Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QB-X-11(ST)-A 1
1. 1 ™u™tu {exh = ........... {exh.
(A) 106
(B) 10–9
(C) 109
(D) 10–6
2. 1 {exh = .............. ™u™tu {ex...
2 QB-X-11(ST)-A
11. yk‚„tuo¤ yheËt ðzu yt¼tËe, ËeÄw y™u ðM‚w fh‚t {tuxwk «r‚®ƒƒ {u¤ððt {txu ðM‚w™u fÞt MÚtt™u ht¾ðe
…zu ?
...
QB-X-11(ST)-A 3
22. Ë{‚÷ yheËt™e Ët{u {qfu÷e yuf …e™ y™u yheËt ðzu h[t‚t «r‚®ƒƒ ðå[u™wk yk‚h 2 {exh Au. ‚tu yheËtÚte
…e™ f...
4 QB-X-11(ST)-A
32. ÷e÷t …ýo™u ÷t÷ «ftþ{tk òuðt{tk ytðu ‚tu fuðwk Œu¾tÞ ?
(A) ÷t÷ (B) ÷e÷wk
(C) ft¤wk (D) ËVuŒ
33. {hw™ + ...
6 QB-X-11(ST)-A
53. R1
y™u R2
yðhtuÄtu™t ©uýe òuztý™tu Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ fux÷tu ÚttÞ ?
(A) R1
R2
(B) R1
+ R2
(C)
R R
R R
1 2
1...
QB-X-11(ST)-A 7
64. Þtkrºtf Qòo™wk rðãw‚ Qòo{tk Y…tk‚hý fhðt {txu fÞwk ËtÄ™ ð…htÞ Au ?
(A) R÷urõxÙf s™huxh (B) Ëtu÷u™tuRz
...
8 QB-X-11(ST)-A
75. Ëtu÷h y[¤tkf™e ®f{‚ .............
KW
m2 Au.
(A) 1.353 (B) 1.533
(C) 1.335 (D) 1.535
76. ¼rð»Þ™t Ëût{ Q...
QB-X-11(ST)-A 9
86. 1 amu (Œ¤) ƒhtƒh fux÷t ev (Qòo) ?
(A) 1.6 × 10–19
(B) 931.48
(C) 1.66 × 10–27
(D) 0.66
87. xÙtLËÞwhur™...
10 QB-X-11(ST)-A
97. ™e[u™t{tkÚte ftuý ËqÞo{kz¤™tu ËÇÞ ™Úte ?
(A) ¾h‚t ‚tht (B) f]rºt{ W…„ún
(C) ‚tht (D) ÷½w„ún
98. ™e[u ...
QB-X-11(ST)-A 11
108. «r¢Þtðu„™tu yuf{ fÞtu Au ?
(A) {tu÷h (B) ËufLz
(C) {tu÷h/ËufLz (D) r{r™x
109. ½™ fuÂÕþÞ{ ftƒtuo™ux™t...
12 QB-X-11(ST)-A
119. PH + POH = ................
(A) 7 (B) 0
(C) 14 (D) 10
120. Ët{tLÞ he‚u ‚t…{t™ ðÄth‚tk «r¢Þt™tu ðu„ ....
QB-X-11(ST)-A 13
130. ft„¤ Wãtu„{tk þu™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ?
(A) ç÷e®[„ …tðzh (B) Ã÷tMxh ytìV …urhË
(C) f¤e[q™tu (D) ¾tðt™tu...
14 QB-X-11(ST)-A
141. ztu÷tu{tRx fE Ät‚w™e ¾r™s Au ?
(A) …tuxurþÞ{ (B) ËturzÞ{
(C) fuÂÕþÞ{ (D) {uø™urþÞ{
142. rðãw‚ rð¼ts™...
QB-X-11(ST)-A 15
152. fÞt yurËz™u hËtÞýtu™tu htò fnu Au ?
(A) HCl (B) HNo3
(C) H2
SO4
(D) H2
CO3
153. sk‚w™tþf Œðt ƒ™tððt ...
16 QB-X-11(ST)-A
163. ËÕ^Þwrhf yurËz fE …Ør‚Úte ƒ™tððt{tk ytðu Au ?
(A) Ëk…forðrÄ (B) £tþ …Ør‚
(C) nuƒh …Ør‚ (D) rðãw‚ rð¼...
QB-X-11(ST)-A 17
174. hƒh fÞt «fth™t …tur÷{h™wk WŒtnhý Au ?
(A) Ëk½™™ (B) Þtu„þe÷
(C) Út{tuoËu®x„ (D) yLÞ ftuE
175. fwŒh‚e...
18 QB-X-11(ST)-A
185. ïË™r¢Þt {txu sðtƒŒth ykr„ft fE Au ?
(A) nrh‚fý (B) fýt¼Ëqºt
(C) „tuÕ„eftÞ (D) yk‚:ftu»t hËò¤
186. {q...
QB-X-11(ST)-A 19
196. y{eƒt ¾tuxt …„ îtht þt™wk r™{toý fhu Au ?
(A) hËÄt™e (B) yL™Ät™e
(C) ƒeòýwÄt™e (D) Ät™ehË
197. hwrÄh...
20 QB-X-11(ST)-A
207. y{eƒt{tk WíËso™ {txu™e h[™t fE Au ?
(A) WíËŠ„ft (B) ßÞtu‚ftu»t
(C) yt~Þf (D) ytfwk[f hËÄt™e
208. yt~...
QB-X-11(ST)-A 21
218. ð™M…r‚{tk …ýo…‚™ {txu fÞtu yk‚:Ëútð sYhe Au ?
(A) ytìÂõË™ (B) RrÚtr÷™
(C) Sƒhur÷™ (D) ËtÞxtuftRr™™
2...
22 QB-X-11(ST)-A
229. ykz®…z{tkÚte ykzftu»t {wõ‚ Útðt™e r¢Þt™u þwk fnu Au ?
(A) «s™™ (B) ykzftu»t…t‚
(C) É‚wËútð (D) V÷™r¢...
QB-X-11(ST)-A 23
240. rËrVr÷Ë htu„ þu™t îtht ÚttÞ Au ?
(A) xÙu…tu™u{t …ur÷rzÞ{ (B) ™tRËurhÞt „tu™tuhe
(C) Vq„ (D) «Sðtu
24...
24 QB-X-11(ST)-A
251. ™e[u™t{tkÚte fÞt ði¿ttr™fu …whðth fÞwO fu ‘s™e™ yu hk„Ëqºt™tu yuf ¼t„ Au’ ?
(A) ƒtìðhe y™u þwxtu™ (B...
26 QB-X-11(ST)-B
1. Ëti«Út{ ™u™tu xufT™tu÷tìS þçŒ ftuýu ytÃÞtu ?
2. yurhf zÙuõË÷hu fÞt …wM‚f{tk ™u™tuxufT™tu÷tìS™e Ët[e ÔÞ...
QB-X-11(ST)-B 27
31. á~Þ «ftþ™e ‚hk„÷kƒtE™tu rðM‚th {exh{tk sýtðtu.
32. «r‚®ƒƒ yux÷u þwk ?
33. fuðwk «r‚®ƒƒ …zŒt …h ™ Íe÷e...
28 QB-X-11(ST)-B
64. yðftþeÞ …ŒtÚttuo™t r™heûtý {txu fÞwk ËtÄ™ ð…htÞ Au ?
65. rðãw‚«ðtn™e ÔÞtÏÞt yt…tu.
66. rðãw‚ÂMÚtr‚{t™...
QB-X-11(ST)-B 29
97. rðãw‚ …rh…Út™u ‚Útt rðãw‚ ËtÄ™tu™u Ÿ[t ðes«ðtnÚte Út‚t ™wfËt™ Ët{u hûtý yt…‚e h[™t™u þwk fnu Au ?
98....
30 QB-X-11(ST)-B
129. fÞt ƒ¤‚ý™wk fu÷he{qÕÞ ËtiÚte ðÄw Au ?
130. LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh fÞt rËØtk‚ …h ftÞo fhu Au ?
131. ™e[t …h...
QB-X-11(ST)-B 31
161. ¼tir‚f Ëk‚w÷™ yux÷u þwk ?
162. «r¢Þtðu„™e ÔÞtÏÞt yt…tu.
163. {tu÷trhxe™e ÔÞtÏÞt yt…tu.
164. Ër¢Þ sÚÚ...
32 QB-X-11(ST)-B
194. ftƒo™ ðzu rhzõþ™ …t{‚e Ät‚wytu™tk ™t{ yt…tu.?
195. M÷u„ ftu™u fnu Au ?
196. Ät‚w ûtthý ftu™u fnu Au ...
QB-X-11(ST)-B 33
228. ytÕftuntì÷™e ËturzÞ{ ËtÚtu™e «r¢ÞtÚte fÞtu ðtÞw Wí…L™ ÚttÞ Au ?
229. yuMxheVefuþ™ «r¢Þt{tk WÆe…f ‚he...
34 QB-X-11(ST)-B
260. {™w»Þ{tk {qºt®…zr™ðt… fÞt WíËso™ yk„{tk ¾q÷u Au ?
261. ð™M…r‚{tk ftu™t îtht Ënr™Þ{™™wk ftÞo ÚttÞ Au ...
QB-X-11(ST)-B 35
293. Ëuxu÷tRx yux÷u þwk ?
294. ztŠð™ðtŒ™e {ÞtoŒt sýtðtu.
295. {™w»Þ™tk ftuE …ý ƒu yðrþü yk„tu™t ™t{ ÷¾tu....
36 QB-X-11(ST)-C
1. ™u™tuËtÞLË y™u ™u™tuxufT™tu÷tìS ðå[u™tu ¼uŒ M…ü fhtu.
2. ƒfeƒtu÷™e h[™t Ë{òðtu.
3. ™u™tuxufT™tu÷tìS{tk...
QB-X-11(ST)-C 37
32. rðãw‚«ðtn™tu yuf{ sýtðe ‚u™e ÔÞtÏÞt yt…tu. rðãw‚ «ðtn™t yuf{tu ÷¾tu.
33. ðtnf{tk yðhtuÄ þt fthýu WŒT¼...
38 QB-X-11(ST)-C
63. YrZ„‚ …tðh Mxuþ™{tk rðãw‚-Qòo fuðe he‚u {u¤ððt{tk ytðu Au ?
64. …w™: y«tÃÞ Qòo™tu fhfËh…qðof W…Þtu„ þ...
QB-X-11(ST)-C 39
98. f]rºt{ W…„úntu™t ËkŒuþt ÔÞðnth ûtuºtu W…Þtur„‚t sýtðtu.
99. ‚Vtð‚ yt…tu : rð»twðð]¥teÞ fûtt y™u Äúwðe...
40 QB-X-11(ST)-C
131. yuÕÞwr{r™Þ{ ntRzÙtuõËtRz™u 1200° Ëu. ‚t…{t™u „h{ fh‚tk .............. htËtÞrýf Ë{efhý yð÷tuf™
yt…e s...
QB-X-11(ST)-C 41
165. «ftþËk&÷u»tý …h yËh fh‚tk …rhƒ¤ ‚hefu ‘‚t…{t™’ Ë{òðtu.
166. òhf ïË™™e ÔÞtÏÞt ÷¾e ‚u™wk Ë{efhý ÷¾tu.
...
42 QB-X-11(ST)-C
200. shtÞw™wk MÚtt™ y™u ftÞo sýtðtu.
201. hòuŒþo™ y™u hòur™ð]r¥t ðå[u þtu ‚Vtð‚ Au ?
202. ‚Vtð‚ yt…tu : þ...
QB-X-11(ST)-D 43
1. ™u™tuxufT™tu÷tìS™t rðftË{tk ftƒo™™wk MÚtt™ fÞt fthýtuËh {n¥ð™wk Au ?
2. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e h[™t Ë{òðtu....
44 QB-X-11(ST)-D
31. R÷uõxÙtur÷rËË yux÷u þwk ? Ë{òðtu. Vuhuzu™t {tºt r™Þ{tu ÷¾tu.
32. rðãw‚ «ðtn ËtÚtu [wkƒfeÞûtuºt Ëkf¤tÞ...
QB-X-11(ST)-D 45
63. f¤e[q™t™tk „wýÄ{tuo sýtðtu.
64. Ët{tLÞ ft[™e ƒ™tðx Ë{òðtu.
65. ƒurË{h fLðxoh …Ør‚Úte Mxe÷™wk Wí…tŒ™ Ë...
46 QB-X-11(ST)-D
97. {™w»Þ™t ÓŒÞ{tk hwrÄh™wk ðn™ fE he‚u ÚttÞ Au ? Ë{òðtu.
98. {qºt r™{toý™e r¢Þt ðýoðtu.
99. s÷r™Þ{™ rðþu...
QB-X-11(ST)-E 47
1. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e h[™t ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu.
2. ythtuøÞ, hûtý y™u Ë÷t{‚e ÔÞðMÚtt{tk ™u™tuxufT™tu÷tìS™wk...
48 QB-X-11(ST)-E
27. LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh™e ytf]r‚ Œtuhe Ë{sq‚e yt…tu.
28. ËqÞo{kz¤™e h[™t fuðe he‚u ÚtE ‚u rð„‚ðth Ë{òðtu.
29...
QB-X-11(ST)-E 49
59. ð™M…r‚ytu{tk f]rºt{ ðt™M…r‚f «s™™™e rðrðÄ he‚tu ðýoðtu.
60. …whw»t™t «s™™ yðÞðtu™wk ytf]r‚ Œtuhe ðýo™...
QB-X-11(ST)-A 25
262. ™e[u™t{tkÚte fE …ÞtoðhýeÞ Ë{MÞt ™Úte ?
(A) ðM‚e rðMVtux (B) ytiãtur„fhý
(C) sk„÷tu™tu ™tþ (D) …týe™t...
10 th science technology
10 th science technology
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 th science technology

234 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 th science technology

 1. 1. QB-X-11(ST)-A 1 1. 1 ™u™tu {exh = ........... {exh. (A) 106 (B) 10–9 (C) 109 (D) 10–6 2. 1 {exh = .............. ™u™tu {exh. (A) 106 (B) 10–9 (C) 109 (D) 10–6 3. 5 × 1012 nm = ............. m. (A) 5000 (B) 5 × 1011 (C) 5 × 1018 (D) 0.5 4. ™u™tu {rxheÞÕË™tu ËtiÚte {n¥ð™tu „wýÄ{o fÞtu Au ? (A) Œƒtý (B) ƒ¤ (C) ‚t…{t™ (D) ½»toý 5. ntRzÙtus™ …h{týw™tu ÔÞtË fux÷tu ntuÞ Au ? (A) 0.01 nm (B) 0.1 nm (C) 1.0 nm (D) 0.5 nm 6. DNA yýw™e …ntu¤tE fux÷e Au ? (A) 2 nm (B) 3 nm (C) 4 nm (D) 1 nm 7. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e W»{tðtnf‚t [tkŒe fh‚t fux÷e „ýe Au ? (A) 1 (B) 0.1 (C) 0.01 (D) 10 8. {t™ðe™e ytk¾™e òuðt™e {n¥t{ ût{‚t fux÷e Au ? (A) 1 nm (B) 100 nm (C) 1000 nm (D) 10,000 nm 9. Ë{t™ ÔÞtËðt¤e ftƒo™ ™u™tuxâwƒ y™u …tu÷tŒ™e xâwƒ™e ‚w÷™t{tk ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e ‚týût{‚t fux÷t „ýe ðÄthu Au ? (A) 10 (B) 100 (C) 1000 (D) 10,000 10. ƒfeƒtu÷{tk fux÷t ftƒo™ …h{týwytu ntuÞ Au ? (A) 6 (B) 12 (C) 14 (D) 60 rð¿tt™ y™u xufT™tu÷tìS . rð¼t„-A fw÷ „wý : 15
 2. 2. 2 QB-X-11(ST)-A 11. yk‚„tuo¤ yheËt ðzu yt¼tËe, ËeÄw y™u ðM‚w fh‚t {tuxwk «r‚®ƒƒ {u¤ððt {txu ðM‚w™u fÞt MÚtt™u ht¾ðe …zu ? (A) F y™u 2F ™e ðå[u (B) 2F …h (C) 2F Úte Œqh (D) F y™u yheËt™t Äúwð™e ðå[u 12. «ftþ™e þqLÞtðftþ{tk Íz… fux÷e Au ? (A) 3 × 1015 m/s (B) 3 × 108 m/s (C) 3 × 106 m/s (D) 3 × 1010 m/s 13. Ë{‚÷ yheËt …h yt…t‚ Út‚tk «ftþ™t rfhý {txu òu yt…t‚ftuý ∠ i = 0 ‚tu …htð‚o™ftuý ∠ r = ................. ÚttÞ. (A) 0° (B) 90° (C) 180° (D) 260° 14. ƒrn„tuo¤ yheËtÚte h[t‚wk «r‚®ƒƒ nk{uþtk fuðwk ntuÞ Au ? (A) Q÷xwk, yt¼tËe y™u ™t™wk (B) [¥tw, ðtM‚rðf y™u ™t™wk (C) yt¼tËe, [¥tw y™u ™t™wk (D) yt¼tËe y™u ðM‚wÚte {tuxwk 15. yk‚„tuo¤ yheËtÚte h[t‚wk «r‚®ƒƒ nk{uþtk fuðwk ntuÞ Au ? (A) Q÷xwk, yt¼tËe y™u ™t™wk (B) [¥tw, ðtM‚rðf y™u ™t™wk (C) yt¼tËe, [¥tw y™u ™t™wk (D) yt¼tËe y™u ðM‚wÚte {tuxwk 16. yheËt™e ð‚wo¤tfth Äth™t ÔÞtË™u þwk fnu Au ? (A) Äúwð (B) Œ…oý{w¾ (C) yût (D) {wÏÞ fuLÿ 17. yheËt™e Ë…txe™t {æÞ®ƒŒw™u þwk fnu Au ? (A) Äúwð (B) Œ…oý{w¾ (C) yût (D) {wÏÞ fuLÿ 18. ƒrn„tuo¤ ÷uLË ðzu h[t‚wk «r‚®ƒƒ yt¼tËe, [¥tw y™u ðM‚wÚte {tuxwk Au, ‚tu ðM‚w fÞt MÚtt™u nþu ? (A) 2F Úte Œqh (B) F y™u 2F ™e ðå[u (C) 2F …h (D) F y™u O™e ðå[u 19. ƒrn„tuo¤ ÷uLË ðzu h[t‚wk «r‚®ƒƒ ðtM‚rðf, Q÷xwk y™u ðM‚wÚte {tuxwk Au, ‚tu ðM‚w fÞt MÚtt™u nþu ? (A) 2F Úte Œqh (B) F y™u 2F ™e ðå[u (C) 2F …h (D) F y™u O™e ðå[u 20. ™e[u™t{tkÚte ftu™tu ð¢e¼ð™tkf ËtiÚte ðÄw Au ? (A) …týe (B) ft[ (C) {tu‚e (D) nehtu 21. ftuE …ý {tæÞ{™tu r™h…uût ð¢e¼ð™tkf nk{uþtk .............. ntuÞ Au. (A) 1 (B) > 1 (C) < 1 (D) 0
