Exhibit 5-1

393 views

Published on

Final Survey Questionnaire for: The Survey of the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs
Providing Services to the Poor

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exhibit 5-1

 1. 1. Exhibit 5.1 Final Survey Questionnaire for: The Survey of the Philippine Poverty ProblemAs Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor 1
 2. 2. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SECTION I: GENERAL MISSION1. First, please tell us what is the general mission of the primary poverty -oriented program that you personally manage. (OPEN-ENDED) Una, pakisabi po kung ano ang kabuuang misyon, o “general mission” ng inyongpangunahing programang pang-kahirapan na pinangangasiwaan o pinamamahalaan ninyo mismo. (OPEN-ENDED) VERBATIM:2. Tell us, if any, what other poverty -oriented programs do you manage. (OPEN-ENDED) Pakisabi po kung anu-ano pa, kung mayroon man, ang iba pang programang pang- kahirapan na pinangangasiwaan o pinamamahalaan ninyo mismo. (OPEN-ENDED) VERBATIM: DOES NOT MANAGE ANY OTHER POVERTY-ORIENTED PROGRAM .....................99 (Hindi nangangasiwa o namamahala ng iba pang programang pang-kahirapan) -2- 2
 3. 3. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SECTION II: TARGET GROUP3. How does your primary poverty -oriented program select the poor to whom it provides services? In other words, what is your target group? (PROBE) Paano po pinipili ng inyong pangunahing programang pang-kahirapan ang mga mahihirap na binibigyan ninyo ng serbisyo. Sa ibang salita, sinu-sino po ang mga taong tinutulungan ninyo, o ang inyong “target group”? (PROBE) VERBATIM:4. In its present implementation, does this program give preference to serving Urban Poor or Rural Poor, or does it not have a preference between the two? Sa kasalukuyang pagsasakatuparan nito, mas pinapaboran po ba ng programang ito ang pagtulong sa urban poor o rural poor, o wala itong pinapaboran sa dalawa? URBAN POOR (Mahihirap sa lungsod/bayan) ..........1 RURAL POOR (Mahihirap sa lalawigan) .....................2 NO PREFERENCE (Walang pinapaboran) ...............3 -3- 3
 4. 4. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor5. In its present implementation, what are the limits of this program’s geographical target area? Sa kasalukuyang pagsasakatuparan nito, ano ang sakop na mga lugar o “target area” ng programang ito? NO LIMIT, I.E., ENTIRE PHILIPPINES (Walang limitasyon, buong Pilipinas) .........01 ONLY THE FOLLOWING REGIONS (Ang mga sumusunod na rehiyong lamang): _____________________________________________________________ ..... ( ) ONLY THE FOLLOWING PROVINCES (Ang mga sumusunod na probinsya lamang): _____________________________________________________________ ..... ( ) ONLY THE FOLLOWING CITIES/MUNICIPALITIES (Ang mga sumusunod na lungsod/munisipyo lamang): _____________________________________________________________ ..... ( ) ONLY THE FOLLOWING DISTRICTS (Ang mga susumunod na distrito lamang): _____________________________________________________________ ..... ( ) -4- 4
 5. 5. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor6. In its present implementation, does this program give preference to assisting Males or Females? Sa kasalukuyang pagsasakatuparan nito, mas pinapaboran po ba ng programang ito ang pagtulong sa mga lalaki o mga babae? MALES (Mga lalaki) ....................................................1 FEMALES (Mga babae) .............................................2 NO PREFERENCE (Walang pinapaboran) ...............37. In its present implementation, does this program give preference to assisting certain Age Groups? If so, what are the groups? Sa kasalukuyang pagsasakatuparan nito, may pinapaboran po bang tulungan ang programang ito na edad? Kung mayroon, anu-ano pong mga edad ito? AGE GROUPS: NO PREFERENCE (Walang pinapaboran) .............998. How do you make sure a person/family deserves to be a beneficiary of the services of this program? Please describe the procedure that you use. Paano po ninyo sinisigurado na ang isang tao/pamilya ay karapat-dapat maging benepisyaryo ng mga serbisyo ng programang ito? Pakilarawan po ang pagsusuri na ginagamit ninyo. VERBATIM: NO PROCEDURE (Walang pagsusuri) ...............................99 -5- 5
