Australia education

1,766 views

Published on

การจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Australia)

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Australia education

 1. 1. AUSTRALIA นำเสนอโดยนำงสำวจตุพร ปำนจ้อยและนำยนฤชิต ตันประยูน สื่อประกอบกำรเรียน
 2. 2. สภาพทั่วไป
 3. 3. สภาพทั่วไปของประเทศออสเตรเลียมีพื ้นที่ประมาณ 7,680,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 20.1 ล้ านคนมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของโลกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสูง
 4. 4. สภำพทั่วไปของประเทศออสเตเลีย (ต่อ) มีระบอบการปกครองแบบเครือรัฐ ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ที่ปกครองตนเอง 6 รัฐ และดินแดนที่ยังไม่มีฐานะเป็นรัฐอีก 2แห่ง เมืองหลวงคือ กรุงแคนเบอร์รำ มีการปกครองด้วยระบบเสรีประชาธิปไตยแบบตะวันตกโครงสร้ำงกำรปกครองประกอบด้วย 3 ระดับ คือ • รัฐบำล สหพันธรัฐ (รัฐบำลกลำง) • รัฐบำลรัฐ • และรัฐบำลท้องถิ่น ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
 5. 5. สภำพทั่วไปของประเทศออสเตเลีย (ต่อ) ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติ ชนพื้นเมืองแต่ดั้งเดิม คือ ชาวอบอริจิน ประชำชนส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในชนบท • ประมาณครึ่งหนึ่งมีงานทา 5% 22% 73% ภาคบริการ ภาคการผลิต เหมืองแร่ และก่อสร้ าง ภาคเกษตรกรรม ซึ่งร้อยละ 75 ของผลผลิตมาจากภาคบริหาร
 6. 6. สภำพทั่วไปของประเทศออสเตเลีย (ต่อ)1. รัฐบำลสหพันธรัฐหรือรัฐบำลกลำงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ รับผิดชอบกิจกำรหรือผลประโยชน์ของชำติในระดับประเทศ2. รัฐบำลแต่ละรัฐรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำและอื่นๆ3. รัฐบำลท้องถิ่นรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงผังเมือง กำรก่อสร้ำง และกำรบำรุงรักษำสำธำรณูปโภค ออสเตรเลียมีพื้นทีใหญ่กว่ำประเทศไทยประมำณ 15 เท่ำ ่ แต่มีประชำกรน้อยกว่ำ
 7. 7. การจัดการศึกษา
 8. 8. กำรจัดกำรศึกษำ เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลในแต่ละรัฐ โดยมีกระทรวงกำรมีงำนทำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกิจกำรเยำวชน (Department of Employment,Education, Training and Youth Affairs: DEETYA) ทำหน้ำที่สนับสนุนงบประมำณกำรศึกษำขั้นพืนฐำน ้ ระบบกำรศึกษำของประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 4 ชนิดคือระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ
 9. 9. กำรจัดกำรศึกษำกำรศึกษำภำคบังคับของประเทศออสเตรเลีย เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1ถึงชั้นปีที่ 10 (เกรด 1 – 10)
 10. 10. กำรจัดกำรศึกษำ ระดับอนุบำล• กำรศึกษำชั้นปฐมวัยก่อน เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำประถม• ใช้เวลำศึกษำ 1 ปี สำหรับเด็กอำยุครบ 5 ปี• บำงรัฐเรียกว่ำขั้นอนุบำล บำงรัฐเรียกว่ำขั้นเตรียม บำงรัฐเรียกว่ำชั้นแรกเข้ำ
 11. 11. กำรจัดกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำ• เป็นกำรศึกษำภำคบังคับสำหรับเยำวชน ตั้งแต่เกรด 1 – 6 ซึ่ง• ใช้เวลำ 6 ปี หรือ 7 ปี
 12. 12. กำรจัดกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ• ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ใช้เวลา 3 ปี หรือ 4 ปี (เกรด 7 หรือ 8 – 10)• มัธยมศึกษำตอนปลำย ใช้เวลาเรียน 2 ปี (เกรด 11-12) สาหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายจะมีการสอบตามมาตรฐาน
 13. 13. โรงเรียนเอกชนจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ • โรงเรียนเอกชนที่ดาเนินการโดยองค์กรทางศาสนา (Religious Based School) • โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้มีเรื่องศาสนามาเกี่ยวข้อง (Non Denomination School) • โรงเรียนนานาชาติ (International School)