 3. 3. QB-X-11(ST)-A 3 22. Ë{‚÷ yheËt™e Ët{u {qfu÷e yuf …e™ y™u yheËt ðzu h[t‚t «r‚®ƒƒ ðå[u™wk yk‚h 2 {exh Au. ‚tu yheËtÚte …e™ fux÷e Œqh nþu ? (A) 2 {exh (B) 1 {exh (C) 4 {exh (D) 3 {exh 23. Ë{‚÷ yheËt™e {tuxðýe ............... ntuÞ Au. (A) < 1 (B) > 1 (C) 1 (D) 0 24. ÷uLË™t fÞt ®ƒŒw{tkÚte …Ëth Út‚wk «ftþ™wk rfhý ð¢e¼ð™ …t{‚wk ™Úte ? (A) {wÏÞ fuLÿ (B) ð¢‚t fuLÿ (C) ytuÂÃxf÷ fuLÿ (D) ÷uLË™t Auzt yt„¤™t 25. η ð¢e¼ð™tkfðt¤t {tæÞ{{tk «ftþ™tu ðu„ fux÷tu ÚttÞ ? (A) ηc (B) η c (C) c η (D) c η 26. ft[™t ÷kƒ½™ …h yt…t‚ Út‚wk «ftþ™wk rfhý ð¢e¼ð™ …t{‚wk ™Úte. ‚tu ‚u rfhý {txu yt…t‚ftuý fux÷tu nþu ? (A) 45° (B) 0° (C) 60° (D) 90° 27. «ftþ™t rfhý™tu yt…t‚ftuý, ¢tkr‚ftuý sux÷tu ƒ™u íÞthu ð¢e¼q‚ftuý fux÷tu ntuÞ ? (A) 180° (B) 90° (C) 60° (D) 0° 28. ïu‚ «ftþ™wk Ët‚ hk„tu{tk swŒt …tzðt™e ½x™t fE Au ? (A) …htð‚o™ (B) ð¢e¼ð™ (C) rð¼ts™ (D) þtu»tý 29. r«Í{{tkÚte {¤‚t ðýo…x{tk fÞt hk„™wk rð[÷™ ËtiÚte ytuAwk ÚttÞ Au ? (A) ÷t÷ (B) …e¤tu (C) òkƒ÷e (D) ðtŒ¤e 30. ðtŒ¤e + ÷t÷ = ............. (A) {hw™ (B) …e¤tu (C) {tuh…ªA (D) òkƒ÷e 31. fÞt hk„™t «ftþ™tu ðu„ r«Í{{tk ËtiÚte ytuAtu ntuÞ Au ? (A) ÷t÷ (B) …e¤tu (C) òkƒ÷e (D) ðtŒ¤e
 4. 4. 4 QB-X-11(ST)-A 32. ÷e÷t …ýo™u ÷t÷ «ftþ{tk òuðt{tk ytðu ‚tu fuðwk Œu¾tÞ ? (A) ÷t÷ (B) ÷e÷wk (C) ft¤wk (D) ËVuŒ 33. {hw™ + ÷e÷tu = .............. (A) ËVuŒ (B) …e¤tu (C) ÷t÷ (D) {tuh…ªA 34. ðtŒ¤e y™u …e¤t ðýof …hÚte …htðŠ‚‚ Út‚t hk„{tk fÞtu hk„ Ët{tLÞ Au ? (A) ðtŒ¤e (B) ËVuŒ (C) ÷e÷tu (D) …e¤tu 35. ðtŒ¤e ðýof …h ïu‚ «ftþ yt…t‚ fh‚tk ™e[u™t …ife fÞt hk„™wk …htð‚o™ Út‚wk ™Úte ? (A) ðtŒ¤e (B) ÷e÷tu (C) òkƒ÷e (D) …e¤tu 36. {týË™e ytk¾{tk ðM‚w™wk «r‚®ƒƒ fE søÞtyu h[tÞ Au ? (A) ftuŠ™Þt (B) fefe (C) ytRrhË (D) hurx™t 37. ÷½wárü™e ¾t{e Ähtð‚e ÔÞÂõ‚™e ytk¾{tk Œqh™e ðM‚w™wk «r‚®ƒƒ õÞtk h[tÞ Au ? (A) hurx™t …h (B) hurx™t™e …tA¤ (C) fefe …h (D) hurx™t™e yt„¤ 38. „whwárü™e ¾t{e Ähtð‚e ÔÞÂõ‚™e ytk¾{tk Œqh™e ðM‚w™wk «r‚®ƒƒ õÞtk h[tÞ Au ? (A) hurx™t …h (B) hurx™t™e …tA¤ (C) fefe …h (D) hurx™t™e yt„¤ 39. yuMxÙtu™tur{f÷ xur÷Mftu…{tk ytuçsuÂõxð™e fuLÿ÷kƒtE ytE…eË™e fuLÿ÷kƒtE™e Ët…uût{tk fuðe ntuÞ Au ? (A) ™t™e (B) {tuxe (C) þqLÞ (D) Ë{t™ 40. ytk¾™t ÷uLË™e fuLÿ÷kƒtE{tk VuhVth þu™t ÷eÄu ÚttÞ Au ? (A) fefe (B) hurx™t (C) rËr÷Þhe M™tÞwytu (D) ç÷tRLz M…tux 41. ËkÞwõ‚ {tR¢tuMftu…{tk {¤‚wk ykr‚{ «r‚®ƒƒ fuðwk ntuÞ Au ? (A) ðtM‚rðf, [¥tw, ™t™wk (B) yt¼tËe, Q÷xwk, ™t™wk (C) yt¼tËe, Q÷xwk rððŠÄ‚ (D) yt¼tËe, [¥tw, rððŠÄ‚ 42. ™e[u™t …ife fÞt ËtÄ™™tu W…Þtu„ hí™f÷tfthtu fhu Au ? (A) ËkÞwõ‚ {tR¢tuMftu… (B) ËtŒw {tR¢tuMftu… (C) xur÷Mftu… (D) fu÷eztuMftu…
 5. 5. 6 QB-X-11(ST)-A 53. R1 y™u R2 yðhtuÄtu™t ©uýe òuztý™tu Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ fux÷tu ÚttÞ ? (A) R1 R2 (B) R1 + R2 (C) R R R R 1 2 1 2 + (D) 54. ½h ð…htþ{tk ð…ht‚e rðãw‚Qòo™t 1 Þwr™x = ............. (A) 1 sq÷ (B) 1 ðtìx ËufLz (C) 3.6 × 106 sq÷ (D) 3.6 × 106 ðtìx yðh 55. Kwh þt™tu yuf{ Au ? (A) rðãw‚…tðh (B) rðãw‚ «ðtn (C) ftÞo (D) rðãw‚ ÂMÚtr‚{t™ 56. ft[™t Ër¤Þt™u huþ{™t ft…z ËtÚtu ½ËðtÚte ft[™tu Ër¤Þtu fÞtu rðãw‚¼th Äthý fhu Au ? (A) Ä™ (B) Éý (C) ‚xMÚt hnu (D) Ä™ y™u Éý ƒk™u 57. 1 fw÷kƒ rðãw‚¼th {txu fux÷t R÷uõxÙtu™ sYhe Au ? (A) 1.6 × 1019 (B) 6.25 × 1018 (C) 1.6 × 10–19 (D) 6.25 × 1019 58. yðhtuÄ™tu yuf{ þtu Au ? (A) ytu{u„t (B) ytunT{ (C) ðtìx (D) fw÷kƒ 59. ^ÞwÍ rðãw‚ «ðtn™e fE yËh …h ftÞo fhu Au ? (A) htËtÞrýf yËh (B) W»{t yËh (C) Þtkrºtf yËh (D) «ftþ yËh 60. rðãw‚ «ðtn™e [wkƒfeÞ yËh Ëti«Út{ ftuýu ™tUÄe ? (A) Vuhuzu (B) ytuMxuoz (C) ðtuÕxtyu (D) yuÂB…Þhu 61. rðãw‚ [wkƒfeÞ «uhýt™tu rËØtk‚ ftuýu ytÃÞtu ? (A) Vuhuzu (B) ytuMxuoz (C) yuÂB…Þhu (D) ðtuÕxtyu 62. 220 V DC ðtìÕxus™e ytð]r¥t fux÷e ntuÞ ? (A) 50 Hz (B) 60 Hz (C) 220 Hz (D) þqLÞ 63. R÷urõxÙf {tuxh rðãw‚ Qòo™wk þt{tk Y…tk‚hý fhu Au ? (A) Þtkrºtf Qòo (B) W»{t Qòo (C) htËtÞrýf (D) yuf …ý ™nª
 6. 6. QB-X-11(ST)-A 7 64. Þtkrºtf Qòo™wk rðãw‚ Qòo{tk Y…tk‚hý fhðt {txu fÞwk ËtÄ™ ð…htÞ Au ? (A) R÷urõxÙf s™huxh (B) Ëtu÷u™tuRz (C) R÷urõxÙf {tuxh (D) R÷urõxÙf R†e 65. [wkƒfeÞ ûtuºt™e ntshe fÞt ËtÄ™ ðzu òýe þftÞ Au ? (A) „uÕðu™tur{xh (B) yur{xh (C) ðtìÕxr{xh (D) [wkƒfeÞ ËtuÞ 66. s{ýt ntÚt™t yk„qXt™t r™Þ{{tk yk„qXtu þt™tu r™Œuoþ fhu Au ? (A) ðtnf{tk ðnu‚t rðãw‚«ðtn™e rŒþt (B) ðtnf{tk Wí…L™ Út‚e [wkƒfeÞ ûtuºthu¾t™e rŒþt (C) ðtnf{tk ðnu‚t rðãw‚«ðtn™e ÷kƒ rŒþt (D) ðtnf{tk Wí…L™ Út‚e [wkƒfeÞ ûtuºthu¾t™e ÷kƒrŒþt 67. ƒuxhe îtht {¤‚tu rðãw‚«ðtn fuðt «fth™tu ntuÞ Au ? (A) DC «ðtn (B) AC «ðtn (C) AC y™u DC ƒk™u «ðtn (D) ƒuxhe™t «fth …h ytÄtrh‚ 68. yt…ýt ½hð…htþ™t AC ðtìÕxus™wk {qÕÞ ............... ntuÞ Au. (A) 210 v (B) 220 v (C) 250 v (D) 230 v 69. yt…ýt ½hð…htþ™t AC «ðtn™e ytð]r‚ fux÷e ntuÞ Au ? (A) 25 Hz (B) 60 Hz (C) 50 Hz (D) 220 Hz 70. ™e[u™t{tkÚte fE Ëk¿tt «uhf {txu ð…htÞ Au ? (A) (B) (C) (D) 71. ðes…rh…Út{tk Sðk‚ ðtÞh {txu fÞtu hk„ ð…htÞ Au ? (A) ÷t÷ (B) ÷e÷tu (C) ft¤tu (D) …e¤tu 72. su rðãw‚™t ËtÄ™tu™tu …thðhu®x„ ytuAtu ntuÞ ‚u™u fux÷t yuÂB…Þh …rh…Út{tk òuzðt{tk ytðu Au ? (A) 6 yuÂB…Þh (B) 4 yuÂB…Þh (C) 15 yuÂB…Þh (D) 10 yuÂB…Þh 73. ™¤tfth MðY…u ðªxu÷t ðtnf‚thÚte ƒ™‚e „qk[¤t suðe h[™t™u þwk fnu Au ? (A) [wkƒf (B) Ëtu÷u™tuRz (C) [wkƒfeÞ ËtuÞ (D) s™huxh 74. rðãw‚ {tuxh{tk ½ýt ƒÄt ytkxtðt¤wk „qk[¤wk yuf yût …h „tuXððt{tk ytðu÷wk ntuÞ Au yt ÔÞðMÚtt™u þwk fnu Au ? (A) ƒúþ (B) ftìBÞwxuxh (C) yt{uo[h (D) s™huxh
 7. 7. 8 QB-X-11(ST)-A 75. Ëtu÷h y[¤tkf™e ®f{‚ ............. KW m2 Au. (A) 1.353 (B) 1.533 (C) 1.335 (D) 1.535 76. ¼rð»Þ™t Ëût{ Qòo™t Ëútu‚ ‚hefu ftu™u {t™ðt{tk ytðu Au ? (A) ¼q‚t…eÞ Qòo (B) fwŒh‚e ðtÞw (C) ntRzÙtus™ (D) …uxÙtur÷Þ{ 77. £tLË™t {tWLx ÷qEË{tk MÚttr…‚ fhu÷e Ëtu÷h¼êe{tk fux÷wk ‚t…{t™ {¤e þõÞwk Au ? (A) 2000° C (B) 3000° C (C) 3500° C (D) 4000° C 78. f]rºt{ W…„úntu ‚u{™e rðãw‚ Qòo þt™t îtht {u¤ðu Au ? (A) Ëtu÷h ËkfuLÿf (B) Ëtu÷h …u™÷ (C) LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh (D) htufux™t «ðtne ƒ¤‚ý 79. …]Úðe {txu Qòo™tu {wÏÞ Ëútu‚ fÞtu Au ? (A) ËqÞo (B) rðãw‚ (C) LÞwÂõ÷Þh Qòo (D) s¤ Qòo 80. ËqÞo Œh ËufLzu fux÷e Qòo {wõ‚ fhu Au ? (A) 3.8 × 1026 sq÷ (B) 3.8 × 1017 sq÷ (C) 3.8 × 10–26 sq÷ (D) 1.7 × 10–17 sq÷ 81. ËqÞo{tkÚte Œh ËufLzu fux÷e Qòo …]Úðe …h …ntU[u Au ? (A) 3.8 × 1026 sq÷ (B) 1.7 × 10–17 sq÷ (C) 1.7 × 10–17 sq÷ (D) 3.8 × 10–26 sq÷ 82. fÞt hk„™t «ftþ™e ‚hk„÷kƒtE ËtiÚte ðÄw ntuÞ Au ? (A) òkƒ÷e (B) …e¤tu (C) ÷t÷ (D) ft¤tu 83. „h{e™wk «Ëhý .............. ‚hk„tu îtht ÚttÞ Au. (A) …thòƒk÷e (B) …thhõ‚ (C) á~Þ «ftþ (D) Ëk„‚ 84. fÞtu ftu÷Ëtu ËtiÚte r™B™ fûtt™tu Au ? (A) yuLÚtúuËtRx (B) rƒxw{e™ (C) r÷ø™tRx (D) …ex ftu÷Ëtu 85. ôsý‚u÷™t ntRzÙtuftƒo™ ½xf{tk ftƒo™ …h{týw™e ËkÏÞt fux÷e ntuÞ Au ? (A) 14 Úte 20 (B) 10 Úte 14 (C) 20 Úte ðÄthu (D) 5 Úte 10
 8. 8. QB-X-11(ST)-A 9 86. 1 amu (Œ¤) ƒhtƒh fux÷t ev (Qòo) ? (A) 1.6 × 10–19 (B) 931.48 (C) 1.66 × 10–27 (D) 0.66 87. xÙtLËÞwhur™f ‚¥ð™tu …h{týw¢{tkf ........... (A) 92 ntuÞ Au (B) 92Úte ðÄthu ntuÞ Au (C) 80 ntuÞ Au (D) 90 ntuÞ Au 88. ™e[u™t{tkÚte Qòo™tu fÞtu Ëútu‚ ËqÞo Qòo ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu ™Úte ? (A) yÂ~{ ƒ¤‚ý (B) s¤ Qòo (C) ¼q‚t…eÞ Qòo (D) …ð™ Qòo 89. OTEC …Ør‚ {txu …]Úðe …h™tu ytŒþo rðM‚th sýtðtu. (A) rð»twðð]r‚Þ rðM‚th (B) ÄúwðeÞ rðM‚th (C) y¾t‚™tu rðM‚th (D) ŒrhÞtftkXt™tu rðM‚th 90. f]rºt{ LÞwÂõ÷Þh Y…tk‚hý™tu Ëti«Út{ ËV¤ «Þtu„ ftuýu fÞtuo ? (A) V{eo (B) YÚthVtuzo (C) nt™ (D) MxÙuË{u™ 91. Ã÷tÍ{t fE …Ør‚ Wí…L™ ÚttÞ Au ? (A) LÞwÂõ÷Þh rð¾kz™ (B) LÞwÂõ÷Þh Ëk÷Þ™ (C) ‚t…LÞwÂõ÷Þh Ëk÷Þ™ (D) LÞwÂõ÷Þh þ]k¾÷t «r¢Þt 92. ËqÞo{kz¤™t fÞt „ún™u ‘òurzÞt ƒkÄw’ suðtu W…„ún Au ? (A) Ã÷wxtu (B) þr™ (C) Þwhu™Ë (D) {k„¤ 93. ËqÞo{kz¤™t fÞt „ún™u ËtiÚte ðÄw W…„úntu Au ? (A) ƒwÄ (B) „whw (C) þw¢ (D) þr™ 94. yuf «ftþ ð»to = ................ km (A) 3 × 108 (B) 9.46 × 1010 (C) 9.46 × 1012 (D) 9.46 × 1015 95. ƒwÄ™u fux÷t W…„úntu Au ? (A) 30 (B) 21 (C) 8 (D) 0 96. ™e[u™t{tkÚte ËqÞo þwk Au ? (A) ‚thtu (B) „ún (C) W…„ún (D) WÕft
 9. 9. 10 QB-X-11(ST)-A 97. ™e[u™t{tkÚte ftuý ËqÞo{kz¤™tu ËÇÞ ™Úte ? (A) ¾h‚t ‚tht (B) f]rºt{ W…„ún (C) ‚tht (D) ÷½w„ún 98. ™e[u Œþtoðu÷ yðftþÞt™tu{tkÚte fÞwk yðftþÞt™ M…uRË þx÷ ™Úte ? (A) ftu÷rBƒÞt (B) [u÷uLsh (C) rzMfðhe (D) PSLV 99. yt…ýe ytftþ„k„t™tu ÔÞtË ytþhu fux÷tu Au ? (A) 15000 «ftþð»to (B) 30000 «ftþð»to (C) 105 «ftþð»to (D) 106 «ftþð»to 100. ™e[u™t{tkÚte fÞtu f]rºt{ W…„ún ™Úte ? (A) RLËux (B) hturnýe (C) VtuƒtuË (D) ©tuË 101. ™e[u™t{tkÚte fÞtu fwŒh‚e W…„ún ™Úte ? (A) rxÙxtu™ (B) rz{tuË (C) ytÞo¼è (D) þuhtu™ 102. nu÷e™tu Äq{fu‚w™tu ytð‚oft¤ fux÷t ð»to Au ? (A) 67 (B) 76 (C) 86 (D) 96 103. ËqÞo{kz¤™tu fÞtu „ún ËtiÚte ðÄw „h{ Au ? (A) þw¢ (B) {k„¤ (C) „whw (D) ƒwÄ 104. ¾h‚t ‚tht þwk Au ? (A) Äq{fu‚w (B) ‚tht (C) WÕft (D) WÕft rþ÷t 105. Œhuf ytftþ„k„t{tk ytþhu fux÷t ‚tht ytðu÷t Au ? (A) 106 (B) 108 (C) 1011 (D) 1022 106. ËqÞo{kz¤™tu ËtiÚte ‚usMðe Œu¾t‚tu „ún fÞtu Au ? (A) {k„¤ (B) „whw (C) þw¢ (D) þr™ 107. ftu™e Vh‚u ð÷Þtu òuðt {¤u Au ? (A) xuhuMxÙeÞ÷ „úntu (B) òurðÞ™ „úntu (C) Äq{fu‚w (D) ÷½w„úntu
 10. 10. QB-X-11(ST)-A 11 108. «r¢Þtðu„™tu yuf{ fÞtu Au ? (A) {tu÷h (B) ËufLz (C) {tu÷h/ËufLz (D) r{r™x 109. ½™ fuÂÕþÞ{ ftƒtuo™ux™t rð½x™Úte fE ™e…s {¤þu ? (A) CaO (B) CaO y™u CO2 (C) CaO y™u CO2 (D) Ca y™u CO3 110. ÷tune™e pH fux÷e ntuÞ Au ? (A) 7Úte ytuAe (B) 7Úte ðÄthu (C) 7 sux÷e (D) yt …ife yuf …ý ™nª 111. òu ÿtðý{tk H3 O+ ™e Ëtkÿ‚t ðÄu ‚tu ÿtðý™e pH{tk þtu Vuh …zu ? (A) ðÄu Au (B) ½xu Au (C) VuhVth Út‚tu ™Úte (D) yt …ife yuf …ý ™nª 112. fÞt ði¿ttr™f™t {‚ {wsƒ H+ ytÞ™ {wõ‚ fh‚t …ŒtÚto™u yurËz fnu Au ? (A) ytnuor™ÞË (B) ÷tuhe ƒútuLMxuz (C) ÷qRË (D) ƒtuE÷ 113. pH {t…¢{ ftuýu þtuæÞtu n‚tu ? (A) ÷tuhe ƒútuLMxuz (B) ÷qRË (C) htuƒxo ƒtuE÷ (D) ËtuhuLË™ 114. ¼q-htËtÞrýf «r¢ÞtÚte ¾r™s‚u÷ ƒ™ðt™e «r¢Þt fÞt «fth™e Au ? (A) Äe{e (B) Íz…e (C) yíÞk‚ Äe{e (D) yíÞk‚ Íz…e 115. fÞt ði¿ttr™fu Ëtrƒ‚ fÞwO fu yurËz y™u ƒuRÍ ðå[u ‚xMÚtefhý «r¢Þt ÚtE ûtth y™u …týe ƒ™u Au ? (A) htuƒxo ƒtuE÷ (B) ÷qRË (C) ytnuor™ÞË (D) LÞwx™ 116. {týË™e ntushe{tk ............. yurËz ntsh ntuÞ Au. (A) {kŒ HCl (B) {kŒ H2 SO4 (C) {kŒ HNO3 (D) s÷Œ HCl 117. «tuxtu™™e nuhVuh™tu yurËz-ƒuRÍ rËØtk‚ ftuýu hsq fÞtuo n‚tu ? (A) ÷qRË (B) ytnuor™ÞË (C) ƒtuE÷ (D) ÷tuhe ƒútuLMxuz 118. N2 y™u H2 ðå[u™e htËtÞrýf «r¢ÞtÚte {¤‚tu NH3 ðtÞw ƒ™tððt™e «r¢Þt fÞt «fth™e Au ? (A) Äe{e «r¢Þt (B) Íz…e «r¢Þt (C) yíÞk‚ Äe{e «r¢Þt (D) yíÞk‚ Íz…e «r¢Þt