 6. 6. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SECTION III: TARGET AREA9. Within the geographical coverage of this program, let us focus on the District / City or municipality where your office is located or that is closest to your office, namely: [refer to answer in Q5] Sa mga lugar na sakop ng programang ito, tuunan natin ang Distrito/Lungsod o Munisipyo kung nasaan ang inyong opisina o ang pinakamalapit sa inyong opisina, ang: [refer to answer in Q5] DISTRICT / CITY OR MUNICIPALITY: [PROGRAM AREA/CLOSEST PROGRAM AREA=X]10. Using the definition of poverty you personally use, would you say that the present poverty in [X] is… (READ OUT) Ayon sa kahulugan ng kahirapan na ginagamit ninyo mismo, masasabi po ba ninyo na ang kasalukuyang kahirapan sa [X] ay… (READ OUT)? ABOVE WHAT IS USUAL FOR THE COUNTRY .......................1 (Mas mataas kaysa sa pangkaraniwan sa bansa) THE SAME AS USUAL FOR THE COUNTRY ............................2 (Pareho lang sa pangkaraniwan sa bansa) BELOW WHAT IT IS USUAL FOR THE COUNTRY ..................3 (Mas mababa kaysa sa pangkaraniwan sa bansa)11. In your opinion, what has happened to poverty in [X] over the past 5 years – do you think that it… (READ OUT) ? Sa inyong opinyon, ano po ang nangyari sa kahirapan sa [X] nitong nakaraang 5 taon. Sa tingin po ba ninyo ito ay… (READ OUT)? ROSE A LOT (Talagang tumaas) ..............................................1 ROSE SOMEWHAT (Tumaas nang kaunti) ...............................2 DID NOT CHANGE (Hindi nagbago) ..........................................3 FELL SOMEWHAT (Bumaba nang kaunti) ................................4 FELL A LOT (Talagang bumaba) ................................................5 -6- 6
 7. 7. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor12. What do you think will probably happen to poverty in [X] over the next 5 years – do you think that it… (READ OUT) ? Ano po sa tingin ninyo ang mangyayari sa kahirapan sa [X] sa susunod na 5 taon. Ito po ba ay… (READ OUT)? WILL PROBABLY RISE A LOT (Malamang na talagang tataas) .......................1 WILL PROBABLY RISE SOMEWHAT (Malamang tataas nang kaunti) .............2 WILL PROBABLY NOT CHANGE (Malamang hindi magbabago) ......................3 WILL PROBABLY FALL SOMEWHAT (Malamang bababa nang kaunti) ..........4 WILL PROBABLY FALL A LOT (Malamang na talagang bababa) ....................513- Do you STRONGLY AGREE (SA), AGREE SOMEWHAT (AS), NEITHER AGREE NOR29. DISAGREE (N), DISAGREE SOMEWHAT (DS), or STRONGLY DISAGREE (SD) with the following statements pertaining to [X] or DON’T YOU KNOW ENOUGH TO GIVE AN OPINION (DKE)? Kayo po ba ay lubos na sumasang-ayon, medyo sumasang-ayon, hindi tiyak kung sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon, medyo hindi sumasang-ayon, o lubos na hindi sumasang-ayon sa mga sumusunod na pangungusap na tumutukoy sa [X] , o hindi po ba sapat ang inyong kaalaman para makapagbigay ng opinyon ? NOTE TO EI : ASK TICKED-OFF FIRST. SA AS N DS SD DKE( ) Poverty in [X] is leading many poor people into 5 4 3 2 1 013. committing crimes. (Ang kahirapan sa [X] ang nagdudulot sa paggawa ng krimen ng marami ng mga mahihirap.)( ) When it comes to fighting poverty in [X] , 5 4 3 2 1 014. dictatorship is more effective than democracy. (Pagdating sa paglaban sa kahirapan sa [X] , mas epektibo ang diktadura kaysa sa demokrasya.)( ) Much of the poverty in [X] is due to lack of good 5 4 3 2 1 015. governance at the provincial level.” [IN METRO MANILA, USE “METROPOLITAN LEVEL”] (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa kakulangan sa mabuting pamamahala sa antas ng probinsya.) -7- 7
