Entitet, organizacija, baza i access

2,925 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Entitet, organizacija, baza i access

 1. 1. ENTITET
 2. 2. Svet koji nas okružuje može se shvatiti kao sistem entiteta koji su u medjusobnom delovanju.Pod entitetom najčešde podrazumevamo objekat posmatranja koji je važan sa odredjenog stanovišta i koji se može jednoznačno identifikovati tj. izdvojiti iz okoline i opisati.
 3. 3. Entitet može biti:
 4. 4. REALNI OBJEKAT(osoba, mašina, dokument, kuda...)
 5. 5. APSTRAKTAN KONCEPT(mera, količina, boja, radno mesto...)
 6. 6. DOGADJAJ(rodjenje, upis, isplata, prekršaj....)
 7. 7. ODNOS(predmet-nastavnik, muž-žena, lice-preduzede....)
 8. 8. Svaki entitet ima različita svojstva (obeležja). Obeležjima se bliže odredjuje posmatrani entitet. Svaki entitetmože imati više obeležja i obrnuto.Svako svojstvo ima ime i vrednost.
 9. 9. Primer: muž Pera Žena MiraBRAK Broj dece 5 Datum 20/05/2000
 10. 10. Entitet se identifikuje:-imenom skupa entiteta kojem pripada-imenom svojstva entiteta pomodukojeg se posmatrani entitet izdvaja izskupa- vrednošdu imenovanog svojstva.
 11. 11. Svojstva (obeležja) mogu biti ključna i atributivna.Ključno svojstvo (ključ) omogudava idetifikaciju entiteta u skupu entiteta.
 12. 12. Ključevi mogu biti primarni i sekundarni.Primarni ključ omogudava jednoznačnuidentifikaciju entiteta u skupu entiteta.Sekundarni ključevi služe za idetifikacijugrupe entiteta u skupu entiteta.Kao ključevi se obično koriste šifre.
 13. 13. U praksi se, obično, svakom entitetu dodeljujejedan broj.Primer šifre je lični broj gradjana.Npr. broj 2811954710128, osim što omogudavaidentifikaciju odedjene osobe, nosi neke podatke o njoj: prve dve cifre-dan rodjenja,treda i četvrta-mesec rodjenja,od pete do sedme-godina rodjenja,osma republika, deveta-region u okviru republike,deseta do dvanaeste – broj od 000 do 499 dodeljuje semuškarcima, a od 500 do 999 ženama,trinaesta cifra-kontrolni broj.
 14. 14. Atributi doprinose opisu entiteta, ali ne omogudavaju njegovu jednoznačnu identifikaciju.Konkretizacija obeležja (vrednosti atributa, vrednosti imenovanih obeležja) entiteta su podaci.
 15. 15. ENTITET OBELEŽJA KONKRETIZACIJA OBELEŽJAMagacin dužina 200 m širina 50 m visina 25 m lokacija Beograd, Cetinjska 30 stanje zaliha 35000 kapacitet 11000000Dobavljač mesto Kikinda, Zmajeva 34 roba keks učešće u ukupnom 7,56% prometu rok plaćanja 60 dana
 16. 16. Student Ime Prezime Dat.rođenja Mjesto JMBG Zavr.id rođ. škola 1 Pera Perić 11.10. 1980 Osijek 111098037007 - 1 2 Mira Mirić 03.07. 1980 Split 030798038002 Sr. teh. 5 šk. 3 .... .... .... ....
 17. 17. ORGANIZACIJA PODATAKA Pod organizacijom podatakapodrazumeva se logičko predstavljanje i povezivanje podataka.
 18. 18. Informacijaje značenje koje čovek pripisuje podacima u skladu sa opštim dogovorima.
 19. 19. Način stvaranja informacija Davanje smisla Informacijapodaci podacima (obrada)
 20. 20. Šta su to podaci?• Podatak može da čini tekst, brojevi, slike, pačak i zvuk ili video snimak.• Sami po sebi, podaci nam ne znače puno, akone znamo njihovu interpretaciju.• Na primer podaci: Petar, 15000, 10 ne značeništa. Ali ako kažemo: "Prodavac Petar godišnjeprosečno prodaje robe u vrednosti 15000$ injegova zarada je 10% od prodate vrednosti.",onda podaci postaju informacije.
 21. 21. Podacise fizički zapisuju i čuvaju na nosiocima kao što su: CD, disk, flash memorija itd.....
 22. 22. Logičke jedinice predstavljaju zbir slogova irazlikuju se tri nivoa logičkih jedinica:polje – najmanja logička jedinica podataka,ima svoje ime, svoju vrednostlogički zapis – skup polja koja se odnose naisti pojamlogička datoteka – skup zapisa čini datoteku
 23. 23. Bit je najmanji element prikaza podataka u računaru iuzima vrednosti 0 ili 1.Bajt je najmanja adresibilna jedinica koja sadrži 8 bita ipredstavlja jedan karakter.Polje ili atribut predstavlja se sa jednim ili više bajtova.Zapis sadrži skup atributa o jednom objektu, na primeratributi jednog studenta su: broj indeksa: 50/90, ime iprezime: Petar Petrovid, semestar: 2.Datoteka je kolekcija različitih zapisa, a koje pripadajujednom objektu.Baza podataka je kolekcija povezanih datoteka.
 24. 24. BAZA PODATAKA
 25. 25. Danas veliki značaj imaju podaci i njihovo osmišljavanje uinformacije. Međutim, prisutan je problem njihovogorganizovanja zbog često veoma velikom obima.Da bi se podaci organizovali, potrebno je projektovatibaze podataka.Podaci se mogu organizovati i na klasični način, prekodatoteka, ali baze podataka, pravilno projektovane imajudanas veoma veliki značaj tako da se koriste češde.Baza podataka predstavlja osnovu za dobijanjeinformacija, predstavlja vedi skup međusobno povezanihdatoteka.