 11. 11. 12 QB-X-11(ST)-A 119. PH + POH = ................ (A) 7 (B) 0 (C) 14 (D) 10 120. Ët{tLÞ he‚u ‚t…{t™ ðÄth‚tk «r¢Þt™tu ðu„ ............... Au. (A) ðÄu (B) ½xu (C) ¾qƒ s ½xu (D) yt …ife yuf …ý ™nª 121. Ätuðt™t Ëtuzt™wk htËtÞrýf ™t{ fÞwk Au ? (A) ðtu®þ„ Ëtuzt (B) ËturzÞ{ ftƒtuo™ux {tu™tu ntRzÙux (C) ËturzÞ{ ftƒtuo™ux zuft ntRzÙux (D) ËturzÞ{ ƒtÞftƒtuo™ux zuft ntRzÙux 122. õ÷tuhe™™e ðtË Ähtð‚wk ËkÞtus™ fÞwk Au ? (A) ç÷e®[„ …tðzh (B) Ã÷tMxh ytìV …urhË (C) Ätuðt™tu Ëtuzt (D) ¾tðt™tu Ëtuzt 123. rsÃË{™wk yýwËqºt sýtðtu. (A) CaSO4 •H2 O (B) CaSO4 •2H2 O (C) CaSO4 • 1 2 H2 O (D) CaSO4 124. ‚ƒeƒe ûtuºtu yuLztuMftu…e{tk fÞt ft[™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) huËtÞwõ‚ ft[ (B) «ftþeÞ ft[ (C) …tÞhuût ft[ (D) ÷uz MVxef ft[ 125. ˾‚ Mxe÷{tk ftƒo™™wk «{tý sýtðtu. (A) 0.1% Úte 1.5% (B) 0.5% Úte 1.5% (C) 0.5% Úte 0.4% (D) 0.4% Úte 0.8% 126. f¤e[q™t™wk „÷™®ƒŒw sýtðtu. (A) 1000° Ëu. (B) 1500° Ëu. (C) 2000° Ëu. (D) 2500° Ëu. 127. ƒŒt{e hk„™tu ft[ {u¤ððt ‚u{tk fÞtu Ät‚w ytìõËtRz ð…htÞ Au ? (A) ftuƒtÕx ytìõËtRz (B) {U„u™eÍ ytìõËtRz (C) ¢tu{ef ytìõËtRz (D) Vurhf ytìõËtRz 128. MVrxfefhý …Ør‚ ðzu fÞwk Ät‚w ËkÞtus™ {u¤ðe þftÞ Au ? (A) Ätuðt™tu Ëtuzt (B) ¾tðt™tu Ëtuzt (C) ç÷e®[„ …tWzh (D) f¤e[q™tu 129. Ã÷tMxh ytìV …urhË{tk þwk W{uhðtÚte ‚u™t Ëux®÷„{tk ðÄthtu ÚttÞ Au ? (A) f…qh (B) ƒuRÍ (C) {eXwk (D) {tuhÚtwÚtw
 12. 12. QB-X-11(ST)-A 13 130. ft„¤ Wãtu„{tk þu™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) ç÷e®[„ …tðzh (B) Ã÷tMxh ytìV …urhË (C) f¤e[q™tu (D) ¾tðt™tu Ëtuzt 131. Vtuzu÷t [q™t™wk yýwËqºt sýtðtu. (A) CaSO4 (B) Ca(OH)2 (C) CaOcl2 (D) CaCl2 132. yurËzðn™™e …tR…tu ƒ™tððt fÞt Mxe÷™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) ftuƒtÕx Mxe÷ (B) MxuR™÷uË Mxe÷ (C) rË÷eft Mxe÷ (D) r™f÷Þwõ‚ Mxe÷ 133. «ftþ™wk …htð‚o™ fhe ̓ftht Wí…L™ fhðt fÞt ft[™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) ÷uz MVxef ft[ (B) Ëtuzt ft[ (C) …tÞhuût ft[ (D) «ftþeÞ ft[ 134. ÷uz MVxef ft[™t {wÏÞ ½xftu sýtðtu. (A) hu‚e (B) K2 Co3 , Pbo (C) ƒtuhuût (D) K2 Co3 , [q™tu 135. „h{eÚte rð½x™ ™ Út‚wk ntuÞ ‚uðtu …ŒtÚto fÞtu Au ? (A) Na2 CO3 (B) NaHCO3 (C) NH4 Cl (D) NaCl 136. ƒtuõËtRx™wk htËtÞrýf Ëqºt fÞwk Au ? (A) Al2 O3 (B) Al2 O3 •H2 O (C) Al2 O3 •2H2 O (D) Fe2 O3 137. ðÄw r¢Þtþe÷ Ät‚wytu™t þwrØfhý {txu fE …Ør‚ ð…htÞ Au ? (A) fuÂÕþ™uþ™ (B) ¼qks™ (C) ðeshtËtÞrýf rhzõþ™ (D) rhzõþ™ 138. Ät‚w™t ytìõËtRz fÞtu „wýÄ{o Ähtðu Au ? (A) ‚xMÚt (B) ƒurÍf (C) yurËrzf (D) yurËrzf y™u ƒirÍf ƒk™u 139. yÄoðtnf Ät‚w fE Au ? (A) ftu…h (B) Ã÷uxe™{ (C) ytÞ™o (D) s{uor™Þ{ 140. ntì÷ ntuhtWÕx …Ør‚{tk Al2 O3 ™wk ™e[wk „÷™®ƒŒw ÷tððt {txu fÞtu …ŒtÚto ð…htÞ Au ? (A) ¢tÞtu÷tRx (B) ƒtuõËtRx (C) r÷{tu™tRx (D) ftu…h ËÕVux
 13. 13. 14 QB-X-11(ST)-A 141. ztu÷tu{tRx fE Ät‚w™e ¾r™s Au ? (A) …tuxurþÞ{ (B) ËturzÞ{ (C) fuÂÕþÞ{ (D) {uø™urþÞ{ 142. rðãw‚ rð¼ts™ …Ør‚{tk Éý Äúwð W…h fE «r¢Þt ÚttÞ Au ? (A) rhzõþ™ (B) ytìÂõËzuþ™ (C) ytìÂõËzuþ™-rhzõþ™ (D) yt{tkÚte yuf …ý ™nª 143. ËtuÕzh™e r{©Ät‚w{tk fÞt ½xftu hnu÷t Au ? (A) ftu…h y™u ®Íf (B) ÷uz y™u xe™ (C) ytÞ™o y™u ftƒo™ (D) r™f÷ y™u ¢tur{Þ{ 144. Ëtu™t™t yt¼q»týtu™e ƒ™tðx{tk fE Ät‚w W{uhðtÚte r{©Ät‚w ƒ™tððt{tk ytðu Au ? (A) Ã÷urx™{ (B) r™f÷ (C) ftu…h fu rËÕðh (D) ®Íf 145. ði¿ttr™f ‚w÷t ƒ™tððt fE r{©Ät‚w™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) Mxe÷ (B) ƒútË (C) Mxu™÷uË Mxe÷ (D) {uø™u÷eÞ{ 146. Al Ät‚w þu™e ËtÚtu «r¢Þt fhe Al2 O3 ƒ™tðu Au y™u H2 ðtÞw {wõ‚ fhu Au ? (A) Xkzwk …týe (B) „h{ …týe (C) ðht¤ (D) ytìÂõËs™ 147. …týe ËtÚtu fE Ät‚w «r¢Þt yt…‚e ™Úte ? (A) ÷uz (B) ytÞ™o (C) ®Íf (D) {uø™urþÞ{ 148. htËtÞrýf rhzõþ™ «r¢Þt fE ¼êe{tk fhðt{tk ytðu Au ? (A) ðt‚¼êe (B) rðãw‚ ¼êe (C) rAŒt¤w ¼êe (D) Ëtu÷h ¼êe 149. ¢tÞtu÷tRx™wk yýwËqºt sýtðtu. (A) Na3 AlF6 (B) NaAl2 O2 (C) Al2 O3 •2H2 O (D) NaAlF6 150. Ät‚wûtthý yxftððt {txu™t ÞtuøÞ htËtÞrýf …ŒtÚttuo™u þwk fnu Au ? (A) R™u{÷ (B) r™htuÄftu (C) „uÕðu™tRÍTz Ät‚w (D) yt…u÷t ƒÄt s 151. «ðtne MðY… yÄt‚w ‚¥ð fÞwk Au ? (A) ftƒo™ (B) ƒútur{™ (C) ËÕVh (D) VtuMVhË
 14. 14. QB-X-11(ST)-A 15 152. fÞt yurËz™u hËtÞýtu™tu htò fnu Au ? (A) HCl (B) HNo3 (C) H2 SO4 (D) H2 CO3 153. sk‚w™tþf Œðt ƒ™tððt fÞwk yÄt‚w ‚¥ð ð…htÞ Au ? (A) ntRzÙtus™ (B) ËÕVh (C) ™tRxÙtus™ (D) VtuMVhË 154. fÞwk yÄt‚w ‚¥ð rðãw‚ðtnf Au ? (A) ftu…h (B) yuÕÞwr{r™Þ{ (C) „úuVtRx (D) …thtu 155. ¼usþtu»tf «r¢Þf fÞtu Au ? (A) {kŒ H2 SO4 (B) Ëtkÿ H2 SO4 (C) ËÕVh (D) Ëtkÿ HCl 156. Vq„ rð™tþf ÿÔÞ ƒ™tððt {txu fÞwk yÄt‚w ‚¥ð W…Þtu„e Au ? (A) ntRzÙtus™ (B) ËÕVh (C) ftƒo™ (D) õ÷turh™ 157. ƒuõxurhÞt™e ð]rØ yxftððt {txu fÞtu ðtÞw W…Þtu„e Au ? (A) SO2 (B) CO2 (C) SO3 (D) NH3 158. ytur÷Þ{™wk yýwËqºt fÞwk Au ? (A) H2 SO3 (B) H2 SO4 (C) H2 S2 O7 (D) HNO3 159. Ã÷urx™{™e ò¤e …hÚte yu{tur™Þt y™u nðt™t r{©ý™u Ÿ[t ‚t…{t™u …Ëth fh‚tk fÞtu ðtÞw ƒ™u Au ? (A) NH4 Cl (B) N2 O (C) NO (D) N2 160. ƒ¤‚ýftu»t™t ƒ¤‚ý {txu þu™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) r{Útu™tu÷ (B) ntRzÙtus™ (C) …uxÙtu÷ (D) rzÍ÷ 161. ËqÞo{tk {wÏÞY…u hnu÷ yÄt‚w ‚¥ð fÞwk Au ? (A) ™tRxÙtus™ (B) ytìÂõËs™ (C) ntRzÙtus™ (D) ftƒo™ 162. {tu™tuÂõ÷™ef ËÕVh™tu ytfth fuðtu ntuÞ Au ? (A) Ë{[‚w»V÷feÞ (B) ËtuÞ suðtu (C) yü V÷feÞ (D) rºtftuýtfth
 15. 15. 16 QB-X-11(ST)-A 163. ËÕ^Þwrhf yurËz fE …Ør‚Úte ƒ™tððt{tk ytðu Au ? (A) Ëk…forðrÄ (B) £tþ …Ør‚ (C) nuƒh …Ør‚ (D) rðãw‚ rð¼ts™ 164. ËÕVh fÞt «Œuþ{tkÚte {¤e ytðu Au ? (A) hý«Œuþ (B) hu‚t¤ «Œuþ (C) ŒrhÞtrf™tht™t «Œuþ (D) ßðt¤t{w¾e «Œuþ{tkÚte 165. ðtÞw MðY…u yÄt‚w ‚¥ðtu fux÷t Au ? (A) 10 (B) 11 (C) 22 (D) 1 166. sk‚w™tþf ËkÞtus™ fÞwk Au ? (A) yurËxtu™ (B) yurËrxf yurËz (C) yurËxtÕzentRz (D) ø÷wftuÍ 167. ftƒtuoÂõËr÷f yurËz y™u RÚtu™tu÷™e H2 SO4 ™e ntshe{tk Út‚e «r¢Þt... (A) Ëu…tu™erVfuþ™ (B) s÷rð¼ts™ (C) yuMxhefhý (D) rzftƒtuoÂõË÷uþ™ 168. fÞwk ËkÞtus™ Ëk½™™ …tur÷{h Au ? (A) ™tÞ÷tu™ (B) PVC (C) fwŒh‚e hƒh (D) xuV÷tu™ 169. ¾tkz yÚtðt {tu÷tËeË™e ytÚtðý r¢Þt{tk fÞtu WíËu[f sðtƒŒth Au ? (A) RLðxuoÍ (B) {e…{uÍ (C) ÷uõxuÍ (D) ÞeMx 170. ™uR÷ …tìr÷þ Œqh fhðt {txu ð…ht‚t «ðtne{tk fÞwk ËkÞtus™ ntuÞ Au ? (A) yurËxtrÕzntEz (B) RÚtu™tuRf yurËz (C) yurËxtu™ (D) r{Útu™tu÷ 171. f]rºt{ ÷uÄh™e ƒ™tðx{tk fÞt ËkÞtus™™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? (A) «tu…u™tu™ (B) «tu…u™tÂÕzntRz (C) «tu…u™tu÷ (D) «tu…u™tuRz yurËz 172. r{Útu™tu÷{tkÚte r{Útu™t÷ ƒ™tððt™e ytìÂõËzuþ™ r¢Þt{tk fÞtu WÆe…f ð…htÞ Au ? (A) Ag2 O (B) Ã÷uxe™{ (C) r™f÷ (D) ftu…h™tu ûtth 173. ¾tuhtf Ëkhûtf ‚hefu fÞtu …ŒtÚto W…Þtu„e Au ? (A) CH3 OH (B) CH3 COOH (C) CH3 CHO (D) CH3 COCH3
 16. 16. QB-X-11(ST)-A 17 174. hƒh fÞt «fth™t …tur÷{h™wk WŒtnhý Au ? (A) Ëk½™™ (B) Þtu„þe÷ (C) Út{tuoËu®x„ (D) yLÞ ftuE 175. fwŒh‚e hƒh™t rðfÕ… ‚hefu fÞtu …tu÷e{h W…Þtu„e Au ? (A) xuV÷tu™ (B) …tur÷çÞwxtztE™ (C) ™eÞtur«™ (D) PVC 176. ð™M…r‚ ‚u÷{tkÚte Ëtƒw ƒ™tððt™e r¢Þt™u þwk fnu Au ? (A) rzftƒtuoÂõË÷uþ™ (B) Ëu…tu™eVefuþ™ (C) s÷rð¼ts™ (D) Ëk½™™ 177. ƒu™urzfx «r¢Þf fÞt htu„™t r™Œt™ {txu ð…htÞ Au ? (A) ztÞtrƒxeË (B) {u÷uheÞt (C) Mfðeo (D) ƒuheƒuhe 178. RÚtu™tu÷™e Na Ät‚w ËtÚtu™e «r¢ÞtÚte fÞtu ðtÞw Wí…L™ ÚttÞ Au ? (A) N2 (B) H2 (C) O2 (D) Cl2 179. ƒufu÷tRx{tk {tu™tu{h ‚hefu þwk ntuÞ Au ? (A) r{Útu™tu÷ (B) yurËxtrÕzntEz (C) RÚtu™tu÷ (D) r{Útu™t÷ 180. siðhtËtÞrýf WÆe…f™u þwk fnu Au ? (A) Ër¢Þ …ŒtÚto (B) htËtÞrýf WÆe…f (C) WíËu[f (D) sið WÆe…f 181. ‘yu™t÷’ «íÞÞ fÞt Ë{qn ËtÚtu òuztÞu÷ Au ? (A) –CHO (B) –OH (C) > C = 0 (D) C – C 182. y¤rËÞt{tk þt™t îtht ðtÞw™e yt…-÷u ÚttÞ Au ? (A) Ít÷h (B) íð[t (C) VuVËtk (D) yt…{u¤u 183. ø÷wftuÍ™wk yýwËqºt fÞwk Au ? (A) C6 H10 O6 (B) C6 H22 O11 (C) C6 H12 O11 (D) C6 H12 O6 184. ÷t¤ hË{tk hnu÷t WíËu[ftu ¾tuhtf™t fÞt ½xftu™wk …t[™ fhu Au ? (A) Mxt[o (B) «tuxe™ (C) [hƒe (D) LÞwÂõ÷Rf yìrËz
 17. 17. 18 QB-X-11(ST)-A 185. ïË™r¢Þt {txu sðtƒŒth ykr„ft fE Au ? (A) nrh‚fý (B) fýt¼Ëqºt (C) „tuÕ„eftÞ (D) yk‚:ftu»t hËò¤ 186. {q¤™tu fÞtu ¼t„ ¼qr{fý ðå[u hnu÷t O2 ™t Ëk…fo{tk ntuÞ Au ? (A) yk‚:M‚h (B) yrÄM‚h (C) yÄ:M‚h (D) {q¤htu{ 187. sið Ëk&÷u»tý ‚ƒ¬t Œhr{Þt™ CO2 Ëti«Út{ fÞt ÿÔÞ ËtÚtu ËkÞtuòÞ Au ? (A) RuBP (B) Mxt[o (C) ø÷wftuÍ (D) PGA 188. ðkŒtu fÞt «fth™e …tu»tý …Ør‚ sýtðu Au ? (A) þtftnthe (B) {tkËtnthe (C) r{©tnthe (D) ‚]ýtnthe 189. ftur»tft ¼ûtý …Ør‚ fÞt «fth™t «týeytu{tk òuðt {¤u Au ? (A) {™w»Þ (B) y{eƒt (C) ‚ez (D) fƒw‚h 190. …u»týe fÞt «týe™t …t[™‚kºt{tk òuðt {¤u Au ? (A) {™w»Þ (B) y{eƒt (C) ‚ez (D) Œuzftu 191. AuŒf Œtk‚™wk ftÞo þwk Au ? (A) ft…ðt™wk (B) [ehðt™wk (C) Œ¤ðt™wk (D) ¼hzðt™wk 192. …tu»tf ½xftu{tk þÂõ‚ {wf‚ fhðt™e «r¢Þt™u þwk fnu Au ? (A) ïË™ (B) «ftþËk&÷u»tý (C) …tu»tý (D) þtu»tý 193. fÞtu ËSð …htu…Sðe …tu»tý …Ør‚ Ähtðu Au ? (A) y{hðu÷ (B) Ã÷tÍ{turzÞ{ (C) fhr{Þtk (D) A, B y™u C ºtýuÞ 194. «ftþ «r¢Þt Œhr{Þt™ R÷uõxÙtuLË fÞt yýwytu{tkÚte {wõ‚ ÚttÞ Au ? (A) R÷uõxÙtu™ …rhðn™‚kºt (B) õ÷tuhturV÷ (C) «ftþ (D) A, B y™u C ºtýuÞ 195. Ët{tLÞ r…¥t™¤e …t[™{t„o™t fÞt ¼t„{tk ¾q÷u Au ? (A) sXh (B) …õðtþÞ (C) ™t™wk ytk‚hzwk (D) {tuxwk ytk‚hzwk
 18. 18. QB-X-11(ST)-A 19 196. y{eƒt ¾tuxt …„ îtht þt™wk r™{toý fhu Au ? (A) hËÄt™e (B) yL™Ät™e (C) ƒeòýwÄt™e (D) Ät™ehË 197. hwrÄhhË{tk fux÷t «fth™t hwrÄhftu»ttu ytðu÷t ntuÞ Au ? (A) ƒu (B) ºtý (C) [th (D) …tk[ 198. rn{tuø÷tuƒe™™t ƒkÄthý{tk fÞwk ¾r™s ÿÔÞ sYhe Au ? (A) fìÂÕþÞ{ (B) VtìMVhË (C) ÷tun‚¥ð (D) ytÞturz™ 199. rºtyk„e ð™M…r‚{tk …týe™wk ðn™ ftu™t ðzu ÚttÞ Au ? (A) s÷ðtrn™e (B) s÷ðtrn™efe (C) [t÷™e ftu»t (D) ËtÚteftu»t 200. r÷ø™e™™wk MÚtq÷™ fE h[™t{tk ntuÞ Au ? (A) [t÷™e ™r÷ft (B) ËtÚte ftu»t (C) [t÷™e ftu»t (D) s÷ðtrn™e 201. ™e[u™t{tkÚte {™w»Þ{tk fÞwk ïË™hksf ntuÞ Au ? (A) õ÷tuhturV÷ (B) rn{tuø÷tuƒe™ (C) rn{tuËtÞu™e™ (D) {tÞtuø÷tuƒe™ 202. ntRzÙt{tk fÞwk WíËso™ yk„ ytðu÷wk Au ? (A) ytfwk[f hËÄt™e (B) ßÞtu‚ ftu»t (C) yÄtu{w¾ (D) yt~Þf 203. fÞt ftu»ttu htu„«r‚fthf ÿÔÞ Wí…L™ fhu Au ? (A) hõ‚fýtu (B) ÷trËftfýtu (C) hwrÄhfrýftytu (D) hwrÄhftu»ttu 204. hwrÄh frýftytu Vtx‚tk {wõ‚ Út‚t hËtÞý™wk ™t{ þwk Au ? (A) «tuÚttuÂBƒ™ (B) VtRƒúe™ (C) ÚtútuÂBƒ™ (D) ÚtútuBƒtuÃ÷tÂMx™ 205. hwrÄh sqÚt {txu™t yuÂLxs™ õÞtk ytðu÷tk ntuÞ Au ? (A) ïu‚fýtu …h (B) hõ‚fýtu …h (C) hwrÄhhË{tk (D) hwrÄhfrýftytu{tk 206. {™w»Þ™t yþwØ hwrÄh™wk þwrØfhý fÞt yk„{tk ÚttÞ Au ? (A) ûtu…ftu{tk (B) ÓŒÞ{tk (C) fýoftu{tk (D) VuVËtk{tk