 8. 8. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SA AS N DS SD DKE( ) Much poverty in [X] is due to social discrimination 5 4 3 2 1 016. against minority groups. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa panlipunang diskriminasyon laban sa mga grupong minoridad.)( ) Much of the poverty in [X] is due to laziness of the 5 4 3 2 1 017. poor people in [X] themselves. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa katamaran ng mga mahihirap sa [X] mismo.)( ) Much of the poverty in [X] is due to lack of proper 5 4 3 2 1 018. moral or spiritual values in the community. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa kakulangan sa tamang moral o ispiritwal na pagpapahalaga sa komunidad.)( ) Globalization will tend to worsen the problem of 5 4 3 2 1 019. poverty in [X] . (Ang globalisasyon ay malamang na magpalala ng problema ng kahirapan sa [X] .)( ) Much of the poverty in [X] is due to oppression by 5 4 3 2 1 020. economic or business elite groups. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa pang- aapi ng mga tanyag na grupong negosyante o pang-ekonomiya.)( ) Much of the poverty in [X] is due to lack of economic 5 4 3 2 1 021. or business opportunities in the area. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa kakulangan ng mga oportunidad sa ekonomiya o pang-negosyo sa lugar.) -8- 8
 9. 9. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SA AS N DS SD DKE( ) Much of the poverty in [X] is due to lack of political 5 4 3 2 1 022. empowerment of the community. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa kakulangan sa pagbibigay ng pulitikal na kapangyarihan sa komunidad.)( ) Much of the poverty in [X] is due to lack of good 5 4 3 2 1 023. governance at the city/municipality level. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa kakulangan sa mabuting pamamahala sa antas ng lunsod/munisipyo.)( ) If properly organized and motivated, the community 5 4 3 2 1 024. in [X] has enough resources to finance its own anti-poverty programs . (Kung tama ang pagkakasama-sama at pagganyak, ang komunidad sa [X] ay may sapat na kakayahang tustusan ang sarili nitong mga programa laban sa kahirapan.)( ) Poverty in [X] is accompanied by the problem of 5 4 3 2 1 025. drug abuse. (Ang kahirapan sa [X] ay kasabay ng problema ng abuso sa pagdodroga.)( ) Much of the poverty in [X] is due to oppression by 5 4 3 2 1 026. criminal groups. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa pang- aapi ng mga grupong kriminal.)( ) Much of the poverty in [X] is due to oppression by 5 4 3 2 1 027. political elite groups. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa pang- aapi ng mga tanyag na grupong pulitikal.) -9- 9
 10. 10. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SA AS N DS SD DKE( ) Poverty in [X] is leading many poor people into 5 4 3 2 1 028. rebellion against the government. (Ang kahirapan sa [X] ang nagdudulot sa pagrerebelde ng maraming mga mahihirap laban sa gobyerno.)( ) Much of the poverty in [X] is due to lack of good 5 4 3 2 1 029. governance at the national level. (Karamihan ng kahirapan sa [X] ay dahil sa kakulangan sa mabuting pamamahala sa antas ng nasyonal.)30. In your opinion, for a family of five (father, mother, three children) living in [X] , that pays home rent, at the present cost of living, how much money would that family need for home expenses each month in order not to be called poor? Sa inyong opinyon, para sa isang pamilya na may limang miyembro (tatay, nanay, tatlong anak) na nakatira sa [X] , na nagbabayad ng renta sa bahay, sa kasalukuyang gastos ng pamumuhay, magkano sa palagay ninyo ang pinakamababang panggastos sa bahay sa isang buwan na kailangan upang masabi na hindi ito mahirap? P Per month - 10 - 10
