Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turkish Export Regulation ( Ihracat Mevzuati )

5,158 views

Published on

İhracat mevzuati (Turkish Export Regulation)

 • Be the first to comment

Turkish Export Regulation ( Ihracat Mevzuati )

 1. 1. İHRACAT  MEVZUATI  I. BÖLÜM 1 
 2. 2. İHRACAT REJ İMİ KARARI ............................................................... 3  İHRACAT YÖNETMELİĞİ ................................................................................ 7  İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve  Değerlendirme 96/1)...........................................................................................15  Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat  2006/3)...............................................................................................................16  Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: İhracat 2006/4) ................................................................................19  Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5) ................................................22  Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6).................................26  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ...............29  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) .................31  Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat:  2004/12).............................................................................................................35  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar....................................................38  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat  2004/4)...............................................................................................................41  Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin  Tebliğ (İhracat: 2005/5)......................................................................................53  Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata  İlişkin Tebliğ (İhracat 96/11)..............................................................................73  Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27)..........................................76  Anlaşmalar (96/1)...............................................................................................80  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin  İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12)..........................................................81  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin  İhracatına Dair Tebliğ İhracat: (2006/9)..............................................................90  Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12).............................................................................123  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat:  (2004/13)..........................................................................................................126  Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin 96­32/16 SayılıTebliğ...................137 2 
 3. 3. İHRACAT REJ İMİ KARARI  Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996  Resmi Gazete Numarası: 22515  Karar Sayısı: 95/7623  Amaç  Madde  1­  Bu  Karar’ın  amacı,  ihracatın  ülke  ekonomisi  yararına  düzenlenmesini,  desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak  esasları belirlemektir.  Kapsam  Madde 2­ İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile  ikili  ve  çok  taraflı  anlaşmalar  ve  bunlara  istinaden  çıkarılacak  yönetmelik,  tebliğ  ve  talimatlar çerçevesinde yürütülür.  Yetki  Madde  3­  İhracatta  yetkili  merci,  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı  olduğu  Bakanlıktır. Bakanlık;  a) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her türlü  önlemleri  almaya,  ihracatla  ilgili  işlemleri  her  safhada  izlemeye  ve  bu  hususlarla  ilgili  düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracatı bu Karar  çerçevesinde yürütmeye,  b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen  yetersizlik,  kamu  güvenliği,  kamu  ahlakı,  insan  sağlığı,  hayvanların,  bitkilerin  veya  çevrenin  korunması  amacına  yönelik  tedbirler,  sanatsal,  tarihi  ve  arkeolojik  değer  taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye,  c)  Gerektiğinde  ihracatı  müsaadeye  veya  kayda  bağlamaya,  ihracatta  miktar  kısıtlaması uygulamaya,  d)  Bağlı  muamele,  takas  ve  dolaylı  offset  gibi  karşılıklı  ticaret  uygulamalarının  usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye,  e)  Transit  ticaret,  geçici  ihracat,  bedelsiz  ihracat  ve  ticari  kiralama  yolu  ile  yapılacak  ihracat  ile  yurt  dışında  inşaat,  tesisat  ve  montaj  işi  alan  müteahhitlerin  yapacağı ihracatı düzenlemeye,  f) İhracat politikalarında bir bütünlük sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların  ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklarını koordine etmeye,  g)  Alıcı  ülkelerce  ihracatımızın  kısıtlanmasına  ilişkin  olarak  alınacak  tedbirlerin  kaldırılmasına,  etkilerinin  asgariye  indirilmesine  veya  iyileştirilmesine  ilişkin 3 
 4. 4. görüşmeler  yapmaya,  yaptırmaya  ve  varılan  anlaşma  hükümlerinden  doğan  yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya,  h)  İhracata  konu tarım  ürünlerinin  desteklenmesine  yönelik  hazırlıkları  yapmaya,  destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmeye,  uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya,  ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da  dahil,  tanıtım  ve  pazarlama  politika  ve  faaliyetlerinin  esaslarını  belirlemeye  ve  ilgili  kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye,  i)  Kalkınma  planları  ve  yıllık  programlardaki  ekonomik  ve  sosyal  hedeflere  ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; uluslararası  kuruluşlara  olan  yükümlülükler  ile  iç  ve  dış  piyasa  şartları  ve  diğer  ülkelerin  madde  politikalarına  ilişkin  uygulamaları  da  göz  önünde  tutularak,  ihracata  konu  ürünlere  rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya,  j)  Genel  ihracat  politikası  hedefleri  çerçevesinde,  Türkiye  İhracat  Kredi  Bankası  (Eximbank)  tarafından  ihracatla  ilgili  olarak  gerçekleştirilecek  programları  müştereken  tespit etmeye,  k)  Yayımlanacak  tebliğler  çerçevesinde  ihracatçı  şirketlere  “Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi”,  “Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi”  veya  öngörülecek  ihracat  modellerine  uygun  statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmeye,  l)  24  Aralık  1997  tarih  ve  23210  numaralı  R.Gazete’de  yayımlanan  97/10308  sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.  yetkilidir.  Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını 88/l3384 sayılı Karar’ın  l  inci  maddesi  uyarınca  oluşturulan,  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  nezdindeki  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile, ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder.  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı  olduğu  Bakanlık,  yukarıda  sayılan  yetkilerin  kullanılması  sırasında,  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde;  İhracatçı  Birlikleri,  Türkiye  İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, uluslararası gözetim şirketleri ve  ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir.  İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu  Madde  4­  Kanun,  kararname  ve  uluslararası  anlaşmalarla  ihracı  yasaklanmış  mallar dışında kalan bütün malların ihracı, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak  üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir.  Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle ihracatın  kısıtlanmasına  veya  yasaklanmasına  yönelik  kanun  ve  kararnamelerin  hazırlanması  aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşünü alırlar. 4 