 19. 19. 20 QB-X-11(ST)-A 207. y{eƒt{tk WíËso™ {txu™e h[™t fE Au ? (A) WíËŠ„ft (B) ßÞtu‚ftu»t (C) yt~Þf (D) ytfwk[f hËÄt™e 208. yt~Þf fÞt «týe™wk WíËso™ yk„ Au ? (A) y{eƒt (B) ntRzÙt (C) y¤rËÞt (D) […xtf]r{ 209. ™e[u™t{tkÚte fE h[™t {™w»Þ™t WíËso™ yk„™tu ¼t„ ™Úte ? (A) ƒtW{u™™e ftuÚt¤e (B) „úeðt (C) nuL÷u™tu …tþ (D) rðxr…Þ WíËŠ„ft 210. hõ‚fýtu …h™t yuÂLxs™™e þtuÄ ftuýu fhe n‚e ? (A) rðr÷Þ{ ntðuo (B) htuƒxo nqf (C) fur{÷tu„tuÕ„e (D) ft÷o ÷uLzMxe™h 211. ӌޙt s{ýt fýof y™u s{ýt ûtu…f ðå[u fÞtu ðtÕð ytðu÷tu ntuÞ Au ? (A) rîŒ÷ ðtÕð (B) rºtŒ÷ ðtÕð (C) yÄo[kÿtfth ðtÕð (D) „tu¤tfth 212. fÞt …týe{tk [u‚tòr÷ft òuðt {¤u Au ? (A) ðtŒ¤e (B) ntRzÙt (C) y¤rËÞwk (D) ðkŒtu 213. fÞt ƒnwftu»teÞ «týe{tk [u‚t‚kºt™e h[™t ntu‚e ™Úte ? (A) ntRzÙt (B) ‚ez (C) ðtŒ¤e (D) …èef]r{ 214. ™e[u™t{tkÚte fÞtu yk‚:Ëútð ð]rØ«uhf ‚hefu ftÞo fhu Au ? (A) ytìÂõË™ (B) RrÚtr÷™ (C) yuÂçËrËf yìrËz (D) B y™u C 215. ™e[u™t{tkÚte fE ð™M…r‚ M…þto™wð‚o™ Œþtoðu Au ? (A) ƒth{tËe (B) ËqÞo{w¾e (C) ÷ò{ýe (D) …t™Vqxe 216. ™e[u™t{tkÚte fÞtu yk‚:Ëútð ð]rØ yðhtuÄf ‚hefu ftÞo fhu Au ? (A) ytìÂõË™ (B) Sƒhur÷™ (C) ËtÞxtuftR™e™ (D) RrÚtr÷™ 217. fE „úkrÚt {tuxt¼t„™e „úkrÚtytu™t ftÞo™wk r™Þkºtý fhu Au ? (A) ÚttRhtuRz (B) r…åÞwxhe (C) yurzÙ™÷ (D) r…r™Þ÷
 20. 20. QB-X-11(ST)-A 21 218. ð™M…r‚{tk …ýo…‚™ {txu fÞtu yk‚:Ëútð sYhe Au ? (A) ytìÂõË™ (B) RrÚtr÷™ (C) Sƒhur÷™ (D) ËtÞxtuftRr™™ 219. fE ð™M…r‚™t …w»…tu Vtuxtu™uÂMxf n÷™[÷™ fhu Au ? (A) {tu„htu (B) ËqÞo{w¾e (C) „w÷tƒ (D) òËqŒ 220. «ftþ-yðrÄ {txu fÞwk ÿÔÞ sðtƒŒth Au ? (A) ËtÞxtu¢tu{ (B) VtÞxtu¢tu{ (C) ¢tu{tuÍtu{ (D) ÷tÞÍtu{ 221. yk‚:Ëútð þt™t îtht ðn™ …t{u Au ? (A) …týe (B) ftu»thË (C) hwrÄh (D) [u‚tytu 222. hwrÄh Œtƒ™tk r™Þt{fe fuLÿtu õÞtk ytðu÷tk Au ? (A) ÷kƒ{ßò (B) Ëu‚w (C) ½útý®…z (D) árü®…z 223. {t™ð fhtuzhßsw{tkÚte fux÷e òuz fhtuzhßsw [u‚tytu ™ef¤u Au ? (A) 7 òuz (B) 17 òuz (C) 31 òuz (D) 21 òuz 224. «týeytu{tk yk‚:Ëútðe „úkrÚt™wk {wÏÞ ftÞo þwk Au ? (A) Ënr™Þ{™ (B) ËkÞtus™ (C) r™Þt{fe (D) yuf …ý ™nª 225. fE „úkrÚt ™r÷fthrn‚ Au ? (A) ÷t¤ „úkrÚt (B) sXh „úkrÚt (C) ÚttRhtuRz „úkrÚt (D) ytkºt „úkrÚt 226. r…åÞwxhe „úkrÚt™t yk‚:Ëútðtu™wk r™Þ{™ ftuý fhu Au ? (A) ntR…tuÚtu÷u{Ë (B) r…r™Þ÷ „úkrÚt (C) …uhtÚttRhtuRz (D) Mðr™Þkrºt‚ 227. ythtu…ý{tk {q¤‚kºt Ähtð‚tu ð™M…r‚™tu ¼t„ fÞt ™t{Úte ytu¤¾tÞ Au ? (A) Mxtuf (B) ËtÞtu™ (C) [q»tf (D) {q÷tk„tu 228. …whw»t{tk þw¢®…z™wk MÚtt™ õÞtk Au ? (A) WŒh „wnt{tk (B) þw¢ðtrn™e{tk (C) ð]»tý ftuÚt¤e{tk (D) rþ&™{tk
 21. 21. 22 QB-X-11(ST)-A 229. ykz®…z{tkÚte ykzftu»t {wõ‚ Útðt™e r¢Þt™u þwk fnu Au ? (A) «s™™ (B) ykzftu»t…t‚ (C) É‚wËútð (D) V÷™r¢Þt 230. ™e[u™t{tkÚte fÞtu ËSð …w™:Ëso™ Œþtoðu Au ? (A) y{eƒt (B) …uhtr{rþÞ{ (C) ntRzÙt (D) hTntRÍtu…Ë 231. fE …Ør‚ ðzu ð™M…r‚{tk RåA™eÞ ÷ûtýtu™u ËtÚtu ÷tðe þftÞ Au ? (A) f÷{ (B) Œtƒf÷{ (C) ythtu…ý (D) xuMxtuMxuhtu™ 232. þw¢®…z{tkÚte Wí…L™ Út‚tu yk‚:Ëútð fÞtu Au ? (A) RMxÙtus™ (B) «tusuMxuhtu™ (C) ytÕztuMxuhtu™ (D) xuMxtuMxuhtu™ 233. „¼o rðftË Œhr{Þt™ „¼o™u hûtý yt…‚e h[™t fE Au ? (A) WÕð ftuÚt¤e (B) shtÞw (C) „¼o™t¤ (D) Þtur™{t„o 234. fÞtu htu„ xÙu…tu™tu{t …ur÷rzÞ{ ™t{™t ƒuõxurhÞt îtht ÚttÞ Au ? (A) yuRzTË (B) „tu™turhÞt (C) rËrVr÷Ë (D) rn…uxtRrxË 235. †e™t ykz®…z{tkÚte Ëútð Út‚t ò‚eÞ yk‚:Ëútð™wk ™t{ fÞwk Au ? (A) RMxÙtus™ (B) «tusuMxuhtu™ (C) A y™u B ƒk™u (D) yt …ife yuf …ý ™nª 236. …whw»ttu{tk ËntÞf «s™™ „úkrÚt fE Au ? (A) þw¢®…z (B) þw¢ðtrn™e (C) rþ&™ (D) «tuMxux „úkrÚt 237. †e{tk ykz®…z™wk MÚtt™ õÞtk Au ? (A) WŒh „wnt{tk (B) „¼toþÞ{tk (C) Þtur™ {t„o{tk (D) Þtur™îth{tk 238. {u™tu…tuÍ™t Ë{Þ„t¤t …nu÷tk™t Ë{Þ„t¤t™u þwk fnu Au ? (A) „¼toðrÄft¤ (B) „¼orðftË (C) É‚w[¢ (D) ‚hwýtðMÚtt 239. ðM‚e r™Þkºtý {txu …whw»t{tk fE þ†r¢Þt fhðt{tk ytðu Au ? (A) xâqƒuõxtu{e (B) ftu…h-xe (C) ytkfze (D) ðtËuõxtu{e
 22. 22. QB-X-11(ST)-A 23 240. rËrVr÷Ë htu„ þu™t îtht ÚttÞ Au ? (A) xÙu…tu™u{t …ur÷rzÞ{ (B) ™tRËurhÞt „tu™tuhe (C) Vq„ (D) «Sðtu 241. „tu™turhÞt htu„ þu™t îtht ÚttÞ Au ? (A) ðtRhË (B) Vq„ (C) xÙu…tu™u{t …ur÷rzÞ{ (D) ™tRËurhÞt „tu™tuhe 242. fÞt «týe{tk Ÿ[t ‚t…{t™u „¼o {tŒt «týe{tk …rhý{u Au ? (A) „htu¤e (B) fexf (C) {™w»Þ (D) ft[ƒtu 243. ztŠð™u ™e[u™t{tkÚte fÞtu ðtŒ hsq fÞtuo n‚tu ? (A) rðf]r‚ðtŒ (B) «tf]r‚f …ËkŒ„eðtŒ (C) s™™hË Ët‚íÞ™tu ðtŒ (D) W…tŠs‚ ÷ûtýtu™tu ðtŒ 244. yuf …uZe{tkÚte ƒeS …uZe{tk Út‚e s™er™f {trn‚e™e yr¼ÔÞÂõ‚ {txu™tu ½xf fÞtu Au ? (A) RNA (B) TNA (C) DNA (D) PNA 245. fÞt «fth™t hk„Ëqºt{tk ËuLxÙtu{eÞh yuf Auzu ntuÞ Au ? (A) {uxtËurLxÙf (B) rx÷tuËurLxÙf (C) ˃{uxtËurLxÙf (D) yu¢tuËurLxÙf 246. DNA™t yuf Ëk…qýo fwk‚÷™e ÷kƒtE fux÷e ntuÞ Au ? (A) 10 A° (B) 20 A° (C) 3.4 A° (D) 34 A° 247. …qðosLÞtð‚o™ðtŒ fÞt ði¿ttr™fu ytÃÞtu n‚tu ? (A) ÷u{tfo (B) yLËo nuf÷u (C) ðtRÍ{u™ (D) Ìtw„tu Œ rðÍ 248. {t™ðe{tk AIDS htu„ {txu sðtƒŒth ðtRhË fÞtu Au ? (A) TMV ðtRhË (B) FMDV ðtRhË (C) ƒuõxurhÞtuVuÍ ðtRhË (D) hexÙtu ðtRhË 249. yuzur™™ yu ÚttÞr{™ ËtÚtu fux÷t ™ƒ¤t ntRzÙtus™ƒkÄÚte òuztÞ Au ? (A) yuf (B) ƒu (C) ºtý (D) [th 250. {t™ðe™t ntÚt ËtÚtu {tA÷e™wk fÞwk yk„ Ë{{q÷f yk„ Au ? (A) W…tk„tu (B) {e™…ût (C) Ít÷h (D) VuVËtk
 23. 23. 24 QB-X-11(ST)-A 251. ™e[u™t{tkÚte fÞt ði¿ttr™fu …whðth fÞwO fu ‘s™e™ yu hk„Ëqºt™tu yuf ¼t„ Au’ ? (A) ƒtìðhe y™u þwxtu™ (B) r„úrVÚt, yuðhe (C) {uLzu÷u (D) {uÂõ÷ytuz y™u {u¬txeo 252. «íÞuf {tŒt ftu»t{tk fÞt «fth™t hk„Ëqºttu ntuÞ Au ? (A) 2A + XY (B) A + X (C) 2A + XX (D) A + Y 253. „htu¤e{tk ®÷„r™ùÞ™ {txu sðtƒŒth …rhƒ¤ fÞwk Au ? (A) «ftþ (B) ‚t…{t™ (C) ¼us (D) ðhËtŒ 254. DNA™t yuf Ëk…qýo fwk‚÷{tk fux÷t LÞwÂõ÷ytuxtRz ntuÞ Au ? (A) 2 (B) 10 (C) 20 (D) 30 255. yuzur™™ y™u ÚttÞr{™ y™w¢{u fÞt «fth™t ™tRxÙtus™ ƒuRÍ Au ? (A) r…rhr{ze™ y™u ÃÞwhe™ (B) ÃÞwhe™ y™u r…rhr{rz™ (C) r…rhr{ze™ y™u r…rhr{ze™ (D) ÃÞwhe™ y™u ÃÞwhe™ 256. «íÞuf hk„Ëqºt fux÷e ÷kƒtE Ähtðu Au ? (A) 0.2 Úte 5 μ (B) 0.2 Úte 2.0 μ (C) 2 Úte 5 μ (D) 0.1 Úte 0.5 μ 257. „htu¤e{tk Ÿ[t ‚t…{t™u „¼o þu{tk …rhý{u Au ? (A) {tŒt (B) ™h (C) Q¼Þ®÷„e (D) yuf …ý ™nª 258. ßðt¤t{w¾e yu nðt «Œq»tý™tu fÞt «fth™tu Ëútu‚ Au ? (A) {t™ðËŠs‚ (B) fwŒh‚e (C) fwŒh‚e-f]rºt{ (D) yuf …ý ™nª 259. {hõÞwhe™e Íuhe yËhÚte fÞtu htu„ ÚttÞ Au ? (A) {Äw«{un (B) {htM{Ë (C) {e™t{txt (D) {uŒMðe…ýwk 260. Ëw…tu»tf‚tfhý™u ÷eÄu þwk ðÄu Au ? (A) COD (B) BOD (C) DOB (D) BOB 261. Ëwyus™t «ðtne f[ht™u Ëthðth yt…ðt™e …Ør‚ fE ËkMÚttyu rðfËtðe Au ? (A) NTPC (B) NIPA (C) NEERI (D) NIAP
 24. 24. 26 QB-X-11(ST)-B 1. Ëti«Út{ ™u™tu xufT™tu÷tìS þçŒ ftuýu ytÃÞtu ? 2. yurhf zÙuõË÷hu fÞt …wM‚f{tk ™u™tuxufT™tu÷tìS™e Ët[e ÔÞtÏÞt hsq fhe ? 3. xufT™tu÷tìS yux÷u þwk ? 4. ™u™tuxufT™tu÷tìS yux÷u þwk ? 5. STM™e þtuÄ ftuýu fhe ? 6. ƒfeƒtu÷™e þtuÄ ftuýu fhe ? 7. ftƒo™™u™tuxâwƒ™e h[™t™tu ÏÞt÷ ftuýu ytÃÞtu ? 8. ftƒo™™u™tuxâwƒ™t «fthtu fÞt fÞt Au ? 9. ™u™turð¿tt™™t ûtuºttu fÞt fÞt Au ? 10. Vw÷rh™ þwk Au ? 11. ™u™tuxufT™tu÷tìS™t rðftË{tk ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™wk MÚtt™ fÞt fthýtuËh {n¥ð™wk Au ? 12. STM™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 13. AFM™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 14. ™u™tuËtÞLË ftu™u fnu Au ? 15. ™u™tu{rxheÞ÷™t {wÏÞ ƒu „wýÄ{o sýtðtu. 16. ™u™tu{rxrhÞ÷ [tUxe sðt™tu „wýÄ{o fu{ Ähtðu Au ? 17. ftƒo™ yýwytu Ã÷tÂMxf suðwk ½™ MðY… õÞthu Äthý fhu Au ? 18. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ Wå[ «fth™e ‚týût{‚t þt {txu Ähtðu Au ? 19. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ W»{t™t Ëwðtnf þt {txu ntuÞ Au ? 20. «ftþ yux÷u þwk ? 21. «ftþ™t ‚hk„tu fuðt «fth™t ‚hk„tu Au ? Þtkrºtf fu rƒ™Þtkrºtf ? 22. +10 cm fuLÿ ÷kƒtE Ähtð‚tu „tu÷eÞ yheËtu fuðt «fth™tu ntuÞ ? 23. r™h…uût ð¢e¼ð™tkf yux÷u þwk ? 24. «ftþ™tu ðu„ …týe{tk ðÄthu ntuÞ fu ft[{tk ? 25. ÔÞðnth{tk ð¢e¼ð™™u ÷eÄu òuðt {¤‚e ƒu ½x™tytu sýtðtu. 26. ÷uLË™t …tðh™tu SI yuf{ fÞtu Au ? 27. ƒrn„tuo¤ ÷uLË™tu …tðh 4 D ntuÞ ‚tu ‚u™e fuLÿ÷kƒtE fux÷t Ëu.{e. ÚttÞ ? 28. yuf ÷uLË™tu …tðh –2.0 D Au. ‚u fÞt «fth™tu ÷uLË nþu ? 29. M™u÷™tu r™Þ{ ÷¾tu. 30. {tuxðýe yux÷u þwk ? rð¿tt™ y™u xufT™tu÷tìS . rð¼t„-B fw÷ „wý : 15
 25. 25. QB-X-11(ST)-B 27 31. á~Þ «ftþ™e ‚hk„÷kƒtE™tu rðM‚th {exh{tk sýtðtu. 32. «r‚®ƒƒ yux÷u þwk ? 33. fuðwk «r‚®ƒƒ …zŒt …h ™ Íe÷e þftÞ ? 34. «ftþ™t …htð‚o™™e ÔÞtÏÞt ÷¾tu. 35. …qýo ytk‚rhf …htð‚o™ yux÷u þwk ? 36. yr™Þr{‚ …htð‚o™ ftu™u fnu Au ? 37. r™Þr{‚ …htð‚o™™wk yuf WŒtnhý sýtðtu. 38. ƒrn„tuo¤ yheËt ðzu fuðt «fth™wk «r‚®ƒƒ {¤u Au ? 39. {tæÞ{™tu ð¢e¼ð™tkf þt™t …h ytÄth ht¾u Au ? 40. ¢tkr‚ftuý yux÷u þwk ? 41. ÷uLË™tu …tðh fÞt ËtÄ™™e {ŒŒÚte {t…e þftÞ Au ? 42. «ftþ™wk rð¼ts™ yux÷u þwk ? 43. r«Í{{tk ïu‚ «ftþ™wk rð¼ts™ Útðt™wk fthý sýtðtu. 44. r«Í{ îtht {¤‚t ðýo…x{tk ËtiÚte ™e[u fÞtu hk„ ntuÞ Au ? þt {txu ? 45. r«Í{{tk fÞt hk„™tu ðu„ ËtiÚte ytuAtu ntuÞ Au ? 46. r«Í{ îtht {¤‚t ðýo…x{tk {æÞ MÚtt™u fÞtu hk„ ntuÞ Au ? 47. ftuE …ý …ŒtÚto ft¤tu þt {txu Œu¾tÞ Au ? 48. yt…t‚ «ftþ™t ƒÄt s hk„tu™wk …htð‚o™ fh‚tu …ŒtÚto fuðt hk„™tu Œu¾tÞ Au ? 49. «ftþ™t «tÚtr{f hk„tu™t ™t{ sýtðtu. 50. Ëkr{r©‚ hk„tu ftu™u fnu Au ? 51. …qhf hk„tu yux÷u þwk ? 52. rðÞtur„f …Ør‚{tk ºtý «tÚtr{f ðýoftu sýtðtu. 53. ™uºt{rý™wk ftÞo sýtðtu. 54. rËr÷Þhe M™tÞw™wk ftÞo sýtðtu. 55. ytk¾™e ÷½wárü™e ¾t{e õÞthu WŒT¼ðu Au ? 56. ytk¾™e „whwárü™e ¾t{e õÞthu WŒT¼ðu Au ? 57. ÷½wárü™e ¾t{e™wk r™ðthý fhðt fÞt «fth™tu ÷uLË ð…htÞ Au ? 58. „whwárü™e ¾t{e r™ðthðt fÞt «fth™tu ÷uLË ð…htÞ Au ? 59. ð»ttoÉ‚w{tk {u½Ä™w»Þ Ëðthu fE rŒþt{tk Œu¾tÞ Au ? 60. r«Í{ ðzu {¤‚t ðýo…x{tk ™e[uÚte W…h ‚hV™t hk„tu™t ™t{ ¢{{tk sýtðtu. 61. Ëkr{r©‚ hk„tu fÞt fÞt Au ? 62. ¾t{eðt¤e ytk¾ ftu™u fnu Au ? 63. ËkÞwõ‚ Ëqû{Œþof{tk ðM‚w™u fÞt MÚtt™u {qfðt{tk ytðu Au ?
