷tuftu ¼th‚™t fÞt ¼t„{tk ðËu Au ? (A) …qðo ¼th‚ (B) …rù{ ¼th‚ (C) Œrûtý ¼th‚ (D) W¥th ¼th‚ 10. rðŒuþe «òytu™t ¼th‚eÞfhý{tk ftuýu {wÏÞ ¼t„ ¼sÔÞtu n‚tu ? (A) Ä{o (B) ÷ø™ËkƒkÄtu (C) ¼t»tt (D) f÷t 11. yt…ýt ƒkÄthý™e fE f÷{{tk ™t„rhf™e {q¤¼q‚ Vhòu Œþtoðe Au ? (A) f÷{-51(f){tk (B) f÷{-48(A){tk (C) f÷{-58(z){tk (D) f÷{-51(A){tk 12. r{r÷LŒ fE òr‚™tu htsðe n‚tu ? (A) „úef (B) fw»ttý (C) …nq÷ð (D) þf 13. hk„u ~Þt{, ÷tkƒw-…ntu¤wk {tÚtwk, […xwk ™tf, xqkfwk fŒ Ähtð‚e fE «ò ¼th‚{tk ytðe n‚e ? (A) ÿrðz (B) yt{uo™tuRz (C) {tU„tu÷tuRz (D) ytuMxÙtu÷tuRz 14. ytÞtuo fE «ò™u ‘r™»ttŒ’ fnu‚t n‚t ? (A) ytuMxÙu÷tuRz (B) ÿrðz (C) yÕ…tR™ (D) ™u„úextu 15. ¼th‚™e «t[e™ ËkMf]r‚ fE ™Œeytu™t rf™thu rðfËe n‚e ? (A) „k„t-Þ{w™t (B) ®ËÄw-htðe (C) „tuŒtðhe-‚wk„¼wÿt (D) ™{oŒt-‚t…e 16. ËtkMf]r‚f ðthËt{tk ™e[u™t{tkÚte fE ƒtƒ‚™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? (A) {krŒhtu-{MSŒtu (B) ™Œeytu (C) Ëhtuðhtu (D) {ntËt„htu 17. ƒt¤f™u {t‚t r…‚t ‚hVÚte {¤‚tk þtherhf fu {t™rËf ÷ûtýtu ‚u fÞtu ðthËtu fnuðtÞ ? (A) ¼tir‚f (B) sirðf (C) ËtkMf]r‚f (D) «tf]r‚f 18. «t[e™ Ë{Þ{tk fÞtu Œuþ ‘Ëtu™u fe r[rzÞt’ ‚hefu ytu¤¾t‚tu ? (A) ¼th‚ (B) {÷urþÞt (C) $ø÷ìLz (D) RLztu™urþÞt 19. „wsht‚™wk …txý þu™t {txu «ÏÞt‚ Au ? (A) ƒtkÄýe (B) …xtu¤t (C) ftkSðh{ Ëtze (D) huþ{e Ëtze
 3. 3. QB-X-10(SS)-A 3 20. yfef™t ½huýtk {txu fÞwk þnuh «ÏÞt‚ Au ? (A) Ëwh‚ (B) yt„út (C) ¾k¼t‚ (D) WŒu…wh 21. ™e[u™t{tkÚte fE f]r‚ ftr÷ŒtË™e Au ? (A) fýo¼th (B) ftŒBƒhe (C) {wÿthtûtË (D) rð¢{tuðoþeÞ{T 22. «t[™ Ë{Þ™t {txe™t h{fztk y™u yLÞ fux÷ef [esðM‚wytu õÞtkÚte {¤e ytðe ? (A) fåA™t ƒL™e «Œuþ{tkÚte (B) ft÷e ƒk„™{tkÚte (C) ¾k¼t‚{tkÚte (D) {æÞ «Œuþ{tkÚte 23. frð ¼ð¼qr‚yu ™e[u™t{tkÚte fE f]r‚™e h[™t fhe Au ? (A) h½wðkþ (B) {ntðeh [rh‚{ (C) Œq‚ðtõÞ{ (D) {]åAfrxf 24. ft¤t hk„™e {e™tfthe {txu fÞwk MÚt¤ «ÏÞt‚ Au ? (A) niŒhtƒtŒ (B) rŒÕne (C) ðthtýËe (D) sÞ…wh 25. sz‚h™t y÷kfthtu {txu fÞwk MÚt¤ «ÏÞt‚ Au ? (A) Ëtu{™tÚt (B) rƒft™uh (C) Ezh (D) ¼Y[ 26. fåA™t ƒL™e rðM‚th™e fE ftu{ ¼h‚-„qkÚtý™e yŒT¼w‚ rËrØ Ähtðu Au ? (A) nt÷the (B) hts…q‚ (C) s‚ (D) {wÂM÷{ 27. …t»tý Þw„™t …þw-…k¾eytu™t yt÷u¾™tu õÞtk òuðt {¤u Au ? (A) Ëk„únMÚtt™{tk (B) ¼h‚f÷t{tk (C) „wVtr[ºttu{tk (D) rþÕ…f÷t{tk 28. s{o™ frð „uxu fÞwk ™txf ðtk[e ‚u …wM‚f {tÚtu {qfe ™tåÞtu n‚tu ? (A) {t÷rðftÂø™r{ºt{T (B) yr¼¿tt™ þtfwk‚÷ (C) fýo¼th{T (D) W¥th ht{ [rh‚ 29. ¼th‚eÞ Rr‚ntË{tk Ëk„e‚ þtÞhe™t ûtuºtu «Œt™ {txu ‘‚w‚e-yu-®nŒ’ ‚hefu ftuý «rËØ Au ? (A) ƒisw ƒtðht (B) ‚t™Ëu™ (C) Ëthk„Œuð (D) y{eh ¾wþhtu 30. ytÞtuo™tu fÞtu „úkÚt Ëk„e‚™e „k„tuºte {™tÞ Au ? (A) Ët{ðuŒ (B) ÉøðuŒ (C) Ëk„e‚ hí™tfh (D) Ëk„e‚ …trhò‚
 4. 4. 4 QB-X-10(SS)-A 31. ¼h‚™txâ{T ™]íÞþi÷e™wk WŒT¼ðMÚtt™ fÞwk htßÞ Au ? (A) ytkÄú «Œuþ (B) ‚r{÷™tzw (C) {ntht»xÙ (D) fuh¤ 32. fq[e…wze ™]íÞ™tu «fth fÞt «Œuþ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu Au ? (A) ytËt{ (B) fuh¤ (C) ytkÄú «Œuþ (D) yturhMËt 33. ¼th‚™e hk„ƒuhk„e ðuþ¼q»tt y™u Í{fŒth hsqyt‚ {txu fÞwk ™]íÞ òýe‚wk Au ? (A) fÚtf÷e (B) fÚÚtf (C) yturzËe (D) fq[e…wze 34. „whw «nT÷tŒ þ{to fÞt ™]íÞ {txu òýe‚t Au ? (A) fq[e…wze (B) fÚtf÷e (C) fÚÚtf (D) ¼h‚™txâ{T 35. ™]íÞ™t ŒuðtrÄŒuð ftuý Au ? (A) ™xhts (B) ƒúñt (C) rð»ýw (D) ™thŒ 36. MÚtt…íÞ f÷t yux÷u þwk ? (A) ¼tðtu fkzthðt™e f÷t (B) R{th‚tu ƒtkÄðt™e f÷t (C) ðtM‚wf÷t (D) ™„h-ytÞtus™ f÷t 37. ™„h-ytÞtus™™e árüyu nzÃ…eÞ ËkMf]r‚™wk ©uc ™„h fÞwk n‚wk ? (A) ÷tuÚt÷ (B) nzÃ…t (C) {tunU-òu-Œztu (D) hk„…qh 38. {tunU-òu-Œztu suðe „xhÞtus™t fÞt xt…w …h n‚e ? (A) ¢ex (B) ƒuh™ (C) {tÕxt (D) òðt 39. {tuZuht™wk ËqÞo{krŒh ftu™t Ë{Þ Œhr{Þt™ ƒkÄtÞu÷wk Au ? (A) rËØhts (B) ðM‚w…t÷ (C) ¼e{Œuð «Út{ (D) fýoŒuð 40. ‘Ëk„u{h{h{tk fkzthu÷tk ftÔÞtu’ ‚hefu õÞtk™t si™{krŒhtu «rËØ Au ? (A) Œu÷ðtzt (B) {ntƒ÷e…wh{T (C) ftuýtfo (D) ftk[e 41. fÞtu M‚k¼ rþÕ…f÷t™tu ©uc ™{q™tu {™tÞ Au ? (A) ƒturhÞt™tu (B) Ëth™tÚt™tu (C) Ëtk[e™tu (D) ftþe™tu
 5. 5. QB-X-10(SS)-A 5 42. fÞt Ë{útxtu™t Ë{Þ{tk „tkÄthþi÷e …qýoY…u rðfËe n‚e ? (A) …Õ÷ð (B) [tu÷ (C) fw»ttý (D) …tkzâ 43. fÞwk {krŒh ‘ft¤t …u„tuzt’ ‚hefu ytu¤¾tÞ Au ? (A) {tuZuht™wk ËqÞo{krŒh (B) ¾sqhtntu™wk {krŒh (C) ƒ]nŒuïh™wk {krŒh (D) ftuýtfo™wk ËqÞo{krŒh 44. fÞt {w½÷tu þtËf™tu Ë{Þ ƒtkÄft{™tu ‘Ëwðýo Þw„’ fnuðtÞ Au ? (A) þtnsntk (B) yfƒh (C) ƒtƒh (D) nw{tÞw 45. „wsht‚{tk fåA rsÕ÷t{tk ©uc ™„h-ytÞtus™ Ähtð‚wk fÞwk ™„h {¤e ytÔÞwk ? (A) htuÍze (B) sq™t„Z (C) Ätu¤tðeht (D) ÷tuÚt÷ 46. ‘ZtE rŒ™ ft ÍtU…zt’ yu þwk Au ? (A) {krŒh (B) Œuð¤ (C) {nu÷ (D) {ÂMsŒ 47. ¼th‚™t ht»xÙeÞ «‚ef ‚hefu ftu™u MÚtt™ yt…ðt{tk ytÔÞwk Au ? (A) ð]»t¼™e {qŠ‚ (B) ®Ën™e {qŠ‚ (C) ½tuzt™e {qŠ‚ (D) rþð {qŠ‚ 48. Ä{ohtrsft M‚q… õÞtk ytðu÷tu Au ? (A) ‚ûtþe÷t (B) …e…htðt (C) ™kŒ™„Z (D) ÷turxÞt 49. ‘rºt{qŠ‚’™e ¼ÔÞ {qŠ‚ fE „wVt{tk ytðu÷ Au ? (A) ysk‚t (B) R÷tuht (C) ¾kzr„he (D) yur÷VLxt 50. y{ŒtðtŒ ¾t‚u ytðu÷e ò{t {ÂMsŒ ftuýu ƒkÄtðe n‚e ? (A) ƒntŒwhþtn (B) yfƒh (C) fw‚ƒwÆe™ yiƒf (D) ynu{Œþtn 51. ‘„tu¤ „wkƒs’ fÞt MÚt¤ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ Au ? (A) rƒò…wh (B) rðò…wh (C) „tuðt (D) rðsÞ™„h 52. «t[e™ ¼th‚™wk ËtiÚte {tuxwk {krŒh fÞwk Au ? (A) fi÷tË™tÚt (B) ftuýtfo (C) ƒ]nŒuïh (D) yuf …ý ™nª
 6. 6. 6 QB-X-10(SS)-A 53. fÞtu Þw„ ‘f÷t™t Ëwðýo Þw„’ ‚hefu ytu¤¾tÞtu ? (A) „wÂÞw„ (B) {tiÞoÞw„ (C) y‚w{tiÞoÞw„ (D) …ùtŒT „wÂÞw„ 54. ytÞtuo™e ËkMf]‚ ¼t»tt fÞt sqÚt™e n‚e ? (A) RLztu-Þwhtur…Þ™ (B) Þwhtu-ytr£f™ (C) RLztu-ytr£f™ (D) Þwhtu-yurþÞ™ 55. ÿrðz fw¤™e ËtiÚte «t[e™ ¼t»tt fE Au ? (A) ‚u÷w„w (B) {÷Þt÷{ (C) fL™z (D) ‚r{÷ 56. ËkMf]‚™t {nt™ ÔÞtfhýþt†e ftuý n‚t ? (A) …trýr™ (B) {ntðeh (C) ƒwØ (D) ¼tMfht[tÞo 57. …trýr™yu fÞt ÔÞtfhý„úkÚt™e h[™t fhe ? (A) rËØnu{ þçŒt™wþtË™ (B) yütæÞtÞe (C) ƒwØ[rh‚ (D) ‚tu÷ftÂÃ…Þ{ 58. ft~{eh™t Rr‚ntË™u yt÷u¾‚tu „úkÚt fÞtu Au ? (A) hts‚hkr„ýe (B) fÚtt Ërh‚Ët„h (C) rð™Þ-r…xf (D) „e‚„tu®ðŒ 59. rðï™tu ËtiÚte {tuxtu ftÔÞ„úkÚt fÞtu Au ? (A) h½wðkþ (B) {nt¼th‚ (C) ht{tÞý (D) ©e{ŒT ¼„ðŒT„e‚t 60. ¼th‚™tu Ëti «Út{ yir‚ntrËf „úkÚt fÞtu Au ? (A) …]Úðehts htËtu (B) rð¢{tkf Œuð[rh‚ (C) frðhts {t„o (D) hts‚hkr„ýe 61. rŒÕne™t Ëw÷‚t™tu™e hts¼t»tt fE n‚e ? (A) VthËe (B) yhƒe (C) rnLŒe (D) WŒqo 62. ƒtiØ Ä{o™t …rðºt „úkÚt™wk ™t{ þwk Au ? (A) fÕ…Ëqºt (B) rºtr…xf (C) ƒwØ[rh‚ (D) r{r÷LŒ …n™tu 63. ƒtiØ ËtrníÞ™e ¼t»tt fE Au ? (A) yÄo{t„Äe (B) ËkMf]‚ (C) …t÷e (D) «tf]‚
 7. 7. QB-X-10(SS)-A 7 64. y{eh ¾wþhtu™e f]r‚ fE Au ? (A) …Ètð‚e (B) ytrËft (C) h½wðkþ (D) MðÙ ðtËðŒ‚{T 65. yƒw÷ VÍ÷™tu rðÏÞt‚ „úkÚt fÞtu Au ? (A) ytÞ™u-yfƒhe (B) ‚wÍwfu ƒtƒhe (C) ‚ðthe¾-yu-„wsht‚ (D) nw{tÞw™t{t 66. …]Úðehts htËtu™t ÷u¾f ftuý n‚t ? (A) sÞŒuð (B) „ti‚{ (C) ™t„Ëu™ (D) [kŒƒhŒtE 67. ‘ðús’ y™u ‘¾zeƒtu÷e’ yu fE ¼t»tt™t MðY…tu Au ? (A) rnLŒe (B) „wsht‚e (C) ®ËÄe (D) fýtoxfe 68. ƒútñý „úkÚttu™t …rhrþütu™u þwk fnuðt{tk ytðu Au ? (A) ðuŒtk„ (B) ythÛÞftu (C) W…r™»tŒtu (D) …wË÷ 69. W…r™»tŒ{tk fÞt «&™tu™wk rððu[™ fhðt{tk ytÔÞwk Au ? (A) htsfeÞ (B) Ët{trsf (C) f{oftkz (D) Œtþor™f 70. ÉøðuŒ™t AkŒtu™wk „t™ fhðt™e rðrÄ þu{tk ƒ‚tððt{tk ytðe Au ? (A) Ët{ðuŒ (B) yÚtðoðuŒ (C) ÞswðuoŒ (D) ðuŒtk„ 71. ™e[u™t{tkÚte fÞwk rþÕ… ytk‚hht»xÙeÞ ÏÞtr‚ Ähtðu Au ? (A) ht{™wk (B) ™xhts™wk (C) ƒwØ™wk (D) …þw…r‚™tÚt™wk 72. ƒúñrËØtk‚™t h[rÞ‚t ftuý n‚t ? (A) ðhtn r{rnh (B) ƒúñ„w (C) ytÞo¼è (D) ¼tMfh 73. ‘„rý‚ þt†™t r…‚t’ ftuý {™tÞ Au ? (A) ytÞo¼è (B) ¼tMfht[tÞo (C) ƒtiØtÞ™ (D) ftíÞtÞ™ 74. ðtø¼xu fÞt „úkÚt™e h[™t fhe n‚e ? (A) [hf Ëkrn‚t (B) Ëw©]‚ Ëkrn‚t (C) yütk„ ÓŒÞ (D) nM‚e ytÞwðuoŒ
 8. 8. 8 QB-X-10(SS)-A 75. Œuðtu™t «Út{ MÚt…r‚ ftuý {™tÞ Au ? (A) ™thŒ (B) ¼]„w (C) ðrËc (D) rðïf{to 76. fw»ttý htsðe™t Ë{Þ™e ƒwØ™e «r‚{tytu õÞtkÚte «t ÚtE ? (A) nzÃ…t (B) ‚ûtþe÷t (C) [uL™E (D) …txý 77. ¼th‚eÞ ðiŒf þt†™t {nt™ «ýu‚tytu ftuý „ýtÞ Au ? (A) [hf y™u Ëw©]‚ (B) [kÿ„ww y™u Ë{wÿ„w (C) ytÞo¼è y™u ƒúñ„w (D) rð¢{trŒíÞ y™u fw{th…t¤ 78. ¼tMfht[tÞoyu fÞtu «ÏÞt‚ „úkÚt ÷ÏÞtu n‚tu ? (A) f÷tð‚e „rý‚ (B) ÷e÷tð‚e „rý‚ (C) [k…tð‚e „rý‚ (D) þe÷tð‚e „rý‚ 79. ftx ™ ÷t„u ‚uðtu ÷tun™tu rðsÞM‚k¼ ftuýu ƒ™tðztÔÞtu n‚tu ? (A) [kÿ„w rî‚eÞ (B) ™]®Ën ð{o™ ƒeòu (C) ¼e{Œuð (D) [kÿ„w {tiÞo 80. …tht™e ¼M{ fhe yti»tÄ ‚hefu ðt…hðt™e þYyt‚ ftuýu fhe ntuðt™wk {™tÞ Au ? (A) þtr÷ntuºt (B) ™t„tswo™ (C) [¢…trýŒ‚ (D) ðtíËtÞÞ‚ 81. ysk‚t-R÷tuht™e „wVt fÞt htßÞ{tk ytðu÷e Au ? (A) „wsht‚ (B) fýtoxf (C) {ntht»xÙ (D) „tuðt 82. «rËØ fi÷tË{krŒh fE „wVtytu{tk ytðu÷wk Au ? (A) ƒt½ (B) y{htð‚e (C) ysk‚t (D) R÷tuht 83. MÚttr™f {tAe{thtu yur÷VLxt™e „wVtytu™u fÞt ™t{u ytu¤¾tðu Au ? (A) rþð…whe (B) rºt{qŠ‚ (C) Ätht…whe (D) Ätht„wVt 84. ™e[u™t{tkÚte fÞt þnuh™u Ët‚ „wVtytu™wk þnuh …ý fnuðt{tk ytðu Au ? (A) {ntƒr÷…wh{T (B) rºtðuLÿ{T (C) r‚hwð™k‚…wh{T (D) ftk[e…wh{T 85. …èŒf÷™wk ËtiÚte {tuxwk {krŒh fÞkw Au ? (A) Œw÷tŒuð {krŒh (B) htshtsuïh™wk {krŒh (C) rðhw…tût™wk {krŒh (D) [tuËX Þtur„™e™wk {krŒh
 9. 9. QB-X-10(SS)-A 9 86. yturhMËt{tk fÞwk ËqÞo{krŒh ytðu÷wk Au ? (A) …èŒf÷™wk (B) ¾sqhtntu™wk (C) ftuýtfo™wk (D) Útkòðwh™wk 87. ƒ]nŒuïh™wk {krŒh ƒeò fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) nòht {krŒh (B) htshtsuïh {krŒh (C) …tïo™tÚt {krŒh (D) ŒuðtrÄŒuð {krŒh 88. [kŒu÷ htsðeytu îtht r™Š{‚ ¼ÔÞ {krŒhtu õÞtk ytðu÷tk Au ? (A) ƒ]nŒuïh (B) {ntƒ÷e…wh{T (C) ¾sqhtntu (D) ftk[e…wh{T 89. nw{tÞw™t ¼ÔÞ {fƒht (fƒh)™wk r™{toý ftuýu fhtÔÞwk n‚wk ? (A) ƒtŒþtn sntk„ehu (B) n{eŒt ƒu„{u (C) ƒu„{ {w{‚tÍ {n÷ (D) Ë{útx yfƒhu 90. ‚ts{nt÷™e {æÞ{tk ftu™e fƒh ytðu÷e Au ? (A) sntk„eh™e (B) {w{‚tÍ™e (C) þtnsntk™e (D) yfƒh™e 91. ®sS™tu rfÕ÷tu fÞt htßÞ{tk ytðu÷tu Au ? (A) {ntht»xÙ (B) „wsht‚ (C) ‚r{÷™tzw (D) htsMÚtt™ 92. …tðt„Z-[tk…t™uh™tu rfÕ÷tu fÞt htßÞ{tk ytðu÷tu Au ? (A) htsMÚtt™ (B) {æÞ «Œuþ (C) {ntht»xÙ (D) „wsht‚ 93. yË{™tu {wÏÞ ‚nuðth fÞtu Au ? (A) rƒnw (B) „ýuþ[‚wÚteo (C) ytu™{ (D) „ý„tuh 94. ¼ð™tÚt™tu {u¤tu fÞt MÚt¤u ¼htÞ Au ? (A) Ët…w‚tht (B) sq™t„Z (C) …tðt„Z (D) ðtiXt 95. ¼th‚{tk fwk¼{u¤tu õÞtk ¼htÞ Au ? (A) y÷ntƒtŒ (B) …w»fh (C) nhîth (D) y{]‚Ëh 96. ‚hýu‚h™tu {u¤tu fÞt htßÞ{tk ¼htÞ Au ? (A) fuh¤ (B) „wsht‚ (C) htsMÚtt™ (D) {ntht»xÙ
