Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine

43 views

Published on

http://www.finantskoolitused.ee/ Valik Sander Karu 22-23. mai 2017.a. avaliku koolituse "Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine" slaide

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine

 1. 1. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 1 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 6- 7.06.2017, 2 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 13-14.06.2017, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 22- 24.08.2017, 3 päeva Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 11.09.2017, 1 päev Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, 12-14.09.2017, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, 12-13.09.2017, 2 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 2-3.10.2017, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 2-5.10.2017, 4 päeva Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 23-24.10.2017, 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, 25-26.10.2017, 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, 25-27.10.2017, 3 päeva Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 2017 II pa, täpsustub, 2 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, II pa 2017, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, II pa 2017, 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 2. 2. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Tere tulemast koolitusele: TEKKEPÕHINE JA TEGEVUSPÕHINE EELARVESTAMINE 22-23.05.2017.a.
 3. 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal Sander Karu raamatud 3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 5. 5.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  värskendanud eelarvestamise, teadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest  lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel,  leidnud võimalusi tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 6. 6.  Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted  Eelarvete koostamise eesmärgid  Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve  Eelarvestamine juhtimissüsteemis  Prognoosimine ja eelarvestamine  Eelarvete koostamise meetodid.  Eelarvekorraldus  Eelarvesegmentide moodustamine  Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine  Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides  Ettevalmistused eelarvete koostamiseks.  Strateegiline eelarvestamine ja strateegiate valik  Strateegiline modeleerimine  Väärtusahela analüüs  Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)  Traditsioonilise eelarve koostamine  Põhitegevuse eelarvete koostamine  Põhitegevuse eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)  Tulude eelarvestamine ja hinnakujundus  Müügieelarvete koostamine  Millele keskenduda müügieelarvete koostamisel?  Riskide hindamine KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad (1) 6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 7. 7. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 7 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 8. 8.  Põhitegevuse (kulude) eelarvete koostamine  Materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine  Tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine  Üldkulude ja üldkulude eest väljamaksete eelarvestamine  Investeeringute mõju omahinnale (kuludele)  Finantseelarvete koostamine  Investeeringute eelarvestamine  Eelarvestatud kasumiaruanne  Rahakäibe (rahavoogude, kassavoogude) prognoosimine ja eelarvestamine  Projektide eelarvestamine  Praktiline ülesanne projekti kasumi ja rahavoogude eelarve koostamiseks  Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine traditsioonilisel meetodil (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)  Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas  Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)  Traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused  Praktiline ülesanne: Tegevuspõhise eelarve koostamine  Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine  Paindlikud eelarved controllinguks  Sihtkuluarvestus  Kaizen eelarvestamine  Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)  Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine  Eelarvete kasutamise stiil  Miks eelarvetest ei ole kasu?  15 soovitust eelarvete koostamiseks KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad (2) 8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 9. 9. TEST 3 9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda: A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile 9. Olulisemad eelarved koostatakse: A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest) B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega) C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist 10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis: A. 300000 € B. 300000 EEK miinus tulumaks 78000 € C. 300000 EEK pluss tulumaks 78000 € D. 147895 € E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
 10. 10. EELARVESTAMISE OLEMUS, VAJADUS, KORRALDUS (EA3, VG) 10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee G1: Mida mõistame eelarvestamise all ning kellele ja miks on eelarvestamine vajalik? G2: Kuidas korraldada eelarvestamist organisatsioonis? JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT JA ARUTELU
