Successfully reported this slideshow.

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

1

Share

1 of 37
1 of 37

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

1

Share

Download to read offline

Valik Sander Karu oktoobris 2017.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

Valik Sander Karu oktoobris 2017.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

More Related Content

Viewers also liked

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

 1. 1. Tere tulemast koolitusele: FINANTSJUHTIMINE, JUHTIMISARVESTUS JA CONTROLLING EDUKALE RAAMATUPIDAJALE JA FINANTSJUHILE 4-5. oktoober 2017 Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 18-19.10.2017, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 18-20.10.2017, 3 päeva Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 23- 24.10.2017, 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, 25-26.10.2017, 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, 25-27.10.2017, 3 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 30-31.10.2017, 2 päeva Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 9.11.2017, 1 päev Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 9-10.11.2017, 2 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 4-5.12.2017, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 4-7.12.2017, 4 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, täpsustub, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, täpsustub, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, II pa 2017, 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 3. 3.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  värskendanud ja saanud uusi teadmisi finantsjuhtimisest, raamatupidamisest ja eelarvestamisest  lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid finantstegevusi  seostanud finantsalased teadmised oma tööülesannetega  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 3©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4.  Milline keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?  Tulemuslikkuse juhtimine  Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas  Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine  Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis  Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus  Millist strateegiat valida? Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele  Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs  Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine  Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?  Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid  Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling  Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik  Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?  Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?  Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile  Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine  Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine  Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?  Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?  Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis  Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?  Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve  Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi  Eelarvekorraldus  Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine  Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?  Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi? Olulisemad teemad: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling. Sander Karu 4©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 5. 5. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 5©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 6. 6.  Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus  Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?  Toote kuluarvestuse protsess  Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis  Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused  Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?  Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele?  Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused  Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)?  Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine  Tegevuspõhine kuluarvestus  Jääktulupõhise kasumi kujunemine  Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel  Otsuste puu  Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?  Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?  Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine  Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine  Täiendava raha vajaduse määramine  Eelarvete koostamine  Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine)  Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides  Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas  Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)  Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)  Miks eelarvetest ei ole kasu?  15 soovitust eelarvete koostamiseks  Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele Olulisemad teemad: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling. Sander Karu 6©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 7. 7. KULUDE JUHTIMINE KASUMLIKKUSE JUHTIMINE TULEMUSLIKKUSE JUHTIMINE Tulemuslikkuse juhtimine 7©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Tulemuslikkuse juhtimise (performance management) eesmärgiks on tagada, et organisatsioon ja selle kõik allsüsteemid (protsessid, allüksused, meeskonnad, töötajad jne) saavutaksid koostöös organisatsiooni ette püstitatud eesmärgid. Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 49
 8. 8. TEST 2 8©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda: A. väljundite mõõtmisele B. sisendite mõõtmisele C. protsesside mõõtmisele D. meetmete mõõtmisele 6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda A. kululiikide arvestusele B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele C. kulukohtade arvestusele D. tegevuste kulude arvestusele 7. Finantsanalüüsi alustatakse: A. analüüsitavate aruanne valimisest B. analüüsi eesmärkide püstitamisest C. analüüsi meetodite valikust D. analüüsitavate näitajate valikust
 9. 9.  Majanduskeskkonna ja olemasoleva olukorra analüüs  Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine  Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded  Väljundi määratlemine: kas väljundiks on toode, teenus või projekt  Strateegiliste eesmärkide püstitamine, strateegiate väljatöötamine ja valik  Kriitiliste edufaktorite määratlemine  Väärtusahela analüüs  Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine  Controllingusüsteem ja tulemuslikkuse mõõtmine  Info- ja aruandlussüsteem, sh raamatupidamise printsiibid, sise-eeskirjad ja kontoplaan, e-arved  Vastutuskeskuste kujundamine  Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine  Meeskonna kaasamine ja väljaõpe  Audiitori soovitused  Juurutamine ja arendustegevus projektina: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?  Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS 9©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 10. 10. EESMÄRKIDE JA KRIITILISTE EDUFAKTORITE MÕÕTMINE 10©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Määratle pakutava toote/teenuse/projekti: kvantiteet (mida ja kui palju?) kvaliteet (millistest kvaliteedinõuetest lähtutakse?) aeg (mis tähtajaks või millise perioodi jooksul?) kasumlikkus, kulu, hind, väärtus (kui palju kasumit, lisaväärtust, kasulikkust, tulu või kulu?) Defineeri väljund (kliendile pakutav toode/teenus/projekt): toode (tooted) või pooltoode (pooltooted) teenus(ed) projekt(id) avalik(ud) teenus(ed) siseteenus(ed)
 11. 11. PROTSESSIDE KUJUNDAMINE 11©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee ORGANISATSIOONI EKSISTENTSIKS JAARENGUKS (STRATEEGIATE VÄLJATÖÖTAMISEKS) VAJALIKUD PROTSESSID JA TEGEVUSED
 12. 12. MÕÕDIKUTE JA SIHTVÄÄRTUSTE LISAMINE (STANDARDID) 12©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Kriitiline edufaktor • Kvaliteedi tõstmine • Efektiivsuse ja paindlik- kuse suurendamine • Töötajate arendamine • Kliendi rahulolu suurendamine • Hankeaja vähendamine • Uue toote juurutamine • Turvalisuse suurendamine • Arvete laekumine parendamine • Töötajate rahulolu suurendamine Mõõdik + sihtväärtus
 13. 13. KONTOPLAAN (KLASSIFIKATORID, KOODID) CONTROLLINGUKS 13©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee KONTO (KLASSIFIKAATORI, KOODI) NIMETUS JA SISU 3XA - TULU AABITS X MÜÜGIST MÜÜGIÜKSUSES A 3XB 3XC 3YA 3YB 3YC 3A, 3B, 3C - MÜÜGIÜKSUSTE A, B JA C MÜÜGITULUD 3X, 3Y - AABITSATE X JA Y MÜÜGITULUD 3 TULUDE KOOND 4XA 4XB 4XC 4YA 4YB 4YC 4A, 4B, 4C - MÜÜGIÜKSUSTE A, B JA C MÜÜDUD AABITSATE KULU 4X, 4Y - AABITSATE X JA Y KULU 4 KULUDE KOOND
 14. 14. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 14
 15. 15. TERMINOLOOGIA: EELARVED JA EELARVESTAMINE 15©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Eelarve (7) Plaan Baasiline eelarvestamine (baasist lähtuv, traditsiooniline, ajalooline, iibeline eelarvestamine) Nullbaasieelarve Perioodiline eelarvestamine (traditsiooniline eelarvestamine) Pideveelarvestamine (pidevplaneerimine, libisev planeerimine) Pideveelarve eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks Prognoosimine Nullbaasiga eelarvestamine Ülevalt alla“ meetod „Alt üles“ meetod Vastassuunaline meetod Nullbaasiga eelarvestamise Paindlik eelarve Staatiline eelarve