 10. 10. 10 QB-X-10(SS)-A 97. f÷tfthtu y™u fthe„htu™u ftuýu Ëkhûtý y™u «tuíËtn™ ytÃÞtk n‚tk ? (A) rðŒuþeytuyu (B) ðu…theytuyu (C) þtËftuyu (D) Ëk‚tuyu 98. ¼th‚eÞ ðLÞSð™tu™t Ëkhûtý {txu fE Ët÷{tk ƒtuzo MÚt…tÞwk ? (A) E.Ë. 1962{tk (B) E.Ë. 1952{tk (C) E.Ë. 1960{tk (D) E.Ë. 1958{tk 99. {wkƒE ‘«tf]r‚f Rr‚ntË Ër{r‚’™e MÚtt…™t õÞthu fhðt{tk ytðe ? (A) E.Ë. 1983{tk (B) E.Ë. 1842{tk (C) E.Ë. 1883{tk (D) E.Ë. 1915{tk 100. ¼th‚{tk …wht‚¥ðeÞ ðthËt™t Ëkhûtý™tu ftÞŒtu Ëti«Út{ ftuýu ƒ™tÔÞtu ? (A) rƒúrxþ ðtRËhtìÞ ÷tuzo fÍo™u (B) rƒúrxþ ðtRËhtìÞ ÷tuzo r÷x™u (C) rƒúrxþ ðtRËhtìÞ ÷tuzo rh…™u (D) rƒúrxþ ðtRËhtìÞ ÷tuzo r÷™r÷Út„tuyu 101. ytkÄú «Œuþ{tk …t…™tþ{T {krŒh Ë{qn™u fÞt Ëwhrût‚ MÚt¤u ¾Ëuzðt{tk ytðu÷ Au ? (A) yt÷{…wh (B) ftÍe…ux (C) {fto…wh (D) …w÷eðuŒ÷t 102. ™ðe rŒÕne{tk fÞwk Ëk„únt÷Þ ytðu÷wk Au ? (A) [tÕËo ytìV ðuÕË (B) ht»xÙeÞ Ëk„únt÷Þ (™uþ™÷ ytftoRÔÍ) (C) zâqf ytìV ðuÕË (D) r«LË ytìV ðuÕË 103. ht»xÙeÞ ‘{t™ð Ëk„únt÷Þ’ õÞtk ytðu÷wk Au ? (A) ÷¾™ti (B) ¼tu…t÷ (C) y{]‚Ëh (D) sÞ…wh 104. ¼th‚™wk hu÷ðu ðthËt™wk «Œþo™ fh‚wk Ëk„únt÷Þ õÞtk ytðu÷wk Au ? (A) {wkƒE (B) ðztuŒht (C) rŒÕne (D) f÷f¥tt 105. ®÷„Œtun ™t{™wk W…ð™ fÞt htßÞ{tk ytðu÷wk Au ? (A) rƒnth (B) yhwýt[÷ «Œuþ (C) yË{ (D) {u½t÷Þ 106. ftShk„t ht»xÙeÞ Wãt™ fÞt htßÞ{tk ytðu÷wk Au ? (A) {u½t÷Þ (B) „wsht‚ (C) yË{ (D) rƒnth 107. Mðt{e rððuft™kŒ™t þçŒtu{tk ®nŒw Ä{uo s„‚™u fÞt …tXtu þe¾ÔÞt Au ? (A) yuf‚t y™u rð»t{‚t™t (B) Ërn»ýw‚t y™u Ëtk«Œtrf‚t™t (C) Ërn»ýw‚t y™u rðïƒkÄwíð™t (D) ËkMf]r‚ y™u ËÇÞ‚t™t
 11. 11. QB-X-10(SS)-A 11 108. fÞwk ËkËtÄ™ ™rð™efhýeÞ Au ? (A) ¾r™s‚u÷ (B) ¾r™s ftu÷Ëtu (C) ƒtÞtu„ìË (D) fwŒh‚e ðtÞw 109. fÞt ËkËtÄ™tu y™ðe™efhý Au ? (A) «týeytu (B) ¾r™òu (C) sk„÷tu (D) Ëhtuðhtu 110. ¼th‚¼qr{™tu fux÷tu ¼t„ …ðo‚eÞ Au ? (A) 25 xft (B) 30 xft (C) 40 xft (D) 35 xft 111. ¼th‚™e ¼qr{™tu fux÷tu ¼t„ {uŒt™e Au ? (A) 43 xft (B) 57 xft (C) 30 xft (D) 27 xft 112. fÞt «fth™e s{e™ ‘hu„wh’ ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) ft¤e s{e™ (B) …z¾tW s{e™ (C) ht‚e s{e™ (D) hý «fth™e s{e™ 113. ™Œeytu™t ™ðt ft…™e s{e™ fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) ƒtk„h (B) hu„wh (C) ¾Œh (D) …z¾tW 114. ™Œeytu™t sq™t ft…™e s{e™ fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) ¾Œh (B) ƒtk„h (C) …z¾tW (D) hu„wh 115. fE s{e™ ÷tun y™u yuÕÞwr{r™Þ{™tk ËkÞtus™tu™wk «{tý ðÄw Ähtðu Au ? (A) ht‚e (B) hý «fth™e (C) …z¾tW (D) ftk…™e 116. fE s{e™ ƒnw ytuAt fËðt¤e y™u y…rh…õð ntuÞ Au ? (A) …ntze (B) ft¤e (C) ht‚e (D) …z¾tW 117. {æÞ «Œuþ{tk fE ™Œe™e ¾eý{tk ½ýtk ftu‚htu òuðt {¤u Au ? (A) ƒu‚ðt (B) þtuý (C) fu™ (D) [kƒ÷ 118. ¼th‚™tu M…ü ðtðu‚h rðM‚th fw÷ ¼qr{™t fux÷t xft Au ? (A) 56 xft (B) 46 xft (C) 36 xft (D) 84 xft
 12. 12. 12 QB-X-10(SS)-A 119. þu™t hË{tkÚte x…uoLxtR™ ƒ™u Au ? (A) [ez (B) M«wË (C) ŒuðŒth (D) Ëezh 120. fÞt «fth™t sk„÷ rðM‚th{tk ¾u‚e fhðt™e y™u …þwytu™u [htððt™e {™tE ntuÞ Au ? (A) ythrût‚ sk„÷tu (B) y¼ÞthÛÞ (C) rƒ™ð„eof]‚ sk„÷tu (D) ht»xÙeÞ Wãt™ 121. ¼th‚{tk ËtiÚte ytuAtu sk„÷rðM‚th fÞt htßÞ{tk Au ? (A) „wsht‚ (B) nrhÞtýt (C) htsMÚtt™ (D) …kòƒ 122. fÞt rŒðËu ‘rðï …Þtoðhý rŒ™’ WsðtÞ Au ? (A) 21 {t[o (B) 4 ytìõxtuƒh (C) 5 sq™ (D) 29 rzËuBƒh 123. ‘ð™ {ntuíËð’ fÞt {rn™t{tk WsðtÞ Au ? (A) {t[o (B) ytìõxtuƒh (C) sw÷tE (D) òLÞwythe 124. ‘rðï sirðf rðrðÄ‚t rŒðË’ õÞthu WsðtÞ Au ? (A) 21 {t[o (B) 4 ytìõxtuƒh (C) 29 rzËuBƒh (D) 5 sq™ 125. ¼th‚{tk r[¥ttu fE fûtt™wk «týe Au ? (A) ÷w (B) ¼Þ™t ythu (C) rð™tþ™t ythu (D) rðh÷ 126. fuh÷{tk fÞwk y¼ÞthÛÞ ytðu÷wk Au ? (A) Œ[e„t{ (B) …urhÞth (C) {Œw{÷tE (D) [kÿ«¼t 127. ƒtkŒe…wh ht»xÙeÞ Wãt™ fÞt htßÞ{tk Au ? (A) fýtoxf (B) {æÞ «Œuþ (C) W¥thtk[÷ (D) yË{ 128. W¥thtk[÷ htßÞ{tk ytðu÷wk sið ythrût‚ ûtuºt fÞwk Au ? (A) rËr{r÷…t÷ (B) ËwkŒhð™ (C) ™kŒtŒuðe (D) …k[{Ze 129. 2 Úte 9 ytìõxtuƒh Œhr{Þt™ þwk Wsððt{tk ytðu Au ? (A) ð™ {ntuíËð (B) ðLÞ «týe ËÂtn (C) rðï «f]r‚ ËÂtn (D) …Þtoðhý ËÂtn
 13. 13. QB-X-10(SS)-A 13 130. ¼th‚{tk fux÷t sið ythrût‚ ûtuºttu ytðu÷tk Au ? (A) 33 (B) 13 (C) 23 (D) 53 131. „wsht‚™tu fÞtu «Œuþ W¥t{ «fth™tk f…tË™tk Wí…tŒ™ {txu òýe‚tu Au ? (A) [htu‚h (B) fw„o (C) ft™{ (D) ŒtŠs®÷„ 132. ztk„h fÞt frxƒkÄ™tu …tf Au ? (A) W»ý frxƒkÄ (B) þe‚ frxƒkÄ (C) Ë{þe‚tu»ý frxƒkÄ (D) ºtýuÞ{tkÚte yuf …ý ™nª 133. ¼th‚™e ht»xÙeÞ ytðf™tu fux÷tu rnMËtu f]r»t{tkÚte «t ÚttÞ Au ? (A) 60 xft (B) 26 xft (C) 62 xft (D) 22 xft 134. fÞt y™ts™u y™ts™tu htò fnuðt{tk ytðu Au ? (A) ƒtshe (B) {ftE (C) swðth (D) ½ô 135. …ntze rðM‚th™t ÷tuftu™tu {wÏÞ ¾tuhtf fÞtu Au ? (A) ½ô (B) [tu¾t (C) swðth (D) {ftE 136. ËhŒth …xu÷ f]r»t Þwr™ðŠËxe õÞtk ytðu÷e Au ? (A) rðãt™„h (B) htsftux (C) y{ŒtðtŒ (D) Œtk‚eðtzt 137. [t™wk ËtiÚte ðÄw ðtðu‚h, Wí…tŒ™ y™u r™ftË fh‚wk ht»xÙ fÞwk Au ? (A) ¼th‚ (B) [e™ (C) Þw.yuË. (D) $ø÷ìLz 138. „wsht‚{tk ¾tkz™e {tuxt ƒt„™e r{÷tu fÞt Ätuhýu [t÷u Au ? (A) ¾t™„e (B) Ënfthe (C) Ëhfthe (D) ¼t„eŒthe 139. ‚u÷erƒÞtk{tk ËtiÚte {n¥ð™wk MÚtt™ fÞtu …tf Ähtðu Au ? (A) {„V¤e (B) ‚÷ (C) ËtuÞtƒe™ (D) ËhËð 140. fÞwk htßÞ ½ô™t ftuXth ‚hefu ytu¤¾tÞ Au ? (A) W¥th «Œuþ (B) „wsht‚ (C) …kòƒ (D) {æÞ «Œuþ
 14. 14. 14 QB-X-10(SS)-A 141. ™e[u™t{tkÚte þt™t Wí…tŒ™{tk ¼th‚ «Út{ ™kƒhu Au ? (A) ™tr¤Þuhe (B) ztk„h (C) ½ô (D) {„V¤e 142. „wsht‚™tu fÞtu «Œuþ ‚{tfw™tk Wí…tŒ™ {txu òýe‚tu Au ? (A) ¼t÷ (B) ft™{ (C) [htu‚h (D) ËtuhX 143. ¼th‚{tk swðth™wk ËtiÚte ðÄw Wí…tŒ™ fÞt htßÞ{tk ÚttÞ Au ? (A) {ntht»xÙ (B) „wsht‚ (C) {æÞ «Œuþ (D) fýtoxf 144. Œwr™Þt{tk [t™wk ËtiÚte ðÄw Wí…tŒ™ fÞt Œuþ{tk ÚttÞ Au ? (A) ©e÷kft (B) [e™ (C) ƒútrÍ÷ (D) ¼th‚ 145. ™e[u™t{tkÚte fÞtu …tf htufrzÞt …tf Au ? (A) ‚{tfw (B) ‚÷ (C) swðth (D) þtf¼tS 146. ¼t¾ht-™tk„÷ Þtus™t fE ™Œe …h ytðu÷e Au ? (A) Ë‚÷ws (B) f]»ýt (C) ‚wk„¼wÿt (D) [kƒ÷ 147. yíÞth ËwÄe yt…ýu fux÷t xft ¼qr{s¤™tu W…Þtu„ fhðt{tk ËV¤ ÚtÞt Aeyu ? (A) 17 (B) 37 (C) 57 (D) 77 148. …]Úðe …h s¤ ËkËtÄ™™tu {q¤ Ëútu‚ fÞtu Au ? (A) ð]rü (B) fqðtu (C) ‚¤tð (D) ™nuh 149. ‚¤tðtu îtht Út‚e ®Ë[tE fÞt htßÞtu{tk ðÄthu Au ? (A) …qðo y™u Œrûtý™t (B) …qðo y™u …rù{™t (C) …rù{ y™u W¥th™t (D) W¥th y™u Œrûtý™t 150. ¼th‚{tk fÞt htßÞ{tk 90.8 xft rðM‚th{tk ðtðu‚h ®Ë[tE îtht ÚttÞ Au ? (A) „wsht‚ (B) {æÞ «Œuþ (C) htsMÚtt™ (D) …kòƒ 151. fwŒh‚ Útfe {¤u÷e yý{tu÷ ¼ux fE Au ? (A) …týe (B) Ítf¤ (C) ne{ (D) ¾r™s
 15. 15. QB-X-10(SS)-A 15 152. ¼th‚™t fux÷t xft þnuhtu{tk …uÞs¤™e ‚eðú yA‚ Au ? (A) 1 xft (B) 8 xft (C) 25 xft (D) 50 xft 153. ‘„útLx yur™fx’ ™t{u òrý‚e ™nuh™wk fE ™Œe W…h r™{toý ÚtÞwk n‚wk ? (A) f]»ýt ™Œe (B) ftðuhe ™Œe (C) „tuŒtðhe ™Œe (D) {nt ™Œe 154. ¼rð»Þ{tk ¼th‚u fE „k¼eh Ë{MÞt™tu Ët{™tu fhðt™tu Au ? (A) yr‚ð]rü™tu (B) s¤ Ëkfx™tu (C) y™tð]rü™tu (D) ðes¤e™tu 155. ¼th‚{tk M…»x ðtðu‚h ûtuºt™t fux÷t xft ¼t„{tk ®Ë[tE ÚttÞ Au ? (A) 50 xft (B) 25 xft (C) 40 xft (D) 38 xft 156. ËhŒth Ëhtuðh zu{ fE ™Œe …h ƒtkÄðt{tk ytÔÞtu Au ? (A) {nt™Œe (B) ™{oŒt (C) Þ{w™t (D) ftðuhe 157. s¤ Ã÷trð‚ ûtuºt fuðwk yuf{ Au ? (A) «tf]r‚f (B) ™iËŠ„f (C) s¤ Ëk[Þ™ (D) ð™efhý 158. ¼th‚{tk Ëhuhtþ fux÷t (÷„¼„) Ëu.{e. ðhËtŒ …zu Au ? (A) 177 (B) 170 (C) 117 (D) 157 159. s¤ ËkËtÄ™ fuðe Ëk…Œt Au ? (A) ËrnÞthe (B) ÔÞÂõ‚„‚ (C) Ët{qrnf (D) ytk‚hht»xÙeÞ 160. ytkÄú «Œuþ htßÞ™e ƒnwnu‚wf Þtus™t™wk ™t{ yt…tu. (A) ‚wk„¼wÿt (B) „úuLz-yur™xf (C) Œt{tuŒh-¾eý Þtus™t (D) ™t„tswo™Ët„h Þtus™t 161. ytÄwr™f Þw„™u ƒeò fÞtk ™t{u ytu¤¾ðt{tk ytðu Au ? (A) …t»ttý Þw„ (B) ¾r™s Þw„ (C) ftkMÞ Þw„ (D) ytiãtur„f Þw„ 162. neht fÞt «fth™t ¾zf{tkÚte «t ÚttÞ Au ? (A) M÷ux ¾zftu (B) «M‚h ¾zftu (C) yY…tk‚rh‚ ¾zftu (D) Y…tk‚rh‚ ¾zftu
 16. 16. 16 QB-X-10(SS)-A 163. r{© Ät‚w ‚hefu ð…ht‚t ¾r™s™wk WŒtnhý yt…tu. (A) ƒtuõËtRx (B) Ëtu™w (C) f÷tE (D) {U„u™eÍ 164. {æÞ «Œuþ™t ƒt÷t½txÚte fE Ät‚w {¤e ytðu Au ? (A) ‚tkƒw (B) ®Íf (C) [tkŒe (D) Ëtu™wk 165. „wsht‚™t fÞt MÚt¤uÚte ƒtuõËtRx {¤e ytðu Au ? (A) y{ŒtðtŒ, Ätu¤ft (B) rðh{„t{, ÄkÄwft (C) ò{™„h, fåA (D) îthft, fåA 166. rƒnth{tk ÷tu¾kz „t¤ðt™e Ëti«Út{ ¼êe™e MÚtt…™t fÞt MÚt¤u ÚtE n‚e ? (A) s{þuŒ…wh (B) …x™t (C) htk[e (D) ÷¾™W 167. yƒh¾™tk Wí…tŒ™{tk fÞt Œuþ™wk MÚtt™ «Út{ Au ? (A) ¼th‚ (B) [e™ (C) ò…t™ (D) ©e÷kft 168. ™e[u™t{tkÚte fe{‚e Ät‚w{Þ ¾r™s fE Au ? (A) xextr™Þ{ (B) r™f÷ (C) ðu™urzÞ{ (D) Ã÷urx™{ 169. ÷tR{ Mxtu™ {txu™wk {wÏÞ «t ÿÔÞ fÞwk Au ? (A) [q™t ¼êe (B) [q™t ¾zf (C) [q™t Mxth (D) [q™t yuþ 170. fE Ät‚w™e ¾r™s™u „u÷u™t fnu Au ? (A) yƒh¾ (B) ÷tR{ Mxtu™ (C) ËeËwk (D) ‚tkƒw 171. yt…ýu htu®sŒt ÔÞðnth{tk fux÷e ¾r™òu™tu «íÞût fu …htuût he‚u W…Þtu„ fheyu Aeyu ? (A) 200 (B) 400 (C) 600 (D) y„rý‚ 172. fýtoxf{tk r[f{k„÷wh y™u ƒuÕ÷the htßÞ{tk þu™wk Wí…tŒ™ ÚttÞ Au ? (A) ‚tkƒw (B) Ëtu™w (C) ÷tu¾kz (D) [tkŒe 173. fE Ät‚w W¥t{ rðãw‚ ðtnf Au ? (A) yƒh¾ (B) [tkŒe (C) ÷tu¾kz (D) ‚tkƒw
 17. 17. QB-X-10(SS)-A 17 174. ftu÷Ëtu fÞt «fth™t ¾zftu{tkÚte «t ÚttÞ Au ? (A) yø™uÞ ¾zf (B) Y…tk‚rh‚ ¾zf (C) «M‚h ¾zf (D) yt{t™wk yuf …ý ™nª 175. rðï{tk ƒtuõËtRx™t Wí…tŒ™{tk «Út{ MÚtt™ Ähtðu Au... (A) s{if (B) nk„uhe (C) £tLË (D) ¼th‚ 176. ¾r™s ftu÷Ëtu, …uxÙtur÷Þ{ ð„uhu fuðt QòoËútu‚ Au ? (A) rƒ™ …hk…ht„‚ (B) …hk…ht„‚ (C) rƒ™ ÔÞt…trhf (D) ÔÞt…trhf 177. Atý{tkÚte ‚iÞth Út‚t ¾t‚h™u þwk fnu Au ? (A) ƒtÞtu„ìË (B) „tuƒh „ìË (C) fwŒh‚e „ìË (D) fkE …ý ™nª 178. ftu÷Ët™tu ËtiÚte ðÄw y™t{‚ sÚÚttu fÞt Œuþ{tk Au ? (A) W¥th y{urhft (B) Œrûtý ytr£ft (C) W¥th ¼th‚ (D) Œrûtý ytìMxÙur÷Þt 179. „wsht‚™wk ËtiÚte {tuxwk ‚t… rðãw‚ {Útf õÞtk ytðu÷wk Au ? (A) fkz÷t (B) „tkÄe™„h (C) Äwðthý (D) WftE 180. rðï{tk ËtiÚte ðÄw ðes ð…htþ fÞt Œuþ{tk ÚttÞ Au ? (A) Þw.yuË.yth. (B) Þw.yuË. (C) Þw™uMftu (D) Þw„tLzt 181. Œuþ{tk ËtiÚte ðÄw ËqÞoþÂõ‚ {u¤ð‚kw htßÞ fÞwk Au ? (A) „wsht‚ (B) {ntht»xÙ (C) …kòƒ (D) fýtoxf 182. ™e[u™t{tkÚte fÞt htßÞ{tk ftu÷Ët™wk Wí…tŒ™ Út‚wk ™Úte ? (A) ytìrhMËt (B) „tuðt (C) Íth¾kz (D) yË{ 183. ¼th‚{tk ËtiÚte ðÄw ¾r™s‚u÷™wk Wí…tŒ™ fÞt ûtuºt{tkÚte ÚttÞ Au ? (A) yË{ (B) yhwýt[÷ «Œuþ (C) „wsht‚ (D) ƒtuBƒu ntR 184. ¼th‚{tk Ëti«Út{ ðth htkÄý„ìË …qhtu …tzðt™e Þtus™t fÞt htßÞ{tk þY ÚtE n‚e ? (A) {ntht»xÙ (B) yË{ (C) „wsht‚ (D) rºt…wht