 26. 26. Pristup i korišćenje podataka iz baze podataka je omogudeno specijalnim programima koji se nazivajusistemi za upravljanje bazom podataka. (DBMS – Data Base Management Systems)
 27. 27. Korišdenjem koncepta baze podataka- smanjuje se dupliranje podataka(redudantnost),- korišdenje podataka nije uslovljenopoznavanjem unutrašnje organizacije bazepodataka,- postojedi program ne moraju se ponovopisati pri uvodjenju novog softvera ihardvera,- lakše se proširuje novim podacima.
 28. 28. Primenom ovog koncepta organizacijeostvaruje se zahtev za nezavisnošdupodataka.Nezavisnost podataka odnosi se narazdvajanje fizičke od logičkestrukture podataka u smislu izmenejedne bez uticaja na drugu strukturu.
 29. 29. Bazom podataka se obezbedjuje iintegritet, odnosno da podaci budu ispravni, potpuni, zaštideni i da seomogudi njihova tajnost i sigurnost
 30. 30. Jednostavno komuniciranje sa bazom podataka preko jezika bliskih korisniku, kako bi se neprofesionalni korisnici neposredno uključili u razvojinformacionog sistema, a profesionalnim programerima značajno povedala produktivnost.
 31. 31. Prema logičkoj strukturi podataka, baze podataka, mogu biti: hijerarhijske, mrežne, relacione i objektne.
 32. 32. Relacione baze podatakasastoje se od relacija (veza) –medjusobno povezane tabele.
 33. 33. Poznatiji sistemi za upravljanje bazom podataka su Microsoft Access, SQLServer, IBM DB2, Oracle i mnogi drugi.
 34. 34. MICROSOFT ACCESS
 35. 35. MS Access je deo softverskog paketaMs Office što podrazumeva isti sistemrada, prečice na tastaturi, razmenainformacija.Ms Access je povezan sa ostalimOffice-ovim programima zahvaljujudiprogramu OLE (Object Linking andEmbending)
 36. 36. Microsoft Access je sistem za upravljanje bazom podataka, ili DBMS (data base management system).Ovaj sistem pomaže da upravljate zapamdenim podacima u bazipodataka smeštenoj na računaru
 37. 37. Podaci baze podataka mogu biti slededi: imena i adrese evidencija poslovnih kontakata; kupci;trgovački prospekti zaposleni, informacije o personalu fakture, uplatnice i knjigovodstvo biblioteke i kolekcije planovi, rezervacije i projekti...........
 38. 38. Bazu podataka ne čine samo podaci.Ona sadrži i objekte koji pomažu da upravljate podacima.
 39. 39. Tipovi objekata baze podataka su: TABELA (TABLE) UPIT (QUERI) OBRAZAC(FORM) IZVEŠTAJ(REPORT) MAKRO (MACRO) MODUL (MODUL)
 40. 40. TABELA (Table)Tabele su osnovne strukture u Accessovoj bazi podataka, jer se u njima pamte podaci. U okviru tabele podaci se organizuju u polja (kolone) i zapise (vrste).
 41. 41. UPIT (Query) - alatka za postavljanje pitanja o podacima utabelama i za izvršavanje akcija nad podacima. --- mogu se koristiti i za kombinovanje, ili spajanjepodataka iz više različitih, ali povezanih tabela. --- mogu pomodi i prilikom promena, brisanja idodavanja vede količine podataka u jednomkoraku.- mogu se koristiti kao osnova za obrasce iizveštaje.
 42. 42. OBRAZAC (FORM )Forme (obrasci) omogudavaju da prikazujete i unosite podatke u prikladnom formatu koji podseda na obrasce koji se popunjavaju.
 43. 43. IZVEŠTAJI (REPORT)Izveštaji omogudavaju štampanje, ili prikazivanje podataka u korisnom formatu.
 44. 44. MACRO Makro je skup instrukcija koji automatizuje zadatak koji se često izvršava. Kada pokrenete makro, Access izvodi akcije iz makroa onimredosledom kojim su navedene. Npr.Makroi za automatsko otvaranje baze podataka, za obradu porudžbina, za otvaranje upita i sl...
 45. 45. Modul (Module)kao i makro omogudava automatizaciju, ali mnogo napredniju, jer se u njemu, kao razvojna platforma, koristi VBA, u obliku procedura tipa Sub i Function, koje su naraspolaganju celom projektu. Za razliku od makroa moduli omogudavaju precizniju kontrolu nad preduzetim akcijama izahtevaju iskustvo u programiranju u VBA (Visua/ Basic for Applications).
 46. 46. Bez makroa i modula baza podataka je INTERAKTIVNA. Sa njima se pretvara uAUTOMATIZOVANU APLIKACIJU baze podataka.
 47. 47. Ms Access čuva objekte aplikacija(tabele, upite...) u okviru datotekebaze podataka koja ima ekstenziju .accdb
 48. 48. Prednosti korišdenja MS ACCESS-a• MS ACCESS je savremena baza podataka kojaomogudava da, zajedno sa Word-om, Excel-om,PowerPoint-om i Mail-om, potpuno automatizujetesvoje poslovanje.• MS ACCESS je modna alatka za upravljanje,organizovanje, čuvanje, sortiranje i pretraživanjepodataka.• MS ACCESS je jednostavan za upotrebu, lako se uči ine zahteva da korisnik bude profesionalac za bazepodataka.• MS ACCESS dozvoljava izmene u bazi podataka i ondakada ste uneli podatke.

×