Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft excel 2007

1,957 views

Published on

 • Be the first to comment

Microsoft excel 2007

 1. 1. Excel
 2. 2. Excel ทำอะไรได้บ้ำง คำนวนตัวเลขปริมำณมำก ๆ สร้ำงกรำฟแสดงผลของตัวเลขสถิติ สร้ำงแผนภูมิ สร้ำงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ใช้เป็นระบบฐำนข้อมูลแบบย่อย ๆ ทำตำรำงกำหนดกำรทำงำนหรือแผนงำน
 3. 3. เริ่มต้นกำรใช้งำนโปรแกรม คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar เลือก All Programs  Microsoft Office เลือก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งำนได้ทันที
 4. 4. ส่วนประกอบของ Excel 2007Office Button Quick Access ToolbarTitle barRibbonFormular barName boxCell boxSheet TabStatus barHorizontal Scroll barVertical ScrollbarWorksheet Area
 5. 5. ส่วนประกอบของ Excel 2007 (ต่อ)ColumRow
 6. 6. กำรจัดเก็บข้อมูลใน EXCEL 2007องค์ประกอบหลักๆ ภำยในตัวโปรแกรม Excel ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ Workbook,Wordsheet และ Cell โดยในกำรเก็บข้อมูล และกำรคำนวณแต่ละครั้งเรำจำเป็นต้องอำศัย 3 ส่วนนี้ เพื่อทำงำนร่วมกันเสมอ
 7. 7. (Work book) สมุดงำน(Work Sheet) ชีทงานสมุดงาน (Workbook) คือ ไฟล์งำนหลักของ Excel ที่ประกอบด้วยชีทตั้งแต่ 3 ชีทขึ้นไปจนถึงหลำยๆ ชีทตำมที่เรำสร้ำงขึ้นชีทงาน (Worksheet) คือ หน้ำกระดำษแต่ละหน้ำที่อยู่ในสมุดงำนประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้ง(Column) 256 คอลัมน์และแนวนอน (Row) 65,536 แถว ใช้สำหรับกำรทำงำนทุกๆ อย่ำง
 8. 8. กำรอ้ำงอิงตำแหน่งเซลล์ช่องตำรำงเรียกว่ำเซลล์(Cell) ในแต่ละเซลล์จะมีชื่อของตนเอง เพื่อให้สำมำรถบอกตำแหน่งของเซลล์และอ้ำงอิงเซลล์นั้นๆได้ ดูชื่อเซลล์จำกช่อง Name Boxในกำรเรียกชื่อเซลล์ ให้ดูที่ชื่อคอลัมภ์และชื่อแถวประกอบกัน
 9. 9. กำรสร้ำง Quick Access Toolbar หรือแถบเครื่องมือด่วนเองชุดเครื่องมือของ Excel 2007
 10. 10. กำรลบ Quick Access Toolbarชุดเครื่องมือของ Excel 2007เลือกเครื่องมือที่ต้องกำรลบออก
 11. 11. สร้ำง Quick Access Toolbar นอกเหนือจำกรำยกำรที่มีอยู่ชุดเครื่องมือของ Excel 2007
 12. 12. กำรทำงำนกับช่องตำรำงโดยใช้คีย์บอร์ดเลื่อนกรอบดำไปทำงซ้ำย ขวำ บน หรือล่ำง 1 เซลล์เลื่อนเซลไปคอลัมน์ A ในแถวนั้นเลื่อนเซลไปคอลัมน์ A แถวที่ 1++ เลื่อนเซลไปแถวและคอลัมน์สุดท้ำยที่มีข้อมูล
 13. 13. กำรทำงำนกับช่องตำรำงโดยใช้คีย์บอร์ดเลื่อนจอภำพขึ้น 1 จอภำพ++เลื่อนจอภำพลง 1 จอภำพเปลี่ยนแผ่นงำนที่ใช้งำนเป็นแผ่นงำนที่อยู่ถัดไปทำงซ้ำยเปลี่ยนแผ่นงำนที่ใช้งำนเป็นแผ่นงำนที่อยู่ถัดไปขวำ
 14. 14. เลือกเซลล์โดยใช้คำสั่ง GO TO