 5. 5. İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesini teminen ilgili kurum  ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik olarak alacakları kararlar ile  alım  ve  satımı  ilgili  mevzuatla  belirli  bir  merciin  iznine  bırakılmış  malların  ihracına  ilişkin  esas  ve  uygulamaların  tespiti  aşamasında  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı  olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır.  İhracat  işlemlerinde,  ilgili  mevzuatla  belirlenmiş  olanlar  dışında  hiçbir  belge  aranmaz.  Kamu  kurum  ve  kuruluşları,  ihracat  işlemlerinin  azami  ölçüde  süratle  tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar.  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar  Madde 5­ Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya  belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde yer alan  mallar ilave edilmiştir.  Uygulanacak Müeyyideler  Madde  6­  26  Mart  2000  tarih  ve  24001  numaralı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  2000/248 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürür lükten Kaldırılan Hükümler  Madde  7­  20/01/1992  tarihli  ve  92/2644  sayılı  İhracatın  Düzenlenmesi  ve  Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.  Geçici Madde ­ Bu Karar’ın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte  olması halinde önceki hükümlere göre devam edilir.  Yürür lük  Madde 8­ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde 9­ Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 5 
 6. 6. EK:  A)  KANUN,  KARARNAME  VE  ULUSLARARASI  ANLAŞMALARLA  İHRACI  YASAKLANMIŞ OLAN MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER  1­  11.8.1995  tarih  ve  22371  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Doğal  Çiçek  Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracatı yasak  olan doğal çiçek soğanları.  2­ Odun ve odun kömürü  3­ Sığla ( liquidambar orientalis )  4­ Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia )  5­ Datça hurması ( Phoenix The Ophrasti crenter )  B)  KANUN,  KARARNAME  VE  ULUSLARARASI  ANLAŞMALARLA  İHRACI  BELLİ  BİR  MERCİİN  ÖN  İZNİNE  BAĞLI  MALLAR  GRUBUNA  İLAVE  EDİLEN MADDELER  1­  11.8.1995  tarih  ve  22371  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Doğal  Çiçek  Soğanlarının  Sökümü,  Üretimi  ve  İhracatına  Ait  Yönetmelik  kapsamında;  ihracat  amacıyla  doğadan  elde  edilmesi  kontenjanla  veya  başka  herhangi  bir  kayıtla  sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)  2­ Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 6 
 7. 7. İHRACAT YÖNETMELİĞİ  Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006  Resmi Gazete Numarası: 26190  Dış Ticaret Müsteşar lığından  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  Madde  1­  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  İhracat  Rejimi  Kararı  çerçevesinde,  ihracatın  ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını sağlamak için  ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.  Kapsam  Madde  2­  İhracat  Rejimi  Kararı  uyarınca  yapılacak  ihracat  işlemleri,  bu  Yönetmelik  ile  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  olduğu  Bakanlık  tarafından  yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür.  Dayanak  Madde  3­  Bu  Yönetmelik,  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  Tanımlar  Madde 4­ Bu Yönetmelikte geçen;  a) Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini,  b) Başlamış İşlem:  1)  Açılan  uluslararası  ihalelere  istinaden  yapılan  yabancı  devlet  bağlantılarında,  alıcı  kuruluş  ile  bağlantının  yapıldığını  gösteren  yazılı  sözleşmenin  taraflarca  imzalanmış olmasını,  2)  Bedelsiz  ihracatta,  gümrük  mevzuatı  uyarınca  gümrük  beyannamesi  düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,  3) Genel  esaslar çerçevesinde, gümrük  beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğine onaylatılmış olmasını,  4) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş  olmasını, 7 
 8. 8. 5)  Konsinye  ihracat,  kredili  ihracat,  takas  veya  bağlı  muamele  yoluyla  ihracat,  ticari  kiralama  yoluyla  ihracat  veya  yurt  dışı  müteahhitlik  ve  teknik  müşavirlik  kapsamındaki ihracatta, iznin verilmiş olmasını,  6) Müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş olmasını,  7) Offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olmasını,  c)  Bedelsiz  İhracat:  Bedeli  yürürlükteki  kambiyo  mevzuatı  çerçevesinde  yurda  getirilmesi zorunlu olmaksızın yurtdışına yapılan mal çıkışlarını,  ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,  d) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun  şekilde  Türkiye  gümrük  bölgesi  dışına  veya  serbest  bölgelere  çıkarılmasını  veyahut  Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,  e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine  üye  olan,  vergi  numarasına  sahip  gerçek  veya  tüzel  kişiler  ile  tüzel  kişilik  statüsüne  sahip  olmamakla  birlikte  yürürlükteki  mevzuat  hükümlerine  istinaden  hukuki  tasarruf  yapma yetkisi tanınan ortaklıkları,  f)  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  Onayı/Kaydı:  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  tarafından  gümrük  beyannamesi  onay/kayıt  işlemleriyle  ilgili  olarak  verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı,  g)  İhraç  Müsaadesi:  Ülke  ekonomisinin  ihtiyaçları,  iç  ve  dış  piyasa  arz  ve  talep  durumu,  satış  şekli  ile  alıcı  ülke  ve  firmaların  ülkemiz  ile  olan  ticari  ve  ekonomik  ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini,  ğ)  Kayda  Bağlı  İhracat:  Gümrük  beyannamesinin,  ihracattan  önce  İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini,  h)  Konsinye  İhracat:  Kesin  satışı  daha  sonra  yapılmak  üzere  yurt  dışındaki  alıcılara,  komisyonculara,  ihracatçının  yurt  dışındaki  şube  veya  temsilciliklerine  mal  gönderilmesini,  ı) Kredili İhracat: İkili veya çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla,  ihracat  bedelinin  kambiyo  mevzuatında  öngörülen  süreleri  aşacak  şekilde  yurda  getirilmesine imkân tanıyan ihracat şeklini,  i) Mal: Her türlü eşya, madde, ürün veya değeri,  j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,  k)  Offset:  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarının  açacakları  uluslararası  ihaleler  çerçevesinde  yapacakları  ithalat  neticesinde  gerçekleştirecekleri  döviz  ödemelerini  asgari  seviyeye  indirmek  amacıyla,  ihaleyi  kazanan  firma  ve/veya  kuruluşların  taahhüdü  gereğince  Türkiye’den  yapılacak  ihracat  ile  taahhüt  gereğince 8 
 9. 9. Türkiye’nin  mevcut  üretim  ve  ihracat  potansiyelinin  geliştirilmesine  yönelik  diğer  işlemleri,  l) Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen  mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini,  m) Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere  geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını,  n) Transit Ticaret: Yurt dışında  veya  serbest  bölgede  yerleşik  bir  firmadan  ya da  antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya  yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını,  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM  İhracat Şekiller i ve Esasları  Genel esaslar  Madde 5­ İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğine  onaylattıkları  gümrük  beyannamesi  ile  ihracatın  yapılacağı  gümrük  idaresine başvurmaları gerekir.  Ön izne bağlı ihracat  Madde  6­  İhracı  uluslararası  anlaşma,  kanun,  kararname  ve  ilgili  sair  mevzuat  uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin  alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır.  Kayda bağlı ihracat  Madde  7­  İhracı  kayda  bağlı  mallar,  Müsteşarlıkça  yayımlanacak  Tebliğ  ile  belirlenir.  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce  gümrük  beyannamelerinin  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  kayda  alınması  gerekir.  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  kayda  alınmış  gümrük  beyannamesinin  gümrük  idarelerine  sunulma  süresi,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğinin  onay  tarihinden  itibaren  uzatılmamak  üzere  otuz  gündür.  Ancak,  ülkemiz  ihraç  ürünlerine  miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait  kayıt  meşruhatı  düşülerek  onaylanmış  gümrük  beyannamelerinin  gümrük  idarelerine  sunulma  süresi,  otuz  günden  daha  kısa  veya  daha  uzun  olarak  Müsteşarlıkça  belirlenebilir.  Kredili ihracat 9 
