Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Nutrició

5,132 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Nutrició

 1. 1. LA NUTRICIÓ Sisé de Primària
 2. 2. El procés digestiu <ul><li>L’aparell digestiu ens permet obtindre dels aliments les substàncies que necessitem per a viure. </li></ul><ul><ul><li>Substàncies que ens donen energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Substàncies per a creixer. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’aparell digestiu s’encarrega d’obtindre aquestes substàncies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Processos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digestió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Absorció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expulsió dels rebuigs. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. El procés digestiu <ul><li>La digestió serveix per a processar els aliments i separar-ne les substàncies que el nostre cos necessita. </li></ul><ul><ul><li>Procés de la digestió: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boca: es mastegen els aliments i es mesclen amb la saliva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esófag : passen els aliments mastegats per la boca fins arribar a l’estómac. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estómac : els aliments es mesclen amb els sucs gàstrics i formen el quim. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intestí prim : els sucs pancreàtics i la bilis formen el quil, que ja esta preparat per a què el cos puga absorbir els nutrients. Es produeix l’absorció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intestí gros : es recullen les substàncies no aprofitables que formen els excrements. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anus : expulsa els excrements. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. El procés digestiu
 5. 5. El procés digestiu <ul><li>L’aparell digestiu. </li></ul><ul><ul><li>La boca: llengua, dents i glàndules salivals. </li></ul></ul><ul><ul><li>La faringe i l’ esòfag : dos tubs per on passa l’aliment. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ estòmac : òrgan amb forma de bossa. </li></ul></ul><ul><ul><li>El fetge : fabrica la bilis. </li></ul></ul><ul><ul><li>El pàncrees : fabrica els sucs pancreàtics. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ intestí prim : mesura aproximadament 7 metres. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ intestí gros : al final hi ha l’ anus . </li></ul></ul>
 6. 6. La respiració. L’excreció <ul><li>L’aparell respiratori ens permet obtindre de l’aire una altra substància que necessitem per a viure: l’oxigen. </li></ul><ul><ul><li>Procés de la respiració : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laringe i tràquea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bronquis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pulmons. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bronquiols. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alvèols pulmonars: l’oxigen de l’aire passa a la sang. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Moviments de la respiració : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspiració: els pulmons s’omplin d’aire. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espiració: l’aire ix dels pulmons. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. La respiració. L’excreció <ul><li>L’excreció serveix per a eliminar substàncies de rebuig que transporta la sang. </li></ul><ul><ul><li>L´aparell excretor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Renyons: filtren la sang i produeixen l’orina. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aigua: 95%. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Substàncies de rebuig: 5%. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Urèters: dos tubs que porten l’orina a la bufeta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bufeta de l’orina. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uretra: conducte que expulsa l’orina. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Glàndules sudorípares: fabriquen el suor que s’expulsa pels porus. </li></ul></ul>
 8. 8. La respiració. L’excreció <ul><li>La suor. </li></ul><ul><ul><li>La suor esta formada per aigua (99%) i substàncies de rebuig (1%). </li></ul></ul><ul><ul><li>La sudoració controla la temperatura corporal. </li></ul></ul><ul><li>La pell. </li></ul><ul><ul><li>La pell té glàndules sudorípares. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada glàndula acaba en un porus per on ix la suor a l’exterior del cos. </li></ul></ul>
 9. 9. L’aparell circulatori <ul><li>L’aparell circulatori s’encarrega del transport de substàncies nutritives i substàncies de rebuig. </li></ul><ul><ul><li>Per a què el nostre organisme funcione correctament ès necessari que les substàncies nutritives i de rebuig es repartisquen per tot el cos. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’aparell circulatori farà aquesta tasca. </li></ul></ul>