 18. 18. 18 QB-X-10(SS)-A 185. ¼th‚{tk ËtiÚte {tuxwk s¤rðãw‚ {Útf fÞt htßÞ{tk Au ? (A) fýtoxf (B) ‚r{÷™tzw (C) {ntht»xÙ (D) „wsht‚ 186. ¼th‚{tk ËtiÚte {tuxwk rðLz Vt{o õÞtk ytðu÷wk Au ? (A) fåA{tk {tkzðe™t Ë{wÿ rf™thu (B) ò{™„h rsÕ÷t™t ÷tkƒt ¾t‚u (C) ‚r{÷™tzw™t ‚w‚efturh™ ¾t‚u (D) ‚r{÷™tzw™t „wåA ¾t‚u 187. „wsht‚™t fÞt þnuh™u …tR…÷tR™ îtht „ìË …qhtu …tzðt{tk ytðu Au ? (A) y{ŒtðtŒ (B) Ëwh‚ (C) ðztuŒht (D) ¾k¼t‚ 188. rƒ™ …hk…ht„‚ QòoËútu‚™t ËkþtuÄ™ y™u rðftË {txu „wsht‚{tk... (A) CASE ftÞo fhu Au (B) GEDA ftÞo fhu Au (C) ISES ftÞo fhu Au (D) SESG ftÞo fhu Au 189. ftuE …ý …ŒtÚto fu ðM‚w™wk ftÞo fhðt™e ût{‚t™u.... (A) Qòo fnu Au (B) ƒ¤‚ý fnu Au (C) þÂõ‚ fnu Au (D) ËtÄ™ fnu Au 190. ònuh ûtuºt™e Ëti «Út{ rhVtR™he õÞtk MÚtt…ðt{tk ytðe ? (A) rŒøƒtuE{tk (B) „wðtntxe{tk (C) ðztuŒht ¾t‚u (D) ÷qýus ¾t‚u 191. ÷tun yÞMf™t «„÷™™e þYyt‚ 1830{tk... (A) {wkƒE{tk ÚtE n‚e (B) ‚r{÷™tzw{tk ÚtE n‚e (C) [uL™E{tk ÚtE n‚e (D) y{ŒtðtŒ{tk ÚtE n‚e 192. 1854{tk Ëw‚htW ft…z™e «Út{ r{÷... (A) {wkƒE{tk þY ÚtE n‚e (B) ‚r{÷™tzw{tk ÚtE n‚e (C) y{ŒtðtŒ{tk ÚtE n‚e (D) ft™…wh{tk ÚtE n‚e 193. þuhze™t Wí…tŒ™{tk ¼th‚ rðï{tk... (A) …nu÷t ¢{u Au (B) ƒeò ¢{u Au (C) ºteò ¢{u Au (D) [tuÚtt ¢{u Au 194. fÞw þnuh R÷uõxÙtur™f Wãtu„™e htsÄt™e ‚hefu rðfËe hÌtwk Au ? (A) y{ŒtðtŒ (B) {wkƒE (C) ƒUø÷tuh (D) niŒhtƒtŒ 195. Wãtu„tu îtht ht»xÙ™u ........... {¤u Au. (A) ytŠÚtf ÂMÚth‚t (B) ytŠÚtf r™»V¤‚t (C) ytŠÚtf yÂMÚth‚t (D) ytŠÚtf ËV¤‚t
 19. 19. QB-X-10(SS)-A 19 196. ¼th‚™tu ËtiÚte rðþt¤ Wãtu„ fÞtu Au ? (A) …tu÷tŒ Wãtu„ (B) Ëw‚htW ft…z Wãtu„ (C) huþ{e ft…z Wãtu„ (D) ¾tkz Wãtu„ 197. ¼th‚{tk rË{uLx fth¾t™wk Ëti«Út{ õÞthu y™u õÞtk MÚtt…ðt{tk ytÔÞwk n‚wk ? (A) 1804, [uL™tE (B) 1804, ht™e¾u‚ (C) 1904, ht™e…ux (D) 1904, [uL™tE 198. hu÷ðu{tk {wËtVhtu {txu™t zçƒt fÞt MÚt¤u ‚iÞth fhðt{tk ytðu Au ? (A) r[¥thks™ (B) y{ŒtðtŒ (C) rðþt¾t…è™{T (D) f…qhÚt÷t 199. {tuxt Þkºttu ‚Útt sq™tk ÚtE „Þu÷tk {þe™tu îtht fuðt «fth™wk «Œq»tý Vu÷tÞ Au ? (A) nðt «Œq»tý (B) yðts «Œq»tý (C) s÷ «Œq»tý (D) ¼qr{ «Œq»tý 200. ƒòs ytuxtu Wãtu„ y™u rxMftu yu fuðt Wãtu„tu™wk WŒtnhý Au ? (A) ònuh ûtuºt™tu Wãtu„ (B) ËkÞwõ‚ ËtnË (C) ¾t™„e ûtuºt™tu Wãtu„ (D) ¾r™s ytÄthe‚ Wãtu„ 201. ¼th‚{tk fux÷e ¾tkz™e r{÷tu ytðu÷e Au ? (A) 460 (B) 450 (C) 560 (D) 550 202. Íth¾kz{tk ytðu÷wk ƒtufthtu …tu÷tŒ fuLÿ fÞt Œuþ™tk ËnÞtu„Úte ftÞtoÂLð‚ Au ? (A) s{o™e (B) [e™ (C) hrþÞt (D) …trfM‚t™ 203. ¼th‚{tk þý™wk «Út{ fth¾t™wk fÞt ð»to{tk þY ÚtÞwk ? (A) 1830 (B) 1855 (C) 1854 (D) 1851 204. Q™e ft…z Wãtu„™wk ËtiÚte {tuxwk fuLÿ fÞwk Au ? (A) Ätheðt÷t (B) y{]‚Ëh (C) ÷wrÄÞtýt (D) {wkƒE 205. ¼th‚™tu fÞtu Wãtu„ ËŒeytuÚte s„ «rËØ Au ? (A) huþ{e ft…z (B) snts ƒtkÄft{ (C) rË{uLx (D) Q™e ft…z 206. ÔÞt…th «ð]r¥t yu fÞt «fth™e ytŠÚtf «ð]r¥t Au ? (A) «tÚtr{f (B) ‚]‚eÞ (C) rî‚eÞ (D) yt{tkÚte yuf …ý ™nª
 20. 20. 20 QB-X-10(SS)-A 207. ytsu …rhðn™ «ð]r¥t{tk fuðt «fth™t ËtÄ™tuyu «¼wíð s{tÔÞwk Au ? (A) Þtkrºtf (B) …hk…ht„‚ (C) Ëtu÷h (D) yt{t™wk yuf …ý ™nª 208. ht»xÙ™t Ët{trsf, ytŠÚtf y™u htsfeÞ rðftË™tu {t…Œkz ™e[u™e fE ƒtƒ‚ …h Au ? (A) sk„÷tu (B) …rhðn™ (C) «týeytu (D) ytŠÚtf «ð]r¥t 209. ¼th‚™e „ý‚he rðï{tk fuðt Ëzf {t„tuo Ähtð‚t Œuþ{tk ÚttÞ Au ? (A) r™B™ fturx™t (B) „e[ ò¤w Ähtð‚t (C) yÕ… rðfrË‚ (D) Wå[ fturx™t 210. fÞt «fth™t Ätuhe{t„tuo™t ƒtkÄft{ y™u ò¤ðýe™e sðtƒŒthe fuLÿ Ëhfth™e Au ? (A) ËhnŒe {t„o (B) htßÞ Ätuhe{t„o (C) rsÕ÷t {t„o (D) ht»xÙeÞ Ätuhe{t„o 211. ht»xÙeÞ Ätuhe{t„o ™k. 2 fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) „útLx xÙkf htuz (B) ËhnŒe {t„o (C) ftuMx÷ ntRðu (D) Ëwðýo [‚w¼qos 212. „útBÞ {t„o su ‚u „t{zt™u òuz‚tu ntuðtÚte ‚u ƒeò fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) rsÕ÷t {t„o (B) „útBÞ yu«tu[ {t„o (C) Ëzf {t„o (D) ft[tu {t„o 213. ¼th‚ nðu fE ¢tkr‚ {txu ‚iÞth ÚttÞ Au ? (A) nrhÞt¤e ¢tkr‚ (B) ¼th‚ {t„o ¢tkr‚ (C) ïu‚ ¢tkr‚ (D) Ëk[th ¢tkr‚ 214. yt…ýt ¼th‚ Œuþ{tk ËtiÚte ðÄw Ÿ[tE …h ‚iÞth fhðt{tk ytðu÷ {t„o fÞtu Au ? (A) ÷un Úte ©e™„h (B) W¥th ftþe Úte ©e™„h (C) {™t÷e Úte ÷Œt¾ (D) {™t÷e Úte ÷un 215. „wsht‚ htßÞ ÷„¼„ fux÷t rf÷tu{exh ÷tkƒtu ŒrhÞt rf™thtu Ähtðu Au ? (A) 3600 (B) 2600 (C) 1600 (D) 5600 216. ¼th‚{tk ËtiÚte ðÄw Ë{t[th …ºttu fE ¼t»tt{tk «„x ÚttÞ Au ? (A) rnLŒe (B) {htXe (C) yk„úuS (D) „wsht‚e 217. rðþt¾t…è™{T {ntƒkŒh fÞt htßÞ{tk ytðu÷wk Au ? (A) ‚tr{÷™tzw (B) fýtoxf (C) ytkÄú «Œuþ (D) yturhMËt
 21. 21. QB-X-10(SS)-A 21 218. „wsht‚™wk ËtiÚte {tuxwk hu÷ðu skõË™ fÞwk Au ? (A) Ëwh‚ (B) y{ŒtðtŒ (C) htsftux (D) ðztuŒht 219. ¼th‚™tu rðŒuþ ÔÞt…th fÞt Œuþ ËtÚtu ËtiÚte ðÄw ÚttÞ Au ? (A) Þw.yuË. (B) [e™ (C) ò…t™ (D) hrþÞt 220. ftuMx÷ ntRðu ¼th‚™t fÞt htßÞ{tk ytðu÷tu Au ? (A) rŒÕ÷e (B) „wsht‚ (C) [uL™E (D) {wkƒE 221. ¼th‚{tk ËtiÚte ðÄw ytÞt‚ þu™e ÚttÞ Au ? (A) Þkºt Ët{„úe™e (B) Ëtu™w y™u fe{‚e …ÚÚthtu™e (C) ¾r™s ‚u÷™e (D) ¾t‚h™e 222. Œuþ™e fw÷ ytðf™u Œuþ™e fw÷ ðM‚e ðzu ¼t„ðtÚte ytð‚e Ëhuhtþ ytðf™u þwk fnu Au ? (A) ðtŠ»tf ytðf (B) Œir™f ytðf (C) Ëhuhtþ ytðf (D) {tÚttŒeX ytðf 223. rðftËþe÷ yÚto‚kºt™e ytu¤¾ {txu {wÏÞ ÷ûtý fÞwk Au ? (A) ðtŠ»tf ytðf (B) Œir™f ytðf (C) ¾u‚e™e ytðf (D) {tÚttŒeX ytðf 224. ¼tir‚f ð¤‚h™t nu‚wÚte fhðt{tk ytð‚wk þtherhf fu {t™rËf yÚtðt ƒk™u «fth™wk ftÞo yux÷u... (A) ©{ (B) {qze (C) htus„the (D) Ëuðt 225. ¾u‚e ‚u{s ‚u™e ËtÚtu Ëk÷ø™ «ð]r¥tytu™tu Ë{tðuþ fÞt ûtuºt{tk ÚttÞ Au ? (A) {tæÞr{f (B) …qðo «tÚtr{f (C) «tÚtr{f (D) Ëuðt 226. Wí…tŒ™™e «r¢Þt{tk s{e™, {qze y™u ©{™u Þtus™t…qðof òuzðt™e ft{„ehe yux÷u... (A) ËkÞtus™ (B) r™Þtus™ (C) ytÞtus™ (D) Ëuðt 227. rðftËþe÷ Œuþtu{tk yÚto‚kºt™wk {t¤¾t™wk MðY… fuðwk ntuÞ Au ? (A) …At‚ y™u YrZ[wM‚ (B) rðftË rðhtuÄe (C) rðftËþe÷ (D) rî{w¾e 228. rðftËþe÷ Œuþtu{tk Ët{trsf {t¤¾wk fuðwk Au ? (A) «„r‚þe÷ (B) rî{w¾e (C) rðftË {txu «tuíËtnf (D) …At‚ y™u YrZ[wM‚
 22. 22. 22 QB-X-10(SS)-A 229. ™e[u™t{tkÚte fE {tæÞr{f fûtt™e ytŠÚtf «ð]r¥t Au ? (A) …þw…t÷™ (B) yýwþ†tu™wk Wí…tŒ™ (C) {íMÞ Wãtu„ (D) ƒu®Lf„ ft{„ehe 230. ftuE yuf Œuþ™t yÚto‚kºt{tk Wí…tŒ™™t ËtÄ™tu yk„u {wÏÞíðu fE Ë{MÞt ntuÞ Au ? (A) W…Þtu„™e (B) yA‚™e (C) „wýð¥tt™e (D) ftÞoût{‚t™e 231. Ë{tsðtŒe ytŠÚtf …Ør‚{tk ytŠÚtf r™ýoÞtu ftu™t îtht ÷uðt{tk ytðu Au ? (A) ¼tð‚kºt (B) htßÞ‚kºt (C) Ë{ts (D) ™týtk 232. Ë{tsðtŒe …Ør‚Úte ™e[u™t{tkÚte fÞtu yuf ÷t¼ ÚttÞ Au ? (A) Wí…tŒ™™t ËtÄ™tu™tu fhfËh…qðof W…Þtu„ ÚttÞ Au. (B) ÷tuftu™e sYrhÞt‚tu {n¥t{ «{tý{tk Ëk‚tu»ttÞ Au. (C) ÔÞÂõ‚™wk ytŠÚtf Mðt‚kºÞ s¤ðtÞ Au. (D) ytðf™e ðtsƒe y™u Ë{t™ ðnU[ýe ÚttÞ Au. 233. Ë{tsðtŒe …Ør‚Úte ™e[u™t …ife fÞtu yuf „uh÷t¼ ÚttÞ Au ? (A) „útnftu™wk þtu»tý ÚttÞ Au (B) Wí…tŒ™™t ËtÄ™tu™tu ƒ„tz ÚttÞ Au (C) Ròhtþtne «ð‚uo Au (D) ™týtk y™u ¼tð‚kºt™tu W…Þtu„ Út‚tu ™Úte 234. ¼th‚{tk ytŠÚtf ËwÄtht™tu Þw„ õÞthu þY ÚtÞtu ? (A) 1920 (B) 1981 (C) 1991 (D) 1951 235. Ëhfthe ykfwþtu y™u r™Þ{™tu ¢{þ: ½xtz‚t sE™u ƒòh‚kºt îtht ytŠÚtf r™ýoÞtu ÷uðt{tk ytðu ‚uðe ÔÞðMÚtt yux÷u... (A) ¾t™„efhý (B) ytŠÚtf WŒthefhý (C) ðirïfefhý (D) ytiãtur„fefhý 236. ytÞtus™{tk ytŠÚtf rðftË™e sðtƒŒthe fÞt ûtuºt™u ËtU…ðt{tk ytðe ? (A) ¾t™„e ûtuºt™u (B) ËkÞwõ‚ ûtuºt™u (C) Ënfthe ûtuºt™u (D) ònuh ûtuºt™u 237. ytŠÚtf WŒthefhý™e ™er‚Úte... (A) ¼tððÄthtu r™Þkºtý{tk ytÔÞtu (B) Ëhfthe Œuðt{tk ½xtztu ÚtÞtu (C) f]r»tûtuºtu «„r‚ ÚtE (D) „heƒe{tk ½xtztu ÚtÞtu 238. «Œq»tý Vu÷t‚wk yuxfu ‚u {txu ƒ¤‚ý ‚hefu þt™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au ? (A) …uxÙtu÷ (B) fuhtuËe™ (C) «tf]r‚f ðtÞw (D) rzÍ÷
 23. 23. QB-X-10(SS)-A 23 239. rðï{tk fÞt rŒðË™u ‘…Þtoðhý rŒ™’ ‚hefu Wsððt{tk ytðu Au ? (A) 5 ËÃxuBƒh (B) 5 ytì„Mx (C) 5 sq™ (D) 5 sw÷tE 240. ðirïfefhý™tu ÏÞt÷ ftu™e ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu Au ? (A) ytiãtur„f ™er‚ (B) Œuþ™e ™týtfeÞ ™er‚ (C) htsftu»teÞ ™er‚ (D) rðŒuþ ÔÞt…th yk„u™e ™er‚ 241. rðï ÔÞt…th Ëk„X™™wk ðzw {Útf õÞtk ytðu÷wk Au ? (A) rs™eðt{tk (B) …urhË{tk (C) ƒu÷„úuz{tk (D) rðÞu™t{tk 242. ðt‚tðhý{tkÚte ytuÍtu™ ðtÞw™tu rð™tþ ftuý fhu Au ? (A) õ÷tuhtuõðe™ ftƒoLË (B) ËÕVtu^÷tuhtu ftƒoLË (C) õ÷tuhtuõðe™ ntRzÙtu (D) õ÷tuhtu^÷tuhtu ftƒoLË 243. Ÿ[e ytðfðt¤t sqÚt™e Ëh¾t{ýe ™e[e ytðfðt¤t sqÚt™e ËtÚtu fh‚t ™e[e ytðf ËtÚtu fh‚tk ytuAe ytðf ntuÞ ‚u™u þwk fnuðtÞ ? (A) Ët…uût „heƒe (B) ƒuhtus„the (C) r™h…uût „heƒe (D) „heƒe hu¾t 244. fE Þtus™t™tu nu‚w „útBÞ rðM‚th™t ÷tuf™u ðu‚™™e ËtÚtu ft{™t ƒŒ÷t{tk y™ts …qhwk …tzðt™tu Au ? (A) sðtnh „út{ Ë{]rØ Þtus™t (B) Ëwðýo sÞkr‚ „út{ Mðhtus„th Þtus™t (C) Ëk…qýo „út{eý htus„th Þtus™t (D) Ëwðýo sÞkr‚ þnuhe htus„th Þtus™t 245. ‚uS {kŒe™t ðu…th[¢™u ÷eÄu htus„the{tk ðÄthtu fu ½xtztu ÚtÞt fhu ‚u™u fE htus„the fnuðtÞ ? (A) [¢eÞ ƒuhtus„the (B) {t¤¾t„‚ ƒuhtus„the (C) ½»toýsLÞ ƒuhtus„the (D) {tuË{e ƒuhtus„the 246. ytuAt{tk ytuAwk òu ÔÞÂõ‚yu {tæÞr{f rþûtý {u¤ÔÞwk ntuÞ y™u òu ‚u ƒuhtus„th ntuÞ ‚tu ‚u™u þwk fnuðtÞ ? (A) yrþrût‚ ƒuhtus„th (B) rþrût‚ ƒuhtus„th (C) ytiãtur„f ƒuhtus„th (D) [¢eÞ ƒuhtus„th 247. ƒufth ÔÞÂõ‚™e ™tUÄýe fhðt™wk ftÞo ftuý fhu Au ? (A) htus„th rðr™{Þ f[uhe (B) {t{÷‚Œth f[uhe (C) f÷uõxh f[uhe (D) rsÕ÷t …k[tÞ‚ 248. rðï™t Œuþtu …tu‚t™t ©r{ftu™wk ytŒt™-«Œt™ fhu ‚u™u þwk fnuðtÞ ? (A) rðï yÚto ƒòh (B) rðï ©{ ƒòh (C) rðï {t™ð ƒòh (D) rðï ™týtk ƒòh 249. Ët…uût „heƒe fE he‚u òýe þftÞ Au ? (A) ÷½w‚{ ytðf (B) {n‚{ ytðf (C) Ëhuhtþ ytðf (D) r™Ätorh‚ ytðf