 15. 15. ประเภทของข้อมูลใน Excel 2007 ข้อมูลประเภทตัวหนังสือ (Text) ข้อมูลประเภทตัวเลข (Number) ข้อมูลประเภทวันที่-เวลำ (Date & Time) ผลลัพธ์จำกสูตรและฟังก์ชันกำรคำนวณ (Formula & Function) ข้อมูลประเภทค่ำตรรกะ เช่น True, False ข้อมูลประเภทค่ำผิดพลำด เช่น #N/A, #Ref!, #Div0/! เป็นต้น
 16. 16. Icon ไฟล์ Excel เวอร์ชั่นต่ำง ๆ97-2003 2007 2010
 17. 17. กำรป้อนสูตรคำนวนเลือกเซลล์ที่ต้องกำรแสดงผลลัพธ์ จำกตัวอย่ำงนี้ ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ D4 พิมพ์เครื่องหมำย = แล้วตำมด้วยตำแหน่งเซลล์ เช่น =D2*D3 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ที่เซลล์ D4 จะแสดงผลลัพธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรคำนวณที่กำหนดไว้Formula bar
 18. 18. กำรเพิ่ม Columns และ Rows
 19. 19. กำรเพิ่มคอลัมภ์ (Columns) Home > Insert > Insert Sheet Columnsกำรเพิ่มแถว( Rows) Home > Insert > Insert Sheet Rowsกำรเพิ่ม Columns และ Rows (ต่อ)
 20. 20. กำรลบ Columns และ Rowsการลบคอลัมภ์ (Columns) Home > Delete > Delete Sheet Columnsการลบแถว( Rows) Home > Delete > Delete Sheet Rows
 21. 21. วิธีกำรตั้งชื่อกลุ่มเซลล์ (วิธีที่ 1)2. พิมพ์ชื่อเซลล์ที่ต้องกำร1. เลือกเซลล์ที่ต้องกำร
 22. 22. วิธีกำรตั้งชื่อกลุ่มเซลล์ (วิธีที่ 2)เลือกเซลล์ที่ต้องกำร
 23. 23. เลือกเซลล์ที่ตั้งชื่อไว้
 24. 24. คัดลอกข้อมูลในเซลล์วิธีที่ 1 เลือกเซลล์ทีต้องกำร กดปุ่ม Ctrl + แดรกเม้ำส์ (เม้ำส์เป็นรูป )วิธีที่ 2 กดปุ่ม Ctrl + แดรกเม้ำส์วิธีที่ 3 ใช้คีย์ลัด Ctrl + C (คัดลอก) Ctrl + V (วำง)
 25. 25. กำรย้ำยข้อมูลในเซลล์วิธีที่ 1 ใช้เมำส์ เลือกเซลล์ที่ต้องกำร (เม้ำส์เป็นรูป )วิธีที่ 3 ใช้คีย์ลัด Ctrl + X (ตัด) Ctrl + V (วำง)วิธีที่ 2 ใช้คำสั่ง
 26. 26. กำรแทรกข้อมูล แทรกทั้ง Columns หรือแทรกทั้ง RowsHome > Inset >• Inset Sheet Columns• Inset Sheet Rows
 27. 27. กำรแทรกข้อมูล แทรกบำงเซลล์ Home > Inset > Insert Cells…Shift Cell right แทรกทำงด้ำนซ้ำยของเซลล์ที่เลือกอยู่ 1 เซลล์Shift cells down แทรกทำงด้ำนบนของเซลล์ที่เลือกอยู่ 1 เซลล์Entire row แทรกทำงด้ำนบนของเซลล์ที่เลือกอยู่ทั้งแถวEntire column แทรกทำงด้ำนซ้ำยของเซลล์ที่เลือกอยู่ทั้งคอลัมน์
 28. 28. ปรับควำมกว้ำงของ Columns หรือ Rowsวิธีที่ 1 ใช้เมำส์ เลือกที่เส้นแบ่ง Column หรือ Rows ที่ต้องกำร (เม้ำส์เป็นรูป )คลิกเม้ำส์ค้ำงไว้แดร์กเม้ำส์ปรับควำมกว้ำงหรือควำมสูงตำมที่ต้องกำรวิธีที่ 2 ใช้คำสั่งกำรดับเบิ้ลคลิกเม้ำส์ จะทำให้ปรับควำมกว้ำงเองโดยอัตโนมัติ
 29. 29. กำรตรึงแถวหรือคอลัมภ์View > Freeze Panes > Freeze Panesไฟล์ตัวอย่ำง 01-Notebookตรึงแถวบนสุดตรึงคอลัมน์แรกสุดตรึงแถวและคอลัมน์พร้อมกัน
