Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació ctma

1,290 views

Published on

Continguts a desenvolupar durant el curs 2011-12 a la matèria de Ciències de la Terra i mediambientals de 2n de batxillerat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació ctma

 1. 1. CTMA<br />
 2. 2. Quèaprendrem?<br />BLOC 1: INTRODUCCIÓ A LES CTMA.<br />BLOC 2: L’ATMOSFERA<br />BLOC 3: LA HIDROSFERA.<br />BLOC 4: LA GEOSFERA.<br />BLOC 5: INTERFASES.<br />BLOC 6: L’ECOSFERA.<br />
 3. 3. BLOC 1: INTRODUCCIÓ A LES CTMA. HUMANITAT I MEDI AMBIENT<br />-Concepte de mediambient. El mediambientcom a sistema. Aproximació a la teoria de sistemes. Principistermodinàmics i mediambient. Interdisciplinarietat de les ciènciesambientals. <br />-Sistemes terrestres: atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera i sociosfera. El paisatge: factors i elements. <br />-Canvisambientals en la història de la Terra. Evolució de les relacions entre la humanitat i el mediambient. El creixement de la població humana i el repartimentdels recursos. <br />-Recursos i residus. Tipus de recursos. Funcióeconòmicadels recursos. Tipus de residus. Gestiódelsresidus. <br />-Concepted’impacte ambiental. Avaluació i estudid’impacte ambiental; maneig de matriussenzilles. <br />-Concepte de risc. Riscos naturals i induïts. Predicció i prevenció de riscos. Mapes de risc. <br />-Principalsproblemesambientals a diferents escales, des de les illes Balears fins al conjunt del planeta. Indicadors per a la valoració de l’estat del mediambient. <br />-Legislaciómediambiental. Ordenació del territori. La protecciódelsespaisnaturals a les illes Balears. <br />-Noves tecnologies i mediambient. Principalsfontsd’informaciómediambiental. <br />-Models de desenvolupament. Model de creixementcontinu i model de sostenibilitat. L’empremtaecològica.<br />
 4. 4.
 5. 5. BLOC 2: L’ATMOSFERA.<br />-Característiquesgenerals de l’atmosfera: composició i estructura. Balanç de la radiació solar. Circulació general i local de l’aire. Funcions protectora i reguladora de l’atmosfera. <br />-Clima i tempsmeteorològic. Canvisclimàtics en la història de la Terra. El clima mediterrani. Riscsmeteorològics a les Balears: predicció i mesures de protecció. <br />-Recursos energèticsrelacionatsambl’atmosfera. L’energiaeòlica i l’energia solar. <br />-La contaminacióatmosfèrica. Plujaàcida. Afebliment de la capa d’ozó. Boirumclàssic i fotoquímic. Illes tèrmiques. Efectes de la contaminació sobre les persones i elsecosistemes. <br />-Procediments i tècniques de detecció, prevenció i/o correcció de la contaminacióatmosfèrica. Qualitat de l’aire a les illes Balears. <br />-El canviclimàtic. Característiques, causes i conseqüències de l’efected’hivernacle. Acordsinternacionals i mesures de prevenció del canviclimàtic. Repercussions del canviclimàtic a les illes Balears.<br />
 6. 6.
 7. 7. BLOC 3: LA HIDROSFERA.<br />-Característiquesgenerals de la hidrosfera: quantitat, tipus i distribució de l’aigua. El balançhídric i el cicle de l’aigua. L’aigua a les illes Balears. <br />-La hidrosfera com a recurs. Paràmetres de qualitat de l’aigua. Usos de l’aigua. Energiahidràulica. L’explotaciódelsaqüífers a les illes Balears. <br />-Contaminació química, física i biològica de l’aigua. Efectes de la contaminació de l’aigua sobre la salut de les persones i sobre el mediambient. Mesures de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües.<br />-Determinació en mostresd’aiguad’algunsparàmetresquímics i biològics, i interpretaciódelsresultats en funció del seuús. <br />-Tècniques i instal•lacions per a la potabilització, dessalatge i depuraciódelsaigües. <br />-Riscos hidrològics. Predicció i prevenció. Riscos hidrològics a les illes Balears; mapes de risc. <br />-Planificacióhidrològica. Gestió de l’aigua a les illes Balears, en el municipi i en el domicili.<br />
 8. 8.