 24. 24. 24 QB-X-10(SS)-A 250. ¼th‚{tk „heƒtE™wk ËtiÚte Ÿ[wk «{tý fÞt htßÞ{tk Au ? (A) {æÞ «Œuþ (B) rƒnth (C) yturhMËt (D) W¥th «Œuþ 251. ¼th‚{tk „heƒe ðÄw ŒÞts™f ƒ™e ‚u {txu™wk {n¥ð™wk fthý fÞwk Au ? (A) ¼tððÄthtu (B) fwxwkƒ™wk {tuxwk fŒ (C) Ët{trsf …At‚…ýwk (D) r™hûth‚t 252. fE Þtus™t{tk {rn÷tytu™u Mð-htus„th™t nu‚wËh ˃rËze yt…ðt{tk ytðu Au ? (A) sðtnh „út{ Ë{]rØ (B) «Ät™{kºte „út{tuØth (C) Ëwðýo sÞkr‚ Mðhtus„th (D) ykíÞtuŒÞ yL™ 253. ¼th‚{tk ƒuhtus„the™wk {wÏÞ fthý fÞwk Au ? (A) ðM‚e ðÄthtu (B) «tŒurþf yË{t™‚t (C) ftu{ðtŒ (D) òr‚ðtŒ 254. fE Þtus™tÚte þnuhe rðM‚th{tk hnu‚t „heƒtu™u …tft {ft™tu ƒtkÄðt ËntÞ yt…ðt{tk ytðu Au ? (A) ht»xÙeÞ ytðtË (B) ykíÞtuŒÞ ytðtË (C) ðtÕ{erf ytkƒuzfh ytðtË (D) «Ät™{kºte ytðtË 255. fÞt yr¼Þt™ nuX¤ Ëw÷¼ þti[t÷Þtu ƒtkÄðt ˃rËze yt…ðt{tk ytðu Au ? (A) {uht ¼th‚ {nt™ (B) Ëðo rþûtt (C) r™{o÷ ¼th‚ (D) r™{o÷ Œuþ 256. ƒuhtus„the Œqh fhðt™tu {wÏÞ W…tÞ fÞtu Au ? (A) {t¤¾t„‚ ËwrðÄtytu ðÄthðe (B) Wí…tŒfeÞ {t¤¾w ƒŒ÷ðwk (C) ft{™t ƒŒ÷t{tk y™ts yt…ðwk (D) htus„the™e ‚ftu ðÄthðe 257. rðï{tk Œh ð»tuo ‘„útnf yrÄfth rŒ™’™e Wsðýe õÞthu ÚttÞ Au ? (A) 10{e rzËuBƒhu (B) 6êe òLÞwytheyu (C) 15{e {t[uo (D) 6êe sq™u 258. yu„{tfo™tu ftÞŒtu E.Ë. .............{tk y{÷{tk ytÔÞtu. (A) 1937 (B) 1947 (C) 1986 (D) 1962 259. Ëhfth îtht fE …uŒtþtu™t ¼tðtu r™Ätorh‚ ÚttÞ Au ? (A) …uxÙtur÷Þ{ (B) þtf¼tS (C) {tusþtu¾ (D) Œtõ‚he Ëthðth 260. Ëhfth™u ¼tðË…txe™u ykfwrþ‚ ht¾ðt {txu þwk y{÷{tk {qõÞwk Au ? (A) ytð~Þf Ëuðt Äthtu (B) ytð~Þf [esðM‚w Äthtu (C) „útnf Ëwhûtt Äthtu (D) ¼tð ykfwþ Äthtu
 25. 25. QB-X-10(SS)-A 25 261. ytk‚hht»xÙeÞ ¾tã …ŒtÚttuo™u fE ËkMÚtt «{trý‚ fhu Au ? (A) CAC (B) IOB (C) FAO (D) WHO 262. …tu‚t™e …tËu ðu[ðt ÞtuøÞ [esðM‚wytu ƒòh{tk ðu[ðt {txu ÷tððe ™nª yu™u þwk fnuðtÞ ? (A) ™Vt¾tuhe (B) Ëk„ún¾tuhe (C) Œtý[tuhe (D) ft¤t ƒòh 263. „útnf yrÄfthtu™e «Út{ ½tu»týt fÞt Œuþ{tk fhðt{tk ytðe n‚e ? (A) ò…t™ (B) ¼th‚ (C) $ø÷ìLz (D) Þw.yuË.yu. 264. „útnftu™e Ëwhûtt {txu Ëhfthu yíÞth ËwÄe fux÷t ftÞŒt ƒ™tÔÞt Au ? (A) 18 (B) 15 (C) 16 (D) 12 265. „útnfu fE [tufËtE fhe™u ðM‚w ¾heŒðe òuEyu ? (A) „wýð¥tt (B) Œu¾tð (C) ðs™ (D) …u®f„ 266. ðtsƒe ¼tð y™u ¾wÕ÷t ƒòh™t ¼tðtu™tu ‚Vtð‚ Ëhfth WXtðu Au ‚u™u ............. fnu Au. (A) ™Vtu (B) ytŠÚtf ËntÞ (C) ˃rËze (D) ðuhthtn‚ 267. rÄhtý™er‚™wk r™Þ{™ ftuý fhu Au ? (A) Mxux ƒUf ytìV RÂLzÞt (B) Þwr™Þ™ ƒUf ytìV RÂLzÞt (C) ¼th‚ Ëhfth (D) rhÍðo ƒUf ytìV RrLzÞt 268. ISI ™t{™e ËkMÚtt nðu fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? (A) BSI (B) ISA (C) CIS (D) BIS 269. ht»xÙeÞ W…¼tuõ‚t ytÞtu„ fÞt MÚt¤u ytðu÷wk Au ? (A) ftu÷ft‚t (B) rŒÕne (C) {wkƒE (D) ¼tu…t÷ 270. ƒòh™tu htò ftuý Au ? (A) ðu…the (B) Wí…tŒf (C) „útnf (D) rð¢u‚t 271. ¼tðtu™wk ð÷ý òýðt {txu fÞwk ð»to …ËkŒ fhðt{tk ytðu Au ? (A) …tA÷wk (B) …tÞt™wk (C) ‚eðú Vw„tðtðt¤kw (D) [t÷w
 26. 26. 26 QB-X-10(SS)-A 272. „wsht‚{tk fLÞt fu¤ðýe™t W¥tus™ {txu fE Þtus™t y{÷{tk {qfe Au ? (A) {rn÷t ƒtuLz (B) ËhMð‚e ƒtuLz (C) rðãt÷û{e ƒtuLz (D) ™{oŒt ƒtuLz 273. E.Ë. 2001{tk „wsht‚{tk Ëtûth‚t™tu Œh fux÷t xft n‚tu ? (A) 69.97 (B) 65.40 (C) 66.82 (D) 63.88 274. fÞt ð»to™u {rn÷t ð»to ‚hefu Wsððt{tk ytðu Au ? (A) 2002 (B) 1975 (C) 1990 (D) 2001 275. E.Ë. 2005™t ð»to™u ........ fnuðtÞ Au. (A) ht»xÙeÞ {rn÷t ð»to (B) ht»xÙeÞ Ëtûth‚t ð»to (C) ht»xÙeÞ …Þtoðhý ð»to (D) ht»xÙeÞ ò„hý ð»to 276. ¼th‚{tk …whw»tytu™e Ëh¾t{ýe{tk †eytuu™wk ËtiÚte Ÿ[w «{tý fÞt htßÞ{tk Au ? (A) „wsht‚ (B) {ntht»xÙ (C) fuh¤ (D) ‚r{÷™tzw 277. E.Ë. 2001™e ðM‚e „ý‚he y™wËth ¼th‚{tk yuf nòh …whw»ttuyu †eytu™wk «{tý .......... n‚wk. (A) 933 (B) 927 (C) 930 (D) 941 278. rðï™t 1030 „heƒ Œuþtu{tk ¼th‚ fÞt ¢{u Au ? (A) 64 (B) 58 (C) 42 (D) 28 279. E.Ë. 2001{tk ¼th‚{tk {]íÞwŒh («r‚ nòh ÔÞÂõ‚yu) fux÷tu n‚tu ? (A) 25.1 (B) 12.5 (C) 9 (D) 14.9 280. ¼th‚™e fw÷ ½hu÷wk …uŒtË (GDP)™e ð]rØ{tk {wÏÞ yðhtuÄf …rhƒ¤ fÞwk Au ? (A) ðM‚e ðÄthtu (B) yt‚kfðtŒe …rhƒ¤tu (C) ðhËtŒ™e yr™Þr{‚‚t (D) ƒufthe 281. ht»xÙeÞ Ëtûth‚t ð»to -2005 ËwÄe{tk ¼th‚{tk Ëtûth‚t™tu Œh fux÷t xft ntkË÷ fhðttu ÷ûÞtkf n‚tu ? (A) 75 (B) 92 (C) 88 (D) 81 282. ¼th‚™tu {t™ð rðftË Ëq[fytkf UNDP 2003™t ynuðt÷ {wsƒ .......... Au y™u ¼th‚ rðï{tk ........ ¢{u Au ? (A) 0.206, 139 (B) 0.595, 172 (C) 0.602, 127 (D) 0.726, 120
 27. 27. QB-X-10(SS)-A 27 283. ¼th‚{tk E.Ë. 2001{tk Ëtûth‚t™tu Œh fux÷t xft n‚tu ? (A) 65.38 (B) 64.8 (C) 81.67 (D) 70 284. ‘ËkÞwõ‚ ht»xÙ rðftË ftÞo¢{’™tu {wÏÞ {wËÆtu þtu Au ? (A) {t™ð rðftË (B) Qòo rðftË (C) …Þtoðhý rðftË (D) ytŠÚtf rðftË 285. {t™ð rðftË™tu WÆuþ Au Ëti {txu Ë{t™ ................ ™wk Ëso™ Au ? (A) ËL{t™ (B) htus„the (C) …rhÂMÚtr‚ytu (D) ytðf 286. ........... rðftË yu sxe÷ y™u „r‚þe÷ «r¢Þt Au ? (A) ™ir‚f (B) Ët{trsf (C) htsfeÞ (D) htsfeÞ 287. WÕVt y™u Þw.yu{.yuV. yt ƒu fÞt htßÞ™t {wÏÞ ƒ¤ðt¾tuh Ëk„X™tu Au ? (A) rºt…wht (B) yË{ (C) ™t„t÷ìLz (D) {rý…wh 288. W¥th-…qðo ¼th‚{tk ƒ¤ðt¾tuhe™u W¥tus™ ht¾™th …rhƒ¤ ™Úte. (A) sk„÷e y™u …ntze rðM‚th (B) Ëhfth™u ËnÞtu„ (C) y™uf s™òr‚ytu (D) ƒ¤ðt¾tuh Ëk„X™tu ðå[u™t ËkƒkÄtu 289. ¼th‚™t fÞt htßÞ{tk ƒ¤ðt¾tuhe ™Úte [t÷‚e ? (A) „wsht‚ (B) yË{ (C) A¥teË„Z (D) ytkÄú «Œuþ 290. nòhtu …krz‚ fwxwkƒtu …tu‚t™wk fÞwk ð‚™ Atuze™u þhýtÚteo ‚hefu ƒnth Sðe hÌtt Au ? (A) rŒÕne (B) ft~{eh (C) W¥th «Œuþ (D) …kòƒ 291. y÷„ ‘¾tr÷M‚t™’™e {t„ýe ËtÚtu ƒ¤ðtu fÞt htßÞ{tk ÚtÞtu n‚tu ? (A) {æÞ «Œuþ{tk (B) rn{t[÷ «Œuþ{tk (C) sB{w ft~{eh{tk (D) …kòƒ{tk 292. ¼th‚™wk fÞwk htßÞ yt‚kfðtŒ™tu ËtiÚte ðÄthu ¼tu„ ƒ™e hÌtwk Au ? (A) W¥th «Œuþ (B) „wsht‚ (C) {ntht»xÙ (D) sB{w-ft~{eh 293. ¼th‚™e Ët{trsf Ëkh[™t þu™e …h ytÄtrh‚ Au ? (A) ¿ttr‚ðtŒ (B) Ëtk«ŒtrÞf‚t (C) Ä{o (D) sqÚtðtŒ
 28. 28. 28 QB-X-10(SS)-A 294. ¼th‚™t Œw„o{ sk„÷tu ðå[u …ntze «Œuþtu{tk fE òr‚ytu ðËðtx fhu Au ? (A) y™wËqr[‚ òr‚ytu (B) r„rhs™ òr‚ytu (C) …ntze s™òr‚ytu (D) y™wËqr[‚ s™òr‚ytu 295. y™wËqr[ 341 y™u 342{tk òr‚™e ÞtŒe ftuý ™¬e fhu Au ? (A) htßÞ…t÷ (B) ht»xÙ «{w¾ (C) ðzt «Ät™ (D) W…ht»xÙ «{w¾ 296. fE Ë{MÞt ðirïf Ë{MÞt Au ? (A) VtËeðtŒ (B) ¿ttr‚ðtŒ (C) yt‚kfðtŒ (D) ftu{ðtŒ 297. „wsht‚{tk E.Ë. 1972{tk ‘yLÞ Ët{trsf y™u þiûtrýf he‚u …At‚ ð„tuo’ ™¬e fhðt {txu fÞwk …k[ ™e{ðt{tk ytÔÞwk n‚wk ? (A) ŒuËtE …k[ (B) ™kŒt …k[ (C) ûtrºtÞ …k[ (D) ƒûte …k[ 298. y™wËqr[‚ òr‚ ™¬e fhðt {txu fE ƒtƒ‚™u ytÄth „ýðt{tk ytðe Au ? (A) Ëtk«ŒtrÞf‚t (B) yM…]~Þ‚t (C) Ä{o (D) ¿ttr‚ 299. fuLÿ™t fÞt ËkËŒ„]n{tk ftuE ƒuXf y™t{‚ ht¾ðt{tk ytðe ™Úte ? (A) rðÄt™Ë¼t (B) ÷tuf˼t (C) htßÞ˼t (D) rðÄt™ …rh»tŒ 300. y™wËqr[‚ òr‚ytu y™u y™wËqr[‚ s™òr‚ytu™t rðftË ‚Útt fÕÞtý {txu yíÞthu fw÷ fux÷e rðftË Þtus™tytu ftÞtoÂLð‚ Au ? (A) 232 (B) 180 (C) 294 (D) 194 301. ™ƒ¤t ð„tuo{tk Ët{trsf …rhð‚o™ WØth, ût{‚t, LÞtÞ y™u {t™ð „rh{t {txu ft{ fh™th™u fÞt ht»xÙeÞ …whMfthÚte ËL{t™ðt{tk ytðu Au ? (A) {ntí{t „tkÄe ht»xÙeÞ …whMfth (B) …krz‚ sðtnh÷t÷ ™unhw ht»xÙeÞ …whMfth (C) ztì. ytkƒuzfh ht»xÙeÞ …whMfth (D) ™ð¼th‚ ht»xÙeÞ …whMfth 302. ¼th‚{tk ËtuÄe {tuxtu ÷½w{‚e Ë{wŒtÞ fÞtu Au ? (A) þe¾ (B) …thËe (C) r¾úM‚e (D) {wÂM÷{ 303. fèh …kÚteytu Œhuf ™t„rhf™u fE árüÚte swyu Au ? (A) ËtkMf]r‚f (B) Ëtk«ŒtrÞf (C) rð¼trs‚ (D) Ët{trsf
 29. 29. QB-X-10(SS)-A 29 304. ¼th‚{tk ƒkÄthý {tLÞ {wÏÞ ¼t»ttytu Ërn‚ fux÷e {tLÞ ¼t»ttytu Au ? (A) 1652 (B) 2024 (C) 1868 (D) 1245 305. ¼th‚™t ÷tuftu{tk {t™ð‚t, ËðoÄ{o Ë{¼tð y™u Ërn»ýw‚t™u fthýu fE ¼tð™t «ð‚uo Au ? (A) Ëtk«ŒtrÞf‚t (B) rðrðÄ‚t™e (C) Ë{wŒtÞ™e (D) yuf‚t™e 306. Ä{o, òr‚ y™u ¼t»tt™t ¼uŒ¼tð ¼q÷™u ¼th‚™e fE s™‚tyu ËrnÞthtu …whw»ttÚto fhe þwk «t fÞwO Au ? (A) ÄtŠ{f‚t (B) Mð‚kºt‚t (C) «tk‚eÞ‚t (D) Ërn»ýw‚t 307. yurþÞt{tk ËtiÚte ytuAtu ¼úüt[the Œuþ fÞtu Au ? (A) ©e÷kft (B) ntU„ftU„ (C) ®Ë„t…wh (D) ¼th‚ 308. fuLÿeÞ ÷tk[ hw~ð‚ rðhtuÄe çÞwhtu™e MÚtt…™t fE Ët÷{tk ÚtE n‚e ? (A) E.Ë. 1958{tk (B) E.Ë. 1972{tk (C) E.Ë. 1955{tk (D) E.Ë. 1964{tk 309. ¼úüt[th þu™wk …rhýt{ Au ? (A) Ëtðosr™f (B) ƒuR{t™e (C) Au‚h®…ze (D) {ÞtorŒ‚ 310. ð]ØtðMÚtt{tk ¼rð»Þ fuðwk Au ? (A) Wßßð¤ (B) yËntÞ (C) ykÄfth{Þ (D) ËntÞf 311. ËkÞwõ‚ ht»xÙtuyu fÞt ð»to™u ‘ytk‚hht»xÙeÞ rðf÷tk„ ð»to’ ònuh fÞwO n‚wk ? (A) E.Ë. 1981 (B) E.Ë. 1988 (C) E.Ë. 1992 (D) E.Ë. 1972 312. rðf÷tk„™tu rð»tÞ ytsu rðï {txu þwk Au ? (A) ®[‚t (B) {t™ð‚t (C) ÷t„ýe (D) „k¼eh 313. ¼úüt[th™e ÔÞtÏÞt ftuýu yt…e Au ? (A) rðï ƒUf (B) xÙtLË…hLËe RLxh™uþ™÷u (C) ËkÞwõ‚ ht»xÙtuyu (D) yurþÞ™ zuð÷…{uLx ƒUf 314. ¼th‚™tk ƒkÄthýu Œhuf ™t„rhf™u fux÷t {q¤¼q‚ yrÄfthtu ytÃÞt Au ? (A) …tk[ (B) A (C) Ët‚ (D) ytX
 30. 30. 30 QB-X-10(SS)-A 315. yt…ýt Œuþ{tk Ët{tLÞ ÷tuftu™u ftÞŒt™e òýfthe ytuAe ntuðt™wk fthý fÞwk Au ? (A) ytht{ r«Þ‚t (B) …hk…htðtŒe {t™Ë (C) rhðtòu™u {n¥ð (D) Ëtûth‚t™tu ™e[tu Œh 316. yrÄfthtu yu ftu™wk yr™ðtÞo ÷ûtý Au ? (A) htsfthý™wk (B) rð[thtu™wk (C) [qkxýeytu™wk (D) ™t„rhf‚t™wk 317. rðï{tk ËtiÚte ðÄthu ƒt¤{sqhtu fÞt Œuþ{tk Au ? (A) hrþÞt (B) ¼th‚ (C) [e™ (D) ƒútrÍ÷ 318. fux÷t ð»to™e ô{h™t ƒt¤ftu™u ƒt¤{sqh fnuðtÞ ? (A) 18 ð»to (B) 21 ð»to (C) 17 ð»to (D) 14 ð»to 319. ‘[txoh ytìV htRxTË’... (A) y{urhft (B) ËkÞwõ‚ ht»xÙtu (C) $ø÷ìLz (D) ¼th‚ 320. ftuE …ý ¼t»tt™u Ë{sðt™e ËtÚtu ðtk[e y™u ÷¾e þfu ‚u ÔÞÂõ‚™u þwk fnuðt{tk ytðu Au ? (A) r™hûth (B) ƒtirØf (C) Ëtûth (D) y¿tt™ 321. ™e[u™t …ife ftuý ht»xÙ™e Ëk…r¥t „ýtÞ Au ? (A) ð]Øtu (B) ƒt¤ftu (C) rðf÷tk„tu (D) ð]ûttu
 31. 31. QB-X-10(SS)-B 31 1. ËkMf]r‚ yux÷u þwk ? 2. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™tk rðrþü ÷ûtýtu fÞt fÞt Au ? 3. «tf]r‚f ðthËt™t {wÏÞ ½xftu fÞt fÞt Au ? 4. fE fE ð™M…r‚ {t™ðe™u yti»tÄe ‚hefu W…Þtu„e Au ? 5. fE fE r[rfíËt …Ør‚ytu «f]r‚ …h ytÄtrh‚ Au ? 6. {tiÞoÞw„™wk fÞwk rþÕ… «rËØ Au ? 7. «t[e™ ¼th‚™e {wÏÞ «òytu fE fE n‚e ? 8. ytìMxÙu÷tuRz «ò õÞtkÚte ¼th‚{tk ytðe ? 9. ™u„úextu fÞt hM‚u ¼th‚{tk ytÔÞt ? 10. ytìMxÙu÷tuRz «ò™t rðþu»t ‚¥ðtu ¼th‚™e fE fE «ò{tk òuðt {¤u Au ? 11. ÿrðztu™t {wÏÞ þ†tu fÞt fÞt n‚t ? 12. ¼th‚{tk fE fE rðŒuþe «òytu ytðe ? 13. fÞt rðŒuþe htòyu ƒtiØ Ä{o MðeftÞtuo n‚tu ? 14. {t™ðË{ts™wk yÂM‚íð fE ƒtƒ‚™u yt¼the Au ? 15. ¼th‚{tk ytðu÷e {tU„tu÷tuRz «ò {wÏÞíðu ¼th‚™t fÞt rðM‚thtu{tk ðËe n‚e ? 16. R÷tuht™e „wVtytu fÞt ðkþ™t htsðeytu îtht ƒ™tððt{tk ytðu÷ Au ? 17. ytÞtuo «f]r‚™t fÞt fÞt ‚¥ðtu™e …qò-ythtÄ™t fh‚t n‚t ? 18. {t‚]{w÷f fwxwkƒ«Útt fE «ò{tk «[r÷‚ n‚e ? 19. ËÇÞ‚t yux÷u þwk ? 20. „úef htsðe r{™uLzh ¼th‚{tk fÞt ™t{u ytu¤¾tÞtu ? 21. ytsu …ý Œrûtý ¼th‚{tk ÿrðz fq¤™e fE fE ¼t»ttytu ƒtu÷tÞ Au ? 22. ¼tir‚f ðthËtu ftu™u fnuðtÞ ? 23. ƒtkÄýe {txu fÞt fÞt «Œuþtu òýe‚t Au ? 24. fÞt fÞt rðï«rËØ neht ¼th‚{tkÚte {¤e ytðu Au ? 25. {tu‚e{tkÚte fE fE ðM‚wytu ƒ™tððt{tk ytðu Au ? 26. {e™tfthe™t «rËØ fuLÿtu fÞt fÞt Au ? 27. ¼th‚™t fÞt fÞt MÚt¤u ftcft{ ðÄw òuðt {¤u Au ? 28. ftcft{™t „wsht‚™t fÞt fÞt fuLÿtu «[r÷‚ Au ? 29. yfef yux÷u þwk ? 30. ¼th‚eÞ r[ºtf÷t™t yr‚«t[e™ ™{q™t õÞtkÚte {¤e ytÔÞt Au ? 31. ¼th‚{tk ÚtÞu÷ ¼Âõ‚ ytkŒtu÷™™t «ýu‚tytu sýtðtu. Ët{trsf rð¿tt™ . rð¼t„-B „wý : 100
