SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
*
*Lënda : Qytetari
*Tema e projektit: Familja
dhe roli I saj për formimin
e personalitetit të
individit.
*Nëntema e grupit:
Trafikimi I fëmijëve
*
*Të njihemi me termin trafikimin .
*Të njohim fazat e trafikimit dhe disa
nga metodat që zbatohen.
*Të njohim cilët janë njerëzit kyc që
ndihmojnë në trafikim dhe shkaqet që i
detyrojnë disa prej tyre.
*Të njohim grupmosha e fëmijëve që
trafikohen.
*Të jemi vigjilent që të mos biem pre e
trafikimit.
*
*Trafikimi i fëmijëve është një nga format më të këqija
të shfrytëzimit të fëmijëve, ai përbën shkelje të të
drejtave të tyre, përfshi këtu të drejtën e identitetit, e
edukimit, të shërbimeve shëndetësore, të drejtën për
kohë të lirë dhe aktivitete argëtuese, të drejtën për të
mos iu nënshtruar torturave e dënimeve çnjerëzore ose
poshtëruese dhe të drejtën për të mos u privuar nga të
drejtat e tyre në mënyrë të paligjshme apo arbitrare.
*
* Faza e Parë: Rekrutimi
*Kjo është faza kur fëmijën ose të riun e
bindin të largohet nga shtëpia . Ndodh që
ai/ajo të merret pa dëshirën e tij/saj por
shpesh edhe futet në kurth apo mashtrohet
për të shkuar përmes premtimit për një jetë
më të mirë. Personi i cili realizon
rekrutimin mund të jetë i panjohur, ose
edhe një mik I familjes, kushëri I largët,
komshi apo edhe i dashuri apo e dashura.
Kur ky person nuk arrin të bindë fëmijën
apo të riun me premitimin për një jetë
më të mirë , atëhere ai/ajo fillon me
kërcënime për ta detyruar të shkojë me
të. Ndodh që edhe kur fëmija nuk bindet
atëhere vendimi merret nga familja. Ka
raste kur fëmijët dhe të rinjtë shiten edhe
nga familja pasi familja mund të jetë
shumë e varfër.
*Faza e dytë : Transportimi
*Në këtë fazë fëmija bën disa udhëtime duke u mbajtur I fshehur,
Për të mos u zbuluar ai/ajo detyrohet të udhëtojë në rrugë dhe
shtigje të rrezikshme, të fshihet në pjesën e mbrampe të një
kamioni apo të rrijë I shtrirë gjatë udhëtimit, Fëmija detyrohet
edhe të gënjejë për lidhjen e tij me trafikantit për të shmangur
dyshimet e policisë, rojeve të kufirit etj. Shpesh dokumentat dhe
pasaportat mbahen nga trafikantët në mënyrë që ta mbajnë
fëmijën nën kontroll.
*Faza e tretë: Destinacioni
*Në këtë fazë fëmija apo i riu arrin në
desitnacionin final ku do të shfrytëzohet, për
ata fëmijë apo të rinj të cilët janë marrë duke
I mashtruar, kjo përballje me realitetin i bën
ata të kutojnë cfarë po ndodh me ta. Duhet të
kuptohet që fëmijët dhe të rinjtë mund edhe
të abuzohen gjatë të tri fazave Ato shpesh
keqtrajtohen , rrihen apo edhe lihen pa ngrënë
apo abuzohen seksualisht. Në trafikimin e
fëmijëve zakonisht përfshihen shumë
persona, Psh. një person e merr fëmijën nga
shtëpia dhe ia dorëzon dikuj tjetër I cili e
shoqëron një pjesë të udhëtimit. Një tjetër e
merr dhe e mban të fshehur derisa një tjetër e
merr dhe e çon në destinacion e kështu me
rradhë.
*
*Rrjetet e trafikimit
*Janë shumë të përhapura, të gërshetuara, veprojnë në mënyrë klandestine
dhe shpesh janë jashtë rrezes së veprimit të rregullit gjyqësor.
*Ndryshojnë vazhdimisht dhe shpesh ndjekin modelet e emigrimit.