 11. 11. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor31. Is it a function of your program to provide poor people in [X] with…? (ONE ANSWER ONLY) Tungkulin po ba ng programa ninyo ang magbigay sa mga mahihirap sa [X] ng…? (ISANG SAGOT LAMANG) DIRECT ECONOMIC ASSISTANCE, I.E., GOODS, SERVICES OR MONEY ............1 (Direktang tulong pang-ekonomiya, tulad ng mga kagamitan, serbisyo o pera) INDIRECT ECONOMIC ASSISTANCE, I.E., LIVELIHOOD OPPORTUNITIES ...........2 (Hindi direktang tulong pang-ekonomiya, tulad ng mga gawaing pangkabuhayan) BOTH DIRECT AND INDIRECT ECONOMIC ASSISTANCE ......................................3 (Parehong direkta at hindi direktang tulong pang-ekonomiya) DOES NOT PROVIDE ECONOMIC ASSISTANCE ......................................................4 (Hindi nagbibigay ng tulong pang-ekonomiya)32. Are there any other government or non-government organizations which provide economic assistance in [X] ? May iba po bang mga organisasyon ng gobyerno o NGO na nagbibigay ng mga tulong pang-ekonomiya sa [X] ? YES (Mayroon) ...........................1 NO (Wala) .................................232a. Do you think there is a need for more programs, whether government or non-government or both, to provide economic assistance in [X] ? Sa tingin po ba ninyo ay kailangan ng mas marami pang programa, maging gobyerno o NGO o pareho, na magbibigay ng tulong pang-ekonomiya sa [X] ? YES (Oo) ....................................1  CONTINUE NO (Hindi) .................................2  GO TO Q3332b. What kind of economic assistance is needed? (OPEN-ENDED) Anong klaseng tulong pang-ekonomiya ang kailangan? (OPEN-ENDED) VERBATIM: - 11 - 11
 12. 12. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor33. Is it a function of your program to provide poor people in [X] with…? (ON E ANSWER ONLY) Tungkulin ba ng programa ninyo ang magbigay sa mga mahihirap sa [X] ng…? (ISANG SAGOT LAMANG) DIRECT HELP TO THE HANDICAPPED AND/OR PHYSICALLY-ABUSED ........................ 1 (Direktang tulong sa mga may kapansanan at/o mga pisikal na inabuso) PREVENTIVE HELP, I.E., AVOIDING HANDICAPS AND/OR PHYSICAL ABUSE...............2 (Tulong para makaiwas sa kapansanan at/o pisikal na pang-aabuso) BOTH DIRECT HELP AND PREVENTIVE HELP .................................................................3 (Parehong direktang tulong at tulong para makaiwas) DOES NOT PROVIDE EITHER DIRECT HELP OR PREVENTIVE HELP .............................4 (Hindi nagbibigay ng direktang tulong o tulong para makaiwas)34. Are there any government or non-government organizations which provide help to the handicapped and/or physically-abused in [X] ? May iba po bang mga organisasyon ng gobyerno o NGO na nagbibigay ng mga tulong sa mga may kapansanan at/o mga pisikal na inabuso sa [X] ? YES (Mayroon) ...........................1 NO (Wala) .................................234a. Do you think there is a need for more programs, whether government or non-government or both, to provide help to the handicapped and/or physically-abused in [X] ? Sa tingin po ba ninyo ay kailangan ng mas marami pang programa, maging gobyerno o NGO o pareho, na magbibigay ng tulong sa mga may kapansanan at/o mga pisikal na inabuso sa [X] ? YES (Oo) ....................................1  CONTINUE NO (Hindi) .................................2  GO TO Q35 - 12 - 12