 32. 32. 32 QB-X-10(SS)-B 32. ¼h‚™txâ{T™t {wÏÞ ytÄthËútu‚ „úkÚttu fÞt fÞt Au ? 33. ¼th‚{tk ¼h‚™txâB™t ðthËt™u ftuýu ftuýu ò¤ðe htÏÞtu Au ? 34. fÚtf™tu …w™hwØth ftuýu fÞtuo ntuðt™wk {™tÞ Au ? 35. ft÷eŒtË™e ™txâf]r‚ytu fE þi÷e{tk ÷¾tÞu÷e Au ? 36. ¼th‚™t «rËØ þt†eÞ ™]íÞtu sýtðtu. 37. fÚtf ËtÚtu fE WÂõ‚ òuztÞu÷ Au ? 38. M‚q… ftu™u fnuðtÞ ? 39. „wsht‚{tk fÞt fÞt «t[e™ M‚q…tu Au ? 40. Ë{útx yþtufu ftu‚htðu÷ M‚k¼tu fE r÷r…{tk Au ? 41. y™w{tiÞoÞw„{tk fÞt Ä{o™tu rðftË ÚtÞtu n‚tu ? 42. y™w{tiÞoÞw„{tk fE fE rþÕ… þi÷e WŒT¼ðe ? 43. „wÂft÷e™ „wVt MÚtt…íÞ™t ©uc ™{q™t sýtðtu. 44. „wsht‚{tk „wVtytu õÞtkÚte {¤e ytðe ? 45. „tu…wh{T yux÷u þwk ? 46. rËxtzu÷ yux÷u þwk ? 47. ‚tk‚e…tzt™e {ÂMsŒ™wk r™{toý fÞt MÚt¤u ÚtÞu÷wk Au ? 48. fi÷tË {krŒh fE „wVt{tk ytðu÷wk Au ? 49. «t[e™ ¼th‚eÞ ËtrníÞ™t {wÏÞ fÞt fÞt ¼t„tu Au ? 50. «thkr¼f ƒtiØ ËtrníÞ™e h[™t fE r÷r…{tk ÚtE ? 51. yðÄ ¼t»tt™tu ËtiÚte sq™tu „úkÚt fÞtu Au ? 52. ƒútñý „úkÚttu{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au ? 53. þYyt‚™t W…r™»tŒtu fÞt fÞt Au ? 54. ¼th‚™t {wÏÞ {ntftÔÞtu fÞt fÞt Au ? 55. „wsht‚e ËtrníÞ{tk fÞt fÞt ËtrníÞ «fthtu™tu rðftË ÚtÞtu n‚tu ? 56. WŒwo ¼t»tt™t {nt™ frðytu fÞt fÞt Au ? 57. «thkr¼f fL™z ËtrníÞ™e rºt{qŠ‚ ftu™u fnuðt{tk ytðu Au ? 58. ËkMf]‚ ËtrníÞ™t {nt™ ÷u¾ftu sýtðtu. 59. y{eh ¾wþhtu™t „whw ftuý n‚t ? 60. Ëk„{-ËtrníÞ™t «rËØ „úkÚttu fÞt fÞt Au ? 61. „w Þw„ Œhr{Þt™ fÞt ƒu ðt‚toËk„úntu h[tÞt ? 62. ðiŒfþt†™t {n¥ð™t „úkÚttu fÞt fÞt Au ? 63. „rý‚þt†{tk ¢tkr‚fthe VuhVthtu ÷tð™the þtuÄtu fE fE n‚e ? 64. ¼th‚™t «rËØ „rý‚þt†eytu sýtðtu. 65. ðhtnr{rnhu ßÞtur‚»tþt†™u fÞt fÞt rð¼t„{tk ðnUåÞwk n‚wk ?
 33. 33. QB-X-10(SS)-B 33 66. «t[e™ ¼th‚™t ðtM‚wþt†™t «ýu‚tytu sýtðtu. 67. [kÿ„úný™wk Ët[wk fthý …]Úðe™tu …zAtÞtu Au ‚u{ ftuýu Ëtrƒ‚ fÞwO n‚wk ? 68. «t[e™ ¼th‚{tk „whwíðtf»toý™t r™Þ{tu ftuýu «[r÷‚ fÞto n‚t ? 69. ¼th‚{tk «t[e™ M{thftu™wk {n¥ð þtÚte ¾qƒ s ðÄe „Þwk Au ? 70. yur÷VLxt™e „wVtytu õÞtk ytðu÷e Au ? 71. …èŒf÷™tk {krŒhtu™t r™{toý{tk fE ƒu MÚtt…íÞ þi÷eytu™tu W…Þtu„ ÚtÞtu Au ? 72. ¾sqhtntu™tk {krŒhtu ftuýu ƒkÄtÔÞt n‚t ? 73. fw‚wƒr{™th™wk r™{toýftÞo ftuýu þY fhtÔÞwk n‚wk y™u yu™u ftuýu …qhwk fhtÔÞwk ? 74. nB…e ™„h õÞtk ytðu÷wk Au ? 75. ‚ts{nt÷™t yuf {nuhtƒ …h fE WÂõ‚ fkzthu÷e Au ? 76. ÷t÷rfÕ÷t{tk fE R{th‚tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 77. Rht™™tu fÞtu þnu™þtn ÷t÷rfÕ÷t™e fE f÷tí{f ðM‚w Rht™ ÷E „Þtu ? 78. yfƒhu V‚u…wh rËfhe{tk ftu™u ftu™u yt©Þ ytÃÞtu n‚tu ? 79. htsMÚtt™™t fÞt rfÕ÷tytu «ÏÞt‚ Au ? 80. „tuðt{tk r¾úM‚e Œuð¤tu þtÚte MÚt…tÞtk ? 81. Þw™uMftuyu [tk…t™uh þnuh™u þt {txu ðirïf ðthËt ‚hefu ònuh fÞwO ? 82. ¼th‚™t ÷tuftu fÞt fÞt [th Ät{tu™e Þtºtt fhðt òÞ Au ? 83. „wsht‚{tk fE …rh¢{tytu™wk ¾qƒ {n¥ð Au ? 84. yt…ýt ðthËt™u fÞt ¼ti„tur÷f …rhƒ¤tuyu «¼trð‚ fÞtuo Au ? 85. yt…ýt ðthËt™t s‚™ y™u Ëkhûtý {txu þtÚte {tuxtu ¼Þ Q¼tu ÚtÞtu Au ? 86. yt…ýt ðthËt™e ò¤ðýe {txu yr‚ytð~Þf ƒtƒ‚ fE Au ? 87. ht»xÙeÞ M{thftu™e ËthËk¼t¤ y™u Ëkhûtý™wk ftÞo yt…ýt Œuþ{tk ftu™u ËtU…tÞwk Au ? 88. Rrh„tu÷ ftðq W…ð™™e þe rðþuü‚tytu Au ? 89. yir‚ntrËf M{thf™t Ë{thft{ ð¾‚u fE ƒtƒ‚ æÞt™{tk ht¾ðe òuEyu ? 90. ‚ts{nt÷™u ðtÞw«Œq»týÚte ƒ[tððt Ëhfthu þwk fÞwO ? 91. yt…ýt Œuþ{tk Ëk„únt÷Þtuyu fE nM‚«‚tu™e ò¤ðýe fhe Au ? 92. ©e nu{[kÿt[tÞo ¿tt™¼kzth (÷tRƒúuhe) fÞt þnuh{tk ytðu÷e Au ? 93. ð»ttoÉ‚w Œhr{Þt™ ¾tË Ëk¼t¤ ÷uðe …zu ‚uðtk „wsht‚™tk «t[e™ M{thf fÞt fÞt Au ? 94. rƒnth{tk rðï ðthËt™wk fÞwk MÚt¤ ytðu÷wk Au ? 95. ¼th‚™e ËkMf]r‚™e {wÏÞ rðrþü‚t þe Au ? 96. ¼q-ytðhý yux÷u þwk ? 97. ¾u‚e™t …tftu™e ð]rØ™tu ytÄth fE fE ƒtƒ‚tu …h Au ? 98. s{e™ r™{toý y™u ‚u™e V¤ÿw…‚t™t rðftË {txu fÞt fÞt …rhƒ¤tu {n¥ð™t Au ? 99. ¾htƒt™e ¼qr{ fu{ rƒ™W…òW ntuÞ Au ?
 34. 34. 34 QB-X-10(SS)-B 100. Wßsz ¼qr{{tk fÞt rðM‚thtu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 101. …ðo‚eÞûtuºttu{tk fÞt W…tÞtuÚte ¼qr{Ätuðtý yxftðe þftÞ ? 102. ftu‚hÄtuðtý yxftððt þwk þwk fhe þftÞ ? 103. þw»f «Œuþ{tk Út‚t s{e™-Ätuðtý™u yxftððt fÞt «Þí™ fhe þftÞ ? 104. ð™M…r‚™e rðrðÄ‚t™e árüyu ¼th‚™wk MÚtt™ rðï y™u yurþÞt{tk fux÷t{wk Au ? 105. fÞt ð]ûttu{tkÚte Ÿ[t «fth™wk R{th‚e ÷tfzwk {¤u Au ? 106. sk„÷tu{tkÚte {¤‚e fE fE ð™M…r‚ yti»tÄtu yt…u Au ? 107. sk„÷tu{tkÚte ÷tfztk rËðtÞ fE fE …uŒtþtu {¤u Au ? 108. ðneðxe nu‚wËh sk„÷tu™t fux÷t «fth …zu Au ? fÞt fÞt ? 109. Ëkhrût‚ sk„÷tu ftu™u fnu Au ? 110. „e[‚t™t ytÄthu sk„÷tu™u fÞt fÞt rð¼t„tu{tk ðnU[e þftÞ ? 111. ð™rðftË™u «tuíËtn™ yt…ðt ¼th‚{tk fÞtu …whMfth yt…ðt{tk ytðu Au ? 112. ðLÞ Sðtu ftu™u fnuðt{tk ytðu Au ? 113. fE «òr‚™tu ðt½ rðï rðÏÞt‚ Au ? 114. ¼th‚™tu yuf®þ„e „Uztu õÞtk ðËu Au ? 115. „wsht‚{tk fÞt «týeytu™wk yÂM‚íð òu¾{{tk Au ? 116. ‘«r‚fq¤ yËh…tºt’ (su™u ™wfËt™ …ntU[tze þftÞ ‚uðtk) ðLÞSð ftu™u fnuðtÞ ? 117. ‘{„h …rhÞtus™t’ õÞthu ftu™t ËnÞtu„Úte þY fhðt{tk ytðe ? 118. „wsht‚™e fE MðiÂåAf ËkMÚtt ðLÞ Sðtu™t hûtý {txu «þkË™eÞ ftÞo fhe hne Au ? 119. „wsht‚{tk ytðu÷wk fÞwk Ët{wrnf Wãt™ ‘™uþ™÷ {he™ …tfo’ ònuh ÚtÞwk Au ? 120. ™e÷„ehe sið ythrût‚ ûtuºt fÞt fÞt htßÞtu{tk rðM‚hu÷wk Au ? 121. ƒt„tÞ‚e ¾u‚e {txu fE ƒtƒ‚tu ytð~Þf Au ? 122. ¾heV …tf ftu™u fnuðtÞ ? 123. fÞt …tftu™u hrð…tf fnuðtÞ ? 124. rðï{tk ztk„h™t Wí…tŒ™{tk «Út{ ™kƒhu fÞtu Œuþ Au ? 125. swðth™t …tf™u fuðe s{e™ y™wfq¤ ytðu Au ? 126. ¼th‚{tk fu¤t™e ¾u‚e fÞt htßÞtu{tk ÚttÞ Au ? 127. f]r»t Œuþ™t fÞt Wãtu„™u ft[tu {t÷ …qhtu …tzu Au ? 128. òÞŒ …tf yux÷u þwk ? 129. ztk„h™t …tf™u fuðe s{e™ òuEyu ? 130. {„V¤e™tu …tf fÞt htßÞtu{tk ðÄw …tfu Au ? 131. ½ô{tkÚte fÞt fÞt …tu»tf ‚¥ðtu {¤u Au ? 132. ™tr¤Þuhe™t …tf {txu fuðe s{e™ y™wfq¤ ytðu Au ? 133. þuhze{tkÚte þwk þwk ƒ™u Au ?
 35. 35. QB-X-10(SS)-B 35 134. f]r»t ûtuºtu fÞt fÞt ËkMÚtt„‚ ËwÄtht ÚtÞt Au ? 135. þý{tkÚte fE fE ðM‚wytu ƒ™u Au ? 136. ytí{r™ðton ¾u‚e yux÷u þwk ? 137. Sð™™e …nu÷e þh‚ fE Au ? 138. E.Ë. 1882{tk fE ™Œe W…h ™nuh™wk r™{toý ÚtÞwk n‚wk ? 139. ¼th‚{tk {wÏÞ fÞt ºtý MðY…u ®Ë[tE ÚttÞ Au ? 140. s¤ Ëkhûtý yux÷u þwk ? 141. ƒnwnu‚wf Þtus™t yux÷u þwk ? 142. fÞt fÞt …tftu™u …týe™e ðÄthu sYrhÞt‚ …zu Au ? 143. fE ™Œeytu Ëk…qýo…ýu {tuË{e ðhËtŒ …h r™¼oh Au ? 144. ð‚o{t™ Ë{Þ{tk þt™t fthýu ¼qr{„‚ s¤ M‚h ™e[wk „Þwk Au ? 145. ¼qr{„‚ s¤™e ût{‚t ðÄthðt™e ‚f™ef fE Au ? 146. ftuþe Þtus™t fÞt htßÞ{tk ytðu÷e Au ? 147. RÂLŒht ™nuh{tk fE ™Œeytu™t …týe ytðu Au ? 148. ¼th‚{tk ðtðu‚h ûtuºt™t fux÷t xft ¼t„{tk ®Ë[tE ÚttÞ Au ? 149. ¼t¾ht-™tk„÷ Þtus™t™tu ÷t¼ fÞt fÞt htßÞtu™u {¤u Au ? 150. ¼th‚{tk ¼qr{„‚ s¤™e Ëk¼rð‚ ût{‚t fux÷e Au ? 151. ð]rü s¤™u htufe y™u yufXwk fhðt þwk fhðwk òuEyu ? 152. ¼th‚{tk yƒh¾™wk Wí…tŒ™ fh‚t «Œuþtu™tk ™t{ sýtðtu. 153. Ëk[t÷™ þÂõ‚™t W…Þtu„{tk ÷uðt‚t ¾r™òu fÞt fÞt Au ? 154. {tuhxth yux÷u þwk ? 155. ËeËt™t „wýÄ{tuo sýtðtu. 156. ¾r™òu fuðt MðY…u {¤u Au ? 157. Y…tk‚rh‚ ¾zftu{tkÚte þwk {¤e ytðu Au ? 158. …tu÷tŒ ¾tË fhe™u þt{tk ð…htÞ Au ? 159. yuÕÞwr{r™Þ{™t „wýÄ{o sýtðtu. 160. Wí¾™™ yux÷u þwk ? 161. Zt¤™wk ÷tu¾kz (Pig iron) ftuu™u fnuðt{tk ytðu Au ? 162. ¼th‚{tkÚte ÷tu¾kz™e r™ftË fÞt fÞt ƒkŒhtuÚte ÚttÞ Au ? 163. ¼th‚ ËeËt™e ytÞt‚ fÞt Œuþtu{tkÚte fhu Au ? 164. {U„u™eÍ fuðt «fth™t ¾zftu{tkÚte {¤u Au ? 165. r{© Ät‚w Y…u ð…ht‚e ¾r™òu sýtðtu. 166. ÷tu¾kz™e ft[e Ät‚w™t «fthtu sýtðtu. 167. rƒ™…hk…ht„‚ ËkËtÄ™tu fÞt Au ?
 36. 36. 36 QB-X-10(SS)-B 168. ftu÷Ët™u þt {txu ft¤tu nehtu fnu Au ? 169. fÞt ht»xÙtu ftu÷Ët™tu ƒntu¤tu W…Þtu„ fhu Au ? 170. „wsht‚{tk …nu÷wk ‚u÷ûtuºt õÞtk {éÞwk n‚wk ? 171. ytÞt‚e ‚u÷ þwØ õÞtk ÚttÞ Au ? 172. ¼th‚{tk {n¥ð™t ‚u÷ûtuºttu fÞt Au ? 173. ðztuŒht ™Sf þu™wk fth¾t™wk ftÞoh‚ Au ? 174. ‚t…rðãw‚ {Útftu ftu÷Ët™t ûtuºttu™e ™Sf s þt {txu MÚtt…ðt{tk ytðu Au ? 175. ËtiÚte {tuxwk ‚t…rðãw‚ {Útf fÞwk Au ? 176. WftE ¾t‚u þwk ytðu÷wk Au ? 177. „wsht‚{tk ËtiÚte {tuxwk s÷rðãw‚ {Útf õÞtk ytðu÷wk Au ? fE ™Œe …h ? 178. yýw rðãw‚ Wí…tŒ™{tk þwk ð…htÞ Au ? 179. ¼th‚{tk ËtiÚte {tuxtu Ëtu÷h Ã÷tLx õÞtk MÚtt…ðt{tk ytÔÞtu Au ? 180. ƒtÞtu„ìË ftu™u fnu Au ? 181. „wsht‚{tk „h{ …týe™t Íht õÞtk ytðu÷t Au ? 182. Wãtu„ yux÷u þwk ? 183. …Þtoðhý™e ò¤ðýe þt {txu sYhe Au ? 184. ft[t {t÷ …h ytÄtrh‚ Wãtu„tu fÞt Au ? 185. Œuþ™e Q™e ft…z Wãtu„™e Ët{u fE Ë{MÞt Au ? 186. ft…z Wãtu„™wk fÞt …tk[ rð¼t„tu{tk ð„eofhý fhtÞwk Au ? 187. ¾™rs ytÄthe‚ Wãtu„tu ftu™u fnuðtÞ Au ? 188. ¼th‚{tk ¾t‚h™wk Ëti«Út{ fth¾t™wk õÞtk «MÚttr…‚ fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk ? 189. rË{uLx Wãtu„ {txu þt™e ytð~Þf‚t hnu Au ? 190. {wËtVhtu {txu™t hu÷ðu™t zçƒt fÞt fuLÿtu{tk ƒ™tððt{tk ytðu Au ? 191. …ÞtoðhýeÞ yð¢{ý ftu™u fnuðtÞ ? 192. rðï{tk ÷tu¾kz-…tu÷tŒ™t Wãtu„tu™tk {wÏÞ fuLÿtu fÞtk fÞtk Au ? 193. ftuE …ý Œuþ™e ytŠÚtf ût{‚t þt™tÚte {t…e þftÞ ? 194. Wãtu„tu™tu fux÷t sqÚttu{tk ðnU[ðt{tk ytðu Au ? 195. {tuxt …tÞt™t Wãtu„tu ftu™u fnuðtÞ ? 196. …uxÙtufur{fÕË™tu W…Þtu„ þt{tk ÚttÞ Au ? 197. s{e™ {t„eo …rhðn™™t [th ËtÄ™tu sýtðtu. 199. …rhðn™™t {t„tuo fux÷t Au ? 199. Ëtiht»xÙ™t Ët„h rf™tht™u Ëtkf¤‚tu htßÞ Ätuhe{t„o fÞt ™t{u òýe‚tu Au ? 200. ht»xÙ™e SðtŒtuhe Ë{t™ fÞt {t„tuo Au ? 201. yuõË«uË ntRðu r™{toý «tìsuõx{tk {qzehtuftý ytf»toðt Ëhfthu fE ™er‚ ƒ™tðe Au ?
