การเมืองไทย   สถานการณ์ปัญหา  การปล้นประเทศไทย                       กับ            ...
อัมพวาThursday, May 31, 12
อัมพวา              อ่าวไทยThursday, May 31, 12
อัมพวาอันดามัน        อ่าวไทยThursday, May 31, 12
อัมพวาอันดามัน        อ่าวไทยThursday, May 31, 12
ภาพรวมThursday, May 31, 12
เขามอง   โลก                  จีน                     1,346            ...
เขามอง  กําไร ผลประโยชน์ การพัฒนา แย่งชิง                แบ่งปัน            การพิทักษ์รักษา...
Thursday, May 31, 12
Vegetation       พื้นที่เพาะปลูก                  อาฟริกาใต้  เอเซียใต้            อเ...
Thursday, May 31, 12
ประเทศไทยใน            กระบวนกการมี   ระบบเศรษฐกิจ    ประสบการณ์จาก  ส่วนร่วมของผู้  โลก ค.ศ.2010-2050...
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้       ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือเป็นการ       ก่อตั้ง...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
เปลี่ยนการใช้ครองที่ดิน จากการขยายตัวของเมืองตามเส้นทางคมนาคมและเขตอุตสาหกรรมThursday, May 31, 12
ทรัพยากร            ประเทศไทย            มีอะไร......?Thursday, May 31, 12
18Thursday, May 31, 12
เหนือ     อิสาน            กทม.                   อ่าวไทย             อันดา...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
“...ภาคอีสานมีหินต้นกำเนิดเป็นหินปูนที่ให้ก๊าซมากกว่า            น้ำมัน ซึ่งมีอายุถึง 250 ล้านปี เป็นหินที่แข็ง...
http://www2.dmf.go.th/            bid20/petro_province.asp            Lam Nang Rong structure, lying...
นายทรงภพ พลจันทร์ รักษาการอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ            โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  10 มกราคม 2554 07:5...
199,840      199,840            บาท        บาท            199,840      260,160   ...
แผนที่        แอ่งเจ้าพระยา        139,520บาทThursday, May 31, 12
ข้อมูลที่มีมูลค่าสูงแบบนี้ใคร    เข้าถึงก่อนได้เปรียบ ?                    รายงานหลัก(ฉบับสุดท้าย) ผ...
ต่างชาติขายแผนที่ รัฐบาลไทยขายสัมปทาน     แอ่ง    หัวหิน       แอ่ง              ระยอง  แอ่ง...
http://            www.dmf.go.th/            index.php?            act=service&sec=Thursd...
Thursday, May 31, 12
แผนที่สัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 22 34                            พย.2554Thursday,...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
แผนที่แหล่ง                   ปิโตรเลียม                   ในประเทศ         ...
จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                          บริษัทขายแผนที่ www.ihs.com          ...
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554            ข้อมูลจาก Trade การค้าไทยThursday, May 31, 12
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554            ข้อมูลจาก Trade การค้าไทยThursday, May 31, 12
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554                ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย       ...
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554                ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย       ...
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554                ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย       ...
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554                ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย       ...
ไทยส่งน้ํามันดิบขายสหรัฐฯ               www.census.gov  40Thursday, May 31, 12
ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ            ปริมาณการบริโภคน้ํามันสําเร็จรูปและ                   ...
แร่สําคัญThursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
http://www.dani2989.com/gold/               goldprod0509gb.htmThursday, May 31, 12
http://www.indexmundi.com/minerals/?          product=gold&graph=production  45Thursday, May 31, 12
เอกสารจาก ผังประเทศ พ.ศ.2600        ของกรมโยธาธิการและผังเมือง        จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษาThursday, Ma...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
ถ่านหินThursday, May 31, 12
ถ่านหินแม่เมาะ1,066ล้านตัน ถ่านหินกระบี่ 111 ล้านตันThursday, May 31, 12
ถ่านหินสะบ้าย้อย 392ล้านตันThursday, May 31, 12
http://old.energy.go.th/moen/upload/File/energy%20info/5_1.pdfThursday, May 31, 12                    ...
อะไรจะเกิดขึ้น  กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรา            ???               59Thursday, May 31, 12
ภาคใต้Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
ศูนย์กลางการค้าน้ํามัน              ท่อก๊าซThursday, May 31, 12
ข้อมูลมากมาย            กระจัดกระจาย             ประชาชนคน            ธรรมดาจะรู้ทัน ...
Thursday, May 31, 12
สตูลThursday, May 31, 12
แผนที่ธรณีวิทยา จ.สตูลThursday, May 31, 12
แนวท่อก๊าซในทะเล               จ.สตูลThursday, May 31, 12
แนวท่อก๊าซในทะเล จ.สงขลาThursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
ตะวันตกThursday, May 31, 12
ทางรถไฟ.ทวาย                 กทม.Thursday, May 31, 12
ทวาย            แหลม            ฉบัง3Thursday, May 31, 12
กาญจนบุรี            ป่า ทวาย            แนวชายแดนThursday, May 31, 12
เอกสารจากกรมทรัพยากรแร่พื้นฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมThursday, May 31, 12
นิคมอุตสาหกรรม-ท่าเรือน้ำลึกทวาย      เส้นทางคมนาคมเชื่อมสองสมุทร       พม่า-ไทย-กัมพูชา-เวียตนามThursday, Ma...
Thursday, May 31, 12
ศิลป ศาสนาโบราณสถาน ทวาย         วิถีชุมชน ประมงชายฝั่ง            เกษตรกรรม พึ่งตนเองThursday, May 3...
ตะวันออกThursday, May 31, 12
คมนาคม        พลังงาน        สื่อสารThursday, May 31, 12
80Thursday, May 31, 12
ภาคกลางThursday, May 31, 12
ผังกรุงเทพปริมณฑลผังภาคกลาง            อ่าว ก.ไก่                  ผังภาคตะวันออกThursday, Ma...
ระบบสายส่งไฟฟ้า                     83Thursday, May 31, 12
แนวท่อก๊าซกรุงเทพปริมณฑล                          จาก ผังประเทศ พ.ศ.2600            ...
พระนครเหนือ     วังน้อย         ราชบุรี               บางปะกง            ระยอง   ...
86Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
ระบบคมนาคม                 1                  เชื่อมเอเซีย            ถนน ...
โครงข่ายเส้นทางรถไฟทรานเอเซียThursday, May 31, 12
โครงข่าย  คมนาคมทางน้ําThursday, May 31, 12
เส้นทางขนส่ง            คมนาคม            ทางบก-ทางน้ําThursday, May 31, 12
เส้นทาง            คมนาคมสินค้า            อุตสาหกรรมThursday, May 31, 12
สายส่งไฟฟ้า                          2              4    3       1    ...
เชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า14ประเทศในเอเซียThursday, May 31, 12
แผนวางท่อก๊าซจากแหล่งผลิตเอเซียThursday, May 31, 12
ท่อก๊าซทรานเอเซีย-ไทยอนุมัติงบฯราวสองแสนล้านบาท                                  คณะกรรม...
ทางเลือกเส้นทาง-สะพานเศรษฐกิจThursday, May 31, 12
ความช่วยเหลือ             ทางสังคม              ในพื้นที่             ความร่วมมือ  ...
ผังเชื่อมโยงความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคThursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
102Thursday, May 31, 12
103Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
105Thursday, May 31, 12
ข้อตกลง             ระหว่างประเทศ            มูลค่าเกือบ1ล้านล้าน            ใครได้ ใคร...
เงินอนาคต หนี้สาธารณะ ความโปร่งใส ภาระของประชาชนใช่ไหม ?                         107Thursday, May...
www.dpt.go.th/nrp/about1/download.htmlThursday, May 31, 12
ปล้น  ประเทศไทยThursday, May 31, 12
http://mubadala.ae/about/              board_of_directors/Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
http://www.chevronthailand.com/energy.aspThursday, May 31, 12
แหล่งปิโตรเลียมในไทย ของบริษัทเฮสส์Thursday, May 31, 12
ทําไม    ผลิตปิโตรเลียม    ในประเทศไทย     จึงมีต้นทุนต่ํา            ?Thursday, May 31, 12
แหล่ง                 ปิโตรเลียม                  วิเชียรบุร-              ...
http://             www.d            mf.go.t              h/            i...
เทคโนโลยีการ             เจาะแนวนอน             ชอนไชไปไกล            8 กม.แผ่ออกราว  ...
เทคโนโลยีการ             เจาะแนวนอน             ชอนไชไปไกล            8 กม.แผ่ออกราว  ...
ก๊าซธรรมชาติ ใต้พื้นดิน ก้าซธรรมชาติ                            แh              ...
มกราคม 2554 (2011) ประเทศไทย ผลิตน้ำมันดิบอันดับที่ 33                        และผลิตก๊าซธรรมชาติอ...
มกราคม 2555 น้ําพอง+ภูฮ่อม ขอนแก่น-อุดร            ผลิตน้ําก๊าซธรรมชาติ+ก๊าซธรรมชาติเหลว           ...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1301117872.pdfThursday, May 31, 12
www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1301117872.pdf ปริมาณการผลิต น้ํามันดิบ+คอนเดนเสท พ.ศ.  2553 (8901+5707)=14,6...
ปริมาณการส่งออก น้ํามันดิบ+น้ํามันสําเร็จรูป  www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1301117872.pdf    พ.ศ.2553 (2...
ประเทศไทย     ใช้น้ํามันเบนซินและดีเซล     วันละประมาณ 72 ล้านลิตร  ประเทศไทย            (บนบก,ในทะ...
ราคาน้ํามันเบนซิน              บาท/ลิตร (มีนาคม 2555)            ไทย     สหรัฐฯ      ...
ราคาก๊าซธรรมชาติ NGV             บาท/กก.            ไทย        สหรัฐฯ          8....
131Thursday, May 31, 12
รายได้ที่เจ้าของประเทศผู้มีแหล่งปิโตรเลียมทั่ว         โลกเก็บจากผู้ขอสัมปทานขุดเจาะThursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
ทําไมรัฐบาลทุกชุดจึง                                              ยอมมอบรายไ...
ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐในต่างประเทศ                 อัตราการจัดเก็บ        โบลิเวีย      82% ของ...
136Thursday, May 31, 12
137            70Thursday, May 31, 12
138Thursday, May 31, 12
139Thursday, May 31, 12
140            63Thursday, May 31, 12
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุม              คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง            ชาติ(กพช.) โดย...
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2549 (ครั้งที่ 107            วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ...
Thursday, May 31, 12
จำนวนสัมปทาน/แปลงที่                                    การออกสัมปทาน         ...
http://www.dmf.go.th/      index.php?act=serviceThursday, May 31, 12
http://            www.d            mf.go.t            h/            index.p ...
http://            www.dmf.            go.th/            index.php            ...
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่      21 มกราคม 2534 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ...
Thursday, May 31, 12
ใครได้ ใครเสีย          จากผลประโยชน์ทรัพยากรและ          การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน          ...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
ที่ดินสาธารณะ อ.ปลวกแดง            จ.ระยอง ที่ประชาชนเคยใช้                ประโยชน์ร่วมกัน   ...
Thursday, May 31, 12
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Kanlaya_Tieanwong/fulltext.pdf               ...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a156/%a156-20-9999-                  update.pdfThursday, May 31...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
http://ptt-th.listedcompany.com/form_561.html                                    2554 ...
คณะกรรมการนโยบานพลังงานแห่งชาติ (กพช)                           (ดูแลราคาก๊าซ) สํานักงานนโยบาย...
Thursday, May 31, 12
Thursday, May 31, 12
http://ptt-th.listedcompany.com/form_561.html                            168Thursday, May 31, 12
เบี้ยประชุมโบนัส ปตท.????            http://ptt-            th.listedcompan            y....
น้ํามัน            น้ําท่วมThursday, May 31, 12
ทําไมกําหนดให้    เขตเกษตรกรรม   และอุตสาหกรรมขนาด    กลางขนาดย่อม    ที่พึ่งตนเองได้      ของลุ่มน้ํา  ...
ข้อมูลที่มีมูลค่าสูงแบบนี้ใคร    เข้าถึงก่อนได้เปรียบ ?                   รายงานหลัก(ฉบับสุดท้าย) ผั...
ข้อมูล ความจริง  รายงานวิเคราะห์ สาขา            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนน้ําท่วม 2554  หน้า 70 ...
Thursday, May 31, 12
http://www.set.or.th/set/newsdetails.                    Thursday, May 31, 12
Business ProfilePAE (Thailand) Public Company Limited is a leadingglobal provider of design & build project services foroil...
Thursday, May 31, 12
เราจะรู้ก่อนได้อย่างไร     เรามีทรัพย์สมบัติอะไ ?  อะไรจะเกิดขึ้นกับชุมชน ?               178Thursday,...
