AssociAtion of
south EAst AsiAn
nAtions

By: Mohd Salleh
SMK Methodist
Mengapa Asean
ditubuhkan ?
LAtAr BELAkAng PEndiriAn
AsEAn


Faktor Internal
Persamaan nasib bangsa yang mengalami
penjajahan oleh kolonial barat men...
Faktor eksternal
Adanya perperangan di Vietnam (Indo-Cina)
dan adanya sikap China yang ingin
menguasai Asia Tenggara.
Faktor geografi
Kedudukan georgrafi negara-negara
ASEAN yang terletak di Asia Tenggara.
sEjArAh BErdirinyA
AsEAn







ASEAN didirikan di Bangkok
pada 8 Ogos 1967 oleh lima
negara iaitu Thailand, Singapur...
Apakah negara-negara
yang menganggotai
Asean ?
Apakah negara-negara Asean
AnggotA-AnggotA AsEAn
Thailand (8 ogos 1967)
2. Indonesia (8 ogos 1967)
3. Singapura (8 ogos 1967)
4. Malaysia (8 ogos 196...
LAmBAng AsEAn











Lambang ASEAN memiliki makna
sebagai berikut:
Warna biru melambangkan
keamanan dan kestabil...
AsAs AsEAn
ASEAN sebagai organisasi mengamalkan asas
keanggotaan terbuka. Dimana ASEAN memberikan
kepada negara-negara lai...
PrinsiP utAmA AsEAn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pembentukan ASEAN didasarkan pada prinsip-prinsip utama
adalah:
Saling menghormati ...
tujuAn AsEAn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisasi ASEAN yang memiliki 10 anggota ini memiliki tujuan
sebagai berikut:
Mempercepat...
struktur AsEn
Sebelum KTT Bali 1976
1 . A EA M te ring
S N inis
M e ting (Sid a ng Ta huna n
e
Pa ra M nte ri)
e
2 . Sta n...
PELAksAnAAn ktt AsEAn
Konferensi tingkat tinggi (KTT) adalah konferensi puncak antar
pemimpin-pemimpin negara anggota ASEA...
Kerjasama ekonomi
Asean
Kerjasama antara negara asean
Saling memperolehi keuntungan dalam
konteks meningkatkan perdagangan
antara negara Asean .
...
Huraikan faedah diperolehi
Malaysia dari aspek
peningkatan perdagangan
 Kata

kunci

 PTA
 Cukai

khas
 Menembusi pasa...
Saling memperolehi keuntungan
dari segi perluasan saiz pasaran
 Pertambahan

penduduk dan
peningkatan kuasa beli yang
men...
Saling memperolehi keuntungan
dari segi perkongsian teknologi ,
R&D dan inovasi baru
 Dalam

pelbagai bidang seperti
peri...
Huraikan faedah diperolehi
Malaysia dari aspek
pemindahan teknologi
 Kata

kunci
 Syarikat asing
 Pelaburan
 Penyelidi...
contoh jawapan
 Perkongsian

teknologi dalam
kalangan anggota ngr ASEAN dalam
pelbagai bidang ekon untuk
meningkatkan keu...
Saling memperolehi keuntungan
dalam konteks perkongsian
pelaburan modal /kewangan
 Pelbagai

konsep atau kaedah seperti
p...
Huraikan faedah yang
diperolehi Malaysia dari aspek
modal
 Kata

kunci
 Syarikat tempatan
 Kurang modal
 Syarikat asin...
Saling memperolehi keuntungan
dalam konteks pengaliran buruh
dan kepakaran
 Kekurangan

buruh dan kepakaran
dalam sesebua...
Faedah diperolehi negara dari
sudut tenaga buruh dan
peluang pekerjaan.
 Kata

kunci
 Buruh import
 Sektor berkembang
...
Contoh jawapan
 Kekurangan

tenaga buruh di
Malaysia menyebabkan Malaysia
terpaksa mengimport tenaga buruh
dari negara la...
Saling keuntungan dalam konteks
penjagaan alam sekitar dan
keselamatan serantau seperti
ancaman lanun serta menangani
masa...
Kerjasama ekonomi Asean
Perlaksanaan
Penubuhan jawatankuasa
Jawatankuasa perdagangan
dan pelancongan
(COTT)
lokasi pejabat pengurusan di
Singapura.
Apakah yang dilakukan oleh COTT
untuk menggalakkan perdagangan
antara anggota Asean?
 COTT

mewujudkan Perjanjian
Keutama...
Jawatankuasa Makanan,
Pertanian dan Perhutanan
COFAF
 Jawatankuasa

ini pejabat
pengurusannya di Indonesia .
Apakah yang dilakukan oleh
COFAF
 Mewujudkan

simpanan makanan
untuk kecemasan .
 Dinamakan Simpanan Makanan
Keselamatan...
Kerjasama dalam perikanan bekerjasama dalam penangkapan
ikan laut dalam iaitu dalam batas
sempadan 200 batu zon ekonomi
ek...
Jawatankuasa Pengangkutan dan
Telekomunikasi (COTAC)
Ibu pejabat pengurusan di Malaysia
 COTAC

menubuhkan 4 jawatankuasa...
Jawatankuasa kewangan dan
Urusan Bank (COFAB)
 Pejabat

pengurusan di Thailand
 Empat bentuk kerjasama
 Koperasi kewang...
Jawatankuasa perindustrian ,
Galian dan Tenaga (COIME)
 Pejabat

pengurusan di Filipina
 3 bentuk kerjasama
 Projek Per...
Dalam perindustrian Asean
memerlukan modal dan teknologi
Pelabur-pelabur dari Jepun , Korea
dan Taiwan digalakkan melabur
...
Afta , Apakah Afta ?
Mengapa Afta diwujudkan ?
Afta
 Kawasan

perdagangan Bebas Asean
 Satu bentuk usahasama dikalangan
negara anggota.
 Usahasama dari segi penghapus...
Apakah tujuan AFTA diwujudkan ?
 Perkukuhkan

kedudukan Asean
dalam pasaran serantau dan global.
 Meningkatkan aliran pe...
Kesan AFTA
 Harga

barangan menjadi lebih murah
 Meningkatkan kuasa beli pengguna
 Pasaran barangan menjadi lebih luas
...
Apakah Barangan yang
dikecualikan tarif atau
pengurangan tarif ?
Barangan pertanian
 Telah

diproses
Barangan sensitif
Produk pertanian
belum diproses .
 Negara anggota
diberi masa lebih
panjang untuk
mengurangkan
tarif se...
Barangan dikecualikan tarif
selama-lamanya.
Barangan berkaitan
keselamatan
negara.
 Kehidupan dan
kesihatan manusia.
 Ba...
Apakah negara-negara yang mulamula melaksanakan afta
Apakah faedah Afta
kepada Malaysia
Peningkatan aliran perdagangan
Bagaimana berlaku ?
 Pengurangan tarif menyebabkan harga
barangan lebih murah .
 Apakah k...
Perluasan pasaran barangan
negara
Bagaimana ?
 Harga barangan lebih murah
menyebabkan kuasa beli penduduk
meningkat .
 S...
Mengurangkan tekanan
globalisasi
 Globalisasi

produk-produk negara
maju dari Jepun dan Amerika
Syarikat berada di pasara...
Menggalakkan pelaburan asing
 Pelaburan

asing dari negara-negara
anggota Asean ke Malaysia
meningkat .
 Ini meningkatka...
Kualiti barangan
Kualiti produk
 Bagaimana

