Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

Download to read offline

Valik Sander Karu novembris 2017.a. toimunud koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

 1. 1. Tere tulemast koolitusele: Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile 9.11.2017.a. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 28-29.11.2017, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 28-30.11.2017, 3 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 4-5.12.2017, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 4-7.12.2017, 4 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, I pa 2018, täpsustub, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, I pa 2018, täpsustub 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, I pa 2018, täpsustub , 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, I pa 2018, täpsustub , 3 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 9.11.2017, 1 päev Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 9-10.11.2017, 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 3. 3.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest  teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele keskenduda juhina oma töös  praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse koostamist ja analüüsi  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 3©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4.  Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?  Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks  Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega  Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?  Raamatupidamise aastaaruanne  Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?  Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?  Bilansi“ lugemine“  Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?  Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“  Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?  Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?  Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne  Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)  Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?  Rahakäibe tsükkel  Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?  Eelarvestamine ja finantsprognoosimine  Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine  Bilansi „lugemine“ versus eesmärgistatud finantsanalüüs  Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud  Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes? KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad 4©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 5. 5. TEST 3 5©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda: A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile 9. Olulisemad eelarved koostatakse: A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest) B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega) C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist 10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis: A. 300000 € B. 300000 € miinus tulumaks 78000 € C. 300000 € pluss tulumaks 78000 € D. 147895 € E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
 6. 6. ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS 6©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Majanduskeskkonna ja olemasoleva olukorra analüüs  Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine  Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded  Väljundi määratlemine: kas väljundiks on toode, teenus või projekt  Strateegiliste eesmärkide püstitamine, strateegiate väljatöötamine ja valik  Kriitiliste edufaktorite määratlemine  Väärtusahela analüüs  Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine  Controllingusüsteem ja tulemuslikkuse mõõtmine  Info- ja aruandlussüsteem, sh raamatupidamise printsiibid, sise-eeskirjad ja kontoplaan  Vastutuskeskuste kujundamine  Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine  Meeskonna kaasamine ja väljaõpe  Audiitori soovitused  Juurutamine ja arendustegevus projektina: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?  Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine
 7. 7. 7©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016)  ........................................................on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.  .........................................................on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud.  ..............................................................koosneb põhiaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada  .................... on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).  ................ raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu;  ................................. – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustis, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse;  ....................................... – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist  ........................................................................nimetatakse lühiajalisi varasid  ......................................................................... nimetatakse pikaajalisi varasid