 16. 16.  eelarvestamise eesmärke,  olulisemaid mõisteid,  vastutuskeskuste ja eelarveomanike tööülesandeid, õigusi, kohustusi ja vastutust eelarvestamisel,  eelarvestamisel kasutatavaid meetodeid,  eelarvete vorme, vajalikke abitabeleid ja juhendeid nende koostamiseks (NB! Eelarve ja aruande vormide vastavus),  eelarvestamise ajakava põhimõtteid (eelarvelogistika, eelarvekalender),  eelarvete läbivaatamise korda (koosolekud, läbirääkimised, otsustamise kord),  kes millist infot annab, mis ajaks seda infot on vaja ja mis kujul see peab olema,  dokumendikäivet: kui mitu koopiat tuleb esitada ja kellele need koopiad saata,  eelarveperioodi jooksul ja lõpus esitatavate aruannete vorme, koostamise juhendeid ja vastutust EELARVEJUHENDI SISU 16©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu jt, 2007. Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
 17. 17. Kulude juhtimine on eesmärkidele ja tulemuslikkusele suunatud mõttelaadist lähtuvat eesmärgistatud tegevusprotsess, mille abil kindlustatakse erinevad huvigrupid vajaliku finants- ja mittefinantsinfoga, mis on vajalik:  strateegiate väljatöötamiseks,  organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks,  kasumlikkuse suurendamise (kulude vähendamise) strateegiate väljatöötamiseks ja juurutamiseks,  nii strateegiliste, taktikaliste kui ka operatiivsete juhtimisotsuste sh kulude juhtimisega seotud otsuste vastuvõtmiseks,  planeerimiseks, controllinguks ja tulemuslikkuse hindamiseks,  kulukäiturite ja kulu-tulemus seoste kindlakstegemiseks,  kuluobjektide (toodete, teenuste, klientide jt kuluobjektide) eelarvestamiseks, arvestamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks,  nii organisatsioonisisese kui ka -välise (sh majandusaasta aruande ja raamatupidamise aastaaruande) aruandluse koostamiseks ja  muude organisatsioonile pandud kohustuste täitmiseks. KULUDE JUHTIMINE 17©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 80
 18. 18. Vali kuluobjektid Tee kindlaks kulukäiturid Määratle kulukohad ja tegevused Otsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik kulud?) Vali kulude arvestuse meetodid Liigita kulud Moodusta kulukogumid Paiguta otsekulud kuluobjektidele, kulukohtadele, tegevustele Jaota kaudkulud ja üldkulud kuluobjektidele TOOTE KULUARVESTUSE PROTSESS 18©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 96
 19. 19. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 19 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 20. 20. OTSESED MATERJALIKULUD + OTSESED TÖÖJÕUKULUD + MUUD OTSEKULUD = OTSEKULUD KOKKU KOGUKULUDE KUJUNEMINE 20©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee + KAUDSED MATERJALIKULUD + KAUDSED TÖÖJÕUKULUD + PÕHIVARA AMORTISATSIOONIKULU + MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD = PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU + TURUSTUSKULUD + ÜLDHALDUSKULUD + MUUD ÄRIKULUD + FINANTSKULUD = KOGUKULUD (KULUD KOKKU) Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127
 21. 21. TOOTE (T) VÕI PERIOODI (P) KULUTUS 21©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee KULUTUS  Põhimaterjal  Tooner printerile müügiosakonda  Kohver juhataja laptopile  Tagavaraosa põhivara remondiks  Töötasu tootmisjaoskonna juhatajale  Töötasu täielikku iseseisvust omava tootmisallüksuse juhile  Küttekulu müügiosakonnas  Müügimehe bensiinikulu  Pearaamatupidaja bensiinikulu kaupluse külastamiseks isiklikel eesmärkidel  Transpordikulud seoses põhivara soetamisega  Kvaliteedikontrolöri töötasu “T” VÕI “P”
 22. 22. MUUTUVKULUDE KÄITUMINE 22©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 23. 23. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 23©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee
 24. 24. Üldkulud (kaudkulud) 1 2 K TRADITSIOONILINE MEETOD PÕHITEGEVUSE JA TUGITEENUSTE KULUKOHAD 1 2 N I samm Kuluobjekt(id) II samm Üldkulud (ressursside kulud) 1 2 x PÕHI – JA TUGITEGEVUSED 1 2 M I samm Kuluobjekt(id) II samm TEGEVUSPÕHINE MEETOD Üldkulud (kaudkulud) 1 2 K OTSENE JAOTAMINE Kuluobjekt(id) I samm ÜLDKULUDE JAOTAMISE MEETODID 24©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 139
 25. 25. JÄÄKTULUPÕHISE KASUMI KUJUNEMINE 25©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee MÜÜGITULU = ühikute arv * ühiku hind MIINUS MUUTUVAD KULUD = ühikute arv * ühiku MK VÕRDUB JÄÄKTULU ehk KATE ehk piirkulu VÕRDUB KASUM MIINUS PÜSIKULUD TASUVUSPUNKTIS ON KASUM NULL
 26. 26. AS Mõmmi soovib turule tuua uut teenust “KARUJAHT”. Uue teenuse arendamise kulud on 180000 € ja juurutamise tõenäosus 75 %. Juhul, kui juurutatud teenus on väga edukas, saadakse kasumit 540000 €, kui teenus on edukas, saadakse kasumit 100000 € ja kui teenus on väheedukas, saadakse kahjumit 400000 €. Tõenäosus väga edukaks tulemuseks on 40 %, edukaks 30 % ja väheedukaks 30 %. Kas tuua turule uus toode või mitte? ÜLESANNE: OTSUSTE PUU 26©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 27. 27. LAHENDUS: OTSUSE PUU 27©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee VÕIMALIK KASUM EDUKUSE TÕENÄOSUS OODATAV VÄÄRTUS EI ARENDA ARENDAME JUURUTAMINE ÕNNESTUB 0,75 0,25 JUURUTAMINE EBAÕNNESTUB 0,4 - VÄGA EDUKAS 0,3 - EDUKAS 0,3 VÄHEEDUKAS