?
 Harga barangan lebih murah
menyebabkan persaingan antara
pengeluar meningkat .
 Negara me...
Faedah pengkhususan
pengeluaran dan saling melengkapi
.
 Bagaimana berlaku ?
 Untuk

mengelakkan persaingan
produk yang ...
Meningkatkan peluang
pekerjaan
 Afta

menggalakkan pelaburan asing
 Sektor ekonomi terutama
perindustrian semakin berkem...
Apakah masalah dihadapi
Malaysia akibat
perlaksanaan AFTA
Ancaman persaingan
 Pengusaha-pengusaha

tempatan

masih mengharapkan
penggantungan kepada dasar
perlindungan kerajaan .
...
Ancaman lambakan barangan
import
Manakah lebih murah barangan Malaysia
atau Indonesia ?
 Mengapa ?
 Barangan tempatan le...
Adakah kuasa beli penduduk di
negara di bawah tinggi ?
Kesukaran melariskan barangan
 Kuasa

beli penduduk di negara
Indonesia , Vietnam dan Filipina
rendah .
 Pendapatan perk...
Buat satu nota ringkas
tentang AFTA
Segitiga pertumbuhan
Asean
Apakah segitiga
pertumbuhan Asean
Segitiga pertumbuhan Asean
 Kerjasama

ekonomi
 Pada kawasan lebih kecil dalam
wilayah Asean
 Melibatkan 3 atau 4 buah ...
Segitiga pertumbuhan Asean
 Kawasan

dipilih dimajukan oleh
pihak swasta
 Kerajaan hanya sebagai fisilitator
 Bagaimana...
Apakah konsep
pelaburan bersama
dan pelaburan silang ?
Pelaburan bersama
 Modal

pelaburan dikongsi bersama
oleh pihak swasta ketiga-tiga negara
terlibat .
Pelaburan silang
 Menggalakkan

pihak swasta dari
sesebuah negara melabur di
kawasan negara lain dalam segitiga
pertumbuh...
Apakah kawasan segitiga
pertumbuhan Asean ?
IMT - GT
Apakah IMT-GT
IMT-GT
IMT-GT
 Melibatkan

Indonesia , Malaysia dan

Thailand .
 Penduduk kawasan manakah terlibat
dalam IMT-GT ?
 Thailand- w...
Berapakah jumlah penduduk di
kawasan IMT-GT ?
 25
 41
 28
 18

juta hingga 26 Juta
% Sumatera Utara
% Selatan Thailand...
Apakah kegiatan ekonomi di bawah
IMT-GT?
 Ekonomi

Primer
 Pertanian sara diri dan perladangan
 Perikanan pinggir panta...
Ekonomi sekunder
Apakah

tumpuan ekonomi
sekunder dalam IMT-GT
Melibatkan industri
memproses
Ekonomi tertier
 Apakah

ekonomi tertier yang
menjadi tumpuan IMT-GT ?
 Sektor pelancongan
 Mengapa sektor pelancongan
...
Apakah sektor-sektor lain yang
boleh berkembang ?
 Sektor

yang berkaitan dengan
pelancongan .
 Sektor perkhidmatan peng...
Apakah kawasan lain
pertumbuhan Segitiga
Asean ?
IMS- GT
Apakah IMS-GT
Kawasan IMS-GT
IMS-Gt
 Melibatkan

Indonesia , Malaysia dan
Singapura .
 Manakah kawasan IMS-GT ?
 Permulaan dikenali SIJORI
 Apakah ...
IMS-GT diperluaskan
Johor

– meliputi Batu Pahat ,
Muar , Mersing , Gelang
Patah dan Melaka
Indonesia – Bangkahulu ,
Jam...
Apakah kelebihan yang ada pada
IMS-Gt berbanding segitiga yang
lain ?

 Kelebihan

dari segi modal , teknologi
dan kepaka...
Kepentingan Singapura dalam IMSGT
Usahawan

Singapura
mempunyai modal ,
kepakaran dan teknologi
untuk dipindahkan ke nega...
EAGA-BIMP
Apakah EAGA-BIMP
 E-East
 A-Asean
 G-Growth
 A-Area
 B-Brunei
 I-Indonesia
 M-Malaysia
 P-Philipins
Apakah bidang Kerjasama
ekonomi EAGA?
Pembangunan sumber alam
 Berasaskan

sumber pertanian ,
perladangan dan pembalakan .
 Mengapa ?
 Kawasan ini belum mene...
Pembangunan infrastruktur dan
sumber tenaga
 Mengapa

?
 Banyak kawasan dalam EAGA yang
masih belum dibangunkan
infrastr...
Pembangunan pelancongan
ekologi
 Mengapa

?
 Kawasan ini kaya dengan sumber
alam semulajadi yang menarik
seperti pantai ...
latihan
Microsoft Word
Document
Apakah yang dapat anda
perhatikan dalam rajah di bawah ?
Apakah APEC ?
Negara manakah anggota
APEC ?
Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
 Terdiri

