Advertisement

More Related Content

Similar to BUSINESS STRATEGY CASE STUDY THETIS TRADE S.A.(20)

Advertisement

BUSINESS STRATEGY CASE STUDY THETIS TRADE S.A.

 1. Θζμα Εργαςίασ: ΢τρατθγικι μελζτθ τθσ επιχείρθςθσ THETIS GREENTRADE S.A Μάκθμα:΢τρατθγικι διοίκθςθ και ςχεδιαςμόσ Κακθγιτρια: κ.Αναςταςία Κωνςταντζλου ΢υμμετζχοντεσ Φοιτθτζσ: Kαραγιάννθσ Ακανάςιοσ Α.Μ: 231/08029 Καρακάνοσ Κων/νοσ Α.Μ: 231/08030 Παςοφδθσ Αντϊνιοσ Α.Μ: 231/08084 Ζτοσ Φοίτθςθσ: 3ο Εξάμθνο: 6ο Ακαδθμαικό Ζτοσ: 2010-2011 Χίοσ, 02/06/2011
 2. Περιεχόμενα Ενότθτα 1θ 1.1 Ιςτορικι αναδρομι. 1.2 Εκνικό ΢χζδιο Κατανομισ Ρφπων. 1.3.1 Δραςτθριότθτα τθσ εταιρίασ. 1.3.2 Cap And Trade. 1.3.3 CONSULTING. 1.4 Ανάλυςθ του μοντζλου M.O.S.T. Ενότθτα 2θ 2.1 Ανάλυςθ του γενικοφ περιβάλλοντοσ με P.E.S.T. ανάλυςθ. 2.2 Κλαδικι ανάλυςθ περιβάλλοντοσ με το μοντζλο των 5 δυνάμεων του Porter. Ενότθτα 3θ 3.1.1 Πόροι και ικανότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. 3.1.2 Άυλοι πόροι. 3.2 Ανάλυςθ S.W.O.T.
 3. Ενότθτα 1θ 1.1 Ιςτορικι αναδρομι • Σο 1984 δθμιουργικθκε θ οικογενειακι επιχείρθςθ με τθν επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ΢ Ε.Π.Ε. θ οποία δραςτθριοποιικθκε ςτον κλάδο τθσ κεραμοποιίασ και οινοποιίασ ειςάγοντασ μθχανιματα , υλικά ςυςκευαςίασ κ.λπ.. κυρίωσ από τθν Ιταλία. Επίςθσ αντιπροςϊπευε μεγάλεσ ιταλικζσ εταιρίεσ που προςζφεραν ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ςτθν καταςκευι εργοςταςίων ςε όλθ τθν Ελλάδα. Παράλλθλα θ εταιρία είχε οργανωμζνο τμιμα μελετϊν και εκπονοφςε θλεκτρομθχανολογικζσ-περιβαλλοντικζσ μελζτεσ για εργοςτάςια , κτίρια , κ.λπ. • Σο 2003 ξεκίνθςε θ δθμιουργία του Εκνικοφ ΢χεδίου Κατανομισ Ρφπων ωσ υποχρζωςθ τθσ Χϊρασ να ςυμμετάςχει ςτο Ευρωπαϊκό ΢φςτθμα Εμπορίασ Εκπομπϊν (EU-ETS). ΢το Ε.΢.Κ.Ρ. ςυμμετζχουν από Ελλθνικισ Πλευρά 156 εταιρείεσ, εκ των οποίων 43 είναι κεραμοποιία με τα οποία θ εταιρεία διατθροφςε ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ. Ζτςι θ εταιρεία μπικε δυναμικά ςτθν αγορά διοξείδιο του άνκρακα (CO2). Για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ δθμιουργικθκε το 2009 από τουσ ίδιουσ μετόχουσ θ ‘’ ΘΕΣΙ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε.’’ με το διακριτικό τίτλο ‘’THETIS GREEN TRADE S.A.’’ θ οποία λειτουργεί ωσ Broker αγοροπωλθςίασ εκπομπϊν CO2 κακϊσ επίςθσ παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ τθσ.
 4. 1.2 Εκνικό ΢χζδιο Κατανομισ Ρφπων Θ 1θ περίοδοσ του ςχεδίου αυτοφ ιταν δοκιμαςτικι και διιρκθςε 3 χρόνια (2005-2008) Θ 2θ περίοδοσ άρχιςε το 2008 και κα λιξει το 2012. Κατά αυτι τθν περίοδο ξεκίνθςε θ αγοροπωλθςία ρφπων μζςω των χρθματιςτιριων ρφπων- πλατφόρμεσ ρφπων CO2 (emission trading system) Βάςθ του Εκνικοφ ΢χεδίου Κατανομισ Ρφπων και βάςθ τθσ ςυνκικθσ του Κιότο θ Ελλάδα ςαν κράτοσ χοριγθςε δωρεάν δικαιϊματα (τόνουσ διοξειδίου του άνκρακα) ανάλογα με τα ιςτορικά δεδομζνα που είχαν τα εργοςτάςια. ΢το εκνικό ςχζδιο κατανομισ ρφπων ςυμμετζχουν όλα τα εργοςτάςια που εκπζμπουν CO2 ςτθν ατμόςφαιρα, με πρϊτθ τθ ΔΕΘ , τα τςιμζντα, τα διυλιςτιρια, τθ χαλυβουργία, χαρτοποιίεσ, κεραμοποιία και βιομθχανίεσ αςβζςτθ.