 28. 28. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 28©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 29. 29.  Ettevalmistused rahavoogude (rahakäibe) juhtimiseks)  Ühtse arusaama kujundamine rahakäibest ning selle seostest tegevuste ja olulisemate eelarvetega/aruannetega  Rahastamisprofiili valik ja rahastamisallikate leidmine  Rahakäibeprognoosi koostamine (rahakäibe eelarve, cash-flow)  Käibekapitali juhtimine  Rahavoogude aruande koostamine  Investeeringute juhtimine Olulisemad tegevused rahakäibe juhtimisel nüüdisaegses organisatsioonis 29©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 30. 30. Raha konversiooniperioodi lühendamiseks tuleb vähendada keskmist varude perioodi ja keskmist ostjatelt laekumata arvete perioodi ning suurendada keskmist hankijatele tasumata arvete tasumise perioodi. KESKMINE VARUDE KONVERSIOONIPERIOOD KESKMINE OSTJATELT ARVETE LAEKUMISE KONVERSIOONIPERIOOD KESKMINE HANKIJATELE TASUMATA ARVETE KONVERSIOONIPERIOOD RAHA KONVERSIOONIPERIOOD PLUSS MIINUS VÕRDUB RAHA KONVERSIOONIPERIOOD 30©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 31. 31. KOONDEELARVE KOOSTAMISE PROTSESS 31©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee PÕHITEGEVUSE EELARVETE KOOSTAMINE FINANTSEELARVETE KOOSTAMINE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 167
 32. 32. PÕHITEGEVUSE EELARVESTAMISE PROTSESS TOOTMISES 32©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee MÜÜGI EELARVE TOOTMISE EELARVE MATERJALIDE EELARVE VALMISTATUD JA MÜÜDUD TOODANGU KULU EELARVE TÖÖJÕU- EELARVE TOOTMISLIKE ÜLD- KULUDE EELARVE EELARVESTATUD KASUMIARUANNE TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUDE EELARVED: •ARENDUSKULUDE EELARVE •TURUSTUSKULUDE EELARVE •MÜÜGIJÄRGSE TEENINDUSE EELARVE •ÜLDHALDUSKULUDE EELARVE VARUDE EELARVE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 167
 33. 33. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask) 33©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Teie ees on raamat eelarvestamisest – valdkonnast, mida on nimetatud represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler: budgets – tools of repression) ja Ameerikale hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General Electric: budgets – the bane of America), kuid mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii kasumile suunatud kui ka kasumile mittesuunatud organisatsioone nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.  Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 34. 34. ÜLESANNE: EELARVETE KOOSTAMINE - ALGINFO 34©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Koostada algbilanss  Koostada müügieelarve toodete lõikes (ME)  Koostada müügieelarve müügijuhtide lõikes (MEM)  Koostada müügieelarve klientide lõikes (MEK)  Koostada ühikuline tootmiseelarve (TEÜ), tükk  Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VÕLU  Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VALU  Koostada materjalide ostu eelarve (TEMO)  Koostada otsetööjõukulude eelarve (TETJ)  Koostada turustuskulude eelarve (TKE)  Koostada üldhalduskulude eelarve (ÜHKE)  Koostada üldkulude eelarve (ÜKE)  Jaotada üldkulud (TEÜJ)  Koostada toodete VÕLU ja VALU eelarved (TET)  Koostada varude eelarve (TEV)
 35. 35. MIKS EELARVETEST EI OLE KASU? 35©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  puudulik arusaam eelarvestamise eesmärkidest ja tähtsusest  organisatsiooni eesmärgid on ebaselged, prioriteedid määratlemata  eelarved ei ole seotud organisatsiooni väljunditega (olulisemate kulukandjatega)  keskendutakse valedele või ebaolulistele mõõdikutele  strateegiad ei ole seotud eelarvetega  eelarved ei kindlusta nüüdisaegsete juhtimisotsuste tegemiseks vajalikku infot (vähe kasutatakse nullbaasiga, pidev- ja kohanduvat eelarvestamist ning paindlikke eelarveid)  ebareaalsed eelarved (kellele ja miks kasulik?)  liigne keskendumine minevikule (ära ületähtsusta minevikku - mineviku sündmused ei pruugi korduda ja keskkond meie ümber muutub pidevalt)  töötajate tööülesandeid ei seostata eelarvetega  töötajaid ei kaasata eelarvestamise protsessi  puuduvad tulemuste saavutamist toetavad motivatsioonisüsteemid (kiputakse koostama „lõtvu eelarveid“ - ala-eelarvestatud tulud, üle-eelarvestatud kulud)  töötulemuste hindamisel ei tunnustata tulemuslikku töötegemist vaid töölkäimist  ei arvestata eelarvete koostamise käitumuslikku külge; eelarveid kasutatakse karistamiseks ja töötajate hirmutamiseks (kui eelarvet ei täida, leiame uue töötaja!)  vähene pühendumine organisatsiooni tippjuhtkonna poolt  ei tähtsustata eelarvetest kinnipidamist  ratsionaalse otsustamise vältimine (eelarvestamine või “terve mõistus”) Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 59
 36. 36. CONTROLLINGU ARUANNETE ANALÜÜS 36©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Hälvete analüüs Tulemuskeskuste analüüs Tegevuste analüüs
 37. 37. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest http://www.finantskoolitused.ee/ Kohtumiseni koolitusel! 37©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee

×