Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Dossier activitats unitat 9 evolució

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
L’origen de la vida
L’origen de la vida
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Slideshows for you (19)

Advertisement

More from Biologia i Geologia (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Dossier activitats unitat 9 evolució

  1. 1. DOSSIER ACTIVITATS UNITAT 9. ORIGEN DE LA VIDA I EVOLUCIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 4T ESO NOM....................................................................................................................GRUP.......... 1. Què ésla teoriade la generacióespontània?: 2. En quinesobservacionsesbasalateoriade la generacióespontània?: 3. Què va demostrarl’experimentde Pasteur?: 4. Què ésun medi esterilitzat?: 5. Com esvan originarlesprimeresmolèculesorgàniquessegonsOparin?: 6. Què vol demostrarl’experimentde Miller?: 7. Què ésla sopaprimitivad’Oparin?: 8. Què ésun coacervat?: 9. Què afirmalateoriade lapanspèrmia?: 10. Què afirmala teoriafixista?: 11. Perquè es produeix l’evolucióbiològicasegonsLamarck?: 12. Què afirmala llei de l’úsi desúsdelsòrgans?: 13. Què voliadirLamarck amb “la funciócreal’òrgan?: 14. Què afirmala teoriade l’herènciadelscaràctersadquirits?: 15. Aplicaels postulatsde lateoriade Lamarck perexplicarcomes va originarel coll de lesgirafes: 16. Quinateoriasobre l’evolucióbiològicavaproposarCharlesDarwin?: 17. Quinaconseqüènciaté lalluitaperlasupervivència?: 18. Quinsindividusde lespoblacionssobreviuen?: 19. Què ésla teoriade la selecciónatural?: 20. Comexplicariaundarwinistal’origendelcoll de lesgirafes?: 21. Què ésel neodarwinisme oteoriasintèticade l’evolució?: 22. Comexplicariaunneodarwinistal’origendel coll de lesgirafes?: 23. Què són elsòrganshomòlegs?: 24. Quinsòrganssón homòlegsdel braçhumà?: 25. Què són elsòrgansvestigials?:
  2. 2. 26. Què indicaque una serpha evolucionatapartird’unanimal quadrúped?: 27. Què són elsòrgansanàlegs?: 28. Quinésun òrgan anàlegde l’alad’unocell?: 29. Què ésla paleontologia?: 30. Què ésuna baulaperduda?: 31. Perquè la biogeografiarecolzalateoriade l’evolucióbiològica?: 32. Hi havienbacterisresistentsalsantibiòticsabansde lasevautilització?: 33. Perquè ara hi ha mésbacterisresistentsalsantibiòticsque abans?: 34. Què ésuna espècie?: 35. Què ésl’especiació?: 36. Què ésl’aïllamentgenètic?: 37. Comes pot produirunaïllamentgenèticgeogràfic?: 38. Comes pot produirun aïllamentgenèticsenseseparaciógeogràfica?: 39. Quinaésl’espècie actual méspròximaevolutivamentaHomosapienssapiens?: 40. Quinessónlesduescaracterístiquespròpiesdelshomínids?:

×