 8. 8. 8©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016)  ....................................................................................on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi finantstulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)  ................. – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali;  ........................... – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed;  .............................raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe;  ....................................................................................................- eelarve, milles eelarvestatakse detailselt rahavajadus, laekumised ja väljamaksed kogu eelarveperioodi ja selle lühemate osaperioodide kohta  ............................................raamatupidamiskohustuslase igapäevast tegevust juhtima ja tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus);
 9. 9. RAAMATUPIDAMISE MÕISTED (alates 2016, 2017) 9©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee vara kohustis omakapital (netovara) tulu kulu kasum (kahjum) tegevjuhtkond kõrgem juhtorgan rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted Kassapõhine arvestus Tekkepõhine arvestus Bilanss Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) Rahavoogude aruanne Omakapitali muutuste aruanne Käibevaraks Põhivaraks Lühiajalise kohustisena Rahakäibe eelarve (rahakäibe prognoos, kassaprognoos) Raamatupidamise aastaaruanne üldtunnustatud finantsaruandluse standardid Eesti finantsaruandluse standard
 10. 10. KÄIBEVARA (RPS alates 2016, 2017) 10©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Käibevarad Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed 1. Nõuded ostjate vastu 2. Muud nõuded 3. Ettemaksed 4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Varud 1. Tooraine ja materjal 2. Lõpetamata toodang 3. Valmistoodang 4. Müügiks ostetud kaubad 5. Ettemaksed varude eest Bioloogilised varad *Kokku käibevarad
 11. 11.  AS Mõmmi, mis tasub tegevuse rahastamiseks võetud krediidilt intressi 10% aastas, müüs kliendile Mesipuu 100 raamatut hinnaga 500 €/tk. Klient viivitas arve tasumisega 3 kuud üle kokkulepitud maksetähtaja. Millised on AS Mõmmi täiendavad kulud seoses ostjalt laekumata summadega?  Lahendus: OSTJATELT LAEKUMATA SUMMADE MÕJU KULUDELE 11©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 12. 12. PÕHIVARA (RPS alates 2016; 2017) 12©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Põhivarad Pikaajalised finantsinvesteeringud 1. Tütarettevõtte aktsiad ja osad 2. Sidusettevõtte aktsiad ja osad 3. Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalsed põhivarad 1. Maa 2. Ehitised 3. Masinad ja seadmed 4. Muu materiaalne põhivara 5. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid Bioloogilised varad Immateriaalsed põhivarad 1. Firmaväärtus 2. Arenguväljaminekud 3. Muu immateriaalne põhivara 4. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid
 13. 13. KOHUSTISED (RPS alates 2016, 2017) 13©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed 1. Ostjate ettemaksed 2. Võlad tarnijatele 3. Maksuvõlad 4. Muud võlad 5. Muud ettemaksed *Lühiajalised eraldised 1. Garantiieraldis 2. Maksueraldis 3. Muud eraldised Sihtfinantseerimine *Kokku lühiajalised kohustised *Pikaajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed 1. Ostjate ettemaksed 2. Võlad tarnijatele 3. Muud võlad 4. Muud ettemaksed *Pikaajalised eraldised 1. Garantiieraldis 2. Maksueraldis 3. Muud eraldised Sihtfinantseerimine *Kokku pikaajalised kohustised *Kokku kohustised
 14. 14. OMAKAPITAL (RPS alates 2016, 2017) 14©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Omakapital Vähemusosalus1 Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital1 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses2 Registreerimata aktsiakapital või osakapital *Sissemaksmata osakapital Ülekurss Oma osad või aktsiad Reservid Kohustuslik reservkapital Muud reservid Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) *Kokku omakapital *Kokku kohustised ja omakapital
 15. 15. Ettevõtte arendamiseks planeeritakse suurendada omakapitali 20000 € võrra ja suurendada laenukapitali 10000 € võrra. Laenukapitali hind on 8 % ja omakapitali hind on 9 %. Leida kaalutud keskmine kapitali hind, kui ettevõtte tulumaksu määr on: 1. 0% 2. 25% Vastused: ÜLESANNE: KAPITALI KAALUTUD KESKMISE HINNA LEIDMINE 15©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 16. 16. KASUMIARUANDE Skeem 1 (alates 2016, 2017) 16©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Müügitulu Muud äritulud Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud 1. Palgakulu 2. Sotsiaalmaksud Põhivara kulum ja väärtuse langus Olulised käibevara allahindlused Muud ärikulud Kokku ärikasum (-kahjum) Finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Intressikulud Intressitulud Muud finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta kasum (kahjum) Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1 Vähemusosaluse osa kasumist1