*Janë të vështira për t’u dalluar – trafikantët janë ekspertë: nuk zbulohen
nga të tjerët dhe shmangin arrestimet.
*Janë të fshehur mirë – viktimat e trafikimit janë klandestinë, kështu që
qëndrojnë në heshtje dhe të fshehura nga frika e kërcënimeve të
trafikantëve dhe kthimit në atdhe.
*Përfitojnë nga bashkëpunimi i gjerë i funksionarëve të shteteve të
korruptuara.
*Përkrahen nga përparimet që ka bërë teknologjia (telefoni, faksi,
interneti) me anë të të cilave zgjerojnë xhiron e biznesit në nivel
ndërkombëtar, dhe përdorin teknologjitë e reja të komunikimit dhe
informacionit për të blerë, shitur dhe shkëmbyer lehtësisht me miliona
imazhe dhe video.
*Janë organizata joligjore të mafies që veprojnë në vendet e origjinës,
transite dhe të vendmbërritjes.
*Njerëzit kyçë
*Shumë persona janë të përfshirë në xhiron e trafikimit: duke filluar nga ai që gjen
dhe bind fëmijët, deri tek ai që i zhvendos nga një vend në tjetrin:
*Agjentët e rrjetave
*Operatorët turistikë dhe agjencitë e udhëtimeve (aktivitetet e mbulimit)
*Agjentët e sistemimit
*Shefat dhe gangsterat e trafikimit
*Shoqatat kriminele të shumë vendeve
*Pronarët e bareve dhe gratë e vendit, që kapin viktimat e trafikimit.
*Prindërit, të afërmit dhe miqtë
*Mësuesit
*“Mamans“, pronarët e shtëpive publike
*Tutorët dhe ata që gjejnë viktimat e trafikimit
*Klientët dhe pronarët e bareve
*Funksionarët e korruptuar (policia, dogana, roja në kufi).
*
*Kontaktet vendase: trafikantët
shërbehen nga personat e vendit dhe
banorët e fshatit për të dalluar
familjet vulnerabël. Ata kontaktojnë
fëmijët e pavetëdijshëm në stacionet
hekurudhore dhe në stacionet e
makinave.
*Shitja e drejtpërdrejtë: fëmijët
shiten nga prindërit ose nga
familjarët e tjerë.
*Tallja: njerëz pa skrupuj mashtrojnë
prindërit dhe bindin vajzat duke u
premtuar në mënyrë të rreme punë të
paguar mirë ose martesa me persona
të pasur.
*Skllavëria për shkak të borxheve:
nxitjet ekonomike për familjet dhe
paktet e tjera e marra i shtyjnë
fëmijët dhe gratë e reja në
skllavërinë seksuale ose në punët e
tjera të bazuar në shfrytëzim; por
klauzolat e këtyre borxheve nuk janë
të caktuara mirë.
*Rrëmbimi: gangsterët kriminalë ose
ndërmjetësit, rrëmbejnë fëmijët, i
detyrojnë të punojnë dhe shpesh ua
shesin shtëpive publike.
*Falsifikimi i dokumenteve:
dokumentet dhe pasaportat false e
bëjnë të vështirë dallimin dhe gjetjen
e viktimave të trafikimit.
*Tangjentet: u paguhet funksionarëve
ose policisë për të marrë dokumentet
false, ose kur kalojnë kufijtë.
*Transporti: fëmijët transportohen në
këmbë, me motoçikleta, me furgonë
ose tragete .
*
*Analfabetizmi dhe mundësitë e papërshtatshme të arsimimit dhe të
punës; mungesa e perspektivës së edukimit.
*Patriarkaliteti, që është shkaku kryesor I diskriminimit të grave dhe
fëmijëve.
*Heqja e të drejtave familjare tradicionale, dhe kërkimet e konsumimit
nxisin shitjet e grave dhe të fëmijëve.
*Diskriminimi racial, racizmi dhe intoleranca që lidhet me to i bën gratë
e këtyre bashkësive më të brishta ndaj trafikut.
*Teknologjitë e reja dhe mediat, që me publicitetin dhe me tregtimin e
seksit prezantojnë trupin e femrave vetëm si objekt për kënaqësi
