Noi dung

408 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noi dung

 1. 1. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ TOAÙN NGUYEÂN LIEÄU VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG CUÏ DUÏNG CUÏ 1.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm cuûa nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coângcuï duïng cu: 1.1.1 Khaùi nieäm: - Nguyeân lieäu vaät lieäu: Laø ñoái töôïng lao ñoäng, moät trong bayeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát, theå hieän döôùi daïng vaäthoaù laø cô sôû vaät chaát ñeå hình thaønh neân thöïc theå cuûa saûnphaåm . - Coâng cuï duïng cuï: Laø nhöõng tö lieäu lao ñoäng khoâng ñuû caùcchæ tieâu chuaån veà thôøi gian söû duïng vaø giaù trò nhö quy ñònh ñoáivôùi taøi saûn coá ñònh 1.1.2 Ñaëc ñieåm: - Nguyeân lieäu vaät lieäu coù ñaëc ñieåm laø chæ tham gia moät laànvaøo quaù trình saûn xuaát chuyeån hoaù khoâng ngöøng vaø bieán ñoåiveà maët hình thaùi vaät chaát vaø giaù trò . - Coâng cuï duïng cuï coù nhöõng ñaëc ñieåm cuûa taøi saûn coá ñònh vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm cuûa coâng cuï duïng cuï tham gia vaøo nhieàu chu kì saûn xuaát, giöõ nguyeân hình thaùi vaät chaát, chaát ban ñaàu giaù trò chuyeån dòch daàn vaøo giaù thaønh saûn phaåm theo möùc ñoä hao moøn hö hoûng ñöôïc söûa chöõa vaø khi thanh lí coù theå thu hoài pheá lieäu, maët khaùc tham gia vaøo moätHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 1
 2. 2. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du chu kì saûn xuaát, giaù trò ñöôïc chuyeån dòch moät laàn vaøo giaù thaønh saûn phaåm. Vaät lieäu laø ñoái töôïng lao ñoäng, moät trong ba yeáu toá cô baûncuûa quaù trình saûn xuaát, laø cô sôû vaät chaát caáu thaønh neân thöïctheå saûn phaåm. Trong quaù trình tham gia vaøo hoaït ñoäng saûn xuaátkinh doanh, cuûa doanh nghieäp, vaät lieäu bò tieâu hao toaøn boä vaøchuyeån toaøn boä giaù trò vaøo moät laàn chi phí saûn xuaát kinh doanh. 1.2. Phaân loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï: 1.2.1 Nguyeân lieäu vaät lieäu: - Nguyeân lieäu vaät lieäu chính: Laø ñoái töôïng lao ñoäng chuû yeáuñeå taïo neân thöïc theå saûn phaåm - Vaät lieäu phuï: Laø loaïi vaät lieäu coù taùc duïng phuï trôï trongquaù trình saûn xuaát saûn phaåm nhö laøm thay ñoåi hình daùng, maøusaéc, höông vò …….. cuûa saûn phaåm - Phuï tuøng thay theá: Laø nhöõng boä phaän rôøi ñöôïc duøng thaytheá cho caùc chi tieát cuûa maùy moùc thieát bò khi chuùng bò hö hoûng - Thieát bò xaây döïng cô baûn: Laø loaïi vaät lieäu duøng cho coângtaùc xaây döïng vaø laép ñaët caùc coâng trình - Vaät lieäu khaùc: Bao goàm vaät lieäu khaùc thu nhaäp töø pheá lieäuthu hoàiHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 2
 3. 3. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Pheá lieäu: Goàm caùc vaät lieäu bò loaïi ra trong quaù trình saûnxuaát vaø thanh lí taøi saûn coá ñònh, coâng cuï duïng cuï, nhöng coù theåduøng laïi hoaëc baùn ra ngoaøi - Nhieân lieäu: Laø loaïi vaät lieäu cung caáp nhieät löôïng cho quaùtrình saûn xuaát nhieân lieäu coù theå toàn taïi ôû theå khí, loûng hoaëcraén 1.2.2 Coâng cuï, duïng cuï: - Coâng cuï lao ñoäng - Caùc vaän duïng baûo hoä cho coâng nhaân trong quaù trình laømvieäc - Caùc coâng cuï khaùc duøng ñeå phuïc vuï ôû boä phaän vaênphoøng - Caùc loaïi duøng cho hoaït ñoäng phuïc vuï cho vieäc thi coângngoaøi trôøi - Caùc loaïi bao bì vaät duïng ñöïng taøi lieäu, haøng hoaù trong quaùtrình mua,baûo quaûn vaø tieâu thuï saûn phaåm - Caùc loaïi coâng cuï duïng cuï khaùc 1.3 Ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï: 1.3.1 Ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïnhaäp kho:HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 3
 4. 4. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Theo nguyeân taéc ñaùnh giaù, nguyeân vaät lieäu nhaäp kho phaûiñöôïc phaûn aùnh theo giaù goác (giaù thöïc teá). Tuyø theo töøng tröôønghôïp nhaäp kho maø giaù thöïc teá ñöôïc xaùc ñònh khaùc nhau - Trị giaù thöïc teá nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïmua ngoaøi +Tröôøng hôïp danh nghieäp noäp thueá giaù trò gia taêng theophöông phaùp khaáu tröø thì giaù mua ghi treân hoùa ñôn laø giaù chöacoù thueá GTGT Giaù mua ghi treân Giaûm giaùGiaù thöïc teá Hoùa ñôn (bao goàm Chi phí haøng mua giaùNLVL, CCDC = + - thueá nhaäp khaåu thu mua trò haøng mua mua ngoaøi (neáu coù) bò traû laïi Chi phí mua ngoaøi bao goàm: Chi phí vaän chuyeån, boác xeáp, baûoquaûn, phaân loaïi, baûo hieåm, chi phí thueâ kho, thueâ baõi, tieàn phaït,tieàn boài thöôøng, chi phí lieân quan khaùc +Tröôøng hôïp doanh nghieäp noäp thueá GTGT theo phöông phaùptröïc tieáp thì giaù mua ghi treân hoùa ñôn laø toång giaù thanh toaùn baogoàm caû thueá GTGT - Trò giaù thöïc teá nguyeân vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï töï cheáHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 4
 5. 5. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Giaù thöïc Trò giaù thöïc teá Chi phí teá nhaäp = vaät lieäu xuaát + cheá kho kho bieán - Trị giaù thöïc teá nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï thueâ ngoaøi gia coâng cheá bieán. Giaù thực tế Chi phí Chi phí Giaù thực tế NLVL, CDCD thueâ vận = NLVL,CCDC + + thueâ ngoaøi ngoaøi chuyển xuất kho chế biến chế biến bốc dở - Trò giaù thöïc teá nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïnhaän voán goùp lieân doanh, coå phaàn laø giaù thöïc teá ñöôïc caùcbeân tham gia lieân doanh ñaùnh giaù chaáp nhaän - Trò giaù thöïc teá nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coäng cuï duïng do ngaân saùch nhaø nöôùc caáp nhaän vieän trôï, bieáu taëng laø giaù thöïc teá do hoäi ñoàng ñaùnh giaù, coù thaåm quyeàn xaùc ñònh hoaëc giaù ghi trong quyeát ñònh caáp phaùt - Trò giaù nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï thu töø pheá lieäu thu hoøi ñöôïc ñaùnh giaù theo giaù thöïc teá coù theå söû duïng hoaëc giaù coù theå baùn ñöôïcHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 5
 6. 6. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 1.3.2 Ñaùnh giaù nguyeân lieäu vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïxuaát kho: Goàm 4 phöông phaùp - Phöông phaùp tính theo giaù thöïc teá ñích danh Theo phöông phaùp naøy vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï xuaát khothuoäc loâ haøng naøo thì tính theo ñôn giaù mua thöïc teá cuûa loâ haøngñoù . Tính gía thöïc teá vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï kòp thôøi xaùc ñònh,ñoøi hoûi doanhnghieäp phaûi quaûn lyù, theo doõi chaët cheõ töøng loâ haøng. Phöôngphaùp naøy thöôøng aùpduïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù ít loaïi vaät lieäu, coâng cuï duïngcuï oån ñònh vaø nhaän dieän ñöôïc - Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn Giaù thöïc teá Soá löôïng NLVL, Ñôn giaù NLVL, CCDC = x CDCD xuaát duøng bình quaân xuaát duøngHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 6
 7. 7. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Trong ñoù: Trò giaù NLVL, Trò giaù thöïc teá Ñôn giaù CCDC toàn ñaàu + NLVL, CCDC nhaäp bình quaân kyø trong kyø caû kyø döï = Soá löôïng NLVL, Soá löôïng thöïc teá tröõ (cuoái CDCD toàn ñaàu + NLVL, CDCD nhaäp kyø) kyø trong kyø Hoaëc Trò giaù NLVL, CCDC toàn Ñôn giaù bình kho quaân ñaàu kyø (cuoái kyø) tröôùc = cuoái kyø Soá löôïng NLVL, CDCD toàn tröôùc kho ñaàu kyø (cuoái kyø naøy) - Phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc: Phöông phaùp naøy döïa treân giaû thuyeát vaät lieäu nhaäp tröôùcñöôïc xuaát heát xong môùi xuaát ñeán laàn nhaäp sau. - Phöông phaùp nhaäp sau, xuaát tröôùc : Theo phöông phaùp naøy döïa treân giaû thuyeát vaät lieäu nhaäp khosau cuøng ñöôïc xuaát tröôùc, sau ñoù môùi tính ñeán vaät lieäu nhaäplaàn tröôùc ñoù 1.4 Nhieäm vuï cuûa keá toaùn nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coângcuï duïng cuï:HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 7