ข้อมูลจากทบวงพลังงานโลก ตรงกับ กระทรวงพลังงานไทย  โครงข่ายท่อก๊าซไร้พรมแดนThursday, May 31, 12
สื่อ ทุน รัฐ                 รัฐสภา                 คณะรัฐมนตรี              ...
ทุกอย่างเปลี่ยนไปใครได้ประโยชน์              ?         จะปกป้องประชาชนผู้เสียหาย         จา...
ทุกอย่าง            เริ่มต้นที่นี่Thursday, May 31, 12
สื่อไร้พรมแดน                                    องค์กร/คณะกรรมการ           ...
“...การที่รัฐไทยยังคงรวมศูนย์อำนาจบังคับ      บัญชาสังคมไว้อย่างเต็มเปี่ยม แต่กลับมี      อำนาจน้อยลงในการปกป้อง...
ขอคารวะ     ทุกแรงกายแรงใจที่ตื่นรู้ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง     และกระทําการอย่างจริงจังเพื่ออนาคตลูุกหลานของเรา ...
Thursday, May 31, 12
ใครจะเอาคืน            ???       ถ้าไม่ใช่คนไทยทุกคนThursday, May 31, 12
อํานาจต่อรอง            เพื่อ            อนาคตลูกหลานThursday, May 31, 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สัมนาสถานะการณ์ประเทศไทย

1,284 views

Published on

เวที อัมพวา 31พค55

Published in: News & Politics
3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • เชฟรอนกับเพิร์ลออยล์เป็นชาวต่างชาติเราทำได้แค่ป้องกันครับ แต่ ปตท. นั้นเป็นของคนไทย ถ้าเราร่วมมือกันเราสามารถเอากลับมาเป็นองค์กรเพื่อคนไทยได้เหมือนเดิม ส่วนที่ว่าทำไมเราพึ่งมาดำเนินการทำความเข้าใจกันเพราะว่า เราโดนนักการเมืองปิดหูปิดตาเรื่องเหล่านี้จากสื่อทุกด้านครับ ข้อมูลที่นำมาเหล่านี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้ทั้งหมดจากเว็บของทั้งหน่วยงานรัฐบาลไทยและต่างประเทศ แต่ข้อมูลบางอันตอนนี้ภาครัฐบาลของไทยปิดบังโดยเอาออกจากเว็บของหน่วยงานแล้วครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • แล้วเชฟรอนกับเพิร์ลออยล์และอื่นๆล่ะทำไมไม่พูดถึงบ้าง จะยิ่งกว่า ปตท.หรือไม่
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • น่าสนใจแต่ขอศึกษาข้อมูลก่อน ทำไมซับซ้อนจริงผลประโยชน์สุดท้ายอยู่ที่ใครกันแน่ทรัพยากรของไทยมีการขุดขึ้นมาใช้ตั้งนานแล้ว ทำไมไม่สงสัยกันตั้งแต่ต้น หรือพูดไม่ได้ว่าใครเป็นคนฮุบผลประโยชน์ตัวจริง อยากให้พูดตรงๆเลยคนไทยจะได้รู้
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สัมนาสถานะการณ์ประเทศไทย

 1. 1. การเมืองไทย สถานการณ์ปัญหา การปล้นประเทศไทย กับ สมลักษณ์ หุตานุวัตร ข้อมูลเพื่อสาธาณะไม่สงวนสิทธิ์ เวที ทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทย ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน โดย สมัชชาปฏิรูป จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สถาบันการเมืองและคุณภาพคน 31 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านดาหลา ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามThursday, May 31, 12
 2. 2. อัมพวาThursday, May 31, 12
 3. 3. อัมพวา อ่าวไทยThursday, May 31, 12
 4. 4. อัมพวาอันดามัน อ่าวไทยThursday, May 31, 12
 5. 5. อัมพวาอันดามัน อ่าวไทยThursday, May 31, 12
 6. 6. ภาพรวมThursday, May 31, 12
 7. 7. เขามอง โลก จีน 1,346 อินเดีย (ล้านคน) 1,198 อาเซียน (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ) เรามองThursday, May 31, 12 ไทย
 8. 8. เขามอง กําไร ผลประโยชน์ การพัฒนา แย่งชิง แบ่งปัน การพิทักษ์รักษาทรัพยากร วิถีชีวิตThursday, May 31, 12 เรามอง
 9. 9. Thursday, May 31, 12
 10. 10. Vegetation พื้นที่เพาะปลูก อาฟริกาใต้ เอเซียใต้ อเมริกาใต้ http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?datasetId=MOD13A2_M_NDVIThursday, May 31, 12
 11. 11. Thursday, May 31, 12
 12. 12. ประเทศไทยใน กระบวนกการมี ระบบเศรษฐกิจ ประสบการณ์จาก ส่วนร่วมของผู้ โลก ค.ศ.2010-2050 ต่างประเทศ เกี่ยวข้อง ผังประเทศ ผังประเทศ ๒๖๐๐ ๒๖๐๐ ภาษา ผังประเทศ ภาไทย อังกฤษ ๒๖๐๐ รายงาน ฉบับสุดท้าย ทรัพยากร การการ โครงสร้างพื้น การใช้ การพัฒนาเมือง ธรรมชาติ สิ่ง ประชากรและ เศรษฐกิจ การ บริหารจัดการ การป้องกันภัย และชนบท และ ฐาน ประโยชน์ ผัง พิบัติ และ แวดล้อม แรงงาน จ้างงาน ที่ดิน กรุงเทพและ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวัน เฉียงเหนือ ออก ภาคใต้Thursday, May 31, 12
 13. 13. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือเป็นการ ก่อตั้งกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545Thursday, May 31, 12
 14. 14. Thursday, May 31, 12
 15. 15. Thursday, May 31, 12
 16. 16. เปลี่ยนการใช้ครองที่ดิน จากการขยายตัวของเมืองตามเส้นทางคมนาคมและเขตอุตสาหกรรมThursday, May 31, 12
 17. 17. ทรัพยากร ประเทศไทย มีอะไร......?Thursday, May 31, 12
 18. 18. 18Thursday, May 31, 12
 19. 19. เหนือ อิสาน กทม. อ่าวไทย อันดามันThursday, May 31, 12
 20. 20. Thursday, May 31, 12
 21. 21. Thursday, May 31, 12
 22. 22. Thursday, May 31, 12
 23. 23. Thursday, May 31, 12
 24. 24. Thursday, May 31, 12