 26. 26. 28 QB-X-11(ST)-B 64. yðftþeÞ …ŒtÚttuo™t r™heûtý {txu fÞwk ËtÄ™ ð…htÞ Au ? 65. rðãw‚«ðtn™e ÔÞtÏÞt yt…tu. 66. rðãw‚ÂMÚtr‚{t™ yux÷u þwk ? 67. ytunT{™tu r™Þ{ ÷¾tu. 68. ^ÞwÍ{tk fuðt «fth™tu ðtÞh ð…htÞ Au ? 69. rðãw‚ Qòo™t yuf{™e ÔÞtÏÞt sýtðtu. 70. R÷uõxÙtu÷tRxTË yux÷u þwk ? 71. Ztu¤ «r¢Þt™tu rËØtk‚ sýtðtu. 72. rðãw‚ÂMÚtr‚{t™™tu ‚Vtð‚ ÔÞtÏÞtrÞ‚ fhtu. 73. ðtnf{tk yðhtuÄ þt fthýu WŒT¼ðu Au ? 74. rðãw‚«ðtn™e ‚t…eÞ yËh …h ftÞo fh‚t ƒu W…fhýtu sýtðtu. 75. rðãw‚«ðtn™u fthýu Wí…L™ Út‚e W»{t ftu™t …h ytÄth ht¾u Au ? 76. rðãw‚…tðh™tu ÔÞðntrhf yuf{ sýtðtu. 77. ytunT{™t «Þtu„{tk V → I™tu yt÷u¾ fuðtu {¤u Au ? 78. yðhtuÄ™tu yuf{ fÞtu Au ? 79. ‘{wõ‚ R÷uõxÙtu™’ þwk Au ? 80. yðtnf …ŒtÚto ftu™u fnu Au ? 81. ËtŒt ftu»t™e þtuÄ ftuýu fhe ? 82. þt™t ðzu rðãw‚ÂMÚtr‚{t™™tu ‚Vtð‚ {u¤ðe þftÞ ? 83. ðtnf™tu yðhtuÄ yux÷u þwk ? 84. yuf ytunT{ yðhtuÄ™e ÔÞtÏÞt yt…tu. 85. 1 rf÷tuðtìx yðh ƒhtƒh fux÷t sq÷ ? 86. R÷uõxÙtuÃ÷u®x„ yux÷u þwk ? 87. ðtuÕxt™t ftu»t™tu rËØtk‚ ÷¾tu. 88. 1 kwh ƒhtƒh fux÷t ðtìx ËufLz ? 89. 1 ðtìÕx™e ÔÞtÏÞt yt…tu. 90. fÞt ËtÄ™ ðzu rðãw‚rMÚtr‚{t™™tu ‚Vtð‚ òýe þftÞ ? 91. ºtý yðhtuÄtu 2 Ω, 3 Ω y™u 6 Ω ™u Ë{tk‚h òuzðtÚte, Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ fux÷tu ÚttÞ ? 92. òu ðes¤e™tu ð…htþ 200 Þwr™x ntuÞ ‚tu fux÷e Qòo ð…htÞ ? 93. rðãw‚ htËtÞrýf ‚wÕÞtkf yux÷u þwk ? 94. «urh‚ «ðtn yux÷u þwk ? 95. s™huxh™t «fth sýtðtu. 96. ytuðh÷tu®z„ ftu™u fnuðtÞ ?
 27. 27. QB-X-11(ST)-B 29 97. rðãw‚ …rh…Út™u ‚Útt rðãw‚ ËtÄ™tu™u Ÿ[t ðes«ðtnÚte Út‚t ™wfËt™ Ët{u hûtý yt…‚e h[™t™u þwk fnu Au ? 98. rðãw‚[wkƒfeÞ «uhý™e ½x™t{tk W…Þtu„{tk ÷uðt‚t ðtnf „wk[¤t™u þwk fnu Au ? 99. rðãw‚ [wkƒf yux÷u þwk ? 100. R÷urõxÙf {tuxh{tk ÷q…™t yzÄt ¼ú{ý ƒtŒ ÷q…{tk rðãw‚ «ðtn™e rŒþt fÞt ½xf îtht ƒŒ÷tÞ Au ? 101. ^ÞwÍ™tu ‚th ƒ™tððt {txu fE Ät‚w™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? 102. Ëwhu¾ ðtnf{tkÚte «ðtn …Ëth fh‚tk fuðt «fth™wk [wkƒfeÞ ûtuºt WŒT¼ðu Au ? 103. [wkƒf y™u ÷q…™e Ët…uût „r‚ fhtð‚tk ÷q…{tk rðãw‚ÂMÚtr‚{t™™tu ‚Vtð‚ WŒT¼ðu Au ‚u™u þwk fnu Au ? 104. Ëtu÷u™tuRz™t fÞt ¼t„{tk Ë{t™ [wkƒfeÞ ûtuºt òuðt {¤u Au ? 105. ytuMxuzo™t «Þtu„ …hÚte þwk Vr÷‚ ÚttÞ Au ? 106. [wkƒfeÞ ûtuºt{tk {qfu÷t rðãw‚«ðtnÄtrh‚ ‚th …h ƒ¤ õÞthu ÷t„‚wk ™Úte ? 107. yuf „qk[¤t™e ™Sf [wkƒf {qfe ht¾ðt{tk ytðu ‚tu „qk[¤t{tk rðãw‚[t÷f ƒ¤ «urh‚ Útþu ? 108. y‹Út„ ðtÞh™tu hk„ sýtðtu. 109. «ftþ þt™tu ƒ™u÷tu Au ? 110. 8000 A° Úte 10000 A° fu ðÄw ‚hk„÷kƒtE Ähtð‚t ‚hk„tu™u fÞt ‚hk„tu fnu Au ? 111. á~Þ «ftþ™e ‚hk„÷kƒtE™tu rðM‚th sýtðtu. 112. 100 A° Úte 4000 A° ‚hk„÷kƒtE Ähtð‚t ‚hk„tu™u fÞt ‚hk„tu fnu Au ? 113. òu QòoËútu‚{tkÚte Qòo™tu yuf 𾂠W…Þtu„ fÞto …Ae xqkft „t¤t{tk Vheðth W…Þtu„ fhðt {txu fwŒh‚e he‚u s ‚u QòoËútu‚ «t ÚttÞ ‚u™u þwk fnu Au ? 114. ËqÞo yt…ý™u fÞt MðY…u Qòo yt…u Au ? 115. £tLË™t {tWLx ÷qRË{tk ËqÞo¼êe™e h[™t{tk fux÷t yrhËt™tu W…Þtu„ ÚtÞu÷tu Au ? 116. fÞt W…fhýÚte ËtihQòo™wk ËeÄwk s rðãw‚Qòo{tk Y…tk‚h ÚttÞ Au ? 117. {tuxe ËkÏÞt{tk Ëtu÷hËu÷™t ©uýe y™u Ë{tk‚h òuztýÚte ƒ™‚e h[™t™u þwk fnu Au ? 118. „r‚{t™ nðt™u þwk fnu Au ? 119. …ð™ Qòoûtuºttu yux÷u þwk ? 120. „wsht‚{tk rðLz yu™So Vt{o õÞtk ytðu÷t Au ? 121. „wsht‚{tk s¤rðãw‚ {Útf õÞtk õÞtk MÚtt…ðt{tk ytðu÷t Au ? 122. OTEC™wk …qýo ™t{ ÷¾tu. 123. …]Úðe™t …uxt¤{tk „h{e™u ÷eÄu ¾zftu …e„¤u Au, yt …e„¤u÷t ¾zftu™u þwk fnu Au ? 124. ƒtÞtu„ìË fuðe he‚u {¤u Au ? 125. ƒtÞtu„ìË{tk W…™es ‚hefu þkw {¤u Au ? 126. LPG y™u CNG™wk …qýo ™t{ ÷¾tu. 127. ßð÷™®ƒŒw yux÷u þwk ? 128. yuf „út{ ƒ¤‚ý™t Ëk…qýo Œn™Úte …uŒt Út‚e Q»{t™u þwk fnu Au ?
 28. 28. 30 QB-X-11(ST)-B 129. fÞt ƒ¤‚ý™wk fu÷he{qÕÞ ËtiÚte ðÄw Au ? 130. LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh fÞt rËØtk‚ …h ftÞo fhu Au ? 131. ™e[t …h{týw¢{tkf Ähtð‚tk ‚¥ðtu™wk ËkÞtus™ fhe Ÿ[tu …h{týw¼th Ähtð‚wk ‚¥ð {u¤ððt™e r¢Þt™u þwk fnu Au ? 132. LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh{tk {tuzhuxh ‚hefu fÞt ÿÔÞtu ð…htÞ Au ? 133. þe‚f ‚hefu fÞt ÿÔÞtu ð…htÞ Au ? 135. ftuf™tu W…Þtu„ sýtðtu. 135. Ëk…qýo Œn™ yux÷u þwk ? 136. ËqÞof÷kftu ftu™u fnu Au ? 137. xuhuMxÙeÞ÷ „úntu™t ™t{ sýtðtu. 138. …]Úðe™e ™Sf™t ƒu „úntu™t ™t{ sýtðtu. 139. „whw „ún fh‚tk …]Úðe fŒ{tk fux÷t „ýe ™t™e Au ? 140. ËqÞo{kz¤™t fÞt ƒu „úntu™e fûttytu ðå[u ÷½w„úntu ytðu÷t Au ? 141. WÕftrþ÷t þwk Au ? 142. Wxo™t ðtŒ¤ ftu™u fnu Au ? 143. Äq¤ suðe hsfýtu r{r©‚ ƒhV™t ytåAtrŒ‚ yðftþe „tu¤t™u þwk fnu Au ? 144. ‚thtytu fÞt ðtÞw{tkÚte ƒ™u÷t Au ? 145. [kÿ ¢tkr‚ð]¥t …h htus fux÷wk yk‚h ft…u Au ? 146. ‚thtytu htus fux÷e r{r™x ðnu÷t W„‚t sýtÞ Au ? 147. fE ytftþ„k„t ðÄw ô{h÷tÞf sýtÞ Au ? 148. ƒúñtkz{tk fÞt «fth™e ytftþ„k„t {tuxe ËkÏÞt{tk òuðt {¤u Au ? 149. ƒe„ ƒuL„™e ½x™t fux÷t ð»to …nu÷tk ÚtE ntuðt™tu ykŒts Au ? 150. htufux{tk «ðtne ƒ¤‚ý ‚hefu þwk ð…htÞ Au ? 151. rð»twð]¥teÞ fûtt yux÷u þwk ? 152. ftxtuoËux W…„ún fÞt nu‚w {txu yðftþ{tk «rût fhu÷ Au ? 153. rsytu rËL¢tu™Ë Ëuxu÷tRx ÷tuL[ ÂÔnf÷™wk xqkf{tk ™t{ ÷¾tu. 154. PSLV Þt™™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 155. INSAT™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 156. ytftþ„k„t™tu rðM‚]‚ yÇÞtË þu™t ðzu þõÞ ƒLÞtu Au ? 157. 100 «ftþð»to yux÷u fux÷t {exh ? 158. fÞt f]rºt{ W…„ún™u Võ‚ þiûtrýf nu‚w {txu yðftþ{tk «ûtur…‚ fhu÷ Au ? 159. ¼qÂMÚth fûtt …]Úðe™e Ë…txeÚte fux÷e Ÿ[tEyu ytðu÷e Au ? 160. 1 {tu÷h ÿtðý ftu™u fnuðtÞ ?
 29. 29. QB-X-11(ST)-B 31 161. ¼tir‚f Ëk‚w÷™ yux÷u þwk ? 162. «r¢Þtðu„™e ÔÞtÏÞt yt…tu. 163. {tu÷trhxe™e ÔÞtÏÞt yt…tu. 164. Ër¢Þ sÚÚtt™tu r™Þ{ ÷¾tu. 165. ÷qRË™t yurËz-ƒuRÍ rËØtk‚ {wsƒ yurËz ftu™u fnuðtÞ ? 166. pH™e ÔÞtÏÞt ÷¾tu. 167. þwØ …týe þt {txu ‚xMÚt Au ? 168. pH {t…¢{{tk H3 O+ ytÞ™™e {tu÷h Ëtkÿ‚t™t ½t‚tkf™t ytÄth ‚hefu ftu™u ÷uðt{tk ytðu Au ? 169. htËtÞrýf «r¢Þt{tk Ëkfu‚ þwk Ëq[ðu Au ? 170. yuf ÿtðý{tk H+ ytÞ™™e Ëtkÿ‚t 1 × 10–4 M Au. ‚tu ‚u™e pH fux÷e ? 171. pH = 7 ntuÞ ‚tu ÿtðý™tu «fth sýtðtu. 172. ¼tir‚f VuhVth™wk WŒtnhý yt…tu. 173. yuf ÿtðý™e pH = 5.0 Au. ‚tu ÿtðý ðtŒ¤e r÷x{Ë …ºt þwk yËh fhu ? 174. fwŒh‚{tk fÞt MÚt¤uÚte yþwØ ËturzÞ{ ftƒtuo™ux {¤e ytðu Au ? 175. Ätuðt™t Ëtuzt™e yurËz ËtÚtu «r¢Þt fh‚tk fÞtu ðtÞw {wõ‚ ÚttÞ Au ? 176. ƒtuhuût™wk yýwËqºt ÷¾tu. 177. ÷tR{ ÷tRx ftu™u fnuðtÞ ? 178. ç÷e®[„ …tWzh™wk Wí…tŒ™ fE …Ør‚Úte fhðt{tk ytðu Au ? 179. Ã÷tMxh ytìV …urhË {]‚ ƒLxo{tk õÞthu VuhðtÞ Au ? 180. «ftþ™u yt…{u¤u Ítk¾tu fhðt™e Vtux¢tu{urxf ft[™e ÷tûtrýf‚t {txu fÞwk hËtÞý sðtƒŒth Au ? 181. hk„e™ ft[™tu W…Þtu„ sýtðtu. 182. ftÞ{e [wkƒf þu{tkÚte ƒ™tððt{tk ytðu Au ? 183. R.C.C.™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 184. fuÂÕË™uþ™ yux÷u þwk ? 185. MxuR™÷uË Mxe÷™e rðþu»t‚tytu sýtðtu. 186. …tuxo÷ìLz rË{uLx™t ƒkÄthý{tk fÞt ½xftu ntuÞ Au ? 187. y…thŒþof ft[ fuðe he‚u {u¤ðtÞ Au ? 188. ÷tu¾kz, r™f÷ y™u ¢tur{Þ{™e r{©Ät‚w™wk ™t{ sýtðtu. 189. yÄoðtnf ‚hefu ð…ht‚t s{uor™Þ{{tk ftu…h™e yþwrØ™wk «{tý fux÷wk ntuÞ Au ‚tu þ]k¾÷t «r¢Þt{tk Yftðx ytðu Au ? 190. ðt™ytŠf÷ …Ør‚ îtht fE Ät‚wytu™wk þwrØfhý fhðt{tk ytðu Au ? 191. «ðtne MðY… Ät‚wytu™tk ™t{ yt…tu. 192. ÷tu¾kz™t ftx™wk Ëqºt ÷¾tu. 193. W»{t™e {kŒðtnf Ät‚w fE Au ?
 30. 30. 32 QB-X-11(ST)-B 194. ftƒo™ ðzu rhzõþ™ …t{‚e Ät‚wytu™tk ™t{ yt…tu.? 195. M÷u„ ftu™u fnu Au ? 196. Ät‚w ûtthý ftu™u fnu Au ? 197. 22 fuhux Ëtu™wk ftu™u fnu Au ? 198. Ät‚wytu™e Ër¢Þ‚t™e ©uýe þt™t ytÄthu fhðt{tk ytðu Au ? 199. r{©Ät‚w{tk fÞt fÞt ÷tûtrýf „wýÄ{tuo ytð~Þf Au ? 200. …]Úðe™t «ðtne rð¼t„{tkÚte fÞt fÞt ‚¥ðtu {¤u Au ? 201. yÄoðtnf ‚hefu ð…ht‚e Ät‚wytu™tk ™t{ yt…tu. 202. þ]k¾÷t «r¢Þt{tk hwftðx þtÚte ytðu Au ? 203. ytk¾ y™u ™tf{tk ƒ¤‚ht Wí…L™ fh‚e ‚eðú ðtËðt¤tu ðtÞw fÞtu Au ? 204. „¤wk YkÄtÞ y™u WÄhË ytðu ‚uðe ðtË Ähtð‚tu ðtÞw fÞtu Au ? 205. ntRzÙtus™ ðtÞw™t ytiãtur„f Wí…tŒ™{tk WÆe…f ‚hefu ftu™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? 206. fÞt yÄt‚w ð„h Sð™ yxfe …zu Au ? 207. ‚xMÚt ytìõËtRz fÞt fÞt Au ? 208. s÷þtu»tý ftu™u fnu Au ? 209. ntRzÙtus™™e þtuÄ ftuýu fhe n‚e ? 210. yu{tur™Þt™tu W…Þtu„ fE Œðt ƒ™tððt {txu ÚttÞ Au ? 211. „™ …tWzh ƒ™tððt fÞt yÄt‚w ‚¥ðtu ð…htÞ Au ? 212. ËÕVh™e ƒu ¾r™òu™tk ™t{ yt…tu. 213. yÄt‚w ‚¥ðtu™tk ytìõËtRztu fuðtk ntuÞ Au ? 214. ntRzÙtRz ËkÞtus™tu™t ™t{ yt…tu. 215. £tþ …Ør‚ ËÕVh™t fÞt ¼tir‚f „wýÄ{tuo W…h ytÄthe‚ Au ? 216. …týeþtu»tf yurËz fÞtu Au ? 217. ytÚtðý™e r¢Þt fÞt «fth™e ïË™ r¢Þt Au ? 218. nðt™e ntshe{tk RÚtu™tu÷ fÞt hk„™e ßÞtu‚Úte ˤ„u Au ? 219. ËturzÞ{ƒtuhtuntRzÙtRz™wk yýwËqºt sýtðtu. 220. PVC™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 221. fwŒh‚e hƒh™tu {tu™tu{h yuf{ fÞtu Au ? 222. r™…tu«e™ hƒh™e Ÿ[e ‚t…{t™ «r‚fth ût{‚t ‚u™t ƒkÄthý{tk hnu÷ fÞt ‚¥ð™u yt¼the Au ? 223. r{Útu™t÷™t s÷eÞ ÿtðý™u þwk fnu Au ? 224. RrÚt™™e ntRzÙuþ™ «r¢ÞtÚte fÞtu …ŒtÚto {¤u Au ? 225. htËtÞrýf árüyu Ëtƒw þwk Au ? 226. Ëtuzt÷tR{ þt™wk r{©ý Au ? 227. …tur÷Úte™{tk ytð‚o™eÞ yuf{ ‚hefu þwk ntuÞ Au ?
 31. 31. QB-X-11(ST)-B 33 228. ytÕftuntì÷™e ËturzÞ{ ËtÚtu™e «r¢ÞtÚte fÞtu ðtÞw Wí…L™ ÚttÞ Au ? 229. yuMxheVefuþ™ «r¢Þt{tk WÆe…f ‚hefu fÞtu …ŒtÚto ð…htÞ Au ? 230. rð™u„th™wk Ëqºt sýtðtu. 231. ytÕzentRz™e …h¾ {txu™e fËtuxe™tk ™t{ ÷¾tu. 232. …tu»tý™e ÔÞtÏÞt yt…tu. 233. …tu»tý™e árüyu y{hðu÷ fuðt «fth™e ð™M…r‚ Au ? 234. NADP™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 235. y{eƒt fE …Ør‚Úte ¾tuhtf „úný fhu Au ? 236. {™w»Þ™wk …t[™‚kºt þt™wk ƒ™u÷wk Au ? 237. ËSðtu™u þt {txu þÂõ‚™e sYh …zu Au ? 238. «ftþËk&÷u»tý {txu sYhe hksfÿÔÞ™wk ™t{ sýtðtu. 239. {]‚tu…Sðe ƒuõxurhÞt þt{tkÚte ¾tuhtf {u¤ðu Au ? 240. VtuxtuVtuMVtuhtÞ÷uþ™ yux÷u þwk ? 241. sið Ëk&÷u»tý ‚ƒ¬tu nrh‚fý™t fÞt ¼t„{tk ÚttÞ Au ? 242. ‚e‚e½tuzt™t WíË„oyuf{tu™wk ™t{ sýtðtu. 243. {™w»Þ{tk …fðtþÞ y™u þu»ttkºtÚte h[t‚t ¼t„™u þwk fnu Au ? 244. y¤rËÞt{tk ïË™tk„™wk ™t{ sýtðtu. 245. Mðh…uxe õÞtk ytðu÷e Au ? 246. fÞt ÿÔÞ ðzu s÷ðtrn™e™u Þtkrºtf {sƒq‚tE {¤u Au ? 247. rn{tuø÷tuƒe™{tk fÞwk ¾r™s‚¥ð ntuÞ Au ? 248. hwrÄhftu»ttu õÞtk Wí…L™ ÚttÞ Au ? 249. ftu»tfuLÿ ™ Ähtð‚t ƒu «fth™t hwrÄhftu»ttu™tk ™t{ yt…tu. 250. ÚtútuBƒtuÃ÷tÂMx™ õÞtkÚte Wí…L™ ÚttÞ Au ? 251. hwrÄhsqÚt {txu™t yuÂLxƒtuze õÞtk ytðu÷t ntuÞ Au ? 252. y¤rËÞt™e ºtý «fth™e WíËŠ„ftytu™tk ™t{ sýtðtu. 253. fÞt ïu‚fýtu htu„«r‚fthf ÿÔÞtu Wí…L™ fhu Au ? 254. ytð]‚ ƒesÄthe ð™M…r‚{tk …týe™wk ðn™ þt™t îtht ÚttÞ Au ? 255. ð™M…r‚{tk «ftþËk&÷u»tý y™u yLÞ ŒunÄtŠ{f r¢Þtytu {txu …ýo{tk …ntU[u÷t fw÷ …týe™t fux÷t xft …týe ð…htÞ Au ? 256. [t÷™e™r÷ftytu™e r¢Þtytu™wk r™Þ{™ ftu™t îtht ÚttÞ Au ? 257. hõ‚fýtu þt{tk r™{toý …t{u Au ? 258. ÚtútuBƒe™™wk ftÞo sýtðtu. 259. WíË„o yuf{ ftu™u fnu Au ?