 8. 8. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Toå chöùc ghi cheùp phaûn aùnh chính xaùc kòp thôøi soá löôïng,chaát löôïng vaø giaù trò thöïc teá, cuûa töøng loaïi, töøng thöù nguyeânlieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï nhaäp, xuaát toàn kho. - Höôùng daãn kieåm tra vieäc chaáp haønh caùc nguyeân taéc, thuûtuïc nhaäp –xuaát nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Thöïchieän ñaàøy ñuû cheá ñoä haïch toaùn ban ñaàu veà nguyeân lieäu, vaätlieäu, coâng cuï duïng cu.ï - Kieåm tra vieäc thöïc hieän keá hoaïch thu mua, tình hình döï tröõvaø tieâu hao nguyeân lieäu, vaät lieäu ,coâng cuï duïng cuï; phaùt hieänvaø xöû lyù kòp thôøi nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï thöøa,thieáu, öù ñoïng keùm phaåm chaát, ngaên ngöøa vieäc söû duïngnguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï laõng phí. - Tham gia kieåm keâ, ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuïduïng cuï theo chế ñoä quy ñònh cuûa nhaø nöôùc, laäp baùo caùo keátoaùn veà nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï phuïc vuï coângtaùc laõnh ñaïo quaûn lyù ñieàu haønh. 1.5 Caùc chöùng töø keá toaùn lieân quan ñeán Nguyeân lieäu, vaätlieäu vaø coâng cuï duïng cuï: 1.5.1 Caùc chöùng töø keá toaùn baét buoäc: - Phieáu nhaäp kho (Maãu 01-V T)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 8
 9. 9. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Phieáu xuaát kho (Maãu 02-VT - Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä (Maãu 03 VTÏ-3LL) - Hoùa ñôn kieâm phieáu xuaát kho (Maãu 02-BH) -Bieân baûn kieåm keâ vaät tö, saûn phaåm haøng hoùa (Maãu 08-VT) 1.5.2 Caùc chöùng töø keá toaùn höôùng daãn: - Phieáu xuaát kho vaät tö theo haïn möùc (Maãu 04-VT) - Bieân baûn kieåm nghieäm vaät tö (Maãu 05-VT) - Phieáu baùo vaät tö coøn laïi cuoái kyø (Maãu 07-VT) 1.6 Keá toaùn xuaát, nhaäp nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuïduïng cuï: 1.6.1 Keá toaùn xuaát, nhaäp nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuïduïng cuï theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân: 1.6.1.1 Chöùng töø keá toaùn söû duïng: - Hoaù ñôn baùn haøng - Phieáu nhaäp kho - Phieáu xuaát kho - Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä - Phieáu xuaát vaät tö theo haïn möùc - Baûng keâ chöùng töø nhaäp, baûng keâ chöùng töø xuaát 1.6.1.2 Taøi khoaûn keá toaùn chuû yeáu söû duïng: * TK152: Nguyeân lieäu, vaät lieäuHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 9
 10. 10. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du TK naøy duøng ñeå phaûn aùnh soá hieän coù, tình hình taêng giaûmcaùc loaïi nguyeân vaät lieäu theo giaù trò thöïc teá - Keát caáu TK 152: Beân nôï: - Giaù trò thöïc teá cuûa nguyeân lieäu, vaät lieäu nhaäp kho do mua ngoaøi, töï cheá, thueâ ngoaøi gia coâng cheá bieán . - Giaù tri cuûa nguyeân lieäu, vaät lieäu thöøa phaùt hieän khi kieåm keâ Beân coù: - Giaù trò thöïc teá cuûa nguyeân lieäu, vaät lieâu xuaát kho - Giaù trò nguyeân lieäu, vaät lieäu traû laïi cho ngöôøi baùn hoaëc ñöôïc giaû giaù - Giaù trò nguyeân lieäu, vaät lieäu thieáu huït khi kieåm keâ Soá dö beân nôï: Giaù trò thöïc teá cuûa nguyeân lieäu, vaät lieäu toànkho cuoái kyø TK 152 môû chi tieát theo caùc TK caáp 2 tuøy theo yeâu caàu quaûnlyù cuûa doanh nghieäp * TK153: Coâng cuï, duïng cuï TK naøy duøng ñeå phaûn aùnh soá hieän coù, tình hình taêng giaûmcaùc loaïi coâng cuï, duïng cuï theo giaù trò thöïc teá - Keát caáu TK 153: Beân nô:HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang10
 11. 11. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Giaù trò thöïc teá cuûa coâng cuï duïng cuï nhaäp kho do mua ngoaøi, töï cheá, thueâ ngoaøi gia coâng cheá bieán . - Giaù tri cuûa coâng cuï duïng cuï thöøa phaùt hieän khi kieåm keâ Beân coù : - Giaù trò thöïc teá cuûa coâng cuï duïng cuï xuaát kho - Giaù trò coâng cuï duïng cuï traû laïi cho ngöôøi baùn hoaëc ñöôïc giaûm giaù - Giaù trò coâng cuï duïng cuï thieáu huït khi kieåm keâ Soá dö beân nôï: Giaù trò thöïc teá cuûa coâng cuï duïng cuï toàn khocuoái TK 111, 112,141, 331 kyø TK 152, 153 TK 154 Nhập kho NLVL-CCDC TK 153 coù 3 TK caáp 2TK 133 1532,Xuất NLVL-CCDC thuê (1531, 1533 ) ngoài gia công chế biến 1.6.1.3 Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu242 TK lieân quan Thuế GTGT TK 151ñeán nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï: đầu vào Xuất NLVL-CCDC dùng cho SXKD, XDCB Nhập kho NLVL-CCDC TK 331,111 đi đường kỳ trước CKTM được hướng giảm giá hàng bán, hàng mua trả lại TK 138,334,111 NLVL-CCDC TK 3333 thiếu khi kiểm kê Thuế nhập khẩu tính vào NLVL-CCDC (nếu có) TK 128, 222 TK 411 Xuất NLVL-CCDC Nhập NLVL-CCDC do góp liên doanh cấp phát liên doanh, biếu tặng TK 142 Đánh giá chênh lệch TK 338 giảm (nếu có) Vật liệu kiểm kê phátHSTT: Nguyeãn Thò Thanh hiện thừa Thöông Trang11 Đánh giá chênh lệch tăng (nếu có)
 12. 12. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 1.6.1.4 Soå keá toaùn söû duïng: 1.6.1.4.1 Soå keá toaùn chi tieát: Keá toaùn chi tieát Nguyeân vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï ñoøi hoûi phaûn aùnh veà soá löôïng, giaù trò, chaát löôïng cuûa töøng loaïi vaät lieäu theo töøng kho vaø töøng ngöôøi phuï traùch vaät chaát. Soá löôïng soå keá toaùn chi tieát, keát caáu maõu soå, trình töï vaø phöông phaùp ghi soå phuï thuoäc vaøo phöông phaùp keá toaùn chi tieát maø doanh nghieäp aùp duïng. Coù 3 phöông phaùp keá toaùn chi tieát nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï: * Phöông phaùp theû song song: - Nguyeân taéc haïch toaùn: + ÔÛ kho: Ghi cheùp veà maët soá löôïng (hieän vaät) + ÔÛ phoøng keá toaùn: ghi cheùp caû soá löôïng vaø giaù trò töøngthöù vaät lieäu, coâng cuï duïng cuïHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang12
 13. 13. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Trình töï ghi cheùp . + ÔÛ kho: Haøng ngaøy, thuû kho caên cöù vaøo chöùng töø nhaäp,xuaát ghi soá löôïng nguyeân vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï thöïc nhaäp,thöïc xuaát vaøo theû kho. Theû kho ñöôïc saép xeáp theo töøng loaïi,nhoùm vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Haøng ngaøy (ñònh kyø)sau khi ghitheû xong, thuû kho phaûi chuyeån chöùng töø nhaäp, xuaát cho phoøngkeá toaùn, keøm theo giaáy giao nhaän chöùng töø do thuû kho laäp. + ÔÛ phoøng keá toaùn: Môû soå hoaëc theû chi tieát nguyeân vaätlieäu, coâng cuï duïng cuï ñeå theo doõi veà maët soá löôïng vaø giaù trò. Haøng ngaøy (hoaëc ñònh kyø), khi nhaän ñöôïc chöùng töø nhaäp,xuaát, keá toaùn kieåm tra, phaân loaïi vaø hoaøn chænh chöùng töø (ghiñôn giaù tính thaønh tieàn). Sau ñoù ghi vaøo soå chi tieát vaät lieäu, tínhra soá toàn kho cuoái ngaøy, cuoái kyø. Cuoái thaùng ñoái chieáu kieåm tra soá lieäu giöõa theû kho vôùi soåkeá toaùn chi tieát vaät lieäu (chæ tieâu soá löôïng). Sau ñoù laäp baûngtoång hôïp nhaäp, xuaát, toàn kho vaät lieäu ñoái chieáu vôùi soá lieäu keátoaùn toång hôïp vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Sô ñoà haïch toaùn chi tieát vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï theo phöôngphaùp theû song song Baûng toång Phieáu nhaäp Soå(theû) chi tieát hôïp N,X,toàn kho, vaät lieäu,CCDC kho VL,CCDCHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang13
 14. 14. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Theû kho TK 152,153-Nguyeân vaät lieäu,CCDC trong Ghi chuù: soå KT toång hôïp Ghi haøng ngaøy: Quan heä ñoái chieáu: Ghi cuoái thaùng: * Phöông phaùp soå ñoái chieáu luaân chuyeån - Nguyeân taéc: +ÔÛ kho: Ghi cheùp veà maët soá löôïng + ÔÛ phoøng keá toaùn: Ghi cheùp vaøo soå ñoái chieáu luaânchuyeån caû soá löôïng, giaù trò - Trình tö ghi cheùp: + ÔÛ kho: Môû theû kho (soå chi tieát) ñeå theo doõi soá löôïngtöøng danh ñieåm vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Theû kho ñöôïc saépxeáp theo töøng loaïi, nhoùm vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Haøng ngaøy (ñònh kyø)sau khi ghi theû xong, thuû kho phaûichuyeån chöùng töø nhaäp, xuaát cho phoøng keá toaùn, keøm theo giaáygiao nhaän chöùng töø do thuû kho laäp. + ÔÛ phoøng keá toaùn: Môû soå ñoái chieáu luaân chuyeån ñeåhaïch toaùn soá löôïng vaø soá tieàn cuûa töøng thöù vaät lieäu, coâng cuïduïng cuï ôû töøng kho.HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang14
