Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
- 1 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 2 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 3 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 4 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 5 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 6 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 7 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 8 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 9 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 10 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 11 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 12 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 13 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 14 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 15 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 16 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 17 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 18 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 19 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 20 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 21 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 22 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 23 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 24 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 25 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสมุทรปราการ
1. ข้อม...
- 26 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
4. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดก...
- 27 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 3 คน ประก...
- 28 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
วิสัยทัศน์ ...
- 29 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
เป้าประสงค์ (Goal)
1. สภานักเรียนโรงเรียนส...
- 30 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
การทางานเป็นทีม รู้จักการรับฟังความคิดเห็น...
- 31 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
5. คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ผู้ลงสมัครร...
- 32 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
6. ดาเนินการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภ...
- 33 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
7. มีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่...
- 34 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปรา...
- 35 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
2. รองประธานสภานักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดัง...
- 36 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
(4) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโร...
- 37 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
(4) ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จ่ายพัสดุต่าง ...
- 38 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
- 39 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
รางวัลและผลงานดีเด่นของสภานักเรียนโรงเรียน...
- 40 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ก...
- 41 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ธรรมนูญสภานักเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการ พุท...
- 42 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
มติที่ประชุม หมายความว่า ข้อสรุปของที่ประช...
- 43 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
หมวด 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
ส่วนที่ 1
องค...
- 44 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 2
คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรม...
- 45 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 4
หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
...
- 46 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
33.4.1 คณะกรรมการงานวิชาการ มีหน้าที่
(1) ...
- 47 -
รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
(5) รับเรื่องร้องเรียนของนักเรียนในโรงเรีย...
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

3,046 views

Published on

ส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต้นฉบับมีจำนวนทั้งสิ้น 285 หน้า

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 1. 1. - 1 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 2. 2. - 2 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 3. 3. - 3 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 4. 4. - 4 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 5. 5. - 5 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 6. 6. - 6 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 7. 7. - 7 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 8. 8. - 8 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 9. 9. - 9 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 10. 10. - 10 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 11. 11. - 11 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 12. 12. - 12 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 13. 13. - 13 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 14. 14. - 14 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 15. 15. - 15 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 16. 16. - 16 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 17. 17. - 17 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 18. 18. - 18 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 19. 19. - 19 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 20. 20. - 20 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 21. 21. - 21 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 22. 22. - 22 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 23. 23. - 23 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 24. 24. - 24 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 25. 25. - 25 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสมุทรปราการ 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิท ตาบลปากน้า อาเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-2395-0016 โทรสาร 0-2387-0308 E-mail : itprakan@gmail.com Website : www.prakan.ac.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 มีเนื้อที่ 17 ไร่ วิสัยทัศน์ (VISION) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ (MISSION) 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วย นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการเป็นสมาชิก ประชาคมอาเซียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิต งานสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนากระบวนการในการบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการใช้ การผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่ง สาคัญ เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ชาติและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ชาติและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 3. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพ
 26. 26. - 26 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 4. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาชาติและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและมีการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการ จัดการศึกษา ปรัชญาโรงเรียนสมุทรปราการ รักโรงเรียน เพียรทาดี อัตลักษณ์ของโรงเรียนสมุทรปราการ คุณธรรมนาชีวิต เอกลักษณ์ของโรงเรียนสมุทรปราการ รักการเรียน เพียรทาดี มีวินัย ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่คุณธรรม 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยจัดชั้นเรียนเป็น 12-12-12-12-12-12 รวม 72 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 3,255 คน จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 155 คน 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 8 ตาบล ได้แก่ ปากน้า, ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่, แพรกษา, แพรกษาใหม่, บาง ปูใหม่, บางเมือง และบางเมืองใหม่ 2. คณะผู้บริหาร 2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.4 วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน
 27. 27. - 27 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายทานอง รุ่งระวี ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 2. นายวิสูตร ยอดสุข ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 3. นางพรทิพย์ ก้องอุบล ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
 28. 28. - 28 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสภานักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในโรงเรียนที่สาคัญของโรงเรียน สมุทรปราการ ที่ช่วยพัฒนานักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ตามกระบวนการนิติธรรมและ หลักการมีส่วนร่วมของนักเรียนและเป็นองค์กรที่ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม มีความเป็น ประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลในการดาเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของ สังคมไทย ภาพ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นต้นแบบสภานักเรียน แนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม สภานักเรียน” พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาระบบการทางานสภานักเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ 2. เป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 3. สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง 4. ร่วมกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนกาหนด
 29. 29. - 29 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 เป้าประสงค์ (Goal) 1. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีระบบการทางานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 2. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 3. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีการสร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกปี ทั้งภายในจังหวัดสมุทรปราการและต่างจังหวัด 4. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนกาหนด ที่มาของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการมีการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ ด้วยการนาหลักการตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ มีการส่งเสริมกิจกรรม การเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง การเลือกตั้งประธานคณะสี การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ สภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบ ประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนาหลักการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง เล็งเห็นความสาคัญของเสียงส่วนใหญ่และไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย พร้อมทั้งยึดมั่นในการกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามเป็นหลักสาคัญ องค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ มีจานวนอย่างน้อย 113 คน มีที่มาจาก 3 ส่วน คือ 1. กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง จานวน 21 คน ประกอบด้วย 1.1 กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน จานวน 15 คน โดยเลือกตั้งเป็นพรรค หัวหน้าพรรคได้เป็นประธานสภานักเรียน 1.2 กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งประธานคณะสี จานวน 6 คน 2. กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการสรรหาของประธานสภานักเรียน จานวนอย่างน้อย 20 คน 3. กรรมการสภานักเรียนโดยตาแหน่งหัวหน้าห้องเรียน จานวน 72 คน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะครูให้ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ดาเนินกิจกรรม สภานักเรียนของโรงเรียน/ประชุมวางแผน/เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน 2. จัดทาธรรมนูญของโรงเรียนว่าด้วยสภานักเรียน ซึ่งปัจจุบันสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ใช้ ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน สภานักเรียนของโรงเรียน 3. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในนามพรรคโดยแต่ละพรรคจะต้องรวบรวม สมาชิกพรรค ให้ได้ พรรคละ 15 คน ประกอบด้วยหัวหน้าพรรค 1 คน รองหัวหน้าพรรค 1 คน เลขานุการ 1 คน และกรรมการจานวน 12 คน เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โดยถือ ว่าผู้สมัครในตาแหน่งหัวหน้าพรรค คือ ผู้สมัครเป็นประธานสภานักเรียน โดยผู้สมัครแต่ละพรรคจะได้ฝึกฝน
 30. 30. - 30 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 การทางานเป็นทีม รู้จักการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ภายในพรรคและสร้างสรรค์เทคนิควิธีการในการ หาเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด 4. โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนชุดปัจจุบัน ปฏิบัติ หน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาเนินการประกาศและรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 เพื่อสมัครรับ เลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีระยะเวลาในการรับสมัคร 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้สมัครแต่ ละพรรคจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครทั้งข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลของพรรคให้เรียบร้อย รวมทั้ง ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและคุณครูประจาชั้นในการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ภาพ ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ภาพ ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน รายบุคคล