18 negara anggota
 1)6 Asean
 2)3 negara Nafta – Amerika Syarikat
, Kanada dan...
Apakah halanganhalangan yang dihadapi
oleh negara-negara
anggota Apec dalam
menjalinkan kerjasama
serantau
Bandingkan negara
seperti Indonesia dan
Papua New Guine dengan
Amerika Syarikat
Apakah masalah yang
menghalang kerjasama
e...
Jurang ekonomi
 Terdapat

negara terlalu kaya seperti
Amerika Syarikat dan Jepun .
Terdapat negara terlalu miskin seperti...
Bagaimana jurang
ekonomi menghalang
kerjasama ekonomi ?
Jurang ekonomi
 Negara-negara

lebih maju
mengambil peluang memonopoli
ekonomi dan mengambil kesempatan
mengaut keuntunga...
Kaji negara seperti
Indonesia dan Myanmar?
Apakah masalah yang
menghalang kerjasama
ekonomi mereka dalam
Apec ?
Masalah kestabilan
politik
Bagaimana ?
Kestabilan politik
Negara-negara seperti Indonesia dan
Thailand menghadapi masalah pergolakan
politik dalaman .
 Contohny...
Adakah kegawatan
ekonomi menghalang
kerjasama ekonomi
Apec ?
Kegawatan ekonomi
 Kegawatan

ekonomi pada tahun

1997 .
 Negara-negara seperti Korea Selatan
, Indonesia dan Thailand
m...
Kegawatan ekonomi
 Program

pembangunan ekonomi
serantau terbantut .
 Negara maju seperti Amerika
Syarikat mengambil pel...
Perbezaan teknologi
Bagaimana mempengaruhi
kerjasama ekonomi
anggota Apec ?
Tahap teknologi
 Negara-negara

membangun dan
mundur masih mempunyai teknologi
yang rendah .
 Ini menyebabkan mereka ter...
Apakah usaha kerajaan
untuk mengatasi masalah
diatas
Kerajsama antara negara
anggota pada peringkat
serantau penting untuk
menangani isu-isu alam
sekiar
Isu-isu alam sekitar
diatasi melalui
persidangan-persidangan
antarabangsa
Persidangan-persidangan
antarabangsa
 Persidangan

Montreal
 Persidangan Toronto
 Persidangan Rio De Janerio
Selain persidangan
Deklarasi-deklarasi juga
diadakan
Apakah perbezaan
deklarasi dengan
persidangan ?
Deklarasi ialah perjumpaan tanpa
menghasilkan perjanjian .Perjumpaan
ini h...
Contoh-contoh deklarasi
 Deklarasi

Stockholm (1972)

 Deklarasi

Kuala Lumpur

 Deklarasi

Langkawi
Deklarasi dan persidangan
 Antara

usaha yang telah dilakukan
oleh pihak antarabangsa adalah
melalui Deklarasi Langkawi (...
Deklarasi Langkawi
 Pada

bulan Oktober 1989, Deklarasi
Langkawi telah berjaya dikeluarkan.
Ia adalah bersempena Mesyuara...
Persidangan Rio
Berlangsung di Rio de Janeiro Brazil 1992
 Dijalankan oleh Pertubuhan Bangsabangsa bersatu (Uniced).
 Di...
Protokol Montreal
 Perjanjian

antarabangsa
ditandatangani 1987 .
 Perjanjian ini untuk mengawal
bahan-bahan yang boleh ...
Protokol Kyoto
 Protokol

ini telah dibentangkan di
Kyoto Jepun
 Protokol ini merupakan persetujuan
dalam Persidangan Ra...
Agenda 21


Agenda 21 merupakan perjanjian atau panduan
yang dibentuk oleh Persidangan Alam Sekitar dan
Pembangunan Pertu...
Agenda 21







Latar belakang Agenda 21:
* Agenda 21 menekankan alam sekitar dan
pembangunan yang seimbang dan mamp...
Konvensyen Kepelbagaian Biologi


Konvensyen Kepelbagaian Biologi (CBD)
Penglibatan Jabatan adalah berkaitan dengan
pelak...
Konvensyen




Konvensyen tanah lembap yang ditandatangani di
Ramsar, Iran, pada 1971, merupakan perjanjian
antara keraj...


Malaysia menyertai Konvensyen Ramsar
pada 1994 dengan menyenaraikan Tasek
Bera sebagai tapak Ramsar pertama
negara. Cir...
TASIK Bera dengan keluasan lebih 7,000
hektar menjanjikan ketenangan dan
keunikan kerana ia dikelilingi oleh pokokpokok ra...
Kerjasama alam
sekitar
Adakah negara-negara
Asean mengadakan
persidangan atau
deklarasi ?
Tidak
Isu –isu alam sekitar disentuh
sebagai satu agenda dalam
mesyuarat menteri-menteri
luar Asean
Kerjasama Asean
menangani kebakaran
hutan Indonesia
 Persidangan

Antarabangsa Mengenai
Bahaya Kebakaran Hutan dan Tanah
2002 pada Jun lalu mencapai kata
sepakat mengadakan ...
 negara-negara

anggota bekerjasama
mencegah jerebu melalui kawalan
kebakaran, mewujudkan sistem
amaran awal, bertukar-tu...
 Perjanjian

itu adalah sebahagian
daripada Pelan Tindakan Jerebu
Serantau yang diterima pakai oleh
Asean selepas masalah...


Kapal Showa Maru yang menumpahkan
7700 tan minyak di kepulauan Riau dalam
tahun 1975, menjejaskan beratus-ratus
hektar ...
 Selat

Melaka pula adalah laluan
perkapalan yang antaranya paling
tersibuk di dunia . Dalam tahun 1995
terdapat lebih ku...


Kejadian yang berlaku pada 6 Januari
1967, telah memaksa negara-negara yang
berpantai untuk mengambil satu tindakan
yan...
Kerjasama Asean
menangani isu
pencemaran selat Melaka


Singapura turut mewujudkan beberapa badan
tertentu untuk mengatasi masalah ini . Kesemua
badan-badan yang ditubuhkan in...
 Operasi

peringkat wilayah berjalan
apabila tumpahan minyak yang
berlaku adalah yang terbesar,
melibatkan kawasan yang l...






Rancangan Kontigen Lombok Makasar
Standard Operating Prosedure for
Straits of Malacca and the Straits
of Singapo...
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu

2,981 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asean disediakan oleh mohd salleh sairan smk methodist sibu

