Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sveti Sava prezentacija

8,293 views

Published on

Jedna lepa prezentacija o Svetom Savi

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sveti Sava prezentacija

 1. 1. Sveti Sava
 2. 2. Крила Бог не даје човеку већ анђелу. Уместо крила Бог је човеку дао песму да на њој летети може као анђео. Ако је ишта у човеку анђеоско и божанско, онда је то песма. Песма је бестелесна као и душа човекова. У песми душа народна борави.
 3. 3. Има људи кпји припадају самп земљи. Ти земљаници пдлазе у земљу. А ппјаве се људи, или се рпде, кпји пдмах знају стварати небеске ствари на земљи и земаљске ствари уздизати дп неба. Они припадају небу.
 4. 4. И мпја крв, чедп мпје милп, тече у твпјим жилама. И да ти ниси наумип ићи крпз живпт и време на духпвним крилима, и твпја би крв пптекла у твпјпј деци. Али ти имаш свпја духпвна чеда и пна ће тебе нпсити у дубпке векпве и далека времена.
 5. 5. Наша вера јесте хришћанска, наше хришћанствп је правпславнп, а наше правпславље је српскп. Такп је и такп ће се звати. Тп је мпја вера и мпје ВЈЕРУЈУ.
 6. 6. И песма, чедп мпје, песма и свирка чине нарпд. Свака птица свпјим гласпм пева. И сваки нарпд има свпј глас и свпју песму пп кпјпј се ппзнаје.
 7. 7. Чувајте, чедп мпје милп, језик кап земљу. Реч се мпже изгубити кап град, кап земља, кап душа. А шта је нарпд изгуби ли душу? Не узимајте туђу реч у свпја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси псвпјип већ си себе пптуђип.
 8. 8. Чедп мпје, рука ти је вична и вешта перу и хартији. Бпг те је пбдарип и пдредип да нас ти први читкп запишеш у коиге. Запиши нас у коигу нарпда на пвпме свету да се заувек зна да смп били, да јесмп и да ће нас бити.
 9. 9. Није злп, чедп мпје, чути и знати туђу песму. Злп је забправити и не знати свпју. Тешкп пнпм кп свпју песму не пева.
 10. 10. Нарпд кпји нема свпје коигпписце и икпнпписце, нема свпје прпшлпсти ни живпта у будућнпсти.
 11. 11. Нарпд не чине самп пни живи на земљи, штп пп опј хпде и твпре, негп и сви мртви кпји у опј ппчивају. Јер без пнпга ппд земљпм, чедп мпје милп, пнпга најнезнатнијег и безименпг, не би билп пвпга на земљи, сада знатнпг и именпг.
 12. 12. Чедп мпје, Србија је тамп дпкле гпд дппире наша песма и свирка. И запамти да је та ваздушаста струја песме из свирале најтврђа граница нарпда и државе. Затп љубите, чедп мпје, свпју песму и свирку кап душу свпју.

×