Successfully reported this slideshow.

Hoofdlijn_Alterraproject_Sociale_innovatie_via_sociale_media

667 views

Published on

Hoofdlijn van het project Sociale innovatie via sociale media dat in 2012 wordt uitgevoerd door Irini Salverda en Pat van der Jagt van Alterra Wageningen UR

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoofdlijn_Alterraproject_Sociale_innovatie_via_sociale_media

 1. 1. Onderzoek Alterra / WUR naarSociale innovatie via sociale media Tussentijds verslag van onderzoekslijn Irini Salverda en Pat van der Jagt 16 mei 2012
 2. 2. CONTEXT• Overheid stappen terug in maatschappelijk domein; initiatief, ondernemerschap en innovatie door burgers en bedrijfsleven heel belangrijk• Gebruik internet en sociale media van grote invloed op onderlinge verhoudingen en interacties
 3. 3. DOEL• Inzicht in rol en invloed van internet en sociale media bij initiatief, ondernemerschap en (sociale) innovatie door burgers en ondernemers in het maatschappelijke domein• Visie op nieuwe rol en sturingsmogelijkheden vanuit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven• Onderzoeksagenda voor de komende jaren door kennishiaten in beeld te brengen
 4. 4. VRAGEN• Hoe gebruiken burgers en bedrijven het web en sociale media om informatie, kennis en opinies uit te wisselen?• Hoe vormen zich via deze weg nieuwe standpunten, bewegingen, interacties en allianties zodat sociale innovaties ontstaan?• Hoe dit benutten en beïnvloeden?
 5. 5. AANPAK• Analyse gericht op verhouding en interactie tussen vier domeinen: – Burgers – Bedrijfsleven – Overheid – Kennisinstellingen• Analyse vanuit drie insteken: – Welke interactie en nieuwe structuren zie je? – Hoe kan je dit sourcen en benutten? – Hoe kan je hierin interveniëren en beïnvloeden?
 6. 6. ACTIVITEITEN (ALTERRA)• Verkenning: – Literatuurstudie – Internetscan – Interviews met experts – Kennisuitwisseling in fysieke en digitale netwerken• Case studie: burgernetwerken c.q. communities interviewen en analyseren over gebruik en gevolgen sociale media voor ontwikkeling en interacties• Burgerinitiatieven, burgernetwerken en communities vinden, volgen en evt. verbinden via sociale media (methodiek en evt. platform ontwikkelen)
 7. 7. ACTIVITEITEN (LEI, AFSG en CGI)• LEI - Case-studie: effect van social media op ontstaan Feedback Movement• AFSG - Experiment: ontologie (door de computer te begrijpen begripsnetwerk en vocabulaire) ontwikkelen voor het vinden, karakteriseren en volgen van netwerken of communities (bv. rondom ‘Veertig dagen zonder vlees’ en innovatie t.a.v. eiwitvervangers).
 8. 8. ACTIVITEITEN (LEI, AFSG en CGI)• CGI – toepassing participatieve planning tools in casus rondom actuele problematiek, bijv.: – Oplossen ganzenproblematiek Schiphol – Goede tijdelijke invulling braakliggende terreinen
 9. 9. RESULTATEN• Analyse van de rol en invloed van internet en sociale media bij maatschappelijke bewegingen en sociale innovatiekansen• Inventarisatie van methodes en instrumenten om via internet en sociale media maatschappelijke bewegingen en sociale innovatiekansen op te sporen, te monitoren en analyseren• Experiment om de effecten van het semantische web op concrete voorbeelden van sociale innovatie te bepalen