seksuale.
*Pornografia dhe roli i saj në shtimin e kërkesës së seksit. Asaj i lidhet
edhe përdorimi gjithnjë e në rritje i Internetit si mjet i tij dhe mjet i
përdorur nga trafikantët për tregtimin e grave dhe fëmijëve.
*Grup-moshat e
fëmijëve të trafikuar:
*Fëmijët e trafikuar mund të ndahen
në të paktën tre nëngrupe sipas
moshës:
1. Grupi kryesor përfshin vajza
adoleshente, dhe disa djem adoleshente, të
moshës 16 ose 17 vjeç, ndoshta edhe 15
vjeç. Këta adoleshentë zakonisht nuk e
quajnë veten 'fëmijë' dhe të ndjehen të
mjaft pjekur mjaft për të vendosur për t’u
larguar nga shtëpia e tyre.Shumica e
fëmijëve të trafikuar të kësaj grup-moshe
janë vajza të trafikuara për shfrytëzim
seksual . Të tjerët shfrytëzohen për të
punuar në dyqane ëmbëlsirash dhe si
shëbrëtore që jetojnë me familjet vendase.
2. Grupi i dytë përfshin fëmijë para-
pubertetit që trafikohen për punë dhe jo aq
sa për shfrytëzim seksual. Këta fëmijë
përdoren për të lypur.
3. Grupi i tretë përfshin edhe fëmijët e
vegjël, kryesisht fëmijë të trafikuar për
adoptim.
*
*Ndër kategoritë kryesore të fëmijëve që janë pre e trafikimit
janë:fëmijë nga familje të divorcuara ku mungon kujdesi
familjar; familje me shumë fëmijë dhe në gjendjë të vështirë
ekonomike; nga familje fshatare me shpresë ndihme nga
fëmijët; fëmijë të mbetur jetim dhe pa kujdes; fëmijë, prindërit
e të cilëve janë në emigrim; fëmijë që kanë braktisur shkollën
dhe janë marrë me veprimtari të kundërligjshme jashtë
Shqipërisë; fëmijë që nuk mund të shkojnë në shkollë; fëmijë
të paregjistruar që në lindje; nga familje ku të paktën një
fëmijë është trafikuar edhe më parë etj.
 Në mbarë botën trafikohen rreth 1.2 milionë
fëmijë ose 27% e rasteve të trafikimit të
qenive njerëzore. Këto shifra shqetësuese
vijnë nga raporti i fundit i OKB-së në lidhje me
krimin ndërkombëtar. Pavarësisht fushatave,
trafikimi i të miturve është në rritje.
 Raporti i OKB-së mbi drogën dhe krimin,
cilëson se dy të tretat e rasteve të
trafikimit, janë vajza të moshës nën 18 vjeç.
Vlerësimet e këtij raporti tregojnë për 1.2
milionë fëmijë të shitur nëpër botë dhe 5.5
milionë të tjerë të katandisur në skllevër.
Masa kundër trafikimit
 Raporti “Creating Change through Partnership”(
Krijimi i Ndryshimeve përmes Partneritetit) tregon se
si fushata kundër trafikimit të fëmijëve ka frymëzuar
qeveritë në mbarë botën për të ndërmarrë masa
konkrete kundër këtij fenomeni. 14 vende kanë
ndryshuar legjislacionin për të shtuar masat
mbrojtëse ndaj fëmijëve, e midis tyre janë: SHBA-ja,
Zvicra, Rumania dhe Suedia, në të cilat regjistrohet
një numër i lartë i të miturve të trafikuar. Indonezia,
India, Greqia dhe Irlanda kanë ratifikuar protokollin e
OKB-së mbi trafikimin. Ndërsa Pakistani,
Luksemburgu, Malta dhe Zelanda e Re firmosën
protokollin opsional të Kombeve të Bashkuara mbi
shitjen, prostituimin dhe pornografinë e të miturve.
Ndërsa Australia po përgatitet për një ligj, i cili e
konsideron krim hyrjen në këtë shtet me qëllim
praktikimin e turizmit seksual.
Anëtarët
Koralda Basha
(Lider)
Sara Hajdari
Sindi Paja
Adelajda Mazhi
Amarild Qosja
Erli Duhanxhiu
*