 10. 10. Madde  8­  Kredili  ihracat  talepleri,  alıcı  ile  satıcı  arasında  imzalanan  ve  ihraç  edilecek  malın  cinsi,  değeri,  ödeme  planı  ve  ödeme  süresini  içeren  satış  sözleşmesinin  aslı ve Türkçe çevirisi veyahut aracı banka tarafından onaylanmış akreditif metinlerinin  aslı ve Türkçe çevirisi ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.  Madde  ve/veya  ülke  politikası  açısından  Müsteşarlıkça  getirilebilecek  düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri; Müsteşarlığın görüşü  alındıktan  sonra,  bunun  dışında  kalan  mallara  ilişkin  talepler  ise  satış  sözleşmesinde  belirtilen  esaslar  dâhilinde  doğrudan  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  sonuçlandırılır.  Kredili ihracat izin süresi, tüketim mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok  beş  yıldır.  Bu  süreleri  aşan  talepler  incelenip  sonuçlandırılmak  üzere,  ilgili  İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, görüşü ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirilir.  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  kredili  ihracat  meşruhatı  düşülerek  onaylanmış  ihracat  işlemlerine  ilişkin  gümrük  beyannamesinin,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  onay  tarihinden  itibaren  otuz  gün  içinde  gümrük  idarelerine  sunulması gerekmektedir.  Konsinye ihracat  Madde  9­  Konsinye  ihracat  başvuruları  ilgili  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine yapılır.  Madde  ve/veya  ülke  politikası  açısından  Müsteşarlıkça  getirilebilecek  düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; Müsteşarlığın görüşü  alındıktan  sonra,  bunun  dışında  kalan  mallara  ilişkin  talepler  ise  doğrudan  İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  konsinye  ihracat  meşruhatı  düşülerek  onaylanmış  gümrük  beyannamelerinin  otuz  gün  içinde  gümrük  idarelerine  sunulması  gerekir.  İhracatçılar,  konsinye  olarak  gönderilen  malların  kesin  satışının  yapılmasından  sonraki  otuz  gün  içinde  durumu,  kendileri  tarafından  düzenlenmiş  kesin  satış  faturası  veya  örneği  ve  gerekli  diğer  belgeler  ile  birlikte  izni  veren  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir.  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği,  verdikleri  konsinye  ihraç  izinlerine  ait  bilgileri, malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı  bankaya bildirir.  Konsinye  olarak  gönderilen  malın  ihraç  tarihinden  itibaren  bir  yıl  içinde  kesin  satışının  yapılması  gerekir.  Bu  süre,  haklı  ve  zorunlu  nedenlere  istinaden  müracaat  edilmesi  hâlinde,  izni  veren  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  iki  yıl  daha  uzatılabilir.  Süresi  içinde  satışı  yapılan  malın  bedelinin  kambiyo  mevzuatı,  satılamaması  hâlinde ise malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. 10 
 11. 11. Yurt dışı fuar ve sergiler e katılım ve ihracat  Madde  10­  Ülkemizi  temsilen  katılınacak  uluslararası  yurt  dışı  fuar  ve  sergiler  Müsteşarlık tarafından belirlenir.  Uluslararası  ticari  fuarlara  ve  sergilere,  gerek  ülkemizi  temsilen  ulusal  düzeyde  gerekse bireysel olarak katılacak  firma  ve kuruluşlarca  yurt dışına gönderilecek bedelli  veya bedelsiz  mallar  ile  yurt dışında düzenlenecek  bilim,  sanat, kültür veya tanıtım  amaçlı  fuar/sergi,  konferans,  seminer  gibi  etkinliklere  kişi  veya  kuruluşlarca  gönderilecek  bedelli  veya  bedelsiz  malların  yurt  dışına  çıkışıyla  ilgili  başvurular  doğrudan  ilgili  gümrük  idarelerine  yapılır.  Gümrük  idareleri  söz  konusu  malların  yurt  dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.  Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri  bedelli  ve/veya  bedelsiz  mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı  fuar/sergi  hariç)  ile  ilgili  gümrük  beyannamelerinin  onaylı  bir  örneğini,  beyannamenin  kapanış  tarihinden  itibaren,  en  geç  onbeş  gün  içinde  firmanın  beyan  ettiği  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine gönderir.  Uluslararası  ticari  fuar  ve  sergilerde  sergilenmek  üzere  yurt  dışına  çıkarılan  malların  kesin  satışına  ilişkin  talepler,  geçici  çıkışa  esas  gümrük  beyannamesinin  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince  sonuçlandırılır.  Gümrük  idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde  katılacağı  ticari  nitelikli  fuarlarda  ve  sergilerde,  yürürlükteki  Yurt  Dışında  Fuar  Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör  kuruluşa  Müsteşarlıkça  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  verilmiş  olan  "Yeterlilik  Belgesi"  veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen  fuarlarda  bahse  konu  belgeler  aranmaz)  ile  birlikte  ilgili  fuarın  ulusal  katılım  organizasyonunun  söz  konusu  kuruluşça  yapılmasının  onaylandığını  gösterir  uygunluk  yazısını ararlar.  Yukarıda  belirtilen  hususlar  dışında  kalan  talepler  Müsteşarlıkça  incelenip  sonuçlandırılır.  İthal edilmiş malın ihracı  Madde  11­  Gümrük  mevzuatı  çerçevesinde  serbest  dolaşıma  girmiş  yeni  veya  kullanılmış  malın  ihracı  genel  esaslar  çerçevesinde  yapılır.  Ancak,  ihracatın  desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım  mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine  iade hükümleri saklıdır.  Serbest bölgelere yapılacak ihracat  Madde  12­  Serbest  bölgelere  yapılacak  ihracat,  ihracat  mevzuatı  hükümlerine  tabidir.  Ancak,  Dahilde  İşleme  Rejimi,  KDV  uygulamaları  ve  Türkiye  İhracat  Kredi  Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır. 11 
 12. 12. Diğer ihracat şekilleri  Madde 13­ Kayda bağlı ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, takas ve  bağlı muamele kapsamında yapılacak ihracat, bedelsiz ihracat, transit ticaret ile savunma  sanayii  dışındaki  alanlarda  offset  kapsamında  yapılacak  ihracata  ilişkin  usul  ve  esaslar  Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanan Tebliğlerle düzenlenir.  Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin  usul ve esaslar, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Ortak Hükümler  Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar  Madde  14­  İhracattan  sonra,  kambiyo  mevzuatında  öngörülen  mal  bedeli  dövizlerin  yurda  getirilme  süresi  içinde  ve  mal  bedeli  dövizler  tahsil  edilmeden  önce  başvurulmak kaydıyla;  a)  Alıcısı  tarafından  kabul  edilmeyen  mallar  karşılığında  aynı  bedel  ve  şartlarla  mal ihracına ilişkin talepler, malların geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo  merciine  taahhüt  edilmesi  kaydıyla,  durumu  gösterir  belgelere  istinaden  gümrük  mevzuatı  çerçevesinde  giriş  ve  çıkışta  ayniyeti  tespit  edilmek  suretiyle  gümrük  idarelerince,  b)  Alıcısı tarafından kabul edilmeyen  malların  başka  bedel  ve şartlarla aynı  veya  farklı  alıcılara  satışına  ilişkin  talepler,  durumu  gösterir  belgeler  ve  yeni  satış  sözleşmesine  ait  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  onaylı  faturanın  ibrazından  sonra gümrük idarelerince, sonuçlandırılır.  Gümrük  idarelerince  sonuçlandırılan  talepler,  ilgili  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirilir.  Birinci  fıkranın  (b)  bendi  kapsamında  yer  alan  taleplere  konu  malın  bozulabilir  olması  hâlinde,  bu  tür  talepler  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  veya  daha  sonra  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine  bilgi  vermek  kaydıyla  Müsteşarlık  yurt  dışı  teşkilatınca  sonuçlandırılır.  Müsteşarlık  yurt  dışı  teşkilatınca  sonuçlandırılan  talepler,  ilgili gümrük idaresine ve aracı bankaya bildirilir.  Yukarıda  belirtilen  değişiklik  taleplerinin  ihracatı  müteakip  ve  mal  bedeli  dövizlerin tahsilinden sonra yapılması hâlinde, söz konusu talepler Müsteşarlığın görüşü  alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır.  Yukarıda  yer  alan  hususlar,  ihracatın  desteklenmesine  yönelik  mevzuat  kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.  Alıcısına teslim edilemeyen mallar ve malların ter k edilmesi 12 
 13. 13. Madde  15­  Yanma,  çalınma  gibi  haklı  ve  zorunlu  nedenlerle  alıcısına  teslim  edilemeyen  mallara  ilişkin  ihracat  talepleri,  durumu  gösteren  belgelere  dayanılarak  Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Geri  getirilmesinde  ekonomik  yarar  görülmeyen  malların  terk  edilmesine  ilişkin  talepler,  durumu  gösteren  belgelere  dayanılarak  Müsteşarlıkça  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, aracı bankaya bildirilir.  Yukarıda  belirtilen  hususlar,  ihracatın  desteklenmesine  yönelik  mevzuat  kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.  İhracatçı Birliklerince yapılacak işlemler  Madde  16­  5/7/1993  tarihli  ve  93/4614  sayılı  İhracatçı  Birliklerinin  Kuruluşu,  İşleyişi,  İştigal  Sahaları,  Organları,  Üyelerin  Hak  ve  Yükümlülüklerine  Dair  Bakanlar  Kurulu  Kararına  istinaden,  nisbi  aidatın  tahsil  edilmesi  gerekir.  Bu  husus,  İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliğince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır.  Gümrük idarelerince yapılacak işlemler  Madde 17­ Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı  yapılmadan  önce,  gümrük  beyannamesi  üzerinde  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik  Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.  Otomasyona  geçmemiş  gümrük  idareleri  ise,  ihracat  işlemlerinde  gümrük  beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını  ararlar.  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine  istinaden mal çıkışı yapılmaz.  Gümrük  idareleri,  ihracatı  müteakip  durumu  ilgili  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine bildirir.  Gümrük  idarelerince  tescil  edilen  gümrük  beyannameleri  üzerinde  herhangi  bir  değişiklik  yapılması  veya  gümrük  beyannamelerinin  iptal  edilmesi  hâlinde,  bu  husus  işlemi  yapan  gümrük  idaresi  tarafından  onayı/kaydı  veren  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine,  aracı  bankaya,  kambiyo  müdürlüğüne  ve  Türkiye  İstatistik  Kurumuna  bildirilir.  İhracat bedellerinin yurda getirilmesi  Madde  18­  İhracat  bedellerinin  yurda  getirilmesi  hususu  kambiyo  mevzuatı  hükümlerine tabidir.  Diğer durumlar 13 
