SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
‫سایبرنت‬ ‫نظریه‬‫یک‬
‫شناس‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬‫ی‬
‫سایبرنتیک‬ ‫نظریه‬
‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬
‫کوشش‬ ‫به‬:
‫برجی‬ ‫سمانه‬
‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫رشته‬ ‫دانشجوي‬
‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬‫تهران‬
‫اساتید‬:
‫اصنافی‬ ‫امیررضا‬ ‫دکتر‬ ‫آقاي‬ ‫جناب‬
‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬
‫مقدمه‬
‫استافورد‬‫بیر‬‫پدر‬‫سایبرنتیک‬‫و‬‫شناخته‬‫شده‬‫تر‬‫ین‬‫نظریه‬
‫پرداز‬‫در‬‫حوزه‬‫سایبرنتیک‬‫مدیریت‬،‫است‬‫توانست‬
‫قوانین‬‫طبیعی‬‫مرتبط‬‫با‬‫کنترل‬‫را‬‫از‬‫طبیعت‬‫به‬‫محیط‬
‫سازمانی‬‫بکشاند‬.‫وي‬‫سایبرنتیک‬‫را‬‫دانش‬‫سازمان‬
‫کارآمد‬‫توصیف‬‫می‬‫کند‬.‫تنوري‬‫هاي‬‫بیر‬‫تاثیر‬‫فراوا‬‫نی‬‫از‬
‫علوم‬،‫رایانه‬‫فیزیولوژي‬،‫عصبی‬،‫ارتباطات‬‫منطق‬‫و‬‫فلسفه‬
‫گرفته‬‫اند‬‫و‬‫به‬‫همین‬‫علت‬ً‫ال‬‫کام‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫و‬‫ش‬‫ناخته‬
‫شده‬‫هستند‬
‫سازمان‬‫مجموعه‬‫اي‬‫از‬‫عوامل‬‫مادي‬‫و‬‫انسانی‬‫است‬‫که‬‫ای‬‫ن‬
‫عوامل‬‫در‬‫تعامل‬‫با‬‫یکدیگر‬‫راه‬‫را‬‫براي‬‫رسیدن‬‫به‬‫اهداف‬
‫از‬‫پیش‬‫تعریف‬‫شده‬‫فراهم‬‫می‬‫سازند‬‫که‬‫در‬‫این‬‫میان‬
‫نیروي‬‫انسانی‬‫به‬‫عنوانرکن‬‫اساسی‬،‫نقش‬‫مهم‬‫و‬‫تع‬‫یین‬
‫کننده‬‫اي‬‫در‬‫دستیابی‬‫به‬‫این‬‫اهداف‬‫دارد‬.
‫دانش‬ ‫تعریف‬
‫داونپورت‬‫و‬‫پروساك‬‫از‬‫دانش‬‫به‬‫عنوان‬‫ترکی‬‫ب‬
‫قابل‬‫تغییري‬‫متشکل‬‫از‬‫تجارب‬،‫ارزش‬
‫ها،اطالعات‬‫بافتی‬‫و‬‫نگرش‬‫هاي‬‫متخصصانه‬‫اي‬‫نام‬
‫می‬‫برند‬‫که‬‫چارچوبی‬‫جهت‬‫ارزش‬‫یابی‬‫و‬‫یکسان‬
‫سازي‬‫تجارب‬‫و‬‫اطالعات‬‫جدید‬‫فراهم‬‫می‬‫آورد‬.
‫خاستگاه‬‫دانش‬‫ذهن‬‫انسان‬‫است‬‫و‬‫در‬‫همان‬
‫جاهم‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫می‬‫شود‬.‫دانش‬‫در‬‫سازمان‬
‫ها‬‫اغلب‬‫اوقات‬‫عالوه‬‫بر‬‫اسناد‬‫یا‬‫منابع‬،‫شامل‬
‫روال‬‫ها‬‫ي‬‫عادي‬،،‫روندها‬‫رسوم‬‫و‬‫هنجارهاي‬
‫سازمانی‬‫نیز‬‫می‬‫گردد‬.
‫چیست؟‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫مدیریت‬‫دانش‬‫به‬‫دنبال‬‫یک‬‫حافظه‬‫سازمانی‬‫ا‬‫ز‬
‫کلیه‬‫اطالعاتی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫سازمان‬‫رد‬‫و‬‫بدل‬‫م‬‫ی‬
‫شوند‬‫چه‬‫مربوط‬‫به‬‫دانش‬‫ذهنی‬‫کارکنان‬‫باش‬‫د‬‫و‬
‫چه‬‫دانش‬‫موجود‬‫در‬‫اسناد‬‫و‬‫گزارش‬‫هاي‬
‫آرشیوها‬،‫تا‬‫در‬‫هر‬‫زمان‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬
‫فعالیت‬‫انجام‬‫گرفته‬‫و‬‫دانش‬‫گذشته‬‫در‬‫ساز‬‫مان‬
‫باشد‬‫امکان‬‫دسترسی‬‫به‬‫آن‬‫و‬‫جلوگیري‬‫از‬‫دو‬‫باره‬
‫کاري‬‫ها‬‫فراهم‬‫شود‬‫و‬‫بر‬‫اساس‬‫تجربه‬‫و‬‫دانش‬
‫قبلی‬‫عمل‬‫کرده‬‫و‬‫نتیجه‬‫گیري‬‫هاي‬‫جدید‬‫را‬‫نی‬‫ز‬
‫بر‬‫اساس‬‫آن‬‫انجام‬‫دهد‬.
‫تصویر‬ ‫روایت‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫چیست؟‬ ‫سایبرنتیک‬
‫استافورد‬‫بیـــــــر‬،‫پدر‬‫علم‬‫سایبرنتیک‬‫در‬‫پاسخ‬‫به‬‫این‬‫سوال‬‫در‬‫یک‬‫سخنرانی‬‫در‬‫دانشگاه‬
‫واالدولید‬‫اسپانیا‬‫گفت‬:‫اجازه‬‫بدهید‬‫لطیفه‬‫اي‬‫درباره‬‫این‬‫مسئله‬‫بزرگ‬‫بازگو‬‫کنم‬،‫لطیفه‬
‫درباره‬‫سه‬‫نفر‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آستانه‬‫اعدام‬‫قرار‬‫دارند‬.‫رئیس‬‫زندان‬‫آنها‬‫را‬‫به‬‫دفتر‬‫خود‬
‫فرامی‬‫خواند‬‫و‬‫از‬‫آنها‬‫می‬‫خواهد‬‫تا‬‫هریک‬‫آخرین‬‫خواسته‬‫خود‬‫را‬‫جهت‬‫برآوردن‬‫مطرح‬‫کنند‬.
‫نفر‬‫اول‬‫اعتراف‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫زندگی‬‫پرمعصیتی‬‫داشته‬‫و‬‫مایل‬‫است‬‫با‬‫یک‬‫کشیش‬‫دی‬‫دار‬
‫کنـــد‬.‫رئیس‬‫می‬‫گوید‬‫که‬‫فکر‬‫می‬‫کند‬‫می‬‫تواند‬‫ترتیب‬‫این‬‫مالقات‬‫را‬‫بدهد‬.‫نفر‬‫دو‬‫م‬‫می‬
‫گوید‬‫که‬‫وي‬‫استاد‬‫سایبرنتیک‬‫است‬‫و‬‫آخرین‬‫خواسته‬‫وي‬‫این‬‫است‬‫که‬‫پاسخی‬‫نهایی‬‫و‬‫قطعی‬
‫به‬‫این‬‫سوال‬‫که‬‫سایبرنتیک‬‫چیست‬‫ارائه‬‫کند‬.‫رئیس‬‫این‬‫تقاضا‬‫را‬‫نیز‬‫می‬‫پذیرد‬.‫و‬‫اما‬‫نفر‬
‫سوم‬‫که‬‫دانشجوي‬‫دکتري‬‫همان‬‫استاد‬،‫بوده‬‫تقاضا‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫بعد‬‫از‬‫استادش‬‫اعدام‬‫ش‬‫ود‬.
‫چیست؟‬ ‫سایبرنتیک‬
‫سایبرنتیک‬ ‫تاریخچه‬
‫سایبرنتیک‬‫از‬‫کلمه‬‫یونانی‬Steersman‫یا‬
Kybernets‫به‬‫معنی‬‫سکاندار‬‫نشأت‬‫می‬‫گیرد‬‫و‬‫در‬
‫قرن‬‫نوزدهم‬‫در‬Plato‫واژه‬‫سیبرنیتک‬‫اولین‬‫بار‬‫در‬
‫روزگار‬‫باستان‬‫در‬‫نوشته‬‫هاي‬‫افالطون‬‫تالیفات‬‫آمپ‬‫ر‬‫که‬
‫هر‬‫دو‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫علم‬‫دولتمداري‬‫اثربخش‬‫در‬‫نظر‬
‫گرفته‬،‫اند‬‫دیده‬‫شده‬‫است‬.‫این‬‫مفهوم‬‫در‬‫کتاب‬‫ریاض‬‫ی‬
‫دانی‬‫به‬‫نام‬‫نوربرت‬‫ونیر‬‫در‬‫سال‬1984‫احیاء‬‫شد‬.
‫دایره‬‫المعارف‬‫هاي‬،‫معروف‬‫درباره‬‫تاریخچه‬‫پیدایش‬‫این‬‫واژه‬‫می‬‫گویند‬:‫در‬‫زبان‬‫یون‬‫ان‬
‫قدیم‬‫ودر‬‫فلسفه‬‫ایونی‬‫از‬‫نظر‬‫مشهور‬‫هیوالي‬‫اولی‬(‫کا‬‫اوزیا‬‫چااوز‬)‫که‬‫مبین‬‫بی‬‫نظ‬‫می‬‫و‬
‫هرج‬‫و‬‫مرج‬(‫کااوتیک‬)‫است‬‫نام‬‫برده‬‫می‬،‫شد‬‫به‬‫موجب‬‫آن‬‫در‬‫فضاي‬‫الیتناهی‬،‫همواره‬