 25. 25. “...ภาคอีสานมีหินต้นกำเนิดเป็นหินปูนที่ให้ก๊าซมากกว่า น้ำมัน ซึ่งมีอายุถึง 250 ล้านปี เป็นหินที่แข็งและหนามาก ประมาณ 1-2 กิโลเมตร และมีโครงสร้างที่ใหญ่มากมีพื้นที่ กว่า 1 แสนตารางกิโลเมตร...” คำกล่าวของนายทรงภพ พล จันทร์ รักษาการอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.212cafe.com/boardvip/viewcomment.php? aID=1459335&user=cm99&id=1927&page=2&page_limit =5โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 มกราคม 2554 07:51 น.Thursday, May 31, 12
 26. 26. http://www2.dmf.go.th/ bid20/petro_province.asp Lam Nang Rong structure, lying to the southernmost edge of the Khorat Plateau and to the southeast of Don Phrai, covers Amphoe Nang Rong of Buri Ram province. Only one seismic profile crossed this structure, and therefore it was surmised that its extent would be parallel to the southern portion of the Khorat Plateau, that is, of SW-NE trending. Seismic data also showed similarities to other structures mentioned, although this area contains thinner sections of the Khorat Group. Note that the Kuchinarai Group showed distinct erosional truncation with the Khorat Group; thrust faults could well have caused inversion of the Triassic graben before the Khorat Group was deposited. Some portions showed erosional truncation with the Nam Phong and the Phu Kradung Formations. Underlying the Kuchinarai Group is likely to be an anticlinal Saraburi Group, but because of unclear information, it remains uncertain whether reservoir rocks would be found in this structure. 26Thursday, May 31, 12
 27. 27. นายทรงภพ พลจันทร์ รักษาการอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 มกราคม 2554 07:51 น. ตัวเลขโดยThursday, May 31, 12
 28. 28. 199,840 199,840 บาท บาท 199,840 260,160 บาท บาท http://maps.ihs.com/ อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ basin-monitor- 139,520 ณ12 พค 2555 31.39บาท/ดอลล่าร์ ordering-service/far- บาท east/thailand-1.html ต่างชาติ ทําแผนที่แหล่งปิโตรเลียมประเทศไทย ขายได้เงินชุดละ 999,200 บาท...???Thursday, May 31, 12
 29. 29. แผนที่ แอ่งเจ้าพระยา 139,520บาทThursday, May 31, 12
 30. 30. ข้อมูลที่มีมูลค่าสูงแบบนี้ใคร เข้าถึงก่อนได้เปรียบ ? รายงานหลัก(ฉบับสุดท้าย) ผัง ประเทศไทย 2600 หนา 369 หน้า เอกสารนี้ไม่มีบนเวบฯของผังเมือง แต ขอตรงได้ บทที่ 3 หน้า 29Thursday, May 31, 12
 31. 31. ต่างชาติขายแผนที่ รัฐบาลไทยขายสัมปทาน แอ่ง หัวหิน แอ่ง ระยอง แอ่ง ชุมพร แอ่ง ปัตตานี แอ่ง สงขลา สัมปทานปิโตรเลียมอ่าวไทย แผนที่แอ่งปิโตรเลียมอ่าวไทยThursday, May 31, 12
 32. 32. http:// www.dmf.go.th/ index.php? act=service&sec=Thursday, May 31, 12 annualReport
 33. 33. Thursday, May 31, 12
 34. 34. แผนที่สัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 22 34 พย.2554Thursday, May 31, 12
 35. 35. Thursday, May 31, 12
 36. 36. Thursday, May 31, 12
 37. 37. แผนที่แหล่ง ปิโตรเลียม ในประเทศ มาเลเซีย น่าสังเกตุว่า แอ่งติดกับ ประเทศไทย มีขนาดใหญ่ ใหญ่เป็นอันดับสอง ของมาเลเซีย www.ihs.comThursday, May 31, 12
 38. 38. จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทขายแผนที่ www.ihs.com ข้อมูลนี้ใช่ไหมที่เป็นสาเหตุ ???ุ ทําให้เกิดสัญญาสัมปทานร่วมไทย-มาเลเซีย แอ่งปิโตรเลียมมาเลเซียคาบเกี่ยวดินแดนไทยThursday, May 31, 12
 39. 39. สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 ข้อมูลจาก Trade การค้าไทยThursday, May 31, 12
 40. 40. สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 ข้อมูลจาก Trade การค้าไทยThursday, May 31, 12
 41. 41. สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย รายได้เข้าเครือ ปตท.Thursday, May 31, 12
 42. 42. สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย รายได้เข้าเครือ ปตท. คนไทยต้องแบกภาระการนําเข้าน้ํามันดิบปีละ 1 ล้านล้านบาท ต้องรับภาระชดเชยนําเข้าก๊าซจากต่างประเทศอีกหลายหมื่นล้านบาท ฯลฯThursday, May 31, 12
 43. 43. สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย รายได้เข้าเครือ ปตท. ปตท.และเครือบริษัท มีรายได้จากการส่ง ออกน้ํามันและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 569,000 ล้านบาท คนไทยต้องแบกภาระการนําเข้าน้ํามันดิบปีละ 1 ล้านล้านบาท ต้องรับภาระชดเชยนําเข้าก๊าซจากต่างประเทศอีกหลายหมื่นล้านบาท ฯลฯThursday, May 31, 12
 44. 44. สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 ข้อมูลจาก Trade การค้าไทย รายได้เข้าเครือ ปตท. ปตท.และเครือบริษัท มีรายได้จากการส่ง ออกน้ํามันและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 569,000 ล้านบาท คนไทยต้องแบกภาระการนําเข้าน้ํามันดิบปีละ 1 ล้านล้านบาท ต้องรับภาระชดเชยนําเข้า แล้วคนไทยได้ก๊าซจากต่างประเทศอีกหลายหมื่นล้านบาท ฯลฯ อะไรตอบแทน?Thursday, May 31, 12
 45. 45. ไทยส่งน้ํามันดิบขายสหรัฐฯ www.census.gov 40Thursday, May 31, 12