 31. 31. - 31 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 5. คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละพรรคได้มีการหาเสียงบริเวณหน้าเสาธง อย่างน้อย 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจับสลากหมายเลข และแนะนาตัวแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 และ 3 ให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประกาศนโยบาย และโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการหาเสียง และเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้ซักถามเกี่ยวกับนโยบาย และโครงการต่างๆตามที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหา เสียงไว้ ผู้สมัครในแต่ละพรรคสามารถหาเสียงได้ทุกวัน ก่อนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งมีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 15 วันตามธรรมนูญ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นป้ายไวนิล การหาเสียงผ่าน เสียงตามสายที่สภานักเรียนจัดในช่วงเช้า การหาเสียงตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น ภาพ การหาเสียงครั้งที่ 1 ผู้สมัครจับหมายเลขพรรคและทาการแนะนาตัวสมาชิกพรรค ภาพ การหาเสียงครั้งที่ 2 และ 3 ในบริเวณหน้าเสาธงผู้สมัครจะพูดถึงนโยบายของตนเอง ภาพ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์พรรค ภาพ เพจเฟซบุ๊กของพรรคดี เบอร์ 3
 32. 32. - 32 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 6. ดาเนินการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ กาหนดจัดกิจกรรมวันเลือกตั้ง 2 วัน คือ วันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีการดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน ภาพประกอบ 1. ตรวจบัญชีรายชื่อ 2. แสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 3. รับบัตรเลือกตั้ง 4. เข้าคูหากากบาท 5. หย่อนบัตรเลือกตั้ง
 33. 33. - 33 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 7. มีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยผู้อานวยการโรงเรียน สมุทรปราการเป็นผู้ลงนามในประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทุกคนได้รับทราบบริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์และทางเฟซบุ๊กของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ บันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ภาพ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 8. โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
 34. 34. - 34 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ตามโครงสร้างของสภานักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้กาหนดโครงสร้างสภานักเรียนให้สอดคล้องกับการบริหาร จัดการภายในโรงเรียนโดยให้รองประธานสภานักเรียนดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป โดยมีประธานสภานักเรียนเป็นผู้บริหารจัดการงานในภาพรวม พร้อมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการสภานักเรียนไว้ในธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 ดังนี้ ภาพ โครงสร้างคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างคณะกรรมการสภานักเรียน 1. ประธานสภานักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน (2) นาเสนอโครงการ/กิจกรรมของสภานักเรียนต่อครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และฝ่ายบริหาร พิจารณาเพื่อดาเนินการ (3) ดาเนินกิจกรรมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นไป ตามระเบียบของโรงเรียน (4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสภานักเรียนและโรงเรียน (5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสภานักเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 35. 35. - 35 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 2. รองประธานสภานักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) เป็นผู้ช่วยประธานสภานักเรียนในการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ประธานมอบหมาย (2) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักเรียนในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่แทนให้เป็นไปตามลาดับ (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน (2) ทาหน้าที่งานสารบรรณของคณะกรรมการสภานักเรียน (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของ โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่ 4.1 คณะกรรมการงานวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) ประสานงานกับงานห้องเรียนสีเขียว ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (3) ประสานงานกับงานห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน (4) ประสานงานกับงานแนะแนว ในการนาเสนอข้อมูลทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน (5) ประสานงานกับงานศูนย์อาเซียนศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (6) ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.2 คณะกรรมการงานประเมินผล มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ทาแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น (2) แจกและรวบรวมแบบประเมิน เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดกิจกรรม (3) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อครูที่ปรึกษาและผู้บริหาร (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลของ โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ 5.1 คณะกรรมการงานกิจกรรม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน (2) ประสานงานกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) ประสานงานกับงานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน
 36. 36. - 36 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 (4) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง (5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.2 คณะกรรมการงานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานพัฒนาวินัยและบุคลิกภาพนักเรียนและครูตารวจสายตรวจโรงเรียน ในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) ช่วยเหลือครูเวรประจาสัปดาห์ในการกวดขันระเบียบวินัยในโรงเรียน (3) สร้างความตระหนักในการรักษาระเบียบวินัยและกฎระเบียบของโรงเรียน (4) ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในโรงเรียน (5) รับเรื่องร้องเรียนของนักเรียนในโรงเรียน นาเสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อหาแนวทาง แก้ไข (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.3 คณะกรรมการงานคณะสี มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และงานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน (2) เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่โรงเรียนได้รับมอบหมายทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา (3) ดาเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (4) ดาเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง (5) ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.4 คณะกรรมการงานห้องเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจาชั้น/คุณครูที่ปรึกษาในการทา กิจกรรมภายในชั้นเรียน (2) ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน (3) ดาเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงบประมาณของ โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่ 6.1 คณะกรรมการงานงบประมาณ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน (2) ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน (3) จัดกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการสภานักเรียน (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.2 คณะกรรมการงานพัสดุและครุภัณฑ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) จัดทารายการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียน (3) จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของคณะกรรมการสภานักเรียน
 37. 37. - 37 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 (4) ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จ่ายพัสดุต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน (5) สารวจพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียนทุกภาคเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน ในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ 7.1 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) จัดรายการเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ และนาเสนอสาระที่เป็นประโยชน์กับ นักเรียนในโรงเรียน (3) จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน (4) นาเสนอข้อมูลกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา (5) ดาเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง (6) เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.2 คณะกรรมการงานสวัสดิการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานโภชนาการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) ดูแลการจัดอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.3 คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) จัดสถานที่ในกิจการที่เกี่ยวข้อง (3) ดาเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน (Big Cleaning Day) (4) จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.4 คณะกรรมการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (1) ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสภานักเรียนดาเนินการ (3) ประสานงานกับคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สภานักเรียน (4) จัดทาสื่อวีดิทัศน์ และไวนิลในกิจกรรมของสภานักเรียน (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 38. 38. - 38 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
 39. 39. - 39 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 รางวัลและผลงานดีเด่นของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปรากร ประจาปีการศึกษา 2560 1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจาปี 2560 ภาพ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจาปี 2560 ระดับประเทศ ภาพ บรรยากาศการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2560
 40. 40. - 40 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ภาพ เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาพ บรรยากาศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 41. 41. - 41 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 หมวด 1 บททั่วไป ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนมาโดยตลอดใน รูปแบบกรรมการนักเรียน และได้แก้ไขธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ครั้งล่าสุด เมื่อ พุทธศักราช 2556 เพื่อให้ธรรมนูญสภานักเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียน สมุทรปราการจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขธรรมนูญสภานักเรียนเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการกาหนดโครงสร้างการ ดาเนินงาน สิทธิหน้าที่ ที่มาและแนวทางการดาเนินกิจกรรมของสภานักเรียนให้เหมาะสมและทันสมัย จึงยกเลิกธรรมนูญกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2556 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และขอใช้ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 นี้แทน โดยคาแนะนา และความยินยอมของนักเรียน คณะครูและผู้อานวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559” ข้อ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้อานวยการโรงเรียนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐานท้ายธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไป ข้อ 3 ข้อความที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้ โรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียน หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คณะครู หมายความว่า คณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ทางานประจา ในโรงเรียนสมุทรปราการ ครูที่ปรึกษา หมายความว่า ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ สภานักเรียน และผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายความว่า นักเรียน คณะครูและฝ่ายบริหารโรงเรียนสมุทรปราการ การเลือกตั้ง หมายความว่า การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และ ประธานคณะสี คณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า นักเรียนและคณะครูที่ได้รับมอบหมายจาก โรงเรียนในการจัดการและการกากับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม หน่วยเลือกตั้ง หมายความว่า สถานที่ที่ได้กาหนดให้ทาการลงคะแนนเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี การประชุม หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ที่ประชุม หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในญัตติต่างๆ
