Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inauguració nova escola de música de sitges al escaan cat ok1

El 10 d'octubre de 2012 a les 17:00 a la Sala d'Actes de l'Escaan School es presentarà la nova Escola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" dirigida per Pablo Cernik, pianista i acreditat professor del mètode "Rítmica-Dalcroze".

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Inauguració nova escola de música de sitges al escaan cat ok1

  1. 1. S’INAUGURA A SITGES UNA NOVA ESCOLA DEMÚSICAEl properdimecres 10 doctubre a les 17:00 a la Sala dActes de lEscaanSchool espresentarà la nova Escola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" dirigida per PabloCernik, pianista i acreditatprofessor del mètode "Rítmica-Dalcroze".La “Rítmica Dalcroze” és una metodologia que va néixer fa mésd’unsegle i encarasegueixsent innovadora en el camp de leducació musical. El seu creador, el compositorsuísÉmile Jaques-Dalcroze, va proposar un aprenentatge de la música lligat almoviment, lexpressió corporal i la improvisació musical. Comsucceeix enlaprenentatge de la parla, en aquestametodologia la música també saprènmitjançantla imitació, la improvisació i latenció, per arribar a la comprensió a través deldesafiament, del joc, de la dansa ...El director de la nova escola, Pau Cernik, porta més de vuitanysdedicat alensenyament de la música, va estudiar piano i i “Rítmica Dalcroze” al ConservatoriNacional de Música de Buenos Aires i posteriorment va perfeccionar-se a l’Institut“Jaques-Dalcroze” de Ginebra. El professorCernikresideix a Sitges des de fa tres anys icol•labora de manera habitual ambdiferentsescoles de Barcelona a més de formarprofessors en la seva carrera deducadorsmusicals al Conservatori Superior de Músicadel País Basc “Musikene”a Donostia.La nova escolaestarà ubicada a les instal•lacions de l’ESCAAN a Vallpineda i inicia elseucamíambhorari de tardes. A més del director sincorporenprofessors de cor,guitarra, violí, flauta travessera, guitarra elèctrica i bateria. La pràctica i lestudi delllenguatge musical, necessaris per a poder tocar un instrument, es realitzen en lesclassesgrupals de rítmica i de cor. En canvi les classesdinstrumentsónindividualitzadeso en parelles.Un delsavantatges del mètode “Dalcroze” és que sobserva unaràpidaevoluciódelsnens, aprenen música de manera més profunda,perquèlhanexperimentat i viscutamb el seu propi cos. El llenguatge musical, la teoria iel solfeigsaprenenamb el moviment del cos "La música s’had’aprendreescoltant iinterpretant, jo escolto, desprésjo canto, jofaig i emmocamb el ritme.Finalmentllegeixo el ritme perquèjal’heviscut "afirma el professorCernik.Tot i que sempreésmilloraprendre de nen,compassaambelsidiomescommésjoveéslestudiantmés flexible i mésràpidaprèn,maiestà de més estudiar, saber música i conèixerlart i lambientartístic, per
  2. 2. aquestmotiulEscola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" espera ampliar en breu lessevesclasseselsjoves i elsadults.Per obtenirmésinformació:VideoPressMediaLita Imazlita@videopressmedia.com@VideoPressMediaPabloCernik, pianista i professor de la "Rítmica Jaques-Dalcroze", és el director de lanova Escola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" que sinstal·larà al EscaanSchool.Formación académica del profesor Pablo Cernik:ProfesorNacionaldeMúsica,especialidadPiano.ConservatorioNacionaldeMúsica"CarlosL.Buchardo"BuenosAires,ArgentinaProfesorNacionalSuperiordeRítmicaJaques‐DalcrozeI.U.N.A.InstitutoUniversitarioNacionaldelArteBuenosAires,Argentina
  3. 3. LicenciadoenRítmicaJaques‐DalcrozePremiomejorexamen de improvisación(2004)Premiomejorcreacióncoreográfica(2005)Premiomejorclase de rítmicaalosniños(2005)Institut Jaques‐DalcrozeGenève Ginebra, Suiza. http://www.dalcroze.ch/DiplomaSuperiordeRítmicaJaques‐DalcrozeInstitut Jaques‐DalcrozeGenève (2008) Ginebra, SuizaEXPERIENCIAPROFESIONALProfesorMORELIA(México)desde2012:ProfesordeRítmica, Solfeo ydeImprovisación.CoordinadorPedagógicodelProgramadeCertificadoenRítmicaDalcroze.ConservatoriodeLasRosasdeMichoacán.SANSEBASTIAN,desde2008:ProfesordeRítmicaJaques‐Dalcroze(CarreradePedagogíaMusical). ConservatorioSuperiordeMúsicadelPaísVasco«Musikene»http://www.musikene.net/BARCELONA,desde2008:ProfesordeRítmica,SolfeoydeImprovisaciónCoordinadorPedagógicodelCertificadoenRítmicaDalcroze(adultos).CoordinadorDpto.deRítmicadelaescuelademúsica(niños).InstitutJoanLlongueres. http://www.joanllongueres.com/GINEBRA,2006‐2008:Profesor deRítmicaJaques‐DalcrozeInstitutJaques‐DalcrozeGenève.http://www.dalcroze.ch/BUENOSAIRES,2003‐2004:ProfesordeRítmicaJaques‐Dalcroze(CarreradeArteDramático). UniversidaddelSalvador.BUENOSAIRES,2001‐2003:ProfesorAdjunto,CátedradeApreciaciónMusical(LicenciaturaenComposiciónCoreográficamenciónenDanza).ProfesorAdjunto,CátedradeSensibilizaciónMusical(LicenciaturaenComposiciónCoreográficamenciónenExpresiónCorporal).I.U.N.A.,InstitutoUniversitarioNacionaldelasArtes.http://www.iuna.edu.ar/BUENOSAIRES,1991‐1998:ProfesorDeMúsicadeEducaciónPrimaria yPreescolarEscuelaspertenecientesalaSecretaría deEducacióndelaCiudaddeBuenosAires.Pianistaacompañante y Preparadordeópera.
  4. 4. GINEBRA,2007‐2008:PianistaacompañantededanzaclásicaConservatoirePopulairedeMusiqueGINEBRA. http://www.cpmdt.ch/2004-2007:PianistaacompañantededanzaclásicaBalletJunior(EcoledeDansedeGenève).http://www.limprimerie.ch/edg/NYON,2005‐2006:PianistaacompañantedeflautatraveseraConservatoriodeMusiquedeNyon.BUENOSAIRES,1995‐2004Pianistaacompañanteyrepetidordeóperaydeballet.InstitutoSuperiordeArtedelTeatroColón.http://www.teatrocolon.org.ar/es/

×