 11. 11.  Eelarve (budget) - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates (Karu 2004, lk 25).  Eesti keelses erialases kirjanduses on kasutatud mõistet „eelarve“ sageli samas kontekstis mõistega „plaan“.  Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks (budgeting).  Eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused moodustavad eelarvestamissüsteemi (budgeting system). EELARVED, EELARVESTAMINE, EELARVESTAMISSÜSTEEM 11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis,
 12. 12. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 12©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 13. 13. EELARVESTAMISE TERMINID: PRAKTILINE TEGEVUS 13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  …………………on eelarve, mis võimaldab eelarvestada tulusid ja kulusid konkreetsel tegevustasemel.  ………………….on eelarve, mis võimaldab eelarvestada tulusid ja kulusid erinevatel tegevustasemetel  .......................................................on eelarvestamise meetod, mis võtab järgnevate perioodide eelarvestamisel aluseks baasperioodi (oodatavad) tegelikud tulemused ja kasutab neid eelarvestamisel "baasina". Baasist lähtuva meetodi kasutamisel leitakse eelarveperioodi näitajad baasperioodi vastavat näitajat korrigeerides.  ………………………………………………………………………….on eelarvestamise meetod, mille korral on iga tegevuse ja/või ressursi esialgne eelarve null. Nullbaasiga eelarvestamise kasutamisel hinnatakse enne eelarvesse lülitamist konkreetse tegevuse ja ressursi vajadust ning alles siis lülitatakse see eelarvesse.  ………………………………………………………………………….on eelarvestamise meetod, mille käigus tehakse järgneva perioodi eelarved. Kui eelmine eelarveperiood lõpeb (või vahetult enne eelmise eelarveperioodi lõppu), koostatakse järgneva perioodi eelarve.  …………………………………………………………………. on eelarvestamise meetod, mille käigus erinevate perioodide eelarveid (rolling budgets, continuous budgets) uuendatakse pidevalt, lisades uue ajaperioodi (nagu näiteks nädal, kuu, kvartal, aasta, 3 aastat, 5 aastat) ja jättes kõrvale just lõpetatud perioodi.
 14. 14. PIDEVEELARVESTAMINE (PIDEVPROGNOOSIMINE) 14©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee aasta 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 5 Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 303
 15. 15.  Eelarvejuhend (koondeelarve koostamise juhend) (budget manual) on organisatsiooni poolt heaks kiidetud eelarve poliitikate ja protseduuride kokkuvõte, mis koondab kokku kõik eelarvestamisprotsessi aspektid ja sisaldab kõiki eelarve koostamiseks vajalikke olulisemaid nõudeid.  Eelarvejuhend on üks organisatsiooni tegevusjuhenditest, mis peaks ühilduma organisatsiooni visiooniga ja missiooniga ning sobima organisatsiooni efektiivseks juhtimiseks vajaliku juhtimisstiiliga.  Eelarvejuhendi väljatöötamine ja arendamine võib koosneda alljärgnevatest tegevustest:  eelarvejuhendi sisu kindlakstegemine,  vastutuse määratlemine eelarvejuhendi koostamise eest,  eelarvejuhendi kinnitamine,  eelarvejuhendite jaotamine eelarveprotsessis osalejatele,  eelarvejuhendite läbivaatamine, arendamine ja muudatuste tegemise kord. Eelarvejuhend ja selle väljatöötamine 15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu jt, 2007. Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
 16. 16. STRATEEGILINE JUHTIMISSÜSTEEM 16©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee TASAKAALUS TULEMUSKAART visiooni ja strateegia selgitamine ja lahti mõtestamine strateegilise tagasiside ja õppeprotsessi organiseerimine planeerimine, eesmärkide ja prioriteetide seadmine strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute seostamine ja kommunikeerimine Allikas: Kaplan, R., Norton, D. 2001. The Strategy-focused organisation, p.24 VISIOONI JA PIKAAJALISE STRATEEGIA ELLUVIIMISEKS
 17. 17. TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE 17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee mõõdetavate kriitiliste edufaktorite valimine sobivate mõõdikute valimine mõõdikutest põhjus-tagajärg ahelate kujundamine igale mõõdikule sihtväärtuse leidmine mõõtmisstandardite püstitamine mõõdikute kasutamise analüüsimine Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 92
 18. 18. EELARVESTAMISE TERMINID 2: PRAKTILINE TEGEVUS 18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  ………………………………………………………….. - eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul põhitegevuse käigus valmistatud toodete, osutatud teenuste või müüdud kaupade kogused, mis on vajalikud müügieelarvete täitmiseks ja eelarvestatud varude tagamiseks.  ……………………………………………………………. - eelarve, milles näidatakse eelarveperioodil tootmisprotsessis tekkivaid eelarvestatud üldkulusid.  …………………………………………………………………… - eelarve, milles eelarvestatakse turustusfunktsiooni täitmiseks tehtavaid kulusid.  ………………………………………………………… - eelarve, milles eelarvestatakse tööjõuvajadust ja sellega kaasnevaid kulusid.  ………………………………………………………. - eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul toodetud ja müüdud toodangule tehtavaid kulusid.  ………………………………………………….. - eelarve, milles, lähtudes müügieelarvetest ja erinevatest (tootmis)prognoosidest, eelarvestatakse vajalik tootmismaht ühikutes erinevate toodete/teenuste lõikes.  ………………………………………………… - eelarve, milles eelarvestatakse iga toote/teenuse ehk kulukandja müügist saadav kasum ja/või jääktulu.