 14. 14. Madde  19­  İhracata  ilişkin  olarak  bu  Yönetmelikte  belirlenen  konular  dışında  kalan  hususlar  İhracat  Rejimi  Kararı  çerçevesinde  Müsteşarlıkça  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  Çeşitli ve Son Hükümler  Yürür lükten kaldırılan Yönetmelik  Madde  20­  6/1/1996 tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  İhracat  Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  Başlamış işlemler  Geçici  Madde  1­  Bu  Yönetmeliğin  yürürlüğe  girmesinden  önce  başlamış  işlemlere,  lehte  olmaları  kaydıyla,  bu  Yönetmeliğin  20  nci  maddesiyle  yürürlükten  kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.  Yürür lük  Madde 21­ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde  22­  Bu  Yönetmelik  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  olduğu Bakan yürütür. 14 
 15. 15. İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştır malar ve Değer lendirme 96/1)  Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996  Resmi Gazete Numarası: 22515  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Madde  1­  14  Şubat  1992  tarih  ve  21142  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan,  İhracat  Yönetmeliği’nin  19’ncu  maddesi  uyarınca  yürürlükte  olan  İhracatçı  Belgesi  uygulamasının 15.1.1996 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır.  Madde  2­  Bu  Tebliğin  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibariyle;  ihracat  faaliyetleri  “Gümrük Beyannamesi” ve “Tek Vergi Numarası” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  Madde 3­ 15.1.1996 tarihinden itibaren ihracatçılara ve ihracata ait her türlü bilgi  “Gümrük  Beyannamesi”  ve  “Tek  Vergi  Numarası”  esas  alınmak  suretiyle  takip  edilecektir.  Bu  nedenle  İhracatçı  Belgesi  almış  olan  tüm  firma  ve  kuruluşların;  “Tek  Vergi Numarası” ile “İhracatçı Belgesi Numarası”nı en geç 30.6.1996 tarihine kadar Dış  Ticaret Müsteşarlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.  Madde  4­  14  Şubat  1992  tarih  ve  21142  mükerrer  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  İhracat  92/2  sayılı  Tebliğ,  bu  Tebliğin  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibariyle  yürürlükten kaldırılmıştır.  Madde 5­ Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 15 
 16. 16. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/3)  Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006  Resmi Gazete Numarası: 25130  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Dayanak  Madde  1­  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejim  Kararı’nın  3  üncü  maddesinin  (e)  bendine  istinaden,  ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracatın  usul  ve  esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  Uygulama  Madde  2­  Ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracat  talepleri,  kiracı  firma  veya  kuruluşla  yapılan  sözleşme  (Türkçe  tercümesi  ile  birlikte)  ve  ekteki  ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracata  ilişkin  başvuru  formu  ile  üyesi  olunan  veya  bulunulan  bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır.  Ticari  kiralama  sözleşmesinin;  malın  cinsi,  birim  fiyatı,  miktarı,  toplam  değeri,  kira süresi, döviz veya YTL olarak nakdi kira bedeline dair bilgileri içermesi gereklidir.  İhracatçı birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun  görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir.  Özel haller  Madde  3­  Hacizli,  ihtiyati  tedbirli  veya  mülkiyeti  muhafazalı  olan  malın  ticari  kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin verilir.  Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malın, ticari kiralama yoluyla ihracata konu  olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır.  İzin süresi  Madde  4­  Ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracatta  süre,  ihracatçı  birliği  tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden  itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış  Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel  Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu durumda  müracaat  mercii,  ilk  iznin  verildiği  ihracatçı  birliğidir.  Süre  uzatım  taleplerinin  iznin  bitim  tarihinden önce yapılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve  zorunlu  hallerin  tevsiki  kaydıyla  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  tarafından incelenip sonuçlandırılır.  İzin bildirimi  Madde  5­  İhracatçı  birliğince  verilen  izinler,  ilgili  çıkış  gümrüğüne,  kambiyo  müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir. 16 
 17. 17. Malın satışı  Madde  6­  Ticari  kiralamaya  konu  malın  yurt  dışında  satılması  halinde  satış  bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.  Yetki  Madde  7­  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü),  bu  Tebliğ  hükümlerine istinaden kiralama yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinin usul ve esaslarını  belirlemeye,  talimat  vermeye  özel  ve  zorunlu  durumları  inceleyip  sonuçlandırmaya  ve  uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir.  Yürür lükten kaldırılan tebliğ  Madde  8­  6/6/2003  tarihli  ve  25130  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Ticari  Kiralama  Yoluyla  Yapılacak  İhracata  İlişkin  Tebliğ  (İhracat  2003/4)  yürürlükten  kaldırılmıştır.  Yürür lük  Madde 9­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde  10­  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  bulunduğu  Bakan yürütür. 17 
 18. 18. EK  TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN  BAŞVURU FORMU  1­ İhracatçının,  a) Ünvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  e) Vergi No  :  2­ Kiracı Firmanın,  a) Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  3­ Kiralanacak Malın,  a) Cinsi  :  b) G.T.İ.P.  :  c) Miktarı  :  d) Birim Değeri  :  e) FOB Değeri  :  f) CIF Değeri  :  4­ Malın Gideceği Ülke  :  5­Kambiyo Müdürlüğü  :  6­ İhraç Gümrüğü  :  7­ Kira Bedeli  :  8­ Ödeme Şekli  :  9­ Kira Süresi  :  10­ Ödemenin yapıldığı Para Birimi  :  Kiralayan Firma  (Kaşe ve İmza) 18 
 19. 19. Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  İhracat 2006/4)  Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006  Resmi Gazete Numarası: 26190  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Dayanak  Madde  1­  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı'nın  3  üncü  maddesinin (d) bendine istinaden, takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın  usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  Uygulama  Madde  2­  Takas  veya  bağlı  muamele  taleplerine  ilişkin  başvurular,  ithalatçı  ile  yapılan  sözleşmenin  aslı  ve  yeminli  tercüman  tarafından  yapılan  Türkçe  çevirisi  ve  ekteki  "Takas  veya  Bağlı  Muamele  Başvuru  Formu"  ile  birlikte  İhracatçı  Birlikleri  Genel Sekreterliğine yapılır.  Takas  veya  bağlı  muamele  sözleşmesinin;  ithal  ve  ihraç  edilecek  malın  cinsi,  Gümrük  Tarife  İstatistik  Pozisyonu  (G.T.İ.P),  miktarı,  birim  fiyatı,  toplam  değeri  ve  sözleşme süresini içermesi gereklidir.  Takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin  izin yazısının 30 (otuz) gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir.  Uygulanan mevzuat ve vergiler  Madde  3­  Takas  veya  bağlı  muamele  iznini  müteakiben  işlemler,  yürürlükteki  ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür.  İhracat  ve  ithalat  işlemleri,  ihracat  ve  ithalatta  alınan  her  türlü  gümrük,  vergi,  resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır. İhracatın desteklenmesine ilişkin mevzuat  ile  takas  veya  bağlı  muamele  konusu  mal  ve  nakit  ödemelerine  ilişkin  diğer  mevzuat  hükümleri saklıdır.  Ödeme şekilleri ve banka işlemleri  Madde  4­  İhraç  veya  ithal  edilen  mal  veya  hizmet  bedelinin,  kısmen  veya  tamamen mal, hizmet veya döviz ile ödenmesi mümkündür.  Takas  veya  bağlı  muamele  konusu  ihracat  ve  ithalat  bedellerinin  mahsup  ve  transfer  işlemleri,  Kambiyo  Mevzuatı  çerçevesinde  işleme  aracılık  eden  bankalarca  sonuçlandırılır.  Ancak,  takas  veya  bağlı  muameleye  konu  karşılıklı  ödeme  yükümlülüklerinin eşit olması esastır.  Takas  veya  bağlı  muamele  konusu  işlemlerin  tek  bir  aracı  banka  tarafından  yapılması  esastır.  Ancak,  takas  veya  bağlı  muamele  izni  verildikten  sonra  ihracat  ve 19 