More Related Content

What's hot

Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
 
Duhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliEgi Zenelaj
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
 
Funksioni
FunksioniFunksioni
Funksionikoralda
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeAn An
 
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptareArdit Nexhipi
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi manomano46
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseAron Neli
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiFlavioHabilaj
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointEniLikaj
 
Siguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetenis vladi
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
 
Natyra shqiptare
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptareMegi Braka
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiMarinela Abedini
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet16211903
 

What's hot (20)

Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
 
Duhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
 
Funksioni
FunksioniFunksioni
Funksioni
 
Lojrat popullore
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
 
Parafjala
ParafjalaParafjala
Parafjala
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
 
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
 
Siguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internet
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
 
Natyra shqiptare
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
 

Similar to trafikimi i femijeve

Projekt.qytetari
Projekt.qytetari Projekt.qytetari
Projekt.qytetari sara7991
 
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...FIRST CHILDREN'S EMBASSY IN THE WORLD MEGJASHI
 
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreKriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreDonikë Mjaki
 
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01Mirgit Vataj
 
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Mirgit Vataj
 
Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012
Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012
Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012Mirgit Vataj
 

Similar to trafikimi i femijeve (13)

Qytetari
QytetariQytetari
Qytetari
 
Projekt.qytetari
Projekt.qytetari Projekt.qytetari
Projekt.qytetari
 
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
 
Draft i kodit për gazetarët dhe mediat për raportimin e rasteve të abuzimit s...
Draft i kodit për gazetarët dhe mediat për raportimin e rasteve të abuzimit s...Draft i kodit për gazetarët dhe mediat për raportimin e rasteve të abuzimit s...
Draft i kodit për gazetarët dhe mediat për raportimin e rasteve të abuzimit s...
 
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreKriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
 
Alo 116 raporti vjetor 2010
Alo 116  raporti vjetor 2010Alo 116  raporti vjetor 2010
Alo 116 raporti vjetor 2010
 
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2010-131211051616-phpapp01
 
Udhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeve
Udhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeveUdhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeve
Udhëzues për median per raportimin e abuzimit te femijeve
 
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
 
Alo 116 raporti vjetor 2012
Alo 116 raporti vjetor 2012Alo 116 raporti vjetor 2012
Alo 116 raporti vjetor 2012
 
Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012
Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012
Femijet raportojne ne alo 116 viti 2012
 
Femijet raportojne ne ALO 116 viti 2012
Femijet raportojne ne ALO 116 viti 2012Femijet raportojne ne ALO 116 viti 2012
Femijet raportojne ne ALO 116 viti 2012
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 