 1. 1. AssociAtion of south EAst AsiAn nAtions By: Mohd Salleh SMK Methodist
 2. 2. Mengapa Asean ditubuhkan ?
 3. 3. LAtAr BELAkAng PEndiriAn AsEAn  Faktor Internal Persamaan nasib bangsa yang mengalami penjajahan oleh kolonial barat menyebabkan negara-negara bertekad untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan dan lain-lain.
 4. 4. Faktor eksternal Adanya perperangan di Vietnam (Indo-Cina) dan adanya sikap China yang ingin menguasai Asia Tenggara.
 5. 5. Faktor geografi Kedudukan georgrafi negara-negara ASEAN yang terletak di Asia Tenggara.
 6. 6. sEjArAh BErdirinyA AsEAn      ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Ogos 1967 oleh lima negara iaitu Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia melalui Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh: Adam Malik (Indonesia) Tun Abdul Razak (Malaysia) Rajaratnam (Singapura) Narciso R Ramos (Filipina) Thanat Khoman (Thailand)
 7. 7. Apakah negara-negara yang menganggotai Asean ?
 8. 8. Apakah negara-negara Asean
 9. 9. AnggotA-AnggotA AsEAn Thailand (8 ogos 1967) 2. Indonesia (8 ogos 1967) 3. Singapura (8 ogos 1967) 4. Malaysia (8 ogos 1967) 5. Filipina (8 ogos 1967) 6. Brunei Darussalam (8 Januari 1984) 7. Vietnam (28 Julai 1995) 8. Laos (23 Julai 1997) 9. Myanmmar (23 Julai 1997) 10. Kamboja (30 April 1999) 1.
 10. 10. LAmBAng AsEAn       Lambang ASEAN memiliki makna sebagai berikut: Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan Merah bermaksud semangat dan dinamisme putih menunjukkan ketulenan kuning melambangkan kemakmuran. Sepuluh tangkai padi melambangkan impian Bapak Penemuan ASEAN yang kesepuluh negara di Asia Tenggara bersatu dan bersahabat. Bulatan pula melambangkan kesatuan ASEAN.
 11. 11. AsAs AsEAn ASEAN sebagai organisasi mengamalkan asas keanggotaan terbuka. Dimana ASEAN memberikan kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Neguini sebagai pemerhati (berstatus Observer)
 12. 12. PrinsiP utAmA AsEAn 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pembentukan ASEAN didasarkan pada prinsip-prinsip utama adalah: Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integrasi wilayah nasional & identiti nasional setiap negara. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversi dan internvensi dari luar. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Penyelesaian perbezaan atau pertengkaran dan persengkataan secara damai. Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) ketenteraan Menjalankan kerja sama secara efektif antara anggota
 13. 13. tujuAn AsEAn 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organisasi ASEAN yang memiliki 10 anggota ini memiliki tujuan sebagai berikut: Mempercepat petumbuhan ekonomil, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN. Meningkatkan kestabilan regional dengan jalan menghormati keadilan dan undang-undang. Menigkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan pentadbiran. Saling memberikan bantuan dalam bentuk latihan dan kemahiran. Meningkatkan penggunaan teknologi pertanian, industri, perdagangan, dan meningkatkan taraf hidup. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi antarabangsa dan regional
 14. 14. struktur AsEn Sebelum KTT Bali 1976 1 . A EA M te ring S N inis M e ting (Sid a ng Ta huna n e Pa ra M nte ri) e 2 . Sta nd ing Co m m itte e 3 . Ko m ite -ko m ite te ta p d a n Ko m ite -ko m ite Khus us 4. Se kre ta ria t N s io na l a A EA p a d a s e tia p I S N bu Ko ta a ng g o ta N g a ra e A EA . S N Sesudah KTT Bali 1976 1 . Sum m it M e ting (Pe rte m ua n e ke tua ne g a ra ) y a ng m e rup a ka n ke kua s a a n te rting g i A SEA . N 2 . A EA M te ria l M e ting S N inis e (Sid a ng Ta huna n Pa ra M nte ri Lua r N g e ri) e e 3 . Sid a ng p a ra m e nte ri la inny a (no n-e ko no m i) 4. Sta nd ing Co m m itte e 5 . Ko m ite -ko m ite
 15. 15. PELAksAnAAn ktt AsEAn Konferensi tingkat tinggi (KTT) adalah konferensi puncak antar pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak KTT ke-7 (2001). ASEAN telah berlangsung 11 kali (KTT resmi) dan 4 kali (KTT tidak resmi). Dalam KTT, disetujui bahwa sektretriat ASEAN di Jakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Surin Pitsunawan) atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri. Sekjen ASEAN mempunya masa jabatan selama 2 tahun dan dibantu oleh staf regional dan staf loka.
 16. 16. Kerjasama ekonomi Asean
 17. 17. Kerjasama antara negara asean Saling memperolehi keuntungan dalam konteks meningkatkan perdagangan antara negara Asean .  Perjanjian Keutamaan Perdagangan (PTA) dengan memberi tarif khas atau bebas cukai kepada sesetengah barangan dari sesama negara anggota .Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. 
 18. 18. Huraikan faedah diperolehi Malaysia dari aspek peningkatan perdagangan  Kata kunci  PTA  Cukai khas  Menembusi pasaran  KDNK  Tukaran matawang
 19. 19. Saling memperolehi keuntungan dari segi perluasan saiz pasaran  Pertambahan penduduk dan peningkatan kuasa beli yang menyebabkan barangan dan perkhidmatan boleh dijual ke serata negara asean.
 20. 20. Saling memperolehi keuntungan dari segi perkongsian teknologi , R&D dan inovasi baru  Dalam pelbagai bidang seperti perindustrian , tenaga , pertanian , perikanan , perhutanan dan pengangkutan , telekomunikasi.
 21. 21. Huraikan faedah diperolehi Malaysia dari aspek pemindahan teknologi  Kata kunci  Syarikat asing  Pelaburan  Penyelidikan , teknologi dan inovasi
 22. 22. contoh jawapan  Perkongsian teknologi dalam kalangan anggota ngr ASEAN dalam pelbagai bidang ekon untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangkan kos pengeluaran  Kerjasama yang erat tersebut dapat membantu ngr yang membangun meningkatkan kemahiran dan teknologi dalam pelbagai bidang ekon.