 15. 15. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Khi nhaän ñöôïc chöùng töø nhaäp, xuaát, keá toaùn tieán haønh phaânloaïi theo töøng kho, töøng thöù vaät lieäu,CCDC ñeå ghi vaøo vaøo baûngkeâ nhaäp, baûng keâ xuaát(caû soá löôïng vaø soá tieàn).Cuoái thaùng caên cöù vaøo baûng keâ nhaäp, baûng keâ xuaát ñeå ghivaøo soå ñoái chieáu luaân chuyeån. Soå naøy môû cho caû naêm, moãithöù ghi moät doøng. Cuoái thaùng ñoái chieáu soá löôïng vaät lieäu,coâng cuï duïng cuï treân soå vôùi theû kho vaø soá tieàn vôùi soå keátoaùn toång hôïp. Sô ñoà keá toaùn chi tieát vaät lieäu,CCDC theo phöông phaùp soå ñoái chieáu luaân chuyeån Phieáu Baûng keâ nhaäp, nhaäp, TK 152,153- Soå ñoái Theû kho Nguyeân chieáu luaân lieäu,vaät lieäu- Ghi chuù: Ghi haèng ngaøy Ghi cuoái thaùng Đối chiếu, kiểm traHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang15
 16. 16. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du * Phöông phaùp möùc dö (soå soá dö) - Nguyeân taéc: + ÔÛ kho:Chæ theo doõi veà maët soá löôïng + ÔÛ phoøng keá toaùn:Chæ theo doõi veà maët giaù trò - Trình töï ghi cheùp: + Taïi kho: Thuû kho duøng ghi theû kho ñeå ghi cheùp. Theû khoñöôïc môû chi tieát cho töøng thöù, töøng loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu,CCDC. Haèng ngaøy caên cöù vaøo caùc chöùng töø coù lieân quan ñeán tìnhhình nhaäp, xuaát kho nguyeân vaät lieäu vaø CCDC, thuû kho ghi cheùpvaøo theû kho veà maët soá löôïng. Thuû kho ñoái chieáu soá lieäu treântheû kho vôùi soá lieäu toàn kho thöïc teá Ñònh kyø, sau khi ghi xong theû kho, thuû lho taäp hôïp toaøn boächöùng töø nhaäp, xuaát theo töøng loaïi nguyeân vaät lieäu, CCDC; sauñoù laäp phieáu giao nhaän chöùng töø Cuoái thaùng caên cöù vaøo theû kho,thuû kho ghi soá löôïng vaät lieäucoâng cuï duïng cuï toàn kho vaøo soå soá dö. Sau ñoù chuyeån chophoøng keá toaùn ñeå kieåm tra vaø tính ra tieàn. + ÔÛ phoøng keá toaùn: Khi thu nhaän chöùng töø, keá toaùn kieåm traphaân loaïi chöùng töø,ø tính giaù vaät lieäu vaø ghi toång coäng soá tieànghi vaøo coät soá tieàn treân phieáu giao nhaän chöùng töø. Ñoàng thôøiHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang16
 17. 17. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Dughi soá tieàøn vöøa tính ñöôïc cuûa töøng nhoùm nguyeân vaät lieäu,CCDC vaøo baûng luyõ keá nhaäp, xuaát, toàn kho vaät lieäu, CCDC Sô ñoà keá toaùn chi tieát NVL, CCDC theo phöông phaùp soá dö Baûng luyõ keá Phieáu nhaäp Phieáu giao nhaäp, xuaát, toàn kho, nhaän chöùng kho vaät lieäu, CCDC Theû kho TK 152. 153- Soå soá Nguyeân vaät lieäu, dö CCDC trong soå keáGhi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra1.6.1.4.2 Soå keá toaùn toång hôïp: Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù – Soå caùi, Nhaät kyù chung, Chöùng töø ghi soå, soå keá toaùn söû duïng, trình töï, phöông phaùp ghi soå nhö sau: - Ñaàu kyø, keá toaùn caên cöù vaøo soá dö cuoái kyø cuûa TK 152, 153 treân soå caùi ( Nhaät kyù- Soå caùi) kyø tröôùc ñeå ghi vaøo coät “Nôï” treân doøng soá dö ñaàu kyø cuûa TK 152, 153 cuûa Soå Caùi (hoaëc) Nhaät kyù – Soå caùi kyø naøyHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang17
 18. 18. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Trong kyø, keá toaùn caên cöù vaøo caùc chöùng töø phaùt sinh, tieánhaønh phaân loaïi chöùng töø toång hôïp soá lieäu ñeå chuaån bò ghi soåkeá toaùn. Tröôøng hôïp vieäc ghi soå ñöôïc thöïc hieän theo ñònh kyø,ñeå giaûm bôùt soá laàn ghi soå, tröôùc khi ghi soå, keá toaùn laäp baûngkeâ nhaäp, baûng keâ xuaát vaät lieäu (Baûng phaân boå vaät lieäu vaøcoâng cuï duïng cuï). Sau ñoù, caên cöù vaøo doøng toång coäng cuûabaûng keâ ñeå ghi soå keá toaùn 1.6.2 Keá toaùn xuaát, nhaäp nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuïduïng cuï theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø: 1.6.2.1 Chöùng töø keá toaùn söû duïng: Caùc chöùng töø söû duïng töông töï nhö phöông phaùp haïch toaùnnguyeân vaät lieäu, CCDC theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân;chæ khaùc ôû coã khoâng theo doõi, phaûn aùnh vaø ghi cheùp tình hìnhxuaát vaät lieäu, CCDC haèng ngaøy neân khoâng söû dung phieáu xuaátkho haøng ngaøy maø chæ laäp phieáu xuaát kho moät laàn vaøo cuoáithaùng treân cô sôû bieân baûn kieåm keâ NVL,CCDC toàn kho cuoái ky 1.6.2.2ø Taøi khoaûn söû duïng: - TK 611 – Mua haøng - TK 151 – Haøng mua ñang ñi ñöôøng - TK 152,153 – NVL, CCDC 1.6.2.3 Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu lieân quanñeán nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï: TK 152, 153 TK 611 TK 152, 153, 138,HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang18
 19. 19. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 334, 632.. K/C trò giaù haøng toàn kho ñaàu kyø Xöû lyù soá thieáu huït TK 111, 112, 331 Mua NVL, CCDC TK 621, 627,641.. TK 133 GTGT Xuaát NVL,CCDC duøng caùc hoaït ñoäng 1.6.2.4 Soå keá toaùn söû duïng: 1.6.2.4.1 Soå keá toaùn chi tieát: Vieäc ghi soå keá toaùn chi tieát theo phöông phaùp kieåm keâ ñònhkyø coù ñieåm khaùc so vôùi phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân laøtrong kyø keá toaùn chæ theo doõi caùc nghieäp vuï nhaäp, coøn caùcnghieäp vuï xuaát chæ ñöôïc ghi vaod cuoái kyø treân cô sôû keát quaûHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang19
 20. 20. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Dukieåm keâ cuoái kyø ñeå xaùc ñònh soá löôïng, giaù trò cuûa töøng loaïiNVL,CCDC xuaát kho trong kyø 1.6.2.4.2 Soå keá toaùn toång hôïp: Vieäc toå chöùc heä thoáng soå keá toaùn toång hôïp theo phöôngphaùp kieåm keâ ñònh kyø töông töï heä thoáng soå keá toaùn toång hôïptheo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Chæ khaùc ôû ñieåm: - Theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, treân Soå Caùi TK 152, 153 ta coù theå tính ngay ñöôïc giaù trò Nguyeân vaät lieäu, CCDC toàn kho taïi thôøi ñieåm ñang xeùt. - Theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø, treân Soå Caùi TK 152, 153chæ phaûn aùnh giaù trò haøng toàn kho. Toaøn boä caùc nghieäp vuïmua ñöôïc ghi vaøo Soå Caùi TK 611 – Mua haøng CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG COÂNGTAÙC KEÁ TOAÙN MGUYEÂN LIEÄU, VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG CUÏ DUÏNG CU ÏTAÏI COÂNG TY TNHH HAÛI LONG 2.1 Ñaëc ñieåm tình hình chung cuûa coâng ty TNHH Haûi Long: 2.1.1 Chöùc naêng nhieäm vuï vaø quy moâ cuûa coâng ty: 2.1.1.1. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa coâng ty * Chöùc naêng: - Coâng ty TNHH Haûi Long laø doanh nghieäp tö nhaân haïch toaùnñoäc laäp vôùi ñaày ñuû tö caùch phaùp nhaân, coù con daáu vaø taøisaûn rieâng. Chöùc naêng chính laø tham gia nhaän thaàu caùc coâng trìnhdaân duïng, coâng nghieäp vaø trang trí noäi thaát, caùc coâng trình giaoHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang20
 21. 21. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Duthoâng, thuûy lôïi, thuûy ñieän, ñöôøng daây vaø traïm bieán theá ñieändöôùi 35KV, san uûi maët baèng caùc loaïi coâng trình..Ngoaøi ra, coøn coù nhieämvuï khai thaùc ñaù, saét soûi, cao lanh ………. * Nhieäm vuï: - Coâng ty ñang coá gaéng quaûn lyù, khai thaùc söû duïg coù hieäuquaû caùc nguoàn voán xaây döïng, toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch saûnxuaát kinh doanh. Ñoàng thôøi, tieát kieäm vaät tö, haï giaù thaønh saûnphaåm, taïo uy tín, thu huùt khaùch haøng vaø taïo dieàu kieän caïnh tranhvôùi caùc coâng ty khaùc. + Khai thaùc moû vaø cheá bieán khoaùn saûn phuïc vuï xaây döïng + Saûn xuaát kinh doanh vaät tö xaây döïng + Xaây döïng coâng trình daân duïng nhö nhaø vaø ñöôøng giao thoâng 2.1.1.2 Quy moâ cuûa coâng ty Nguoàn voán kinh doanh naêm 2009 Voán coá ñònh: 7.937.450.635 Voán löu ñoäng: 1.687.000.000 Toång coäng: 9.624.450.635 Veà naêng löïc saûn xuaát Tính ñeán nay coâng ty coù toång soá caùn boä coâng nhaân vieânlaø 62 ngöôøi, trong ñoù:HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang21