 9. 9. BLOC 4: LA GEOSFERA<br />-Característiquesgenerals de la geosfera: estructura i composició. Característiquesgenerals de la geologia de les illes Balears.<br />-L’energiageotèrmica i l’energia solar en la dinàmica de la geosfera. Balançenergètic de la Terra. Processosgeològicsinterns i externs. El relleucom a resultat de la interacció entre la dinàmica interna i la dinàmica externa de la Terra. Principisbàsics de la tectònica global. <br />-La geosferacom a recurs. Recursos energètics i minerals; reserves. La geologia i el paisatge. L’explotació de pedreres a les illes Balears. <br />-Impactes produïts per l’explotació de combustibles fòssils, minerals i roques. Impactes produïts per infraestructures i edificacions. Mesures de prevenció, protecció i restauració.<br />-Riscsderivats de processosexterns i de processosinterns. Riscsassociatsalssistemes de vessant i sistemesfluvials: predicció i prevenció. Les torrentades a les illes Balears. Riscsvolcànic i sísmic: predicció i prevenció. Elsterratrèmols a les illes Balears.<br />
 10. 10.
 11. 11. BLOC 5: INTERFASES, EL SÒL I EL LITORAL<br />-El sòlcom a interfase. El sòlcom a componentdelsecosistemes terrestres. <br />-Característiquesgenerals del sòl: composició, textura i estructura. Reconeixement experimental delshoritzons del sòl. <br />-Elsprocessosedàfics: formació i evoluciód’unsòl. Principalstipus de sòls. Elssòls de les illes Balears. <br />-El sòlcom a recurs. Sòl, agricultura i alimentació. L’agriculturaecològica. <br />-Impactes que afecten el sòl: sobreexplotació i contaminació. <br />-Riscs: erosió i desertificació. Erosió i desertificació al món; l’erosió a les illes Balears. Mesures de prevenció i correcció de la degradaciódelssòls. <br />-El sistema litoral com a interfase. Morfologia i dinàmica del litoral. <br />-Algunsecosistemeslitoralsimportants: aiguamollscostaners, esculls i manglars. <br />-Recursos del litoral: turisme, pesca, activitatsesportives. Impactes derivats de la sevaexplotació. <br />-Impactes que afecten el litoral: urbanització, infraestructures, contaminació. L’estat del litoral a les illes Balears <br />-Riscs: tsunamis i rissagues. Les rissagues a Menorca.<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. BLOC 6: L’ECOSFERA<br />-L’ecosistema: components i interaccions. Elsbiomes terrestres i aquàtics. <br />-Fluxos de matèria i energiaalsecosistemes. Les relacionstròfiques en elsecosistemes. Els cicles biogeoquímics. Biomassa i produccióbiològica. <br />-L’ecosistema en el temps: successió, autoregulació i regressió. <br />-La diversitatbiològica (genètica, específica i ecosistèmica). Origen de la biodiversitat; principisbàsics de la teoria de l’evolució. Distribució de la biodiversitat. <br />-La biosfera com a recurs. Recursos i serveis que proporciona la biodiversitat. La biotecnologia: avantatges i inconvenients. <br />-Impactes sobre la biosfera: desforestació i pèrdua de biodiversitat. Causes i conseqüències de la pèrdua de biodiversitat. Mesures per preservar la biodiversitat. <br />-Riscsbiològics: epidèmies i plagues. Predicció i prevenció de riscsbiològics. <br />-Conservació de la biodiversitat al món. Acordsinternacionals i mesures de conservació de la biodiversitat. La conservaciód’espècies i ecosistemes en les Illes Balears.<br />
 15. 15.
 16. 16. Com i quanhoaprendrem?<br />4 sessionssetmanals.<br />Dilluns a 4ª, dimecres a 4ª, dijous a 6ª i divendres a 3ª <br />Lloc: al laboratori de biologia i geologia.<br />Quadern de la matèria.<br />Llibre de text.<br />Bloc: http://ctmaxarc.blogspot.com<br />Facebook: cnxarc<br />Canal de youtube: cnxarc<br />Gmail: cnxarc@gmail.com<br />
 17. 17. Unitatsdidàctiques:<br />BLOC 1 . PRIMER TRIMESTRE.<br />1.EL MEDI AMBIENT I LA TEORIA DE SISTEMES.<br />2.LA INFORMACIÓ AMBIENTAL.<br />3.RECURSOS, IMPACTES I RISCOS DEL MEDI AMBIENT.<br />12.GESTIÓ AMBIENTAL I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.<br />BLOC 2. PRIMER TRIMESTRE.<br />4.L’ATMOSFERA.<br />BLOC 3. SEGON TRIMESTRE.<br />5. LA HIDROSFERA I.<br />6.LA HIDROSFERA II.<br />BLOC 4. SEGON TRIMESTRE.<br />7.LA GEOSFERA.<br />BLOC 5. SEGON TRIMESTRE<br />10.LA PEDOSFERA.<br />11.EL LITORAL.<br />BLOC 6. TERCER TRIMESTRE.<br />8. LA BIOSFERA I.<br />9.LA BIOSFERA II.<br />
 18. 18. Comavaluarem?<br />Provesescrites. 80% Es necessitaalmenys un 3,5 per fermitjana.<br />I un 20%<br />Deures.<br />Treballsescrits.<br />Exposicionsorals.<br />Informes.<br />Recuperacions: una per trimestre.<br />

×