Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PALMU posteri

1,023 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to like this

PALMU posteri

  1. 1. toimijaorganisaatiot: Savonia-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ja kulttuurin osaamisalue sekä hyvinvoinnin osaamisalue Suomen Kuntaliitto ry Alina hoivatiimi Oy Kuopion kaupunki: kulttuuritoimi ja Leväsen palvelukeskus Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Kuopion yliopistollinen sairaala Tukipilari/ Kuopion Invalidit ry hankkeen budjetti 335 412 € kesto 1.3.2010–31.3.2012 tavoite Tutkimusprojektin tavoitteena on kansa- laisia hyödyntävien ikääntyvien itsenäistä suoriu- tumista tukevien uusien sosiaali- ja terveysalan palvelusovellusten ja -käytänteiden sekä tuotan- tomallien kehittäminen palvelumuotoilun avulla. Uusien palvelumallien kehittämisessä hyödynne- tään palvelumuotoilun lisäksi sosiaalisen median ja tietojärjestelmien kehittämisen antamia mahdol- lisuuksia. Teknologian tarjoamat mahdollisuudet tukevat käyttäjien osallistamista palvelujen kehittä- miseen. YhteYskenkilö satu miettinen satu.a.miettinen@savonia.fi puh. 050-5350861 Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion muotoiluakatemia Piispankatu 8, PL98 Palvelumuotoilua Ikääntyville 70101 Kuopio Uusia palvelujen tuottamismalleja Itsenäisen suoriutumisen tueksi Hankkeella on kaksi tavoitetta: Ikääntyneet ja Kotoa kotiin → Ikääntyneet ikääntyneet vammaiset ikääntyneiden palvelutaloissa → A Projekti keskittyy hankkeessa kehitettyjen palvelumuotoilun menetelmien kotona → itsenäisen kotiuttaminen viriketoiminnon, ja käyttäjäkeskeisen tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyön tuomiseen osaksi suoriutumisen uskonnon kansalaisten, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten toimintatapoja. tukeminen harjoittaminen Tällä tavoin kehitetään uusia itsenäistä suoriutumista tukevia palveluinnovaatioita ja niiden tuotantotapoja. Hanke toteutetaan useita eri organisaatiota yhdistävien käytännön palvelukehitystapausten ja toimintatutkimuksen viitekehityksen avulla. Uusia käytänteitä pystytään savonia-ammattikorkeakoulu → hyödyntämään useassa eri kunta- alan ja palveluntuottamisorganisaatiossa ja palvelumuotoilun menetelmät samalla pystytään hyödyntämään vertaisoppimista. Palvelumuotoilu antaa uusia työvälineitä hyvinvointipalveluiden ja → uudet palvelumallit → uudet palveluinnovaatiot -järjestelmien käyttäjälähtöiselle kehittämiselle. Loppukäyttäjille annetaan → uudet verkostot uusia työkaluja ja verkostoja, joilla mahdollistetaan käyttäjän osallistuminen → uudet menetelmät uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Kehittämistyöhön vaikuttaa voimakkaasti trendi, jossa palvelujärjestelmät uudistuvat. Palveluiden loppukäyttäjän on esimerkiksi tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta hallittava tehokkaasti itselleen tärkeiden palveluiden kokonaisuutta. Kuopion Leväsen Kuopion Tujipilari/ Kuopion B Toisena tavoitteena on tuottaa ja mallintaa uudenlaisia tapoja järjestää Alina Hoivatiimi Oy yliopistollinen palvelutalo Kuntoliitto ry kaupunki/ Kuopion evankelis- sairaala kulttuuritoimi Invalidit ry luterialinen tukipalveluita ikääntyneille: srk - sairaalahoidon jälkeen - kotona asuvien ikääntyneiden ja ikääntyneiden vammaisten itsenäiseen suoriutumiseen - ikääntyneille palvelukeskuksissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

×