 46. 46. ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการบริโภคน้ํามันสําเร็จรูปและ ก๊าซหุงต้มไทย = 3,146 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน = 87.3 ล้านลิตร/วันอลาสก้า = 1,010 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน = 28.0 ล้านลิตร/วัน ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ปริมาณการผลิตวัตถุดิบในประเทศที่ใช้ ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ กลั่นน้ํามัน ที่มา: สํานักนโยบายและแผน ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน พลังงานThursday, May 31, 12
 47. 47. แร่สําคัญThursday, May 31, 12
 48. 48. Thursday, May 31, 12
 49. 49. http://www.dani2989.com/gold/ goldprod0509gb.htmThursday, May 31, 12
 50. 50. http://www.indexmundi.com/minerals/? product=gold&graph=production 45Thursday, May 31, 12
 51. 51. เอกสารจาก ผังประเทศ พ.ศ.2600 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษาThursday, May 31, 12
 52. 52. Thursday, May 31, 12
 53. 53. Thursday, May 31, 12
 54. 54. Thursday, May 31, 12
 55. 55. Thursday, May 31, 12
 56. 56. Thursday, May 31, 12
 57. 57. Thursday, May 31, 12
 58. 58. Thursday, May 31, 12
 59. 59. Thursday, May 31, 12
 60. 60. ถ่านหินThursday, May 31, 12
 61. 61. ถ่านหินแม่เมาะ1,066ล้านตัน ถ่านหินกระบี่ 111 ล้านตันThursday, May 31, 12
 62. 62. ถ่านหินสะบ้าย้อย 392ล้านตันThursday, May 31, 12
 63. 63. http://old.energy.go.th/moen/upload/File/energy%20info/5_1.pdfThursday, May 31, 12 http://www.dmr.go.th/main.php?filename=index
 64. 64. อะไรจะเกิดขึ้น กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ??? 59Thursday, May 31, 12
 65. 65. ภาคใต้Thursday, May 31, 12
 66. 66. Thursday, May 31, 12
 67. 67. ศูนย์กลางการค้าน้ํามัน ท่อก๊าซThursday, May 31, 12
 68. 68. ข้อมูลมากมาย กระจัดกระจาย ประชาชนคน ธรรมดาจะรู้ทัน การเปลี่ยนแปลง ได้อย่างไ?Thursday, May 31, 12
 69. 69. Thursday, May 31, 12
 70. 70. สตูลThursday, May 31, 12
 71. 71. แผนที่ธรณีวิทยา จ.สตูลThursday, May 31, 12
 72. 72. แนวท่อก๊าซในทะเล จ.สตูลThursday, May 31, 12
 73. 73. แนวท่อก๊าซในทะเล จ.สงขลาThursday, May 31, 12
 74. 74. Thursday, May 31, 12
 75. 75. ตะวันตกThursday, May 31, 12
 76. 76. ทางรถไฟ.ทวาย กทม.Thursday, May 31, 12
 77. 77. ทวาย แหลม ฉบัง3Thursday, May 31, 12
 78. 78. กาญจนบุรี ป่า ทวาย แนวชายแดนThursday, May 31, 12
 79. 79. เอกสารจากกรมทรัพยากรแร่พื้นฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมThursday, May 31, 12
 80. 80. นิคมอุตสาหกรรม-ท่าเรือน้ำลึกทวาย เส้นทางคมนาคมเชื่อมสองสมุทร พม่า-ไทย-กัมพูชา-เวียตนามThursday, May 31, 12
 81. 81. Thursday, May 31, 12
 82. 82. ศิลป ศาสนาโบราณสถาน ทวาย วิถีชุมชน ประมงชายฝั่ง เกษตรกรรม พึ่งตนเองThursday, May 31, 12
 83. 83. ตะวันออกThursday, May 31, 12
 84. 84. คมนาคม พลังงาน สื่อสารThursday, May 31, 12
 85. 85. 80Thursday, May 31, 12
 86. 86. ภาคกลางThursday, May 31, 12
 87. 87. ผังกรุงเทพปริมณฑลผังภาคกลาง อ่าว ก.ไก่ ผังภาคตะวันออกThursday, May 31, 12
 88. 88. ระบบสายส่งไฟฟ้า 83Thursday, May 31, 12
 89. 89. แนวท่อก๊าซกรุงเทพปริมณฑล จาก ผังประเทศ พ.ศ.2600 โครงการ CITY GAS ของ ปตท. ถนนรามอินทรา โครงการ CITY GAS ของ ปตท. รพ.รามาธิบดี ถนนสุขุมวิท-ศรีนครินทร์ 84Thursday, May 31, 12
 90. 90. พระนครเหนือ วังน้อย ราชบุรี บางปะกง ระยอง ระบบท่อก๊าซรอบกรุงเทพฯ http://pttweb2.pttplc.com/citygas/th/app_intro.aspxThursday, May 31, 12
 91. 91. 86Thursday, May 31, 12
 92. 92. Thursday, May 31, 12
 93. 93. ระบบคมนาคม 1 เชื่อมเอเซีย ถนน เส้นทางรถไฟ 2 เชื่อมเอเซีย สะพานเชื่อม 3 ยุโรป-เอเซีย 2 1 4 ท่าเรือเอเซีย ทางรถไฟ 3 4Thursday, May 31, 12 ท่าเรือ
 94. 94. โครงข่ายเส้นทางรถไฟทรานเอเซียThursday, May 31, 12
 95. 95. โครงข่าย คมนาคมทางน้ําThursday, May 31, 12
 96. 96. เส้นทางขนส่ง คมนาคม ทางบก-ทางน้ําThursday, May 31, 12
 97. 97. เส้นทาง คมนาคมสินค้า อุตสาหกรรมThursday, May 31, 12
 98. 98. สายส่งไฟฟ้า 2 4 3 1 ท่อก๊าซ 1 4 สายส่ง ไฟฟ้า เอเซีย 5 6 5 6 ท่อส่งก๊าซเอเซียThursday, May 31, 12
 99. 99. เชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า14ประเทศในเอเซียThursday, May 31, 12
 100. 100. แผนวางท่อก๊าซจากแหล่งผลิตเอเซียThursday, May 31, 12
 101. 101. ท่อก๊าซทรานเอเซีย-ไทยอนุมัติงบฯราวสองแสนล้านบาท คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ (กพช.)ในการประชุม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2553และคณะ รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2553 อนุัติงบประมาณ สร้างท่อก๊าซ กม. http://omrpublic.iea.org/omrarchive/mtogm2010_parts1_2.pdfThursday, May 31, 12
 102. 102. ทางเลือกเส้นทาง-สะพานเศรษฐกิจThursday, May 31, 12
 103. 103. ความช่วยเหลือ ทางสังคม ในพื้นที่ ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจThursday, May 31, 12
 104. 104. ผังเชื่อมโยงความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคThursday, May 31, 12
 105. 105. Thursday, May 31, 12
 106. 106. Thursday, May 31, 12
 107. 107. 102Thursday, May 31, 12
 108. 108. 103Thursday, May 31, 12
 109. 109. Thursday, May 31, 12
 110. 110. 105Thursday, May 31, 12