‫چنین‬‫هیوالئی‬‫حکمرانی‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫براي‬‫کنترل‬‫و‬،‫هدایت‬‫احتیاج‬‫به‬‫فرمانروا‬‫و‬‫س‬‫کاندار‬
‫توانایی‬‫دارد‬‫که‬‫موجد‬‫نظم‬‫و‬‫ترتیب‬‫در‬‫جهان‬‫آفرینش‬‫بشود‬‫تا‬‫هر‬‫نوع‬‫انحرافی‬‫را‬‫ش‬ً‫ا‬‫دید‬
‫لگام‬‫زده‬‫و‬‫در‬‫جهت‬‫نظم‬‫و‬‫انضباط‬‫راهبري‬،‫کند‬‫که‬‫این‬،‫سکاندار‬‫سایبرنتر‬(‫کاي‬‫ب‬‫رنتیز‬)
‫نام‬‫دارد‬.
‫سایبرنتیک‬ ‫تاریخچه‬
‫سایبرنتیک‬ ‫متمایز‬ ‫ویژگی‬
‫آنچه‬‫سایبرنتیک‬‫را‬‫از‬‫بقیه‬‫رشته‬‫ها‬‫متمایز‬‫می‬‫کن‬‫د‬‫این‬
‫است‬‫که‬‫تاکیدش‬‫تنها‬‫بر‬‫کنترل‬‫و‬‫ارتباطات‬‫در‬‫سی‬‫ستم‬
‫هاي‬‫مهندسی‬‫شده‬‫و‬‫ساخته‬‫دست‬،‫بشرنیست‬‫بلکه‬
‫سیستم‬‫هاي‬‫طبیعی‬‫همانند‬‫ارگانیزم‬‫ها‬‫و‬‫جوامعی‬‫که‬
‫توسط‬‫ایجادکنندگان‬‫آنها‬‫هدف‬‫گذاري‬‫و‬‫کنترل‬‫می‬‫ش‬‫وند‬
‫را‬‫نیز‬‫در‬‫بر‬‫می‬‫گیرد‬.
‫سایبرنتیک‬ ‫مفهوم‬
‫هی‬‫لیگن‬‫و‬‫جوزلین‬‫سایبرنتیک‬‫را‬‫به‬‫معناي‬‫ارتباط‬‫و‬‫کنترل‬‫د‬‫ر‬
‫سیستم‬‫هاي‬‫پیچیده‬‫از‬‫طریق‬‫تمرکز‬‫بر‬‫ساز‬‫و‬‫کارهاي‬‫بازخورد‬‫ی‬‫ا‬
‫چرخه‬‫اي‬‫ارائه‬‫نمودند‬.‫آنها‬‫اظهار‬‫می‬‫دارند‬‫که‬‫سایبرنتیک‬‫نام‬
‫عمومی‬‫و‬‫کلی‬‫براي‬‫مطالعه‬،‫کنترل‬‫ارتباط‬‫و‬‫سازمان‬‫است‬‫و‬‫به‬‫ه‬‫مین‬
‫علت‬‫موضوع‬‫جاودانگی‬‫سایبرنتیک‬‫را‬‫مطرح‬‫می‬‫کنند‬.‫در‬‫واقع‬
‫چارچوب‬‫مبنائی‬،‫سایبرنتیک‬‫زمینه‬‫تلفیق‬‫و‬‫یکپارچگی‬‫مفا‬‫هیم‬
‫چندگانه‬‫و‬‫قلمروهاي‬‫محتوایی‬‫مرتبط‬‫با‬‫مدیریت‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫سا‬‫زد‬.
‫سایبرنتیک‬‫با‬‫دیدگاهی‬‫یگانه‬‫و‬،‫مشترك‬‫پدیده‬‫هاي‬‫پیچیده‬‫ج‬‫هان‬‫را‬
‫تحت‬‫مطالعه‬‫قرار‬‫داده‬‫و‬‫سپس‬‫با‬‫تحلیل‬‫روابط‬‫بین‬‫یک‬‫پدیده‬‫ب‬‫ا‬
‫سایر‬‫پدیده‬‫هاي‬‫محیط‬،‫اطراف‬‫روش‬‫ها‬‫و‬‫نحوه‬‫کنترل‬‫آن‬‫را‬‫بررسی‬
‫می‬‫نماید‬.‫سایبرنتیک‬‫این‬‫نکته‬‫را‬‫روشن‬‫می‬‫سازد‬‫که‬‫هر‬‫پدید‬‫ه‬‫با‬
‫محیط‬‫و‬‫درون‬‫خود‬‫ارتباطی‬‫ذاتی‬‫یا‬‫قراردادي‬‫دارد‬‫و‬‫شدت‬‫و‬‫ضعف‬
‫این‬،‫روابط‬،‫نقش‬‫شکل‬‫و‬‫درجه‬‫پیچیدگی‬‫آن‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫نماید‬.
‫سایبرنتیک‬
‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫در‬
‫دانش‬‫فردي‬‫و‬‫دانش‬‫سازمانی‬‫دو‬‫مقوله‬‫به‬‫ظاهر‬‫از‬‫هم‬
،‫جدا‬‫اما‬‫در‬‫واقع‬‫کامال‬‫در‬‫تعامل‬‫با‬‫یکدیگرند‬‫که‬‫در‬
‫توسعه‬‫و‬‫بهبود‬‫وضعیت‬‫سازمانی‬‫نقش‬‫دارند‬.‫چنانچ‬‫ه‬‫در‬
‫ادامه‬‫بدان‬‫اشاره‬‫خواهد‬‫شد‬‫افراد‬‫قبل‬‫از‬‫ورود‬‫به‬
‫سازمان‬‫داراي‬‫دانش‬‫اولیه‬‫و‬‫فراگرفته‬‫اي‬‫شده‬‫اي‬‫در‬
‫رابطه‬‫با‬‫نوع‬‫فعالیت‬‫خود‬‫در‬‫سازمان‬‫هستند‬.‫شناخت‬
