Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Normes de funcionament de 3r d'eso curs 2013-14

410 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Normes de funcionament de 3r d'eso curs 2013-14

  1. 1. DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS, CURS 2013-14 - INFORMACIÓ I NORMES DE FUNCIONAMENT DE BIOLOGIA i GEOLOGIA DE 3r D'ESO 1.- Per desenvolupar la matèria es treballarà amb el llibre de text de Santillana de 3r d'eso ( Els camins del saber, volums 1,2,3 i 4). 2.-L’alumnat haurà de portar el volum 4 de Ciències de la Naturalesa per poder realitzar els desdoblaments de laboratori que comptarà com a nota, un 10% de la nota global. 3.-L’alumnat ha de portar obligatòriament una llibreta de la matèria per treballar a classe, pot ser a ratlles o a quadrets. El professorat demanarà cada dia els deures i controlarà la feina de l’alumnat. 4.-Per escriure només es poden utilitzar bolígrafs blaus i negres, mai de colors. Vermell per les correccions i llapis per dibuixar. No usar mai un llapis per realitzar una prova escrita!. TAMPOC ES POT USAR TÍPEX, MAI!!! 5.-Cada dia han de posar la data a la llibreta per mantenir la feina ordenada. La llibreta es lliurarà a la professor/a el dia de l’examen per ser revisada i avaluada. La mitjana de les notes de llibreta compta un 10% de la nota global. 6.- La llibreta s’avalua: presentació, ordre, faltes d’ortografia, tasques realitzades ( exercicis, esquemes...),dibuixos pintats i ben fets. 7.El professorat passarà llista cada dia i tindrà en compta les faltes d’assistència no justificades. 8.-Els treballs demanats durant el curs han de presentar l’estructura següent: portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusió, opinió personal i bibliografia o fonts d’informació i contraportada. És molt important la presentació, el contingut i sobretot l’ortografia i expressió escrita. Si l’alumnat té moltes faltes d’ortografia se li pot baixar la nota un 10%. 9.- Es valorarà molt positivament la participació a classe i l’actitud que comptarà molt a la nota final. 10- A final de curs es realitzarà un examen final tipus test que farà mitjana amb les altres notes i permetrà recuperar les avaluacions suspeses anteriors en cas de superar-lo positivament, per tant, no es realitzaran exàmens de recuperació després de cada avaluació. 11.- El professorat pot demanar treballs de reforç a aquells alumnes que ho consideri per poder pujar nota. -L'incompliment de qualsevol d’aquestes normes dificultarà l’aprovat de la matèria!!! -CRITERIS DE QUALIFICACIÓ La matèria de Ciències Naturals es qualifica de la forma següent: 1.- Les proves escrites compten un 50%. L’altre 50% es reparteix en: llibreta (20%), laboratori(10%), treballs (10%), deures (10%) i l’actitud es valorarà en totes les tasques realitzades i pot influenciar molt negativament en l’assoliment de l’aprovat. 2.- Si l’alumnat treu menys d’un 3 en un examen no se li farà mitjana i suspendrà directament l’avaluació. Però cal recordar que ha de seguir estudiant per superar l’examen final i aprovar en juny. 3.-Els treballs són obligatoris i per tant, si no el presenten suspenen l’assignatura. 4.-Si l’alumnat ha faltat a un examen però el justifica se li repetirà l’examen. Si no justifica la falta, el professorat no té l’obligació de fer-ho. La falta d’una nota d’examen es compta com un zero. * Aquesta informació també serveix per a PRIMER d'ESO

×