 23. 23. Saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal /kewangan  Pelbagai konsep atau kaedah seperti pelaburan silang , pelaburan bersama , koperasi kewangan Asean di bawah Jawatankuasa Kewangan dan bank (COFAB)
 24. 24. Huraikan faedah yang diperolehi Malaysia dari aspek modal  Kata kunci  Syarikat tempatan  Kurang modal  Syarikat asing  contoh
 25. 25. Saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan kepakaran  Kekurangan buruh dan kepakaran dalam sesebuah negara boleh ditampung oleh negara lain.  Sesetengah negara asean mengalami masalah lebihan buruh boleh mengurangkan masalah lebihan tenaga buruh.
 26. 26. Faedah diperolehi negara dari sudut tenaga buruh dan peluang pekerjaan.  Kata kunci  Buruh import  Sektor berkembang  Peluang pekerjaan  Tenaga pakar  Syarikat asing  contoh 
 27. 27. Contoh jawapan  Kekurangan tenaga buruh di Malaysia menyebabkan Malaysia terpaksa mengimport tenaga buruh dari negara lain seperti Indonesia, Filipina  Ini membolehkan sektor-sektor ekonomi berkembang dengan pesat.  Ekonomi berkembang dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan.
 28. 28. Saling keuntungan dalam konteks penjagaan alam sekitar dan keselamatan serantau seperti ancaman lanun serta menangani masalah alam sekitar
 29. 29. Kerjasama ekonomi Asean Perlaksanaan
 30. 30. Penubuhan jawatankuasa
 31. 31. Jawatankuasa perdagangan dan pelancongan (COTT) lokasi pejabat pengurusan di Singapura.
 32. 32. Apakah yang dilakukan oleh COTT untuk menggalakkan perdagangan antara anggota Asean?  COTT mewujudkan Perjanjian Keutamaan Perdagangan PTA  Barangan yang diperdagangkan diberi kelonggaran kemasukan dengan tarif khas atau bebas tanpa sekatan .Setiap tarif adalah seragam bagi semua negara Asean .
 33. 33. Jawatankuasa Makanan, Pertanian dan Perhutanan COFAF  Jawatankuasa ini pejabat pengurusannya di Indonesia .
 34. 34. Apakah yang dilakukan oleh COFAF  Mewujudkan simpanan makanan untuk kecemasan .  Dinamakan Simpanan Makanan Keselamatan Asean .  Asean telah menyimpan stok sebanyak 60 000 tan beras .  COFAF juga mewujudkan Kesepakatan Jakarta untuk mengawal kepupusan hutan Asean .
 35. 35. Kerjasama dalam perikanan bekerjasama dalam penangkapan ikan laut dalam iaitu dalam batas sempadan 200 batu zon ekonomi eklusif  COFAF juga membentuk Lembaga Penyelaras Penyelidikan Pertanian Asean .
 36. 36. Jawatankuasa Pengangkutan dan Telekomunikasi (COTAC) Ibu pejabat pengurusan di Malaysia  COTAC menubuhkan 4 jawatankuasa kecil untuk pengangkutan darat , laut , udara dan perhubungan .  Kerjasama yang dijalankan ialah pemasangan kebal laut , penggunaan satelit Palapa dan measat .
 37. 37. Jawatankuasa kewangan dan Urusan Bank (COFAB)  Pejabat pengurusan di Thailand  Empat bentuk kerjasama  Koperasi kewangan Asean modal AS$10 juta  Peraturan penukaran wang Asean  Majlis bank Asean  Bank data tentang dana projek Asean
 38. 38. Jawatankuasa perindustrian , Galian dan Tenaga (COIME)  Pejabat pengurusan di Filipina  3 bentuk kerjasama  Projek Perindustrian Asean (AIP)dilaksana oleh kerajaan  Projek Perindustrian Pelengkap (AIJV) dilaksana oleh pihak swasta  Projek Usahasama perindustrian oleh pihak swasta negara Asean dengan pihak swasta bukan negara Asean
 39. 39. Dalam perindustrian Asean memerlukan modal dan teknologi Pelabur-pelabur dari Jepun , Korea dan Taiwan digalakkan melabur  Kerjasama perindustrian penting supaya tiada pertindihan , pembaziran dan persaingan .  Terbentuknya segitiga pertumbuhan Asean .
 40. 40. Afta , Apakah Afta ? Mengapa Afta diwujudkan ?
 41. 41. Afta  Kawasan perdagangan Bebas Asean  Satu bentuk usahasama dikalangan negara anggota.  Usahasama dari segi penghapusan atau pengurangan tarif bagi sesetengah barangan yang diperdagangkan antara anggota .
 42. 42. Apakah tujuan AFTA diwujudkan ?  Perkukuhkan kedudukan Asean dalam pasaran serantau dan global.  Meningkatkan aliran perdagangan intra-Asean .  Meningkatkan hubungan antara pengeluar-pengguna, hubungan pengilang dan rangkaian pemasaran .
 43. 43. Kesan AFTA  Harga barangan menjadi lebih murah  Meningkatkan kuasa beli pengguna  Pasaran barangan menjadi lebih luas  Contoh :  Sesetengah barangan eletrik potongan 40 %  Pasaran Asean mempunyai jumlah penduduk 530 juta .
 44. 44. Apakah Barangan yang dikecualikan tarif atau pengurangan tarif ?
 45. 45. Barangan pertanian  Telah diproses
 46. 46. Barangan sensitif Produk pertanian belum diproses .  Negara anggota diberi masa lebih panjang untuk mengurangkan tarif seperti beras . 
 47. 47. Barangan dikecualikan tarif selama-lamanya. Barangan berkaitan keselamatan negara.  Kehidupan dan kesihatan manusia.  Barangan bernilai seni , sejarah dan arkeologi. 
 48. 48. Apakah negara-negara yang mulamula melaksanakan afta
 49. 49. Apakah faedah Afta kepada Malaysia
 50. 50. Peningkatan aliran perdagangan Bagaimana berlaku ?  Pengurangan tarif menyebabkan harga barangan lebih murah .  Apakah kebaikannya ?  Ini mengurangkan penggantungan negara kepada perdagangan dengan negara maju yang selalunya tidak adil .  Negara juga dapat mengurangkan defisit import barangan dengan negara maju .  Negara juga mendapat bekalan berterusan. 
 51. 51. Perluasan pasaran barangan negara Bagaimana ?  Harga barangan lebih murah menyebabkan kuasa beli penduduk meningkat .  Saiz pasaran Asean besar iaitu jumlah penduduk 530 juta .  Kerenah birokrasi diminimumkan  Hubungan rangkaian pemasaran , pengilang dan pengguna sesama negara lebih kukuh . 
 52. 52. Mengurangkan tekanan globalisasi  Globalisasi produk-produk negara maju dari Jepun dan Amerika Syarikat berada di pasaran .  Afta membolehkan produk negara Asean dapat bersaing dengan produk negara lain .  Ini mengurangkan penggantungan produk dari negara maju .