 10. 10. PRODUCTEN• Rapportage (o.a. in de serie “Zo doen wij dat hier”): – Trends, case studies, good practices, mechanismen, dilemma’s, gevolgen voor rol instituties, etc. – Do’s and don’ts en Toolbox voor sourcen en analyseren met sociale media• Actieve kennisverspreiding (blogs, (video)presentatie, agenderend artikel etc.)• Symposium met IPOP Informational Governance over gebruik sociale media in wetenschappelijk (actie)onderzoek
 11. 11. ONDERZOEKSFOCUS Sociale innovatie Sociale media Focus onderzoek
 12. 12. Context: Society 3.0• Parallel aan onze fysieke werkelijkheid is er een nieuwe wereld ontstaan, de wereld van de (virtuele) sociale netwerken• Nieuw paradigma: je bent niet meer wat je hebt, je bent wat je deelt...• Society 3.0 door Ronald van den Hoff, er staat ons nog heel wat te wachten... ( #society30 )
 13. 13. Sociale innovatie• Governmental discours• Entrepeneurial discours• Academic discours• Civil initiatives discours (focus on informal networks and culture)
 14. 14. Sociale innovatie• Vernieuwing, verbetering• In het maatschappelijk domein• Ontstaan door interactie tussen burgers, bedrijven, kennisinstellingen en/of overheden• Vanuit informele, nieuwe of onverwachte verbanden, netwerken of samenwerkingen• En dus niet vanuit bestaande (institutionele) structuren (gevestigde orde)
 15. 15. Sociale innovatie• (Gedeeltelijk) ontsprongen vanuit ideologie om dingen in de samenleving te veranderen of te vernieuwen• Mensen dragen gezamenlijk bij door informatie, kennis, ideeën, creativiteit, enthousiasme, contacten of financiering met elkaar te delen• Door (niet vooraf geplande) mechanismen leidt dit niet alleen tot vernieuwing maar ook tot meer sociaal kapitaal
 16. 16. Rol sociale media• Internet en sociale media maken het makkelijker dat mensen elkaar op informele wijze ontmoeten, netwerken vormen en samenwerking aangaan (vlug en op grote schaal)• Hierdoor ontstaat een nieuwe laag onder de bestaande (institutionele) structuren• Waarin groepen mensen als “vertrouwde onbekenden” (tijdelijke) betrokkenheid rondom een onderwerp, situatie of probleem met elkaar delen en hierdoor tot gezamenlijke actie en innovatie kunnen komen.
 17. 17. Interacties en netwerken over de grenzen van bestaande ‘domeinen’ ontstaan en worden versterkt door gebruik sociale media overheidburgers bedrijven kennis
 18. 18. Varianten en gradaties van sociale innovatieSocial movement for social change overheid Digitale democratie Ambtenaar 2.0Citizens journalists burgers Community-led innovation Civic economy MVO / CSR Social enterprises Citizens scientists Open innovatie bedrijven kennis
 19. 19. Voorbeelden van sociale innovatie (al dan niet m.b.v. sociale media) www.thegreenthing.com Occupy Waste land overheid Al Jazeera Talk www.mypolice.org Transition Towns burgers The Green Valleys Buurtonderneming Grameen Danone Foods Ldt Valleivis Xigi.net Vliegkunstenaars Club LEGOVirginAtlantic/consumer co-innovation kennis bedrijven
 20. 20. Gradaties van sociale innovatieBijvoorbeeld:• Vanuit bestaande organisatie <-> vanuit autonoom netwerk of community• Passief <–> actief• Individuele bijdrage <–> interactief / gezamenlijk• Grootschalig <-> kleinschalig
 21. 21. Gradaties van sociale innovatieGradatie Vorm VoorbeeldLichte vorm Als bestaande organisatie Website provincie Gelderland communiceren met groepen in de www.isdenatuurookvanjou.nl samenleving... ...... ...... ...Sterke vorm Als nieuw netwerk nieuwe Transition Towns Netwerk concepten en ideeen uitwerken
