Successfully reported this slideshow.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1

Share

1 of 16
1 of 16

More Related Content

More from ΠΕ 01 ΜΠΑΛΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 1. 1. Η Μεηέξα Τνπ Φξηζηνύ
 2. 2. Η Παναγία, ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη κε ην πξαγκαηηθό ηεο όλνκα Μαπία αιιά θαη σο Παπθένορ Μαπία θαη Θεοηόκορ, ήηαλ Εβξαία από ηε Ναδαξέη ηεο Γαιηιαίαο, ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ Καηλή Δηαζήθε ήηαλ ε κεηέξα ηνπ Ιεζνύ Φξηζηνύ. Οη Μνπζνπικάλνη αλαθέξνληαη ζην πξόζσπό ηεο επίζεο απνθαιώληαο ηελ Παρθένο Μαρία αιιά θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πξνζδηνξηζκό Σαϊντά πνπ ζεκαίλεη Κυρία. Η Παλαγία θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία θαη πίζηε, ελώ απνηειεί ζεβάζκην πξόζσπν θαη ζην Ιζιάκ.
 3. 3.  Οη αλαθνξέο ζην πξόζσπν ηεο Παλαγίαο από ηελ Καηλή Δηαζήθε μεθηλνύλ κε ηνλ Επαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ, δειαδή ηελ εκθάληζε ζηε Μαξία ηνπ Αξραγγέινπ Γαβξηήι θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ραξκόζπλεο είδεζεο όηη είλαη ε εθιεθηή γηα λα θέξεη ζηνλ θόζκν ηνλ Υηό ηνπ Θενύ, ηνλ Ιεζνύ Φξηζηό. Οη αλαθνξέο ζπλερίδνληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο δσήο ηνπ Φξηζηνύ, από ηελ Γέλλεζε κέρξη ηε Σηαύξσζή Τνπ. Σύκθσλα κε ηελ ρξηζηηαληθή παξάδνζε, ε Παλαγία γελλήζεθε ζηελΙεξνπζαιήκ. Ήηαλ θόξε ηνπ θηελνηξόθνπ Ισαθείκ θαη ηεο Άλλαο, πνπ θαηαγόηαλ από ην βαζηιηθό γέλνο ηνπ Δαπίδ. Η Άλλα ήηαλ ζηείξα, όκσο ιύλεηαη ε ζηεηξόηεηα ηεο θαη γελλάηαη ε Παλαγία. Η Οξζόδνμε Εθθιεζία ενξηάδεη ην γεγνλόο απηό ηεο ζπιιήςεσο ζηηο 9 Δεθεκβξίνπ. Σηα "απόθξπθα" θείκελα αλαθέξνληαη ηα Εηζόδηα, ε Κνίκεζε αιιά θαη ε Αλάιεςή ηεο.
 4. 4.   Όιεο νη ενξηέο πξνο ηηκή ηεο Παλαγίαο ραξαθηεξίδνληαη «Θεομηηοπικέρ εοπηέρ». Κπξηόηεξε ζέζε θαηέρεη ε Κοίμηζη ηηρ Θεοηόκος ζηηο 15 Απγνύζηνπ, ε Σύλλητη ηηρ Θεοηόκος ζηιρ 9/12 , η Γέννηζη ηηρ Θεοηόκος ζηιρ 08/09, ηα Ειζόδια ηηρ Θεοηόκος ζηιρ 21/11 , ο Εςαγγελιζμόρ ηηρ Θεοηόκος ζηιρ 25/03 , η Σύναξη ηηρ Θεοηόκος ζηιρ26/12 , η Αγία Ζώνη ηηρ Θεοηόκος ζηιρ 31/08, η Αγία Σκέπη ηηρ Θεοηόκος ζηηο 28/10 θαη ε Παναγία-Ζυοδόσορ Πηγή (η οποία είναι κινηηή) ζηιρ 29/04.
 5. 5.    Πιήζνο αθνινπζηώλ έρνπλ γξαθηεί πξνο ηηκήλ ηεο Υπεξαγίαο Θενηόθνπ θαη θνζκνύλ ηελ ιεηηνπξγηθή δσή ηεο Οξζνδόμνπ Εθθιεζίαο καο. Οη πην αμηνζεκείσηεο εμ απηώλ πνπ είλαη γξακκέλεο από κεγάινπο πκλσδνύο θαη πκλνγξάθνπο ηεο εθθιεζίαο καο, είλαη : α) ηεο Γελλήζεσο ηεο Θενηόθνπ, β) ησλ Εηζνδίσλ, γ) ηεο Υπαπαληήο, δ) ηνπ Επαγγειηζκνύ θαη ε) ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε αθνινπζία ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ. Είλαη έλα πκλνινγηθό θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιαηξεία πεξηζζόηεξν ίζσο από θάζε άιιν.
 6. 6.  Σηα κνλαζηήξηα δηαβάδεηαη θαζεκεξηλά θαη ν κνλαρνί αιιά θαη πνιινί ιατθνί ην μέξνπλ απ' έμσ. Τν ππέξνρν απηό πκλνινγηθό θείκελν ςάιιεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηηο ηέζζεξηο πξώηεο Παξαζθεπέο ηεο Μ. Τεζζαξαθνζηήο δηαηξεκέλν, ζε ηέζζεξα κέξε θαη ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο ηεο Ε' Εβδνκάδνο ηεο Σαξαθνζηήο ςάιιεηαη νιόθιεξν ην θείκελν.