 17. 17. KASUMIARUANDE Skeem 2 alates 2016, 2017 17©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Müügitulu Müüdud kaupade ja teenuste kulu Brutokasum (-kahjum) Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Kokku ärikasum (-kahjum) Finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Intressikulud Intressitulud Muud finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta kasum (kahjum) Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1 Vähemusosaluse osa kasumist1
 18. 18. NÄIDE: RAHAKÄIBE (RAHAVOO, KASSAVOO) PROGNOOS (CASH-FLOW) 18©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 19. 19. RAHAVOOGUDE ARUANDE KOOSTAMISE MEETODID: OTSEMEETOD JA KAUDMEETOD 19©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Raha laekumine äritegevusest Kokku rahavood finantseerimistegevusest Raha väljamakse äritegevusest Kokku rahavood äritegevusest Kokku rahavood investeerimistegevusest ärikasum Raha ja raha ekvivalentide muutus OTSEMEETOD KAUDMEETOD MIINUS Korrigeerimised PLUSS/MIINUS VÕRDUB PLUSS/MIINUS PLUSS/MIINUS VÕRDUB :Põhivara kulum ja väärtuse langus Kasum (kahjum) põhivara müügist Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks
 20. 20. “KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE 20©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee BILANSS KASUMI- ARUANNE RAHAKÄIBE PROGNOOS
 21. 21. BILANSI, KASUMIARUANDE JA RAHAKÄIBE PROGNOOSI SEOSED 21©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAHAKÄIBE PROGNOOS OMAKAPITAL PÕHIVARA PIKAAJALISED KOHUSTUSED KASUMIARUANNE KÄIBEVARA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
 22. 22. 22©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAHA +TÖÖJÕUD JA MUUD OTSEKULUD MÜÜK +TOOTMIS- LIKUD ÜLDKULUD TOORAINE JA MATERJAL LÕPETAMATA TOODANG AKTSIA- KAPITAL ARUANDEAASTA KASUM LÜHIAJALISED KOHUSTUSED MATERIAALNE PÕHIVARA PIKAAJALISED KOHUSTUSED OSTJATE TASUMATA SUMMAD VALMISTOODANG ÜLESANNE: RAHAKÄIBE TSÜKKEL (MINI)
 23. 23.  Eelarve (budget) - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates (Karu 2004, lk 25).  Eesti keelses erialases kirjanduses on kasutatud mõistet „eelarve“ sageli samas kontekstis mõistega „plaan“.  Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks (budgeting).  Eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused moodustavad eelarvestamissüsteemi (budgeting system). EELARVED, EELARVESTAMINE, EELARVESTAMISSÜSTEEM 23©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis,
 24. 24. •Eelarved •Tegevus •Tulemus Eelarvestamine ja finantsanalüüs juhtimisprotsessis 24©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 25. 25.  Eesmärgid, prioriteedid, dividendipoliitika  Baasperioodi lõppprognoos  Alustada kasumist, tuludest või kuludest?  Eelarveprotsess  Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine?  Meetodi valik:  baasist või nullbaasist?  pidev- või perioodiline?  “ülevalt alla”, “alt-üles”, vastassuunaline?  Eelarve segmendid ja vastutuskeskused  Paindlik või staatiline eelarve?  Kuluobjektid (kulukandjad)  Kulukohad/tegevused  Kulude liigitamine  Raamatupidamise sise-eeskirjad, kontoplaan, koodid (klassifikaatorid)  Majandustarkvara valik MILLELE KESKENDUDA EELARVETE KOOSTAMISEL? 25©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 26. 26. KOONDEELARVE KOOSTAMISE PROTSESS 26©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee PÕHITEGEVUSE EELARVETE KOOSTAMINE FINANTSEELARVETE KOOSTAMINE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 167
 27. 27. Asutati AS MÕMMI aktsiakapitaliga 25 000 €, tasuti emiteeritud aktsiate eest rahas ja koostati algbilanss. Pärast seda investeeriti 18 000 € põhivarade soetamiseks. Esimese 6 kuu majandustegevus (€) oli alljärgnev:  Müügitulu 310 000  Perioodil soetatud materjalid 150 000  Perioodil kasutatud materjalid 120 000  Tööjõukulu 90 000  sh palgad töölistele 40 000  palgad turustajatele 30 000  palgad tippjuhtidele 20 000  Muud tegevuskulud (sh kulum 2 000 €.) 68 000  sh turustamine 35 000  üldhaldus (sh kulum 2000 €) 33 000 ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 27©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 28. 28. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 28©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Laekumised ja maksed 6 kuu eest olid järgmised: Laekumised müügist Maksed materjalide eest Aprill 30 000 10 000 Mai 35 000 15 000 Juuni 40 000 15 000 Juuli 45 000 20 000 August 45 000 20 000 September 55 000 20 000 Maksed tööjõu- ja muude tegevuskulude eest toimusid samal kuul ja olid kuude lõikes võrdsed KOOSTADA: •ALGBILANSS •KASUMIARUANNE (skeem 1) •KASUMIARUANNE (skeem 2) •RAHAKÄIBE PROGNOOS •LÕPPBILANSS
 29. 29. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE VARAD ALGBILANSS KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 29©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 30. 30. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 30©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Kasumiaruanne skeem 1