 111. 111. ข้อตกลง ระหว่างประเทศ มูลค่าเกือบ1ล้านล้าน ใครได้ ใครเสีย ? ? อํานาจ ผลประโยชน์ ของใคร? 106Thursday, May 31, 12
 112. 112. เงินอนาคต หนี้สาธารณะ ความโปร่งใส ภาระของประชาชนใช่ไหม ? 107Thursday, May 31, 12
 113. 113. www.dpt.go.th/nrp/about1/download.htmlThursday, May 31, 12
 114. 114. ปล้น ประเทศไทยThursday, May 31, 12
 115. 115. http://mubadala.ae/about/ board_of_directors/Thursday, May 31, 12
 116. 116. Thursday, May 31, 12
 117. 117. Thursday, May 31, 12
 118. 118. Thursday, May 31, 12
 119. 119. http://www.chevronthailand.com/energy.aspThursday, May 31, 12
 120. 120. แหล่งปิโตรเลียมในไทย ของบริษัทเฮสส์Thursday, May 31, 12
 121. 121. ทําไม ผลิตปิโตรเลียม ในประเทศไทย จึงมีต้นทุนต่ํา ?Thursday, May 31, 12
 122. 122. แหล่ง ปิโตรเลียม วิเชียรบุร- ี นาสนุ่นความรู้เฉพาะทางเป็นข้อมูลที่คนไทยทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้ยากThursday, May 31, 12
 123. 123. http:// www.d mf.go.t h/ index.p hp? act=ser vice รายงานประจำปี 2009 (2552) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หน้า 56 และ 60Thursday, May 31, 12
 124. 124. เทคโนโลยีการ เจาะแนวนอน ชอนไชไปไกล 8 กม.แผ่ออกราว หนวดปลาหมึก 40 119Thursday, May 31, 12
 125. 125. เทคโนโลยีการ เจาะแนวนอน ชอนไชไปไกล 8 กม.แผ่ออกราว หนวดปลาหมึก 40 119Thursday, May 31, 12
 126. 126. ก๊าซธรรมชาติ ใต้พื้นดิน ก้าซธรรมชาติ แh ttp s:/ /w ww .bo x.c om น้ํามัน /s/ 33 ed 57 1e afd 7b 6d แht c3 9d tps: //ww 5 w.b ox.com /s/3 3ed57 1 eafd 7b6 dc3 9 d5 น้ํา แhttps://www.box.com/s/ 33ed571eafd7b6dc39d5 ข้อมูลจากสถาบันพลังงาน สหรัฐอเมริกาThursday, May 31, 12
 127. 127. มกราคม 2554 (2011) ประเทศไทย ผลิตน้ำมันดิบอันดับที่ 33 และผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับที่ 26 ของโลกจาก http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=th&v=136http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=136&t=100 และ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/21 น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ Thursday, May 31, 12
 128. 128. มกราคม 2555 น้ําพอง+ภูฮ่อม ขอนแก่น-อุดร ผลิตน้ําก๊าซธรรมชาติ+ก๊าซธรรมชาติเหลว ได้เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 17,667 บาเรล= 2,809,053 ลิตรต่อวัน (สองล้านแปดแสนลิตรต่อวัน)Thursday, May 31, 12
 129. 129. Thursday, May 31, 12
 130. 130. Thursday, May 31, 12
 131. 131. www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1301117872.pdfThursday, May 31, 12
 132. 132. www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1301117872.pdf ปริมาณการผลิต น้ํามันดิบ+คอนเดนเสท พ.ศ. 2553 (8901+5707)=14,608ล้านลิตรThursday, May 31, 12
 133. 133. ปริมาณการส่งออก น้ํามันดิบ+น้ํามันสําเร็จรูป www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1301117872.pdf พ.ศ.2553 (2406+12186)=14,592 ล้านลิตร ทําไม??? ราคา น้ํามัน ไทยแพง ผลิต 14,608 ล้านลิตร ส่งออก 14,592 ล้านลิตรThursday, May 31, 12
 134. 134. ประเทศไทย ใช้น้ํามันเบนซินและดีเซล วันละประมาณ 72 ล้านลิตร ประเทศไทย (บนบก,ในทะเล 890,000+ไทย-มาเลฯ เฉลี่ย 150,000 บาเรล) ผลิตมันดิบ+ก๊าซธรรมชาติได้ วันละประมาณ 165 ล้านลิตร* ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการ ทรัพยากรพลังงาน ใช่ไหม? * ข้อมูุลจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน มีความแตกต่างจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประมาณ 100,000 บาเรลThursday, May 31, 12
 135. 135. ราคาน้ํามันเบนซิน บาท/ลิตร (มีนาคม 2555) ไทย สหรัฐฯ 42.58 28 ถึง 33 ที่มา www.gasbuddy.com เราส่งออกน้ํามัน แต่...... ทําไมคนไทยต้องใช้น้ํามันแพง 67Thursday, May 31, 12
 136. 136. ราคาก๊าซธรรมชาติ NGV บาท/กก. ไทย สหรัฐฯ 8.39 15.50 2.61 ราคาเฉพาะเนื้อก๊าซ มีนาคม 2555 ที่มา NYMEX NATURAL GAS PRICE 59Thursday, May 31, 12
 137. 137. 131Thursday, May 31, 12
 138. 138. รายได้ที่เจ้าของประเทศผู้มีแหล่งปิโตรเลียมทั่ว โลกเก็บจากผู้ขอสัมปทานขุดเจาะThursday, May 31, 12
 139. 139. Thursday, May 31, 12
 140. 140. ทําไมรัฐบาลทุกชุดจึง ยอมมอบรายได้กว่า มูลค่า 70% จากปิโตรเลียม ปีละหลายแสนล้านบาท ? จากแผ่นดินของเรา ให้ต่างชาติ เข้ารัฐ ? ค่าภาคหลวง ก๊าซธรรมชาติ รายงาน หน้า 80 http://www.dmf.go.th/index.php?act=service มูลค่า มูลค่า ? ? เข้ารัฐ เข้ารัฐThursday, May 31, 12
 141. 141. ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐในต่างประเทศ อัตราการจัดเก็บ โบลิเวีย 82% ของรายได้จากก๊าซธรรมชาติ ผลิตก๊าซและน้ำมันอันดับ 33 และ 61 ของโลก คาซัคสถาน 80% ของปริมาณน้ำมันที่ขุดเจาะได้ อาบูดาบี แบ่งกำไรให้บริษัทขุดเจาะไม่เกิน $1 ต่อบาร์เรล รัสเซีย 90% ของรายได้ในส่วนที่ราคาน้ำมัน สูงกว่า $25 ต่อบาร์เรลที่มา : http://www.ualberta.ca/PARKLAND/research/perspectives/EgySuperPower07OpEd.htmThursday, May 31, 12
 142. 142. 136Thursday, May 31, 12
 143. 143. 137 70Thursday, May 31, 12