 22. 22. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du + Trình ñoä ñaïi hoïc: 6 ngöôøi + Trình ñoä trung caáp: 3 ngöôøi + Trình ñoä coâng nhaân kyõ thuaät khaùc 50 ngöôøi Ngoaøi ra, khi xaây döïng caùc coâng trình lôùn hoaëc khi tieán ñoäsaûn xuaát cao, coâng ty coøn thueâ hôïp ñoàng lao ñoäng phoå thoângñeå kòp tieán ñoä coâng vieäc baøn giao Coâng ty môû roäng quy moâ saûn xuaát kinh doanh vaø ñòa baøntieâu thuï cuûa mình. Hôn nöõa, vieäc thay ñoåi keát caáu voán kinh doanhhaøng naêm, chöùng toû coâng ty ñaõ coù nhöõng bieän phaùp tích cöïctrong vieäc quaûn lyù vaø söû duïng taøi saûn coá ñònh phuø hôïp vôùi tìnhhình thöïc tieån hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñoàng thôøi noùi leânkhaû naêng ñaùp öùng kòp thôøi voán löu ñoäng trong quaù trình hoaïtñoäng cuûa coâng ty. Doanh thu cuûa coâng ty moãi naêm ñeàu taêng leân laøm cho lôïinhuaän cuõng taêng, ñeàu naøy chöùng toû coâng ty ñaõ coù nhieàu coágaéng trong vieäc tieát kieäm chi phí, haï giaù thaønh saûn phaåm, laømcho ñôøi soáng cuûa caùn boä, coâng nhaân vieân ngaøy moät oån ñònh. Coâng ty TNHH Haûi Long ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nhieäm vuï cuûamình ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu veà keá hoaïch ñaõ ñeà ra, ñoàng thôøiphaûi coù traùch nhieäm trong vieäc söû duïng maùy moùc thieát bò vaøHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang22
 23. 23. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Dumoïi naêng löïc saûn xuaát khaùc coù hieäu quaû nhaèm taêng cöôønghieäu quaû kinh teá xaõ hoäi. Treân cô sôû ñoù noäp thueá nhaø nöôùc, baûo quaûn taøi saûn, toåchöùc toát ñôøi soáng, tinh thaàn vaät chaát cuûa caùn boä, coâng nhaânvieân; khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng saûn xuaát giaù thaønh vaøtaïo uy tín treân thò tröôøng . 2.1.2 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty: 2.1.2.1 Quaù trình hình thaønh: Quaûng Ngaõi laø moät trong nhöõng tænh thaønh phoá coù nhieàutieàm naêng khoaùng saûn, ñaëc bieät laø khoaùn saûn quyù hieám. Dovaäy, vieäc khai thaùc vaø cheá bieán khoaùng saûn laø vaán ñeà quantroïng, nhaèm giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng cuûa tænhnhaø vaø goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån neàn kinh teá cuûa ñaátnöôùc. Ñeå phaùt huy tieàm naêng ñoù coâng ty TNHH Haûi Long cuõng rañôøi . Coâng ty TNHH Haûi Long coù lòch söû ra ñôøi, phaùt trieån laâu daøi,cuï theå laø: + Thaùng 10/ 1990 thaønh laäp xí nghieäp 1/ 5 Bình Vónh vaø ñi vaøohoaït ñoäng .HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang23
 24. 24. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du + Ñeán thaùng 9/ 996 ñoåi teân xí nghieäp xaây döïng Haûi Long saumoät thôøi gian hoaït ñoäng + Ñeán ngaøy 31/10/2000 môùi chuyeån thaønh coâng ty TNHH HaûiLong do oâng Phan Minh Chính laøm giaùm ñoác . + Nguoàn voán cuûa coâng ty 100% laø nguoàn voán töï coù, coù ñaàyñuû tö caùch phaùp nhaân, coù quyeàn vaø nghóa vuï theo luaät ñònhcuûa nhaø nöôùc ban haønh, coù con daáu, coù taøi saûn, coù taøi khoaûnmôû taïi chi nhaùnh ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån Quaûng Ngaõi. 2.1.2.2 Quaù trình phaùt trieån: Töø naêm 1997 coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc ñöïôc khôûi xöôùngcaùc doanh nghieäp phaûi chuyeån sang hoaït ñoäng theo cô cheá thòtröôøng, coâng ty ñöùng tröôùc thöû thaùch lôùn saûn xuaát ra phaûi töï tìmthò tröôøng tieâu thuï . Phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän töï nhieân aûnh höôûng ñeán saûn xuaát,chaát löôïng voán thaáp, coâng ngheä cheá bieán chöa ñöôïc ñaàu tö môùi.Ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm neân khoâng coù khaû naêngcaïnh tranh . Tình hình saûn xuaát cuûa coâng ty bò ñình trueä, tình hình taøi chínhcoâng ty rôi vaøo tình traïng khoù khaên gaây gaét, tuy coâng ty ñaõ tíchcöïc tìm kieám höôùng phaùt trieån thaùch hôïp nhöng noäi löïc quaù khoùHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang24
 25. 25. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Dukhaên neân khoâng ñuû söùc ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, nhaèm taïora saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu thi tröôøng Thôøi gian gaàn ñaây, coâng ty ñaõ töøng böôùc ña daïng hoùa saûnphaåm theo nhu caàu th tröôøng neân hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanhngaøy caøng coù hieäu quaû vaø naâng cao ñöôïc söùc caïnh tranh treânthò tröôøng baèng nguoàn löïc hieän coù. Coâng ty khoâng ngöøng naângcao caùc chæ tieâu veà giaù trò, saûn löôïng, chaát löôïng coâng trình veàdoanh thu, lôïi nhuaän chuyeån bieán tích cöïc, doanh soá taêng ñaùngkeå, töøng böôùc laøm laønh maïnh taøi chính coâng ty naêm naøy so vôùinaêm tröôùc Caùc chæ tieâu phaûn aùnh quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty.Toång soá voán ñieàu leä cuûa coâng ty trong thôøi gian ñaàu môùithaønh laäp : 4. 355.700.000 ñoàng ÑVT: 1.000ñoàng Chæ tieâu Naêm Naêm Naêm 2007 2008 2009 Tổng doanh thu 49.321 6.390.615 898.765 Lợi nhuận 19.550 26.124 60.238 Nộp ngaân saùch 7.602 10.159 16.980 Lao ñộng 15 17 23 Thu nhập bình quaân 800 950 1.200HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang25
 26. 26. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du (người/thaùng) Keát luaän Qua caùc chæ tieâu taøi chính treân cho thaáy trong nhöõng naêm quacoâng ty laøm aên coù hieäu quaû. Rieâng trong naêm 2009 doanh thucuûa coâng ty taêng voït so vôùi caùc naêm tröôùc ñieàu naày daãn ñeán coâng ty noäp ngaân saùch nhaønöôùc cuõng taêng ñoàng thôøi lôïi nhuaät taêng leân laø ñieàu taát yeáuvieäc taêng lôïi nhaän nhieàu hay ít vôùi ñôn vò phuï thuoäc nhieàu vaøoyeâuù toá khaùch quan vaø chuû quan. 2.1.3 Nhöõng khoù khaên vaø thuaän lôïi aûnh höôûng ñeán tình hìnhhoaït ñoäng cuûa coâng ty. 2.1.3.1 Thuaän Lôïi Ñöôïc söï hoã trôï tröïc tieáp cuûa UBND Tænh Quaûng Ngaõi vaø caùcsôû ngaønh lieân quan, ñoàng thôøi coâng ty coù ñoäi nguõ caùn boäcoâng nhaân vieân laønh ngheà ngaøy caøng tröôûng thaønh vaø tích luõynhieàu kinh nghieäm trong saûn xuaát, naêng ñoäng trong quaûn lyù, coùtinh thaàn traùch nhieäm cao,coù khaû naêng aùp duïng khoa hoïc tieánboä kyõ thuaät ñeå phuïc vuï cho quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty . Coâng ty hoaït ñoäng khoâng nhöõng treân ñòa baøn tænh QuaûngNgaõi maø ngaøy caøng môû roäng sang caùc tænh laân caän, nguoànlöïc töông ñoái doài daøo .HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang26
 27. 27. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Xeùt veà vò trí ñòa lyù coâng ty TNHH Haûi Long naèm ngay ôû TrungTaâm TP Quaûng Ngaõi laø ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc giao tieápñeå tìm toøi caùc ñoái taùc thích hôïp vaø taïo ñöôïc caùc moái quan heäkhaùc Veà vieäc maùy moùc thieát bò cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc trang bò töôngñoái ñaày ñuû ñeå phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò . 2.1.3.2. Khoù khaên Möùc voán hoaït ñoäng ban ñaàu ñeå thi coâng coâng trình, haïng muïccoâng trình coøn khieâm toán so vôùi toång khoái löôïng thi coâng caùccoâng trình Do cô cheá nhaø nöôùc, raát nhieàu coâng trình bò öù ñoïng voánkhoâng thu hoài kòp. Nhieàu coâng trình nhaø nöôùc phaân boå keùo daøigaây khoâng ít khoù khaên cho ñôn vò. Caùc coâng trình thi coâng vôùithôøi gian daøi, quaù trình thi coâng ngoaøi trôøi neân tieán ñoä thi coângphuïc thuoäc nhieàu vaán ñeà thôøi tieát .Do ñoù vaøo muøa möa coâng tythöôøng gaëp nhieàu khoù khaên trong quaù trình thi coâng laøm aûnhhöôûng ñeán tieán ñoä thi coâng vaø baøn giao coâng trình 2.1.4 Phöông höôùng hoaït ñoäng trong thôøi gian tôùi: Naâng cao chaát löôïng kyõ thuaät, myõ thuaät cuûa caùc coâng trình,nhaèm naâng cao uy tín, taïo ñieàu kieän truùng thaàu nhieàu coâng trình.HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang27
