ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ

80,928 views

Published on

Από την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του συγγραφέα στο ΓΕ.Λ. Χαλάστρας
Επιμέλεια-παρουσίαση: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος-εκπαιδευτικός

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
80,928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80,145
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ

 1. 1. 1
 2. 2. Ο ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢ ΣΩΝ ΕΤΠΩΛΗΣΩΝΙ΢ΙΔΩΡΟ΢ ΖΟΤΡΓΟ΢ 2
 3. 3. Ο Ηζίδσξνο Ενπξγόο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1964. ΢πνύδαζε Παηδαγσγηθά θαη ππεξεηεί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο δάζθαινο. Έρεη δπν παηδηά θαη ζήκεξα εξγάδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε. Έρεη ζπλεξγαζηεί ζην παξειζόλ κε δηάθνξα πεξηνδηθά δεκνζηεύνληαο πνίεζε θαη πεδνγξαθία, θαζώο θαη βηβιηνγξαθηθά θξηηηθά ζεκεηώκαηα. Έρεη επίζεο αζρνιεζεί κε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν θαη ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 1996 ζπκκεηείρε ζηε ζπιινγηθή έθδνζε θεηκέλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κε ηνλ ηίηιν "Αλαπλένληαο θηκσιία -γξαθέο εθπαηδεπηηθώλ", από ηηο εθδόζεηο ΢αββάια. Έρεη εθδώζεη ηα παξαθάησ κπζηζηνξήκαηα: 3
 4. 4. ΋ια ηα βηβιία έρνπλ εθδνζεί από ηηο Δθδόζεηο Παηάθε•Αλεκώιηα, 2011•Η ςίρα εθείλνπ ηνπ θαινθαηξηνύ, 2010• Φξάνπζη, 2010 (επαλέθδνζε)•Η αεδνλόπηηα, 2008•Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηνπ σθεαλνύ,• 2007•Σηε ζθηά ηεο πεηαινύδαο, 2005•Η ςίρα εθείλνπ ηνπ θαινθαηξηνύ, 2002•Φξάνπζη, 1995 4
 5. 5. ΑΝΔΜΧΛΗΑΣα Αλεκώιηα είλαη έλα βηβιίν γηαηελ αληξηθή θηιία θαη ηε θπγή.Μηα παξέα παηδηθώλ θίισλδξαπεηεύεη κ’ έλα ηζηηνπιντθόζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύαθήλνληαο πίζσ γηα πάληα όιε ηελπξνεγνύκελε δσή ηνπο. Μέζα απόηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ηαμηδηνύ, ηνπηθξό ρηνύκνξ, ηα απξόνπηα θαηηελ παιηλδξνκηθή κλήκε ηνπαθεγεηή αλαδύεηαη ν πξόζθαηνολενειιεληθόο κεδεληζκόο θαη εδίλε ζηελ νπνία έρεη πέζεη ε ρώξαηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα.Αλεκώιηα ζηε γιώζζα ηνπΟκήξνπ είλαη ηα ιόγηα ηνπ αλέκνπ,ηα κάηαηα, ηα αλώθεια. Tν βξαβείν αλαγλσζηώλ 2011 απνλέκεηαη ζην βηβιίν «αλεκώιηα» ηνπ Ηζίδσξνπ Ενπξγνύ (εθδόζεηο παηάθε). Δίλαη ην κπζηζηόξεκα πνπ ππνζηήξημαλ έλζεξκα ηόζν νη 40 ιέζρεο αλάγλσζεο αλά ηελ Διιάδα, πνπ ζπκκεηείραλ θέηνο, όζν θαη ην επξύηεξν αλαγλσζηηθό θνηλό πνπ έιαβε κέξνο ζηε θεηηλή ςεθνθνξία (2.569 ςήθνη). 5