 31. 31. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 31©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Kasumiaruanne skeem 2
 32. 32. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 32©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Aprill Mai Juuni Juuli August September Laekumised Aktsiakapital Laekumised kokku Maksed Materjalid Tööjõud Üldkulud Põhivarad Maksed kokku Saldo (laekumised- maksed) Algsaldo Lõppsaldo VASTUS: RAHAKÄIBE PROGNOOS (ALATES ETTEVÕTTE ASUTAMISEST)
 33. 33. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 33©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee VARAD LÕPPBILANSS KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
 34. 34. 15 SOOVITUST EELARVETE KOOSTAMISEKS 34©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 1. Vii ennast kurssi organisatsiooni visiooni, missiooni ja strateegiliste edufaktoritega. 2. Veendu, et eelarved toetaksid strateegiate elluviimist. 3. Leia vastus küsimusele: Miks on eelarved mulle kasulikud? 4. Hoia end kursis oma tegevusala ja eelarvestamise arengusuundadega ning organisatsiooni eelarvejuhendiga 5. Tee endale üksikasjalik kava iga eesmärgi saavutamise kohta. 6. Keskendu eelarvestamisel faktidele, mitte oletustele. 7. Keskendu tulevikule, kuid uuri vajadusel ka mineviku kogemusi. 8. Ära nõustu eesmärkidega, mis tunduvad ebareaalsed. 9. Eelarvetesse muudatuste tegemisel ole ettevaatlik - esimene muudatus võib kutsuda esile muudatuste ahelreaktsiooni ja viia lõpptulemusena eesmärkide mittesaavutamiseni. 10. Ära unusta lisamast mõõdikutele sihtväärtuseid. 11. Tee kindlaks, et eesmärgid ja tööülesanded on saavutatavad ja piisavalt väljakutsuvad. 12. Tee ettepanekuid ja edasta oma juhile infot eelarvete koostamiseks. 13. Kaasa oma meeskond eelarvete koostamisse. 14. Muuda eelarvestamine iga-aastasest eelarvete koostamise kampaaniast pidevaks tegevuseks. 15. Ära häbene esitada endale küsimust: kuidas korraldaksin eelarvestamise organisatsioonis kui ma oleksin organisatsiooni tippjuht?
 35. 35.  FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine (üldiselt üksikule)  analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik  hindamiskriteeriumite täpsustamine  FA meetodite valik  analüüsitavate andmete ettevalmistus  näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine  tulemuste hindamine ja interpreteerimine  järelduste tegemine EESMÄRGISTATUD FINANTSANALÜÜSI LÄBIVIIMINE 35©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 36. 36. JÄTKUSUUTLIK KASV 36©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee OMAKAPITALI RENTAABLUS (ROE) KASUM MÜÜGITULU MÜÜGITULU VARAD VARAD OMAKAPITAL MÜÜGI- RENTAABLUS VARADE KÄIBEKORDAJA OMANDIKORDISTI (FINANTSVÕIMENDUS) VARADE RENTAABLUS (ROA) 1 - DIVIDEND PUHASKASUM KASUMI REINVESTEERIMISMÄÄR JÄTKUSUUTLIKU KASVU MÄÄR
 37. 37. ÜLESANNE: LEIDA SUHTARVUD 37©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 1 Maksevõime kordaja 2 Likviidsuskordaja 3 Omakapitali rentaablus 4 Müügirentaablus 5 Varade rentaablus 6 Ostjate tasumata summade kogumise periood (päevades) LK KV LK LV MT PK VARAD PK KÄIBEMAKS+MT 365xOTS OK PK
 38. 38. Kool oli koostanud ruumide koristuseks alljärgneva eelarve:  töötasu 14000 €  pesemisvahendid 690 €  tööriistad 400 €  üldkulud 1600 € Analüüsi teel leiti, et 50 % üldkuludest ei sõltu tehtavast otsusest. Koristusteenust on võimalik osta hinnaga 16400 €. 1. Kas teha ise või osta teenust? 2. Millise hinnaga on kasulik osta? KAS TEHA ISE VÕI OSTA TEENUST SISSE (aval sekt)? 38©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 39. 39. AS “MÕMMI“ toodab 3 sorti aabitsaid: A, B ja C. Järgmiseks aastaks koostatud aabitsate eelarvest on näha, et aabits B on kahjumis: AABITS A B C MÜÜGITULU 1400 1800 2500 TOOTE OTSEKULUD: MUUTUVAD KULUD 1000 1100 1400 JÄÄKTULU I 400 700 1100 PÜSIKULUD 200 650 500 JÄÄKTULU II 200 50 600 KAUDKULUD 100 150 400 KASUM AABITSALT 100 (100) 200 1. Kas eemaldada aabits B, kui aabitsate müüki ei ole võimalik suurendada ? 2. Millest lähtuda ühe või teise toote tootmise lõpetamisel? NÄIDE: KAS EEMALDADA TOODE? 39©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 40. 40. AS MÕMMI, mille tootmisvõimsus on 11 000 purki mett aastas, tegutseb alljärgnevast tegevusperioodi eelarvest lähtudes:  muutuvad kulud 60 € ühe meepurgi kohta  püsikulud kokku: 560 000 €  eelarves planeeritud müügimaht: 8000 purki mett. Ootamatult saadi üleplaaniline tellimus summas 226 000 € kogusele 2000 purki mett, mis realiseeritakse uutel turgudel. Leida: 1. Ühe purgi mee eelarveline täisomahind (kogukulud) 2. Otsustada, kas tasub tellimust täita (tasub, kui tellimuse täitmisel saadakse kasumit)? 3. Milline oleks üleplaaniline tellimuse täitmisel ühe toote minimaalne müügihind? 4. Kui suur oleks kasum/kahjum, kui antud üleplaaniline tellimus täita? KAS ÜLEPLAANILIST TELLIMUST TASUB TÄITA? 40©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee

Valik Sander Karu novembris 2017.a. toimunud koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

Views

Total views

94

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×