 144. 144. 138Thursday, May 31, 12
 145. 145. 139Thursday, May 31, 12
 146. 146. 140 63Thursday, May 31, 12
 147. 147. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง ชาติ(กพช.) โดยตําแหน่ง..คณะกรรมการชุดนี้มี อํานาจตัดสินใจเรื่องพลังงานของ ชาติ...สามารถเสนอแก้กฏหมายปิโตรเลียม ได...แต่ทําไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เสนอแก้กฏ ้ หมายเพื่อประโยชน์ของคนไทย?Thursday, May 31, 12
 148. 148. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2549 (ครั้งที่ 107 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เรื่องที่ 5 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 2.2 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ ปรับปรุงกรณีที่ผู้รับสัมปทานสามารถขอขยายอายุสัมปทาน เมื่อ การประกอบกิจการปิโตรเลียมส่วนใหญ่ ต้องหยุดชะงักลง ให้ ครอบคลุมถึงกรณีที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน ยกเลิกการจำกัดจำนวนแปลงและพื้นที่รวมของแปลงสำรวจ กำหนดให้ผู้รับสัมปทานหลายรายที่มีพื้นที่ผลิตคาบเกี่ยวกัน ในแหล่ง สะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน หรือต่างแหล่งกัน และการผลิต ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานรายหนึ่งรายใด ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ สามารถร่วมกันผลิตได้ ปรับเพดานอัตราและระยะเวลาการลดหย่อนค่าภาคหลวงเพิ่ม ขึ้น สำหรับแหล่งที่มีสภาพธรณีวิทยาไม่เอื้ออำนวย หรือแหล่งที่ มีอัตราการผลิตลดต่ำลง หรือแหล่งที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การสูงกว่าปกติ เพิ่มข้อกำหนดให้รัฐมนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ทางธรณีวิทยาได้ในกรณีที่เห็นสมควร มติของที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ตาม ข้อ 2.1 - 2.2Thursday, May 31, 12
 149. 149. Thursday, May 31, 12
 150. 150. จำนวนสัมปทาน/แปลงที่ การออกสัมปทาน ดำเนินการในปัจจุบัน ครั้งที่ วันที่เปิดสัมปทาน บริเวณที่เปิดสัมปทาน จำนวนแปลง สัมปทาน แปลง สัมปทาน แปลง บนบก อ่าวไทยและทะเล 11 10 สิงหาคม 2527 ไม่ได้กำหนด 3 3 2 2 อันดามัน *12 22 มีนาคม 2528 บนบกและอ่าวไทย ไม่ได้กำหนด 7 8 2 2 บนบก อ่าวไทยและทะเล 13 26 กรกฎาคม 2533 104 แปลง 12 21 1 1 อันดามัน 14 12 ตุลาคม 2538 ทะเลอันดามัน 9 แปลง 1 2 - - 15 23 กุมภาพันธ์ 2539 บนบก และอ่าวไทย 101 แปลง 6 7 1 1 16 16 มิถุนายน 2540 ทะเลอันดามัน 7 แปลง 1 1 - - 17 16 มีนาคม 2541 บนบกและอ่าวไทย 81 แปลง 2 2 - - บนบก อ่าวไทย และทะเล *18 11 กรกฎาคม 2543 87 แปลง 11 14 10 13 อันดามัน บนบก อ่าวไทย และทะเล 19 1 กรกฎาคม 2548 82 แปลง 16 21 14 18 อันดามัน 20 23 พฤษภาคม 2550 บนบก และอ่าวไทย 65 แปลง 26 30 22 24 รวม 110 157 63 79 หมายเหตุ 1. * มีสัมปทานที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรี 2 สัมปทาน คือ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2532/35 แปลง B 5/27 ในอ่าวไทย (อยู่ในช่วงเปิดสัมปทานครั้งที่ 12) และสัมปทาน ปิโตรเลียมเลขที่ 8/2546/65 แปลง G 9/43 ในอ่าวไทย (อยู่ในช่วงเปิดสัมปทานครั้งที่ 18) ชวน หลีกภัย 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544Thursday, May 31, 12
 151. 151. http://www.dmf.go.th/ index.php?act=serviceThursday, May 31, 12
 152. 152. http:// www.d mf.go.t h/ index.p hp? act=ser vice รายงานประ จปี 2009 (2552) หน้า 90Thursday, May 31, 12
 153. 153. http:// www.dmf. go.th/ index.php ? act=petrol eum&sec= co-areaThursday, May 31, 12
 154. 154. องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประมาณ 1 เดือน ก่อนรัฐประหารhttp://www.dmf.go.th/index.php?act=petroleum&sec=co-areahttp://th.wikipedia.org/wikiThursday, May 31, 12
 155. 155. Thursday, May 31, 12
 156. 156. ใครได้ ใครเสีย จากผลประโยชน์ทรัพยากรและ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โครงการพัฒนาประเทศ ?Thursday, May 31, 12
 157. 157. Thursday, May 31, 12
 158. 158. Thursday, May 31, 12
 159. 159. Thursday, May 31, 12
 160. 160. Thursday, May 31, 12
 161. 161. ที่ดินสาธารณะ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่ประชาชนเคยใช้ ประโยชน์ร่วมกัน กว่า 43 ไร่ ตกเป็นของ การนิคมอุตสาหกรรม ฯ ซึ่งทั้งหมดอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ได้รับประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว โดยชอบด้วยกฏหมาย ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ณ 28 กรกฏาคม 2554 เพียงไม่กี่วันก่อนลงจาก ตําแหน่ง (รัฐบาลอภิสิทธิ์ 17 ธ.ค.2551-5ส.ค.2554)Thursday, May 31, 12
 162. 162. Thursday, May 31, 12
 163. 163. http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Kanlaya_Tieanwong/fulltext.pdf Thursday, May 31, 12
 164. 164. Thursday, May 31, 12
 165. 165. Thursday, May 31, 12
 166. 166. http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a156/%a156-20-9999- update.pdfThursday, May 31, 12
 167. 167. Thursday, May 31, 12
 168. 168. Thursday, May 31, 12
 169. 169. Thursday, May 31, 12
