Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
นางสาวจตุพร ปานจ้ อยนายนฤชิต ตันประยูร
แบบจำลองระบบกำรสอนของ Gerlach and Ely                กาหนดกลยุทธ์ การสอน                 ...
จุดเริ่มต้ น• บทบำทของครู ในรู ปแบบกำรเรียนกำรสอนของ Gerlach and Ely คืออะไร?• ครู ควรแนะนำกำรเรียนของนักเรียนอย่ ำงไร?• ...
รำยละเอียดของเนือหำและวัตถุประสงค์          ้• กำหนดวัตถุประสงค์ ทวไป            ั่• วัตถุประสงค์ ควร...
วัตถุประสงค์ ทดต้องบ่ งบอกถึง 4 ลักษณะ        ี่ ี• วัตถุประสงค์ ทดผู้เรียนต้ องเข้ ำใจได้          ี่ ี• ...
กำรกำหนดเนือหำ               ้  เป็ นกำรเลือกเนือหำเพือนำมำช่ วยให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้          ...
กำรวัดผลเข้ ำสู่ พฤติกรรม   เป็ นขั้นตอนของกำรศึกษำข้ อมูลของผู้เรียนว่ ำมีควำมรู้ พนฐำนเพียงพอทีจะเรียนเนือหำสำระทีกำหน...
กำรกำหนดกลยุทธ์ กำรสอน• เป็ นกำรสอนแบบครู ปอนควำมรู้ ต่ำง ๆ ให้ กบผู้เรียน             ้         ั• เป...
กำรจัดแบ่ งกลุ่มกำรเรียน• ผู้เรียน• ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้เรียน• กำรนำเสนอแบบเป็ นทำงกำรด้ วยกำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้ส...
สรุปกำรจัดแบ่ งกลุ่มกำรเรียน  กำรจัดแบ่ งกลุ่มผู้เรียน เป็ นกำรจัดกลุ่มเพือให้ ได้ เรียนรู้               ...
กำรจัดสรรเวลำ หรือกำรกำหนดเวลำเรียน  วิเครำะห์ วตถุประสงค์ เป็ นตัวแปรเป็ นอย่ ำงแรก        ัจำกนั้นมองย้ อนกลับไ...
กำรจัดสถำนทีเ่ รียน• ผู้เรียนทำงำนคนเดียว?• ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้เรียน?• กำรนำเสนอแบบเป็ นทำงกำรด้ วยกำรปฏิสัมพันธ์ ระห...
กำรเลือกวัสดุ อุปกรณ์ กำรสอนทีเ่ หมำะสม  กำรเลือกใช้ เครื่องมือในกำรสอนให้ ตรงตำมวัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้ อำจเลือกใช้ เค...
กำรประเมินผลพฤติกรรม• ผู้เรียนได้ อะไร?• คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้ องการ หรือไม่ ?สรุป ครู ควรจะรู ้จกเล...
กำรวิเครำะห์ ย้อนกลับ ใช้ขอมูลที่ได้รับจากการวัดค่าความสามารถ ซึ่งต้องสามารถ   ้บอกคุณภาพของพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและปร...
END.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gerlach and Ely