 28. 28. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng DuÑaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä nghieäp vuï, chuyeân moân vaø tayngheà cuûa ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân. Trong thôøi gian tôùi coâng ty ñònh höôùng phaùt trieån theo nhöõngmuïc tieâu sau: * Toång giaù trò haøng naêm taêng tröôûng töø 10 -20% * Tieáp tuïc thöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa ngaønh ngheà, ñadaïng hoùa saûn phaåm, môû roäng thò tröôøng môùi vaø chuûng loaïisaûn phaåm vaät lieäu xaây döïng ña daïng taïo böôùc phaùt trieån môùiveà khaû naêng caïnh tranh vaø chieám lónh thò tröôøng. * Ñaûm baûo vieäc laøm, oån ñònh vaø töøng böôùc naâng cao ñôøisoáng caùn boä coâng nhaân vieân trong toaøn coâng. * Tieáp tuïc quaûn lyù boä maùy quaûn lyù, kyõ thuaät cho phuø hôïpvôùi tình hình nhieäm vuï môùi, phuø hôïp vôùi quy moâ cuûa coâng ty vaøtrang thieát bò thi coâng, cô giôùi hieän ñaïi .HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang28
 29. 29. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só Nguyeãn Coâng Du 2.1.5 Ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát cuûa coâng ty 2.1.5.1 Quy trình saûn xuaát CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG Phaàn Phaàn thaân Phaàn maùi moùngCoâng Coân Coâng Coâng Laép ñaët Laép ñaëttaùc ñaøo g taùc taùc taùc heä heämoùng dôû xaây laøm thoáng thoángvaø ñoå beâ döïng maùi ñieän caáp HOAØN THIEÄN COÂNG Nghieäm thu baøn giao coâng trình ñöa vaøo söû duïng HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 29
 30. 30. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 2.1.5.2 Toå chöùc saûn xuaát: Sô ñoà toå chöùc saûn xuaát cuûa coâng ty TNHH Haûi Long LAÕNH ÑAÏO Boä phaän SX tröïc Boä phaän SX giaùn Nhaâ Boä Boä Caùn Boä n phaän phaän boä phaän coân phuï phuï chæ taøi vuï g traùch traùch ñaïo kyõ tröïc MMTB phuïc thuaät Laõnh ñaïo coâng ty chòu traùch nhieäm ñieàu haønh moïi hoaït ñoängcuûa coâng ty, chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng saiphaïm cuûa coâng ty vaø laø ngöôøi ñaïi dieän cuûa coâng ty vôùi caùc toåchöùc beân ngoaøiHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang30
 31. 31. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 2.1.5.3 Chöùc naêng cuûa töøng boä phaän + Boä phaän saûn xuaát tröïc tieáp: Goàm coâng nhaân saûn xuaáttröïc tieáp vaø maùy moùc tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát,trong coâng nhaân saûn xuaát coa coâng nhaân tröïc tieáp ñieàu khieånmaùy moùc thieát bò. Maùy moùc tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình saûnxuaát ñoù laø: Maùy troän beâ toâng, maùy ñaàm beâ toâng, maùy ñaøo,maùy uûi, giaøn giaùo, coát pha ….. +Boä phaän saûn xuaát giaùn tieáp: Coù nhieäm vuï quaûn lyù saûnxuaát cuõng nhö taøi saûn cuûa coâng trình ñeå kòp thôøi phaùt hieännhöõng sai soùt trong quaù trình thi coâng, ñeà ra nhöõng bieän phaùphöõu hieäu nhaèm tieát kieäm chi phí ñaàu vaøo goùp phaàn haï giaùthaønh, haï thaáp nhöõng chi phí khoâng caàn thieát nhöng vaãn ñaûmbaûo chaát löôïng coâng trình. 2.1.6 Ñaëc ñieåm toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty TNHH Haûi Long 2.1.6.1 Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban, phaân caápquaûn lyù trong coâng ty TNHH Haûi Long + Giaùm ñoác coâng ty: Laø ngöôøi ñöùng ñaàu coâng ty, chæ ñaïo,ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Tröïctieáp quaûn lyù coâng taùc keá toaùn, chòu traùch nhieäm vôùi cô quanchöùc naêng veà xaây döïng phöông aùn quaûn lyù kinh doanh.HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang31
 32. 32. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du + Phoù giaùm ñoác coâng ty: Laø ngöôøi laøm giuùp giaùm ñoáccoâng ty trong vieäc chæ ñaïo ñieàu haønh saûn xuaát vaø moïi hoaïtñoäng khaùc cuûa coâng ty. Coù traùch nhieäm veà chaát löôïng vaø kyõthuaät coâng trình khi giaùm ñoác vaéng maët + Phoøng taøi chính keá toaùn: Giuùp giaùm ñoác quaûn lyù kinh teátaøi chính, haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong hoaïtñoäng saûn xuaát kinh doanh . + Toå chöùc haønh chính: Coù nhieäm vuï tieáp nhaän caùc vaên baûnthoâng tö töø caùc cô quan ban ngaønh gôûi ñeánvaø caùc coâng vaên töøcoâng ty gôûi ñi. Phoøng naøy coù nhieäm vuï toå chöùc boá trí lao ñoänghôïp lyù, ñaûm baøo caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vòñöôïc tieán haønh ñeàu ñaën nhòp nhaøng. Phoøng toå chöùc haønh chínhtheo doõi coâng vieäc saûn xuaát cuûa coâng nhaân ñeå coù cô sôû choïnphöông thöùc ñeå traû löông cho phuø hôïp. Theo doõi tình hình thöïc hieäncoâng taùc, thi ñua khaên thöôûng vaø coù cheá ñoä naâng löông hôïp lyù.Quaûn lyù taøi saûn chung cuûa coâng ty nhö maùy moùc thieát bò, duïngcuï haønh chính + Phoøng kyõ thuaät: Coù nhieäm vuï kieåm tra giaùm saùt vieäc thöïchieän nhieäm vuï keá hoaïch ñeà ra, ñoàng thôøi ñeà ra bieän phaùp thöïchieän tieán ñoä thi coâng, giaùm saùt kyõ thuaät trong quaù trình thi coâng,tham gia nghieäm thu coâng trình, giuùp giaùm ñoác xöû lyù nhöõng saiHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang32
 33. 33. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Duphaïm khi thi coâng. Beân caïnh ñoù taïi phoøng kyõ thuaät luoân coùnhöõng nhaân vieân kyõ thuaät thöôøng xuyeân laøm nhieäm vuï tínhtoaùn caùc khoaûn chi phí ñeå tham gia ñaáu thaàu caùc coâng trình . + Phoøng quaûn lyù xe maùy: Ñeå vieäc quaûn lyù xe maùy ñöôïc chaëtcheõ vaø mang laïi hieäu quaû, coâng ty ñaõ thaønh laäp rieâng moät ñoäichuyeân phuï traùch vieäc ñieàu khieån vaø vaän haønh xe maùy ñeå thamgia coâng trình . + Phoøng keá thoaïch: Coù nhieäm vuï laäp keá hoaïch saûn xuaátquyù, naêm vaø caùc keá hoaïch nhö: Keá hoaïch vaät tö, lao ñoäng, ñieàuñoäng xe maùy, duïng cuï vv… vaø toå chöùc vieäc thu mua cung caápvaät tö, ñaûm baøo ñuùng tieán ñoä thi coâng 2.1.6.2. Sô ñoà boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty: GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY P. GIAÙM ÑOÁC Phoøn Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng g taøi toå keá kyõ quaûn chính chöùc toaùn thuaätHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang33
 34. 34. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 2.1.6.3 Toå chöùc boä maùy keá toaùn: * Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû coâng ty TNHH HaûiLong Coâng ty TNHH Haûi Long aùp duïng hình thöùc keá toaùn vöøa taäptrung vöøa phaân taùn + Phaân taùn: Taïi coâng ty coù toå chöùc boä maùy keá toaùn + Taäp trung: ÔÛ moät soá coâng trình coù ñòa baøn ôû xa, ñònh kyøboá trí caùc nhaân vieân keá toaùn ñeán kieåm tra soå saùch laäp caùcchöùng töø keá toaùn ban ñaàu gôûi veà coâng ty. * Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn . Coâng ty TNHH Haûi Long hoaït ñoäng chuû yeáu laø taäp trung ôûcaùc mieàn nuùi vaø haûi ñaûo neân vieäc ñi laïi gaëp raát nhieàu khoùkhaên, boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty ôû nôi xa saûn xuaát neân vieäcnaém baét thoâng tin veà tình hình saûn xuaát khoù kòp thôøi. Vì vaäy,HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang34
 35. 35. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du coâng taùc keá toaùn khoâng theå toå chöùc theo hình thöùc taäp trungmaø phaân taùn thaønh nhöõng boä phaän nhö ñeán töøng coâng trìnhñeå thöïc hieän coâng taùc keá toaùn. * Toå chöùc boä maùy keá toaùn ôû coâng ty TNHH Haûi Long ñöôïcthöïc hieän qua sô ñoà sau: Keá toaùn Keá toaùn Keá toaùn Keá toaùn thanh toaùn coâng nôï vaät tö Keá toaùn coâng trình * Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän + Keá toaùn tröôûng: laø ngöôøi coù traùch nhieäm ñieàu haønh moïicoâng vieäc cuûa boä phaän keá toaùn. Keá toaùn tröôûng chòu traùchnhieäm toå chöùc thöïc hieän coâng taùc keá toaùn cuûa coâng ty theocheá ñoä cuûa nhaø nöôùc ban haønh, coù keá hoaïch laäp baùo caùo taøichính haøng naêm veà saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty . + Keá toaùn thanh toaùn: Laø ngöôøi giuùp keá toaùn tröôûng trongvieäc thanh toaùn caùc khoaûn nhö: Tieàn löông, tieàn göûi ngaân haøng.Keá toaùn thanh toaùn ghi cheùp, theo doõi quyõ tieàn maët tieàn göûingaân haøng, tieàn vayHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang35