 6. 6. Ζ ΦΗΥΑ ΔΚΔΗΝΟΤΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΟΤΠόζν θξαηάεη έλα θαινθαίξη;Γηαηί εθείλν εηδηθά ηνθαινθαίξη θαηλόηαλαηειείσην; Γηαηί ηα δάρηπιαηνπ εληεθάρξνλνπ Νηθόιαπίεδαλ ηελ ςίρα θαη ηελέθαλαλ δπκάξη; Ίζσο γηαηίέλαο πόιεκνο θπζνύζε απόκαθξηά θαη έζεξλε καδί ηνπθη έλαλ άιιν θόβν, απηόλ ηεοελειηθίσζεο. ΋ια απηά κέζαζε παξέεο όκνηεο ζπκκνξίεο,κε αξρεγνύο επηθνύο… 6
 7. 7. Η Ιφάλλα Φαιέγθα από ηο Α4 δηάβαζε ηελ Ψίτα εθείλοσηοσ θαιοθαηρηού θαη έγραυε: «Καηά ηε γλώκε κνπ είλαηέλα ππέξνρν βηβιίν πνπ θέξλεη ζηνπο αλαγλώζηεοόκνξθεο αλακλήζεηο από ην παξειζόλ πνπ πνιινίλνζηαιγνύλ. Τα γεγνλόηα πεξηγξάθνληαη κερηνπκνξηζηηθό ηξόπν θαη ραξαθηεξίδνληαη απόαπζνξκεηηζκό, έηζη αθξηβώο όπσο ζα ηα πεξηέγξαθεέλα παηδί ζηελ ειηθία ηνπ Νηθόια.» 7
 8. 8. ΦΡΑΟΤ΢ΣΜηα παξέα, κηα πόιε, νηζπγγξαθείο ηεο. Έλαθνκκάηη αησληόηεηαοεηζρσξεί ζηε δσή θαη ζηνζώκα ηνπ λεαξνύζπγγξαθέα. Οαλππέξβιεηνο Φάνπζη,ην ζύκβνιν ηεοεπξσπατθήο ςπρήο,κεηελζαξθώλεηαη θαη εαπιαία ηνπ ζξύινπ ηνπαλνίγεη μαλά, απηή ηεθνξά ζηηο ζπλνηθίεο ησλκεγαινππόιεσλ θαη ζηαλεζηά ηεο Διιάδαο. 8
 9. 9. Η Σηέιια-Λοσίδα Καηζακπή από ηο Β1δηάβαζε ηολ Φράοσζη θαη έγραυε:«Τν βηβιίν απηό είρε πνιύ ελδηαθέξνπζαζεκαηνινγία θαη κε ελζνπζίαζε ηδηαίηεξαην ηέινο ηνπ πνπ ζίγνπξα ήηαλαλαπάληερν. Μνπ άξεζε ε πξνζεγκέλεεπηινγή ρσξίσλ από άιινπο ζπγγξαθείο,ε πινθή είρε ηδηαίηεξε αγσλία, θαη ζηνηέινο, ε αλάκεημε ησλ γεγνλόησλ κε ηνλκεηαθπζηθό ηνκέα ήηαλ θάηη πνπ δελπεξίκελα. Σπγθεθξηκέλα, ε ζπδήηεζε ησληξηώλ ςπρώλ (Γθαίηε, Νηνζηνγέθζθη θαηΚαδαληδάθε) έθηνο ηνπ όηη έδσζαλθηινζνθηθή ππόζηαζε ζην βηβιίν, νηδηάινγνί ηνπο πξνθάιεζαλ θαη έληνλεδηέγεξζε ηεο θαληαζίαο.» 9
 10. 10. Ζ ΑΖΓΟΝΟΠΗΣΑΖ πεξηήγεζε ελόο Ακεξηθαλνύθηιέιιελα ζηνλ θόζκν ηεοΔιιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ1821 θαη ε καληθή ηνππξνζήισζε ζηνλ αγώλα ησλιαώλ ελάληηα ζηελ απνιπηαξρίαδίλνπλ αθνξκή λα μεδηπισζνύλπέληε ρξόληα πνιέκνπ θαηνλείξσλ, από ηνλ μεζεθσκό ηεοΜαθεδνλίαο σο ηα βνπλά ηνπΑζπξνπόηακνπ, ηεο Ρνύκειεο θηαπό θεη ζην έγθιεηζηνΜεζνιόγγη. 10
 11. 11. Ο Κφλζηαληίλος Πεγαδάς από ηο Α3 γράθεη γηα ηελ Αεδολόπηηα:«Η Αεδνλόπηηα απνηειεί έλα πξαγκαηηθά ζπλαξπαζηηθό βηβιίν κε πινύζηνπεξηερόκελν θαη εκπεξηζηαησκέλε δνκή. Τν γεγνλόο πσο ε γεληθόηεξεππόζεζε πεξηέρεη πιήζνο γεγνλόησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ θαζηζηά ηε γξαθήελόο ηέηνηνπ βηβιίνπ εμαηξεηηθά δύζθνιε, παξ ’όια απηά ν ζπγγξαθέαοαληεπεμήιζε πιήξσο, δίλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο κε έλαλ εθπιεθηηθό ηξόπνπνπ καγλεηίδεη ηνλ αλαγλώζηε κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζειίδα. Επίζεο, θάηηην νπνίν ζπλαληάκε θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ βηβιίνπ, είλαη ε ρξήζε ηεογιώζζαο ηεο επνρήο ,δειαδή ηνπ 1821. Ο ζπγγξαθέαο, παξά ηηο δπζθνιίεοπνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα αληηκεησπίζεη θαηά ηε γξαθή, θαηαθέξλεη λαδώζεη ζην βηβιίν κηα δηαθνξεηηθή πλνή θαζώο θαη κέζσ ηεο γιώζζαο, λακαο κπήζεη ζηα γεγνλόηα θαη ζην γεληθόηεξν θιίκα ηεο επνρήο κε έλαλαζπλήζηζην αιιά απνηειεζκαηηθό ηξόπν. Τέινο, θαηαθέξλεη θαη ρεηξίδεηαη κεεμαηξεηηθό ηξόπν ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα γεγνλόηα γύξσ από ηελεπαλάζηαζε, δίλνληαο κάιηζηα πνιύ εύζηνρα ζηνηρεία αγάπεο θαηεξσηηζκνύ, πνπ θάλνπλ ην θείκελν πνιύ δεζηό θαη ξεαιηζηηθό…» 11
 12. 12. ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΒΗΒΛΗΟ ΣΟΤ ΧΚΔΑΝΟΤΣα Απνζπάζκαηα από ην βηβιίνηνπ σθεαλνύ είλαη έλακπζηζηόξεκα πνπ θσηίδεη κεκαγηθό ηξόπν ηε Μεζόγεηνζάιαζζα, ηελ ηζηνξία ηεο θαη,θπξίσο, ηνπο αξρεηππηθνύο ηεοκύζνπο. Έλα βξάδπ, ύζηεξα απόκηα δπλαηή θαηαηγίδα, ζ έλακηθξό λεζί ηνπ Αηγαίνπ, θάπνηνοάγλσζηόο δηεγείηαη απνζπάζκαηαελόο βηβιίνπ πνπ δε γξάθηεθεπνηέ. Μηιά γηα έλα ηζηηνθόξν πνπμεθίλεζε από ηε ΢ύξα ηνηειεπηαίν θαινθαίξη ηνπ 19νπαηώλα κε πξννξηζκό ηελ Πόιε… 12
 13. 13. ΢ΣΖ ΢ΚΗΑ ΣΖ΢ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ΢Έλα ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ηνπεπξύηεξνπ βνξεηνειιαδηθνύ ρώξνπκέζα από ην ρξνληθό δύννηθνγελεηώλ πνπ απιώλεηαη ζεηξεηο νιόθιεξεο γεληέο. Από ηελΑλαηνιηθή Ρσκπιία θαη ηελΑδξηαλνύπνιε ζηα ηέιε ηνπ 19νπαηώλα θαη από ηα θακέλα ρσξηάησλ θπιεηηθώλ αληαγσληζκώλ ζηεΜαθεδνλία ηεο ίδηαο επνρήο, έσοηε ζεκεξηλή Θεζζαινλίθε, νηπόιεκνη, ε πξνζθπγηά, ν ηδξώηαοθαη ηα πάζε ηόζσλ ρξόλσλέξρνληαη θαη ζηξαγγίδνπλ ζηεζπλάληεζε ελόο άληξα θαη κηαογπλαίθαο έλαλ ηξηήκεξν θαύζσλαηνπ Απγνύζηνπ θάησ απόπεξίεξγεο ζπλζήθεο. 13
 14. 14. Η Σηέιια Μπόρηδηοσ από ηο Β2 θαηαζέηεη ηης ζθέυεης ηες γηα ηελΠεηαιούδα: «Η ελδειερήο πεξηγξαθή ζε ζπλδπαζκό κε ηελεμαηξεηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο κ’ έθαλε λα ηαμηδέςσ ζ’ εθείλεο ηηοεπνρέο θαη λα θέξσ ζην λνπ κνπ όια εθείλα ηα πξόζσπα ηνπκπζηζηνξήκαηνο, πνπ ηα πεξηζζόηεξα από απηά ήηαλ πξαγκαηηθνίήξσεο, θαη θπξίσο νη γπλαίθεο, ελώ νη ραξαθηήξεο ηνπο δελ είραλθαλέλα θνηλό ζεκείν. Τα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ αλάγλσζε ήηαλ αλάκεηθηα θαηκεηαβάιινληαλ δηαξθώο. Ωζηόζν, λνκίδσ πσο θπξηαξρνύζαλ εαγσλία θαη ε ζπγθίλεζε. Επίζεο, κνπ άξεζε ην όηη νη δύν ηζηνξίεο παξά ην όηη δελζρεηίδνληαλ κεηαμύ ηνπο θαη ήηαλ αλεμάξηεηεο, εθηπιίζζνληαλ ζεπαξάιιειν ρξόλν. Τέινο, εληύπσζε κνπ πξνθάιεζε ην ηέρλαζκα κε ηηο πεηαινύδεο,νη νπνίεο εκπιέθνληαλ ηόζν νκαιά κέζα ζην έξγν . Θεσξώ πσο δελ ππάξρνπλ θαιύηεξα ιόγηα γηα λα πεξηγξάςσ ηαόζα αθνπγθξάδνκαη. Τν ζπληζηώ αλεπηθύιαθηα θαη εύρνκαη θαιήαλάγλσζε ζε όινπο ηνπο κειινληηθνύο αλαγλώζηεο!» 14