‫دانش‬‫فردي‬‫و‬‫برقراي‬‫ارتباط‬‫آن‬‫با‬‫دانش‬،‫سازمانی‬
‫موضوعی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫چارچوب‬‫علم‬‫سایبرنتیک‬‫بدان‬
‫پرداخته‬‫می‬‫شود‬.
‫سایبرنتیک‬
‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫در‬
‫در‬‫روزگاري‬‫نه‬‫چندان‬‫دور‬‫سرمایه‬‫مادي‬‫و‬‫نیروي‬‫انسانی‬
‫برگ‬‫برنده‬‫سازمان‬‫هاي‬‫موفق‬‫به‬‫شمار‬‫می‬‫رفتند‬‫و‬
‫سازمانی‬‫هایی‬‫که‬‫این‬‫دو‬‫عنصر‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫داشتند‬‫ب‬‫ه‬
‫نوعی‬‫می‬‫توانستند‬‫گوي‬‫سبقت‬‫را‬‫ز‬‫دیگر‬‫رقباي‬‫خو‬‫د‬
،‫بربایند‬‫اما‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫این‬‫نگرش‬ً‫ال‬‫کام‬‫تغییر‬‫ی‬‫افته‬
‫است‬‫و‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫ها‬‫تا‬‫حد‬‫زیادیوابسته‬‫به‬‫س‬‫رمایه‬
‫هاي‬‫غیر‬‫مشهود‬‫و‬‫ناملموس‬‫دیگري‬‫از‬‫جمله‬‫اطالعات‬‫و‬
‫دانش‬‫است‬‫که‬‫فرصت‬‫و‬‫بستر‬‫مناسب‬‫را‬‫براي‬‫خالقی‬‫ت‬‫و‬
‫نوآوري‬‫سازمانی‬‫فراهم‬‫می‬‫سازد‬.‫این‬‫بدان‬‫معناست‬‫ک‬‫ه‬
‫یک‬‫سازمان‬‫براي‬‫پشیرفت‬‫همه‬‫جانبه‬‫خود‬‫به‬‫دانش‬
‫سازمانی‬‫نیاز‬‫دارد‬.
،‫ارتباط‬‫کنتـرل‬‫و‬‫بازخـ‬‫ورد‬
‫سه‬‫عنصر‬‫اساسی‬‫در‬‫رویکرد‬‫سایبرنتیک‬‫ی‬
‫هستند‬‫که‬‫کـاربرد‬‫آنان‬‫در‬‫علـم‬‫اطالعـات‬‫و‬
‫دانش‬‫شناسی‬‫به‬‫اختصار‬‫توضیح‬‫داده‬‫می‬‫ش‬‫ود‬
‫ارتباط‬
‫سازمان‬‫اطالعات‬‫و‬‫دانش‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫با‬‫هدف‬
‫برقراري‬‫ارتباط‬‫میان‬‫کارکنان‬‫خود‬‫به‬‫گونه‬‫اي‬
‫سازماندهی‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫همه‬‫افراد‬‫بتواند‬‫در‬‫یک‬
‫ارتباط‬‫منطقی‬‫و‬‫با‬‫بهره‬‫گیري‬‫از‬‫دانش‬‫فردي‬‫و‬
‫سازمانی‬‫با‬‫یکدیگر‬‫در‬‫ارتباط‬‫باشند‬‫و‬‫در‬‫ت‬‫الشی‬
‫هدفمند‬،‫به‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانی‬‫کمک‬‫کنند‬.
‫در‬‫این‬‫فرایند‬‫همه‬‫افراد‬‫سازمان‬‫صرف‬‫نظر‬‫از‬
‫دانش‬‫فردي‬‫و‬،‫ذهنی‬‫از‬‫خرد‬‫جمعی‬‫تبعیت‬‫کرده‬
‫و‬‫به‬‫تعامل‬‫با‬‫یکدیگر‬‫می‬‫پردازند‬.
‫کنترل‬
‫کنترل‬‫دیگر‬‫عناصر‬‫اصلی‬‫یک‬‫سیستم‬‫سایبرنت‬‫یکی‬‫است‬
‫که‬‫هدف‬‫آن‬‫جلوگیري‬‫از‬‫انحراف‬‫و‬‫بی‬‫نظمی‬‫است‬.‫کنتر‬‫ل‬
‫سبب‬‫می‬‫شود‬‫تایک‬‫سیستم‬‫آسوده‬‫خاطر‬‫به‬‫حیات‬‫خ‬‫ود‬
‫ادامه‬‫دهد‬‫و‬‫برخوردي‬‫منطقی‬‫با‬‫مسائل‬‫و‬‫مشکالت‬‫آتی‬
‫داشته‬‫باشد‬.‫در‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫سازمانی‬‫نیز‬‫کنترل‬
‫سبب‬‫می‬‫شود‬‫تا‬‫اطالعات‬‫و‬‫دانش‬‫مورد‬‫نیاز‬‫سازمان‬‫ب‬‫ه‬