 20. 20. ithalat  işlemleri  başlamamış  ise,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine  bildirilmek  suretiyle aracı banka değişikliği yapılabilir.  İzin süreleri  Madde  5­  Takas  veya  bağlı  muamele  izinlerinin  süresi,  6  (altı)  ayı  aşmamak  kaydıyla  firmanın  ibraz  ettiği  sözleşmede  yer alan  süre kadardır. Süre  bitiminden önce  başvurmak kaydıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından toplam 3 (üç) yıla  kadar  ek  süre  verilebilir.  3  (üç)  yılı  aşan  süre  uzatım  talepleri,  ithalat  taahhüdünde  noksanlık  bulunması  halinde  Gümrük  Müsteşarlığı'nın  (Gümrükler  Genel  Müdürlüğü)  görüşü  alınarak  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nca  (İhracat  Genel  Müdürlüğü),  ihracat  taahhüdünde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.  Değişiklik talepleri ve yetkili mercii  Madde  6­  Sözleşmede  yer  alan  hususlardaki  değişiklik  talepleri,  akit  tarafların  yazılı  mutabakatı  olması  şartıyla,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  tarafından  sonuçlandırılır.  Yetki  Madde  7­  Yukarıda  belirtilenler  dışında  kalan  hususlar,  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  uygun  görüşü  alınmak  suretiyle,  İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.  Yürür lükten kaldırılan tebliğ  Madde  8­  6/1/1996  tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Bağlı  Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin (İhracat 96/3 sayılı) Tebliğ, ek  ve  değişiklikleriyle  birlikte,  bu  Tebliğ'in  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibariyle  yürürlükten  kaldırılmıştır.  Lehe hükümler  Geçici  Madde  1­  Bu  Tebliğin  yürürlüğe  girmesinden  önce  başlamış  işlemlere,  lehte olmaları kaydıyla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.  Yürür lük  Madde 9­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde  10­  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  bulunduğu  Bakan yürütür. 20 
 21. 21. EK  TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE BAŞVURU FORMU  1­ İhracatçı Firmanın;  a) Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  e) Vergi No  :  2­ İthalatçı Firmanın;  a) Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  3­ İhraç Edilecek Malın;  a) Cinsi  :  b) G.T.İ.P.  :  c) Miktarı  :  d) Birim Değeri  :  e) FOB Değeri  :  f) ClF Değeri  :  4­ İthal Edilecek Malın;  a) Cinsi  :  b) G.T.İ.P.  :  c) Miktarı  :  d) Birim Değeri  :  e) FOB Değeri  :  f) ClF Değeri  :  5­ İhraç ve İthal Edilecek Malın Değerlerinin Farklı Olması Halinde Aradaki Farkın Ne  Şekilde Ödeneceği  a) Hizmet ( )  b) Döviz ( )  6­ Sözleşme Süresi  :  7­ Aracı Banka  :  8­ Giriş Gümrüğü  :  9­ Çıkış Gümrüğü  :  10­ Kambiyo Müdürlüğü  :  Firma  (Kaşe ve İmza) 21 
 22. 22. Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5)  Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006  Resmi Gazete Numarası: 26190  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Dayanak ve tanım  Madde  l­  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararının  3’üncü  maddesinin (e) bendine istinaden; bedeli, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde  yurda getirilmesi gerekli olmaksızın, yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar  aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  Uygulama  Madde 2­ Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.  a)  Gerçek  veya  tüzel  kişiler  tarafından  götürülen  veya  gönderilen  hediyeler,  miktarı  ticari  teamüllere  uygun  numuneler  ile  reklam  ve  tanıtım  malları,  yeniden  kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,  b)  Daha  önce  usulüne  uygun  olarak  ihraç  edilmiş  malların  bedelsiz  gönderilmesi  ticari  örf  ve  adetlere  uygun  parçaları,  fireleri  ile  garantili  olarak  ihraç  edilen  malların  garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,  c)  Yabancı  misyon  mensuplarının,  Türkiye'de  çalışan  yabancıların,  yurt  dışına  hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına  giden  kamu  görevlilerinin,  bu  durumlarının  ilgili  mercilerce  belgelenmesi  şartıyla,  beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,  ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden  Türk  vatandaşlarının  beraberlerinde  götürecekleri,  gönderecekleri  veya  adlarına  gönderilecek mal ve taşıtlar,  d)  Kamu  kurum  ve  kuruluşları,  belediyeler  ve  üniversitelerin;  görevleri  veya  anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,  e)  Savaş,  deprem,  sel,  salgın  hastalık,  kıtlık  ve  benzeri  afet  durumlarında;  kamu  kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek  ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.  Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  görüşü  alınarak,  ilgili  gümrük  idaresi  veya  İhracatçı  Birliği  Genel  Sekreterliğince sonuçlandırılır.  İzin mercii ve uygulama usulleri  Madde  3­  İkinci  maddenin  (a)  ve  (b)  bendlerinde  yer  alan  mallardan,  değeri  l00.000 (yüzbin) ABD dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve 22 
 23. 23. (e)  bendlerinde  belirtilen  malların  bedelsiz  ihracat  izni  başvuruları  doğrudan  ilgili  gümrük idaresine yapılır.  İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin)  ABD  doları  ve  üzeri  olanların  bedelsiz  ihracat  izni  başvuruları  ise,  ekteki  Bedelsiz  İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olan  bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve  üzerindeki  talepleri  görüşleriyle  birlikte  Dış  Ticaret  Müsteşarlığına  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) intikal ettirirler.  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel  Müdürlüğü), verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini  de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.  Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür.  İkinci  maddenin  (c)  ve  (ç)  bendleri  çerçevesinde  yapılacak  bedelsiz  ihracata,  doğrudan  gümrük  idaresince  izin  verilir.  Ancak  (ç)  bendi  uyarınca  bedelsiz  ihracı  yapılacak  malların  yolcu  beraberinde  götürülmeyip,  önce  veya  sonra  gönderilmesi  halinde,  Türkiye'de  satın  alındığının  belgelenmesi,  taşıt  götürülmesi  halinde  ise  taşıtın  trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi  gerekir.  İkinci maddenin (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı  turistler  ve  yurt  dışında  ikamet  eden  Türk  vatandaşlarının,  Katma  Değer  Vergisi  Kanunu'nun  11/1­b  maddesinde  düzenlenen  istisnadan  yararlanarak  yurt  dışına  götürecekleri,  gönderecekleri  veya  adlarına  gönderilecek  mal  ve  taşıtların  bedelsiz  ihracına,  satıcı  tarafından  verilen  satış  faturası  nüshası/veya  satıcı  onaylı  örneklerine  istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.  Söz  konusu  satış  faturasının  bir  nüshası  veya  satıcı  onaylı  bir  örneği,  Türkiye  İstatistik  Kurumuna  gönderilmesini  teminen,  ilgili  gümrük  idaresince  Gümrük  Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.  Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar  Madde  4­  Kanun,  Kararname  ve  uluslararası  anlaşmalarla  ihracı  yasaklanmış  malların  bedelsiz  ihracatına  izin  verilmez. İhracı  ön  izne  bağlı  malların  bedelsiz olarak  ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.  İhracında fon kesintisi aranan mallar  Madde  5­  İhracında  Destekleme  ve  Fiyat  İstikrar  Fonu'na  prim  kesintisi  yapılan  malların  bedelsiz  olarak  ihraç  edilebilmesi  için,  söz  konusu  primin  ödendiğine  dair  banka  dekontunun  ibrazı  gerekir.  Ancak  FOB  değeri  l.000  ABD  Dolarını  geçmeyen  malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir.  İhracı  Kayda  Bağlı  Mallara  İlişkin  Tebliğ  eki  listedeki  mallardan,  değeri  FOB  l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır. 23 