 36. 36. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du + Keá toaùn coâng nôï: Goàm coù hai vieäc chính Theo doõi coâng nôï noäi boä coâng ty Theo doõi caùc khoaûn nôï ñoái vôùi khaùch haøng. Keá toaùncoâng nôï chòu traùch nhieäm ghi cheùp, phaûn aùnh caùc khoaûn taïmöùng cuûa coâng ty vaø caùc khoaûn nôï ñoái vôùi caùc coâng trình, nôïphaûi thu, nôï phaûi traû ñoái vôùi khaùch haøng cuûa coâng ty, haøngthaùng, haøng quyù, naêm ñoái chieáu ñeå coù bieän phaùp xöû lyù . + Keá toaùn vaät tö: Coù nhieäm vuï ghi cheùp, theo doõi vaät tö,giuùp coâng ty traùnh tình traïng thaát thoaùt vaät tö, söû duïng sai muïcñích vaø caùc tieâu cöïc nhaèm giuùp coâng ty tieát kieäm, traùnh laõngphí vaät tö, laøm cho giaù thaønh ñöôïc haï thaáp + Keá toaùn coâng trình: Ghi cheùp, theo doõi haïch toaùn caùcnghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taïi coâng ty. Taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát vaøo caùc coâng trình,haïng muïc coâng trình laøm cô sôû cho vieäc taäp hôïp chi phí saûn xuaátvaø tính giaù thaønh coâng trình, haïng muïc coâng trình . 2.1.6.4 Moät soá cô baûn cuûa chính saùch keá toaùn -Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho + Nguyeân taéc ñaùnh giaù: Theo giaù mua (+) Chi phí khaùc coùlieân quan ñeán haøng toàn kho .HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang36
 37. 37. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du + Phöông phaùp xaùc ñònh haøng toàn kho cuoái kyø: Theo phöôngphaùp nhaäp tröôùc –xuaát tröôùc. + Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Theo phöông phaùpkeâ khai thöôøng xuyeân, thoáng keâ hieän haønh. - Kyø keá toaùn: Laø töø khi baét ñaàu môû soå keá toaùn ñeán khikhoùa soå keá toaùn - Nieân ñoä keá toaùn baét ñaàu töø: 01/01 ñeán 31/12 haøng naêm - Phöông phaùp tính thueá: Tính thueá GTGT theo phöông phaùpkhaáu tröø. 2.1.6.5 Hình thöùc keá toaùn vaän duïng taïi coâng ty TNHH Haûi Long Hieän nay coâng ty TNHH Haûi Long aùp duïng hình thöùc keá toaùnChöùng töø ghi soå Chứng từ gốc Bảng tổng hợp Sổ, thẻ kế toán Sổ quỹ chứng từ gốc chi tiết Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ chứng từSô ñoà trình töï ghi cheùp soå keá toaùn cuûa Coâng ty ghi sổ Bảng tổng hợp Sổ cái chi tiết Bảng cân đối phát sinhHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang37 Báo cáo tài chính
 38. 38. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng DuGhichuù: Ghi haèng ngaøy Ghi cuoái thaùng Đối chiếu, kiểm tra *Trình tự ghi sổ: Hằng ngaøy, caên cöù vaøo chöùng töø goác hoaëc baûng toång hôïpchöùng töø goác, keátoaùn laäp chöùng töø ghi soå. Caên cöù vaøo chöùngtöø ghi soå ñeå ghi vaøo soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, sau ñoù ñöôïcduøng ñeå ghi vaøo Soå Caùi. Caùc chöùng töø goác sau khi laøm caêncöù laäp chöùng töø ghi soå ñöôïc duøng ñeå ghi vaøo caùc soå, theû keátoaùn chi tieátHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang38
 39. 39. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Cuoái thaùng(quyù), phaûi khoaù soå tính ra toång soá tieàn cuûa caùcnghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng treân soå ñaêng kyù chöùng töø ghisoå, tính toång soá phaùt sinh Nôï, toång soá phaùt sinh Coù vaø soá dö cuûa taøi khoaûn treân Soå Caùi. Caêncöù vaøo Soå caùi laäp Baûng caân ñoái Taøi khoaûn. Cuoái thaùng, phaûi toång hôïp soá lieäu, khoaù soå vaø theû chi tieátroài laäp baûng toång hôïp chi tieát. Sau khi ñoái chieáu khôùp ñuùng, soá lieäu ghi treân Soå caùi vaøbaûng toång hôïp chi tieát ñöôïc söû duïng ñeå laäp Baùo caùo keá toaùn 2.2 Thöïc teá coâng taùc keá toaùn nguyeân lieäu, vaät lieäu vaøcoâng cuï duïng cuï taïi Coâng ty 2.2.1 Coâng taùc phaân loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuïduïng cuï * Nguyeân lieäu, vaät lieäu + Nguyeân lieäu, vaät lieäu chính: Xi maêng, saét, theùp, caùt,gaïch,ngoùi,……. + Vaät lieäu phuï: Voâi boät maøu sôn, ……. + Phuï tuøng thay theá: Loáp, oå bi, daây cu roa,….. + Thieát bò xaây döïng cô baûn: vaùn coffa, daøn giaùo + Vaät lieäu khaùc: Bao goàm vaät lieäu khaùc thu thaäp töø pheá lieäuthu hoài (saét, theùp, goã vuïn) thanh lyù taøi saûnHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang39
 40. 40. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du + Nhieân lieäu: Daàu Diezel, nhôùt, …….. * Coâng cuï duïng cuï + Coâng cuï lao ñoäng: kìm buùa, thanh noái caùc loaïi, caây choáng,xeûng xuùc ñaát, + Caùc vaät duïng baûo hoä cho coâng nhaân trong quaù trình laømvieäc nhö: Quaàn aùo baûo hoä, gaêng tay, muõ, …. + Caùc coâng cuï khaùc duøng ñeå phuïc vuï ôû boä phaän vaênphoøng: Baøn gheá laøm vieäc, tuû,…. + Caùc loaïi duøng cho hoaït ñoäng phuïc vuï cho vieäc thi coângngoaøi trôøi nhö: Caùc laùn traïi taïm thôøi, daøn giaùo, vaùn khuoân,duïng cuï giaù laép chuyeân duøng cho saûn xuaát + Caùc loaïi bao bì vaät duïng ñöïng taøi lieäu, haøng hoùa trong quaùtrình mua, baûo quaûn vaø tieâu thu saûn phaåm. + Caùc loaïi coâng cuï duïng cuï 2.2.2 Ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïnhaäp –xuaát kho 2.2.2.1. Ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïnhaäp kho Caùch ñaùnh giaù töông töï nhö caùch ñaùnh giaù mua ngoaøi nhaäpkho nhöng nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï naøy ñöôïc ñöatröïc tieáp vaøo xaây döïng maø chuùng khoâng tham gia vaøo ñaùnh giaùnguyeân lieäu, vaât lieäu, coâng cuï duïng cuïHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang40
 41. 41. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 2.2.2.2. Ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuïxuaát kho Hieän nay, coâng ty ñaùnh giaù nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuïduïng cuï xuaát kho theo phöông phaùp nhaäp tröôùc –xuaát tröôùc thöïcteá cuûa vaät lieäu duïng cuï xuaát duøng ñöôïc tính heát theo giaù thöïcteá cuûa soá lieäu nhaäp kho tröôùc xong môùi tính theo giaù thöïc teácuûa vaät lieäu, duïng cuï nhaäp kho laàn keá tieáp. Phöông phaùp naøy ñaûm baûo vieäc tính giaù thöïc teá cuûa vaätlieäu, duïng cuï xuaát duøng kòp thôøi, chính xaùc, coâng vieäc keá toaùnkhoâng bò doàn neùn vaøo cuoái thaùng nhöng keá toaùn caàn theo doõichaëc cheõ soá lieäu nhaäp, xuaát theo giaù cuûa töøng laàn. 2.2.3 Keá toaùn chi tieát nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïngcuï 2.2.3.1 Keá toaùn chi tieát nguyeân lieäu vaät lieäu: 2.2.3.1.1 Chöùng töø keá toaùn söû duïng, trình töï laäp, luaân chuyeånvaø xöû lyù chöùng töø nhaäp, xuaát nguyeân lieäu, vaät lieäu taïi coângty. * Keá toaùn söû duïng caùc chöùng töø nhaäp, xuaát nguyeân lieäu,vaätlieäu - Phieáu yeâu caàu cung öùng vaät tö - Hoùa ñôn giaù trò gia taêng - Phieáu nhaäp kho - Phieáu xuaát kho - Theû khoHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang41
 42. 42. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Soå chi tieát vaät tö - Soå chi tieát taøi khoaûn 152 - Baûng keâ xuaát kho - Baûng keâ nhaäp kho - Baùo caùo toång hôïp nhaäp, xuaát, toàn vaät tö - Chöùng töø ghi soå - Soå caùi * Trình töï laäp, luaân chuyeån, xöû lyù chöùng töø nhaäp, xuaát nguyeânlieäu, vaät lieäu Khi baét ñaàu thi coâng xaây döïng coâng trình, haïng muïc coâng trình;ban chæ huy coâng trình laäp “Phieáu yeâu caàu vaät tö“ chuyeån chophoøng keá hoaïch thi coâng. Phoøng keá hoaïch coù traùch nhieäm khaûosaùt giaù caû, chaát löôïng nguyeân lieäu, vaät lieäu ñaàu vaøo vôùi giaùcaû thaáp, chi phí vaän chuyeån reû.. Nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïngñeå tham möu cho giaùm ñoác tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng veà cungcaáp nguyeân lieäu, vaät lieäu.Coâng ty TNHH Haûi Long209- Quang Trung – TP Quaûng Ngaõi PHIEÁU YEÂU CAÀU VAÄT TÖ Haïng muïc: Phaàn neàn moùng TT Vaät tö yeâu Soá ÑVT Thôøi gian cung öùng caàu löôïngHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang42
