หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

5,115 views

Published on

unit 11

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,115
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

 1. 1. การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ Asst.Prof.Dr.Sangkom Pumipuntu Vice President Mahasarakham University
 2. 2. บทบาทและความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
 3. 3. การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งเป็นคนดี มีปัญญา มีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าหาก การบริหารจัดการศึกษาประสบความสำเร็จในการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพ คนที่มีคุณภาพเหล่านั้นก็จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและมีสันติสุข
 4. 4. ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ <ul><ul><li>1. ใช้คนทำงานเท่าเดิม แต่ได้งานเพิ่ม มากขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>2. ได้งานเท่าเดิม แต่ใช้คนทำงานน้อยลง </li></ul></ul>
 5. 5. ความหมายของ “ นวัตกรรม ”และ “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” นวัตกรรม ( Innovation ) หมายถึง วิธีการใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ ซึ่งไม่เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อน อาจเป็นวิธีการใหม่ที่ใช้ครั้งแรก หรืออาจเป็นวิธีการใหม่ที่เคยใช้ในหน่วยงานอื่นมาแล้วก็ได้
 6. 6. ความหมายของ “ นวัตกรรม ”และ “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ “ IT ” หมายถึง เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ( Data ) และประมวลผลข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ ( Information ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 7. 7. เทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. เครื่องมือ ( Hardware ) 2. วัสดุ ( Soft ware ) 3. นวัตกรรม ( Technology )
 8. 8. หมายถึง อุปกรณ์ที่เป็นตัวเครื่องต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพโปร่งใส เครื่องเทปวีดิทัศน์ เครื่องเทปเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เครื่องมือ ( Hard ware )
 9. 9. หมายถึง วัสดุที่ต้องนำไปใช้กับเครื่องมือ ( Hard ware ) ต่าง ๆ เช่น เป็นตัวเครื่องต่าง ๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ใช้กับเครื่องฉายภาพยนตร์ ฟิล์มสไลด์ ใช้ กับเครื่องฉายสไลด์ แผ่นใสใช้กับเครื่องฉายภาพโปร่งใส ม้วนวีดิทัศน์ใช้กับเครื่องเทปวีดิทัศน์ ม้วนเทปเสียงเครื่องใช้กับเทปเสียง โปรแกรมและข้อมูล ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น วัสดุ ( Soft ware )
 10. 10. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ “ IT ” หมายถึง เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ( Data ) และประมวลผลข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ ( Information ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology )
 11. 11. ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) 1. ข้อมูล ( Data ) หมายถึงข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาจากที่ต่าง ๆซึ่งยังนำมาใช้งานไม่ได้ เช่น การสำรวจความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ได้ ถือเป็นข้อมูลดิบ 2. สารสนเทศ ( Information ) หมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบการทำงาน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 12. 12. บทบาทและความสำคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ปัจจุบัน ผู้บริหารในวงการศึกษา ได้นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษากันมากขึ้น อาทิเช่น 1. การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ 2. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทางไกล 3. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 1.1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 13. 13. 4. การสร้างเครือข่ายข้อมูล ( Network ) ด้วยระบบสารสนเทศ 4.1 เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศได้มี และได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.2 เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพ ฯและ ต่างจังหวัดเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายข้อมูลระหว่างโรงเรียน 4.3 เพื่อให้โรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเอกสาร สื่อการสอนและดัชนีห้องสมุดระหว่างโรงเรียน 4.4 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ในระดับโรงเรียนได้เข้าถึงศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ และห้องสมุดอินเตอร์เน็ต 4.5 เพื่อให้ครูอาจารย์สามารถติต่อกับครูในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 14. 14. 5. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 5.1 อินเตอร์เน็ต ( Internet ) เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการอื่น ๆ จากที่ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic ) หรือ ( E-mail ) เพื่อใช้รับส่งข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และส่งงานให้ครูอาจารย์ตรวจ 5.3 การจัดทำ ( Website ) ของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา 5.4 การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
 15. 15. 5. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 5.5 การทำ ( Power Poit ) เพื่อใช้ในการสอนของอาจารย์ และนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 5.6 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction ) หรือ ( CAI ) เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองจากคอมพิวเตอร์ 5.7 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Learning ) หรือ E-Learning เป็นการเรียนทางไกล ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ 5.8 ห้องเรียนอัจฉริยะ ( Electronic Classroom ) หรือ E-Classroom เป็นการจัดระบบบริหารจัดการห้องเรียน ที่ใช้การเรียนการสอนแบบ On-Line
 16. 16. 5. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 5.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- B ook ) และห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ ( E- Library ) เพื่อเสริมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป 5.10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ “ ICT ” ( Information and Communication ) เพื่อพัฒนาการศึกษา
 17. 17. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มียุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ 1. การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 2. การใช้ ICT เพื่อการบริหารและการบริการทางการศึกษา 3. การผลิตและการพัฒนาบุคลากร 4. การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา
 18. 18. จบการนำเสนอ

×