 42. 42. - 42 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 มติที่ประชุม หมายความว่า ข้อสรุปของที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ ข้อ 4 ธรรมนูญนี้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียน บทบัญญัติ คาสั่ง หรือระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดหรือแย้งกับ บทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ให้บทบัญญัติ คาสั่ง หรือระเบียบการนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจาก คณะกรรมการสภานักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคณะครูที่ปรึกษาต้องนาญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมหลักการ และเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นร่วมปรึกษากับฝ่ายบริหารในการประชุมใหญ่และได้รับการอนุมัติ จึงจะสามารถใช้บังคับได้ ข้อ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความว่า องค์กรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซึ่ง มีหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพร้อมทั้งมีบทบาทในการดาเนินกิจกรรม ของนักเรียนและโรงเรียน และเป็นองค์กรที่ได้จาลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ 6 ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการ ตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีอานาจออกประกาศหรือระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สภานักเรียนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ให้ครูที่ปรึกษาให้คาแนะนาการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 7 เมื่อมีปัญหาเพราะไม่ได้บัญญัติข้อความหรือความไม่ชัดเจนของข้อความที่ได้บัญญัติไว้ใน ธรรมนูญฉบับนี้ให้วินิจฉัยปัญหานั้นด้วยเจตนารมณ์ของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือการดาเนินการ ของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อนที่ได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว
 43. 43. - 43 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 หมวด 2 คณะกรรมการสภานักเรียน ส่วนที่ 1 องค์ประกอบ ข้อ 8 องค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ มีจานวนอย่างน้อย 113 คน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 8.1 กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง 8.1.1 กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ สภานักเรียน จานวน 15 คน โดยเลือกตั้งเป็นพรรค หัวหน้าพรรคได้เป็นประธานสภานักเรียน 8.1.2 กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งประธานคณะสี จานวน 6 คน 8.2 กรรมการสภานักเรียนที่มาจากการสรรหาของประธานสภานักเรียน จานวนอย่างน้อย 20 คน 8.3 กรรมการสภานักเรียนโดยตาแหน่งหัวหน้าห้องเรียน จานวน 72 คน คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้และตามคาสั่ง อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากผู้อานวยการโรงเรียน ข้อ 9 ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีเจตนารมณ์ มีอุดมคติและมี จุดมุ่งหมายในการทาหน้าที่กรรมการสภานักเรียนอย่างเดียวกัน เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด คณะกรรมการสภานักเรียนย่อมเป็นผู้แทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายในและภายนอก สถานศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียน ข้อ 10 องค์ประชุมของการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภานักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะได้แจ้งในที่ ประชุมคราวก่อนแล้วว่าการประชุมคราวต่อไปจะใช้องค์ประชุมจานวนเท่าใด ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละชุดในการตราและพิจารณากาหนดข้อบังคับ การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเองโดยต้องให้สอดคล้องกับธรรมนูญฉบับนี้ดัวย ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานที่ประชุมและดาเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุม หรือมอบหมายให้รองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนและดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ การประชุมได้โดยอนุโลม การตราข้อบังคับตามวรรคสองนั้นต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีดาเนินการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ และอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควรให้มี การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ธรรมนูญนี้หรือ ข้อบังคับการประชุมจะได้บัญญัติเป็นอย่างอื่น โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออก เสียงลงคะแนนแต่ละครั้ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็น เสียงชี้ขาด
 44. 44. - 44 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 11 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน มีดังนี้ 11.1 เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพในเกียรติของ โรงเรียนอย่างจริงใจ 11.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นตลอดเวลา 11.3 บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 11.4 ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข รวมทั้งมีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี 11.5 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนเคารพนับถือ 11.6 เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 11.7 เป็นผู้นาในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม ส่วนที่ 3 สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 12 สิทธิในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียน ข้อ 13 สิทธิในการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ เมื่อโครงการหรือกิจกรรมผ่าน การพิจารณาแล้ว ข้อ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ข้อ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติให้เรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใช้มติข้อบังคับตามที่ประชุม ข้อ 17 สิทธิในการแสดงตนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 18 สิทธิในการตักเตือน แนะนาในขอบเขตที่ตนสามารถกระทาได้ ข้อ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นต่อฝ่ายบริหารในกิจการอันเกี่ยวข้องกับนักเรียน ข้อ 20 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด ข้อ 21 สิทธิในการเปิดอภิปรายทั่วไปประธานและรองประธานสภานักเรียนในกรณีที่การ บริหารงานผิดพลาดและกระทบต่อผลประโยชน์ของคณะกรรมการสภานักเรียน บทบัญญัตินี้ให้เป็นอานาจของผู้ที่ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมที่จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ข้อ 22 สิทธิในการขอถอดถอนชื่อออกจากการเป็นกรรมการสภานักเรียนที่ร่วมเสนอญัตติ ข้อ 23 สิทธิในการขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้อ 24 สิทธิในการคัดค้านมติ ข้อบังคับที่เสนอ เมื่อตนเห็นว่ามติหรือข้อบังคับนั้นขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการคัดค้านมติที่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบการของโรงเรียนและ ธรรมนูญฉบับนี้ด้วยโดยอนุโลม ข้อ 25 สิทธิในการรับรองหรือเข้าชื่อร่วมเสนอโครงการ เมื่อเห็นว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียนและสาธารณชน และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี
 45. 45. - 45 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ 4 หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 26 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ข้อ 27 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่นาแนวทางค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมา ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทั่วไป ข้อ 28 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการดาเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ 29 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภา นักเรียน ข้อ 30 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกครั้ง ยกเว้นเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงได้ การลาการประชุมต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือแจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบ ก่อนวันประชุมหนึ่งวัน ข้อ 31 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ตามที่ได้มีคาสั่งโรงเรียนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ ข้อ 32 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องออกเสียงเมื่อที่ประชุมต้องการขอมติที่ประชุม ข้อ 33 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานสภานักเรียนดังนี้ 33.1 ประธานสภานักเรียน มีหน้าที่ (1) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน (2) นาเสนอโครงการ/กิจกรรมของสภานักเรียนต่อครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และ ฝ่ายบริหารพิจารณาเพื่อดาเนินการ (3) ดาเนินกิจกรรมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน (4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสภานักเรียนและโรงเรียน (5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสภานักเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและครูที่ปรึกษา 33.2 รองประธานสภานักเรียน มีหน้าที่ (1) เป็นผู้ช่วยประธานสภานักเรียนในการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ประธาน มอบหมาย (2) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักเรียนในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่แทนให้เป็นไปตามลาดับ (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ (1) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน (2) ทาหน้าที่งานสารบรรณของคณะกรรมการสภานักเรียน (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.4 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของ โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
 46. 46. - 46 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 33.4.1 คณะกรรมการงานวิชาการ มีหน้าที่ (1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) ประสานงานกับงานห้องเรียนสีเขียว ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา (3) ประสานงานกับงานห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน (4) ประสานงานกับงานแนะแนว ในการนาเสนอข้อมูลทางการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน (5) ประสานงานกับงานศูนย์อาเซียนศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (6) ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.4.2 คณะกรรมการงานประเมินผล มีหน้าที่ (1) ทาแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น (2) แจกและรวบรวมแบบประเมิน เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการประเมินการจัด กิจกรรม (3) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานเสนอต่อครูที่ปรึกษา (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.5 คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ 33.5.1 คณะกรรมการงานกิจกรรม มีหน้าที่ (1) ประสานงานกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน (2) ประสานงานกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) ประสานงานกับงานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE ทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรียน (4) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ใกล้เคียง (5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.5.2 คณะกรรมการงานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ มีหน้าที่ (1) ประสานงานกับงานพัฒนาวินัยและบุคลิกภาพนักเรียนและครูตารวจสายตรวจ โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) ช่วยเหลือครูเวรประจาสัปดาห์ในการกวดขันระเบียบวินัยในโรงเรียน (3) สร้างความตระหนักในการรักษาระเบียบวินัยและกฎระเบียบของโรงเรียน (4) ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในโรงเรียน
 47. 47. - 47 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 (5) รับเรื่องร้องเรียนของนักเรียนในโรงเรียน นาเสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไข (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.5.3 คณะกรรมการงานคณะสี มีหน้าที่ (1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน (2) เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียน ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (3) ดาเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (4) ดาเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง (5) ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.5.4 คณะกรรมการงานห้องเรียน มีหน้าที่ (1) ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจาชั้น/คุณครูที่ ปรึกษาในการทากิจกรรมภายในชั้นเรียน (2) ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน (3) ดาเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.6 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่ 33.6.1 คณะกรรมการงานงบประมาณ มีหน้าที่ (1) จัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน (2) ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน (3) จัดกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการสภานักเรียน (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.6.2 คณะกรรมการงานพัสดุและครุภัณฑ์ มีหน้าที่ (1) ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) จัดทารายการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียน (3) จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของคณะกรรมการสภานักเรียน (4) ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จ่ายพัสดุต่างๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน (5) สารวจพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียนทุกภาคเรียน (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 33.7 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไปของ โรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ 33.7.1 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ (1) ประสานงานกับงานประสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) จัดรายการเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ และนาเสนอสาระที่เป็น ประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียน

×