Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biologia 2n batx presentació

498 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biologia 2n batx presentació

 1. 1. Biologia 2n batxillerat Presentació
 2. 2.   Bloc 1: La base molecular i fisicoquímica de la vida 1-De la biologia descriptiva a la moderna biologia molecular experimental. La importància de les teories i els models com a marc de referència de la investigació. 2.-Bioelements. Tipus, estructura, propietats i funcions. Característiques químiques del carboni que expliquen el seu paper en la cèl·lula. Oligoelements. 3.-Biomolècules. Biomolècules inorgàniques: aigua i sals minerals. 4.-Fisicoquímica de les dispersions col·loïdals, difusió i diàlisi. 5.-Biomolècules orgàniques: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Enzims. Composició, estructura, propietats i funció. 6.-Realització d’investigacions i experiències relacionades amb la utilització de mètodes d’anàlisi físics i químics per identificar les diferents biomolècules.
 3. 3. Bloc 2: Morfologia, estructura i fisiologia cel·lular 1.-La cèl·lula: unitat d’estructura i funció. La teoria cel·lular. Aproximació pràctica a diferents mètodes d’estudi de la cèl·lula. 2.-Morfologia cel·lular. Formes i dimensions. Orgànuls cel·lulars: estructura i funció. Models d’organització procariotes i eucariotes. Cèl·lules animals i vegetals. 3.-La cèl·lula com a sistema complex integrat. Funcions cel·lulars. Cicle cel·lular. 4.-La divisió cel·lular. La mitosi i la meiosi. Importància en l’evolució dels éssers vius. 5.-Membrana: intercanvis cel·lulars. Permeabilitat selectiva. Processos d’endocitosi i exocitosi. 6.-Metabolisme: anabolisme i catabolisme. Paper de l’ATP i dels enzims. 7.-Respiració cel·lular: significat biològic. Aspectes químics més rellevants. Principals etapes del procés. Diferències entre la respiració aeròbia i anaeròbia. Estructures cel·lulars on es realitza. 8.-Fermentació: significat biològic. Diferències i semblances entre la respiració i la fermentació. Aplicacions de les fermentacions. 9.-Processos anabòlics. Fotosíntesi: significat biològic. Principals etapes del procés. Estructures cel·lulars on es realitza. Tipus de fotosíntesi. Quimiosíntesi. 10.-Moviments cel·lulars. 11.-Planificació i realització d’investigacions o estudis pràctics sobre problemes relacionats amb les funcions cel·lulars.  
 4. 4. Bloc 3: La base de l’herència. Genètica molecular 1.-Breu història de la genètica. Mendel. Teoria cromosòmica de l’herència. Genotip, fenotip, al·lel, hibridació, recombinació, gens lligats. 2.-Herència del sexe, herència lligada al sexe i herència influïda pel sexe. Genètica humana. 3.-L’ADN com a portador de la informació genètica. Codi genètic i la seva importància. Gen. Duplicació de l’ADN. Biosíntesi de proteïnes. Teoria “un gen, una proteïna”. Regulació de l’expressió gènica. 4.-La genòmica i la proteòmica. Organismes modificats genèticament. 5.-Alteracions de la informació genètica: Mutacions: causes i tipus. Agents mutàgens. Càncer. Conseqüències de les mutacions: implicació en l’evolució de les espècies i en la salut. 6.-Enginyeria genètica: Finalitats i tècniques bàsiques. Paper dels enzims de restricció i de les retrotranscriptases. Reacció en cadena de la polimerasa. 7.-Aplicacions de l’enginyeria genètica en agricultura i medicina. Investigació actual sobre el genoma humà. 8.-Repercussions socials i valoracions ètiques de la manipulació genètica. 9.-Resolució de problemes relacionats amb la transmissió dels caràcters hereditaris.
 5. 5. Bloc 4: Microbiologia i biotecnologia 1.-Els microorganismes i la seva diversitat. Tipus de microorganismes segons la seva organització. 2.-Formes acel·lulars: els virus. Característiques. Morfologia. Cicles vitals. Tipus de virus. Altres formes acel·lulars: prions i viroides. 3.-Microorganismes procariotes: arqueobacteris i bacteris. Característiques i formes de vida. 4.-Microorganismes eucariotes: Protozous. Algues microscòpiques. Fongs microscòpics: floridures i llevats. Característiques i formes de vida dels diferents grups. 5.-Utilització dels microorganismes: la biotecnologia. Antecedents històrics. Actualitat i perspectives. 6.-Els microorganismes i els processos industrials. Aplicacions dels microorganismes en alimentació, farmàcia i sanitat, i en l’obtenció de productes químics industrials. 7.-Els microorganismes i el medi ambient. Paper dels microorganismes en els cicles biogeoquímics i aplicacions dels microorganismes en la protecció ambiental. 8.-Els microorganismes i la salut: microorganismes patògens. Les malalties infeccioses i la seva transmissió. 9.-Introducció experimental als mètodes d’estudi i cultiu dels microorganismes.