 13. 13. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor34b. What kind of help to the handicapped and/or physically-abused is needed? (OPEN- ENDED) Anong klaseng tulong sa mga may kapansanan at/o mga pisikal na inabuso ang kailangan? VERBATIM:35. Is it a function of your program to provide poor people in [X] with…? (ONE ANSWER ONLY) Tungkulin ba ng programa ninyo ang magbigay sa mga mahihirap sa [X] ng…? (ISANG SAGOT LAMANG) DIRECT POLITICAL ASSISTANCE (Direktang tulong pampulitikal) .......................1 EDUCATION ON POLITICAL RIGHTS .....................................................................2 (Edukasyon tungkol sa mga pulitikal na karapatan) BOTH DIRECT POLITICAL ASSISTANCE & POLITICAL EDUCATION (Parehong direktang tulong pulitikal at edukasyong pulitikal) ..................................3 DOES NOT PROVIDE EITHER DIRECT ASSISTANCE OR POLITICAL EDUCATION .......................................................................................4 (Hindi nagbibigay ng direktang tulong pulitikal o edukasyong pulitikal)36. Are there any government or non-government organizations which provide direct political assistance and/or political education in [X]? May iba po bang mga organisasyon ng gobyerno o NGO na nagbibigay ng mga direktang tulong pulitikal at/o edukasyong pulitikal sa [X] ? YES (Mayroon) ...........................1 NO (Wala) .................................2 - 13 - 13
 14. 14. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor36a. Do you think there is a need for more programs, whether government or non-government or both, to provide direct political assistance and/or political education in [X] ? Sa tingin po ba ninyo ay kailangan ng mas marami pang programa, maging gobyerno o NGO o pareho, na magbibigay ng direktang tulong pulitikal at/o edukasyong pulitikal sa [X] ? YES (Oo) ....................................1  CONTINUE NO (Hindi) .................................2  GO TO Q3736b. What kind of direct political assistance and/or political education is needed? (OPEN- ENDED) Anong klaseng direktang tulong pulitikal at/o edukasyong pulitikal ang kailangan? (OPEN-ENDED) VERBATIM:37. Is it a function of your program to provide poor people in [X] with…? (ONE ANSWER ONLY) Tungkulin ba ng programa ninyo ang magbigay sa mga mahihirap sa [X] ng…? (ISANG SAGOT LAMANG) DIRECT INTERVENTION ON MORAL OR SPIRITUAL MATTERS .....................................1 (Direktang panghihimasok sa mga moral o ispiritwal na bagay) COUNSELING ON MORAL OR SPIRITUAL MATTERS ......................................................2 (Pagpapayo sa mga moral o ispiritwal na bagay) BOTH DIRECT MORAL OR SPIRITUAL INTERVENTION AND COUNSELLING ...............3 (Parehong direktang panghihimasok at pagpapayo sa mga moral o ispiritwal na bagay) DOES NOT PROVIDE EITHER DIRECT INTERVENTION OR COUNSELLING ................4 (Hindi nagbibigay ng direktang panghihimasok o pagpapayo) - 14 - 14
 15. 15. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor38. Are there any government or non-government organizations which provide moral or spiritual assistance in [X]? May iba po bang mga organisasyon ng gobyerno o NGO na nagbibigay ng mga moral o ispiritwal na tulong sa [X] ? YES (Mayroon) ...........................1 NO (Wala) .................................238a. Do you think there is a need for more programs, whether government or non-government or both, to provide moral or spiritual assistance in [X] ? Sa tingin po ba ninyo ay kailangan ng mas marami pang programa, maging gobyerno o NGO o pareho, na magbibigay ng moral o ispiritwal na tulong sa [X] ? YES (Oo) ....................................1  CONTINUE NO (Hindi) .................................2  GO TO Q3938b. What kind of moral or spiritual assistance is needed? (OPEN-ENDED) Anong klaseng moral o ispiritwal na tulong ang kailangan? (OPEN-ENDED) VERBATIM:39. Aside from the assistance already mentioned, are there any other forms of assistance or services provided by this program in [X] that you would like to mention? Maliban sa mga tulong na nabanggit na, may iba pa po bang tulong o serbisyo na binibigay ang programang ito sa [X] na gusto ninyong banggitin? VERBATIM: - 15 - 15
