Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pai(pendidikan aqidah)

1,271 views

Published on

  • Be the first to comment

Pai(pendidikan aqidah)

  1. 1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM OLEH :ZAINANIL QOMARIA KELOMPOK A
  2. 2. PENDIDIKAN AQIDAH• Pendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah swt. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah.
  3. 3. Matlamat utama pendidikan akidah Islam ialah mendidik manusiasupaya mengakui keesaan dan ketunggalan Allah swt sebagaituhan yang wajib disembah. Tiada sekutu bagiNya. Ini dijelakanoleh Allah swt dalam firmanNya yang bermaksud : "Katakanlah (wahai Muhammad) Dia ialah Allah Yang Maha Esa. Allah menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa yang setara denganNya" (al-Ikhlas : 1-4)
  4. 4. Perkara yang menjadi asas atau pokok keimanandalam Islam juga dikenali sebagai rukun-rukunIman ia itu sebanyak enam perkara : •Pertama : Beriman kepada Allah swt. •Kedua : Beriman kepada Malaikat. •Ketiga : Beriman kepada kitab-kitab. •Keempat : Beriman kepada Rasul-Rasul. •Kelima : Beriman kepada Hari Kiamat. Keenam : Beriman kepada Qada" dan Qadar
  5. 5. Hubungan Iman dan IslamIman dengan makna tasdiq juga dinamakan akidahdi mana rahassianya tidak diketahui sesiapamelainkan orang berkenaan dan Allah swt. Namundemikian manusia mempunyai sifat-sifat lahiriahyang dapat dilihat melalui tingkah laku manusiasama ada melalui percakapan atau perbuatan.Inilah yang menjadi ukuran keimanan seseorang.Adapun segala yang tersirat di dalam hatinyaterserah kepada Allah swt. Iman yang melahirkanpenyerahan diri kepada Allah itu juga disebutsebagai Islam. Ini bermaksud seseorang yangberiman hendaklah menyerah diri kepada Allah swtdengan menerima segala hukum dan syariat yangditurunkan Ilahi. Penyerahan dan penerimaan iniberlaku dengan dua perkara iaitu
  6. 6. Konsep Ihsan dan Hubungannyadengan Iman dan IslamIhsan bermaksud bekerja dengan baik dan tekun.Dari segi syara" bermaksud mengelokkanperbuatan zahir dengan ibadat dan mengelokkanperbuatan batin dengan ikhlas. Menurut kamusbahasa, Ihsan bermaksud membuat sesuatu yangbaik. Al-quran menerangkan dengan meluas ciri-ciri Ihsan dan mereka yang bersifat muhsinin(berbuat kebaikan).

×