 30. 30. เลิกตรึงแถวหรือคอลัมภ์View > Freeze Panes > UnFreeze Panes
 31. 31. กำรทำงำนกับ Worksheet เรียกใช้ Worksheet ที่ต้องกำร ตั้งชื่อ Worksheet ลบ Worksheet ที่ไม่ต้องกำร เพิ่ม Worksheet สลับตำแหน่ง Worksheet ใส่สีให้กับ Worksheet
 32. 32. ข้อมูลประเภท ตัวหนังสือ (Text) ข้อมูลที่ไม่นำไปคำนวณ มีควำมยำวไม่เกิน 32,000 อักขระ จัดชิดซ้ำยของเซลล์โดยอัตโนมัติ ตัวเลข/สูตร/สมกำรต่ำงๆ ที่ต้องกำรทำให้เป็น Text จะต้องใช้เครื่องหมำยSingle Quote นำหน้ำ ( ) ข้อมูลมีควำมยำวมำกกว่ำควำมกว้ำงของเซลล์ จะล้นออกนอกเซลล์ และหำกมีข้อมูลในเซลล์ถัดไป ข้อมูลที่ล้นออกจะถูกทับ (แต่ไม่ได้ถูกลบ) สำมำรถ แก้ไขโดยขยำยขนำดควำมกว้ำงของเซลล์
 33. 33. แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรพิมพ์ =BAHTTEXT(เซลล์ข้อมูล…)
 34. 34. ข้อมูลประเภท ตัวเลข (Number) ข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ จะถูกจัดชิดขวำของเซลล์ เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ต้องป้อนเครื่องหมำยคอมม่ำคั่น ให้ป้อนเฉพำะค่ำตัวเลข ถ้ำมี % ต่อท้ำยจะเป็นกำรนำค่ำ 100 มำหำรให้โดยอัตโนมัติ สำมำรถป้อนในรูปแบบ Exponential เช่น 2.5E+04 เท่ำกับ 2.5 คูณด้วย10 ยกกำลัง 4
 35. 35. กำรกำหนดรูปแบบกำรแสดงตัวเลขวิธีที่ 1 วิธีที่ 2
 36. 36. ข้อมูลประเภท วันที่-เวลำ (Date & Time)ข้อมูลวันที่ หรือเวลำ นำไปคำนวณได้ จะถูกจัดชิดขวำของเซลล์
 37. 37. กำรกำหนดรูปแบบวันที่และเวลำ (Date : Time)ไฟล์ตัวอย่ำง บัญชีรายรับรายจ่ายประจาเดือน
 38. 38. ข้อมูลประเภท สูตรและฟังก์ชันกำรคำนวณ(Formula & Function) สมกำร หรือสูตรคำนวณต่ำงๆ ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมำย = จะถูกจัดชิดขวำของเซลล์ การใช้ฟังก์ชั่น ขึ้นต้นฟังก์ชั่นด้วยเครื่องหมำย = ต้องระบุชื่อฟังก์ชั่น เช่น SUM ค่ำที่ใส่ฟังก์ชั่นต้องอยู่ในวงเล็บ ( )
 39. 39. ลำดับกำรใช้สูตรคำนวณเครื่องหมำย ลำดับควำมสำคัญ( ) 1. วงเล็บ^ 2. ยกกำลัง*, / 3. คูณ, หำร+,- 4. บวก, ลบถ้ำเครื่องหมำยมีลำดับควำมสำคัญเท่ำกัน Excelจะคำนวณโดยกระทำจำกทำงซ้ำยไปทำงขวำของสูตร
 40. 40. เครื่องหมำยในกำรเปรียบเทียบเครื่องหมำย ควำมหมำย= เท่ำกับ> มำกกว่ำ< น้อยกว่ำ>= มำกกว่ำเท่ำกับ<= น้อยกว่ำเท่ำกับ<> ไม่เท่ำกับ
 41. 41. กำรคัดลอกสูตร คัดลอกแบบสัมพันธ์ กับตำแหน่ง (Relative Addressing)ตัดเกรดคะแนนนักศึกษา
 42. 42. กำรคัดลอกสูตร คัดลอกแบบยึดกับตำแหน่ง (Absolute Addressing)ข้อมูลการขายผลไม้
 43. 43. กำรอ้ำงอิงเซลในสูตรคำนวนด้วยชื่อหัวคอลัมน์
 44. 44. กำรอ้ำงอิงเซลที่อยู่ต่ำง Worksheet01-SaleBKK