 32. 32. 34 QB-X-11(ST)-B 260. {™w»Þ{tk {qºt®…zr™ðt… fÞt WíËso™ yk„{tk ¾q÷u Au ? 261. ð™M…r‚{tk ftu™t îtht Ënr™Þ{™™wk ftÞo ÚttÞ Au ? 262. ð]rØyðhtuÄf ð™M…r‚ yk‚:Ëútðtu™tk ™t{ yt…tu. 263. «ftþ-yðrÄ {txu fÞwk hksf ÿÔÞ sðtƒŒth Au ? 264. fhtuzhßsw{tkÚte fux÷e òuz fhtuzhßsw [u‚tytu ™ef¤u Au ? 265. …htð‚eo f{t™ yux÷u þwk ? 266. fE „úkrÚt {t™ðþheh™e yLÞ „úkrÚtytu™t ftÞo™wk r™Þ{™ fhu Au ? 267. Wå[ fûtt™tk «týeytu{tk ËkðuŒ™t™e y™w¼qr‚ [u‚t‚kºt™tk fÞtk yk„tu îtht ÚttÞ Au ? 268. «ftþt™wð‚o™ yux÷u þwk ? 269. M…þto™wð‚o™ yux÷u þwk ? 270. «uhf[u‚t ftu™u fnu Au ? 271. {™w»Þ{tk {„s™wk ftÞo sýtðtu. 272. {„s þu™t îtht hûttÞu÷wk Au ? 273. y™w{ÂM‚»f™tk ftÞtuo sýtðtu. 274. fhtuzhßsw þt™t ðzu hûttÞu÷wk ntuÞ Au ? 275. y™w{ÂM‚»f™wk MÚtt™ sýtðtu. 276. «s™™ yux÷u þwk ? 277. †e™t ƒu ò‚eÞ yk‚:Ëútðtu™tk ™t{ sýtðtu. 278. ykzftu»t…t‚ yux÷u þwk ? 279. V÷™ yux÷u þwk ? 280. {™w»Þ{tk „¼oMÚtt…™ õÞtk ÚttÞ Au ? 281. shtÞw™wk MÚtt™ y™u ftÞo sýtðtu. 282. WHO™wk …qhwk ™t{ sýtðtu. 283. …w™:Ëso™ yux÷u þwk ? 284. ðt™M…r‚f «s™™ yux÷u þwk ? 285. f]rºt{ ðt™M…r‚f «s™™™e …Ør‚ytu™tk ™t{ yt…tu. 286. {t™ð þw¢®…z™wk ftÞo sýtðtu. 287. †e™t ykz®…z™wk ftÞo sýtðtu. 288. WÕð™wk ftÞo sýtðtu. 289. „¼or™htuÄf ËtÄ™tu™tk ™t{ yt…tu. 290. ò‚eÞ htu„tu™tk ™t{ yt…tu. 291. sirðf Wí¢tkr‚™t ƒu {q¤¼q‚ fthftu fÞt Au ? 292. RNA™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu.
 33. 33. QB-X-11(ST)-B 35 293. Ëuxu÷tRx yux÷u þwk ? 294. ztŠð™ðtŒ™e {ÞtoŒt sýtðtu. 295. {™w»Þ™tk ftuE …ý ƒu yðrþü yk„tu™t ™t{ ÷¾tu. 296. hk„Ëqrºtft™tu ÔÞtË fux÷t {exh ntuÞ Au ? 297. Ë{ò‚ hk„Ëqºttu ftu™u fnu Au ? 298. DNA™t «íÞuf yýw{tk ÃÞwrh™ y™u r…rhr{rz™ «fth™t ™tRxÙtus™ ƒuRÍ™wk «{tý fux÷wk ntuÞ Au ? 299. W…tŠs‚ ÷ûtýtu™t ðthËt™tu rËØtk‚ fÞt ði¿ttr™fu ytÃÞtu n‚tu ? 300. ftÞoËá~Þ yk„tu yux÷u þwk ? 301. ftÞËu{t r…õxt yu fÞt «týe™wk ði¿ttr™f ™t{ Au ? 302. yt™wðkrþf‚t yux÷u þwk ? 303. yt™wðkrþf {trn‚e™tu Ëk[Þ ftuý fhu Au ? 304. fÞt ði¿ttr™fu DNA™t yýw™e h[™t Œþtoð‚wk {tuzu÷ Ëq[ÔÞwk n‚wk ? 305. ™h fexftu{tk òuðt {¤‚t ðÄtht™t hk„Ëqºt™u fÞt ™t{Úte ytu¤¾ðt{tk ytðu Au ? 306. {t™ðe™t Œunftu»t{tk hk„Ëqºttu™e ËkÏÞt fux÷e ntuÞ Au ? 307. s™e™rðãt{tk fE ƒtƒ‚tu™tu yÇÞtË fhðt{tk ytðu Au ? 308. DNA™wk …qýo ™t{ ÷¾tu. 309. ftŠË™tus™ yux÷u þwk ? 310. Ëw…tu»tf‚tfhý ftu™u fnuðtÞ ? 311. NEERI™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 312. sið rð½x™eÞ «Œq»tftu yux÷u þwk ? 313. [t{ze™t fuLËh {txu fE ½x™t sðtƒŒth Au ? 314. ½™ hsfýtu îtht Út‚t ïË™‚kºt™t ƒu htu„tu™t ™t{ ÷¾tu. 315. sirðf rðþt÷™ yux÷u þwk ? 316. yrð½rx‚ sk‚w™tþf™wk ™t{ ÷¾tu. 317. {e™t{txt htu„ Ëti«Út{ fÞt Œuþ{tk Œu¾tÞtu n‚tu ? 318. SO2 y™u NH3 ™u «Œqr»t‚ nðt{tkÚte Œqh fhðt þt™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au ? 319. sið yrð½x™eÞ «Œq»tftu™t ƒu WŒtnhý yt…tu. 320. nðt™t «Œq»tý {txu sðtƒŒth ½xftu sýtðtu. 321. BOD™wk …qhwk ™t{ ÷¾tu. 322. ‘Äe {tuxh Ônef÷ yìõx’™tu ftÞŒtu fE Ët÷{tk ½ztÞtu n‚tu ? 323. …týe{tk ™tRxÙux y™u VtuMVux ðÄðt™wk fthý þwk Au ?
 34. 34. 36 QB-X-11(ST)-C 1. ™u™tuËtÞLË y™u ™u™tuxufT™tu÷tìS ðå[u™tu ¼uŒ M…ü fhtu. 2. ƒfeƒtu÷™e h[™t Ë{òðtu. 3. ™u™tuxufT™tu÷tìS{tk ftƒo™™wk {n¥ð Ë{òðtu. 4. ƒfeƒtu÷ y™u ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™t W…Þtu„ sýtðtu. 5. r™Œt™ftÞo{tk ™u™tuxufT™tu÷tìS™tu W…Þtu„ fE he‚u Útþu ? 6. Ë÷t{‚eûtuºtu ™u™tuxufT™tu÷tìS fuðtu ¼t„ ¼sðþu ? 7. …Þtoðhý …h ™u™tuxufT™tu÷tìS™tu «¼tð Ë{òðtu. 8. ™u™tuxufTtu™tu÷tìS™u …tu‚t™t yt„ðt r™Þ{tu Au – Ë{òðtu. 9. ƒrn„tuo¤ yheËt™e Ët{u ðM‚w™u {qfðtÚte {¤‚t «r‚®ƒƒ™t MÚtt™, «fth y™u fŒ™e Ë{s yt…tu. ytf]r‚ Œtuhtu. 10. yk‚„tuo¤ yheËt™e Ët{u ð¢‚tfuLÿ …h {qfu÷e ðM‚w™wk h[t‚w «r‚®ƒƒ Œþtoð‚e ytf]r‚ Œtuhtu. 11. ÷uLË™t …tðh™e ÔÞtÏÞt yt…tu. ‚u™tu yuf{ sýtðtu. 12. ƒrn„tuo¤ ÷uLË™e ytþhu fuLÿ÷kƒtE fuðe he‚u ™¬e fhþtu ? 13. Ë{òðtu : ðtM‚rðf y™u yt¼tËe «r‚®ƒƒ. 14. ‚Vtð‚ yt…tu : ðtM‚rðf y™u yt¼tËe «r‚®ƒƒ. 15. ‚Vtð‚ yt…tu : yk‚„tuo¤ yheËtu y™u ƒrn„tuo¤ yheËtu. 16. ‚Vtð‚ yt…tu : ƒrn„tuo¤ ÷uLË y™u yk‚„tuo¤ ÷uLË. 17. 0.40 m fuLÿ÷kƒtE Ähtð‚t ƒrn„tuo¤ ÷uLË™tu …tðh þtuÄtu. 18. Ë{‚÷ yheËt ðzu h[t‚t «r‚®ƒƒ™e ÷tûtrýf‚tytu sýtðtu. 19. ð¢ yheËt {txu, {wÏÞ fuLÿ y™u ð¢‚trºtßÞt Ë{òðtu. 20. ð¢e¼ð™ yux÷u þwk ? ð¢e¼ð™™t r™Þ{tu ÷¾tu. 21. ƒrn„tuo¤ ÷uLË™t ËkŒ¼o{tk, {wÏÞ yût y™u ytìÂÃxf÷ ËuLxh Ë{òðtu. 22. ðýo…x yux÷u þwk ? ðýo…x{tk {¤‚t hk„tu™t ™t{ sýtðtu. 23. …qhf hk„tu yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…tu. 24. „whwárü™e ¾t{e Ë{òðtu. 25. ÷t÷ ft[{tkÚte òu‚t ¼qhtu …ŒtÚto ft¤t hk„™tu Œu¾tÞ Au – þt {txu ? 26. ‚Vtð‚ yt…tu : ÷½wárü™e ¾t{e y™u „whwárü™e ¾t{e. 27. ‚Vtð‚ yt…tu : ËkÞwõ‚ {tR¢tuMftu… y™u yuMxÙtu™tur{f÷ xur÷Mftu… 28. …tkŒzwk ÷e÷wk y™u „w÷tƒ ÷t÷ fu{ Œu¾tÞ Au ? 29. «tÚtr{f hk„tu ftu™u fnu Au ? 30. ¾t{eðt¤e ytk¾ ftu™u fnu Au ? ‚u™t «fth sýtðtu. 31. Ëkr{r©‚ hk„tu ftu™u fnu Au ? rð¿tt™ y™u xufT™tu÷tìS . rð¼t„-C fw÷ „wý : 24
 35. 35. QB-X-11(ST)-C 37 32. rðãw‚«ðtn™tu yuf{ sýtðe ‚u™e ÔÞtÏÞt yt…tu. rðãw‚ «ðtn™t yuf{tu ÷¾tu. 33. ðtnf{tk yðhtuÄ þt fthýu WŒT¼ðu Au ? Ë{sq‚e yt…tu. 34. yðhtuÄtu™t Ë{tk‚h òuztý™t VtÞŒt ÷¾tu. 35. ‚Vtð‚ yt…tu : yðhtuÄtu™wk ©uýeòuztý y™u Ë{tk‚h òuztý. 36. htu®sŒt Sð™{tk rðãw‚«ðtn™e W»{eÞ yËh™tu W…Þtu„ sýtðtu.? 37. rðãw‚…tðh yux÷u þwk ? ‚u™wk Ëqºt y™u yuf{ sýtðtu. 38. yuf rðãw‚„tu¤tu 2 f÷tf ËwÄe 0.4 A rðãw‚«ðtnÚte «ftþ‚tu ntuÞ ‚tu ‚u „tu¤t{tkÚte fux÷tu rðãw‚¼th …Ëth ÚtÞtu „ýtÞ ? 39. {wõ‚ R÷uõxÙtu™ yux÷u þwk ? Ë{òðtu. 40. ¼e™t ntÚt ntuÞ íÞthu ðes¤e™e Mðe[™u yzfðwk òuEyu ™nª – ði¿ttr™f Ë{sqr‚ yt…tu. 41. ºtý yðhtuÄtu R1 = 5 Ω, R2 = 8 Ω y™u R3 = 12 Ω ™u ©uýe{tk òuze™u yuf 4 v™e ƒuxhe ËtÚtu òuzu÷ Au. …rh…Út™tu fw÷ «ðtn y™u …rh…Út™tu Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ þtuÄtu. 42. ºtý yðhtuÄtu R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω y™u R3 = 30 Ω ™u Ë{tk‚h òuze™u yuf 12 v™e ƒuxhe ËtÚtu òuzu÷ Au. …rh…Út™tu fw÷ «ðtn y™u …rh…Út™tu Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ þtuÄtu. 43. 100 ðtìx …h [t÷‚tu ðes¤e™tu „tu¤tu 30 rŒðË ËwÄe htus 2 f÷tf ðt…hðt{tk ytðu ‚tu fux÷e Qòo ðt…he „ýtÞ ? 44. yuf ËtÄ™{tkÚte 5 A «ðtn ðnu Au. òu ‚u ËtÄ™™tu yðhtuÄ 44 Ω ntuÞ ‚tu 5 r{r™x{tk fux÷e Qòo ðt…he „ýtÞ ? 45. rðãw‚ ÂMÚtr‚{t™™tu ‚Vtð‚ ÔÞtÏÞtrÞ‚ fhtu. 46. ytunT{™tu r™Þ{ ÷¾tu. sYhe Ëqºt™e [[to fhtu. 47. yðhtuÄ™t ©uýe òuztý™t „uhVtÞŒt ÷¾tu. 48. R÷uõxÙtur÷rËË yux÷u þwk ? Ë{òðtu. 49. ðtnf‚th{tkÚte 1 yuÂB…Þh rðãw‚«ðtn ðnuðt {txu sYhe R÷uõxÙtu™™e ËkÏÞt þtuÄtu. 50. 50 Ω™wk nexh 220 v ËtÚtu òuz‚t fux÷tu rðãw‚ «ðtn …Ëth ÚttÞ ? 51. rðãw‚«ðtnÄtrh‚ Ëwhu¾ ðtnf ‚thÚte WŒT¼ð‚wk [wkƒfeÞ ûtuºt fE ƒtƒ‚tu …h ytÄth ht¾u Au ? 52. rðãw‚[wkƒfeÞ «uhý Ë{òðtu. 53. ðtnf{tk «urh‚ rðãw‚[t÷f ƒ¤ fE ƒtƒ‚tu …h ytÄth ht¾u Au ? 54. rðãw‚«ðtnÄtrh‚ ‚th™u [wkƒfeÞ ûtuºt{tk {qf‚tk ‚u™t …h ÷t„‚t ƒ¤™e Ë{sq‚e yt…tu. 55. R÷urõxÙf {tuxh™tu rËØtk‚ xqkf{tk Ë{òðtu. 56. s{ýt ntÚt™t yk„qXt™tu r™Þ{ xqkf{tk Ë{òðtu. 57. AC «ðtn ðt…hðt™t VtÞŒt sýtðtu. 58. DC «ðtn™t „uhVtÞŒt ÷¾tu. 59. y‹Út„ ðtÞh™wk {n¥ð Ë{òðtu. 60. þtuxoËŠfx yux÷u þwk ? Ë{òðtu. 61. ‚Vtð‚ yt…tu : AC «ðtn y™u DC «ðtn. 62. htu®sŒt Sð™{tk yt…ýu fÞtk ƒ¤‚ýtu™tu W…Þtu„ fheyu Aeyu ? Qòo™t Ëútu‚ ‚hefu yt ƒ¤‚ýtu™e y„íÞ‚t þe Au ?
 36. 36. 38 QB-X-11(ST)-C 63. YrZ„‚ …tðh Mxuþ™{tk rðãw‚-Qòo fuðe he‚u {u¤ððt{tk ytðu Au ? 64. …w™: y«tÃÞ Qòo™tu fhfËh…qðof W…Þtu„ þt {txu sYhe Au ? 65. ‘÷tfzwk …w™: «tÃÞ ‚u{s …w™: y«tÃÞ QòoËútu‚ Au’ Ë{òðtu. 66. …thhõ‚ rðrfhý™t „wýÄ{tuo ÷¾tu. 67. ËtihQòo™t W…Þtu„tu sýtðtu. 68. Ëtu÷hËu÷™tu W…Þtu„ fu{ {ÞtorŒ‚ Au ? ‚u sýtðtu. 69. Ëtu÷h Ëu÷™t W…Þtu„tu sýtðtu. 70. …ð™Qòo™t VtÞŒt-„uhVtÞŒt sýtðtu. 71. s¤rðãw‚ {Útf™t VtÞŒt y™u {ÞtoŒtytu sýtðtu. 72. OTEC Ã÷tLx fuðt MÚt¤u ƒ™tððtu òuEyu ? 73. ¼q‚t…eÞ Qòo Ëútu‚ rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 74. ntRzÙtus™ ðtÞw™u ¼trð Qòo™t Ëût{ Ëútu‚ ‚hefu þt {txu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au ? 75. yÂ~{ ƒ¤‚ý yux÷u þwk ? yÂ~{ ƒ¤‚ý™t ™t{ yt…tu. 76. ¾r™s ftu÷Ët™t rðrðÄ W…Þtu„tu sýtðtu. 77. LPG™tu W…Þtu„ fh‚e ð¾‚u fE ft¤S ÷uðe òuEyu ? 78. CNG rðþu xqkf{tk Ë{s yt…tu. 79. ‚Vtð‚ yt…tu : Ëk…qýo Œn™ y™u y…qýo Œn™. 80. ¼th‚{tk LÞwÂõ÷Þh Qòo yk„u™wk ËkþtuÄ™ fE ËkMÚtt fhu Au ? 81. ¼th‚{tk LÞwÂõ÷Þh …tðhÃ÷tLx õÞtk õÞtk ytðu÷t Au ? 82. LÞwÂõ÷Þh Ëk÷Þ™Úte {¤‚e Qòo LÞwÂõ÷yh rð¾kz™Úte {¤‚e Qòo fh‚tk fE he‚u [rzÞt‚e Au ? 83. LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh{tk Wí…L™ Út‚tk hurzÞtuyuÂõxð f[ht™tu r™ft÷ fuðe he‚u fhðt{tk ytðu Au ? 84. ËqÞo{kz¤ yux÷u þwk ? ËqÞo{kz¤™t „úntu™t ™t{ ¢{{tk ÷¾tu. 85. ‘ËqÞo yu …]Úðe …h™t ËSðtu™e Wí…r¥t y™u Wí¢tkr‚ {txu sYhe Au’ Ë{òðtu. 86. xuhuMxÙeÞ÷ „úntu™e Ët{tLÞ ÷tûtrýf‚tytu sýtðtu. 87. òurðÞ™ „úntu™e Ët{tLÞ ÷tûtrýf‚tytu sýtðtu. 88. WÕft y™u ¾h‚t ‚tht ftu™u fnu Au ? 89. nu÷e™tu Äq{fu‚w rðþu xqkfe Ë{s yt…tu. 90. Äq{fu‚w™tu yÇÞtË ði¿ttr™ftu {txu þt {txu hË«Œ Au ? 91. ‘™ûtºt’ rðþu xqkf{tk Ë{òðtu. 92. su-‚u ‚thtytu ytftþ{tk htus 4 r{r™x ðnu÷t W„‚t sýtÞ Au, ‚u Ë{òðtu. 93. ‘htrºt ytftþ’ xqkf{tk Ë{òðtu. 94. ‘htufìx ƒ¤‚ý’ xqkfe™tUÄ yt…tu. 95. ƒnw[hýe htufux ftu™u fnuðtÞ ? ‚u™t W…Þtu„tu sýtðtu. 96. M…uRË þx÷™e yðftþ{tk ft{„ehe sýtðtu. 97. f]rºt{ W…„úntu ftu™u fnuðtÞ ? ‚u{tk fuðt W…fhýtu {qfu÷t ntuÞ Au ?