 15. 15.  Πξσηόηππε ε δνκή (ηξεηο ΚΡΗΣΗΚΔ΢ παξάιιεινη άμνλεο αθήγεζεο, θαηά ζπκκεηξηθό ηξόπν γύξσ από ην «ηώξα») θαη θαινζηεκέλε. Μέζα ζηηο αξεηέο ηνπ ζπγγξαθέα ε δεκηνπξγία αηκόζθαηξαο, κηα επθνιία λα πεξηγξάθεη ξεπζηέο, ζπγθερπκέλεο θαηαζηάζεηο, γεύζεηο, κπξσδηέο, λα ζηήλεη ζθεληθά «παξαθκηαθά»… Υξηζηίλα ΠαπαγγειήΠαξαιίγν λα θιάςσ κε ηελ νκνξθηά θαη ηελ "αζσόηεηα" εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ ηόζν κα ηόζν σξαία θαη αλάγιπθα δίλεη ν ζπγγξαθέαο. Τη λα πσ, δελ έρσιόγηα. Καηαπιεθηηθό θαη αγαπεζηάξηθν βηβιίν. Απίζηεπηε ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ απνραηξεηηζκνύ ηνπ ήξσα ηνπ βηβιίνπ ζηελ θνπέια πνπ ηνπ εκθύζεζεαλνκνιόγεηε αγάπε: «ην ρέξη ηεο δπκάξη κε βξόρηλν λεξό». ΟΚ παηδηά ν ηύπνο μαλάγξαςε. Πάλνο Σνπξιήο 15
 16. 16. «Αλ µε ηνλ Tζίξθα ην ειιεληθό µπζηζηόξεµα έθαλε άιµα πέξα απόηνλ Bελέδε, ηνλ Mπξηβήιε, ηνλ Kαξαγάηζε, ηώξα µε ηνλ Zνπξγόείλαη θηόιαο δηαθξηηή ε απόζηαζε πέξα θη από ηνλ Tζίξθα». ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΓΗΑΝΝΑΡΑ΢ 16
 17. 17. «Είµαη ηεο γεληάο ησλ θνµπάξζσλ. Ούηε ήξσεο, νύηεαληηήξσεο. Σ’ όινπο ηνπο ηνµείο. Είµαη πεξηζζόηεξνζιηµµέλνο θαη ιηγόηεξν αγαλαθηηζµέλνο. Πξηλ απόηελ νηθνλνµηθή θξίζε µ’ ελνρινύζε ε εζηθή θαηαηζζεηηθή θαηάξξεπζε. Βηώζαµε σο γεληά πνιιέοεγθαηαθξεµλίζεηο δώληαο ζε θνηλσλίεο ρσξίοαμηνινγηθνύο µεραληζµνύο. Τώξα μππλήζαµε. Ιζσοείλαη µηα επθαηξία λα ελειηθησζνύµε». Ηζίδσξνο Ενπξγόο 17
 18. 18. Ο ΢ΤΓΓΡΑΦΔΑ΢ ΢ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 18
 19. 19. Ο ΓΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 19
 20. 20. Ο ΛΟΓΟΣΔΥΝΖ΢ Αο ζπδεηήζνπκε… 20
 21. 21. Ο ΓΔΚΑΛΟΓΟ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΖ Ή ΣΑ 10ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ1. Το δηθαίφκα λα κε 6.ηο δηθαίφκα ζηνλ δηαβάδνπκε κπνβαξηζκό(αζζέλεηα πνπ2. ηο δηθαίφκα λα πεδάκε κεηαδίδεηαη θεηκεληθώο) ζειίδεο 7.ηο δηθαίφκα λα δηαβάδνπκε3.ηο δηθαίφκα λα κελ νπνπδήπνηε ηειεηώλνπκε έλα βηβιίν 8.ηο δηθαίφκα λα ηζαιαβνπηάκε4.ηο δηθαίφκα λα 9.ηο δηθαίφκα λα δηαβάδνπκε μαλαδηαβάδνπκε κεγαιόθσλα5.ηο δηθαίφκα λα δηαβάδνπκε 10.ηο δηθαίφκα λα ζσπαίλνπκε νηηδήπνηε 21
 22. 22. ΢αο επραξηζηνύκε πνιύ! 22

×