 37. 37. QB-X-10(SS)-B 37 202. ¼th‚{tk ËtiÚte ÷tkƒtu hu÷{t„o fÞtu Au ? ‚u™e ÷kƒtE sýtðtu. 203. fE ™nuh™u ht»xÙeÞ s¤{t„o ‚hefu ½tur»t‚ fhðt{tk ytðe Au ? 204. ¼th‚™t …qðo rf™thu ytðu÷t ƒkŒhtu sýtðtu. 205. nðtE {t„o fuðt rðM‚th{tk ðÄw W…Þtu„e ƒ™u Au ? 206. x…t÷™e Íz…e y™u Ëh¤ rð‚hý {t[u fE fE ËwrðÄtytu yt…ðt{tk ytðe Au ? 207. „útLx xÙkf htuz ftu™u fnuðtÞ Au ? 208. ¼th‚{tk fÞt fÞt «fth™t Ëzf {t„tuo Au ? 209. ¼th‚{tkÚte r™ftË Út‚e [esðM‚w™t ™t{ yt…tu. 210. fÞt Œuþtu rðfËe‚ „ýtÞ Au ? 211. Wí…tŒ™™t [th ËtÄ™tu sýtðtu ? 212. rðftËþe÷ Œuþtu{tk þt™tu rðftË ½ýtu ytuAtu òuðt {¤u Au ? 213. «tÚtr{f ûtuºt{tk fE «ð]r¥tytu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 214. rðftËþe÷ Œuþtu{tk fÞt ûtuºt™wk «¼wíð ntuÞ Au ? 215. ƒòh …Ør‚{tk ytŠÚtf r™ýoÞtu þt™t ytÄthu ÷uðt{tk ytðu Au ? 216. ytŠÚtf ð]rØ™tu ÏÞt÷ Ë{òðtu. 217. ytŠÚtf rðftË yux÷u þwk ? 218. ¼th‚eÞ yÚto‚kºt™t ûtuºttu sýtðtu. 219. Ëuðt{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 220. ƒòh …Ør‚{tk ftuý Ëðtuo…he Au ? 221. r{© yÚto‚kºt yux÷u þwk ? 222. ¾t™„efhý yux÷u þwk ? 223. ™týtfeÞ ™er‚ yux÷u þwk ? 224. rðï ÔÞt…th Ëk„X™™wk ðzw {Útf õÞtk ytðu÷wk Au ? 225. W.T.O.™wk yt¾wk ™t{ ÷¾tu. 226. xftW rðftË yux÷u þwk ? 227. Ëe.yu™.S.™wk yt¾wk ™t{ ÷¾tu. 228. fÞt Œuþ{tk sk‚w™tþf Œðtytu™tu rðfÕ… þtuÄtÞtu Au ? 229. ðirïfefhý yux÷u þwk ? 230. ytÞt‚-r™ftË ™er‚™t VuhVthtu ËtÚtu fÞt VuhVth fhðt{tk ytðu Au ? 231. ™ðe ytŠÚtf ™er‚{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ ÚtÞtu Au ? 232. ytŠÚtf WŒthefhýÚte ¼th‚™u fÞt fÞt „uh÷t¼tu ÚtÞt Au ? 233. ¼th‚ ytsu fE fE Ë{MÞtytu™tu Ët{™tu fhe hÌtwk Au ? 234. r™h…uût „heƒe ftu™u fnu Au ? 235. „heƒehu¾t™tu ytÄth þt™t …h Au ?
 38. 38. 38 QB-X-10(SS)-B 236. ðifÂÕ…f ÔÞðËtÞ™e ÔÞðMÚtt™t y¼tðu „út{eý rðM‚th™t ÷tuftu þu™t W…h r™¼oh hnu‚t ? 237. s{e™Ätht ËwÄtht™t ftÞŒt™tu WÆu~Þ þtu n‚tu ? 238. sðtnh „út{ Ë{]rØ Þtus™t™tu WÆu~Þ fÞtu Au ? 239. «åAL™ ƒufthe ftu™u fnuðtÞ ? 240. G.D.P.™wk …qhwk ™t{ þwk Au ? 241. xufT™tu÷tìS™t Ëk½»to{tkÚte sL{‚e ƒuhtus„the™u þwk fnu Au ? 242. «tÚtr{f sYrhÞt‚tu{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 243. ¼th‚™t fÞt htßÞtu{tk „heƒtE™wk «{tý ytuAwk òuðt {¤u Au ? 244. [¢eÞ ƒuhtus„the ftu™u fnu Au ? 245. É‚w„‚ ƒuhtus„the ftu™u fnu Au ? 246. ISO™wk {wÏÞ ftÞo þwk Au ? 247. CAS ™t{™e ËkMÚtt þwk ftÞo fhu Au ? 248. RÂLzÞ™ MxtLzzTÍo RÂLMxxâqx nðu fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? 249. y{q÷ ½e™t zçƒt …h fÞtu {tftuo òuðt {¤u Au ? 250. „útnf Ëwhûtt™t sL{Œt‚t ftuý {™tÞ Au ? 251. rsÕ÷t fûtt™e „útnf Ëwhûtt yŒt÷‚ fÞt ™t{u ytu¤¾tÞ Au ? 252. „útnf yrÄfth rŒ™ õÞthu y™u þt {txu Wsððt{tk ytðu Au ? 253. …tÞt™wk ð»to ftu™u fnu Au ? 254. …tËt™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 255. ytŠÚtf rðftË™e …qðoþh‚ fE Au ? 256. …tËt™tu ftÞŒtu þt {txu ƒ™tÔÞtu Au ? 257. ¼th‚™e {æÞMÚt ƒUf fE Au ? 258. „útnf ftu™u fnuðtÞ ? 259. ˃rËze ftu™u fnu Au ? 260. ònuh rð‚hý ÔÞðMÚtt yux÷u þwk ? 261. {ÞtorŒ‚ nheVtE™wk þwk …rhýt{ ytðu Au ? 262. ¼tðð]rØ™wk {wÏÞ ™týtfeÞ …rhƒ¤ fÞwk Au ? 263. Ëhfthe ¼tðtu yux÷u þwk ? 264. ™týt™tu …whðXtu yux÷u þwk ? 265. „útnf ¼tðtkf yux÷u þwk ? 266. Œtý[tuhe ftu™u fnuðtÞ ? 267. Ëk„ún¾tuhe yux÷u þwk ? 268. ¼tðËq[f ytkf ftu™u fnuðtÞ ? 269. ft¤tƒòh yux÷u þwk ?
 39. 39. QB-X-10(SS)-B 39 270. ™Vt¾tuhe yux÷u þwk ? 271. sÚÚttƒkÄ ¼tðtkf™wk xqkfwk ™t{ yt…tu. 272. yu„{tfo fE fE [esðM‚w …h ÷„tððt{tk ytðu Au ? 273. ònuh rð‚hý ÔÞðMÚtt nuX¤ fE fE [eòu™wk rð‚hý ÚttÞ Au ? 274. Ëhuhtþ ytÞw»Þ ftu™u fnuðtÞ ? 275. {t™ð rðftË™e …qðoþh‚ fE Au ? 276. ¼th‚eÞ ytÞtus™™tu {wÏÞ WÆuþ þtu Au ? 277. ytsu Œuþ{tk fux÷t{e …k[ð»teoÞ Þtus™t Au ? ‚u™tu Ë{Þ„t¤tu fux÷tu Au ? 278. {]íÞwŒh yux÷u þwk ? 279. rþûtý Ëk…tŒ™ ftu™u fnuðtÞ ? 280. {tÚttŒeX ytðf yux÷u þwk ? 281. Ëtûth‚t yux÷u þwk ? 282. sL{Œh ftu™u fnuðtÞ ? 283. òr‚ «{tý yux÷u þwk ? 284. ¼th‚™e fw÷ ½hu÷wk …uŒtþ (GDP){tk {wÏÞ yðhtuÄf …rhƒ¤ fÞwk Au ? 285. {t™ð rðftË Ëq[f ytkf{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytðu Au ? 286. Ë{¾heŒ þÂõ‚ þwk Au ? 287. Ëhuhtþ ytÞw»Þ yux÷u þwk ? 288. rðï ƒUf™t ynuðt÷ {wsƒ ¼th‚™e {tÚttŒeX ytðf fux÷t (Þw.yuË.yu.) ztu÷h n‚e ? 289. „wsht‚{tk †eytu™e Ëtûth‚t™wk «{tý ðÄthðt Ëhfthu fE Þtus™tytu y{÷{tk {qfe Au ? 290. fE ËkMÚttytu{tk {rn÷tytu {txu 33 xft™e ƒuXftu y™t{‚ ht¾ðt™e òu„ðtE fhðt{tk ytðe Au ? 291. ¼th‚u fÞt ð»to™u ‘{rn÷t Ëþõ‚efhý ð»to’ ‚hefu WsÔÞwk n‚wk ? 292. E.Ë. 2004{tk ÷tuf˼t y™u htßÞ˼t{tk fux÷e {rn÷tytu ËkËkŒ ËÇÞ ƒ™e þfe Au ? 293. {rn÷tytu yu fÞt fÞt Ët{trsf fwheðtòu Ën™ fhðt …zu Au ? 294. E.Ë. 2001-05{tk „wsht‚{tk …whw»ttu y™u †eytu™wk Ëhthuþ ytÞw»Þ fux÷wk ÚtÞwk n‚wk ? 295. E.Ë. 2002{tk „wsht‚{tk sL{Œh «r‚ nòhu fux÷tu n‚tu ? 296. E.Ë. 2002{tk ¼th‚{tk sL{Œh «r‚ nòhu fux÷tu n‚tu ? 297. E.Ë. 1951{tk ¼th‚{tk sL{Œh «r‚ nòh ÔÞÂõ‚yu fux÷tu n‚tu ? E.Ë. 2001{tk ‚u fux÷tu ÚtÞtu ? 298. Ë{trsf ‚™tð™u sL{ yt…™th …rhƒ¤tu fÞt fÞt Au ? 299. ¼th‚{tk fÞt fÞt Ä{o …t¤‚t ÷tuftu ðËu Au ? 300. y™wËqr[‚ s™òr‚™t ÷tuftu {tuxu ¼t„u õÞtk ðËu Au ? 301. y™wËqr[‚ òr‚ y™u y™wËqr[‚ s™òr‚™t ÷tuftu ftu™u fnuðt{tk ytðu Au ? 302. ‘ht»xÙeÞ ÷½w{‚e …k[’™e h[™t þt {txu fhðt{tk ytðe Au ? 303. ÷½w{‚e ftu™u fnuðtÞ ?
 40. 40. 40 QB-X-10(SS)-B 304. Ëtk«ŒtrÞf‚t yux÷u þwk ? 305. fèh…kÚteytu Ä{o™e ƒtƒ‚{tk fuðt «Þí™tu fhu Au ? 306. Ët{trsf ‚™tð õÞthu Q¼tu ÚttÞ Au ? 307. …At‚ ð„tuo {txu y™t{‚™e òu„ðtE fux÷t ð»to {txu fhðt{tk ytðe n‚e ? 308. ztì. ƒtƒtËtnuƒ ytkƒuzfh ™t{™e ËkMÚtt õÞthu MÚtt…ðt{tk ytðe n‚e ? 309. ztì. ytkƒuzfh ht»xÙeÞ …whMfthÚte ftu™u ËL{t™ðt{tk ytðu Au ? 310. ƒ¤ðt¾tuhe ftu™u fnuðtÞ ? 311. yt‚kfðtŒe «ð]r¥t ftu™u fne þftÞ ? 312. yt‚kfðtŒ yux÷u þwk ? 313. ƒûte…k[ fÞt htßÞ{tk õÞthu y™u þt {txu ™e{ðt{tk ytÔÞwk n‚wk ? 314. f~{eh{tk [t÷‚e yt‚kfðtŒe «ð]r¥t™u yxftððt ¼th‚ fÞt «Þí™tu fhe hÌtwk Au ? 315. {rý…wh{tk fÞt ƒu ƒ¤ðt¾tuh òr‚ Ëk„X™tu ðå[u ®nËt ¼zfu Au ? þt {txu ? 316. WÕVt ƒ¤ðt¾tuh Ëk„X™™tu WŒT¼ð þt{tkÚte ÚtÞtu Au ? 317. yË{{tk fÞt ƒu {wÏÞ ƒ¤ðt¾tuh Ëk„X™tu Au ? 318. ‘çÕÞw Mxth’™e ftÞoðtne õÞtk y™u þt {txu fhðt{tk ytðe n‚e ? 319. …kòƒ{tk õÞthu y™u þt {txu ƒ¤ðtu ÚtÞtu n‚tu ? 320. ™õË÷ðtŒ™tu WŒT¼ð õÞthu y™u õÞtk ÚtÞtu n‚tu ? 321. ™õË÷ðtŒe «ð]r¥tytu fÞt fÞt htßÞtu{tk [t÷u Au ? 322. yts™t rðï Ë{ût W…ÂMÚt‚ ™ðe Ë{MÞtytu fE Au ? 323. ¼úüt[th™u r‚÷tkrs÷ õÞthu y…tÞ ? 324. ¼úüt[th yux÷u þwk ? 325. ƒt¤ftu™e ƒt¤{sqhe …tA¤™wk {wÏÞ fthý þwk Au ? 326. ƒt¤ftu™e fE ƒtƒ‚tu™e W…uûtt fhðe òuEyu ™nª ? 327. ƒt¤f™t sL{ò‚ yrÄfthtu{tk fÞtu ¼uŒ¼tð òuðt‚tu ™Úte ? 328. Ët{trsf rðftË þt {txu ytð~Þf Au ? 329. Ët{trsf rðftË yux÷u þwk ? 330. htßÞ™e ®[‚t™tu {wÏÞ rð»tÞ fÞtu Au ? 331. ËtËkMf]r‚f …rhð‚o™ ftuu™u fnu Au ? 332. ¼tir‚f …rhð‚o™ ftu™u fnu Au ? 333. Œhuf fwxwkƒ™e «tÚtr{f Vhs þe Au ? 334. ¼th‚{tk ƒt¤{sqhtu™e ËkÏÞt fux÷e Au ? 335. rðf÷tk„ ftu™u fnuðtÞ ? 336. yËt{trsf «ð]r¥t ftu™u fnuðtÞ ? 337. rðï{tk ËtiÚte ytuAt ¼úüt[the …tk[ Œuþtu fÞt Au ?
 41. 41. QB-X-10(SS)-C 41 1. ¼th‚™t ËtkMf]r‚f ðthËt y™u «tf]r‚f ðthËt ðå[u™tu ËkƒkÄ sýtðtu. 2. rn{t÷Þ …ðo‚u ¼th‚™t ÷tufSð™™u fE he‚u Ë{]Ø fÞwO Au ? 3. ¼th‚™t ËtkMf]r‚f ðthËt™t rðftË{tk ™Œeytu™wk MÚtt™ sýtðtu. 4. ¼th‚™t ËtkMf]r‚f ðthËt™tu ÏÞt÷ yt…‚t yðþu»ttu fÞt fÞt Au ? 5. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™e rðrþü‚tytu Ë{òðtu. 6. «t[e™ ¼th‚{tk [{oWãtu„™t rðftË rðþu sýtðtu. 7. «t[e™ ¼th‚™e yuf f÷t ‚hefu {txeft{ f÷t™tu …rh[Þ yt…tu. 8. {tunu-òu-Œztu™e „xhÞtus™t rðþu sýtðtu. 9. „wÂÞw„™e hÚt{krŒhtu™e MÚtt…íÞf÷t rðþu sýtðtu. 10. {tuZuht™t ËqÞo{krŒh rðþu {trn‚e yt…tu. 11. „wÂÞw„ ¼th‚eÞ f÷t™tu ËwðýoÞw„ fu{ fnuðtÞ Au ? 12. {ntƒr÷…wh{T™t {krŒhtu rðþu [[to fhtu. 13. {tiÞoÞw„™e M‚k¼÷u¾tu …h™e f÷t rðþu sýtðtu. 14. ¾sqhtntu™t {krŒhtu rðþu {trn‚e yt…tu. 15. «t[e™ ƒtiØ ËtrníÞ™tu ÏÞt÷ yt…tu. 16. „wÂÞw„ ftÔÞ y™u ™txf™t rðftË™tu ËwðýoÞw„ fu{ fnuðtÞ Au ? 17. «t[e™ „wsht‚e ËtrníÞ™tu rðftË sýtðtu. 18. Ëk„{-ËtrníÞ …h ™tUÄ ÷¾tu. 19. fL™z ¼t»tt ËtrníÞ™tu rðftË sýtðtu. 20. {æÞft÷e™ Þw„{tk ÚtÞu÷ Rr‚ntËfthtu y™u Rr‚ntË ÷u¾™™tu ÏÞt÷ yt…tu. 21. «t[e™ ¼th‚u Ät‚wrðãtûtuºtu ËtÄu÷ rðftË sýtðtu. 22. ðtM‚wþt†{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 23. R÷tuht™e „wVtytu™e {wÏÞ rðþu»t‚tytu sýtðtu. 24. yur÷VLxt™e „wVtytu™e xqkf{tk {trn‚e yt…tu. 25. {ntƒr÷…wh{T™e rðþu»t‚tytu sýtðtu. 26. ftuýtfo™t ËqÞo{krŒh rðþu xqkf{tk ÷¾tu. 27. ¼th‚™t Ëw«rËØ rfÕ÷tytu fÞt fÞt Au ? 28. ¼th‚{tk Wsðt‚t {wÏÞ ‚nuðthtu sýtðtu. 29. yt…ýt ðthËt™wk Ëkhûtý ®[‚ts™f þtÚte ƒLÞwk Au ? 30. yt…ýu yt…ýt ðthËt™wk s‚™ y™u hûtý þt {txu fhðwk òuEyu ? 31. yt…ýt ðthËt™t Ëkhûtý {txu fE fE ƒtƒ‚tu æÞt™{tk ÷uðe òuEyu ? 32. yt…ýt ðthËt™u ÷tuftu fE fE he‚u ƒ„tzu fu ™wfËt™ …ntU[tzu Au ? Ët{trsf rð¿tt™ . rð¼t„-C „wý : 100
 42. 42. 42 QB-X-10(SS)-C 33. yt…ýt ËtkMf]r‚f ðthËt™t s‚™ yk„u ƒkÄthý{tk htßÞ Ëhfthtu ‚u{s fuLÿ Ëhfth™e fE Vhòu™tu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu Au ? 34. ËkËtÄ™tu™wk Ëkhûtý þtÚte sYhe Au ? 35. yt…ýe ƒÄe s «ð]r¥tytu ¼qr{ ytÄtrh‚ Au. Ë{òðtu. 36. ¼th‚{tk ¾u‚e…tf™wk nuõxhŒeX Wí…tŒ™ þtÚte ytuAwk ÚttÞ Au ? 37. s{e™ Ätuðtý {txu™tk fthýtu yt…tu. 38. r[…ftu ytkŒtu÷™ rðþu {trn‚e yt…tu. 39. ¼th‚{tk fÞt fthýtuËh ðLÞSðtu™tu rð™tþ ÚtE hÌttu Au ? 40. ¼th‚{tk sk„÷tu™wk rð‚hý yË{t™ he‚u ÚtÞwk Au ? [[to fhtu. 41. ðLÞ Sðtu™e hûtt fhðe yu yt…ýe ™ir‚f Vhs Au. Ë{òðtu. 42. ¼th‚{tk f]r»t {txu fE fE y™wfq¤‚tytu Au ? 43. ðirïfefhý™e f]r»tûtuºtu fE fE yËhtu ÚtE Au ? 44. …kòƒ™u ‘½ô™tu ftuXth’ fnuðt{tk ytðu Au... Ë{òðtu. 45. [t™tu …tf …ntze Ztu¤tðtu …h W„tzðt{tk ytðu Au... Ë{òðtu. 46. ftìVe™t Atuz™u ð]ûttu™e AtÞt{tk WAuhðt{tk ytðu Au... Ë{òðtu. 47. „wsht‚™t [htu‚h «Œuþ™u ‘Ëtu™uhe …t™™tu {w÷f’ fnuðt{tk ytðu Au. Ë{òðtu. 48. ¼th‚{tk ytsu y™ts™tu Ëk„ún fhðt™e ytð~Þf‚t Au. þtÚte ? 49. ¼th‚{tk f]r»tûtuºtu nrhÞt¤e ¢tkr‚ ËòoE Au... Ë{òðtu. 50. ½ô™u y™ts™tu htò fnuðt{tk ytðu Au. fthý fu... 51. ¼th‚{tk f]r»t …uŒtþtu{tk rðrðÄ‚t òuðt {¤u Au. 52. þuhzeyu Œuþ™tu y„íÞ™tu htufrzÞtu …tf Au. fthý yt…tu. 53. f]r»tûtuºtu ytðu÷t ËkMÚtt„‚ ËwÄtht sýtðtu. 54. ðirïfefhý™e f]r»tûtuºtu þwk ÷ûÞtkftu «t ÚtE þõÞt Au ? 55. r{© ¾u‚e ftu™u fnu Au y™u WAuh …Ør‚ sýtðtu. 56. ¼th‚{tk fuðt «fth™t V¤V¤trŒ y™u Vq÷tu™e ¾u‚e ÚttÞ Au ? 57. ¼th‚{tk s¤Ëkfx ½uhwk ƒLÞwk Au fthý fu... 58. ¼th‚{tk ®Ë[tE™e ¾qƒ s ytð~Þf‚t Au fthý fu... 59. s¤Ã÷trð‚ ûtuºt þwk Au ? Ë{òðtu. 60. ytsu Œuþ{tk …týe™e ½x‚e W…÷çÄ‚tyu „k¼eh Ë{MÞt Q¼e fhe Au. 61. s¤ ËkËtÄ™tu™e ò¤ðýe {txu™t W…tÞtu sýtðtu. 62. …tf™e Wí…tŒf‚t y™u „wýð¥tt ®Ë[tE …h ytÄtrh‚ Au... Ë{òðtu. 63. «t[e™ Ë{Þ{tk s¤ËkþtuÄ™™tu ®Ë[tEûtuºtu W…Þtu„ fE he‚u Út‚tu n‚tu ? 64. ®Ë[tE™t {tæÞ{tu y™u ‚u™tu W…Þtu„™wk MÚtt™ sýtðtu. 65. ¼ti{ s¤™t …w™: Ëk[Þ™ {txu ytuAe ¾[to¤ …Ør‚ytu sýtðtu.