 24. 24. İhracat destekleri  Madde  6­  Bedelsiz  ihracata  konu  mal,  ihracatta  uygulanan  desteklerden  yararlandırılmaz.  Standart ve teknik uygulamalar  Madde 7­ Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere  ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.  İhracatçı Birliğine üyelik  Madde 8­ İkinci  maddenin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri kapsamında  yapılacak  bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.  Yürür lükten kaldırılan Tebliğ  Madde  9­  6/1/l996  tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Bedelsiz  İhracata  İlişkin  Tebliğ  (İhracat  96/10),  ek  ve  değişiklikleriyle  birlikte,  bu  Tebliğin  yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürür lük  Madde 10­ Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde 11­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan  yürütür. 24 
 25. 25. EK  BEDELSİZ İHRACAT FORMU  1­ Talep Sahibinin;  a) Adı veya Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  e) Vergi No  :  f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği  :  2­ Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun;  a) Adı veya Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  e) Ülkesi  :  3­ Malın;  a) Cinsi  :  b) G.T.İ.P.  :  c) Tipi  :  d) Üretim Yılı ve Menşei  :  e) Ambalaj Şekli  :  f) Miktarı  :  g) Değeri  :  4­ Malın İhraç Gümrüğü:  Talep Sahibi  (Kaşe ve İmza) 25 
 26. 26. Transit Ticar ete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6)  Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006  Resmi Gazete Numarası: 26190  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Dayanak, kapsam ve uygulama  Madde  1­  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı’nın  3  üncü  maddesinin (e) bendine istinaden, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan  ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan  doğruya  yurtdışında  veya  serbest  bölgede  yerleşik  bir  firmaya  ya  da  antrepoya  satılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır.  Ancak,  alış  ve  satış  bedelleri  arasında  aleyhte  farkın  söz  konusu  olması  halinde,  transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin talepler;  a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması  ya  da  genel  terkin  limitini  aşmakla  birlikte  kambiyo  mevzuatında  belirlenen  mücbir  sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca,  b)  Aleyhte  farkın,  genel  terkin  limitini  aşmakla  birlikte,  mücbir  sebep  halleri  dışında  kalan  haklı  durumlara  dayanması  halinde  Dış  Ticaret  Müsteşarlığınca  (İhracat  Genel Müdürlüğü),  sonuçlandırılır.  Başvuru  Madde  2­  Transit  ticaret  talepleri,  bu  Tebliğin  ekinde  yer  alan  "Transit  Ticaret  Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.  Mütefer rik hükümler  Madde  3­  Transit  ticarete  konu  olan  mallarla  ilgili  olarak,  ithalata  ve  ihracata  ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.  Gümrük  idarelerince  verilebilecek  izne  istinaden,  malların  Türkiye  Gümrük  Bölgesi'ne gelerek işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması  "ithalat" hükmünde değildir.  İzin verilmeyen haller  Madde  4­  Uluslararası  anlaşmalarla  ticareti  yasaklanmış  mallar  ile  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  madde  politikası  itibariyle  transit  ticaretinin  yapılmasını  uygun  görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. 26 
 27. 27. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.  Banka uygulamalar ı  Madde 5­ Transit ticarete ilişkin bankacılık uygulamaları Dış Ticaret ve Kambiyo  Mevzuatı  çerçevesinde  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankasınca  belirlenecek  esaslara  göre yapılır.  Yetki  Madde  6­  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  bu  Tebliğ  hükümlerine  istinaden transit ticaret  işlemlerinin  usul  ve  esaslarını  belirlemeye, talimat  vermeye,  özel  ve  zorunlu  durumları  inceleyip  sonuçlandırmaya  ve  uygulamada  ortaya  çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir.  Yürür lükten kaldırılan Tebliğ  Madde  7­  6/1/1996  tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  İhracat  96/8 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürür lük  Madde 8­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde 9­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan  yürütür. 27 
 28. 28. EK  TRANSİT TİCARET FORMU  1­ Talep Sahibi Firmanın;  a) Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Vergi No  :  2­ Transit Ticarete Konu Malın;  a) Cinsi  :  b) G.T.İ.P.  :  c) Değeri (CIF, CF, FOB, vb.)  ­ Alış bedeli  :  ­ Satış bedeli  :  ­ Transit ticarete yurt dışındaki  bir bankaca aracılık edildiği  durumlarda beyan edilen kâr  :  d) Miktarı (Adet, kg, ton, vb.)  :  e) Satın alındığı ülke  :  f) Satıldığı ülke  :  g) Satıcı firma  :  h) Alıcı firma  :  3­  Transit  ticaret  konusu  malın  geçici  depolama  yerlerinde  ve  antrepolarda  ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin;  Adı  Miktarı, (Adet, kg, vb.)  G.T.İ.P.  Birim Değeri  Toplam Değeri  TOPLAM:  Tarih  Talep Sahibi Firma  (Kaşe ve İmza)  Yukarıda  detayları  belirtilen  ve  işlemleri  Bankamızca  yürütülecek  olan  transit  ticaret  talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 2006/........... sayılı Tebliğ uyarınca  uygun görülmüştür.  Tarih  ...................... Bankası  ..................... Şubesi  (Kaşe ve Yetkili İmzalar) 28 
 29. 29. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)  Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006  Resmi Gazete Numarası: 26190  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Madde  1­  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı'nın  3  üncü  maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan  listede sıralanmıştır.  Madde 2­ Bu Tebliğin ekinde  yer alan  listede sıralanmış  bulunan  malların  ihracı,  İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.  Yürür lük  Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde  4­  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  bağlı  bulunduğu  Bakan yürütür. 29 
 30. 30. EK  (*)  İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ  1­ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,  2­ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,  3­  Ülkemizde  kredi  karşılığı  kurulan  tesislerin  bedelinin  malla  geri  ödenmesine  ilişkin  özel  hesaplar  çerçevesinde ihracat,  4­ Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,  5­  Ülkemiz  ihraç  ürünlerine  miktar  kısıtlaması  uygulayan  ülkelere  yapılan  kısıtlama  kapsamındaki  maddelerin ihracı,  6­ Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,  7­  10/6/2005  tarihli  ve  25841  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Organik  Tarımın  Esasları  ve  Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,  8­ İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,  9­ Meyan kökü,  10­ Ham lületaşı ve taslak pipo,  11­  Ozon  tabakasının  korunmasına  dair  Viyana  Sözleşmesi  ile  bu  sözleşmeye  ait  Protokoller  ve  değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,  12­ Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,  13­ Orijinal bağırsak,  14­ Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,  15­ Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),  16­ Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),  17­ Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,  18­ Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve  Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.13), Traverten  (Ham  ve  Kabaca  Yontulmuş­  2515.11.00.00.14),  Diğerleri  (Ham  ve  Kabaca  Yontulmuş­  2515.11.00.00.19),  19­ Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90),  20­ Kornişonlar (0707.00.90.00.00),  (*)  13  Temmuz  2006  tarih  ve  26227  numaralı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  İhracat  2006/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 30 
 31. 31. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar a İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)  Resmi Gazete Tarihi: 19 Eylül 1996  Resmi Gazete Numarası: 22762  Dış Ticaret Müsteşar lığından  Madde  1­  22.12.1995  tarih  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı’nın  4  üncü  maddesi  uyarınca;  kanun,  kararname  ve  uluslararası  anlaşmalarla  ihracı  yasaklanmış  veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in  Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır.  Madde 2­ 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak  ve  Ön  İzne  Bağlı  Mallara  İlişkin  İhracat  96/2  Sayılı  Tebliğ,  bu  Tebliğin  yürürlüğe  girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.  Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 31 