 37. 37. QB-X-11(ST)-C 39 98. f]rºt{ W…„úntu™t ËkŒuþt ÔÞðnth ûtuºtu W…Þtur„‚t sýtðtu. 99. ‚Vtð‚ yt…tu : rð»twðð]¥teÞ fûtt y™u ÄúwðeÞ fûtt. 100. htËtÞrýf «r¢Þt yux÷u þwk ? ‚u™wk WŒtnhý yt…tu. 101. ¼tir‚f VuhVth WŒtnhý ËtÚtu Ë{òðtu. 102. «r‚ð‚eo «r¢Þt WŒtnhý ËtÚtu Ë{òðtu. 103. y«r‚ð‚eo «r¢Þt WŒtnhý ËtÚtu Ë{òðtu. 104. …qhtu„t{e y™u «r‚„t{e «r¢Þtytu yux÷u þwk ? 105. htËtÞrýf Ëk‚w÷™™e ytð~Þf‚tytu ÷¾tu. 106. htËtÞrýf Ëk‚w÷™ WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 107. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) «r¢Þt {txu Kp y™u Ke™tk Ëqºt ÷¾tu. 108. htuƒxo ƒtuR÷™t {‚u yurËz y™u ƒuRÍ™t „wýÄ{tuo ÷¾tu. 109. W»{tûtu…f y™u W»{tþtu»tf «r¢Þt Ë{òðtu. 110. 196 „út{ H2 SO4 ™wk 4 ÷exh s÷eÞ ÿtðý ƒ™tððt{tk ytðu Au. ‚tu ÿtðý™e {tu÷trhxe „ýtu. (H2 SO4 ™tu yýw¼th 98 „út{/{tu÷) 111. ‘rþÞt¤t fh‚tk W™t¤t{tk ŒqÄ Íz…e ƒ„ze òÞ Au’ ði¿ttr™f fthý yt…tu. 112. ËtuÕðu …Ør‚™e ÷tûtrýf‚tytu sýtðtu. 113. ç÷e®[„ …tWzh™tk W…Þtu„tu sýtðtu. 114. …tuxo÷ìLz rË{uLx™e ƒ™tðx Ë{òðtu. 115. ËturzÞ{ ftƒtuo™ux y™u hu‚e™t r{©ý™u ¼êe{tk 1400° Ëu. ‚t…{t™u „h{ fh‚tk ......... htËtÞrýf Ë{efhý yt…e yð÷tuf™ sýtðtu. 116. Mxe÷™t W…Þtu„tu ÷¾tu. 117. Ã÷tMxh ytìV …urhË™e ƒ™tðx{tk rsÃË{™u ft¤S…qðof „h{ fhðt{tk ytðu Au fthý fu... 118. f¤e[q™t™e ƒ™tðx ð¾‚u htËtÞrýf «r¢Þt™wk r™Þ{™ sYhe Au... Ë{òðtu. 119. Ã÷tMxh ytìV …urhË™t „wýÄ{tuo sýtðtu. 120. ç÷e®[„ …tWzh™t Wí…tŒ™™e Ë{sq‚e yt…tu. 121. «MVqx™ yux÷u þwk ? «MVqx™ Œþtoð‚t ËkÞtus™™wk ™t{ ÷¾e «r¢Þt™u ytÄthu Ë{òðtu. 122. f¤e[q™t™e ƒ™tðx ÷¾tu. 123. Vtuxtu¢tu{urxf ft[™tu W…Þtu„ ÷¾tu. 124. [wkƒfeÞ y÷„efhý rðþu Ë{òðtu. 125. ËkfuLÿý {txu™e ËuLxÙe^Þw„uþ™ …Ør‚ xqkf{tk Ë{òðtu. 126. fuÂÕþÞ{™e {wÏÞ ¾r™òu™t ™t{ y™u yýwËqºt ÷¾tu. 127. yr‚þwØ Ät‚wytu™e y„íÞ ðýoðtu. 128. Veý-Ã÷ð™ …Ør‚{tk x…uoLxtR™™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au... Ë{òðtu. 129. ûtthý yxftððt™tk W…tÞtu sýtðtu. 130. yuÕÞwr{r™Þ{ Ät‚w™t ðtËýtu ðthkðth ÄtuE™u [f[rf‚ fhðt rn‚tðn ™Úte... Ë{òðtu.
 38. 38. 40 QB-X-11(ST)-C 131. yuÕÞwr{r™Þ{ ntRzÙtuõËtRz™u 1200° Ëu. ‚t…{t™u „h{ fh‚tk .............. htËtÞrýf Ë{efhý yð÷tuf™ yt…e sýtðtu. 132. rð¼t„eÞ rðþwØefhý rðþu xqkf{tk Ë{òðtu. 133. Ät‚wþt†™tk ‚ƒ¬tytu sýtðtu. 134. fuÂÕþ™uþ™ yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 135. r™htuÄftu Ät‚w™wk ûtthý fuðe he‚u yxftðu Au ? 136. yÄt‚w™tk [th ¼tir‚f „wýÄ{tuo ÷¾tu. 137. ntRzÙtus™™tk ytiãtur„f Wí…tŒ™™e …Ør‚ Ë{efhý Ërn‚ Ë{òðtu. 138. yu{tur™Þt™tk Wí…tŒ™™e nuƒh …Ør‚ xqkf{tk Ë{òðtu. 139. ËÕVh™tk W…Þtu„tu ÷¾tu. 140. ËÕ^Þwrhf yurËz™tk W…Þtu„tu ÷¾tu. 141. ËÕVh™e {wÏÞ ¾r™òu™tk ™t{ y™u yýwËqºt ÷¾tu. 142. ËÕVh …h Út‚e ‚t…{t™™e yËh sýtðtu. 143. yurËzð»tto {txu ËÕVhztÞtuõËtRz ðtÞw sðtƒŒth Au... Ë{òðtu. 144. ¾tkz …h Ëtkÿ ËÕ^Þwrhf yurËz ™t¾‚t ‚u ft¤e …zu Au... Ë{òðtu. 145. ntRzÙtus™™tk W…Þtu„tu ÷¾tu. 146. yu{tur™Þt ðtÞw™t „wýÄ{tuo sýtðtu. 147. ‚Vtð‚ yt…tu : hntuÂBƒf ËÕVh y™u {tu™tuÂõ÷r™f ËÕVh. 148. ytÚtðý™e r¢Þt îtht RÚtu™tu÷™wk Wí…tŒ™ Ë{òðtu. 149. xqkf™tUÄ ÷¾tu : Vun®÷„ fËtuxe. 150. «tu…u™tu™™tk Wí…tŒ™™e he‚ Ë{òðtu. 151. ytÚtðý «r¢Þt™e y„íÞ‚t Ë{òðtu. 152. yurËrxf yurËz™t W…Þtu„tu sýtðtu. 153. …tur÷yuMxh ËkÞtus™tu ƒ™tððt™e «r¢Þt ÷¾tu. 154. xqkf™tUÄ ÷¾tu : Ëtƒw™e ƒ™tðx. 155. fwŒh‚e hƒh fh‚tk ðÕfu™tRÍTz hƒh fE rðþu»t‚tytu Ähtðu Au ? 156. fXe™ …týe{tk Ëtƒw þt {txu ÞtuøÞ «ûtt÷™ fh‚tu ™Úte ? 157. RÚtu™tuRf yurËz™e ËturzÞ{ ftƒtuo™ux ËtÚtu «r¢Þt fh‚tk .......... htËtÞrýf Ë{efhý yð÷tuf™ yt…e Ë{òðtu. 158. yuMxheVefuþ™ yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 159. Þtu„þe÷ …tur÷{h yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 160. ‚Vtð‚ M…ü fhtu : «ftþ ‚ƒ¬tu y™u siðËk&÷u»tý ‚ƒ¬tu. 161. Þs{t™ ËSð y™u …htu…Sðe ËSð ðå[u™tu ËkƒkÄ M…ü fhtu. 162. {™w»Þ™t Œtk‚™t «fthtu sýtðtu. 163. ‚Vtð‚ yt…tu : òhf ïË™ y™u yòhf ïË™. 164. xqkf™tUÄ ÷¾tu : {q¤{tk ïË™ ðtÞwytu™e yt…-÷u.
 39. 39. QB-X-11(ST)-C 41 165. «ftþËk&÷u»tý …h yËh fh‚tk …rhƒ¤ ‚hefu ‘‚t…{t™’ Ë{òðtu. 166. òhf ïË™™e ÔÞtÏÞt ÷¾e ‚u™wk Ë{efhý ÷¾tu. 167. yòhf ïË™™e ÔÞtÏÞt ÷¾e «r¢Þt™wk Ë{efhý Ë{òðtu. 168. …tu»tý yux÷u þwk ? …tu»tý™t «fthtu sýtðtu. 169. …uþeytu{tk ðtÞwytu™e yt…-÷u xqkf{tk Ë{òðtu. 170. ð™M…r‚ytu{tk …tu»tý™e Ë{sq‚e yt…tu. 171. «ftþËk&÷u»tý yux÷u þwk ? ‚u™e «r¢Þt™wk Ë{efhý sýtðtu. 172. ‚Vtð‚ yt…tu : s÷ðtrn™efe y™u s÷ðtrn™e. 173. WíËso™ y™u s÷r™Þ{™ þt™t …h ytÄth ht¾u Au ? 174. Wå[ fûtt™e ð™M…r‚{tk ¾tuhtf™wk ðn™ fuðe he‚u ÚttÞ Au ? 175. ‚Vtð‚ yt…tu : [t÷™e ftu»t y™u [t÷™e ™r÷ft. 176. hËthtuný™e xqkf{tk Ë{sq‚e yt…tu. 177. Rh ½xf Ähtð‚t hwrÄhsqÚt rðþu Ë{sq‚e yt…tu. 178. ÔÞtÏÞt yt…tu : (1) MÚtt™tk‚hý, (2) WíËso™ 179. ïu‚fýtu™tk ƒu ftÞtuo sýtðtu. 180. M‚k¼ftu»ttu™wk MÚtt™ ‚Útt ftÞo sýtðtu. 181. MÚtq÷™ yux÷u þwk ? MÚtq÷™ …t{u÷e ftu»trŒðt÷ Ähtð‚t ftu»ttu þwk ftÞo fhu Au ? 182. swŒtk swŒtk «týeytu{tk WíËso™ y™u s÷r™Þ{™ {txu fuðe h[™t ntuÞ Au ? WŒtnhý yt…tu. 183. hwrÄhfrýftytu rðþu xqkf{tk ÷¾tu. 184. ytð‚o™ yux÷u þwk ? ‚u™t rðrðÄ «fthtu sýtðtu. 185. ‚xMÚtrŒðËe ð™M…r‚ytu yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…tu. 186. xqkf{tk Ë{òðtu : ™uÂMxf n÷™[÷™. 187. yk‚:Ëútðtu™tk ÷ûtýtu sýtðtu. 188. yk‚:Ëútðe „úkrÚtytu™tk [th ™t{ yt…tu. 189. «ftþt™wð‚o™ yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…tu. 190. «ftþ yðrÄ™e xqkf{tk Ë{s yt…tu. 191. …htð‚eo r¢Þt yux÷u þwk ? ƒu WŒtnhý yt…tu. 192. MðÞkð‚eo [u‚t‚kºt™t ƒu «fthtu xqkf{tk ðýoðtu. 193. y™w{ÂM‚»f™wk MÚtt™ sýtðe ‚u™wk ftÞo ÷¾tu. 194. ð™M…r‚{tk ð]rØ«uhf yk‚:Ëútðtu™tk ƒu ™t{ sýtðe ‚u™e yËh sýtðtu. 195. ð™M…r‚{tk ð]rØ yðhtuÄf yk‚:Ëútðtu fÞt Au ? ‚u{™e yËh sýtðtu. 196. «s™™ yux÷u þwk ? ‚u™t {wÏÞ ƒu «fthtu sýtðtu. 197. ‚Vtð‚ yt…tu : y®÷„e «s™™ y™u ®÷„e «s™™. 198. †e™t «s™™‚kºt™t {wÏÞ yk„tu sýtðtu. 199. WHO y™u NGO™tk …qhtk ™t{ ÷¾tu.
 40. 40. 42 QB-X-11(ST)-C 200. shtÞw™wk MÚtt™ y™u ftÞo sýtðtu. 201. hòuŒþo™ y™u hòur™ð]r¥t ðå[u þtu ‚Vtð‚ Au ? 202. ‚Vtð‚ yt…tu : þw¢®…z y™u ykz®…z. 203. òr‚Þ htu„tu™tk ÷ûtýtu sýtðtu. 204. …whw»t{tk {wÏÞ «s™™-yk„ sýtðe, ËntÞf «s™™-yk„tu ÷¾tu. 205. ®÷„e yk‚:Ëútðtu™tk ƒu ftÞtuo sýtðtu. 206. ò‚eÞ MðtMÚÞ™e ò¤ðýe {txu™e ‚fuŒthe sýtðtu. 207. Ë{{q÷f yk„tu yux÷u þwk ? ‚u™t WŒtnhý yt…tu. 208. hk„Ëqºttu™t {tºt «fth sýtðtu. 209. r¼L™‚t y™u yt™wðkrþf‚t™tu ‚Vtð‚ ƒu {wÆt{tk ÷¾tu. 210. rðf]r‚ yux÷u þwk ? rðf]r‚ðtŒ fÞt ði¿ttr™fu hsq fÞtuo n‚tu ? 211. yðrþü yk„tu™t …whtðt rðþu Ë{òðtu. 212. DNA™wk s™e™rðãt{tk {n¥ð xqkf{tk Ë{òðtu. 213. DNA™wk yýw {tìzu÷ Œþtoð‚e {tºt ytf]r‚ Œtuhtu. 214. yu¢tuËurLxÙf hk„Ëqºt rðþu {trn‚e yt…tu. 215. sirðf Wí¢tkr‚™e ÔÞtÏÞt ƒu he‚u yt…tu. 216. Wí¢tkr‚™t rðrðÄ …whtðtytu™t {tºt ™t{ ÷¾tu. 217. «t[e™ yÂ~{™t …whtðt yuf WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 218. r™Œuoþe‚ ¼t„™t ™t{ ÷¾tu. 219. „úe™ ntWË yËh yux÷u þwk ? 220. s÷«Œq»tý™t rðrðÄ Ëútu‚tu™t ™t{ ÷¾tu. 221. ¼qr{ «Œq»tý yxftððt™t W…tÞtu sýtðtu. 222. sið rð½x™eÞ «Œq»tftu rðþu {trn‚e yt…tu. 223. nðt™t «Œq»tý™t fwŒh‚e Ëútu‚ yux÷u þwk ? ‚u™t WŒtnhý yt…tu. 224. …ÞtoðhýeÞ Ë{‚w÷™ rðþu xqkf{tk Ë{òðtu. 225. «Œq»tftu yux÷u þwk ? ‚u™t ™t{ sýtðtu. 226. ðux M¢ƒËo …Ør‚ Ë{òðtu. 227. …ÞtoðhýeÞ Ë{MÞtytu™t ™t{ sýtðtu. 228. …Þtoðhý™t sirðf y™u ¼tir‚f ½xftu™t ™t{ ÷¾tu. 229. ytìÂõËzuþ™ ‚¤tð rðþu xqkf{tk Ë{òðtu. 230. Xthý ftu™u fnuðtÞ ?
 41. 41. QB-X-11(ST)-D 43 1. ™u™tuxufT™tu÷tìS™t rðftË{tk ftƒo™™wk MÚtt™ fÞt fthýtuËh {n¥ð™wk Au ? 2. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e h[™t Ë{òðtu. 3. Ë÷t{‚e ÔÞðMÚtt{tk ™u™tuxufT™tu÷tìS™tu Vt¤tu Ë{òðtu. 4. xqkf™tUÄ ÷¾tu : ™u™tuxufT™tu÷tìS y™u ythtuøÞ hûtý. 5. ™u™tuxufT™tu÷tìS™u fthýu ¼rð»Þ{tk Út™tht ËwÄtht sýtðtu. 6. Vw÷rhLË …h xqkf™tUÄ ÷¾tu. 7. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e ÷tûtrýf‚tytu y™u „wýÄ{tuo sýtðtu. 8. yt…t‚ftuý y™u …htð‚o™ftuý™e ÔÞtÏÞt yt…e «ftþ™t …htð‚o™™t r™Þ{tu ÷¾tu. 9. „tu÷eÞ yheËtu ftu™u fnu Au ? ð¢‚tfuLÿ y™u {wÏÞ yût Ë{òðtu. 10. „tu÷eÞ yheËt ðzu h[t‚t «r‚®ƒƒ {u¤ððt {txu fÞt ºtý rfhýtu™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 11. „tu÷eÞ yheËt {txu™e Ëk¿tt …Ør‚™e [[to fhtu. 12. {tuxðýe yux÷u þwk ? ‘{tuxðýe’™wk Ëqºt ‚thðtu. 13. ð¢e¼ð™ yux÷u þwk ? ð¢e¼ð™™t r™Þ{tu ÷¾tu. 14. M™u÷™tu r™Þ{ ÷¾tu y™ ‚u™wk ÔÞt…f MðY… {u¤ðtu. 15. ÷uLË ðzu h[t‚t «r‚®ƒƒ {u¤ððt fÞt ºtý rfhýtu™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. ‚u yk‚„tuo¤ ÷uLË™wk WŒtnhý ÷E Ë{òðtu. 16. „tu÷eÞ ÷uLË {tx™e Ëk¿tt …Ør‚™e [[to fhtu. 17. …qýo ytk‚rhf …htð‚o™ yux÷u þwk ? Ë{òðtu. 18. {her[ft™e ½x™t Ë{òðtu. 19. r«Í{Úte Út‚wk ïu‚ «ftþ™wk rð¼ts™ Ë{òðtu. 20. r«Í{Úte ïu‚ «ftþ™wk rð¼ts™ fuðe he‚u {u¤ðe þftÞ ? ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 21. «tÚtr{f hk„tu™wk Ëk…t‚efhý – xqkf™tUÄ ÷¾tu. 22. ðýoftu™t r{©ý {txu™e rðÞtur„f …Ør‚ WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 23. xqkf™tUÄ ÷¾tu : ÷½wárü™e ¾t{e. 24. xqkf™tUÄ ÷¾tu : „whwárü™e ¾t{e. 25. rðãw‚ÂMÚtr‚{t™™e ÔÞtÏÞt M…ü fhe ‚u™tu yuf{ sýtðtu. 26. rðãw‚ÂMÚtr‚{t™™tu ‚Vtð‚ Ë{òðe ƒuxhe™wk ftÞo Ë{òðtu. 27. ytunT{™tu r™Þ{ ÷¾tu. I → V ™tu yt÷u¾ Œtuhe Ë{òðtu. 28. yðhtuÄtu™t Ë{tk‚h òuztý Œþtoð‚e ytf]r‚ Œtuhe, ‚u™t VtÞŒt sýtðtu. 29. rðãw‚ …tðh yux÷u þwk ? ‚u™tu yuf{ ÔÞtÏÞtrÞ‚ fhtu. 30. R÷uõxÙtuÃ÷u®x„ yux÷u þwk ? WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. rð¿tt™ y™u xufT™tu÷tìS . rð¼t„-D fw÷ „wý : 21
 42. 42. 44 QB-X-11(ST)-D 31. R÷uõxÙtur÷rËË yux÷u þwk ? Ë{òðtu. Vuhuzu™t {tºt r™Þ{tu ÷¾tu. 32. rðãw‚ «ðtn ËtÚtu [wkƒfeÞûtuºt Ëkf¤tÞu÷wk ntuÞ Au ‚u Œþtoð‚tu ËtŒtu «Þtu„ ðýoðtu. ‚u™wk ‚thý sýtðtu yÚtðt ytuhMxuz™tu «Þtu„ ðýoðtu. 33. rðãw‚«ðtn ðtnf‚th™t „wk[¤t{tkÚte …Ëth Út‚tu ntuÞ íÞthu ðtnf‚th™e ytË…tË [wkƒfeÞûtuºt Wí…L™ ÚttÞ Au ‚u Ë{òð‚tu «Þtu„ ðýoðtu. 34. Ëtu÷u™tuRz™e h[™t Ë{òðe „wk[¤t{tk …Ëth Út‚t «ðtn™e yËh ðýoðtu. 35. yufrŒþ «ðtn (DC «ðtn) y™u Q÷xËq÷x «ðtn (AC «ðtn) rðþu ytf]r‚ ËtÚtu Ë{sq‚e yt…tu. 36. rðãw‚ ð…htþ{tk fuðt «fth™e Ëtð[u‚e ht¾ðe òuEyu ? 37. xqkf™tUÄ ÷¾tu : ^ÞwÍ. 38. „]nð…htþ{tk W…Þtu„{tk ÷uðt‚t AC ðtìÕxus {txu ÷tE™ðtÞh, LÞwxÙ÷ ðtÞh y™u y‹Út„ ðtÞh™tu ðýoËkfu‚ yt…e y‹Út„ ðtÞh™wk {n¥ð Ë{òðtu. 39. …w™: «tÃÞ y™u …w™: y«tÃÞ Qòo Ëútu‚tu yux÷u þkw ? ‚u{™t ð„eofhý™t VtÞŒt sýtðtu. 40. rðãw‚[wkƒfeÞ ðýo…x™wk ð„eofhý yt…tu. 41. Ëtu÷h ðtuxh nexh …h xqkf™tUÄ ÷¾tu. 42. …ð™ yu ËqÞo™u yt¼the Au þt {txu ? …ð™ Qòo™t W…Þtu„tu ÷¾tu. 43. OTEC ftu™u fnu Au ? OTEC Ã÷tLx fuðe he‚u ftÞo fhu Au ? 44. siðQòo rðþu xqkf™tUÄ ÷¾tu. 45. r™Äqo{[q÷t …hk…ht„‚ [q÷t fh‚tk fuðe he‚u [rzÞt‚t Au ? ‚u Ë{òðtu. 46. ftu÷Ët™t ƒkÄthý™t {wÏÞ ½xftu y™u ftu÷Ët™t rðrðÄ «fthtu™e {trn‚e yt…tu. 47. Œn™™e þh‚tu (ƒ¤‚ý™wk ÞtuøÞ Œn™) ÷¾e WŒtnhý ËtÚtu Ë{òðtu. 48. ytŒþo ƒ¤‚ý™e A ÷tûtrýf‚tytu sýtðtu. 49. LÞwÂõ÷Þh rð¾kz™ Œhr{Þt™ Qòo fuðe he‚u Wí…L™ ÚttÞ Au ? ‚u Ë{òðtu. 50. xqkf™tUÄ ÷¾tu : LÞwÂõ÷Þh ¾‚htytu. 51. ËqÞo y™u ‚thtytu{tk Qòo fuðe he‚u Wí…L™ ÚttÞ Au ? ‚u Ë{òðtu. 52. …]Úðe™t ðt‚tðhý™e y„íÞ Ë{òðtu. 53. Äq{fu‚w ftu™u fnu Au ? ‚u™e h[™t sýtðtu. Äq{fu‚w™u …qkAzeÞtu ‚tht ‚hefu þt {txu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au ? 54. ƒúñtkz™e Wí…r¥t rðþu™e {tLÞ‚tytu sýtðtu. 55. M…uRË þx÷™e h[™t Ë{òðtu. 56. M…uRË þx÷ ðzu f]rºt{ W…„úntu™wk «ûtu…ý fE he‚u ÚtE þfu Au ‚u Ë{òðtu. 57. rh{tux Ëu®LË„ W…„ún ðzu fuðt «fth™e {trn‚e {u¤ðe þftÞ ? 58. htËtÞrýf «r¢Þtðu„™wk „trýr‚f r™Y…ý Ë{òðtu. 59. htËtÞrýf Ëk‚w÷™™t r™Þ{™wk „trýr‚f Ë{efhý ‚thðtu. 60. «r¢Þt ðu„ W…h yËh fh‚tk …rhƒ¤tu …ife (i) ½™ …ŒtÚto™e yðMÚtt, (ii) «ýt÷e™t ‚t…{t™™e [[to fhtu. 61. ytnuor™ÞË™tu yurËz-ƒuRÍ rËØtk‚ Ë{òðe ‚u™e ¾t{eytu sýtðtu. 62. ËtuÕðu™e yu{tur™Þt Ëtuzt …Ør‚ Ë{òðtu.