 45. 45. กำรคำนวณและหำค่ำใน Excelฟังก์ชั่นอื่นๆ http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/HP010342656.aspx
 46. 46. ฟังก์ชั่นทำงคณิตศำสตร์ฟังก์ชั่นอื่นๆ http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/HP010342656.aspxชื่อฟังก์ชัน การนาไปใช้sum( ) หำผลรวมmax( ) หำค่ำสูงสุดmin( ) หำค่ำต่ำสุดaverage( ) หำค่ำเฉลี่ยRound( )ใช้ปัดเศษเลขทศนิยมโดยวิธีที่นิยมกันคือ ถ้ำน้อยกว่ำ .5 ให้ปัดลงนอกนั้นให้ปัดขึ้น ดังนั้น 5.5 ก็จะถูกปัดเป็น 6
 47. 47. ฟังก์ชั่นทำงตรรกะชื่อฟังก์ชัน การนาไปใช้if( ) กำรกำหนดเงื่อนไขในกำรแสดงผลชื่อฟังก์ชัน การนาไปใช้large( ) หำลำดับที่ (จำกมำกไปน้อย)small( ) หำลำดับที่ (จำกน้อยไปมำก)กำจัดเรียงข้อมูล
 48. 48. ฟังก์ชั่นทำงสถิติชื่อฟังก์ชัน การนาไปใช้COUNT(กลุ่มเซลล์) นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลขในกลุ่มเซลล์ที่เลือกCOUNTA(กลุ่มเซลล์) นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลในกลุ่มเซลล์ที่เลือกCOUNTF(กลุ่มเซลล์, เงือนไข) นับจำนวนเซลล์ที่ตรงตำมเงื่อนไขในกลุ่มเซลล์ที่เลือก
 49. 49. ควำมหมำยของ Error ที่เกิดจำกสูตรError ควำมหมำย#DIV/0! สูตรถูกหำรด้วย “0”#N/A มีกำรกล่ำวถึง Cell ใดๆ ที่ไม่มีค่ำในสูตร#NAME? มีกำรกล่ำวถึง Cell ที่ไม่ปรำกฏ#NULL มีกำรกล่ำวถึง Cell ที่ Excel ไม่รู้จัก#NUM! สูตรที่ใช้ตัวเลขผิดรูปแบบ#REF! สูตรมีกำรอ้ำงถึง Cell ที่ไม่รู้จัก#VALUE! สูตรที่ใช้ Argument หรือ Operator ผิดรูปแบบ
 50. 50. กำรสร้ำงตำรำงและกรำฟยอดขายเลือกประเภทของกรำฟที่ต้องกำร
 51. 51. ยอดขายกำรแก้ไขและปรับแต่งรำยละเอียดของกรำฟ คลิกเลือกกรำฟที่ต้องกำรปรับเปลี่ยน
 52. 52. ปรับแต่งรำยละเอียดต่ำง ๆ ของกรำฟ คลิกเลือกกรำฟที่ต้องกำรปรับเปลี่ยน
 53. 53. กำรบริหำรข้อมูลที่มีปริมำณมำก6 ฟิลด์6 เรคอร์ด
 54. 54. Book-Saleกำรบริหำรข้อมูลที่มีปริมำณมำก เรียงลำดับข้อมูลวิธีที่ 1 วิธีที่ 2เลือกฟิลด์ที่ต้องกำรเรียงลำดับ
 55. 55. กำรใช้ AutoFilter เพื่อคัดเลือกข้อมูล
 56. 56. กำรใช้ AutoFilterกำหนดเงื่อนไขกำรคัดเลือกข้อมูลด้วยตัวเองเลือกเงื่อนไข
 57. 57. กำรใช้ AutoFilter คัดเลือกข้อมูลแบบจัดอันดับเลือกเงื่อนไข
 58. 58. แยกข้อควำมออกจำกกันเลือกเซลล์ที่ต้องกำรตัดเกรดคะแนนนักศึกษา : sheet รายชื่อ
 59. 59. แยกข้อควำมออกจำกกัน (ต่อ)
 60. 60. แยกข้อควำมออกจำกกัน (ต่อ)
 61. 61. รวมข้อควำมจำกหลำยเซลล์เข้ำด้วยกันพิมพ์=A2&B2&B3ตัดเกรดคะแนนนักศึกษา : sheet รายชื่อบริษัทเลือกช่องเซลล์ที่ต้องกำรให้แสดงข้อควำม
 62. 62. สลับแถว สลับคอลัมน์ยอดขายเลือกช่องเซลล์ที่ต้องกำรให้แสดงข้อควำม
 63. 63. ตัดคำหรือข้อมูลโดย Text Wrap
 64. 64. เพิ่มสัญลักษณ์ติดตำม
 65. 65. ขอบคุณคะ

×