 32. 32. EK:1  (*)  İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ  Madde  Yasal Dayanak  21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat  1­ Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)  Varlıklarını Koruma Kanunu  24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu  2­ Hint keneviri  Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun  9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün  3­ Tütün tohumu ve fidesi  Tekeli Kanunu  7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat  4­ Tiftik keçisi  Kanunu  5­ İhracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler  13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG.’de  hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve  yayımlanan8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı  cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile  Bakanlar Kurulu Kararı  bunlardan mamul konfeksiyon)  6­ Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak,  11.5.1974 tarih ve 14883 sayılı RG’de  karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük,  yayımlanan24.4.1974 tarih ve 7/8186 sayılı  tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı  Bakanlar Kurulu Kararı  7­ 30.12.2004 tarih ve 25686 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/13 sayılı tebliğ ile  yürülükten kaldırılmıştır.  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  8­ İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları  Kararı  9­ Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  üretilen mangal kömürü hariç)  Kararı  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  10­ Sığla (liquidambar orientalis)  Kararı  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  11­ Yalankoz (pterocarya carpinifolia)  Kararı  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  12­ Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)  Kararı  13­ Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  (sultani çekirdeksiz) fidanları  Kararı  14­ 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 sayılı tebliğ  ile yürürlükten kaldırılmıştır.  22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat  15­ Salep (toz, tablet ve her türlü formda)  Rejimi Kararı  (*)  6 Haziran 2006 tarih ve 26190 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/8  sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 32 
 33. 33. EK: 2  (*)  İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ  İzni Veren  Madde  Yasal Dayanak  Kur um  Milli  3.1.1940 tarih ve 3763 sayılı Türkiye’de Harp  1­ Harp, silah ve mühimmatı (Spor  Savunma  Silahı ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi  ve av tüfekleri hariç)  Bakanlığı  Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun  Sağlık  12.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu  2­ Afyon ve haşhaş kellesi  Bakanlığı  Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun  3­ Uyuşturucu maddeler ve 1972  tarihli Protokolle değiştirilen 1961  24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu  tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek  Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve  Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop  1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli  Maddelere İlişkin Sözleşme ve1988  Sağlık  Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971  tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop  Bakanlığı  tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme  Maddelerin Yasadışı Trafiğinin  ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop  Önlenmesine İlişkin Birleşmiş  Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine  Milletler Sözleşmesi Kapsamındaki  İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  mallar  15.5.1994 tarih ve 21935 sayılı RG’de  4­ Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi  yayımlanan 7.3.1994 tarih ve 94/5419 sayılı  Taşınımının ve Bertarafının  Çevre  Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış  Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi  Bakanlığı  Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının  Kapsamındaki mallar  ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel  Sözleşmesi  5­ Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki,  sansar, porsuk ile yılanlar,  13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG.’de  kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı  Orman  yayımlanan 8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı  ve cansız halde ve bunların  Bakanlığı  Bakanlar Kurulu Kararı  tanınabilir parçaları ile bunlardan  mamul konfeksiyon  13.1.1965 tarih ve 11905 sayılı R.G.’de  Tarım ve  yayımlanan 19.12.1964 tarih ve 6/4090 sayılı  6­ Gübreler(Kimyevi gübreler hariç)  Köyişleri  Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.12.1924 tarih ve  Bakanlığı  2/1771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  Tarım ve  21.8.1963 tarih ve 308 sayılı Tohumlukların  7­ Tohumlar(Orman ağacı tohumları  Köyişleri  Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında  hariç)  Bakanlığı  Kanun  8­ Su ürünlerinden su ürünleri  vcılığını düzenleyen esaslar  Tarım ve  22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri  çerçevesinde avlanması yasak olan  Köyişleri  Kanunu  cins ve nitelikteki su ürünleri  Bakanlığı  (sülükler dahil)  Tarım ve  7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat  9­ Yarış atları  Köyişleri  Kanunu  Bakanlığı  Tarım ve  10­ Yem Kanunu kapsamınagiren  Köyişleri  29.5.1973 tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu  yemler  Bakanlığı  Tarım ve  15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele  11­ Zirai mücadele ilaç ve aletleri  Köyişleri  ve Zirai Karantina Kanunu  Bakanlığı  (*)  6 Haziran 2006 tarih ve 26190 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/8  sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 33 
 34. 34. Tarım ve  1262 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar  12­ Veteriner ilaçları  Köyişleri  Dair 3490 sayılı Kanun  Bakanlığı  13­ İhracat amacıyla doğadan elde  Tarım ve  edilmesi kontenjanla veya başka  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat  Köyişleri  herhangi bir kayıtla sınırlandırılan  Rejim Kararı  Bakanlığı  doğal çiçek soğanları  Tarım ve  14­ Damızlık büyük ve küçük baş  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat  Köyişleri  hayvan  Rejim Kararı  Bakanlığı  15­ 18 Ocak 2005 tarih ve 25704 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/3 sayılı tebliğ ile  yürürlükten kaldırılmıştır.  16­ 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 sayılı tebliğ  ile yürürlükten kaldırılmıştır.  17­ Doğa mantarı (Sadece Avrupa  Tarım ve  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat  Birliği üyesi ülkelere yönelik ihracat  Köyişleri  Rejim Kararı  için)  Bakanlığı  18­ 2 Aralık 2003 tarih ve 25304 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2003/12 sayılı tebliğ  ile yürürlükten kaldırılmıştır.  19­ 21 Şubat 2003 tarih ve 25027 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2003/1 sayılı tebliğ  ile yürürlükten kaldırılmıştır.  20­ Mavi yüzgeçli orkinos (Thynus  Tarım ve  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat  thunnus) (canlı, taze soğutulmuş,  Köyişleri  Rejim Kararı  dondurulmuş veya işlenmiş)  Bakanlığı  21­Nükleer Alanda Kullanılan  Türkiye  15.02.2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmi  Malzeme, Ekipman ve İlgili  Atom  Gazete'de yayımlanan Nükleer Alanda  Teknolojinin İhracatına İzin  Enerjisi  Kullanılan Teknolojinin İhracatına İzin  Verilmesine ilişkin Yönetmelik  Kurumu  Verilmesine İlişkin Yönetmelik  Kapsamındaki mallar  29/06/2004 tarih ve 5201 sayılı Harp Araç ve  Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı  Milli  22­ Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi  Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi  Savunma  (FTKR) kapsamındaki mallar  Hakkında Kanun ile bu kanuna dayalı olarak  Bakanlığı  Milli Savunma Bakanlığı tarafından  yayımlanan Tebliğler 34 