 170. 170. http://ptt-th.listedcompany.com/form_561.html 2554 ปตท.มีกําไร ก่อนหักภาษี 155,430 บาท ทําไม? 2555 คนไทยจ่าย ค่าไฟฟ้าแพง น้ํามันแพง ??????? 164Thursday, May 31, 12
 171. 171. คณะกรรมการนโยบานพลังงานแห่งชาติ (กพช) (ดูแลราคาก๊าซ) สํานักงานนโยบายและแผน พลังงาน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง) (ฝ่ายเลขานุการ) (ดูแลราคาน้ํามัน) สํานักนโยบายและแผน พิจารณาราย พลังงาน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง น จ่ายกองทุ (ฝ่ายเลขานุการ) น้ํามันเชื้อเพลิงสํานักงานนโยบาย สถาบันบริหาร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเชื้อเพลิง และแผนพลังงาน กองทุนพลังงาน ธรรมชาติ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (เก็บจากน้ํามัน ทุกลิตร) ที่มา - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)Thursday, May 31, 12
 172. 172. Thursday, May 31, 12
 173. 173. Thursday, May 31, 12
 174. 174. http://ptt-th.listedcompany.com/form_561.html 168Thursday, May 31, 12
 175. 175. เบี้ยประชุมโบนัส ปตท.???? http://ptt- th.listedcompan y.com/ form_561.html 169Thursday, May 31, 12
 176. 176. น้ํามัน น้ําท่วมThursday, May 31, 12
 177. 177. ทําไมกําหนดให้ เขตเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมขนาด กลางขนาดย่อม ที่พึ่งตนเองได้ ของลุ่มน้ํา ท่าจีน- แม่กลอง เป็นพื้นที่ รับน้ําหลากThursday, May 31, 12
 178. 178. ข้อมูลที่มีมูลค่าสูงแบบนี้ใคร เข้าถึงก่อนได้เปรียบ ? รายงานหลัก(ฉบับสุดท้าย) ผัง ประเทศไทย 2600 หนา 369 หน้า เอกสารนี้ไม่มีบนเวบฯของผังเมือง แต่ขอตรงได้ บทที่ 3 หน้า 29Thursday, May 31, 12
 179. 179. ข้อมูล ความจริง รายงานวิเคราะห์ สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนน้ําท่วม 2554 หน้า 70 (ผังประเทศ พ.ศ.2600) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองThursday, May 31, 12
 180. 180. Thursday, May 31, 12
 181. 181. http://www.set.or.th/set/newsdetails. Thursday, May 31, 12
 182. 182. Business ProfilePAE (Thailand) Public Company Limited is a leadingglobal provider of design & build project services foroil & gas production facilities up stream and downstream as well as field development solutions. Weare continuing to develop PAE Thailand into a marketleading integrated engineering and fabrication (ASMECertified Shop) provider servicing the offshore,onshore oil & gas industry, as well as the downstream industry in chemical, refinery and powerproduction. http://www.pae.co.th/01-About.phpThursday, May 31, 12
 183. 183. Thursday, May 31, 12
 184. 184. เราจะรู้ก่อนได้อย่างไร เรามีทรัพย์สมบัติอะไ ? อะไรจะเกิดขึ้นกับชุมชน ? 178Thursday, May 31, 12
 185. 185. ข้อมูลจากทบวงพลังงานโลก ตรงกับ กระทรวงพลังงานไทย โครงข่ายท่อก๊าซไร้พรมแดนThursday, May 31, 12
 186. 186. สื่อ ทุน รัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี Text ข้าราชการ ภูเขา ป่า น้ํา ทะเล ความมั่งค่ังของคนไทย ใครกําหนด?ใครครอบครอง?Thursday, May 31, 12
 187. 187. ทุกอย่างเปลี่ยนไปใครได้ประโยชน์ ? จะปกป้องประชาชนผู้เสียหาย จากการขาดข้อมูลรอบด้าน ได้อย่างไรThursday, May 31, 12 ?
 188. 188. ทุกอย่าง เริ่มต้นที่นี่Thursday, May 31, 12
 189. 189. สื่อไร้พรมแดน องค์กร/คณะกรรมการ ระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล จีดีพี ทุนไร้ ข้อตกลง นโยบาย กฎหมาย การจัดอันดับทาง เศรษฐกิจ ค่าเงิน KPI รัฐ ระหว่างประเทศ การวัดค่างานของ การลงทุนระหว่างประเทศ ราชการ ทุนการเมืองใน ประเทศ นโยบายส่งเสริมการลงทุน ผู้นำประเทศ สิทธิประโยชน์ กระบวนการเปลี่ยนคนที่พึ่งตนเองได้ เป็นผู้ต้องอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ เปลี่ยนการหาอยู่หากินตามธรรมชาติของชาวชนบท เป็นผู้ขายแรงงาน เปลี่ยนการเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นการแข่งขัน เป็นการค้าในระบบตลาดเสรี โดยทำให้ทุกอย่างเข้าระบบภาษี ทุกอย่างต้องเข้าระบบที่นับวัดได้ ประชาชน ฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า แร่ ทะเล คลื่นในอากาศThursday, May 31, 12
 190. 190. “...การที่รัฐไทยยังคงรวมศูนย์อำนาจบังคับ บัญชาสังคมไว้อย่างเต็มเปี่ยม แต่กลับมี อำนาจน้อยลงในการปกป้องสังคมไทยจาก อิทธิพลข้ามชาติ นับเป็นวิกฤตที่คุกคาม ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้ ประชาชนในท้องถิ่นแทบจะป้องกันตนเองไม่ ได้เลย เมื่อต้องเผชิญกับผุู้ประกอบการราย ใหญ่ที่มีทุนมากกว่า...” บางส่วนของ แถลงการณ์คณะกรรมการปฏิรูป ว่าด้วย แนวทางปฏิรูปโครงสร้างอํานาจThursday, May 31, 12
 191. 191. ขอคารวะ ทุกแรงกายแรงใจที่ตื่นรู้ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และกระทําการอย่างจริงจังเพื่ออนาคตลูุกหลานของเรา ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อแผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษมอบให้Thursday, May 31, 12
 192. 192. Thursday, May 31, 12
 193. 193. ใครจะเอาคืน ??? ถ้าไม่ใช่คนไทยทุกคนThursday, May 31, 12
 194. 194. อํานาจต่อรอง เพื่อ อนาคตลูกหลานThursday, May 31, 12

×