‫شکل‬‫مطلوب‬،‫گردآوري‬‫سازماندهی‬،‫پردازش‬‫و‬‫مورد‬
‫بهره‬‫برداري‬‫قرار‬‫گیرد‬.‫در‬‫این‬‫فرآیند‬‫سازمان‬‫در‬
‫جستجوي‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫اطالعاتی‬‫است‬‫که‬‫بتواند‬‫با‬‫ب‬‫هره‬
‫گیري‬‫مفید‬‫از‬‫آنان‬‫به‬‫فعالیت‬‫خود‬‫ادامه‬‫دهد‬‫و‬‫نگاهی‬
‫مطمئن‬‫به‬‫آینده‬‫داشته‬‫باشد‬.‫بنابراین‬‫در‬‫این‬‫فرآی‬‫ند‬
‫سازمان‬‫باید‬‫به‬‫گونه‬‫اي‬‫دانش‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫مدیری‬‫ت‬
‫و‬‫کنترل‬‫نماید‬‫که‬‫اطالعات‬‫و‬‫دانش‬‫سازماندهی‬‫شده‬
‫آنگونه‬‫که‬‫شایسته‬‫است‬‫نیاز‬‫اطالعاتی‬‫افراد‬‫را‬‫برا‬‫ي‬
‫فعالیت‬‫هاي‬‫سازمانی‬‫فراهم‬‫سازد‬.
‫بازخورد‬
‫شرام‬‫می‬‫گوید‬:‫فراگرد‬،‫بازگشت‬‫بازخورد‬‫خوانده‬‫می‬
‫شود‬‫و‬‫نقش‬‫مهمی‬‫در‬‫ارتباطات‬‫بازي‬‫می‬‫کند‬‫زیرا‬‫به‬‫م‬‫ا‬
‫می‬‫گوید‬‫چگونه‬‫پیام‬‫هاي‬‫ما‬‫تفسیر‬‫می‬‫شوند‬
‫بازخوردنتیجه‬‫فرآیند‬‫کنترل‬‫است‬.‫در‬‫رویکرد‬
‫سایبرنتیکی‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫سازمانی،بازخورد‬‫این‬‫ا‬‫مکان‬
‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫سازد‬‫تامیزان‬‫مفید‬‫و‬‫یا‬‫غیر‬‫مفید‬‫بودن‬
‫اطالعات‬‫و‬‫دانش‬‫سازماندهی‬‫شدهبراي‬‫سازمان‬‫مشخص‬
‫شود‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫سازمان‬‫به‬‫خوبی‬‫د‬‫ر‬
‫می‬‫یابد‬‫که‬‫دانش‬‫سازماندهی‬‫شده‬‫به‬‫چه‬‫میزان‬‫در‬
‫راستاي‬‫اهداف‬‫از‬‫پیش‬‫تعریف‬‫شده‬‫آن‬‫است‬.‫از‬‫طریق‬
‫این‬‫فرآیند‬‫سازمان‬‫کاستی‬‫ها‬‫و‬‫توانمندي‬‫هاي‬‫خود‬‫راد‬‫ر‬
‫ارتباط‬‫با‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫شناسایی‬‫و‬‫نسبت‬‫به‬‫باز‬‫نگري‬‫و‬
‫اصالح‬‫کاستی‬‫ها‬‫و‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫اقدام‬‫می‬‫کند‬.
‫تصو‬ ‫روایت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایبرنتیک‬‫یر‬
‫گیري‬ ‫نتیجه‬
‫دانش‬‫سازمانی‬‫زمانی‬‫ارزشمند‬‫است‬‫که‬‫بتواند‬‫موجب‬
‫پویایی‬‫فعالیت‬‫هاي‬‫سازمان‬‫شود‬‫و‬‫این‬‫امکان‬‫پذیر‬‫ن‬‫می‬
‫باشد‬‫مگر‬‫آنکه‬‫دانش‬‫به‬‫شکل‬‫مطلوب‬‫و‬‫در‬‫بهترین‬‫ز‬‫مان‬
‫ممکن‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گیرد‬.‫انسان‬‫در‬‫طول‬‫تاریخ‬
‫نیازمند‬‫مدیریت‬‫و‬‫کنترل‬‫فعالیت‬‫هاي‬‫خود‬‫بودهاست‬.
‫اگر‬‫در‬‫روزگاري‬‫نه‬‫چندان‬‫دور‬‫شیوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫بر‬‫نوع‬‫و‬
‫نحوه‬‫مدیریت‬‫حکمرانی‬‫می‬،‫کردند‬‫جهان‬‫امروز‬‫گونه‬‫اي‬
‫متفاوت‬‫از‬‫کنترل‬‫را‬‫تجربه‬‫می‬‫کند‬.‫سایبرنتیکن‬‫گاه‬