1,436 views

Published on

Teaching and Media : A Systematic Approach ของ Gerlach and Ely

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gerlach and Ely

 1. 1. นางสาวจตุพร ปานจ้ อยนายนฤชิต ตันประยูร
 2. 2. แบบจำลองระบบกำรสอนของ Gerlach and Ely กาหนดกลยุทธ์ การสอน ประเมิน กาหนดเนือหา ้ จัดแบ่ งกลุ่มผู้เรี ยน ความสามารถ การประเมิน กาหนดเวลาเรี ยน พฤติกรรม เบืองต้ น ้ จัดสถานที่เรี ยน วิเคราะห์ ข้ อมูลย้ อนกลับ เลือกวัสดุการสอนกาหนดจุดประสงค์ ที่เหมาะสม
 3. 3. จุดเริ่มต้ น• บทบำทของครู ในรู ปแบบกำรเรียนกำรสอนของ Gerlach and Ely คืออะไร?• ครู ควรแนะนำกำรเรียนของนักเรียนอย่ ำงไร?• ครู เลือกกลยุทธ์ และเครื่องมือเพือใช้ สอนอย่ ำงไร? ่• ประเมินผู้เรียนได้ อย่ ำงไร?• กำรประเมินส่ งผลกำรออกแบบบทเรียนอย่ ำงไร?
 4. 4. รำยละเอียดของเนือหำและวัตถุประสงค์ ้• กำหนดวัตถุประสงค์ ทวไป ั่• วัตถุประสงค์ ควรเป็ นวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม ทีอยู่ในเกณฑ์ ทสำมำรถยอมรับได้ ่ ี่
 5. 5. วัตถุประสงค์ ทดต้องบ่ งบอกถึง 4 ลักษณะ ี่ ี• วัตถุประสงค์ ทดผู้เรียนต้ องเข้ ำใจได้ ี่ ี• ผู้เรียนเข้ ำใจบทเรียน สำมำรถวัดพฤติกรรมได้ (ผู้ เรียนแสดงออกให้ เห็น สั งเกตได้ )• พฤติกรรมทีแสดงออกของผู้เรียนมีควำมรู้ ทสำมำรถ ่ ี่ ตรวจวัดได้• ต้ องอยู่บนเงือนไขพฤติกรรมทีกำหนดไว้ ่
 6. 6. กำรกำหนดเนือหำ ้ เป็ นกำรเลือกเนือหำเพือนำมำช่ วยให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ ้ ่และบรรลุวตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมได้ ั
 7. 7. กำรวัดผลเข้ ำสู่ พฤติกรรม เป็ นขั้นตอนของกำรศึกษำข้ อมูลของผู้เรียนว่ ำมีควำมรู้ พนฐำนเพียงพอทีจะเรียนเนือหำสำระทีกำหนดไว้ ื้ ่ ้ ่ได้ หรือไม่ ทั้งนีจะได้ เริ่มต้ นสอนให้ เหมำะสมกับระดับ ้ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน
 8. 8. กำรกำหนดกลยุทธ์ กำรสอน• เป็ นกำรสอนแบบครู ปอนควำมรู้ ต่ำง ๆ ให้ กบผู้เรียน ้ ั• เป็ นกำรสอนแบบครู เป็ นผู้จดบรรยำกำศในกำรเรียน ั ผู้เรียนเป็ นผู้เสำะแสวงหำควำมรู้
 9. 9. กำรจัดแบ่ งกลุ่มกำรเรียน• ผู้เรียน• ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้เรียน• กำรนำเสนอแบบเป็ นทำงกำรด้ วยกำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้สอนและผู้เรียน
 10. 10. สรุปกำรจัดแบ่ งกลุ่มกำรเรียน กำรจัดแบ่ งกลุ่มผู้เรียน เป็ นกำรจัดกลุ่มเพือให้ ได้ เรียนรู้ ่ร่ วมกัน วัตถุประสงค์ ของกำรเรียนกำรสอน จะทำให้ เรำสำมำรถจัดกลุ่มผู้เรียนได้ อย่ ำงเหมำะสม
 11. 11. กำรจัดสรรเวลำ หรือกำรกำหนดเวลำเรียน วิเครำะห์ วตถุประสงค์ เป็ นตัวแปรเป็ นอย่ ำงแรก ัจำกนั้นมองย้ อนกลับไปถึงสำมคำถำมแรก วำงแผนเวลำงำนทีสำมำรถควบคุมได้ กำรกำหนดเวลำเรียน จะขึนอยู่ ่ ้กับวัตถุประสงค์ เนือหำ สถำนที่ กำรบริกำร และ ้ควำมสำมำรถ ตลอดจนควำมสนใจของผู้เรียน
 12. 12. กำรจัดสถำนทีเ่ รียน• ผู้เรียนทำงำนคนเดียว?• ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้เรียน?• กำรนำเสนอแบบเป็ นทำงกำรด้ วยกำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้สอนและผู้เรียน?
 13. 13. กำรเลือกวัสดุ อุปกรณ์ กำรสอนทีเ่ หมำะสม กำรเลือกใช้ เครื่องมือในกำรสอนให้ ตรงตำมวัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้ อำจเลือกใช้ เครื่องมือหรือไม่ กได้ ็ สื่ อต้ องแสดงถึงคำตอบทีคำดหวังจำกผู้เรียน ไม่ ใช่ แค่ กำร ่กระตุ้นผู้เรียน Gerlach และ Ely คิดแตกต่ ำงกันระหว่ ำงกำรศึกษำแหล่งข้ อมูลกับกำรใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือไม่ สำมำรถกลำยเป็ นแหล่งข้ อมูลได้ จนกระทังมีเนือควำม ่ ้ทีมีควำมหมำยต่ อกำรใช้ งำนของผู้เรียน ่
 14. 14. กำรประเมินผลพฤติกรรม• ผู้เรียนได้ อะไร?• คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้ องการ หรือไม่ ?สรุป ครู ควรจะรู ้จกเลือกสื่ อและแหล่งวิทยาการที่เหมาะสม เพื่อ ันามาใช้ในการเรี ยนการสอนกับยุทธศาสตร์การสอนที่ต่างกัน
 15. 15. กำรวิเครำะห์ ย้อนกลับ ใช้ขอมูลที่ได้รับจากการวัดค่าความสามารถ ซึ่งต้องสามารถ ้บอกคุณภาพของพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผล บันทึก: Gerlach และ Ely บอกเกี่ยวกับผลตอบรับเป็ นหัวใจของการกระบวนการออกแบบ หมำยเหตุ : การวิเคราะห์ขอมูลย้อนกลับ เป็ นการพิจารณาเพื่อ ้ตรวจสอบหาข้อบกพร่ องเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
 16. 16. END.

×