Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El canvi climàtic

1,120 views

Published on

Treball realitzat per Naomi Leon i Mónica Ferrer de 1r d

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El canvi climàtic

 1. 1. Canvi climàtic
 2. 2. Índex1. En què consisteix?2.-Lefecte hivernacle natural.3. Gasos defecte hivernacle. 3.1.-Origen (fonts) de gasos defecte hivernacle. 3.2.-Increment del gasos defecte hivernacle. 4.-En que consisteix el canvi climàtic produit pels GEI?(gasos de lefecte hivernacle) 4.1. Conseqüències presents i futures.5.-Conseqüències del canvi climàtic a la mediterrània.
 3. 3. 1.- En què consisteix?El canvi climàtic són les variacions del medi ambientproduïdes pels agents meteorològics: el vent, la pluja, latemperatura, etc.Aquestes modificacions també poden produïr-se per agentsartificials per part de lhome com són lús de combustiblesfòssils i lemissió de gasos com el diòxid de carboni (CO2 ).A més, es diu que existeixen dos tipusdinfluències: influències internes( deriva continental, corrents oceàni-ques, el camp màgnetic terrestestre,etc.) i influències externes ( variacionssolars i orbitals i impacte de meteorits)
 4. 4. 2.-Lefecte hivernacle natural.A latmosfera hi ha una complexa mescla de gasos queenvolten la Terra, tant naturals com dorigen antropogènic,que compleixen unes funcions determinades i fan possible lavida.La major part de lenergia procedent del Sol arriba a lasuperfície terrestre i aquesta la remet a latmosfera en formade radiació infraroja. Aquesta radiació és a la vegadaabsorbida i distribuïda en totes direccions per algunscomponents de latmosfera, i queda així retinguda, contribuinta que la temperatura mitjana del planeta siguiaproximadament duns 15ºC. Aquests components delatmosfera són els anomenats gasos defecte hivernacle, elsquals ajuden a conservar el calor a la Terra al mateix tempsque fan possible que el nostre planeta sigui habitable.
 5. 5. Sense aquest procés natural, la temperatura de la Terraseria molt més baixa (-18ºC), massa freda per permetre ladiversitat de vida actual.Es considera efecte hivernacle natural perquè, sense ell no hihauria la vida en la Terra tal i com la coneixem avui dia.
 6. 6. 3.- Gasos defectehivernacle.Un gas defecte hivernacle és un contaminantatmosfèric en estat gasos que contribueix a augmentarles conseqüències de lefecte hivernacle.Aquestos gasos ( la majoria es troben a latmosfera)retenen lescalfor que reflecteix la Terra.Els gasos que es troben de forma natural a latmosfera són:diòxid de carboni (CO2), metà, òxid nitrós, vapor daigua,ozó, etc. També podem trobar-hi substàncies creades perlactivitat humana com els CFC, principals causants deldeteriorament de la capa dozó.
 7. 7. Alguns daquestos gasos, sobre toto el produïts per l èsserhumà, en quantitats elevades poden ser prejudicials per a lasalut i posar ne risc la vida dalguns.Aixó és conegut com contaminació atmosfèrica .
 8. 8. 3.1.-Origen (fonts) delsgasos defecte hivernacle.Com sha mencionat en la introducció, en lefecte hivernacle,existeixen diversos gasos que provoquen aquest efecte, elsquals tenen origen natural, i que shan multiplicat per laccióhumana en els últims 150 anys ( després de linici de lEraindustrial).Lorigen de diversos gasos defecte hivernacle són elssegüents:- La crema dels combustibles. Actualment, lhome cremacarbó, petroli i gas natural creant diòxid de carbó a unavelocitat moltíssima més alta que el ritme amb el que elsboscos, selves i algues poden absorbir-lo
 9. 9. - Lús denergia elèctrica. Al contrari del que pensa moltagent, produir energia elèctrica si contamina ja que aquestaresulta de la crema de combustibles.- Ramaderia. La digestió de la ganaderia remugant generametà i també per lexplotació daquest, es talen boscos i esperden extensions de vegetació.- Escombraries. Lacumulació de escombraries produeixquantitats importants de metà, present en la descomposició dematèria orgànica.
 10. 10. 3.2.-Increment del gasosdefecte hivernacle.Al llarg del anys, amb laugment de la industria, creaciódels medis de transport, etc. han fet que augmenti de formaalarmant els nivells normals dels gasos hivernacle. Acontinuació podem observar amb les gràfiques laugment.
 11. 11. Aquí podem observar el percentatge de cada un delsgasos defecte hivernacle.
 12. 12. 4.-En que consisteix el canviclimàtic produït pels GEI?(gasos de lefecte hivernacle)Són els gasos integrants de latmosfera, dorigen natural iantropogènic, que absorbeixen i emeten radiació endeterminades longituds dones de lespectre de radiacióinfraroja emès per la superfície de la Terra, latmosfera, i elsnúvols. Aquesta propietat causa lefecte hivernacle. El vapordaigua (H2O), diòxid de carboni (CO2), òxid nitrós (N2O),metà (CH4), i ozó (O3) són els principals gasos defectehivernacle en latmosfera terrestre.
 13. 13. També existeix en latmosfera una sèrie de gasos defectehivernacle totalment produïts per lhome, com els halocarbons ialtres substàncies que contenen clor i bromur, de les quesocupa el Protocol de Montreal.A més del CO2, N2O, i CH4, el Protocol de Kiyoto abordaaltres gasos defecte hivernacle, com lhexafluorur de sofre(SF6), els hidrofluorocarburs (HFC), i els perfluorocarbonis(PFC).
 14. 14. 4.1. Conseqüènciespresents i futures.Les conseqüències produïdes pels GEI són les següents:- En els pròxims 20 anys es preveu un augment de 0.2ºCper deceni.- Una disminució dels gels als pols i, en conseqüència, unaugment del nivell de la mar de 4- 6 metres.- Augment de la temperatura i una disminució de lesprecipitacions que afectarà sobretot a les selves, boscs detipus mediterrani i tropical.- Disminució del pH de lagua de la mar entre un 0,14 i0,35. Aquesta acidificació progressiva dels ocèans tendraefectes negatius sobre els organismes marins.
 15. 15. 5.-Conseqüències delcanvi climàtic a lamediterrània.-Al Mediterrani, juntament amb el sud-oest dels Balcans i el sudde la Rússia europea, s’espera que hi hagi les reduccions mésgrans de productivitat dels conreus.-Increment de demanda d’aigua impactes en la biodiversitat delsecosistemes marins i costaners.-Disminució de la velocitat mitjana anual del vents.
 16. 16. -Augment de la temperatura mitjana.-Risc de sequera.-Augment del perill de incendi i, per tant, de desforestació.
 17. 17. NAOMI LEÓNMÓNICA FERRER 1º Batx. B CMC 2011-2012

×