‫جدیدي‬‫به‬‫کنترل‬‫اطالعات‬‫و‬‫مدیریت‬‫آن‬‫فراهم‬‫دارد‬‫که‬
‫بر‬‫اساس‬‫آن‬‫سازمان‬‫هامی‬‫توانندبا‬‫گردآوري‬،
‫سازماندهی‬‫و‬‫بهره‬‫گیري‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫بازخورد‬،‫بیش‬‫از‬
‫گذشته‬‫به‬‫آینده‬‫و‬‫ادامه‬‫حیات‬‫خود‬‫امیدوار‬‫باشند‬.
‫گیري‬ ‫نتیجه‬
‫بنابر‬‫آنچه‬‫گفته‬‫شد‬‫یکی‬‫از‬‫اهداف‬‫اساسی‬
‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫سازمان‬،‫ها‬‫استفاده‬‫از‬‫خرد‬
‫جمعی‬‫و‬‫تبدیل‬‫دانش‬‫ضمنی‬‫به‬‫دانش‬‫صریح‬‫م‬‫ی‬
‫باشد‬‫که‬‫راه‬‫را‬‫براي‬‫توسعه‬‫و‬‫پیشبرد‬‫اهداف‬
‫سازمانی‬‫فراهم‬‫می‬‫سازد‬.‫این‬‫بدان‬‫معناست‬‫ک‬‫ه‬
‫سازمان‬‫ها‬‫با‬‫بهره‬‫گیري‬‫از‬‫توان‬‫فکري‬‫و‬‫ذهنی‬
‫کارکنان‬،‫خود‬‫دانش‬‫فردي‬‫و‬‫ذهنی‬‫آنان‬‫را‬‫با‬
‫دانش‬‫سازمانی‬‫تلفیق‬‫و‬‫براي‬‫رسیدن‬‫به‬
‫همگرایی‬‫در‬‫تفکر‬‫سازمانی‬‫همراه‬‫می‬‫سازد‬.
‫گیري‬ ‫نتیجه‬
‫در‬‫رویکرد‬‫سایبرنتیکی‬‫مدیریت‬،‫دانش‬‫این‬‫نکته‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫است‬
‫که‬‫افراد‬‫یک‬‫سازمان‬‫تجربیات‬‫و‬‫داشته‬‫هاي‬‫ذهنی‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫دیگر‬
‫افراد‬‫سازمان‬‫به‬‫اشتراك‬‫می‬‫گذارند‬‫و‬‫این‬‫به‬‫منزله‬‫حرکت‬‫در‬‫جه‬‫ت‬
‫تبدیل‬‫دانش‬‫ضمنی‬‫به‬‫دانش‬‫آشکار‬‫یا‬‫صریح‬‫است‬.‫در‬‫این‬‫روی‬‫کرد‬
‫چرخه‬‫تولید‬‫دانش‬‫سازمانی‬‫از‬‫خلق‬‫تا‬‫استفاده‬‫و‬‫سپس‬‫بازخور‬‫د‬‫یک‬
‫رویکرد‬‫منطقی‬‫و‬‫ساختار‬‫یافته‬‫است‬‫که‬‫دانش‬‫به‬‫صورت‬‫فردي‬‫و‬
‫گروهی‬‫تولید‬‫و‬‫سپس‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫فنآوري‬‫هاي‬‫اطالعاتی‬‫مورد‬‫بهره‬
‫برداري‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫به‬‫طور‬‫کل‬‫باید‬‫بر‬‫این‬‫نکته‬‫تاکید‬‫کرد‬‫که‬
‫رویکرد‬‫سایبرنتیکی‬‫به‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫سازمانی‬،‫یک‬‫راهکار‬‫ک‬‫ارآمد‬
‫براي‬‫حل‬‫مسائل‬‫سازمانی‬‫از‬‫طریق‬،‫گردآوري‬‫سازماندهی‬‫و‬‫بهره‬
‫گیري‬‫از‬‫دانش‬‫ضمنی‬‫و‬‫صریح‬‫براي‬‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬‫سازمان‬‫ی‬
‫است‬.‫مدیریت‬‫اصولی‬‫دانش‬‫در‬‫سازمان‬‫موجب‬‫تشریک‬‫مساعی‬
‫کارکنان‬‫و‬‫همچنین‬‫تالش‬‫هدفمند‬‫براي‬‫رقابت‬‫با‬‫سایر‬‫رقبا‬‫در‬‫تحقق‬
‫اهداف‬‫سازمانی‬‫است‬.‫که‬‫در‬‫این‬‫میان‬‫با‬‫رویکرد‬‫سایبرنتیکی‬‫م‬‫ی‬
‫توان‬‫دانش‬‫را‬‫به‬‫گونه‬‫اي‬‫کارا‬‫و‬‫موثر‬‫در‬‫جهت‬‫توسعه‬‫و‬‫تعالی‬
‫سازمانی‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫داد‬.
‫شما‬ ‫همراهی‬ ‫از‬ ‫سپاس‬