 43. 43. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 1 Xi maêng 20 Taá Tröôùc ngaøy n 02/03/2009 2 Saét phi 6 1.580 Kg nt 3 Saét phi 8 185 Kg nt 4 Saét phi 10 108 Kg nt 5 Saét phi 14 779 Kg nt 6 Saét phi 18 1.520 Kg nt 3 7 Ñaù 1*2 34 m nt 3 8 Caùt 54 m nt Khi mua nguyeân lieäu, vaät lieäu beân baùn vieát hoùa ñôn baùnhaøng, hoùa ñôn GTGT giao cho beân mua ñeå laøm chöùng töø vaänchuyeån thanh toaùn kieåm nghieäm nhaäp kho.HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang43
 44. 44. Mẫu số: 01GTKT- 3LL HOAÙ ÑÔN GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Toát nghieäp Chuyeân ñeà GVHD:Th.só Nguyeãn Coâng Du2 (giao cho Lieân Kí hiệu: AB khaùch haøng) Ngaøy 09 thaùng 02 Số: 041324 năm 2009Đơn vị baùn haøng: Nhaø maùy xi maêng VaïnTöôøngĐịa chỉ: Sôn Tònh SốTK:.............ĐT: ................................Ngöôøi mua haøng: Leâ Vaên HoàngĐơn vị:Địa chỉ: 209 - Quang Trung, TP Quaûng NgaõiHình thức thanh toaùn: MST: 4300236170Tieàn maëtST Teân haøng ĐVT Số Đơn Thaønh T hoùa lượng giaù tiền A B C 1 2 3 = 1x2 1 Xi măng tấn 15 1.100. 16.500.0 000 00 32 Ñaù 1x2 m 34 120.00 4.080.00 0 0 33 Caùt m 54 16.000 864.000Cộng tiền haøng: 21.444.0 21.444.0 00 00Thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.144.40 0Tổng cộng thanh toaùn: 23.588.4 00Số tiền bằng chữ: Hai möôi ba trieäu, naêm traêm HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trangtaùm möôi taùn nghìn, boán traêm ñoàng./. 44Người mua Kế toaùn Thủ trưởng ñônhaøng trưởng vị
 45. 45. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Lieân 1: Lưu Lieân 2: Giao cho khaùch haøng Lieân 3: Duøng thanh toaùn Treân cô sôû chöùng töø goác laø hoaù ñôn GTGT, giaáy baùo nhaänhaøng, caùn boä vaät tö tieán haønh laäp phieáu nhaäp kho, phieáu naøylaäp thaønh 2 lieân, lieân 2 cuøng hoùa ñôn giao cho thuû kho ñeå ghivaøo soå kho, sau ñoù chuyeån leân boä phaän keá toaùn ñeå ghi soå chitieát vaät lieäu. Lieân 1 giöõ laïi nôi laäp phieáu.HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang45
 46. 46. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du MB 07/ ANMEJÏCO – QT 74 Ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2006 PHIEÁU NHAÄP KHO Ngaøy 9/02/2009 Soá: 02/10 Nôï TK 152 Coù TK 111 Hoï teân ngöôøi giao haøng: Nguyễn Đăng Khoa Ñòa chæ: Leâ Lôïi, TP Quaûng Ngaõi Nhaäp taïi kho -Chöùng töøø keøm theo: Hoaù ñôn soá 041324 Ngaøy 09 thaùng 02 naêm 2009 Teân Số lượng S nhaõn M Thaønh T hieäu, quy ĐVT Thực s Theo CT Ñôn giaù tieàn T caùch nhập vaät tö 1 Xi măng tấn 15 15 1.100.00 16.500.000 0 3 2 Ñaù1 x 2 m 34 34 120.000 4.080.000 3 3 Caùt m 54 54 16.000 864.000 Cộng 21.444.000 Viết bằng chữ: Hai möôi moát trieäu, boán traêm boán möôi boán nghìn ñoâng./. Ngöôøi Thuû kho Keá toaùn Tröôûng nhaän boä phaän (Kyù, hoï (Kyù, hoï (Kyù, hoï teân)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông (Kyù, hoï teân) teân) teân) Trang46
 47. 47. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du ÔÛ boä phaän saûn xuaát, khi naøo caàn nguyeân vaät lieäu thì keátoaùn vaät tö laäp phieáu xuaát kho 2.2.3.1.2 Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng: PHIEÁU XUAÁT KHO MB 07/ ANMEJÏCO – QT 74 Ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2006 Ngaøy 09/02/2009 Soá: 05/10 Nôï TK 152 Coù TK 154 Hoï teân ngöôøi nhaän haøng: Phaïm Haûi Lyù do: xaây döïng neàn moùng Teân Số lượng S nhaõn M Thaønh T hieäu, quy ĐVT Thực Ñôn giaù s Theo CT tieàn T caùch xuaát vaät tö 1 Xi măng tấn 01 01 1.100.00 1.100.000 0 2 ….. Cộng 1.100.000 Viết bằng chữ: Moät trieäu, moät traêm nghìn ñoàng chaün./. Ngöôøi Thuû kho Keá toaùn Tröôûng xuaát boä phaän (Kyù, hoï (Kyù, hoï (Kyù, hoï teân) teân) teân) (Kyù, hoï teân)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang47
 48. 48. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Ñeå theo doõi tình hình nhaäp, xuaát kho nguyeân lieäu, vaät lieäu keátoaùn coâng ty söû duïng taøi khoaûn 152 - nguyeân lieäu, vaät lieäu Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh giaù trò hieän coù vaø tìnhhình bieán ñoäng caùc loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu duøng trong coâng ty.Ñoái vôùi töøng loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu keá toaùn môû chi tieát chotöøng loaïi nguyeân lieäu, vaät lieäu. TK 1521 : Nguyeân lieäu, vaät lieäu TK 15211 : Saét TK 1512 : Xi maêng TK 1513 : Gaïch TK 1514 : Ñaù TK 1522 : Nguyeân lieäu, vaät lieäu phuï TK 15221 : Sôn TK 1522 : Boät maøu TK 15223 : Chaát taåy 2.2.3.1.3 Soå keá toaùn söû duïng, trình töï vaø phöông phaùp ghi soå * Soå keá toaùn chi tieát NVL taïi Coâng ty: - Theû kho - Soå chi tieát NVL Coâng ty ñang aùp duïng phöông phaùp theû song song ñeå haïchtoaùn chi tieát NVL.HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang48
 49. 49. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Sô ñoà haïch toaùn chi tieát nguyeân lieäu, vaät lieäu theo phöôngphaùp theû song song * Trình töï ghi soå theo phöông phaùp theû song song + ÔÛ kho: Haøng ngaøy, thuû kho caên cöù vaøo chöùng töø nhaäp,xuaát ghi soá löôïng nguyeân vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï thöïc nhaäp,thöïc xuaát vaøo theû kho. Theû kho ñöôïc saép xeáp theo töøng loaïi,nhoùm vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Haøng ngaøy (ñònh kyø)sau khi ghitheû xong, thuû kho phaûi chuyeån chöùng töø nhaäp, xuaát cho phoøngkeá toaùn, keøm theo giaáy giao nhaän chöùng töø do thuû kho laäp. + ÔÛ phoøng keá toaùn: Môû soå hoaëc theû chi tieát nguyeân vaätlieäu, coâng cuï duïng cuï ñeå theo doõi veà maët soá löôïng vaø giaù trò. Haøng ngaøy (hoaëc ñònh kyø), khi nhaän ñöôïc chöùng töø nhaäp,xuaát, keá toaùn kieåm tra, phaân loaïi vaø hoaøn chænh chöùng töø (ghiñôn giaù tính thaønh tieàn). Sau ñoù ghi vaøo soå chi tieát vaät lieäu, tínhra soá toàn kho cuoái ngaøy, cuoái kyø. Cuoái thaùng ñoái chieáu kieåm tra soá lieäu giöõa theû kho vôùi soåkeá toaùn chi tieát vaät lieäu (chæ tieâu soá löôïng). Sau ñoù laäp baûngtoång hôïp nhaäp, xuaát, toàn kho vaät lieäu ñoái chieáu vôùi soá lieäu keátoaùn toång hôïp vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï. Caên cöù vaøo phieáu nhaäp, phieáu xuaát, thuû kho tieán haønh laäpTheû khoHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang49
 50. 50. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng DuCT TNHH HAÛI LONG Maãu soá 08 - VT THẺ KHO Ngaøy laäp theû: 09/02/2009 Tôø soá 12 Teân nhaõn hieäu, quy caùch vaät tö: Xi maêng ÑVT: Taán Chứng từ Số lượng Ngaøy TT Nga Diễn giải Số N-X nhập xuất tồn øy Toàn ñaàu thaùng 2 1 02 09/0 Nhập kho 09/02 15 2 2 05 09/0 Xuất thi coâng coâng 09/02 1 2 trình ... ... ... ... Cộng 15 1 2 Tồn cuối thaùng 16 Thủ kho Kế toaùn trưởng (Kyù, hoï teân) (Kyù, ghi hoï teân)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang50
 51. 51. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng DuÔÛ phoøng keá toaùn, tieán haønh môû soå chi tieát:CTY TNHH HAÛI LONG SỔ CHI TIẾT VAÄT LIEÄU HAØNG HOAÙ Teân, quy caùch vaät tö: Xi măng ĐVT: 1000 ñoàng/tấn Chứng từ Nhập Xuất Tồn Ñôn Nga Diễn giải S S S Số giaù TT TT TT øy L L L Toàn ñaàu 1.100 2 2.200 thaùng 02 09/0 Nhập kho 1.100 15 16.500 2HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang51
 52. 52. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 05 09/0 Xuất thi coâng 1.100 1 1.10 2 coâng trình 0 Coäng phaùt 1.100 15 16.500 1 1.10 sinh 0 Toàn cuoái 1.100 16 17.600 thaùng Ngaøy 28 thaùng 02 naêm2009Ngöôøi ghi soåKeá toaùn(Kyù, ghi hoï teân)(Kyù, ghi hoï teân)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang52
 53. 53. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só Nguyeãn Coâng Du Cuoái thaùng, töø soå chi tieát vaät tö, laäp baûng toång hôïp nhaäp, xuaát, toàn toàn kho BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN Thaùng 02/2009 Đơn Toàn ñaàu Nhập trong Xuất trongT Teân ĐV Tồn cuối kỳ giaù kyø kỳ kỳT VT T (1000ñ) SL TT SL TT SL TT SL TT1 Xmăn tấn 1.100 2 2.200 15 16.500 1 1.100 16 17.600 g 32 Ñaù m 120 2 240 34 4.080 25 3000 11 1.320 1x2 33 Caùt m 16 5 80 54 864 25 400 34 544 Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2009 Người ghi sổ Kế toaùn tổng hợp Keá toaùn trưởng (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) 2.2.3.2 Keá toaùn chi tieát coâng cuï duïng cuï: 2.2.3.2.1 Chöùng töø keá toaùn söû duïng, trình töï laäp, luaân chuyeån vaø xöû lyù chöùng töø nhaäp, xuaát coâng cuï duïng cuï taïi coâng ty * Keá toaùn söû duïng caùc chöùng töø nhaäp, xuaát coâng cuï duïng cuï - Phieáu yeâu caàu cung öùng vaät tö - Hoùa ñôn giaù trị gia taêng - Phieáu xuaát kho HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 53
