Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ANO ANG SABBATH

1,057 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ANO ANG SABBATH

 1. 1. BAKIT KAYDAMING IGLESYA?<br />
 2. 2. Saan Ka Dumadalo?<br />
 3. 3. Angiba…,<br />Dumadalosilasamagagandang<br />Simbahan… Yong tipong may Class baga..<br />
 4. 4. Angibanaman..,kayanandunsasimbahankasinandunyongmgakaibigannila.. Kayamahirapnasilangaalis pa dun..<br />
 5. 5. Ikaw, Bakit ka dumadalosaSimbahan?<br />
 6. 6. Merongisangdahilan kung bakit ka dumadalosaSimbahan….. At yon walangiba ay angpagpupurisa Dios nalumikha..<br />
 7. 7. AlinbaangpagsambanginaayunanngBibliya?<br />
 8. 8. MalinawangsabingBiblia….<br />GENESIS 2:2-3<br />“ Sa arawnaikapitonataposng Dios angKanyangpaglikhasasanlibutan. At saarawnaikapitonagpahingaang Dios salahatngKanyangmadlanggawa. BinasbasanNiyaangarawnaikapitodahildoonsiyanamahingasalahatnamgagawaN’ya.”<br />
 9. 9. Saan mo gustongdaantatahak?<br />“Merongdaannatilamatuwidsapaninginngtao…, ngunitangduloniyaon ay pawangkapahamakan” <br />KAWIKAAN 16:25<br />
 10. 10. Ngayon mo pagdesisyunan kung saankangdaantatahak… Doonbasapawangmaramianglumalakadparamasaya… o doontalagasa kung anoang tama…<br />
 11. 11. Anobaang TAMA? <br />Saanbaang TAMA?<br />
 12. 12. Exodus 20:8-11<br />King James Version (KJV)<br /> 8Remember the sabbath day, to keep it holy.<br /> 9Six days shalt thou labour, and do all thy work:<br /> 10But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:<br /> <br />
 13. 13. Ang SABBATH ay arawngpagninilaynilay, pagpupuri at pagsamba.. Walanghihigit pa kaysaarawnaito.. Ito angarawnakinalimutannalamangng halos lahatngmganagpapatawagnamga KRISTIANO ..AngarawnainiuutosngPanginoonsaKanyangBibliya, angarawnapinagpala NIYA, Binanal NIYA, at kinakalimutanngmgataongnagsasabing “MAHAL” Siya. KayapalaangpanimulasaUtosnaito ay nagsisimulasakatagang “ ALALAHANIN” dahil may panahonpalanakalimutannalamangito. Ikaw, ooikawnabumabasanito… isa ka rinbasamganakakalimutsaarawng..<br />?<br />
 14. 14. Maramiangmganagtatanong… Para saatinbaang SABBATH? Kapagwalakangkapaguran, hindiparasaiyoang SABBATH…Pero kung napapagod ka at nahahapo… tunayngangparasaiyoito.<br />
 15. 15. Bakitkayaangmgamaramingmga KRISTIANO nagagalitkapagnapag-uusapanang SABBATH? At kung meronsilangkasamananakakaalamnito ay sukdulanitalsik pa nilasakanilangsamahan? Para lamanghindimaituturoito?<br />Maramisamgarelihiyonsangayon ay iniiwasanitongpag-usapansakanilangsamahan… Bakanamankasiangkanilangsamahan ay walangpagpapahalagasa UTOS ng DIOS o kaya ay talaganghindisilasa DIOS.<br />(MATEO 7:21-23; Markos 7:7-9) Kayaganunnalamangangkanilangpagkagalitsa UTOS naito.<br />
 16. 16. KAILANGAN MAGSURI TAYO<br />IkawnaumaatensaIglesya mo, naitanong mo nabaminsan kung bakitLINGGOangpagtitiponnito? O Nasanay ka nalangkasidyan ka nalumakikayaakala mo yannatalagaang tama…<br />

×