 53. 53. Menggalakkan pelaburan asing  Pelaburan asing dari negara-negara anggota Asean ke Malaysia meningkat .  Ini meningkatkan sektor ekonomi seperti perindustrian , pembinaan dan perkhidmatan .  Contohnya afta menggalakkan pelaburan syarikat singapura di Johor .
 54. 54. Kualiti barangan
 55. 55. Kualiti produk  Bagaimana ?  Harga barangan lebih murah menyebabkan persaingan antara pengeluar meningkat .  Negara mendapat faedah dari segi perkembangan R & D , penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat swasta atau kerajaan .
 56. 56. Faedah pengkhususan pengeluaran dan saling melengkapi .  Bagaimana berlaku ?  Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama .  Syarikat Asean menjalin kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran , perkongsian teknologi dan kepakaran .
 57. 57. Meningkatkan peluang pekerjaan  Afta menggalakkan pelaburan asing  Sektor ekonomi terutama perindustrian semakin berkembang .  Ini menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak .
 58. 58. Apakah masalah dihadapi Malaysia akibat perlaksanaan AFTA
 59. 59. Ancaman persaingan  Pengusaha-pengusaha tempatan masih mengharapkan penggantungan kepada dasar perlindungan kerajaan .  Syarikat-syarikat Bumiputera khususnya IKS menghadapi risiko kerugian .
 60. 60. Ancaman lambakan barangan import Manakah lebih murah barangan Malaysia atau Indonesia ?  Mengapa ?  Barangan tempatan lebih mahal berbanding barangan Indonsia , Thailand dan Vietnam .  Ini disebabkan kos pengeluaran yang lebih tinggi kerana kos buruh dan bahan mentah di malaysia lebih mahal . 
 61. 61. Adakah kuasa beli penduduk di negara di bawah tinggi ?
 62. 62. Kesukaran melariskan barangan  Kuasa beli penduduk di negara Indonesia , Vietnam dan Filipina rendah .  Pendapatan perkapita penduduk rendah .  Ini menyukarkan barangan Malaysia untuk laris di negara-negara berkenaan .
 63. 63. Buat satu nota ringkas tentang AFTA
 64. 64. Segitiga pertumbuhan Asean Apakah segitiga pertumbuhan Asean
 65. 65. Segitiga pertumbuhan Asean  Kerjasama ekonomi  Pada kawasan lebih kecil dalam wilayah Asean  Melibatkan 3 atau 4 buah negara berjiran .  Kawasan dipilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  Kawasan dimajukan bersama dan keuntungan dikongsi bersama.
 66. 66. Segitiga pertumbuhan Asean  Kawasan dipilih dimajukan oleh pihak swasta  Kerajaan hanya sebagai fisilitator  Bagaimana cara pelaburan pihak swasta di kawasan pertumbuhan?  Konsep pelaburan bersama dan konsep pelaburan silang digunakan .
 67. 67. Apakah konsep pelaburan bersama dan pelaburan silang ?
 68. 68. Pelaburan bersama  Modal pelaburan dikongsi bersama oleh pihak swasta ketiga-tiga negara terlibat .
 69. 69. Pelaburan silang  Menggalakkan pihak swasta dari sesebuah negara melabur di kawasan negara lain dalam segitiga pertumbuhan Asean .
 70. 70. Apakah kawasan segitiga pertumbuhan Asean ?
 71. 71. IMT - GT Apakah IMT-GT
 72. 72. IMT-GT
 73. 73. IMT-GT  Melibatkan Indonesia , Malaysia dan Thailand .  Penduduk kawasan manakah terlibat dalam IMT-GT ?  Thailand- wilayah selatan  Indonesia- Sumatera Utara  Malaysia- Utara (Kedah , Perlis , Pulau Pinang , Perak , Selangor dan Kelantan .)
 74. 74. Berapakah jumlah penduduk di kawasan IMT-GT ?  25  41  28  18 juta hingga 26 Juta % Sumatera Utara % Selatan Thailand % Utara Semenanjung Malaysia
 75. 75. Apakah kegiatan ekonomi di bawah IMT-GT?  Ekonomi Primer  Pertanian sara diri dan perladangan  Perikanan pinggir pantai  Pembalakan  Perlombongan bijih timah dan petroleum  Mengapakah ekonomi primer menjadi keutamaan IMT-GT ?
 76. 76. Ekonomi sekunder Apakah tumpuan ekonomi sekunder dalam IMT-GT Melibatkan industri memproses
 77. 77. Ekonomi tertier  Apakah ekonomi tertier yang menjadi tumpuan IMT-GT ?  Sektor pelancongan  Mengapa sektor pelancongan menjadi keutamaan ?  Kawasan-kawasan pelancongan seperti Langkawi , Phuket , Danau Toba .
 78. 78. Apakah sektor-sektor lain yang boleh berkembang ?  Sektor yang berkaitan dengan pelancongan .  Sektor perkhidmatan pengangkutan .  Perkhidmatan feri dan udara yang menghubungkan Medan , Pulau Langkawi dan Phuket .  Kawasan ini menjadi pintu masuk Asean .
 79. 79. Apakah kawasan lain pertumbuhan Segitiga Asean ? IMS- GT
 80. 80. Apakah IMS-GT
 81. 81. Kawasan IMS-GT
 82. 82. IMS-Gt  Melibatkan Indonesia , Malaysia dan Singapura .  Manakah kawasan IMS-GT ?  Permulaan dikenali SIJORI  Apakah SIJORI ?  Singapura , Johor dan Riau
 83. 83. IMS-GT diperluaskan Johor – meliputi Batu Pahat , Muar , Mersing , Gelang Patah dan Melaka Indonesia – Bangkahulu , Jambi dan Sumatera Barat .
 84. 84. Apakah kelebihan yang ada pada IMS-Gt berbanding segitiga yang lain ?  Kelebihan dari segi modal , teknologi dan kepakaran .  Mengapa ?  Kejayaan IMS-GT bergantung kepada Singapura .  Mengapa ?
 85. 85. Kepentingan Singapura dalam IMSGT Usahawan Singapura mempunyai modal , kepakaran dan teknologi untuk dipindahkan ke negara lain . Terdapat kemudahan perkapalan dan pelabuhan enterport yang maju .
 86. 86. EAGA-BIMP Apakah EAGA-BIMP
 87. 87.  E-East  A-Asean  G-Growth  A-Area  B-Brunei  I-Indonesia  M-Malaysia  P-Philipins
 88. 88. Apakah bidang Kerjasama ekonomi EAGA?
 89. 89. Pembangunan sumber alam  Berasaskan sumber pertanian , perladangan dan pembalakan .  Mengapa ?  Kawasan ini belum menerokai sumber alam sepenuhnya seperti Kalimantan .
 90. 90. Pembangunan infrastruktur dan sumber tenaga  Mengapa ?  Banyak kawasan dalam EAGA yang masih belum dibangunkan infrastruktur seperti selatan Filipina iaitu Lembah Mindano .
 91. 91. Pembangunan pelancongan ekologi  Mengapa ?  Kawasan ini kaya dengan sumber alam semulajadi yang menarik seperti pantai , pulau , gua dan hutan .  Contohnya