 16. 16. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SECTION IV: IMPACT ON POVERTY ALLEVIATIONIn order to validate your primary program’s impact on poverty -alleviation, not specifically in [X] butin general…:Upang mapatunayan ang bisa ng inyong pangunahing programa sa pag-angat sa mahihirap, hindilang sa [X] pero sa kabuuan, …:40. … does this program prepare case studies of its experiences? … ang programa po bang ito ay gumagawa ng mga pag-aaral o “case study” ng mga karanasan nito? YES (Oo) .......................................1  CONTINUE NO (Hindi) .....................................2  GO TO Q4241. IF YES : Can such studies be availed of by others for educational purposes? KUNG OO: Maaari bang makuha ng ibang tao ang mga pag-aaral na ito para sa pang- edukasyon na layunin? YES (Oo) .......................................1 NO (Hindi) .....................................242. … does this program conduct statistical monitoring of its operations? … ang programa po bang ito ay gumagawa ng “statistical monitoring” ng inyong operasyon? YES (Oo) .......................................1  CONTINUE NO (Hindi) .....................................2  GO TO Q4443. IF YES : Can such statistics be availed of by others for educational purposes? KUNG OO: Maaari bang makuha ng ibang tao ang mga estadistikang ito para sa pang- edukasyon na layunin? YES (Oo) .......................................1 NO (Hindi) .....................................2 - 16 - 16
 17. 17. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor44. What successful anti-poverty program, here or abroad, do you think is THE BEST MODEL for your kind of work? Anong matagumpay na programa laban sa kahirapan, dito man o sa ibang bansa, ang tingin ninyo ay pinakamagaling na modelo para sa klase mong trabaho? VERBATIM:NOTE TO EI : PLEASE NOTE IF PROGRAM IS: LOCAL (Lokal) ....................1 FOREIGN (Dayuhan) ........245. What failed anti-poverty program, here or abroad, has given you the most important lesson of WHAT TO AVOID in your work? Anong nabigong programa laban sa kahirapan, dito man o sa ibang bansa, ang nagbigay sa inyo ng pinakaimportanteng aral sa dapat iwasan sa inyong trabaho? VERBATIM:NOTE TO EI : PLEASE NOTE IF PROGRAM IS: LOCAL (Lokal) ....................1 FOREIGN (Dayuhan) ........2 - 17 - 17
 18. 18. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor46. Is there any one book, article or other items that you have read that has been very helpful to your work? [PLEASE GIVE: Author + title + year of publication, if known] Mayroon po bang isang libro, artikulo o ibang babasahin ang nabasa ninyo na labis na nakatulong sa inyong trabaho? [PAKIBIGAY ANG: MAY AKDA + TITULO + TAON KUNG KAILAN NAILATHALA, kung alam] AUTHOR: TITLE: YEAR OF PUBLICATION: SECTION V: BACKGROUNDFor someone who would follow your line of work as a poverty alleviation program implementor,what would you say:Para sa isang tao na gustong sundan ang inyong linya ng trabaho bilang isang nagpapatupad ngprogramang pang-kahirapan, ano ang masasabi ninyo:47. Is the IDEAL FORMAL EDUCATION? Ang angkop na pormal na edukasyon? VERBATIM: - 18 - 18
 19. 19. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor48. Is the IDEAL WORK-EXPERIENCE? Ang angkop na karanasan sa trabaho? VERBATIM:49. Is the IDEAL FAMILY background? Ang angkop na pamilyang kinalakihan? VERBATIM: - 19 - 19