 43. 43. QB-X-11(ST)-D 45 63. f¤e[q™t™tk „wýÄ{tuo sýtðtu. 64. Ët{tLÞ ft[™e ƒ™tðx Ë{òðtu. 65. ƒurË{h fLðxoh …Ør‚Úte Mxe÷™wk Wí…tŒ™ Ë{òðtu. 66. ft[™t ftuE …ý A «fth sýtðe ‚u{™t W…Þtu„tu ÷¾tu. 67. Ã÷tMxh ytìV …urhË™tk A W…Þtu„tu sýtðtu. 68. Ät‚w™t þwrØfhý™e «ðtnefhý™e he‚ ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 69. Ät‚w™e Ër¢Þ‚t ©uýe Ë{òðtu. 70. Ë{òðtu : …]Úðe ‚¥ðtu™tu ¾ò™tu. 71. Ät‚wþt†™tk rðrðÄ ‚ƒ¬t sýtðe Œhuf rðþu xqkf{tk Ë{òðtu. 72. htËtÞrýf rhzõþ™ …Ør‚ Ë{òðtu. 73. Ät‚wytu™tk ¼tir‚f „wýÄ{tuo Ë{òðtu. 74. Ät‚w™e yurËz, õ÷tuhe™ y™u …týe ËtÚtu™e «r¢Þt Ë{òðtu. 75. rðãw‚ htËtÞrýf rhzõþ™ WŒtnhý yt…e Ë{òðtu. 76. yÄt‚w ‚¥ðtu™e y„íÞ ÷¾tu. 77. «Þtu„þt¤t{tk ntRzÙtus™ ðtÞw ƒ™tððt {txu™e he‚™wk ðýo™ fhtu. 78. £tþ …Ør‚ rðþu xqkf{tk {trn‚e yt…tu. 79. yu{tur™Þt™tk htËtÞrýf „wýÄ{tuo sýtðtu. 80. fwŒh‚e ðtÞw yÚtðt ¾r™s‚u÷{tkÚte ËÕVh fuðe he‚u {u¤ððt{tk ytðu Au ? Ë{efhý Ërn‚ Ë{òðtu. 81. ntRzÙtus™™t htËtÞrýf „wýÄ{tuo sýtðtu. 82. htËtÞrýf „wýÄ{o™u ytÄthu Ät‚w-yÄt‚w™tu ‚Vtð‚ ÷¾tu. 83. WíËu[f yux÷u þwk ? swŒt swŒt ºtý WíËu[f™e «r¢Þtytu Œþtoðtu. 84. «tu…u™tu™{tkÚte «tu…u™tu÷ y™u RÚtu™tuRf yurËz{tk Y…tk‚h fuðe he‚u fhþtu ? 85. Ëtƒw y™u rzhxsoLx™e «ûtt÷™ r¢ÞtrðrÄ Ë{òðtu. 86. …tu»tý yux÷u þwk ? «týeË{ …tu»tý Ë{òðtu. 87. ‚ez™t yL™{t„o{tk Út‚e …t[™r¢Þt ðýoðtu. 88. xqkf™tUÄ ÷¾tu : fexftu{tk ïË™yk„tu y™u ftÞo. 89. {™w»Þ{tk ‘ïtËtuåATðtË’™e ¼tir‚f r¢Þt ðýoðtu. 90. xqkf™tUÄ ÷¾tu : {q¤{tk ïË™ðtÞw™e yt…-÷u. 91. y{eƒt{tk …tu»tý …Ør‚ ðýoðtu. 92. «ftþËk&÷u»tý™tu sið Ëk&÷u»tý ‚ƒ¬tu ðýoðtu. 93. xqkf™tUÄ ÷¾tu : ð™M…r‚{tk ¾r™s‚¥ðtu™wk ðn™. 94. hwrÄh ò{e sðt™e r¢Þt ðýoðtu. 95. xqkf{tk Ë{òðtu : hwrÄhsqÚt y™u hwrÄhtÄt™. 96. ÷rËftðtrn™e ‚kºt rðþu Ë{sq‚e yt…tu.
 44. 44. 46 QB-X-11(ST)-D 97. {™w»Þ™t ÓŒÞ{tk hwrÄh™wk ðn™ fE he‚u ÚttÞ Au ? Ë{òðtu. 98. {qºt r™{toý™e r¢Þt ðýoðtu. 99. s÷r™Þ{™ rðþu Ë{sq‚e yt…tu. 100. xqkf{tk Ë{òðtu : hËtÞýt™wð‚o™. 101. xqkf{tk Ë{òðtu : «ftþ yðrÄ. 102. …htð‚eo r¢Þt yux÷u þwk ? rðM‚]‚ Ë{s yt…tu. 103. ytð‚o™ yux÷u þwk ? «ftþt™wð‚o™ Ë{òðtu. 104. ð™M…r‚{tk Ëkf÷™ y™u Ënr™Þ{™ Ë{òðtu. 105. «ftþ yðrÄ rðþu xqkf™tUÄ ÷¾tu. 106. MðÞkð‚eo [u‚t‚kºt™e rðM‚]‚ Ë{s yt…tu. 107. y®÷„e «s™™™e rðrðÄ …Ør‚ytu sýtðe yuf …Ør‚™wk xqkf{tk ðýo™ fhtu. 108. {™w»Þ{tk ®÷„e «s™™ Ë{òðtu. 109. ðM‚er™Þkºtý™e yuf …Ør‚ ðýoðtu. 110. †e{tk É‚w[¢™wk ðýo™ fhtu. 111. {™w»Þ{tk „¼orðftË ðýoðtu. 112. ðt™M…r‚f «s™™ yux÷u þwk ? ftuE …ý yuf f]rºt{ ðt™M…r‚f «s™™™e he‚ ðýoðtu. 113. yuRzTË™tu Vu÷tðtu yxftððt™t ˽™ «ÞtËtu rðþu xqkf{tk ðýo™ fhtu. 114. hk„Ëqºt™e {tºt h[™t ytf]r‚ Œtuhe™u ðýoðtu. 115. s™e™tu rðþu y„íÞ™e {trn‚e yt…tu. 116. LÞqÂõ÷ytuxtRz™t ½xftu rðþu {trn‚e yt…tu. 117. hk„Ëqºttu™t «fth rðþu ™tUÄ ÷¾tu. 118. sirðf Wí¢tkr‚ rðþu xqkf™tUÄ ÷¾tu. 119. ‚w÷™tí{f „¼orðãt™t …whtðtytu Ë{òðtu. 120. yurËzð»tto rðþu xqkf™tUÄ ÷¾tu. 121. ¼qr{«Œq»tý™t Ëútu‚ y™u yËhtu ðýoðtu. 122. Ëwyus Ëthðth™wk ðýo™ fhtu. 123. sirðf rðþt÷™ Ë{òðtu. 124. nðt™wk «Œq»tý™t «fthtu™e [[to fhtu. 125. …Þtoðhý™e ò¤ðýe {txu™e …ÞtoðhýeÞ ËkhûtýÄthtytu sýtðtu. 126. ðM‚e, …Þtoðhý y™u rðftË™t ytk‚hËkƒkÄtu™wk ðýo™ fhtu.
 45. 45. QB-X-11(ST)-E 47 1. ftƒo™ ™u™tuxâwƒ™e h[™t ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 2. ythtuøÞ, hûtý y™u Ë÷t{‚e ÔÞðMÚtt{tk ™u™tuxufT™tu÷tìS™wk «Œt™ Ë{òðtu. 3. «ftþ yux÷u þwk ? «ftþ™wk MðY… Ë{òðtu. 4. Ë{‚÷ yheËt ðzu Út‚wk «ftþ™wk …htð‚o™ Ë{òðtu. 5. yk‚„tuo¤ yheËt {txu 1 1 1 u v f + = ‚thðtu. 6. ÷kƒ½™ ðzu Út‚wk «ftþ™wk ð¢e¼ð™ Ë{òðe, ÷uxh÷ rþ^x M…ü fhtu. 7. ÷uLË™wk Ëqºt 1 v – 1 1 u f = ‚thðtu. 8. …qýo ytk‚rhf …htð‚o™ yux÷u þwk ? ‘{rhr[ft’™e ½x™t Ë{òðtu. 9. ËkÞwõ‚ {tR¢tuMftu…™tu rËØtk‚, h[™t y™u ftÞo…Ør‚ ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 10. yuMxÙtu™tur{f÷ xur÷Mftu…™tu rËØtk‚, h[™t y™u ftÞoØr‚ ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 11. ðtuÕxt™t ftu»t îtht rðãw‚«ðtn™wk ðn™ {u¤ðe þftÞ Au ‚u ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 12. ytun{™tu r™Þ{ Ëtrƒ‚ fh‚t «Þtu„™wk ðýo™ fhtu. ‚thý ÷¾tu. 13. yðhtuÄtu™t Ë{tk‚h òuztý {txu Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ {txu™wk Ëqºt ‚thðtu. 14. yðhtuÄtu™t ©uýe òuztý {txu Ë{‚wÕÞ yðhtuÄ {txu™wk Ëqºt ‚thðtu. 15. ÷tkƒt Ëwhu¾ ðtnf ‚th{tkÚte rðãw‚«ðtn …Ëth fh‚tk Wí…L™ Út‚e [wkƒfeÞ ûtuºthu¾tytu Œþtoð‚t «Þtu„™wk ðýo™ fhtu. [wkƒfeÞ ûtuºt™e rŒþt òýðt {txu ‘s{ýt ntÚt™tu yk„qXt’™tu r™Þ{ sýtðtu. 16. rðãw‚[wkƒfeÞ«uhý rðþu ËrðM‚h Ë{sq‚e yt…tu. 17. R÷urõxÙf {tuxh™tu rËØtk‚, h[™t, ftÞo y™u W…Þtu„tu ytf]r‚Ën ðýoðtu. 18. R÷urõxÙf s™huxh™tu rËØtk‚, h[™t y™u ftÞo…Ør‚ ytf]r‚ Œtuhe ðýoðtu. ‚u™t W…Þtu„ ÷¾tu. 19. ½h{tk ð…ht‚t rðãw‚ …rh…Út™tu ztÞt„út{ Œtuhe ðýo™ fhtu y™u y‹Út„™wk «Þtus™ sýtðtu. 20. Ëtu÷h ËkfuLÿf™tu rËØtk‚, h[™t, ftÞo y™u W…Þtu„ sýtðtu. 21. ðnu‚t …týe™e „r‚ Qòo™tu W…Þtu„ fhe s¤rðãw‚{Útf{tk rðãw‚ Qòo fuðe he‚u {u¤ððt{tk ytðu Au ‚u ËrðM‚h Ë{òðtu. 22. ÷tfzt{tkÚte ftu÷xth, ftu÷„ìË y™u ftuf ([thftu÷) {u¤ððt™e «Þtu„ …Ør‚™wk ðýo™ ytf]r‚ Œtuhe fhtu. 23. ƒtÞtu„ìË Ã÷tLx™t «fthtu sýtðe Œhuf Ã÷tLx™e h[™t sýtðtu. 24. …uxÙtur÷Þ{™t rð¼t„eÞ r™MÞkŒ™ xtðh™e h[™t Ë{òðe ‚u™e ftÞo…Ør‚ ðýoðtu. 25. …uxÙtur÷Þ{™wk rð¼t„eÞ r™MÞkŒ™ fh‚t {¤‚e …uŒtþtu sýtðe ftuE …ý ºtý …uŒtþtu™t „wýÄ{tuo y™u W…Þtu„tu ÷¾tu. 26. {eý™wk fu÷he{qÕÞ þtuÄðt™t «Þtu„™wk ytf]r‚Ën ðýo™ fhtu. rð¿tt™ y™u xufT™tu÷tìS . rð¼t„-E fw÷ „wý : 25
 46. 46. 48 QB-X-11(ST)-E 27. LÞwÂõ÷Þh rhyuõxh™e ytf]r‚ Œtuhe Ë{sq‚e yt…tu. 28. ËqÞo{kz¤™e h[™t fuðe he‚u ÚtE ‚u rð„‚ðth Ë{òðtu. 29. ƒwÄ y™u þw¢™t „ún rðþu xqkf{tk {trn‚e yt…tu. 30. ytftþ„k„t rðþu ËrðM‚h ™tUÄ ÷¾tu. 31. f]rºt{ W…„úntu™e rðrðÄ fûttytu sýtðe sYhe Ë{sq‚e yt…tu. 32. f]rºt{ W…„ún ftu™u fnu Au ? f]rºt{ W…„ún™t ytX W…Þtu„tu sýtðtu. 33. ¼th‚{tk fE ËkMÚtt yðftþ ËkƒkÄe ftÞo¢{tu ‚iÞth fhu Au ? yt ËkMÚttyu «rût fhu÷t W…„úntu y™u yðftþÞt™ rðþu {trn‚e yt…tu. 34. Ëk‚w÷™™tu „r‚þe÷ Mð¼tð WŒtnhý yt…e ytf]r‚ ËtÚtu Ë{òðtu. 35. xqkf™tUÄ ÷¾tu : pH {t…¢{. 36. Ër¢Þ sÚÚtt™tu r™Þ{ ÷¾e Ëk‚w÷™ y[¤tkf™wk „trý‚ef Ë{efhý ‚thðtu. 37. ËÕVtRzÞwõ‚ ft[e Ät‚w™wk ËkfuLÿý ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 38. Ät‚w™tk rðþwrØfhý {txu™e rðãw‚rð¼ts™ …Ør‚ Ë{òðtu. 39. ƒtuõËtRx{tkÚte yuÕÞwr{™t {u¤ððt™e …Ør‚™wk Ë{efhý Ërn‚ ðýo™ fhtu. 40. yuÕÞwr{™t{tkÚte þwØ yuÕÞwr{r™Þ{ {u¤ððt {txu™e ntu÷nuhtWÕx …Ør‚ ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 41. ðt‚¼êe ytf]r‚ Œtuhe Ë{òðtu. 42. …tu÷e{h yux÷u þwk ? ‚u™wk ð„eofhý Ë{òðtu. 43. RÚtu™tu÷™t ytiãtur„f Wí…tŒ™™e ytÄwr™f he‚ ÷¾e ‚u™tk „wýÄ{tuo y™u W…Þtu„tu ÷¾tu. 44. yu{tur™Þt™t ¼tir‚f y™u htËtÞrýf „wýÄ{tuo™e [[to fhtu. 45. …tu»tý yux÷u þwk ? …tu»tý …Ør‚ytu™t rðrðÄ «fthtu ðýoðtu. 46. «ftþËk&÷u»tý™t ‚ƒ¬tytu ðýoðtu. 47. «ftþËk&÷u»tý …h yËh fh‚tk …rhƒ¤tu [[tuo. 48. {™w»Þ™wk …t[™‚kºt ðýoðtu. 49. {™w»Þ™tk ïË™yk„tu™e {trn‚e yt…tu. 50. hwrÄh™e h[™t ðýoðtu. 51. {™w»Þ™t ӌޙe h[™t ðýoðtu. (ytf]r‚ Œtuhðe) 52. ytf]r‚ Œtuhe {™w»Þ™wk WíËso™‚kºt ðýoðtu. 53. WíË„o yuf{™e h[™t ðýoðtu. 54. y{eƒt{tk WíËso™ y™u s÷r™Þ{™ Ë{òðtu. 55. {™w»Þ™t {„s™e h[™t ðýoðtu. 56. xqkf™tUÄ ÷¾tu : «týeytu{tk Ëkf÷™. 57. yk‚:Ëútðe „úkrÚtytu™tu ÏÞt÷ yt…e yk‚:Ëútðtu™tk ÷ûtýtu sýtðtu. 58. y®÷„e «s™™™e rðrðÄ …Ør‚ytu sýtðe ftuE …ý ƒu™wk xqkf{tk ðýo™ fhtu.
 47. 47. QB-X-11(ST)-E 49 59. ð™M…r‚ytu{tk f]rºt{ ðt™M…r‚f «s™™™e rðrðÄ he‚tu ðýoðtu. 60. …whw»t™t «s™™ yðÞðtu™wk ytf]r‚ Œtuhe ðýo™ fhtu. 61. †e™t «s™™ yðÞðtu™wk ytf]r‚ Œtuhe ðýo™ fhtu. 62. É‚w[¢ yux÷u þwk ? rðM‚]‚ ðýo™ fhtu. 63. ðM‚e r™Þkºtý™e rðrðÄ …Ør‚ytu™wk ðýo™ fhtu. 64. {™w»Þ{tk „¼orðftË ðýoðtu. 65. ®÷„r™ùÞ™ ½x™t WŒtnhý ËtÚtu Ë{òðtu. 66. sirðf Wí¢tkr‚™t …whtðtytu xqkf™tUÄ ÷¾tu. 67. DNA™e h[™t {wÆtËh ðýoðtu. 68. s÷«Œq»tý™e ntr™fthf yËhtu sýtðtu. 69. …týe™wk «Œq»tý yxftððt™t W…tÞtu y™u r™Þkºtý Ë{òðtu. 70. nðt™t «Œq»tý™e ntr™fthf yËhtu ÷¾tu. 71. nðt™wk «Œq»tý yxftððt™t W…tÞtu y™u r™Þkºtý ÷¾tu. 72. «Œq»tftu rðþu xqkf™tUÄ ÷¾tu.
 48. 48. QB-X-11(ST)-A 25 262. ™e[u™t{tkÚte fE …ÞtoðhýeÞ Ë{MÞt ™Úte ? (A) ðM‚e rðMVtux (B) ytiãtur„fhý (C) sk„÷tu™tu ™tþ (D) …týe™tu Ëk„ún 263. ™e[u™t{tkÚte fÞt «Œq»tf ƒútuLftRxeË {txu sðtƒŒth Au ? (A) O2 , CO2 (B) CO, CO2 (C) SO2 , NO2 (D) Cl2 , H2 S 264. yuMƒuMxturËË htu„ þu™tÚte ÚttÞ Au ? (A) rËr÷ftu™ (B) ftƒo™ (C) rËr÷ft (D) yuMƒuMxtuË 265. fý MðY…™t «Œq»tftu™t r™Þkºtý {txu fE …Ør‚ ð…htÞ Au ? (A) Œn™ (B) ðux M¢ƒËo (C) ðes «MÚttr…‚ yðûtu…f (D) rðãw‚ rð¼ts™ 266. ™e[u™t{tkÚte fÞwk sið rð½x™eÞ «Œq»tf Au ? (A) …u…h (B) …thtu (C) ËeËwk (D) ytËuo™ef 267. fÞt «fth™wk «Œq»tý Ëqû{ Sðtu y™u {íMÞtu™t {]íÞw {txu sðtƒŒth Au ? (A) s÷ «Œq»tý (B) ¼qr{ «Œq»tý (C) æðr™ «Œq»tý (D) nðt «Œq»tý 268. yurËz ð»tto {txu fÞtu ðtÞw sðtƒŒth Au ? (A) H2 (B) SO2 (C) O3 (D) O2 269. sið yrð½x™eÞ «fth™wk fex™tþf fÞwk Au ? (A) DDT (B) TNT (C) PMT (D) yuf …ý ™nª 270. ‘yuLðtÞh{uLx «tuxuõþ™ yìõx’ fÞt ð»to{tk ½ztÞtu n‚tu ? (A) 1980 (B) 1981 (C) 1983 (D) 1986 271. Ëwyus™wk …týe þwØ fhðt™t ‚ƒ¬t fux÷t Au ? (A) yuf (B) ƒu (C) ºtý (D) [th

×