 92. 92. latihan Microsoft Word Document
 93. 93. Apakah yang dapat anda perhatikan dalam rajah di bawah ?
 94. 94. Apakah APEC ? Negara manakah anggota APEC ?
 95. 95. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik  Terdiri 18 negara anggota  1)6 Asean  2)3 negara Nafta – Amerika Syarikat , Kanada dan mexico  3)2 ANZAC – Australia , New Zealand  4)negara Industri baru – Taiwan , Hong Kong dan Korea Selatan  5)China , Jepun , Papua New Guinea dan Chile .
 96. 96. Apakah halanganhalangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota Apec dalam menjalinkan kerjasama serantau
 97. 97. Bandingkan negara seperti Indonesia dan Papua New Guine dengan Amerika Syarikat Apakah masalah yang menghalang kerjasama ekonomi ?
 98. 98. Jurang ekonomi  Terdapat negara terlalu kaya seperti Amerika Syarikat dan Jepun . Terdapat negara terlalu miskin seperti Indonesia , Pakistan Papua New Guine .
 99. 99. Bagaimana jurang ekonomi menghalang kerjasama ekonomi ?
 100. 100. Jurang ekonomi  Negara-negara lebih maju mengambil peluang memonopoli ekonomi dan mengambil kesempatan mengaut keuntungan melalui teknologi lebih tinggi .
 101. 101. Kaji negara seperti Indonesia dan Myanmar? Apakah masalah yang menghalang kerjasama ekonomi mereka dalam Apec ?
 102. 102. Masalah kestabilan politik Bagaimana ?
 103. 103. Kestabilan politik Negara-negara seperti Indonesia dan Thailand menghadapi masalah pergolakan politik dalaman .  Contohnya Indonesia menghadapi krisis wilayah Timur timor dan Aceh , Thailand Selatan .  Ini mewujudkan iklim pelaburan yang tidak baik .  Negara terbabit bergelut menyelesaikan masalah politik mereka dan mengurangkan peranan dalam kerjasama ekonomi Apec . 
 104. 104. Adakah kegawatan ekonomi menghalang kerjasama ekonomi Apec ?
 105. 105. Kegawatan ekonomi  Kegawatan ekonomi pada tahun 1997 .  Negara-negara seperti Korea Selatan , Indonesia dan Thailand menghadapi krisis kejatuhan nilai matawang .  Sistem ekonomi negara lumpuh dan negara muflis .
 106. 106. Kegawatan ekonomi  Program pembangunan ekonomi serantau terbantut .  Negara maju seperti Amerika Syarikat mengambil peluang menindas negara tersebut melalui IMF .  Amerika mengenakan tekanan dan pelbagai syarat kepada negara terbabit .
 107. 107. Perbezaan teknologi Bagaimana mempengaruhi kerjasama ekonomi anggota Apec ?
 108. 108. Tahap teknologi  Negara-negara membangun dan mundur masih mempunyai teknologi yang rendah .  Ini menyebabkan mereka terpaksa akur dan tunduk kepada negaranegara maju seperti Jepun , Kanada dan Amerika Syarikat yang mempunyai teknologi tinggi .
 109. 109. Apakah usaha kerajaan untuk mengatasi masalah diatas
 110. 110. Kerajsama antara negara anggota pada peringkat serantau penting untuk menangani isu-isu alam sekiar
 111. 111. Isu-isu alam sekitar diatasi melalui persidangan-persidangan antarabangsa
 112. 112. Persidangan-persidangan antarabangsa  Persidangan Montreal  Persidangan Toronto  Persidangan Rio De Janerio
 113. 113. Selain persidangan Deklarasi-deklarasi juga diadakan
 114. 114. Apakah perbezaan deklarasi dengan persidangan ? Deklarasi ialah perjumpaan tanpa menghasilkan perjanjian .Perjumpaan ini hanya menggariskan dasar-dasar yang dibentuk melalui kata sepakat .
 115. 115. Contoh-contoh deklarasi  Deklarasi Stockholm (1972)  Deklarasi Kuala Lumpur  Deklarasi Langkawi
 116. 116. Deklarasi dan persidangan  Antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak antarabangsa adalah melalui Deklarasi Langkawi (1989), Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992), dan Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu 2009 di Copenhagen.
 117. 117. Deklarasi Langkawi  Pada bulan Oktober 1989, Deklarasi Langkawi telah berjaya dikeluarkan. Ia adalah bersempena Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Negara Komanwel. Hasil deklarasi itu ialah mengakui bahawa pencemaran dan pemusnahan alam sekitar telah bermula sejak zaman penjajah lagi.
 118. 118. Persidangan Rio Berlangsung di Rio de Janeiro Brazil 1992  Dijalankan oleh Pertubuhan Bangsabangsa bersatu (Uniced).  Dikenali sebagai Kemuncak Bumi  Persidangan ini telah menghasilkan deklarasi dinamakan local Agenda 21 .  5 dokumen dihasilkan  1.pengisytiharan Rio tentang Alam sekitar  2.local agenda 21  3.Persetujuan Kepelbagaian biologi  4.rangkakerja persetujuan tentang perubahan iklim  5.prinsip-prinsip hutan 
 119. 119. Protokol Montreal  Perjanjian antarabangsa ditandatangani 1987 .  Perjanjian ini untuk mengawal bahan-bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon .  Perjanjian ini ditandatangani 36 negara termasuk AS.
 120. 120. Protokol Kyoto  Protokol ini telah dibentangkan di Kyoto Jepun  Protokol ini merupakan persetujuan dalam Persidangan Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim dan pemanasan global .  Negara-negara bersetuju untuk memberi komitmen dalam mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida.
 121. 121. Agenda 21  Agenda 21 merupakan perjanjian atau panduan yang dibentuk oleh Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED) sewaktu sesi persidangannya di Rio de Janeiro (Sidang Kemuncak Bumi) pada 1992. Agenda ini menggariskan beberapa perkara yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB (yang menerima pakai Agenda ini) seterusnya mengadakan laporan khusus (tahunan) tentang perjalanannya di peringkat negara, dan kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan Mapan (CSD). Laporan tersebut antaranya mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat Agenda 21, halangan dan cabaran yang dihadapi, serta isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang berkaitan. ( http://ms.wikipedia.org/wiki/Agenda_21)