 43. 43. QB-X-10(SS)-C 43 66. ½hu÷wk sYrhÞt‚ …qhe fhðt ð]rü s¤ fuðe he‚u W…Þtu„e ƒ™u Au ? 67. r™hk‚h ðnu‚e ™Œeytu ™nuhtu™e ®Ë[tE r™{toý Þtus™tytu™u fE he‚u W…Þtu„e Au ? 68. s¤ Ã÷trð‚ ûtuºt rðftË{tk fuðt ftÞo¢{tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 69. s¤ «Œq»tý™t {wÏÞ Ëútu‚tu fÞt Au ? 70. rðr¼L™ htßÞtu{tk ®Ë[tE ûtuºt™e yË{t™‚t sýtðtu. 71. rî…fÕ…eÞ ™Œeytu y™u rn{t÷Þ™e ™Œeytu{tk þwk Vuh Au ? 72. {t™ðe y™u ¾r™s ËkËtÄ™tu™u sq™tu y™u „tZ ËkƒkÄ Au... Ë{òðtu. 73. ytÄwr™f Þw„™u ‘¾r™s Þw„’ …ý fnuðt{tk ytðu Au. 74. rðãw‚™t ËtÄ™tu{tk yƒh¾™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au... Ë{òðtu. 75. ÷tu¾kz™e Ät‚w™tk rðrðÄ W…Þtu„tu sýtðtu. 76. „wsht‚™t fÞt rðM‚thtu{tkÚte [q™t ¾zf (÷tR{Mxtu™) {¤e ytðu Au ? 77. ¾r™òu™wk ð„eofhý ÷¾tu. 78. ¾r™s Ëkhûtý þt {txu sYhe Au ? 79. ‚tkƒt™e r{©Ät‚wytu ƒ™tððt{tk ytðu Au ? 80. yƒh¾™tu W…Þtu„ htu®sŒt ð…htþ{tk ðæÞtu Au ? 81. „wsht‚{tk rË{uLx Wãtu„ y™u Ëtuztyuþ ƒ™tððt™tu Wãtu„ rðfMÞtu Au ? 82. ¼th‚{tk ÷tunÄt‚w™wk rð‚hf ÔÞt…f Au. 83. ð‚o{t™ Þw„{tk ƒnw÷ûte rðftË™tu …tÞtu ÷tu¾kz Au. 84. ¾r™s ËkËtÄ™tu™e ò¤ðýe y™u ËkðÄo™ sYhe ƒLÞwk Au. 85. ƒtuõËtRx™e W…Þtur„‚t sýtðtu. 86. ¼th‚{tk [q™t™t …ÚÚth™tk «tÂÂMÚtt™tu sýtðtu. 87. …hk…ht„‚ y™u rƒ™…hk…ht„‚ Ëútu‚tu sýtðtu. 88. fÞt Œuþtu ftu÷Ët™tu ƒntu¤tu W…Þtu„ fhu Au ? 89. rðï™t fÞt Œuþtu s÷rðãw‚ Wí…tŒ™{tk {n¥ð™wk MÚtt™ Ähtðu Au ? 90. ËtihQòo™t rðrðÄ W…Þtu„tu rðþu {trn‚e yt…tu. 91. ƒtÞtu„ìË ftu™u fnu Au ? ‚u þu{tkÚte Wí…L™ ÚtE þfu Au ? 92. ¾r™s‚u÷ Þkºt Þw„™t {n¥ð™t ËtÄ™ ‚hefu þtÚte ytu¤¾tÞ Au ? 93. yuLÚtúuËtRx «Œq»tý {wõ‚ ftu÷Ëtu Au fthý fu... 94. ‚t…rðãw‚ {Útftu hnuýtkf rðM‚thÚte Œqh MÚtt…ðt òuEyu. fthý fu... 95. yýwrðãw‚™t W…Þtu„ fh‚t s¤rðãw‚™tu W…Þtu„ fhðtu rn‚tðn Au. fthý fu... 96. ftu÷Ët™t {wÏÞ W…Þtu„tu sýtðtu. 97. ¾r™s ftu÷Ëtu yÂ~{¼q‚ ð™M…r‚ Au. yt rðÄt™ Ë{òðtu. 98. yuLÚtúuËtRx ftu÷Ëtu y™u rƒxâwr{™Ë ftu÷Ët ðå[u™tu ‚Vtð‚ Ë{òðtu. 99. Ëtih Qòo™e sYrhÞt‚ ¼rð»Þ{tk ¾qƒ s Q¼e Útþu. yt rðÄt™ Ë{òðtu.
 44. 44. 44 QB-X-10(SS)-C 100. ykf÷uïh™t ¾r™s‚u÷ ûtuºt™e {trn‚e yt…tu. 101. rðï{tk ¾r™s‚u÷™t rð‚hý rðþu {trn‚e yt…tu. 102. ¼th‚{tk Ëw‚htW ft…z™e r{÷tu {wÏÞíðu õÞtk õÞtk ytðu÷e Au ? 103. ¼th‚{tk Ëw‚htW ft…z Wãtu„™e Ët{u fE fE Ë{MÞtytu Au ? 104. ¼th‚{tk „h{ (Q™e) ft…z Wãtu„™tk {wÏÞ fuLÿtu fÞtk fÞtk Au ? 105. ¼th‚{tk ÷tu¾kz-…tu÷tŒ™tk Ë{ÂLð‚ fth¾t™tk fux÷t Au ? ‚u õÞtk õÞtk ytðu÷t Au ? 106. ¼th‚™tk hËtÞý Wãtu„ rðþu {trn‚e yt…tu. 107. …ÞtoðhýeÞ yð¢{ý™u htufðt™t W…tÞtu sýtðtu. 108. ¼th‚™t ¾t‚h Wãtu„ rðþu {trn‚e yt…tu. 109. ¼th‚™t yÚto‚kºt{tk ft…z Wãtu„™wk yt„ðwk MÚtt™ Au. fthý yt…tu. 110. ¾tkz™t fth¾t™tk þuhze …fð‚t rðM‚thtu{tk s MÚtt…ðt{tk ytðu Au. fthý fu... 111. ¼th‚™tu þý Wãtu„ fE Ë{MÞtytu™tu Ët{™tu fhe hÌttu Au ? 112. Wãtu„™e «MÚtt…™t {txu fÞtu …rhƒ¤ sðtƒŒth Au ? 113. s{e™-«Œq»tý™u r™Þkrºt‚ fhðt™e «r¢Þt sýtðtu. 114. f]rºt{ ft…z Wãtu„ rðþu {trn‚e yt…tu. 115. nt÷{tk y{ŒtðtŒ™e ½ýe ft…z r{÷tu ƒkÄ …ze „E Au. fthý fu... 116. ð‚o{t™ Ë{Þ{tk Wí…tŒ™ Wãtu„tu ht»xÙ™t rðftË™t {wÏÞ ytÄthM‚k¼ ƒLÞtu Au. fthý fu... 117. ¼th‚{tk hu÷{t„o™t fux÷t y™u fÞt «fthtu …zu Au ? 118. Ëzf {t„o™t «fthtu sýtðtu. 119. „wsht‚™t ŒrhÞt rf™thu fÞt fÞt ƒkŒhtu ytðu÷t Au ? 120. hu÷{t„o ht»xÙ™e SðtŒtuhe Ë{t™ þt {txu Au ? 121. Ëzf {t„o™t [th VtÞŒt ÷¾tu. 122. ¼th‚{tk fÞt fÞt {t„uo …rhðn™ ÚttÞ Au ? 123. ƒòh …Ør‚™t ÷ûtýtufÞt fÞt Au ? 124. „t{ztytu{tk htus„the™e árüyu fE …qhf «ð]r¥tytu™wk {n¥ð s¤ðtE hÌtwk Au ? 125. fÞt [tðeY… ûtuºttu™e {tr÷fe htßÞ™e ntuÞ Au ? 126. ytŠÚtf rðftË{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 127. {tæÞr{f ûtuºt{tk fE fE ƒtƒ‚tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 128. fE fE sYrhÞt‚tu Ëk‚tu»tðtÚte ÷tuftu™e ftÞoût{‚t{tk ðÄthtu ÚttÞ Au ? 129. rðï{tk Wí…tŒ™™t ËtÄ™tu™e Vt¤ðýe™e …Ør‚ytu fux÷e Au ? fE fE ? 130. Ë{tsðtŒe …Ør‚{tk {wÏÞíðu fÞt fÞt ÷t¼ ÚttÞ Au ? 131. r{© yÚto‚kºt™t ƒòhtu Ëk…qýo {wõ‚ ™Úte yu{ þtÚte fne þftÞ ? 132. r{© yÚto‚kºt{tk fE fE {ÞtoŒtytu òuðt {¤u Au ? 133. ytŠÚtf WŒthefhý yux÷u þwk ?
 45. 45. QB-X-10(SS)-C 45 134. ytŠÚtf WŒthefhý™t „uh÷t¼ fÞt fÞt Au ? 135. ðtÞw «Œq»tý Äthtu …Ëth fhðt™tu nu‚w fÞtu Au ? 136. ðirïfefhý fE fE ƒtƒ‚tu ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e Au ? 137. ¼th‚™ yÚto‚kºt …h ðirïfefhý™e yËhtu sýtðtu. 138. „heƒehu¾t ™e[u Sð‚e ÔÞÂõ‚ytu™u òýðt {txu fE ƒu he‚u Au ? 139. „út{eý rðM‚th{tk „heƒe r™Ätorh‚ fhðt fu÷uhe™wk «{tý þnuh fh‚t fu{ ðÄw ht¾ðt{tk ytÔÞwk Au ? 140. þnuhe „heƒtu{tk fÞt fÞt ÷tuftu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 141. Ëwðýo sÞkr‚ „út{ Mðhtus„th Þtus™t™tu WÆu~Þ fÞtu Au ? 142. «Ät™{kºte „út{tuØth (PMGY) Þtus™t yk‚„o‚ «ò™u fE Ëð÷‚tu yt…ðt{tk ytðu Au ? 143. r™hûth‚t „heƒe™wk {q¤ Au... Ë{òðtu. 144. rþûtý™e ‚ftu ðÄe …ý ƒuhtus„the þt {txu ½xe ™Úte... Ë{òðtu. 145. „út{ýe „heƒtu{tk ftu™tu ftu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au ? 146. þnuhe rðM‚thtu{tk ÔÞÂõ‚ŒeX ytðf™wk Ätuhý ðÄw fu{ Au ? 147. „útnf™u yLÞtÞ ÚttÞ ‚tu‚u þe he‚u VrhÞtŒ fhe þfu ? 148. ¼tðð]rØ™t {wÏÞ ƒu fthýtu sýtðtu. 149. ¼tðð]rØ þe he‚u {t…ðt{tk ytðu Au ? 150. ¼tðr™Þkºtý þt {txu sYhe Au ? 151. „útnf Ëwhûtt yrÄr™Þ{-1986 þt {txu ƒ™tððt{tk ytÔÞtu Au ? 152. „útnf ò„]r‚ Íwkƒuþ þtÚte sYhe Au ? 153. „útnftu™t þtu»tý {txu™t sðtƒŒth …rhƒ¤tu fÞt fÞt Au ? 154. W…¼tuõ‚t™wk þtu»tý yux÷u þwk ? 155. ¼tð r™Ätohý nuX¤ fE fE ðM‚wytu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au ? 156. „útnf ò„]r‚ yÚtuo fÞt {u„urÍ™tu y™u Ët{rÞftu ƒnth …zu Au ? 157. „útnf Ëwhûtt yÚtuo ftÞoh‚ ËkMÚttytu™t ™t{ sýtðtu. 158. „útnf Ëwhûtt yÚtuo ftÞoh‚ rðrðÄ yŒt÷‚tu™t ™t{ sýtðtu. 159. ¼th‚{tk „wýð¥tt «{tý…ºt yt…‚e ËkMÚttytu fE fE Au ? 160. ¼tððÄtht™u htufðt Ëhfthe W…tÞtu fÞt fÞt Au ? 161. ytk‚hht»xÙeÞ M‚hu „wýð¥tt {t…™ yk„u ft{ fh‚e ËkMÚttytu fE Au ? 162. ðe{t fk…™e™e fE fE Ëuðtytu™e ¾t{e yk„u „útnf, „útnf Ëwhûtt Ätht nuX¤ ft™q™e ftÞoðtne fhe þfu Au ? 163. {rn÷t Ëþõ‚efhý™e ht»xÙeÞ ™er‚ þwk Au ? 164. {rn÷t Ëþõ‚efhý™t fuLÿ®ƒŒw fÞt Au ? 165. ¼th‚{tk †e {]íÞwŒh ½xtzðt {txu þwk fhðwk òuEyu ? 166. ¼th‚{tk †e {]íÞwŒh þtÚte ðÄthu Au ? 167. òr‚ «{tý yux÷u þwk ? ¼th‚{tk òr‚ «{tý™e …rhÂMÚtr‚ fuðe Au ?
 46. 46. 46 QB-X-10(SS)-C 168. {t™ðrðftË™t {t…Œkztu sýtðtu. 169. {t™ðrðftË™t «¼tðf ûtuºttu fÞt Au ? 170. ò‚eÞ Ë{t™‚t MÚtt…ðt™t sYhe W…tÞtu sýtðtu. 171. ¼th‚{tk {]íÞwŒh{tk Íz…e ½xtztu þtÚte ÚtÞtu Au ? 172. ò‚eÞ yË{t™‚t {txu™t fthýtu sýtðtu. 173. {t™ð rðftË Ët{u™t {wÏÞ …zfthtu fÞt fÞt Au ? 174. {t™ð rðftË Ëq[f ytkf þwk Au ? 175. {t™ð rðftË{tk Ëtûth‚t þtÚte yr™ðtÞo Au ? 176. {t™ð rðftË{tk fÞt …rhƒ¤tu™wk Ërðþu»t Þtu„Œt™ Au ? 177. rðftË õÞthu ÚtÞtu „ýtÞ ? 178. {t™ð rðftË yux÷u þkw ? ‚u™t WÆuþtu sýtðtu. 179. {tÚttŒeX ytðf ðÄu yux÷u {t™ð rðftË ÚtÞtu yu{ fnuðtÞ ™nª... Ë{òðtu. 180. rºt…wht{tk ƒ¤ðt¾tuheÚte þtÚte Vq÷e Vt÷e Au ? 181. ™t„t÷ìLz™u y÷„ htßÞ™tu Œhßòu yt…ðt A‚tk íÞtk ƒ¤ðt¾tuhe þtÚte [t÷w Au ? 182. ¼th‚ Ë{]Ø ËtkMf]r‚f ðthËt™tu ¼kzth þt™e ÷eÄu ƒLÞtu Au ? 183. rºt…wht{tk [t÷‚e ƒ¤ðt¾tuh «ð]r¥tytu rðþu {trn‚e yt…tu. 184. ¼th‚ yt‚kfðtŒ™tu Ët{™tu fE he‚u fhe hÌtwk Au ? 185. …kòƒ{tk ÚtÞu÷e ƒ¤ðt¾tuhe™tu …rh[Þ fhtðtu. 186. yË{{tk [t÷‚e ƒ¤ðt¾tuh «ð]r¥t rðþu {trn‚e yt…tu. 187. fuðe rð[thÄtht Ë{ts™u rð¼ts™ ‚hV ÷E òÞ Au ? 188. yM…]~Þ‚t™tu y{÷ þtÚte ÚtE þf‚tu ™Úte ? 189. ™t„t÷ìLz™e ƒ¤ðt¾tuh «ð]r¥t rðþu {trn‚e yt…tu. 190. y™wËqr[‚ òr‚™t ÷tuftu yM…]~Þtu þtÚte …At‚ hne „Þt ? 191. …At‚ ð„tuo {txu Ëhfthe ™tufhe{tk 27 xft søÞtytu ¼htÞ yu {txu Ëhfthu fE fE AqxAtxtu ònuh fhe Au ? 192. ¼th‚ Ëhfthu ¼úüt[th™u htufðt {txu fÞt fÞt W…tÞtu fÞto Au ? 193. ¼th‚™t ƒkÄthýu Œuþ™t ™t„rhftu™u fÞt fÞt {q¤¼q‚ yrÄfthtu ytÃÞt Au ? 194. Ët{trsf rðftË{tk þt¤t þwk Þtu„Œt™ yt…e þfu ? 195. Ët{trsf rðftË™e hý™er‚ytu fux÷e Au ? 196. ftÞŒt™e òýfthe þt {txu ytð~Þf Au ? 197. ƒkÄthýeÞ R÷tòu™t yrÄfthtu™wk þwk {n¥ð Au ? 198. ƒt÷ rðftË ËtÚtu Ëwhûtt™t nu‚w {txu™tk ƒkÄthýeÞ W…tÞtu ÷¾tu. 199. ¼th‚{tk rðf÷tk„tu™t rn‚tu y™u yrÄfthtu™t hûtý {txu fÞt ºtý ftÞŒt «ð‚uo Au ? 200. Ët{trsf …rhð‚o™ rðþu {trn‚e yt…tu. 201. yuftkfe ð]Øtuyu …tu‚t™e yË÷t{‚e r™ðthðt þwk fhðwk òuEyu ?