 54. 54. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du - Phieáu nhaäp kho - Theû kho - Soå chi tieát taøi khoaûn153 - Bảng keâ xuất kho - Bảng keâ nhập kho - Baûng tổng hợp nhaäp, xuaát, toàn kho coâng cuï duïng cuï - Chöùng töø ghi soå - Soå caùi * Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng : TK 153 TK 1531: Goã coffa TK 1532: Caây choáng TK 1533: Vaùn khuoân TK1534: Xe vaän chuyeån boà (xe ruøa),maùy troän beâ toâng * Soå keá toaùn chi tieát CCDC taïi Coâng ty:CT TNHH HAÛI LONG Maãu soá 08 - VT THẺ KHO Ngaøy laäp theû: 29/02/2009 Tôø soá 20 3 Teân nhaõn hieäu, quy caùch vaät tö (m ): Vaùn CoffaHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang54
 55. 55. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Chứng từ Số lượng NgaøyTT Nga Diễn giải Số N-X nhập xuất tồn øy Toàn ñaàu thaùng 11 07 15/0 Nhập vaùn Coffa 15/02 15 22 09 17/0 Xuất thi coâng coâng 17/02 3 2 trình... ... ... ... Cộng phaùt sinh 15 3 1 Tồn cuối thaùng 13Thủ kho Kế toaùn trưởng(Kyù, hoï teân) (Kyù, ghi hoï teân)ÔÛ phoøng keá toaùn, tieán haønh môû soå chi tieát:CTY TNHH HAÛI LONG SỔ CHI TIẾT COÂNG CUÏ DUÏNG CUÏ Teân, quy caùch vaät tö: Xi măng 3 ĐVT: 1000 ñoàng/mHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang55
 56. 56. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Chứng từ Nhập Xuất Tồn Ñôn Nga Diễn giải S S S Số giaù TT TT TT øy L L L Toàn ñaàu 1.300 1 1.300 thaùng 07 15/0 Nhập vaùn 1.300 15 19.500 2 09 17/0 Xuất thi coâng 1.300 3 3.90 2 coâng trình 0 Coäng phaùt 1.300 15 19.500 3 1.30 sinh 0 Toàn cuoái 1.300 13 16.900 thaùng Ngaøy thaùngnaêm 2010Ngöôøi ghi soåKeá toaùn(Kyù, ghi hoï teân)(Kyù, ghi hoï teân)Cuoái thaùng, töø soå chi tieát CCDC, laäp baûng toång hôïp nhaäp, xuaát,toàn khoHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang56
 57. 57. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só Nguyeãn Coâng Du BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN Thaùng 02/2009 Đơn Toàn ñaàu Nhập trong Xuất trongT Teân ĐV Tồn cuối kỳ giaù kyø kỳ kỳT VT T (1000ñ) SL TT SL TT SL TT SL TT 31 Vaùn m 1.300 1 1.300 15 19.500 3 3.900 13 16.900 Coffa2 Vaùn khuoâ n3 … Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2009 Người ghi sổ Kế toaùn tổng hợp Keá toaùn trưởng (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) 2.2.4 Keá toaùn toång hôïp nguyeân lieäu, vaät lieäu vaø coâng cuï duïng cuï 2.2.4.1 Keá toaùn toång hôïp Nguyeân lieäu, vaät lieäu taïi coâng ty Moät soá nghieäp vuï phaùt sinh taïi Quyù 1 naêm 2009 HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang 57
 58. 58. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 1.PNK, ngaøy 12/02/2009, soá 01/10 nhaäp kho10 taán Ximaêng, ñôngía 1.100.000ñ, thueá GTGT 10%, coâng ty thanh toaùn baèng TGNH, keátoaùn ghi: Nôï TK 152 11.000.000 Nôï TK 133 1.100.000 Coù TK 112 12.100.000 2.PNK soá 02/10, ngaøy 14/02/2009, nhaäp kho 15 kg Saét phi 8, ñôngiaù 800.000ñ, thueá GTGT 10%. Thanh toaùn baêng tieàn maët Nôï TK 152 12.000.000 Nôï TK 133 1.200.000 Coù TK 111 13.200.000 3.PXK 03/10, ngaøy 17/02/2009, xuaát kho vaät lieäu cho toå nhaâncoâng ñeå thi coâng coâng trình, trò gía vaät lieäu 20.700.000ñ Nôï TK 621 20.700.000 Coù TK 152 20.700.000 4. PXK 04/10, ngaøy 19/02/2009, xuaát kho vaät lieäu cho toå nhaâncoâng ñeå thi coâng coâng trình, trò gía vaät lieäu 1.900.000ñ Nôï TK 621 1.900.000 Coù TK 152 1.900.000 Caên cöù vaøo PNK, keá toaùn keâ vaøo baûng keâ nhaäp vaät lieäuHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang58
 59. 59. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du BAÛNG KEÂ NHAÄP VAÄT LIEÄU Thaùng 2/2009 ÑVT: 1000ñ Chöùng töø Soá Trích yeáu TKÑÖ Soá tieàn TT Ngaøy löôïng 01 12/02 Xi maêng 112 10 11.000 02 14/02 Saét phi 8 111 15 12.000 Coäng tieàn haøng 23.000 Thueá VAT 2.300 Toång coäng 25.300 Cuoái thaùng, caên cöù vaøo baûng keâ nhaäp vaät lieäu ñeå ghi vaøochöùng töø ghi soå Coâng ty TNHH Haûi Long CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Soá 01 209- Quang Trung, TP Quaûng Ngaøy 28/02/2009 Ngaõi Maãu soá: 05 - VT SH TK Soá tieàn Trích yeáu Ghi chuù Nôï Coù (1000ñ)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang59
 60. 60. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Nhaäp Xi 152 112 11.000 maêng Thueá GTGT 133 112 1.100 Nhaäp Saét phi 152 111 12.000 8 Thueá gtgt 133 111 1.200 Toång coäng 25.300Ngöôøi laäp soå Phuï traùchkeá toaùn(Kyù, hoï teân) (Kyù, hoïteân) Coâng ty TNHH Haûi Long CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ 209- Quang Trung, TP Quaûng Soá 02 Ngaõi Ngaøy 28/02/2009 Maãu soá: 05 - VT SH TK Soá tieàn Ghi Trích yeáu Nôï Coù (1000ñ) chuù Xuaát VL thi coâng coâng 621 152 20.700 trình Xuaát VL thi coâng coâng 621 152 1.900 trình Toång coäng 22.600HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang60
 61. 61. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng DuNgöôøi laäp soå Phuï traùchkeá toaùn(Kyù, hoï teân) (Kyù, hoïteân) CTY TNHH HAÛI LONG Ñòa chæ: 209.Quang Trung SOÅ CAÙI Naêm 2009 Teân TK: NLVL SHTK: 152 Chöùng töø ghi Soá tieàn (1000ñ) Ngaøy soå Dieãn giaûi TKÑÖ ghi soå Soá Ngaø Nôï Coù hieäu y 5.000 Toàn ñaàu kyø28/02 05-VT 28/02 Mua Ximaêng 112 11.000 0128/02 05-VT 28/02 Nhaäp Saét phi 111 12.000 01 828/02 05-VT 28/02 Xuaát vaät 621 20.700 02 lieäu28/02 05-VT 28/02 Xuaát vaät 621 1.900 02 lieäuHSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang61
 62. 62. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Toång phaùt sinh 23.000 22.600 Toàn 5.400 Ngaøy 28 thaùng 12naêm 2009 Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng Giaùmñoác (Kyù,hoï teân) (Kyù,hoï teân) (Kyù,hoï teân) 2.2.4.2 Keá toaùn toång hôïp Coâng cuï duïng cuï taïi coâng ty Moät soá nghieäp vuï phaùt sinh taïi Quyù 1 naêm 2009 Ñaàu thaùng 02/2009, CCDC toàn kho laø 1.000.000 1.PNK, ngaøy 10/02/2009, soá 03 nhaäp kho 01 tuû ñöïng hoà sô trògiaù 1.700.000ñ, thueá GTGT 10%, coâng ty chöa thanh toaùn, keá toaùnghi: Nôï TK 153 1.700.000 Nôï TK 133 170.000 Coù TK 331 1.870.000 3 2.PNK soá 04, ngaøy 13/02/2009, nhaäp kho 02m vaùn Coffa, ñôn giaù1.300.000ñ, thueá GTGT 10%. Thanh toaùn baêng tieàn maët Nôï TK 153 2.600.000 Nôï TK 133 260.000 Coù TK 111 2.860.000HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang62
 63. 63. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du 3.PXK 06, ngaøy 15/02/2009, xuaát kho vaùn Coffa cho toå nhaâncoâng ñeå thi coâng coâng trình, trò gía vaät lieäu 1.300.000 Nôï TK 621 1.300.000 Coù TK 153 1.300.000Caên cöù vaøo chöùng töø nhaäp, xuaát ghi vaøo chöùng töø ghi soå Coâng ty TNHH Haûi Long CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Soá 01 209- Quang Trung, TP Quaûng Ngaøy 28/02/2009 Ngaõi Maãu soá: 05 - VT SH TK Soá tieàn Trích yeáu Ghi chuù Nôï Coù (1000ñ) Mua tuû ñöïng 153 331 1.700 hoà sô Thueá GTGT 133 331 170 Mua vaùn Coffa 153 111 2.600 Thueá gtgt 133 111 260 Toång coäng 4.730Ngöôøi laäp soå Phuï traùchkeá toaùn(Kyù, hoï teân) (Kyù, hoïteân)HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang63
 64. 64. Chuyeân ñeà Toát nghieäp GVHD:Th.só NguyeãnCoâng Du Coâng ty TNHH Haûi Long CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ 209- Quang Trung, TP Quaûng Soá 02 Ngaõi Ngaøy 28/02/2009 Maãu soá: 05 - VT SH TK Soá tieàn Ghi Trích yeáu Nôï Coù (1000ñ) chuù Xuaát vaùn thi coâng 621 153 1.300 coâng trình Toång coäng 1.300Ngöôøi laäp soå Phuï traùchkeá toaùn(Kyù, hoï teân) (Kyù, hoïteân) CTY TNHH HAÛI LONG Ñòa chæ: 209 - Quang Trung SOÅ CAÙI Naêm 2009 Teân TK: CCDC SHTK: 153HSTT: Nguyeãn Thò Thanh Thöông Trang64

×