trafikimi i femijeve

 • 1. * *Lënda : Qytetari *Tema e projektit: Familja dhe roli I saj për formimin e personalitetit të individit. *Nëntema e grupit: Trafikimi I fëmijëve
 • 2. * *Të njihemi me termin trafikimin . *Të njohim fazat e trafikimit dhe disa nga metodat që zbatohen. *Të njohim cilët janë njerëzit kyc që ndihmojnë në trafikim dhe shkaqet që i detyrojnë disa prej tyre. *Të njohim grupmosha e fëmijëve që trafikohen. *Të jemi vigjilent që të mos biem pre e trafikimit.
 • 3. * *Trafikimi i fëmijëve është një nga format më të këqija të shfrytëzimit të fëmijëve, ai përbën shkelje të të drejtave të tyre, përfshi këtu të drejtën e identitetit, e edukimit, të shërbimeve shëndetësore, të drejtën për kohë të lirë dhe aktivitete argëtuese, të drejtën për të mos iu nënshtruar torturave e dënimeve çnjerëzore ose poshtëruese dhe të drejtën për të mos u privuar nga të drejtat e tyre në mënyrë të paligjshme apo arbitrare.
 • 4. * * Faza e Parë: Rekrutimi *Kjo është faza kur fëmijën ose të riun e bindin të largohet nga shtëpia . Ndodh që ai/ajo të merret pa dëshirën e tij/saj por shpesh edhe futet në kurth apo mashtrohet për të shkuar përmes premtimit për një jetë më të mirë. Personi i cili realizon rekrutimin mund të jetë i panjohur, ose edhe një mik I familjes, kushëri I largët, komshi apo edhe i dashuri apo e dashura. Kur ky person nuk arrin të bindë fëmijën apo të riun me premitimin për një jetë më të mirë , atëhere ai/ajo fillon me kërcënime për ta detyruar të shkojë me të. Ndodh që edhe kur fëmija nuk bindet atëhere vendimi merret nga familja. Ka raste kur fëmijët dhe të rinjtë shiten edhe nga familja pasi familja mund të jetë shumë e varfër.
 • 5. *Faza e dytë : Transportimi *Në këtë fazë fëmija bën disa udhëtime duke u mbajtur I fshehur, Për të mos u zbuluar ai/ajo detyrohet të udhëtojë në rrugë dhe shtigje të rrezikshme, të fshihet në pjesën e mbrampe të një kamioni apo të rrijë I shtrirë gjatë udhëtimit, Fëmija detyrohet edhe të gënjejë për lidhjen e tij me trafikantit për të shmangur dyshimet e policisë, rojeve të kufirit etj. Shpesh dokumentat dhe pasaportat mbahen nga trafikantët në mënyrë që ta mbajnë fëmijën nën kontroll.
 • 6. *Faza e tretë: Destinacioni *Në këtë fazë fëmija apo i riu arrin në desitnacionin final ku do të shfrytëzohet, për ata fëmijë apo të rinj të cilët janë marrë duke I mashtruar, kjo përballje me realitetin i bën ata të kutojnë cfarë po ndodh me ta. Duhet të kuptohet që fëmijët dhe të rinjtë mund edhe të abuzohen gjatë të tri fazave Ato shpesh keqtrajtohen , rrihen apo edhe lihen pa ngrënë apo abuzohen seksualisht. Në trafikimin e fëmijëve zakonisht përfshihen shumë persona, Psh. një person e merr fëmijën nga shtëpia dhe ia dorëzon dikuj tjetër I cili e shoqëron një pjesë të udhëtimit. Një tjetër e merr dhe e mban të fshehur derisa një tjetër e merr dhe e çon në destinacion e kështu me rradhë.
