Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Biologia 2n batx, presentació

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Slideshows for you (17)

Advertisement

Similar to Biologia 2n batx, presentació (20)

More from Biologia i Geologia (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Biologia 2n batx, presentació

  1. 1. Biologia 2n batxillerat Presentació
  2. 2. Bloc 1: La base molecular i fisicoquímica de la vida 1-De la biologia descriptiva a la moderna biologia molecular experimental. La importància de les teories i els models com a marc de referència de la investigació. 2.-Bioelements. Tipus, estructura, propietats i funcions. Característiques químiques del carboni que expliquen el seu paper en la cèl·lula. Oligoelements. 3.-Biomolècules. Biomolècules inorgàniques: aigua i sals minerals. 4.-Fisicoquímica de les dispersions col·loïdals, difusió i diàlisi. 5.-Biomolècules orgàniques: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Enzims. Composició, estructura, propietats i funció. 6.-Realització d’investigacions i experiències relacionades amb la utilització de mètodes d’anàlisi físics i químics per identificar les diferents biomolècules.
  3. 3. Bloc 2: Morfologia, estructura i fisiologia cel·lular 1.-La cèl·lula: unitat d’estructura i funció. La teoria cel·lular. Aproximació pràctica a diferents mètodes d’estudi de la cèl·lula. 2.-Morfologia cel·lular. Formes i dimensions. Orgànuls cel·lulars: estructura i funció. Models d’organització procariotes i eucariotes. Cèl·lules animals i vegetals. 3.-La cèl·lula com a sistema complex integrat. Funcions cel·lulars. Cicle cel·lular. 4.-La divisió cel·lular. La mitosi i la meiosi. Importància en l’evolució dels éssers vius. 5.-Membrana: intercanvis cel·lulars. Permeabilitat selectiva. Processos d’endocitosi i exocitosi. 6.-Metabolisme: anabolisme i catabolisme. Paper de l’ATP i dels enzims. 7.-Respiració cel·lular: significat biològic. Aspectes químics més rellevants. Principals etapes del procés. Diferències entre la respiració aeròbia i anaeròbia. Estructures cel·lulars on es realitza. 8.-Fermentació: significat biològic. Diferències i semblances entre la respiració i la fermentació. Aplicacions de les fermentacions. 9.-Processos anabòlics. Fotosíntesi: significat biològic. Principals etapes del procés. Estructures cel·lulars on es realitza. Tipus de fotosíntesi. Quimiosíntesi. 10.-Moviments cel·lulars. 11.-Planificació i realització d’investigacions o estudis pràctics sobre problemes relacionats amb les funcions cel·lulars.
  4. 4. Bloc 3: La base de l’herència. Genètica molecular 1.-Breu història de la genètica. Mendel. Teoria cromosòmica de l’herència. Genotip, fenotip, al·lel, hibridació, recombinació, gens lligats. 2.-Herència del sexe, herència lligada al sexe i herència influïda pel sexe. Genètica humana. 3.-L’ADN com a portador de la informació genètica. Codi genètic i la seva importància. Gen. Duplicació de l’ADN. Biosíntesi de proteïnes. Teoria “un gen, una proteïna”. Regulació de l’expressió gènica. 4.-La genòmica i la proteòmica. Organismes modificats genèticament. 5.-Alteracions de la informació genètica: Mutacions: causes i tipus. Agents mutàgens. Càncer. Conseqüències de les mutacions: implicació en l’evolució de les espècies i en la salut. 6.-Enginyeria genètica: Finalitats i tècniques bàsiques. Paper dels enzims de restricció i de les retrotranscriptases. Reacció en cadena de la polimerasa. 7.-Aplicacions de l’enginyeria genètica en agricultura i medicina. Investigació actual sobre el genoma humà. 8.-Repercussions socials i valoracions ètiques de la manipulació genètica. 9.-Resolució de problemes relacionats amb la transmissió dels caràcters hereditaris.