More Related Content

What's hot

__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx
__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx
__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptxH M
 
A seminar on Nanorobotics
A seminar on NanoroboticsA seminar on Nanorobotics
A seminar on Nanoroboticspooja mote
 
006 харилцаа холбоо ба сүлжээ
006 харилцаа холбоо ба сүлжээ006 харилцаа холбоо ба сүлжээ
006 харилцаа холбоо ба сүлжээBobby Wang
 
أخلاقيات البحث العلمي
أخلاقيات البحث العلميأخلاقيات البحث العلمي
أخلاقيات البحث العلميresearchcenterm
 
системийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайн
системийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайнсистемийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайн
системийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайнKhishighuu Myanganbuu
 
трансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монгол
трансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монголтрансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монгол
трансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монголOtgonsuren Davaajav
 
NANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptx
NANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptxNANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptx
NANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptxLakshmiPrasad564849
 
Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/
Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/ Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/
Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/ Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр
 
BIO MOLECULAR COMPUTING
BIO MOLECULAR COMPUTINGBIO MOLECULAR COMPUTING
BIO MOLECULAR COMPUTINGPRINCEWILLMAX
 
хайлтын систем
хайлтын системхайлтын систем
хайлтын системhenjii
 
ардчилал
ардчилалардчилал
ардчилалschool14
 
Nanorobotics: future of medicine
Nanorobotics: future of medicineNanorobotics: future of medicine
Nanorobotics: future of medicinekrushnakantwable
 
Medeelliin technology bagsh ix final
Medeelliin technology bagsh ix finalMedeelliin technology bagsh ix final
Medeelliin technology bagsh ix finalhurlee Soko
 

What's hot (20)

__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx
__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx
__الفصل-الثاني-التطور-التاريخي-للإدارة.pptx
 
A seminar on Nanorobotics
A seminar on NanoroboticsA seminar on Nanorobotics
A seminar on Nanorobotics
 
006 харилцаа холбоо ба сүлжээ
006 харилцаа холбоо ба сүлжээ006 харилцаа холбоо ба сүлжээ
006 харилцаа холбоо ба сүлжээ
 
Mtms lec-1
Mtms lec-1Mtms lec-1
Mtms lec-1
 
загвар гэж юу вэ
загвар гэж юу вэзагвар гэж юу вэ
загвар гэж юу вэ
 
أخلاقيات البحث العلمي
أخلاقيات البحث العلميأخلاقيات البحث العلمي
أخلاقيات البحث العلمي
 
системийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайн
системийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайнсистемийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайн
системийг хөгжүүлэх алхмууд ба дизайн
 
трансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монгол
трансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монголтрансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монгол
трансформаторын тосны полихлорт бифенилийн судалгаа монгол
 
NANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptx
NANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptxNANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptx
NANO ROBOT HEART SURGEON 20-310.pptx
 
Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/
Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/ Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/
Хотын соёл /Хүүхдийн их эмч, хоол судлагч, АУ-ны доктор Ч.Өлзийбүрэн/
 
BIO MOLECULAR COMPUTING
BIO MOLECULAR COMPUTINGBIO MOLECULAR COMPUTING
BIO MOLECULAR COMPUTING
 
хайлтын систем
хайлтын системхайлтын систем
хайлтын систем
 
Nanorobotics
NanoroboticsNanorobotics
Nanorobotics
 
Cognitive computing 2016
Cognitive computing 2016Cognitive computing 2016
Cognitive computing 2016
 
мэдээллийн систем
мэдээллийн системмэдээллийн систем
мэдээллийн систем
 
It101 lec7
It101 lec7It101 lec7
It101 lec7
 
ардчилал
ардчилалардчилал
ардчилал
 
Nanorobotics: future of medicine
Nanorobotics: future of medicineNanorobotics: future of medicine
Nanorobotics: future of medicine
 
Medeelliin technology bagsh ix final
Medeelliin technology bagsh ix finalMedeelliin technology bagsh ix final
Medeelliin technology bagsh ix final
 
Nanobots
NanobotsNanobots
Nanobots
 

Similar to نظریه سایبرنتیک

مباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداريمباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداريzohrehkhavaninzadeh
 
Persian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research methodPersian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research methodHamideh Iraj
 
گزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
گزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزارگزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
گزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزارArash Bande Khoda
 
Zatajam . information fusion
Zatajam . information fusionZatajam . information fusion
Zatajam . information fusionfatemeh zatajam
 
فصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریل
فصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریلفصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریل
فصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریلAkbar Roshanzamir
 
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهاندیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهانSomayeh GhaviDel
 
The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...
The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...
The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...seyed H
 
به نام خدا
به نام خدابه نام خدا
به نام خداLampesht
 
نظریه ي مهو و تیبو(2003)
نظریه ي مهو و تیبو(2003)نظریه ي مهو و تیبو(2003)
نظریه ي مهو و تیبو(2003)farzaneh nasiri
 
روش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاواروش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاواAli Reza Hashemi Nekoo
 
نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانی
نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانینظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانی
نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانیFar Jam
 
اثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسر
اثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسراثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسر
اثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسرsh k
 
مدل اقناعي احتمال موشكافي
مدل اقناعي احتمال موشكافيمدل اقناعي احتمال موشكافي
مدل اقناعي احتمال موشكافيmehdi88992003
 
راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار
راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار
راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار Samaneh Hajihosseini
 
Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)
Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)
Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)Parastoo Mirghafouri
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad   section 1 - strategic thinkingMehrzad   section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinkingAmirSajjad Mehrzad
 
Shachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچه
Shachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچهShachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچه
Shachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچهShahid Beheshti University
 

Similar to نظریه سایبرنتیک (20)

مباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداريمباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداري
 
Persian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research methodPersian presentation causal comparative research method
Persian presentation causal comparative research method
 
گزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
گزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزارگزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
گزارش سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
 
Zatajam . information fusion
Zatajam . information fusionZatajam . information fusion
Zatajam . information fusion
 
فصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریل
فصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریلفصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریل
فصل اول کتاب نظریه های کلان گیبسون بوریل
 
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهاندیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
 
کوانتوم
کوانتومکوانتوم
کوانتوم
 
The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...
The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...
The causes and strategies for suicide prevention: An overview on the theoreti...
 
به نام خدا
به نام خدابه نام خدا
به نام خدا
 
نظریه ي مهو و تیبو(2003)
نظریه ي مهو و تیبو(2003)نظریه ي مهو و تیبو(2003)
نظریه ي مهو و تیبو(2003)
 
روش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاواروش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاوا
 
نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانی
نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانینظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانی
نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانی
 
اثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسر
اثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسراثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسر
اثر بخشی طرحواره درمانی یانگ بر افزایش توانمندی مرد در نوازش گری همسر
 
مدل اقناعي احتمال موشكافي
مدل اقناعي احتمال موشكافيمدل اقناعي احتمال موشكافي
مدل اقناعي احتمال موشكافي
 
Ms
MsMs
Ms
 
راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار
راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار
راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار
 
Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)
Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)
Objectivity in Social Sciences (عینیت در علوم اجتماعی)
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad   section 1 - strategic thinkingMehrzad   section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinking
 
Shachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچه
Shachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچهShachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچه
Shachaf 2010 social reference :مرجع اجتماعی به سوی نظریه یکپارچه
 
Scientific Resume
Scientific ResumeScientific Resume
Scientific Resume
 

نظریه سایبرنتیک