 35. 35. Dış Ticaret Ser maye Şir ketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)  Resmi Gazete Tarihi: 8 Aralık 2003  Resmi Gazete Numarası: 25664  Dış Ticaret Müsteşar lığından  22/12/1995 tarihli  ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  Kararı'nın 3 üncü  maddesinin  (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmesi, geri alınması ve Dış  Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  Madde  1­  Ödenmiş  sermayeleri  en  az  2  milyon  YTL.  (2 trilyon  TL.) olan  ve  bir  önceki  takvim  yılında  gümrük  beyannamesi  bazında;  en  az  (FOB)  100  milyon  ABD  doları  veya  eş  değerdeki  fiili  ihracatı  gerçekleştiren  (transit  ve  bedelsiz  ihracat  hariç)  anonim  şirketlere,  her  yılın Ocak ayının  son gününe kadar  başvurulması kaydıyla  "Dış  Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi  Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.  Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları haiz olan şirketlerin, Dış Ticaret Sermaye  Şirketi  statüsü  alabilmeleri  için  ekte  yer  alan  başvuru  formunu  doldurarak,  formda  belirtilen  belgelerle  birlikte  Dış  Ticaret  Müsteşarlığına  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar  doğru olarak kabul edilir.  Ait  olduğu  yıl  yürürlükteki  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Kararda  yer  almayan  şirketlere;  talepleri  halinde,  başvuru  tarihi  itibariyle  12  ay  geriye  gitmek  suretiyle  yapılacak  inceleme  sonucunda,  yukarıdaki  şartları  haiz  olduklarının  belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek  yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir.  Madde  2­  Dış  Ticaret  Müsteşarlığınca  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  yapılan  inceleme  sonucunda  gerekli  şartları  haiz  olduğu  belirlenen  şirketlere  "Dış  Ticaret  Sermaye Şirketi" statüsü verilerek Resmi Gazete'de yayımlanır.  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi  statüsü,  yayımlandığı  tarihten  itibaren  müteakip  yıla  ait Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir.  Madde  3­  Yanıltıcı  bilgi  ve  belge  kullanılması  suretiyle  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi  Statüsü  almış  bulunan  şirketlerin  bu  statüleri,  şartların  yerine  getirilmediğinin  tespiti halinde, verildiği tarih itibariyle geri alınır.  Madde  4­  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerinin,  ihraç  ürünlerimizin  tanıtılması,  çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet  Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır.  Madde  5­  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketleri,  kendi  nam  ve  hesaplarına  yurt  içinden  bizzat satın aldıkları ve tedarik ettikleri malların ihracatında bu malların üretimi, temini  ve ihracatı ile ilgili düzenlenen tüm belgelerden idari ve cezai yükümlülükler açısından  sorumludurlar. 35 
 36. 36. Aracılı  ihracat  sözleşmesine  dayanarak  imalatçı  veya  tedarikçi  şirketlerin  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketleri  üzerinden  gerçekleştirdikleri  ihracatta  ise,  aracılık  sözleşmesinde  aksine  bir  hüküm  bulunmadığı  taktirde  malın  üretimi  veya  tedariki  ile  ilgili tüm belgeler ve malın ihracatı ile ilgili ihracat, kambiyo, gümrük ve diğer mevzuat  yönünden  idari  ve  cezai  yükümlülüklerden  doğrudan  ve  münhasıran  imalatçı  ve  tedarikçi şirketler sorumludur.  Madde 6­ Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin  yapılmasında  ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı  yetkilidir.  Madde  7­  20/12/2003  tarih  ve  25322  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Dış  Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 2003/14 sayılı Tebliğ ile 29/06/2004  tarih  ve  25507  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketleri  Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 2004/8 sayılı Tebliğ, bu  Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.  Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihten itibaren 31/12/2005 tarihine  kadar,  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi  statüsü  almak  için  başvuruda  bulunacak  anonim  şirketler için;  ­  En  az  1,5  milyon  YTL.  (1,5  trilyon  TL)  ödenmiş  sermayeye  sahip  olması  ve  gümrük  beyannamesi  bazında;  en  az  (FOB)  75  milyon  ABD  doları  veya  eş  değerdeki  fiili ihracatı (transit ve bedelsiz ihracat hariç) gerçekleştirmiş olması,  şartları aranır.  2005  yılında  yayımlanacak  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Kararda  yer  almak için müracaat edecek şirketlerin;  ­01/01/2004­31/12/2004 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ihracat performansını  ve sermaye şartını gerçekleştirmiş olmaları,  ­31/01/2005 tarihine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Dış Ticaret  Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri,  gerekmektedir.  2005  yılında  yürürlüğe  girecek  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Kararda  yer  almayan  şirketlere;  talepleri  halinde,  başvuru  tarihi  itibariyle  12  ay  geriye  gitmek  suretiyle  yapılacak  inceleme  sonucunda,  yukarıdaki  şartları  haiz  olduklarının  belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek  yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir.  Madde 8­ Bu Tebliğ 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girer.  Madde  9­  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  bağlı  bulunduğu  Bakan yürütür. 36 
 37. 37. EK  DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU  Şirketin;  a) Unvanı  :  b) Adresi  :  c) Telefon No  :  d) Telefaks No  :  e) Ödenmiş Sermayesi  :  f) Vergi Dairesi Adı ve Vergi No  :  g) Bir Önceki Takvim Yılında veya Başvuru Tarihinden  12 Ay Geriye Doğru Toplam Fiili İhracatı (FOB $)  :  h) Bilgi Almak Üzere Temas Kurulabilecek Yetkilileri  Adı Soyadı  Unvanı  Tel. No.  Şirket  (Kaşe ve İmza)  Ekler:  1­ Ana sözleşme (İlgili Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya noterce, Ticaret Sicil  Memurluğunca ya da bağlı bulunulan Odaca onaylı sureti)  2­ İmza Sirküleri (Noter tasdikli)  3­  En  son  veya  bir  önceki  hesap  yılına  ait  Vergi  Dairesince  veya  Yeminli  Mali  Müşavirce onaylı bilanço  4­ Varsa yurt içi ve yurt dışı bürolara ilişkin bilgiler  5­  Yukarıda  sıralanan  maddelerde  yer  alan  bilgilerde  değişiklik  olması  halinde,  bu  hususun  1  ay  içerisinde  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'na  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  bildirilmesi zorunludur. 37 
 38. 38. Dış Ticaret Ser maye Şir ketlerine İlişkin Karar  Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2006  Resmi Gazete Numarası: 26109  Dış Ticaret Müsteşar lığından  (*)  Madde 1­ 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 ncü maddesinin (k) bendi  uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ’de belirtilen kriterler dikkate  alınarak  “Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi”  statüsü  verilen  şirketler,  alfabetik  sıraya  göre  aşağıda belirtilmiştir.  No  Şirketin Ünvanı  Adr esi  Telefon  Faks  Miralay Şefik Bey Sk.  AK­PA TEKSTİL  Akhan No: 15­17 K:1­2  1  (212) 251 92 00  (212) 292 13 66  İHRACAT PAZ. A.Ş.  34437 Gümüşsuyu­Taksim­  İstanbul  2  ARÇELİK A.Ş.  34950 Tuzla/İstanbul  (216) 585 85 85  (216) 585 80 80  BEKO ELEKTRONİK  Beylikdüzü Mevkii 34901  3  (212) 872 13 00  (212) 872 20 13  A.Ş.  Büyükçekmece İstanbul  BİLKONT DIŞ  Keresteciler Sitesi Mehmet  4  TİCARET VE TEKSTİL  Akif Bey Cd. Camcıoğlu Sk.  (212) 637 22 50  (212) 637 05 66  SAN, A.Ş.  No:3 34010 Merter/İstanbul  BİRGİ BİRLEŞİK  Köyaltı Mevkii Basın  GİYİM  Ekspres Yolu Kavak Sk.  5  (212) 452 99 10  (212) 452 99 20  İHRACATÇILARI DIŞ  No.3/2 34520 Yenibosna­  TİC. A.Ş.  Bahçelievler İstanbul  Şirinevler Mah. Mithatpaşa  BGS BOĞAZİÇİ GİYİM  6  Cad. Aker Plaza No:1 K:4  (212) 452 00 70  (212) 452 00 61  SAN. DIŞ TİC. A.Ş  Bahçelievler/İstanbul  BORUSAN İSTİKBAL  Meclisi Mebusan Cd. N:103  7  (212) 393 58 00  (212) 249 37 22  TİCARET T.A.Ş.  34427 Salıpazarı/İstanbul  BOSCH SANAYİ VE  OSB Yeşil Cad. No: 27  8  (224) 219 25 00  (224) 219 23 82  TİCARET A.Ş.  16372 Nilüfer/Bursa  Çakmak Mah. Balkan Cad.  BSH EV ALETLERİ  9  N:51 34770  (216) 528 93 37  (216) 528 93 39  SAN. VE TİC. A.Ş.  Ümraniye/İstanbul  CAM PAZARLAMA  İstiklal Cad. No: 314 34430  10  (212) 313 47 00  (212) 313 48 04  A.Ş.  Beyoğlu­İstanbul  Kemeraltı Cad. No:24/5  ÇOLAKOĞLU DIŞ  11  Karaköy Ticaret Merkezi  (212) 252 01 00  (212) 249 36 68  TİCARET A.Ş.  Karaköy­İstanbul  DSD DERİ SAN. DIŞ  Telsiz Mah. 71.S. No:22  12  (212) 546 06 76  (212) 546 03 08  TİC. A.Ş.  34760 Zeytinburnu İstanbul  Tersane Cad. Diler Han No:  DİLER DIŞ TİCARET  13  46­48 Kat:7 34420  (212) 253 66 30  (212) 254 01 87  A.Ş.  Karaköy/İstanbul  DTS DENİZLİ TEKS.  Enverpaşa Cad. No:5 Kat: 3  14  (258) 265 58 16  (258) 265 52 37  DIŞ TİC. A.Ş.  Denizli  Büyükdere Cad. Kasap Sk.  15  EGE DIŞ TİCARET A.Ş.  Santa İş Merkezi Kat:5  (212) 275 38 38  (212) 275 38 43  Esentepe­İstanbul  EKOM ECZACIBAŞI  Büyükdere Cad. No:193  16  (212) 339 93 72  (212) 324 16 42  DIŞ TİCARET A.Ş.  34394 Levent/İstanbul  (*)  3 Haziran 2006 tarih ve 26187 numaralı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir. 38 

×