 • 7. * *Rrjetet e trafikimit *Janë shumë të përhapura, të gërshetuara, veprojnë në mënyrë klandestine dhe shpesh janë jashtë rrezes së veprimit të rregullit gjyqësor. *Ndryshojnë vazhdimisht dhe shpesh ndjekin modelet e emigrimit. *Janë të vështira për t’u dalluar – trafikantët janë ekspertë: nuk zbulohen nga të tjerët dhe shmangin arrestimet. *Janë të fshehur mirë – viktimat e trafikimit janë klandestinë, kështu që qëndrojnë në heshtje dhe të fshehura nga frika e kërcënimeve të trafikantëve dhe kthimit në atdhe. *Përfitojnë nga bashkëpunimi i gjerë i funksionarëve të shteteve të korruptuara. *Përkrahen nga përparimet që ka bërë teknologjia (telefoni, faksi, interneti) me anë të të cilave zgjerojnë xhiron e biznesit në nivel ndërkombëtar, dhe përdorin teknologjitë e reja të komunikimit dhe informacionit për të blerë, shitur dhe shkëmbyer lehtësisht me miliona imazhe dhe video. *Janë organizata joligjore të mafies që veprojnë në vendet e origjinës, transite dhe të vendmbërritjes.
 • 8. *Njerëzit kyçë *Shumë persona janë të përfshirë në xhiron e trafikimit: duke filluar nga ai që gjen dhe bind fëmijët, deri tek ai që i zhvendos nga një vend në tjetrin: *Agjentët e rrjetave *Operatorët turistikë dhe agjencitë e udhëtimeve (aktivitetet e mbulimit) *Agjentët e sistemimit *Shefat dhe gangsterat e trafikimit *Shoqatat kriminele të shumë vendeve *Pronarët e bareve dhe gratë e vendit, që kapin viktimat e trafikimit. *Prindërit, të afërmit dhe miqtë *Mësuesit *“Mamans“, pronarët e shtëpive publike *Tutorët dhe ata që gjejnë viktimat e trafikimit *Klientët dhe pronarët e bareve *Funksionarët e korruptuar (policia, dogana, roja në kufi).
 • 9. * *Kontaktet vendase: trafikantët shërbehen nga personat e vendit dhe banorët e fshatit për të dalluar familjet vulnerabël. Ata kontaktojnë fëmijët e pavetëdijshëm në stacionet hekurudhore dhe në stacionet e makinave. *Shitja e drejtpërdrejtë: fëmijët shiten nga prindërit ose nga familjarët e tjerë. *Tallja: njerëz pa skrupuj mashtrojnë prindërit dhe bindin vajzat duke u premtuar në mënyrë të rreme punë të paguar mirë ose martesa me persona të pasur. *Skllavëria për shkak të borxheve: nxitjet ekonomike për familjet dhe paktet e tjera e marra i shtyjnë fëmijët dhe gratë e reja në skllavërinë seksuale ose në punët e tjera të bazuar në shfrytëzim; por klauzolat e këtyre borxheve nuk janë të caktuara mirë. *Rrëmbimi: gangsterët kriminalë ose ndërmjetësit, rrëmbejnë fëmijët, i detyrojnë të punojnë dhe shpesh ua shesin shtëpive publike. *Falsifikimi i dokumenteve: dokumentet dhe pasaportat false e bëjnë të vështirë dallimin dhe gjetjen e viktimave të trafikimit. *Tangjentet: u paguhet funksionarëve ose policisë për të marrë dokumentet false, ose kur kalojnë kufijtë. *Transporti: fëmijët transportohen në këmbë, me motoçikleta, me furgonë ose tragete .
 • 10. * *Analfabetizmi dhe mundësitë e papërshtatshme të arsimimit dhe të punës; mungesa e perspektivës së edukimit. *Patriarkaliteti, që është shkaku kryesor I diskriminimit të grave dhe fëmijëve. *Heqja e të drejtave familjare tradicionale, dhe kërkimet e konsumimit nxisin shitjet e grave dhe të fëmijëve. *Diskriminimi racial, racizmi dhe intoleranca që lidhet me to i bën gratë e këtyre bashkësive më të brishta ndaj trafikut. *Teknologjitë e reja dhe mediat, që me publicitetin dhe me tregtimin e seksit prezantojnë trupin e femrave vetëm si objekt për kënaqësi seksuale. *Pornografia dhe roli i saj në shtimin e kërkesës së seksit. Asaj i lidhet edhe përdorimi gjithnjë e në rritje i Internetit si mjet i tij dhe mjet i përdorur nga trafikantët për tregtimin e grave dhe fëmijëve.
