Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upotreba RSS kanala

708 views

Published on

Rezultati ankete o upotrebi RSS kanala (decembar 2011.)

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Upotreba RSS kanala

  1. 1. Upotreba RSS kanalaRezultati ankete sprovedene online dana 22.12.2012. Sandra Kravić, agencija za digitalni marketing Šnajderaj info@snajderaj.com www.snajderaj.com
  2. 2. Da li Vam je poznat termin "RSS Feed"? 9% Da Ne 91%Očekivano, najveći procenat – i to čak 91% -anketiranih poznaje termin RSS Feed.
  3. 3. Da li koristite "RSS Feed" za praćenje objava sa veb sajtova? Da, to mi je jedini način na koji pratim objave 10% 20% Da, kao jedan od načina na koji pratim objave 11% Nisam do sada koristio/koristila, ali ću početi 59% Nisam do sada koristio/la i ne planiram da počnemUkupno 69% anketiranih se izjasnilo da koristi RSS kanal zapraćenje objava sa veb sajtova, još 11% se izjasnilo da do sadanije koristilo, ali planira, dok 20% nije do sada koristilo, i neplanira upotrebu RSS kanala.
  4. 4. Koliko (okvirno) pratite RSS objava (veb sajtova putem njihovih RSS kanala)? 17% Nijedan 30% 1-5 veb sajtova 22% 6-15 veb sajtova 15% do 50 veb sajtova 16% više od 50 veb sajtovaProcenat anketiranih čiji je odgovor da ne prati nijednu RSS objavu(30%) se podudara sa rezultatima na prethodno pitanje, gde je 31%odgovorilo da nije do sada koristilo RSS kanal.Do 15 objava prati ukupno 31% anketiranih, 22% je onih koji pratedo 50 objava, a 17% anketiranih prati više od 50 veb sajtova putemnjihovog RSS kanala.
  5. 5. Da li koristite Google Reader ili neki sličan agregator RSS kanala? 19% Da, Google Reader 12% Da, neki drugi 54% Ne, ali ću početi Ne i ne planiram 15%Ukupno 69% anketiranih koristi agregator RSS sadržaja kako bipratili objave, a čak 54% u tu svrhu koristi Google Reader.Oni koji ne koriste nijedan agregator, ali planiraju da počnu saupotrebom čine 12% anketiranih, dok je 19% onih koji neplaniraju upotrebu RSS agregatora .
  6. 6. Koliko često proveravate agregator RSS? Svakodnevno 34% 39% Nekoliko puta nedeljno Nekoliko puta mesečno 8% Nikad 19%Agregator RSS svakodnevno proverava 39%, dok njih 19% čini to nekoliko putanedeljno, a 8% nekoliko puta mesečno.Procenat onih koji nikada (do sada) nisu proveravali agregator RSS (34%) se manje-više podudara sa procentom onih koji ne koriste (31%) taj vid praćenja objava (19%onih koji to i ne planiraju da počnu + 12% onih koji do sada nisu koristili, ali imaju uplanu).

×