 10. 10. L’aparell circulatori <ul><li>La sang és un líquid que conté totes les substàncies que recorren el cos. </li></ul><ul><ul><li>Composició de la sang: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plasma : líquid que transporta les substàncies resultants de la digestió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glòbuls rojos : cèl·lules de color roig que transporten l’oxigen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glòbuls blancs : ens defenen contra les infeccions. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plaquetes : s’ocupen de què es coagule la sang quan es produeix una ferida. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. L’aparell circulatori <ul><li>El cor impulsa la sang per tot el cos. El vasos sanguinis són conductes per on circula la sang per tot el cos. </li></ul><ul><ul><li>Cor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Òrgan que impulsa la sang. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tamany: com un puny tancat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No para de bategar durant tota la vida. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els vasos sanguinis: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artèries : vasos sanguinis que ixen del cor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Venes : vasos sanguinis que arriben al cor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capil·lars : arriben a totes les parts del nostre cos. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. La respiració. L’excreció <ul><li>El cor. </li></ul><ul><ul><li>Format per teixit muscular cardíac. </li></ul></ul><ul><ul><li>No para de bategar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8.400 litres de sang diaris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre 60/80 batecs/minut quan estem en repòs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fins 200 batecs quan fem exercici. </li></ul></ul></ul>aurícula esquerra venticle esquerre vàlvula aurícula dreta vàlvula venticle dret vena cava superior artèria aorta Venes pulmonars paret muscular vena cava inferior
 13. 13. La circulació de la sang <ul><li>La circulació és el recorregut que du a terme la sang per tot el cos. </li></ul><ul><ul><li>El conjunt de venes, artèries i capil·lars forma un circuit tancat. </li></ul></ul><ul><ul><li>La sang el recorre contínuament . </li></ul></ul><ul><ul><li>La circulació té dues fases: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pulmonar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>General. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. La circulació de la sang <ul><li>La circulació pulmonar és el recorregut de la sang entre el cor i els pulmons. </li></ul><ul><ul><li>Passos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La sang ix del cor per les artèries pulmonars i es dirigeix cap als pulmons. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alvèols pulmonars: intercanvi de diòxid de carboni per oxigen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continua el recorregut de la sang per a repartir l’oxigen per tot el cos. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. La circulació de la sang <ul><li>La circulació general és el recorregut que fa la sang per tot el cos. </li></ul><ul><ul><li>Passos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La sang amb oxigen ix del cor per l’artèria aorta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recorregut general: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La sang arriba a tots els òrgans. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A l’intestí prim arreplega les substàncies resultants de la digestió. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als renyons separa les substàncies de rebuig. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les venes retornen la sang al cor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Moviments : sístole i diàstole. </li></ul></ul>
 16. 16. La circulació de la sang <ul><li>Relació entre la circulació i altres processos de la funció de nutrició. </li></ul>
 17. 17. La sang <ul><li>La compossició de la sang. </li></ul><ul><li>La sang reparteix per tot el cos l’oxigen i les substàncies nutritives i arreplega productes de rebuig. </li></ul><ul><li>Conté plasma , que és la part líquida: glucosa i colesterol. </li></ul><ul><li>Els glòbuls rojos: </li></ul><ul><ul><li>Molt menuts i amb forma de disc aplanat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estan plens d’hemoglobina que és de color roig. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transporten oxigen i diòxid de carboni. </li></ul></ul><ul><li>Els glòbuls blancs: </li></ul><ul><ul><li>Són més grans que els rojos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen forma arredonida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Defenen el cos de les infeccions </li></ul></ul><ul><li>Les plaquetes: </li></ul><ul><ul><li>Són trossets de cèl·lula. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervenen en la coagulació de la sang. </li></ul></ul>
 18. 18. La sang <ul><li>Els grups sanguinis: </li></ul><ul><ul><li>Segons el sistema ABO hi ha quatre grups sanguinis: A, B, O i AB. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segons el sistema RH hi ha dos grups sanguinis: RH+ I RH-. </li></ul></ul><ul><li>En una anàlisi de sang s’estudien: </li></ul><ul><ul><li>El nombre de cèl·lules que hi ha de cada classe. </li></ul></ul><ul><ul><li>El tipus de quantitat de substàncies que formen el plasma. </li></ul></ul>
 19. 19. HEM ACABAT

×