 19. 19. AVALIK SEKTOR: Hierarhiline seos asutuste KA ja valitsemisala tegevuspõhise ea vahel 19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Hierarhiline seos asutuste kuluarvestuse ja valitsemisala tegevuspõhise eelarve vahel
 20. 20. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 21. 21.  kulukogum (kulude pool) (cost pool)  kulukäitur (cost driver, allocation base)  kulude hindamine (cost estimation)  kulude käitumine (cost behaviour)  kulu (expense)  kulutus, väljaminek (cost)  kulude mõõtmine (cost measurement)  kuluelement (cost item, cost element)  kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) (cost center, expense center)  kuluobjekt (kulukandja, arvestusobjekt, kuluühik) (cost object, cost unit)  kulude paigutamine (cost allocation, ingl; tracing, am)  kuluvoog (cost flow)  kulude jaotamine (üldkulude jaotamine, kaudkulude jaotamine) (overhead absorption, assigning indirect cost, apportioning)  kululiik (type of cost, expense item, cost item, cost category, expenditure category) KULUARVESTUSE MÕISTED 21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 22. 22. VASTUS 4: Töötaja palk ja kinnipidamised märtsis:  Kogumispension:  Töötaja töötuskindlustus:  Tulumaks:  Väljamakstav palk: VASTUS 5: Tööjõukulu märtsis:  Palk:  Sotsiaalmaks:  Tööandja töötuskindlustus:  Kokku palgafond:  Puhkusetasu reserv: VASTUS 6: Kulude eelarve ja rahakäibe prognoos perioodiks jaanuar kuni mai 20XX: ÜL 1 VASTUSED: PALGAKULUDE EELARVESTAMINE 22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee jaanuar veebruar märts aprill mai reserv Tööjõukulude eelarve Rahakäibe Prognoos
 23. 23. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 24. 24. FINANTSEELARVETE KOOSTAMISE PROTSESS 24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee INVESTEERINGUTE EELARVE EELARVESTATUD BILANSS RAHAKÄIBE EELARVE EELARVESTATUD RAHAVOOGUDE ARUANNE EELARVESTATUD KASUMIARUANNE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 171
 25. 25. ÜL: PROJEKTI EELARVE JA RAHAKÄIBE PROGNOOS (vastus) 25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 26. 26. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Laekumised klientidelt Maksed Kokku rahavood äritegevusest RAHAVOOGUDEARUANNE (OTSEMEETODIL) RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus Kokku rahavood investeerimistegevusest RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Aktsiate emiteerimine Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
 27. 27. ÜLESANNE: TEGEVUSPÕHINE EELARVESTAMINE 27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee IT kulude määr € /masintunni kohta Masintunnid kokku: Tegevused (kvaliteedikontroll ja häälestus), millel on sama kulukäitur (tootmistsükkel), kogutakse kogumitesse (poolidesse): Kvaliteedikontrolli kulud Häälestuskulud KOKKU: Tootmistsüklite arv kokku: POOL`I määr VÕI Kvaliteedikontrolli kulude määr: Häälestuskulude määr: POOL`I üldkulu = POOL`I määr * kasutatud kulukäiturite arv Materjali ettevalmistuse kulude määr: (komponentide arv perioodil = 25*8+25*5+250*8+250*6 = 3825)
 28. 28. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask) 28©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Teie ees on raamat eelarvestamisest – valdkonnast, mida on nimetatud represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler: budgets – tools of repression) ja Ameerikale hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General Electric: budgets – the bane of America), kuid mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii kasumile suunatud kui ka kasumile mittesuunatud organisatsioone nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.  Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 29. 29. MIKS EELARVETEST EI OLE KASU? 29©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  puudulik arusaam eelarvestamise eesmärkidest ja tähtsusest  organisatsiooni eesmärgid on ebaselged, prioriteedid määratlemata  eelarved ei ole seotud organisatsiooni väljunditega (olulisemate kulukandjatega)  keskendutakse valedele või ebaolulistele mõõdikutele  strateegiad ei ole seotud eelarvetega  eelarved ei kindlusta nüüdisaegsete juhtimisotsuste tegemiseks vajalikku infot (vähe kasutatakse nullbaasiga, pidev- ja kohanduvat eelarvestamist ning paindlikke eelarveid)  ebareaalsed eelarved (kellele ja miks kasulik?)  liigne keskendumine minevikule (ära ületähtsusta minevikku - mineviku sündmused ei pruugi korduda ja keskkond meie ümber muutub pidevalt)  töötajate tööülesandeid ei seostata eelarvetega  töötajaid ei kaasata eelarvestamise protsessi  puuduvad tulemuste saavutamist toetavad motivatsioonisüsteemid (kiputakse koostama „lõtvu eelarveid“ - ala-eelarvestatud tulud, üle-eelarvestatud kulud)  töötulemuste hindamisel ei tunnustata tulemuslikku töötegemist vaid töölkäimist  ei arvestata eelarvete koostamise käitumuslikku külge; eelarveid kasutatakse karistamiseks ja töötajate hirmutamiseks (kui eelarvet ei täida, leiame uue töötaja!)  vähene pühendumine organisatsiooni tippjuhtkonna poolt  ei tähtsustata eelarvetest kinnipidamist  ratsionaalse otsustamise vältimine (eelarvestamine või “terve mõistus”) Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 59
 30. 30. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest http://www.finantskoolitused.ee/ Kohtumiseni koolitusel! 30©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

×