แผนการสอน

5,738 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการสอน

  1. 1. สื่อ ที่ใ ช้ ชุดการสอน เรื่อ ง ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ นัก เรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำา นวน 30 คนวัต ถุป ระสงค์ 1. อธิบายความหมายและความแตกต่างของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 2. เขียนภาพและอธิบายลักษณะและส่วนประกอบของรูป เราขาคณิตได้กิจ กรรมการสอนขั้น นำา (20 นาที)1. ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปเราขาคณิตโดยวิธีการถาม-ตอบ นักเรียนคงได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจุด เส้นตรง รังสี มุมต่างๆ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม พีระมิด ลูกบาศก์ปริซึม ทรงกลม ทรงกระบอกซึ่งในเรื่องนี้ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับรูป เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ก่อนอื่นเรามาทราบ ก่อนว่ารูปเรขาคณิตแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้าง 1.เส้นเป็นรูปเรขาคณิต 1 มิติใช้แสดงอะไรค่ะ ? 2.สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปเราขาคณิตกี่มิติ ประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วใช้แสดงขนาดใช่หรือ ไม่ค่ะ? 3.รูปเรขาคณิต 3 มิติประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ? 4.นักเรียนทราบไหมค่ะว่ารูปเรขาคณิตมีกี่ ชนิด?5.นักเรียนคิดว่าการนำากระดาษซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติมาวางซ้อนกันให้ทับกันสนิทหลายๆ แผ่น จะเห็นความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติได้หรือไม่ค่ะ? แสดงตัวอย่างให้เห็นบนกระดาน
  2. 2. กระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ กระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ ที่นำามาซ้อนกัน ทบทวนความรู้นักเรียนว่า แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อนำามาซ้อนกันและให้ทับกันสนิท จำานวนหลายๆ แผ่นดังรูปบนกระดาน จะเห็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยม และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ กระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ กระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติที่นำามาซ้อน กัน3. สนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยการยกตัวอย่างของสิ่งต่างๆ ได้แก่3.1 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ ในชีวิตประจำาวัน เช่น 1.พื้นผิวของโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2.ผิวหน้าตัดแตงโมเป็นรูปวงกลม 3.2 ตัวอย่ารูปเรขาคณิต 3 มิติในชีวิตประจำาวัน เช่น 1.ลูกบอล 1 ลูก เป็นทรงกลม 2.แตงโม 1 ผล เป็นทรงกลม
  3. 3. 3.กล่องนม 1 กล่อง เป็นปริซึมสี่เหลี่ยม มุมฉาก 4.กระป๋องนำ้าผลไม้ 1 กระป๋อง เป็นทรงกระบอกขั้น สอน ( 60 นาที )1. อธิบายการเขียนภาพและ อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตในตัวอย่างที่ 1, ตัวอย่างที่ 2 , ตัวอย่างที่ 3 และตัวอย่างที่ 4 ในชุดการสอนตัว อย่า งที่ 1 จงเขียนภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติที่แสดงลักษณะของหนังสือวิธ ีท ำา รูป เรขาคณิต สามมิต ิท ี่แ สดงลัก ษณะของหนัง สือ เนื่องจากหนังสือมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ มีความกว้างความยาวและความหนา เมื่อเขียนรูปโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้บนกระดาษได้เป็นดังนี้
  4. 4. ลัก ษณะของหนัง สือ เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หน้าปกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขอบปกเป็นส่วนของเส้นตรง มุมทุกมุมที่เกิดจากขอบปกและขอบสันเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับ 90 องศา มุมของหนังสือเป็นมุมฉาก แต่จากรูปจะเห็นว่า เมื่อเขียนรูปเพื่อให้มองเห็นเป็นมุมฉาก จะต้องเขียนไม่ให้เป็นมุมฉาก ขอบปกหรือขอบสันหนังสือที่มองเห็นจากด้านหน้า จะเขียนแทนด้วยเส้นทึบ ส่วนขอบปกหรือขอบสันหนังสือที่มองไม่เห็นจากด้านหน้าจะเขียนแทนด้วนเส้นประตัว อย่า งที่ 2 จงเขียนภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติที่แสดงลักษณะของแก้ววิธ ีท ำา รูป เรขาคณิต สามมิต ิท ี่แ สดงลัก ษณะของแก้ว เมื่อเขียนภาพของแก้วนำ้าจะต้องเขียนปากแก้วและก้นแก้วให้เป็นวงรี ใช้การแรเงาหรือเส้นประช่วยให้มองภาพเป็นสามมิติ ดังรูป

×