 6. 6. Bloc 5: Immunologia 1.-Sistema immunitari. Immunitat. Antígens i anticossos. 2.-Barreres defensives i resposta inflamatòria. Macròfags. 3.-Òrgans i teixits limfoides. Immunitat cel·lular i humoral i cèl·lules implicades: limfòcits T i B. 4.-Estructura i funció dels anticossos. Reaccions antigen/anticòs. 5.-Resposta immunitària primària i secundària. 6.-Immunització passiva i activa. Sèrums i vacunes. Memòria immunològica. 7.-Anomalies del sistema immunitari: autoimmunitat, hipersensibilitat i immunodeficiència. La sida. 8.-Paper del sistema immunitari en el rebuig dels transplantaments i en el càncer.
 7. 7. Continguts generals 1.-Selecció i maneig de diferents fonts d’informació científica. 2.-Diferenciació entre fets, interpretacions i valoracions a la informació. 3.-Maneig d’instruments; selecció i aplicació de tècniques de laboratori. 4.-Observació i descripció acurada d’objectes i fenòmens . 5.-Realització d’informes escrits amb estructura coherent i presentació adient per exposar el plantejament, el desenvolupament i els resultats d’una investigació. 6.-Identificació i formulació de problemes teòrics i aplicats, de forma clara i objectiva. 7.-Reconeixement, formulació i exposició d’hipòtesis. 8.-Utilització i aplicació de teories, lleis, principis i relacions entre variables per formular prediccions i trobar respostes a qüestions plantejades. 9.-Formulació i exposició de prediccions lògiques. 10.-Planificació i desenvolupament d’experiments controlats per contrastar hipòtesis. 11.-Organització, anàlisi, interpretació i exposició de resultats. 12.-Elaboració i aplicació de conclusions raonables. 13.-Utilització de models per explicar diferents fenòmens naturals. 14.-Expressió de missatges científics amb coherència, claredat i precisió. 15.-Reconeixement i valoració de teories alternatives. 16.-Elaboració de mapes conceptuals, bases d’orientació, resums, esquemes, etc. 17.-Debat sobre qüestions científiques i sobre aspectes ètics, filosòfics, socials, ambientals, històrics. 18.-Respecte a l’entorn natural i afermament d’actituds favorables a la seva conservació i protecció, tot fent atenció a les circumstàncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra comunitat. 19.-Reconeixement de la importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels altres. 20.-Adquisició de les actituds característiques del treball científic: raonament de les solucions òbvies, rigor, precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.  
 8. 8. UNITATS DIDÀCTIQUES: PRIMER TRIMESTRE: Unitat 1: La matèria viva i el seu estudi. TOTS Unitat 2: Els bioelements. BLOC 1 Unitat 3: Els glúcids. Unitat 4: Els lípids. Unitat 5: Les proteïnes. Unitat 6: Els àcids nucleics. Unitat 7: La cèl·lula. El nucli. BLOC 2 SEGON TRIMESTRE: Unitat 8: El citosol i estructures no membranoses. Unitat 9: La membrana. Orgànuls membranosos. Unitat 10: Catabolisme . Unitat 11: Anabolisme. Unitat 12: La reproducció cel·lular. Unitat 13: Genètica mendeliana. BLOC 3 Unitat 14: El DNA, portador del missatge genètic. Unitat 15: Alteracions de la informació genètica. TERCER TRIMESTRE: Unitat 16: Els microorganismes. BLOC 4 Unitat 17: Malalties i biotecnologia. Unitat 18: Procés immunitari. BLOC 5 Unitat 19: Anomalies del sistema immunitari. Unitat 20: Aplicacions de la biologia. TOTS.
 9. 9. • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: • Proves escrites . 85% • L’altre 15%: treballs, deures, quadern, bloc actitud i interès. • Qualsevol activitat pot ser sancionada amb un 10% a causa de les faltes d’ortografia o per un retard en el lliurament. • Menys d’un 4 no fa mitjana entre exàmens.

×