 • 11. *Grup-moshat e fëmijëve të trafikuar: *Fëmijët e trafikuar mund të ndahen në të paktën tre nëngrupe sipas moshës: 1. Grupi kryesor përfshin vajza adoleshente, dhe disa djem adoleshente, të moshës 16 ose 17 vjeç, ndoshta edhe 15 vjeç. Këta adoleshentë zakonisht nuk e quajnë veten 'fëmijë' dhe të ndjehen të mjaft pjekur mjaft për të vendosur për t’u larguar nga shtëpia e tyre.Shumica e fëmijëve të trafikuar të kësaj grup-moshe janë vajza të trafikuara për shfrytëzim seksual . Të tjerët shfrytëzohen për të punuar në dyqane ëmbëlsirash dhe si shëbrëtore që jetojnë me familjet vendase. 2. Grupi i dytë përfshin fëmijë para- pubertetit që trafikohen për punë dhe jo aq sa për shfrytëzim seksual. Këta fëmijë përdoren për të lypur. 3. Grupi i tretë përfshin edhe fëmijët e vegjël, kryesisht fëmijë të trafikuar për adoptim.
 • 12. * *Ndër kategoritë kryesore të fëmijëve që janë pre e trafikimit janë:fëmijë nga familje të divorcuara ku mungon kujdesi familjar; familje me shumë fëmijë dhe në gjendjë të vështirë ekonomike; nga familje fshatare me shpresë ndihme nga fëmijët; fëmijë të mbetur jetim dhe pa kujdes; fëmijë, prindërit e të cilëve janë në emigrim; fëmijë që kanë braktisur shkollën dhe janë marrë me veprimtari të kundërligjshme jashtë Shqipërisë; fëmijë që nuk mund të shkojnë në shkollë; fëmijë të paregjistruar që në lindje; nga familje ku të paktën një fëmijë është trafikuar edhe më parë etj.
 • 13.  Në mbarë botën trafikohen rreth 1.2 milionë fëmijë ose 27% e rasteve të trafikimit të qenive njerëzore. Këto shifra shqetësuese vijnë nga raporti i fundit i OKB-së në lidhje me krimin ndërkombëtar. Pavarësisht fushatave, trafikimi i të miturve është në rritje.  Raporti i OKB-së mbi drogën dhe krimin, cilëson se dy të tretat e rasteve të trafikimit, janë vajza të moshës nën 18 vjeç. Vlerësimet e këtij raporti tregojnë për 1.2 milionë fëmijë të shitur nëpër botë dhe 5.5 milionë të tjerë të katandisur në skllevër.
 • 14. Masa kundër trafikimit  Raporti “Creating Change through Partnership”( Krijimi i Ndryshimeve përmes Partneritetit) tregon se si fushata kundër trafikimit të fëmijëve ka frymëzuar qeveritë në mbarë botën për të ndërmarrë masa konkrete kundër këtij fenomeni. 14 vende kanë ndryshuar legjislacionin për të shtuar masat mbrojtëse ndaj fëmijëve, e midis tyre janë: SHBA-ja, Zvicra, Rumania dhe Suedia, në të cilat regjistrohet një numër i lartë i të miturve të trafikuar. Indonezia, India, Greqia dhe Irlanda kanë ratifikuar protokollin e OKB-së mbi trafikimin. Ndërsa Pakistani, Luksemburgu, Malta dhe Zelanda e Re firmosën protokollin opsional të Kombeve të Bashkuara mbi shitjen, prostituimin dhe pornografinë e të miturve. Ndërsa Australia po përgatitet për një ligj, i cili e konsideron krim hyrjen në këtë shtet me qëllim praktikimin e turizmit seksual.
 • 15. Anëtarët Koralda Basha (Lider) Sara Hajdari Sindi Paja Adelajda Mazhi Amarild Qosja Erli Duhanxhiu
 • 16. *