 7. 7.  Ο πνηεηήο ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ ή ησλ Φαηξεηηζκώλ όπσο αιιηώο ιέγνληαη, επεμεξγάδεηαη ην ζέκα ηεο ζάξθσζεο ηνπ Κπξίνπ ηνλίδνληαο ηελ απαξρή ηεο ζσηεξίαο, δειαδή ηνλ Επαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ. Υπελζπκίδεηαη ζηνπο πηζηνύο όιν ην κεγαιείν ηεο Θενκήηνξνο, θαζώο θαη ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ.
 8. 8.  Άιιε αθνινπζία πνπ ςάιιεηαη είλαη ν Μηθξόο θαη ν Μέγαο Παξαθιεηηθόο Καλόλαο. Σηα ηξνπάξηα απηώλ ησλ δύν Καλόλσλ πκλείηαη ε Παλαγία, ηνλίδεηαη ε ζέζε ηεο σο κεζίηξηα κεηαμύ Θενύ θαη αλζξώπσλ θαη εθθξάδεηαη ε επιάβεηα ησλ ρξηζηηαλώλ γηα ην γεγνλόο ηεο Κνηκήζεσο. Αιιά θαη ζε όιεο ηηο άιιεο αθνινπζίεο ηεο Εθθιεζίαο καο ππάξρνπλ κεκνλσκέλνη ύκλνη, ηα Θενηόθηα θαη πιήζνο θξάζεσλ κέζα ζε επρέο, όπνπ εθθξάδεηαη ε πίζηε όηη ε Θενηόθνο είλαη όρη κόλν ε Μεηέξα ηνπ Θενύ αιιά θαη όισλ ησλ αλζξώπσλ.
 9. 9. ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 10. 10.   Η Ελαλζξώπεζε ηνπ Κπξίνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από ηελ ειεύζεξε ζπγθαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο από ηνπο αλζξώπνπο. Η ελ Φξηζηώ αγάπε ηνπ Θενύ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ζε κία θνηλσλία εκπηζηνζύλεο, ππαθνήο θαη αγάπεο ηνπ αλζξώπνπ. Γη’ απηό θαη ν Θεόο «ηεο ππνκνλήο θαη ηεο παξαθιήζεσο» αλαδεηνύζε ζε όιε ηελ πεξίνδν ηεο Ιεξάο Ιζηνξίαο ην θαηάιιειν πξόζσπν, πνπ ζα εθπξνζσπνύζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη ζα απνδερόηαλ ηελ έιεπζε ηνπ Μεζζία πξνζθέξνληαο κάιηζηα ηελ «αλζξώπηλε ζάξθα» ζηνλ Θεό Λόγν. Η Παξζέλνο Μαξία ήηαλ εθείλε, πνπ εηνηκάζηεθε από ηνλ Θεό, αιιά θαη από ηελ θαζαξή, παξζεληθή θαη ακόιπληε θύζε ηεο λα γίλεη ε Μεηέξα ηνπ Ελαλζξσπήζαληνο Κπξίνπ. Η Παλαγία εθπξνζσπεί νιόθιεξν ην αλζξώπηλν γέλνο ζηελ απνδνρή θαη ηελ ζπλεξγία ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Θείαο Οηθνλνκίαο. Η Παλαγία αληηπξνζσπεύεη ην «πεπησθόο» αλζξώπηλν γέλνο ηνπ παιαηνύ Αδάκ, αιιά ζπγρξόλσο κε ην κπζηήξην ηεο Σαξθώζεσο ηνπ Φξηζηνύ αξρίδεη θαη κία λέα δεκηνπξγία (=θαηλή θηίζε).
 11. 11.   Η Παλαγία δέρζεθε ηελ Φάξε ηνπ Θενύ θαη ζ’ απηό ζπλεηέιεζε πνιύ ε πξνζσπηθή ηεο αγηόηεηα θαη θαζαξόηεηα από θάζε ακαξηία. Τν κπζηήξην ηεο Παλαγίαο αξρίδεη από ηελ πιήξε αθηέξσζε ηεο ζηνλ Θεό θαη ηνλ πλεπκαηηθό αγώλα θαηά ηεο ακαξηίαο θαη κάιηζηα ζ’ έλα απαξάδεθην θαη αξλεηηθό πεξηβάιινλ, όπσο ήηαλ ε θσκόπνιε ηεο Ναδαξέη. Εδώ θαίλεηαη θαζαξά, πσο νη ζενπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ «θαη’ εηθόλα Θενύ» πιαζζέληνο αλζξώπνπ δηαζέηνπλ ηνλ εζσηεξηθό δπλακηζκό, πνπ κπνξεί λα κεηαιιάμεη ζε θαιό δξόκν θαη ην ρεηξόηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Αλ ν άλζξσπνο δελ αθνινπζεί απηό ην ππόδεηγκα ηεο Παλαγίαο, ηόηε ν πλεπκαηηθόο δπλακηζκόο θαη εμνπιηζκόο ηνπ αδπλαηεί θαη ππνηάζζεηαη ζηελ ηξαγηθή θαη δαηκνληθή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Η Παλαγία είλαη ε Κεραξηησκέλε, «όηη εύξε ράξηλ παξά Θενύ» γηα λα γίλεη Μεηέξα ηνπ Σαξθσζέληνο Θενύ Λόγνπ. Η εηδηθή όκσο πιεξόηεηα ηεο ράξηηνο ηνπ Θενύ απνθαιύπηεηαη ζηελ Παλαγία, όηαλ θζάλεη ζην ζεκείν λα απνδέρεηαη πξώηε από όια ηα θηίζκαηα ηελ ζσηεξία ηνπ ζπζηαζζέληνο Υηνύ θαη Θενύ ηεο.

×