 122. 122. Agenda 21      Latar belakang Agenda 21: * Agenda 21 menekankan alam sekitar dan pembangunan yang seimbang dan mampan; * Merupakan program tindakan pembangunan mampan global dan angka “ 21 “ menandakan abad ke-21; * Ditandatangani oleh lebih 178 wakil kerajaan termasuk Malaysia; dan * Agenda 21 mengandungi 40 bab yang kesemuanya berhubung dengan pembangunan mampan; dan bab 28 Agenda 21 bertajuk ” Usaha Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Menyokong Agenda 21 ”
 123. 123. Konvensyen Kepelbagaian Biologi  Konvensyen Kepelbagaian Biologi (CBD) Penglibatan Jabatan adalah berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dicapai berkaitan dengan program kawasan perlindungan di bawah konvensyen ini. Ini melibatkan beberapa isu seperti mewujudkan dan memperkukuhkan sistem kawasan perlindungan di peringkat kebangsaan dan serantau, mewujudkan kawasan perlindungan merentas sempadan dengan negara jiran, meningkatkan kerjasama serantau di dalam pengurusan kawasan perlindungan, mengawal ancaman ke atas kawasan perlindungan seperti spesies asing, dan menggalakkan perkongsian faedah dengan pelbagai pihak hasil dari pengurusan kawasan perlindungan.
 124. 124. Konvensyen   Konvensyen tanah lembap yang ditandatangani di Ramsar, Iran, pada 1971, merupakan perjanjian antara kerajaan (intergovernmental treaty) yang menyediakaan rangka kerja bagi tindakan peringkat kebangsaan dan kerjasama antarabangsa bagi konservasi dan penggunaan lestari tanah lembap serta sumber-sumbernya. Setakat ini Konvensyen Ramsar dianggotai oleh 154 Negara Parti dengan 1641 kawasan tanah lembap seluas 146 juta hektar yang dikenalpasti untuk disenaraikan sebagai tanah lembap Ramsar yang mempunyai kepentingan antarabangsa.
 125. 125.  Malaysia menyertai Konvensyen Ramsar pada 1994 dengan menyenaraikan Tasek Bera sebagai tapak Ramsar pertama negara. Ciri-ciri semula jadi tasik air tawar ini memenuhi kriteria pemilihan yang ditetapkan oleh Konvensyen Ramsar seperti keunggulan tasik, sungai, diversity flora dan fauna serta fungsinya sebagai tempat pembiakan burung-burung air. Selepas Tasik Bera, beberapa kawasan tanah lembap yang lain turut diisytiharkan sebagai tapak Ramsar seperti berikut
 126. 126. TASIK Bera dengan keluasan lebih 7,000 hektar menjanjikan ketenangan dan keunikan kerana ia dikelilingi oleh pokokpokok rasau yang membentuk seakan-akan pulau-pulau kecil
 127. 127. Kerjasama alam sekitar
 128. 128. Adakah negara-negara Asean mengadakan persidangan atau deklarasi ?
 129. 129. Tidak Isu –isu alam sekitar disentuh sebagai satu agenda dalam mesyuarat menteri-menteri luar Asean
 130. 130. Kerjasama Asean menangani kebakaran hutan Indonesia
 131. 131.  Persidangan Antarabangsa Mengenai Bahaya Kebakaran Hutan dan Tanah 2002 pada Jun lalu mencapai kata sepakat mengadakan kerjasama melalui perjanjian bagi menangani masalah pembakaran hutan dan tanah yang pernah menyebabkan jerebu paling teruk di rantau Asean
 132. 132.  negara-negara anggota bekerjasama mencegah jerebu melalui kawalan kebakaran, mewujudkan sistem amaran awal, bertukar-tukar maklumat dan teknologi serta menyediakan bantuan bersama.
 133. 133.  Perjanjian itu adalah sebahagian daripada Pelan Tindakan Jerebu Serantau yang diterima pakai oleh Asean selepas masalah jerebu yang teruk pada 1997 dan 1998 sehingga menyebabkan kerugian ekonomi sekitar RM34.2 bilion (AS$9 bilion) termasuk menjejaskan pengeluaran pertanian dan sektor pelancongan
 134. 134.  Kapal Showa Maru yang menumpahkan 7700 tan minyak di kepulauan Riau dalam tahun 1975, menjejaskan beratus-ratus hektar tanaman tropika di perairan Indonesia . Walaupun selepas empat tahun kejadian tersebut berlaku, kesan saki-baki minyak masih kelihatan dan telah memusnahkan ekosistem laut di Asia Tenggara yang terkenal sebagai akuakultur .
 135. 135.  Selat Melaka pula adalah laluan perkapalan yang antaranya paling tersibuk di dunia . Dalam tahun 1995 terdapat lebih kurang 30251 buah kapal yang telah melalui Selat Melaka yang mana hampir 30% adalah merupakan kapal-kapal tangki. (Sumber : Perangkaan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia )
 136. 136.  Kejadian yang berlaku pada 6 Januari 1967, telah memaksa negara-negara yang berpantai untuk mengambil satu tindakan yang positif terhadap kejadian tersebut . Di dalam tahun tersebut kapal tangki minyak Jepun yang dikenali sebagai Torry Canyon yang telah didaftarkan di Liberia telah terlibat dalam perlanggaran . Akibatnya berlaku pertumpahan minyak yang mana memerlukan kos yang tinggi untuk membersihkannya . Jumlah kos yang diperlukan pada ketika itu ialah 16 juta dollar
 137. 137. Kerjasama Asean menangani isu pencemaran selat Melaka
 138. 138.  Singapura turut mewujudkan beberapa badan tertentu untuk mengatasi masalah ini . Kesemua badan-badan yang ditubuhkan ini terletak di bawah satu pentadbiran pelabuhan Singapura atau dikenali sebagai Port of Singapore (PSA) . Syarikat-syarikat minyak juga prihatin dengan isu ini . Mereka telah bergabung untuk membentuk Tierred Area Response Capability (TARC) . Pertubuhan ini dibentuk pada tahun 1986 dan dianggotai oleh Syarikat Minyak ESSO, Caltex dan Mobile . Organisasi ini mempunyai pelbagai kelengkapan yang
 139. 139.  Operasi peringkat wilayah berjalan apabila tumpahan minyak yang berlaku adalah yang terbesar, melibatkan kawasan yang luas dan jumlah tumpahan yang banyak. Ia dilakukan apabila jumlah peralatan, tenaga dan sumber dari negara ini tidak mencukupi dan melibatkan bantuan daripada negara lain .
 140. 140.     Rancangan Kontigen Lombok Makasar Standard Operating Prosedure for Straits of Malacca and the Straits of Singapore Standard Operating Prosedure for Malaysia and Brunei Darussalam ASEAN - Oil Spill Response Action Plan (ASEAN - OSRAP)

×