 14. 14. กำรจัดกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ มีมหำวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำเฉพำะทำง สถำบันเทคโนโลยีและวิทยำลัยกระจำยอยู่ในเมืองต่ำงๆ ของแต่ละรัฐทั่วประเทศ ซึ่งมีคุณภำพได้มำตรฐำนเทียบเท่ำมหำวิทยำลัยชั้นดีของสหรำชอำณำจักร แคนำดำ และสหรัฐอเมริกำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบำล จัดกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึงปริญญำเอก กำรเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยไม่มีกำรสอบเข้ำ (EntranceExamination) กำรรับนักเรียนกำหนดจำกคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงทดสอบปลำยภำค
 15. 15. การจัดการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษาและ การฝึ กอบรมวิชาชีพ
 16. 16. กำรจัดอำชีวศึกษำ เทคนิคศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ มีทั้งส่วนที่ดำเนินโดยรัฐ และส่วนที่ดำเนินกำรโดยเอกชนที่ดำเนินกำรโดยรัฐ ส่วนใหญ่จัดในวิทยำลัยเทคนิคและกำรศึกษำต่อเนื่อง (Technical and Further Education : TAFE)ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐจำนวนกว่ำ 270 แห่ง
 17. 17. เปิดสอนหลักสูตรระดับต่ำง ๆ ดังนี้• ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (Certificate) : 6 เดือน 1 ปี เน้น ความรู้ทักษะในระดับปฏิบัติงาน• ประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (Advanced Certificate) : ้ ประมาณ 1 ปี เน้นความรู้วิชาเทคนิค• อนุปริญญำ (Diploma) : ประมาณ 2 ปี เหมาะสาหรับผู้ที่ ต้องการก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งหัวหน้างาน• อนุปริญญำชั้นสูง (Advanced Diploma) : ประมาณ 2 – 3 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นสูงสุดที่เปิดสอนใน TAFE
 18. 18. กำรจัดอำชีวศึกษำ เทคนิคศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคและกำรศึกษำต่อเนื่อง เป็นสถำบันที่ผลิตบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรและระดับฝีมือ หน่วยงำน ทั้งภำครัฐและเอกชนในสำขำต่ำงๆ ดังนั้นในกำรเรียนกำรสอนจึงเป็นภำคปฏิบัติมำกกว่ำภำคทฤษฎี Matriculation เป็นกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้ใหญ่ในหลักสูตรสำมัญแบบเร่งรัดซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี จัดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอำยุเกิน 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่จบระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และต้องกำรสอบให้ได้วุฒิดังกล่ำว เพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษำ
 19. 19. กำรจัดอำชีวศึกษำ เทคนิคศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ กำรจัดกำรศึกษำอยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงกำรมีงำนทำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและกิจกำรเยำวชน (DEETYA) มีภำรกิจสำคัญ 2 ด้ำน คือ• กำรพัฒนำกำลังแรงงำนให้มีทักษะและควำมชำนำญงำนสูงตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม• กำรพัฒนำระดับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมในระดับชำติภำยใต้กำรกำกับดูแลขององค์กรอิสระที่มีชื่อว่ำสำนักงำนกำรฝึกอบรมแห่งชำติออสเตรเลีย (Australian National TrainingAuthority : ANTA)
 20. 20. สำนักงำนฝึกอบรมแห่งชำติออสเตรเลียทำหน้ำทีดังนี้ ่1. จัดทำและพัฒนำยุทธศำสตร์แห่งชำติ2. พัฒนำ บริกำร ส่งเสริมโครงสร้ำงกำรฝึกอบรมแห่งชำติ3. ให้ข้อเสนอแนะ งบประมำณ กำรเงิน และกำรวำงแผน4. นำเสนอข้อมูลสถิติที่ทันสมัย และจัดทำรำยงำนประจำปี5. ทบทวนนโยบำย ประสำนงำนแนวควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ วิจัย และประเมินผล6. บริหำรโครงกำรระดับชำติ
 21. 21. กำรจัดอำชีวศึกษำ เทคนิคศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ• กำรจัดกำรศึกษำที่มีลักษณะโดดเด่นจำกวิธีกำรปกติ คือ กำร เรียนแบบเปิด (Open Learning Australia : OLA)• พัฒนำมำจำกกำรศึกษำทำงไกล (Distance Education)• มีค่ำใช้จ่ำยต่ำ มีควำมยืดหยุ่นได้มำก และมีกำรใช้นวัตกรรม ต่ำงๆ มำกขึ้น
