โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

16,928 views

Published on

55

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

  1. 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนวัดเจดีย์ โล่รางวัลโรงเรียนส่ง เสริมสุขภาพระดับทอง ด้วยความตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ที่ดีให้กับบุคลากรและผู้เรียน จะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำาหน้าที่และ สิ่งดีๆ ให้ กับตนเองและเพื่อนร่วมโลก ในปีการศึกษา 2547 นี้โงเรียนวัดเจดีย์ของเรา ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และสิ่งที่พวกเรา ทำาเพื่อเสริมสร้างภาวะที่เป็นสุขให้กับบุคลากรและผู้เรียนของเรานั้น ก็เริ่ม ตั้งแต่... ระดับนโยบาย-โครงสร้าง • กำาหนดในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2546 - 2548 ว่า "จะวางรากฐานให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดี" • ปีการศึกษา 2546 เป็น "ปีแห่งสุขภาพกายใจดี มีนิสัยรักการอ่าน" • ปีการศึกษา 2547 มีคำาขวัญว่า "สะอาดทุกที่ มีระเบียบวินัยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม" • ปีการศึกษา ٢٥٥٠-٢٥٤٨ รับโล่เกียติยศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองและรักษาสภาพระดับทอง • ปีการศึกษา٢٥٥١ ได้ระดับเงิน • เพิ่มงานส่งเสริมความปลอดภัย และงานสวนหย่อม พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
  2. 2. ระดับปฏิบัติ ออกกำาลังกาย - ฝึกจิตใจ • ชมรมต่างๆ ของนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนากายใจให้กระฉับกระเฉง กันเป็นประจำา ดังนี้ o ชมรมกีฬา จัดให้มีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆวันพุธ เวลา 15.40 - 16.00 น. ชมรมขยับกาย สบายชีวี เต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา٨.٣٠-١٠..٠٨ น. ครูในโรงเรียนร่วมกันแต่งกายชุดขาวในวันพระ อรุณแห่งชีวิต ครูนักเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการ นั่งสมาธิ ที่วัดเจดีย์ • โรงเรียนวัดเจดีย์ร่วมงานจัดหมัรบแห่ขบวนร่วมประกวดแข่งขันกีฬา- กรีฑาอำาเภอลานสกาปรากฏว่าอบต.ลานสกาได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ١ ของอำาเภอลานสกาซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติและยกย่องชมเชยทั่ว กัน • โรงเรียนวัดเจดีย์ได้ร่วมแข่งขันกีฬา –กรีฑา อบต.ลานสกาและได้ ชนะเลิศอันดับ ١ และร่วมแข่งขันกีฬาอำาเภอลานสกาประสบผล สำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ • ให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อ่อนโยน และปลอดภัย • จัดพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้มีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม เพื่อเพิ่ม สุนทรียภาพในจิตใจ และให้ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ • จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้อ่อนโยน และมีความเป็นธรรมชาติ ผสานอยู่ • ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย และ จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดไว้ในการเรียนการสอน
  3. 3. • จัดการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ที่ช่วยเสริมสร้างสุขนิสัย และ พลานามัย พร้อมทำาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน • จัดสอนวิชาเกษตรซึ่งเน้นการปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง คือ ห้องเรียนใน โรงปุ๋ย หมักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสธรรมชาติ เพื่อกล่อมเกลา จิตใจให้อ่อนโยน พร้อมฝึกทักษะทางการเกษตรแบบธรรมชาติ • การปลูกไม้ดอกไม้ประดับใส่ปุ๋ยคอก ในชัวโมงโฮมรูม และชั่วโมง ่ พละ ครูประจำาชั้นตรวจสุขภาพนักเรียนตามวันทั้งสัปดาห์ และสอด แทรกฝึกฝนให้กับศิษย์ของตนตามที่เห็นเหมาะสม ป้อนความรู้และรณรงค์เรื่องสุขภาพ • จัดการบรรยายเรื่องสุขภาพให้กับบุคลากร นักเรียน และผู้ที่รัก สุขภาพทุกคน เช่น จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "สุขภาพดีไม่มีขาย อยาก ได้ต้องทำาเอง" โดยพูดถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิกุนคุนยาและโรค ไข้หวัดใหญ่สายพัน์ใหม่ ٢٠٠٩ งานนี้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับ ข้อคิดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับดูแลสุขภาพทั้งในภาพรวม พร้อมดูการ สาธิตการปราบลูกนำ้ายุงลายไข้เลือดออกใช้ทรายอะเบท ปล่อยปลา หางนกยูงและการเทนำ้าทิ้งจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ายุงลาย หัวหน้าสาธารณสุขอำาเภอ (วิทยากร) คุณสดชื่น กองผล (วิทยากร) ผู้บริหารและคุณครูนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าฟังการ บรรยายกันคับคั่ง
  4. 4. สาธิตการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารกลางวันจากภาชนะและมือของแม่ ครัว • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ เช่น วิธีดูแลตัวเองให้ ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการออก กำาลังกาย ข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของอาหารต่างๆ วิธีกำาจัดยุงลาย เป็นต้น • ขอความร่วมมือจากบุคลากรในการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน จัดอาหาร-การกินที่ดี o เด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนในโรงเรียนชุมชนท้องถิ่น มีโอกาสได้ ดื่มนำ้าที่สะอาดจากเครื่องกรองนำ้าของหมู่บ้านที่โรงอาหาร โรงเรียนวัดเจดีย์ o ยังมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและสมุนไพร เพื่อความ สวยงามและการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีด้วยการปฏิบัติจริงหน้าห้องเรียนเพื่อความ สวยงาม • จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ ตาม หลักการสุขาภิบาลอาหาร มีบริการสุขภาพในโรงเรียน • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนทุก คน • บริการตรวจ-รักษาสุขภาพฟัน โดยคุณหมอ (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงจากโรงพยาบาลลานสกาและอนามัยพรุกำา) ให้
  5. 5. กับนักเรียนและบุคลากร ทุกคน • ประสานงานกับสาธารณสุขอนามัยพรุกำา ตำาบลลานสกา เพื่อให้ วัคซีนที่จำาเป็นกับนักเรียนทุกคน • ประสานงานกับโรงพยาบาลลานสกา เพื่อจัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้ บริการที่โรงเรียน ในการตรวจสุขภาพและจ่ายยาให้กับบุคลากรของ โรงเรียน ตรวจสุขภาพฟัน ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำาปี ตรวจสุขภาพเด็กประจำาปี
  6. 6. นโยบายส่งเสริมสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพตามสุขบัญญัติ จัดให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค หยุดโรคด้วยการออกกำาลัง ระวังพฤติกรรมเสี่ยง และดูแลสุขภาพจิต คิดวิธีสอนให้เด็กสนุก สุขภาพต้องดีทั้งครูและคนงาน สานสัมพันธ์กับชุมชน (ในการพัฒนาสุขภาพของทุกคน) สุขบัญญัติ 10 ประการ กายสะอาด ฟันแข็งแรง ล้างมือ กินอาหารที่เป็นประโยชน์ งดของอันตราย ครอบครัวอบอุ่น ไม่ประมาท ออกกำาลังกาย
  7. 7. จิตใจแจ่มใส บำาเพ็ญประโยชน์

×