Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โรงเรียนแนวหน้าการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ปี 54 60

2,200 views

Published on

เอกสารรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โรงเรียนแนวหน้าการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ปี 54 60

 1. 1. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจาปี 2560 ภาคเหนือ โรงเรียนกาแพงเพชรวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู ภาคกลาง โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคใต้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปี 2559 ภาคเหนือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ภาคกลาง โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ประจาปี 2558 ภาคเหนือ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ภาคกลาง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ภาคใต้ - ประจาปี 2557 ภาคเหนือ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลาปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จังหวัดนครพนม ภาคกลาง - ภาคใต้ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ประจาปี 2556 ภาคเหนือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม ภาคกลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ภาคใต้ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง
 2. 2. ประจาปี 2555 ภาคเหนือ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม ภาคกลาง โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคใต้ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
 3. 3. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค ประจาปี 2560 1 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 2 โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลาพูน 3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 4 โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจาปี 2559 1 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดลาพูน 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 โรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์
 4. 4. โรงเรียนที่เข้ารอบการแข่งขันสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 (แข่งปี 2555) อันดับที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง รางวัลเหรียญเงิน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 (แข่งปี 2556) อันดับที่ 1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดอยุธยา รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต รางวัลเหรียญ ทองแดง
 5. 5. ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (แข่งปี 2557) อันดับที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลเหรียญเงิน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (แข่งปี 2558) อันดับที่ 1 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 12 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จังหวัดนครพนม เข้าร่วม
 6. 6. ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (แข่งปี 2560) อันดับที่ 1 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 8 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลเหรียญทอง
 7. 7. สภานักเรียนภาคกลางที่น่าสนใจ ที่ โรงเรียน รางวัล 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เหรียญทอง ศป ปี 54 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 56 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี เหรียญเงิน ศป ปี 54 เหรียญเงิน ศป ปี 56 3 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว เหรียญเงิน ศป ปี 54 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 5 โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เหรียญทอง ศป ปี 55 6 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดอยุธยา เหรียญเงิน ศป ปี 55 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เหรียญเงิน ศป ปี 55 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เหรียญเงิน ศป ปี 56 9 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ศป ปี 56 เหรียญเงิน ศป ปี 57 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ศป ปี 57 เหรียญทอง ศป ปี 59 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ เหรียญเงิน ศป ปี 57 12 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ต้นแบบสภานักเรียน ปี 58 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ต้นแบบสภานักเรียน ปี 59 เหรียญทอง ศป ปี 59 14 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เหรียญทอง ศป ปี 59 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 60
 8. 8. สภานักเรียนภาคเหนือที่น่าสนใจ ที่ โรงเรียน รางวัล 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เหรียญทอง ศป ปี 54 เหรียญเงิน ศป ปี 56 2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เหรียญทอง ศป ปี 54 เหรียญทอง ศป ปี 55 3 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เหรียญเงิน ศป ปี 54 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 เหรียญทอง ศป ปี 55 เหรียญทอง ศป ปี 56 5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 6 โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เหรียญทอง ศป ปี 55 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง ต้นแบบสภานักเรียน ปี 56 เหรียญทอง ศป ปี 59 8 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก เหรียญเงิน ศป ปี 56 9 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลาปาง ต้นแบบสภานักเรียน ปี 57 10 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน เหรียญทอง ศป ปี 57 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 58 เหรียญทอง ศป ปี 59 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา เหรียญทอง ศป ปี 57 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 59 เหรียญทอง ศป ปี 59 12 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก เหรียญเงิน ศป ปี 57 13 โรงเรียนกาแพงเพชรวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ต้นแบบสภานักเรียน ปี 60
 9. 9. สภานักเรียนภาคใต้ที่น่าสนใจ ที่ โรงเรียน รางวัล 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เหรียญเงิน ศป ปี 54 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหรียญเงิน ศป ปี 54 เหรียญทอง ศป ปี 59 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 60 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง เหรียญเงิน ศป ปี 54 4 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 6 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เหรียญเงิน ศป ปี 55 เหรียญทอง ศป ปี 56 เหรียญทอง ศป ปี 57 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 59 เหรียญทอง ศป ปี 59 7 โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เหรียญเงิน ศป ปี 55 8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เหรียญทองแดง ศป ปี 55 9 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง ต้นแบบสภานักเรียน ปี 56 10 โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ เหรียญทอง ศป ปี 56 เหรียญเงิน ศป ปี 57 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหรียญเงิน ศป ปี 56 เหรียญทอง ศป ปี 57 12 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ต้นแบบสภานักเรียน ปี 57 13 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เหรียญทอง ศป ปี 59
 10. 10. สภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าสนใจ ที่ โรงเรียน รางวัล 1 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม เหรียญทอง ศป ปี 54 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 เหรียญทอง ศป ปี 56 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เหรียญทอง ศป ปี 54 เหรียญทอง ศป ปี 55 3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม เหรียญเงิน ศป ปี 54 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 55 เหรียญทอง ศป ปี 55 เหรียญทอง ศป ปี 56 เหรียญทอง ศป ปี 57 เหรียญทอง ศป ปี 59 4 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม เหรียญเงิน ศป ปี 55 ต้นแบบสภานักเรียน ปี 56 เหรียญทอง ศป ปี 56 เหรียญทอง ศป ปี 57 เหรียญทอง ศป ปี 59 5 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จังหวัดนครพนม ต้นแบบสภานักเรียน ปี 57 6 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ต้นแบบสภานักเรียน ปี 58 เหรียญทอง ศป ปี 59 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบสภานักเรียน ปี 59 8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู ต้นแบบสภานักเรียน ปี 60

×