Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הכנסת השמונה-עשרה‬      ‫זהבה גלאון‬     ‫הצעת חוק של חברי הכנסת‬      ‫ניצן הורוביץ‬      ‫שלמה מול...
‫בחוק לא נקבע מנגנון המחייב את עדכון סל שירותי הבריאות בשל חידושים טכנולוגיים המאפשרים‬‫הוספת שירותים ותרופות של ניתנו קוד...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הצעת חוק - תוספת קבועה לסל התרופות

171 views

Published on

הצעת החוק של חברי הכנסת זהבה גלאון, ניצן הורוביץ, שלמה מולה, איתן כבל, דוד אזולאי ודב חנין, שתחייב תוספת תקציב שנתית קבועה לסל התרופות.

פ/ 3223 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשע"א–2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הצעת חוק - תוספת קבועה לסל התרופות

 1. 1. ‫הכנסת השמונה-עשרה‬ ‫זהבה גלאון‬ ‫הצעת חוק של חברי הכנסת‬ ‫ניצן הורוביץ‬ ‫שלמה מולה‬ ‫איתן כבל‬ ‫דוד אזולאי‬ ‫דב חנין‬ ‫פ/81/3223‬ ‫הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשע"א–2213‬ ‫1‬‫בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד– 4991 (להלן – החוק העיקרי),‬ ‫1.‬ ‫תיקון סעיף 9‬ ‫בסעיף 9 –‬‫(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (3), הסיפה החל במילים "או לעדכן את עלות‬ ‫הסל לקופות" – תימחק;‬ ‫אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:‬ ‫( 2)‬‫עלות הסל לקופות תגדל מדי שנה בשיעור של %2 ביחס לעלותו‬ ‫"(ג)‬‫בשנה הקודמת, אשר ישמשו לשם הוספת שירותים או תרופות לסל‬‫שירותי הבריאות; ואולם, הוספה כאמור כנגד גריעה של שירותים או‬‫תרופות לפי סעיף 8(ב)(2) לא תובא בחשבון כחלק מהתוספת השנתית‬ ‫לסל לפי סעיף קטן זה.‬‫עלות הסל לקופות תתעדכן מדי שנה בהתאם לעלייה במספר‬ ‫( ד)‬‫המבוטחים המשוקלל הממוצע בכל שנה לעומת מספר המבוטחים‬‫המשוקלל הממוצע בשנה שקדמה לה; בסעיף קטן זה, מספר‬ ‫המבוטחים המשוקלל" – כהגדרתו בסעיף 71".‬ ‫תחילתו של סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה ביום_____*.‬ ‫2.‬ ‫תחולה‬ ‫דברי הסבר‬‫סעיף 9(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–4991 (להלן – החוק), קובע כי עלות סל שירותי‬‫הבריאות לקופות החולים תתעדכן מדי שנה בשיעור העלייה של מדד יוקר הבריאות, הכולל את מדד‬‫השכר למשרת שכיר במגזר הבריאות ובמגזר הציבורי, את מדד המחירים לצרכן ואת מדד תשומות‬ ‫הבניה.‬ ‫1 ס"ח התשנ"ד, עמ 651.‬ ‫* המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.‬
 2. 2. ‫בחוק לא נקבע מנגנון המחייב את עדכון סל שירותי הבריאות בשל חידושים טכנולוגיים המאפשרים‬‫הוספת שירותים ותרופות של ניתנו קודם לכן ואף לא בשל שינויים דמוגרפיים, קרי: גידול באוכלוסייה‬ ‫והזדקנותה.‬‫בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לבטל את הסמכות שברשות הנתונה בידי שרי הבריאות והאוצר‬‫לעדכן את סל התרופות בשל שינויים דמוגרפיים ולקבוע כי אחת לשנה יגדל סל שירותי הבריאות, מעבר‬ ‫לגידולו במדד יוקר הבריאות, בשיעור של %2 לשם הוספת שירותי בריאות חדשים.‬‫כמו כן, מוצע לקבוע כי עלות הסל תתעדכן מדי שנה כך שיובאו בחשבון השינויים הדמוגרפיים שחלו‬ ‫באוכלוסייה משנה לשנה.‬‫קביעת מנגנון עדכון בחוק נועדה לשרת מטרות אחדות ובהן הבטחת גידול נאות של סל שירותי‬‫הבריאות מדי שנה ללא צורך בניהול משא ומתן בנוגע לצורך בהגדלתו של הסל ולהיקף הגדלתו, הבטחת‬‫שירותי בריאות ברמה נאותה לתושבים המשלמים מס ייעודי בדמות דמי ביטוח בריאות ממלכתי, ומתן‬‫אפשרות למערכת הבריאות לבצע תכנון ארוך טווח של שירותי הבריאות הניתנים כיום לתושבי המדינה.‬ ‫---------------------------------‬ ‫הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים‬ ‫והונחה על שולחן הכנסת ביום‬ ‫י"ב באייר התשע"א – 11.5.61‬ ‫2‬

×