 22. 22. กำรปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง ของระบบกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมของออสเตรเลีย1. ระยะแรกตั้งแต่ พ.ศ.2343 นำระบบช่ำงฝีมือ (Apprenticeship)2. พ.ศ.2343-2500 ขยำยระบบช่ำงฝึกหัดอย่ำงต่อเนื่องในสำขำวิชำ ต่ำงๆ ทุกสำขำวิชำชีพ3. พ.ศ.2513 เริ่มใช้ระบบกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมสมัยใหม่ จัดตั้งวิทยำลัยเทคนิคและกำรศึกษำต่อเนื่อง (Technical and Further Education : TAFE)4. พ.ศ.2523 จัดตั้งศูนย์วิจัยอำชีวศึกษำแห่งชำติ (National Center for Vocational Education Research : NCVER)5. พ.ศ.2533 ตัดสินใจใช้ระบบกำรฝึกอบรมแบบอิงสมรรถนะ (Competency Based Training : CBT)
 23. 23. กำรปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง ของระบบกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมของออสเตรเลีย6. พ.ศ.2535 จัดตั้งสำนักงำนกำรฝึกอบรมแห่งชำติออสเตรเลีย (Australian National Training Authority : ANTA)7. พ.ศ.2535 จัดตั้งกรอบคุณวุฒิวิชำชีพของประเทศออสเตรเลีย (Australian Qualification Framework : AQF)8. พ.ศ.2533 เริ่มลดกำรผูกขำดในระบอบกำรอำชีวศึกษำและ ฝึกอบรมของ TAFE โดยใช้ระดับกำรแข่งขันผ่ำนระบบกำรยื่น ข้อเสนอใช้เงินเพื่อกำรอำชีวศึกษำ ตำมกำรกำหนดของรัฐบำล จำกสถำบันหรือศูนย์กำรฝึกอบรมของเอกชน9. พ.ศ.2538 เริ่มพัฒนำชุดกำรฝึกอบรมวิชำชีพ (Training Packages) ในหลำยอุตสำหกรรม
 24. 24. แนวโน้ ม/ปั ญหาในการจัดอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษาและ การฝึ กอบรมวิชาชีพ
 25. 25. แนวโน้ม/ปัญหำ ในกำรจัดอำชีวศึกษำ เทคนิคศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ• ความจาเป็นในการกาหนดคุณวุฒิ และการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ร่วมกันในระดับชาติ• ความจาเป็นที่จะประกันให้การฝึกอบรมวิชาชีพ นาไปสู่การพัฒนา สมรรถนะ• ความจาเป็นในการขยายการฝึกอบรมวิชาชีพให้กว้างขวางมากขึ้น• ความจาเป็นในการปรับปรุงเพื่อขยายให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการ ฝึกอบรมวิชาชีพ• ความจาเป็นในการรับรองทักษะที่เพิ่มขึ้น ที่นอกเหนือจากการเข้ารับ การศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระบบ• ความจาเป็นให้มีการประสมประสานที่ใกล้ชิดกันระหว่างการทางานกับ การเรียนรู้
 26. 26. ประเด็นต่ำงๆ ที่น่ำพิจำรณำ เกี่ยวกับควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงการเรียน การฝึก กับโลกของการทางาน• กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำมักไม่มีควำมเชื่อมโยงกับระบบ กำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ• กำรให้แนวคิดกับสถำนประกอบกำร โดยกำหนดมำตรกำรจูง ใจต่ำงๆ• กำรที่สถำนประกอบกำรให้ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำร จัดกำรเรียน กำรฝึกไม่มำกนักในอดีต
 27. 27. สรุ ป
 28. 28. สรุป กำรศึกษำของประเทศออสเตรเลีย• เป็นประเทศที่เป็นเกำะ มีขนำดใหญ่มำก• กำรปกครองได้แบ่งเป็นรัฐต่ำงๆ โดยมีกฎหมำย และรัฐบำล ประจำรัฐ• กำรบริหำรกำรศึกษำจึงเป็นหน้ำที่ของรัฐบำลในแต่ละรัฐ• ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำโครงสร้ำงจึงคล้ำยกัน• ระดับอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ มีเทคนิคศึกษำอำจแตกต่ำงกัน บ้ำงขึ้นอยู่กับรัฐบำลแต่ละรัฐ วิทยำลัยเทคนิคและกำรศึกษำ ต่อเนื่อง (TAFE)
 29. 29. หลักสูตรอำชีวศึกษำ แบ่งเป็น 4 ระดับ• คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา และอนุปริญญาชั้นสูง นอกจำกนี้ยังมีสถำบันอำชีวศึกษำและเทคนิคศึกษำของเอกชนที่จัดกำรศึกษำในหลำยสำขำและหลำยระดับ รัฐบำลกลำงออสเตรเลีย เกี่ยวกับอำชีวศึกษำโดยกำรเริ่มจัดตั้งวิทยำลัยเทคนิคในปี พ.ศ. 2549 กระจำยทั่วประเทศให้ครบ 24แห่ง ภำยในปี พ.ศ.2551
 30. 30. Kevin RuddAustralia Day advertisement on Educationที่มำ : http://www.youtube.com/watch?v=tAFmOrJo0As
 31. 31. END.

×