 47. 47. QB-X-10(SS)-D 47 1. ËtkMf]r‚f ðthËtu yux÷u þwk ? ‚u™wk {n¥ð Ë{òðtu. 2. yt…ýtk ðthËt™t s‚™ y™u Ëkhûtý {txu fÞt fÞt W…tÞtu fhðt òuEyu ? 3. ÿrðz «ò rðþu {trn‚e yt…tu. 4. Ëk„e‚™t {n¥ð™t „úkÚttu rðþu {trn‚e yt…tu. 5. ¼th‚™t ™txâf÷t ûtuºt™tu rðftË sýtðtu. 6. ¼th‚™e yuf f÷t ‚hefu ftüft{f÷t rðþu sýtðtu. 7. «t[e™ ¼th‚™wk ™„h ytÞtus™ fuðwk n‚wk ? 8. „wÂÞw„{tk „wVtMÚtt…íÞ™tu rðftË [[tuo. 9. {æÞft÷e™ Þw„{tk ÚtÞu÷ «tŒurþf ¼t»ttytu y™u «tŒurþf ËtrníÞ™t rðftË™tu ÏÞt÷ yt…tu. 10. {æÞft÷e™ Þw„{tk ÚtÞu÷ ÿrðzfw¤™e ¼t»tt ËtrníÞ™tu rðftË sýtðtu. 11. «t[e™ ¼th‚u hËtÞýrðãt{tk fE fE rËrØytu {u¤ðe n‚e ? 12. ysk‚t™e „wVtytu rðþu {trn‚e yt…tu. 13. ¾sqhtntu™t {krŒh rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 14. ƒ]nŒuïh™e xqkf{tk {trn‚e yt…tu. 15. ÷t÷rfÕ÷t rðþu ™tUÄ ‚iÞth fhtu. 16. ðthËt™t ytŠÚtf ÷t¼ fÞt fÞt Au ? 17. ËtkMf]r‚f ðthËt™t Ëkhûtý {txu ™t„rhf™wk f‚oÔÞ sýtðtu. 18. ËkËtÄ™tu™t «fth sýtðe Œhuf rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 19. ËkËtÄ™tu™wk ytÞtus™ sYhe þtÚte „ýtÞ Au ? ‚u™tk ‚ƒ¬tytu™e [[to fhtu. 20. ¼th‚™e s{e™tu™t «fth sýtðe ‘ft¤e s{e™’ rðþu {trn‚e yt…tu. 21. s{e™ Ätuðtý {txu™tk sðtƒŒth fthýtu sýtðtu. 22. s{e™ Ätuðtý yxftððt™tk W…tÞtu sýtðtu. 23. ¼qr{Ëkhûtý {txu™tk W…tÞtu sýtðtu. 24. ðneðxe nu‚wËh sk„÷tu™u fÞt fÞt rð¼t„{tk ðnU[ðt{tk ytðu Au ? Œhuf rðþu {trn‚e yt…tu. 25. sk„÷tu™t rð™tþ {txu™tk fthýtu sýtðtu. 26. sk„÷tu™t ytzuÄz rð™tþÚte yt…ýt …Þtoðhý™u fÞt …rhýt{tu ¼tu„ððt …zât Au ? 27. ¼th‚™e ht»xÙeÞ ð™™er‚ rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 28. ht»xÙeÞ Wãt™tu, y¼ÞthÛÞtu y™u sið ythrût‚ ûtuºttu ðå[u þwk ‚Vtð‚ Au ? 29. ht»xÙeÞ yÚtofhý{tk f]r»t™wk Þtu„Œt™ sýtðtu. 30. ¼th‚{tk fÞt fÞt «fth™e f]r»t …uŒtþtu ÚttÞ Au ? Ët{trsf rð¿tt™ . rð¼t„-D „wý : 100
 48. 48. 48 QB-X-10(SS)-D 31. fÞt fthýtuËh ¼th‚{tk f]r»tûtuºtu …qh‚tu rðftË ËtÄe þftÞtu ™Úte ? 32. f]r»tûtuºtu htus„the™t {tuxt ¼thý rðþu {trn‚e yt…tu. 33. ½ô™t …tf {txu fÞt y™wfq¤ Ëkòu„tu sYhe Au ? ‚u™wk ™tUÄ…tºt Wí…tŒ™ fh™tht «Œuþtu™tk ™t{ yt…tu. 34. f]r»tûtuºtu ytðu÷t xufTr™f÷ y™u ËkMÚtt„‚ ËwÄtht™e þe yËhtu ÚtE Au ? 35. þuhze™t …tf {txu fÞt y™wfq¤ Ëkòu„tu sYhe Au ? ‚u™wk ™tUÄ…tºt Wí…tŒ™ fh™tht htßÞtu™t ™t{ yt…tu. 36. s¤ Ã÷trð‚ ûtuºt™tu rðftË ðýoðtu. 37. ¼th‚{tk s¤ËkËtÄ™tu y™u ‚u™t W…Þtu„ sýtðtu. 38. s¤ ÔÞðMÚtt…™ {txu fÞt {wÆtytu æÞt™{tk ht¾ðt òuEyu ? 39. ƒnwnu‚wf Þtus™t yux÷u þwk ? ‚u™t WÆuþtu sýtðtu. 40. ¼th‚{tk s¤Ëkfx þtÚte ËòoÞwk Au ? 41. ð]rü s¤ Ëk[™™t WÆuþtu sýtðtu. 42. …týe™e ½x‚e W…÷çÄ‚t y™u ðÄ‚e s‚e yA‚ suðe „k¼eh Ë{MÞtytu™tu þtÚte Ët{™tu fhðtu …ze hÌttu Au ? 43. ¾r™òu {u¤ððt {txu fÞt fÞt Ëkòu„tu æÞt™{tk ÷uðt{tk ytðu Au ? 44. ¼th‚{tk ÷tu¾kz™e ft[e Ät‚w™t «t MÚtt™tu sýtðtu. 45. ‚tkƒt™e W…Þtur„‚t sýtðtu. 46. ¾r™s Ëkhûtý yk„u™t W…tÞtu sýtðtu. 47. yuÕÞwr{r™Þ{™t W…Þtu„tu sýtðtu. 48. yƒh¾™t „wýÄ{tuo y™u W…Þtu„ ÷¾tu. 49. ¼th‚{tk yƒh¾™t «tÂÂMÚtt™tu sýtðtu. 50. s¤ rðãw‚ rðþu {trn‚e yt…tu. 51. ¼q‚t…eÞ Qòo rðþu {trn‚e yt…tu. 52. ¼th‚{tk ¾r™s‚u÷™t Wí…tŒ™ rðþu {trn‚e yt…tu. 53. ¾r™s‚u÷ fuðe he‚u ƒLÞwk ntuðt™e {tLÞ‚t Au ? 54. þÂõ‚™t ËtÄ™tu™tu ytŠÚtf y™u rƒ™ytŠÚtf W…Þtu„tu sýtðtu. 55. fwŒh‚e ðtÞw y™u „tuƒh„ìË rðþu ‚Vtð‚™tk …tk[ {wÆtytu yt…tu. 56. ¼h‚e Qòo rðþu {trn‚e yt…tu. 57. ytiãtur„f «Œq»tý y™u …Þtoðhý™e yð¢{ý. 58. Wãtu„ yux÷u þwk ? ‚u™t VtÞŒt sýtðtu. 59. huþ{e ft…z Wãtu„ …h ™tUÄ ÷¾tu. 60. yuÕÞwr{r™Þ{ „t¤ý Wãtu„ rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 61. R÷uõxÙtur™f Wãtu„ rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 62. f]r»t ytÄtrh‚ Wãtu„ …h ™tUÄ ÷¾tu. 63. ¼th‚™tu Ëw‚htW ft…z Wãtu„ rðþu ™tUÄ ÷¾tu.
 49. 49. QB-X-10(SS)-D 49 64. ytŠÚtf ð]rØ y™u ytŠÚtf rðftË ðå[u™tu ‚Vtð‚ Ë{òðtu. 65. ƒòh …Ør‚™t {wÏÞ ÷t¼ fÞt fÞt Au ? 66. rðftËþe÷ yÚto‚kºt™t „{u ‚u [th ÷ûtýtu sýtðtu. 67. Ë{tsðtŒe …Ør‚™e ¾t{eytu sýtðtu. 68. htus„the y™u ht»xÙeÞ ytðf{tk Ëuðt ûtuºt™tu Vt¤tu sýtðtu. 69. {qzeðtŒe …Ør‚™t ÷ûtýtu sýtðtu. 70. {qzeðtŒ™t ÷t¼ sýtðtu. 71. r{© yÚto‚kºt™t ÷ûtýtu sýtðtu. 72. {qzeðtŒe yÚtoÔÞðMÚtt™e ¾t{eytu sýtðtu. 73. r{© yÚto‚kºt™t ÷t¼ sýtðtu. 74. rðï ÔÞt…th Ëk„X™™t æÞuÞtu fÞt fÞt Au ? 75. ytŠÚtf WŒthefhý™t …rhýt{tu sýtðtu. 76. rðï ÔÞt…th Ëk„X™™t fÞt ftÞtuo ntÚt Ähe hÌtwk Au ? 77. …Þtoðhý Ëwhûtt {txu fÞt «tf]r‚f ËtÄ™tu™tu ft¤S…qðof W…Þtu„ fhðtu òuEyu ? 78. ¼th‚{tk „heƒe™t {wÏÞ fthýtu yt…tu. 79. ytiãtur„f ƒuhtus„the fÞt fthýtuËh ËòoÞ Au ? 80. rþrût‚ ƒuhtus„the fÞt fthýtuËh ËòoÞ Au ? 81. ðirïfefhý y™u WŒthefhý™u ÷eÄu fÞt ûtuºtu fwþ¤‚t «t fh™tht ÔÞÂõ‚ytu™e {t„ ðÄe Au ? 82. Ëwðýo sÞkr‚ „út{ htus„th rðþu {trn‚e yt…tu. 83. {t¤¾t„‚ ƒuhtus„the rðþu xqkf{tk Ë{òðtu. 84. ©{þÂõ‚™t ytÞtus™ rðþu Ë{s yt…tu. 85. ™týt™tu …whðXtu ¼tðð]rØ …h þe yËh fhu Au ? 86. ðtsƒe ¼tð™e Œwft™tu ¼tðð]rØ™wk r™Þ{™ fuðe he‚u fhu Au ? 87. „útnf Ëwhûtt yrÄr™Þ{-1986 nuX¤ rþûtý™e Ëuðt yk„u „útnftu™t yrÄfthtu™t hûtý {txu þe òu„ðtEytu fhðt{tk ytðe Au ? 88. ytð~Þf [esðM‚w™tu Äthtu þwk Au ? 89. „útnf Ëwhûtt yrÄr™Þ{-1986 nuX¤ {ft™ ƒtkÄft{™e Ëuðt yk„u „útnftu™t yrÄfthtu™e Ëwhûtt {txu þe òu„ðtEytu fhðt{tk ytðe Au ? 90. ÂMÚth ¼tððÄthtu yu ytŠÚtf rðftË {txu fuðe he‚u W…Þtu„e ƒ™u Au ? 91. ‘Ëk„ún¾tuhe ¼tðð]rØ™wk fthý y™u yËh …ý Au’ Ë{òðtu. 92. „útnf Ëwhûtt™u ‚kŒwhM‚ Ë{ts™e h[™t {txu …tÞt™e þh‚ þt {txu „ýðt{tk ytðu Au ? 93. yt‚kfðtŒe «ð]r¥t yux÷u þwk ? yt‚kfðtŒ Vu÷tððt yt‚kfðtŒeytu þwk þwk fhu Au ? 94. yt‚kfðtŒ™e Ët{trsf yËhtu sýtðtu.
 50. 50. 50 QB-X-10(SS)-D 95. ¼th‚™t ƒkÄthý{tk y™wËqr[‚ òr‚ytu {txu fE fE òu„ðtEytu fhðt{tk ytðe Au ? 96. y™wËqr[‚ òr‚ytu y™u y™wËqr[‚ s™òr‚ytu™e y™wËqr[ytu fE he‚u ‚iÞth fhðt{tk ytðe Au ? 97. Ëtk«ŒtrÞf‚t™u Œqh fhðt {txu þwk þwk fhðwk òuEyu ? 98. yuf yËt{trsf «ð]r¥t ‚hefu ¼úüt[th™e Ë{s yt…tu. 99. ythtuøÞ y™u MðtMÚÞ ûtuºtu fuLÿ Ëhfthu ntÚt Ähu÷t rðrðÄ «ÞtËtu™wk ðýo™ fhtu. 100. {rn÷t Ëþõ‚efý yux÷u þwk ? ‚u™wk MðY… Ë{òðtu. 101. „wsht‚{tk {rn÷t Ëþõ‚efhý ûtuºtu ntÚt ÄhtÞu÷t ftÞtuo sýtðtu. 102. ÷½w{‚eytu {txu Ë{t™ ‚f™t ËkŒ¼o{tk ƒkÄthýeÞ fE fE òu„ðtEytu Au ? 103. yt‚kfðtŒ™t ÷ûtýtu sýtðtu. 104. yt‚kfðtŒ™e ytŠÚtf yËhtu sýtðtu. 105. ËkÞwõ‚ ht»xÙtuyu ƒt¤ yrÄfthtu{tk fÞt fÞt yrÄfthtu™tu Ë{tðuþ fÞtuo Au ? 106. ƒt¤ftu™u …ezt yt…ðt™e Ë{MÞt™wk ðýo™ fhtu.
 51. 51. QB-X-10(SS)-E 51 1. ¼th‚™e ™]íÞf÷t™t rðftË …h ™tUÄ ÷¾tu. 2. {tunU-òu-Œztu ™„h ytÞtus™™e rðrþü‚tytu sýtðtu. 3. y™w{tiÞoÞw„™e rþÕ…f÷t rðþu {trn‚e yt…tu. 4. ¼th‚™t rðrðÄ «tk‚tu™e MÚtt…íÞf÷t™tu ÏÞt÷ yt…tu. 5. «t[e™ ¼th‚eÞ ËtrníÞ™tu rðftË ðýoðtu. 6. {æÞft÷e™ ËtrníÞ™tu ÏÞt÷ yt…tu. 7. {w½÷ft÷e™ ËtrníÞ …h ™tUÄ ÷¾tu. 8. «t[e™ ¼th‚u þiÕÞr[rfíËt ûtuºtu fE fE rËrØytu {u¤ðe n‚e ? 9. ¼th‚™t {nt™ „rý‚þt†eytu sýtðe ‚u{ýu „rý‚ûtuºtu yt…u÷ Vt¤tu ðýoðtu. 10. ¼th‚u ¾„tu¤þt† y™u ßÞtur‚»tþt† ûtuºtu ËtÄu÷ rðftË sýtðtu. 11. ¼th‚™t M{thftu …ife ‚ts{nt÷ rðþu {trn‚e yt…tu. 12. V‚u…wh rËfhe™wk rð„‚u ðýo™ fhtu. 13. «tf]r‚f ðthËt™t s‚™ {txu þwk fhðt{tk ytÔÞwk Au ? 14. ðthËt™t s‚™ y™u Ëkhûtý {txu™t W…tÞtu™wk ðýo™ fhtu. 15. ‘Ëk„únt÷Þ’ …h xqkf™tUÄ ÷¾tu. 16. yt…ýt ðthËt™t Ëkhûtý™e ƒtƒ‚{tk ÷tuftu™e þe ¼qr{ft ntuE þfu ? 17. sk„÷tu™wk {n¥ð sýtðtu. 18. ð™Ëkhûtý {txu™tk W…tÞtu sýtðtu. 19. ðLÞSðtu™t hûtý {txu™tk W…tÞtu sýtðtu. 20. ðLÞSðtu™u ƒ[tððt Ëhfthu fhu÷t «Þí™tu sýtðtu. 21. ¼th‚{tk ¾u‚e™t {wÏÞ «fthtu fÞt fÞt Au ? ‚u Œhuf …h xqkf{tk {trn‚e yt…tu. 22. ¼th‚{tk f]r»tûtuºtu ytðu÷t xufTr™f÷ ËwÄtht sýtðtu. 23. fÞt fthýËh ¼th‚{tk f]r»tûtuºtu …qh‚tu rðftË ËtÄe þftÞtu ™Úte ? 24. ðirïfefhý™e f]r»tûtuºtu fE fE yËhtu ÚtE Au ? 25. ¼th‚{tk f]r»t ËkËtÄ™™t rðftË {txu™tk fhtÞu÷t «Þí™tu sýtðtu. 26. Wãtu„ yux÷u þwk ? Wãtu„tu™wk {n¥ð sýtðe ‚u {txu™t sðtƒŒth …rhƒ¤tu sýtðtu. 27. ¼th‚{tk …rhðn™ W…fhý Wãtu„ ûtuºtu ËtÄu÷t rðftË sýtðtu. 28. Wãtu„tu™wk ð„eofhý Ë{òðtu. Ët{trsf rð¿tt™ . rð¼t„-E „wý : 100
 52. 52. 52 QB-X-10(SS)-E 29. ¼th‚{tk f]r»t ytÄtrh‚ Wãtu„tu™e {trn‚e yt…tu. 30. ¾t‚h Wãtu„™wk ¼th‚{tk rð‚hý ðýoðtu. 31. ‚{™u yt…u÷t ¼th‚™t ™fþt{tk ™e[u™e rð„‚tu Ëk¿tt ðzu ÞtuøÞ MÚtt™u Œþtoðtu. 32. (1) f…tË™wk Wí…tŒ™ fh‚tu yuf «Œuþ, (2) rnhtfwkz Þtus™t, (3) ÷tu¾kz „t¤ðt™e «Út{ ¼êe™wk MÚtt™, (4) ƒtuõËtRx {¤‚wk ntuÞ yuðwk yuf htßÞ, (5) rŒÕneÚte {wkƒE s‚tu hu÷{t„o y™u ðå[u ytð‚wk yuf skõþ™. 33. (1) {„V¤e™wk Wí…tŒf™ fh‚tu yuf «Œuþ, (2) ™{oŒt Þtus™t, (3) rË{uLx Wãtu„™wk yuf fuLÿ, (4) {U„u™eÍ {¤‚wk ntuÞ yuðwk yuf htßÞ, (5) rŒÕneÚte ftu÷f‚t s‚tu hu÷{t„o y™u ðå[u ytð‚wk yuf skõþ™. 34. (1) [t™wk Wí…tŒ™ fh‚tu yuf «Œuþ, (2) ¼t¾ht-™tk„÷ Þtus™t, (3) ÷tu¾kz-…tu÷tŒ Wãtu„™wk yuf fuLÿ, (4) yƒh¾ {¤‚wk ntuÞ yuðwk yuf htßÞ, (5) ftu÷f‚t Úte [uL™E s‚tu hu÷{t„o y™u ðå[u ytð‚wk yuf skõþ™. 35. (1) ftìVe Wí…tŒ™ fh‚tu yuf «Œuþ, (2) ™t„tswo™Ët„h Þtus™t, (3) ¾t‚h Wãtu„™wk yuf fuLÿ (™t{ ËtÚtu), (4) ÷tu¾kz {¤‚wk ntuÞ yuðwk yuf htßÞ, (5) {wkƒEÚte [uL™E s‚tu hu÷{t„o y™u ðå[u ytð‚wk yuf skõþ™. 36. (1) ½ô™wk Wí…tŒ™ fh‚wk yuf htßÞ, (2) ftfht…th Þtus™t, (3) hËtÞý Wãtu„™wk yuf fuLÿ (™t{ ËtÚtu), (4) ¾r™s‚u÷™wk ËtiÚte ðÄw Wí…tŒ™ fh‚wk yuf htßÞ, (5) rn{Ët„h yuõË«uË™tu hu÷{t„o - yuf yxfMÚtt™ ËtÚtu. 37. rðï ©{ ƒòh™e rðM‚]‚ Ë{s yt…tu. 38. ¼th‚{tk ƒuhtus„the™t «fthtu rðþu xqkf{tk {trn‚e yt…tu. 39. „heƒe Ëòoðt {txu™t fthýtu sýtðtu. 40. „heƒe ½xtzðt Ëhfthu fÞt fÞt …„÷t ¼Þto Au ? 41. ytðf™e yË{t™‚t Œqh fhðt fÞt …„÷t ¼hðt{tk ytÔÞt Au ? 42. ¼th‚{tk ƒuhtus„the ½xtzðt fÞt …„÷t ¼hðt òuEyu. 43. ¼tðð]rØ™t fthýtu™e [[to fhtu. 44. W…¼tuõ‚t™wk þtu»tý fE fE he‚u ÚttÞ Au ? 45. ¼tðð]rØ™u ykfwrþ‚ fhðt™t …„÷t r™Œuoþtu. 46. ¼tðð]rØ™wk {t…™ þe he‚u fhtÞ Au ? 47. „útnftu™e ò„]r‚{tk ðÄthtu fhðtu þt {txu yr™ðtÞo Au ? Ë{òðtu. 48. „útnf™t rn‚tu™t hûtý {txu Ëhfthu ÷eÄu÷t rðrðÄ …„÷t sýtðtu. 49. „útnfu ƒòððt™e rðrðÄ Vhòu sýtðtu. 50. „útnf Ëwhûtt yrÄr™Þ{ yk‚„o‚ „útnf™t yrÄfthtu™wk ðýo™ fhtu. 51. „útnftu™t þtu»tý {txu™t sðtƒŒth fthýtu fÞtk Au ? 52. „útnf Ëwhûtt {kz¤e™wk ftÞo sýtðtu. 53. „útnftu™t rn‚tu™e Ëwhûtt {txu ytk‚hht»xÙeÞ fûttyu þe ÔÞðMÚtt Au ? 54. „útnf Ëwhûtt yrÄr™Þ{-1986 nuX¤ ƒu®Lf„ Ëuðt yk„úu „útnftu™t yrÄfthtu™t hûtý {txu þe òu„ðtEytu fhðt{tk ytðe Au ?

×