 20. 20. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the Poor SECTION VI: BACKGROUND DATA OF RESPONDENTR01. AGE (Edad)R02. GENDER (Kasarian) MALE (Lalaki) ................................1 FEMALE (Babae) ..........................2R03. CIVIL STATUS (Katayuang Sibil) NO SPOUSE/ NO PARTNER ................................................. 01 (Walang asawa o kinakasama) NEVER MARRIED (Hindi nag-asawa kailanman) .......... 02 WIDOWED (Balo) ........................................................... 03 SEPARATED/DIVORCED (Hiwalay/Diborsyado)........... 04 MARRIED (May asawa) .......................................................... 05 UNANG ASAWA (First marriage) ................................... 06 DATING BALO (Formerly widow/widower) ..................... 07 DATING HIWALAY/DIBORSYADO ............................... 08 (Formerly separated/divorced) MAY KINAKASAMA (With partner) ....................................... 09 UNANG KINAKASAMA (1st live-in partner) .................... 10 DATING BALO (Formerly widow/widower) ..................... 11 DATING HIWALAY/DIBORSYADO ............................... 12 (Formerly separated/divorced)R04. NUMBER OF CHILDREN (Bilang ng anak)R05. RELIGION (Relihiyon) ROMAN CATHOLIC .................................... 01 IGLESIA NI CRISTO .................................... 02 AGLIPAYAN ................................................ 03 PROTESTANT ............................................ 04 ISLAM ........................................................... 05 Other, specify ( ) - 20 - 20
 21. 21. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the PoorR06. MEMBER OF ANY CHURCH ORGANIZATION OR CHARISMATIC GROUP (Miyembro ng anumang organisasyon ng simbahan o charismatic group):R07. TOTAL YEARS OF WORK EXPERIENCE (Bilang ng taon na nagtatrabaho):R08. TOTAL YEARS WORKING ON PRIMARY PROGRAM (Bilang ng taon na nagtrabaho sa pangunahing programa):R09. TOTAL YEARS OF EXPERIENCE WORKING ABROAD, IF ANY (Bilang ng taon na nagtrabaho sa ibang bansa):R10-13. SCHOOLING A. TYPE OF SCHOOL B. LOCATION PRIVATE PRIVATE NON - RP ABROAD PUBLIC SECULAR SECULARR10. ELEMENTARY 1 2 3 1 2R11. HIGH SCHOOL 1 2 3 1 2R12. COLLEGE 1 2 3 1 2R13. POST -COLLEGE 1 2 3 1 2 DEGR EER14. Do you have any other jobs? Mayroon po ba kayong ibang trabaho? YES (Mayroon) ..............................1 NONE (Wala) ................................2 - 21 - 21
 22. 22. A Survey on the Philippine Poverty Problem As Seen by Officers of Government Agencies and NGOs Providing Services to the PoorR15. Do you have a family member who is currently working and is contributing to household expenses? (MULTIPLE RESPONSE ALLOWED) Mayroon po ba kayong miyembro ng pamilya na nagtatrabaho sa kasalukuyan at nagbibigay para sa anumang gastusin sa bahay? (MULTIPLE RESPONSE ALLOWED) THERE IS, WORKING AND REGULARLY CONTRIBUTING TO HOUSEHOLD EXPENSES (May nagtatrabaho at regular na nagbibigay para sa gastusin sa bahay) ...............................1 THERE IS, WORKING AND SOMETIMES CONTRIBUTING TO HOUSEHOLD EXPENSES (May nagtatrabaho at nagbibigay paminsan-minsan para sa gastusin sa bahay) ................2 THERE IS, WORKING BUT NOT CONTRIBUTING TO HOUSEHOLD EXPENSES (May nagtatrabaho ngunit hindi nagbibigay para sa gastusin sa bahay) .......................................3 THERE IS A FAMILY MEMBER CONTRIBUTING TO HOUSEHOLD EXPENSES BUT NOT LIVING WITH US (May nagbibigay na miyembro na pamilya para sa gastusin sa bahay ngunit hindi nakatira dito) ......................................................4 NOBODY ELSE WORKS, ONLY ME ........................................................5 (Walang ibang nagtatrabaho sa aking pamilya, ako lang) MARAMING SALAMAT PO! — THANK YOU VERY MUCH! - 22 - 22

×