  5. 5. Bloc 4: Microbiologia i biotecnologia 1.-Els microorganismes i la seva diversitat. Tipus de microorganismes segons la seva organització. 2.-Formes acel·lulars: els virus. Característiques. Morfologia. Cicles vitals. Tipus de virus. Altres formes acel·lulars: prions i viroides. 3.-Microorganismes procariotes: arqueobacteris i bacteris. Característiques i formes de vida. 4.-Microorganismes eucariotes: Protozous. Algues microscòpiques. Fongs microscòpics: floridures i llevats. Característiques i formes de vida dels diferents grups. 5.-Utilització dels microorganismes: la biotecnologia. Antecedents històrics. Actualitat i perspectives. 6.-Els microorganismes i els processos industrials. Aplicacions dels microorganismes en alimentació, farmàcia i sanitat, i en l’obtenció de productes químics industrials. 7.-Els microorganismes i el medi ambient. Paper dels microorganismes en els cicles biogeoquímics i aplicacions dels microorganismes en la protecció ambiental. 8.-Els microorganismes i la salut: microorganismes patògens. Les malalties infeccioses i la seva transmissió. 9.-Introducció experimental als mètodes d’estudi i cultiu dels microorganismes.
  6. 6. Bloc 5: Immunologia 1.-Sistema immunitari. Immunitat. Antígens i anticossos. 2.-Barreres defensives i resposta inflamatòria. Macròfags. 3.-Òrgans i teixits limfoides. Immunitat cel·lular i humoral i cèl·lules implicades: limfòcits T i B. 4.-Estructura i funció dels anticossos. Reaccions antigen/anticòs. 5.-Resposta immunitària primària i secundària. 6.-Immunització passiva i activa. Sèrums i vacunes. Memòria immunològica. 7.-Anomalies del sistema immunitari: autoimmunitat, hipersensibilitat i immunodeficiència. La sida. 8.-Paper del sistema immunitari en el rebuig dels transplantaments i en el càncer.
  7. 7. Continguts generals 1.-Selecció i maneig de diferents fonts d’informació científica. 2.-Diferenciació entre fets, interpretacions i valoracions a la informació. 3.-Maneig d’instruments; selecció i aplicació de tècniques de laboratori. 4.-Observació i descripció acurada d’objectes i fenòmens . 5.-Realització d’informes escrits amb estructura coherent i presentació adient per exposar el plantejament, el desenvolupament i els resultats d’una investigació. 6.-Identificació i formulació de problemes teòrics i aplicats, de forma clara i objectiva. 7.-Reconeixement, formulació i exposició d’hipòtesis. 8.-Utilització i aplicació de teories, lleis, principis i relacions entre variables per formular prediccions i trobar respostes a qüestions plantejades. 9.-Formulació i exposició de prediccions lògiques. 10.-Planificació i desenvolupament d’experiments controlats per contrastar hipòtesis. 11.-Organització, anàlisi, interpretació i exposició de resultats. 12.-Elaboració i aplicació de conclusions raonables. 13.-Utilització de models per explicar diferents fenòmens naturals. 14.-Expressió de missatges científics amb coherència, claredat i precisió. 15.-Reconeixement i valoració de teories alternatives. 16.-Elaboració de mapes conceptuals, bases d’orientació, resums, esquemes, etc. 17.-Debat sobre qüestions científiques i sobre aspectes ètics, filosòfics, socials, ambientals, històrics. 18.-Respecte a l’entorn natural i afermament d’actituds favorables a la seva conservació i protecció, tot fent atenció a les circumstàncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra comunitat. 19.-Reconeixement de la importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels altres. 20.-Adquisició de les actituds característiques del treball científic: raonament de les solucions òbvies, rigor, precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.
  8. 8. UNITATS DIDÀCTIQUES: PRIMER TRIMESTRE: Unitat 1: La matèria viva i el seu estudi. TOTS Unitat 2: Els bioelements. BLOC 1 Unitat 3: Els glúcids. Unitat 4: Els lípids. Unitat 5: Les proteïnes. Unitat 6: Els àcids nucleics. Unitat 7: La cèl·lula. El nucli. BLOC 2 SEGON TRIMESTRE: Unitat 8: El citosol i estructures no membranoses. Unitat 9: La membrana. Orgànuls membranosos. Unitat 10: Catabolisme . Unitat 11: Anabolisme. Unitat 12: La reproducció cel·lular. Unitat 13: Genètica mendeliana. BLOC 3 Unitat 14: El DNA, portador del missatge genètic. Unitat 15: Alteracions de la informació genètica. TERCER TRIMESTRE: Unitat 16: Els microorganismes. BLOC 4 Unitat 17: Malalties i biotecnologia. Unitat 18: Procés immunitari. BLOC 5 Unitat 19: Anomalies del sistema immunitari. Unitat 20: Aplicacions de la biologia. TOTS.
  9. 9. •CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: •Proves escrites . 85% •L’altre 15%: treballs, deures, quadern, bloc, actitud i interès. •Qualsevol activitat pot ser sancionada amb un 10% a causa de les faltes d’ortografia o per un retard en el lliurament. •Menys d’un 4 no fa mitjana entre exàmens.

×