 22. 22. Web 2.0; het sociale web (Frissen)• The network is the platform• Users add value (user generated content)• Everyone is connected• Van read only naar read-writeSamengevat door Van Berlo:• Open (toegankelijk en transparant)• Sociaal• Gebruiker centraal
 23. 23. Sociale component (Van Berlo)• Een internet van mensen• Horizontale netwerken• Zelforgansatie en zelfsturing Clay Shirky (2008). Here comes everybody: the power of organizing without organizations.
 24. 24. Soorten sociale media (platforms)• Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, Google+, YouTube, Pinterest, wiki’s, blogs etc.• Specifieke vormen voor: – onderzoek: bv. Mendeley, Researchgate – overheden: bv. pleio – bedrijfsleven: ??• ...
 25. 25. Typen sociale media gebruikers• Creators• Critics• Collectors• Joiners• Spectators• In-actives(Forrester Research)
 26. 26. Manieren waarop via internet socialegoederen worden gerealiseerd1. Mass collaboration2. Mutual aid networks3. Micro-donations4. Micro-lending5. Public innovation challenges6. Social business resources(Andy Hobsbawm)
 27. 27. Vormen van collectieve intelligentie• Sociale media vergemakkelijken en versnellen deze volgende samenwerkingen tussen groepen mensen: – Crowdsourcen – Co-creatie – Zelforganisatie
 28. 28. Collectieve intelligentie op twee asseninteractief Zelforganisatie Co-creatie Crowdsourcing los passief actief
 29. 29. Crowdsourcing (Jeff Howe)• Diversiteit en uniciteit (niet middelmatigheid)• ...Pm
 30. 30. Dilemma’s sociale media• Openheid – geslotenheid• Betrouwbaarheid• Representativiteit• Eigenaarschap• ...
 31. 31. Gevolgen social web voor rol enwerkwijze bestaande instituties• Ambtenaar 2.0• Onderzoeker 2.0• Ondernemer 2.0
 32. 32. Overheid 2.0Veranderingen op 4 terreinen:• Maatschappelijk debat (signalen uit de samenleving; mediacratie)• Communities rond thema’s (www.waarneming.nl)• Massa-samenwerking (www.wijbouweneenwijk.nl)• Open overheid (www.ikregeer.nl)
 33. 33. Verschillende logica’s Instituties/overheden Netwerken Hiërarchie Plat Vaste rollen Wisselende contacten Controle Vertrouwen Structuur Hyperlinks Sectoren Mensen Kennis behouden Delen van kennis Formeel Informeel Gezag Inspiratie ... ...
 34. 34. Overheid als platform• Parallel met Facebook• ‘Enabler’ van collectieve actie en innovatie, door: – ruimte voor eigen initiatief en – stimuleren en ondersteunen van creativiteit en innovatie door het bieden van transparante en toegankelijke open data
 35. 35. Onderzoeker 2.0• Pm
 36. 36. Ondernemer 2.0• Pm
 37. 37. Technologische trends1. Leven in het web2. Het web als slim brein3. Het web kan onze gedachten lezen4. Het web kent onze vrienden5. Data wordt hanteerbaar, handelingen worden data6. Alles wordt LEGO(Bron: Kreijveld)
 38. 38. Society 1.0 – Information Age• Interpreted data• Hierarchical• Siloed jobs and roles• Chaos and ambiguity are eschewed
 39. 39. Society 2.0 – Knowledge Age• Interpreted information• Personally‐constructed meanings• Socially‐constructed meanings• Chaos and ambiguity are managed
 40. 40. Society 3.0 - Innovation Age• Contextually applied knowledge• Horizontalized diffusion of knowledge• Heterarchical relationships• Chaos and ambiguity are embraced and rended to
 41. 41. Massa-samenwerking volgensWikinomics (Tapscott & Williams)• Peer pioneers (wikipedia)• Ideagoras (open innovatie)• Prosumers (Lego)• New Alexandrians (bedrijven en wetenschappers)• Platforms for participation (google maps, you tube)• Global Plant Floor (BMW)• Wiki workplace (intern)

×