 5. 1.3.1 Δραςτθριότθτα τθσ εταιρίασ Θ εταιρία είναι γραμμζνθ ςτο μθτρϊο εκπομπϊν αερίου κερμοκθπίου, ζνα όργανο του Εκνικοφ Κζντρου Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΚΠΑΑ). Θ εταιρία δραςτθριοποιείται κάνοντασ τισ εξισ ενζργειεσ: Market – Trading – Consulting - Cap And Trade. Δθλαδι αγοράηει δικαιϊματα CO2 (EUAs - European Union Allowances) από τισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ, χαρτοποιίασ και αςβζςτθ ςε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία και πουλάει ςτθν πλατφόρμα του χρθματιςτθρίου τθσ Ρϊμθσ, ςτθν οποία είναι γραμμζνθ και ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ (Broker OTC) οι οποίεσ είναι μεγάλεσ χρθματιςτθριακζσ παγκοςμίου εμβζλειασ.
 6. 1.3.2 Cap And Trade • Σι είναι Cap and Trade: Σο Cap and Trade είναι μια πολιτικι προςζγγιςθ για τον ζλεγχο των μεγάλων ποςοτιτων εκπομπϊν από μια ομάδα πθγϊν. Θ προςζγγιςθ κζτει αρχικά ζνα ςφςτθμα ανϊτατου ορίου, ι τθ μζγιςτθ ποςότθτα εκπομπϊν ανά περίοδο ςυμμόρφωςθσ, για όλεσ τισ πθγζσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ. Σο ςφςτθμα ανϊτατου ορίου επιλζγεται προκειμζνου να επιτευχκεί το επικυμθτό περιβαλλοντικό αποτζλεςμα. Οι εγκεκριμζνεσ εκπομπζσ υπό μορφι δικαιωμάτων εκπομπϊν (EUAs) διατίκενται ζπειτα ςτισ πθγζσ, και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπερβεί το ανϊτατο όριο. Οι μεμονωμζνεσ απαιτιςεισ ελζγχου δεν διευκρινίηονται για τισ πθγζσ αντ' αυτοφ, οι πθγζσ εκκζτουν όλεσ τισ εκπομπζσ και παραδίνουν ζπειτα τον ιςοδφναμο αρικμό δικαιωμάτων ςτο τζλοσ τθσ περιόδου ςυμμόρφωςθσ.
 7. Σα δικαιϊματα εμπορίου επιτρζπουν ςτισ πθγζσ για να ςχεδιάςουν τθ ςτρατθγικι ςυμμόρφωςισ τουσ βαςιςμζνθ ςτισ μεμονωμζνεσ περιςτάςεισ, ακόμα επιτυγχάνουν τισ γενικζσ μειϊςεισ εκπομπϊν που απαιτοφνται από το ςφςτθμα ανϊτατου ορίου. Οι επθρεαςκείςεσ μονάδεσ μποροφν να προςαρμόςουν τα ςχζδια ςυμμόρφωςισ τουσ ςε κάκε πθγι. Οι ςτρατθγικζσ ςυμμόρφωςθσ ςτα καλά ςχεδιαςμζνα προγράμματα Cap and Trade δεν απαιτοφν καμία προγενζςτερθ ζγκριςθ, που να επιτρζπει ςτισ πθγζσ να αποκρικοφν γριγορα ςτισ ςυνκικεσ ςτθν αγορά και τουσ κυβερνθτικοφσ ρυκμιςτζσ για να παραμείνουν αποτελεςματικζσ. Οι πθγζσ πρζπει επίςθσ να μετριςουν ακριβϊσ και να εκκζςουν όλεσ τισ εκπομπζσ κατά τρόπο ζγκαιρο για να εγγυθκοφν ότι το γενικό ςφςτθμα ανϊτατου ορίου επιτυγχάνεται.
 8. 1.3.3 CONSULTING Θ εταιρία κάκε χρόνο ετοιμάηει μελζτεσ επαλικευςθσ CO2 για κάκε βιομθχανικι εγκατάςταςθ και με βάςθ τα ςτοιχεία και τισ αναλφςεισ που δίνουν υπολογίηεται το διοξείδιο του άνκρακα ςε τόνουσ που εκπζμπουν αυτζσ ςτθν ατμόςφαιρα. (Σα αζρια του κερμοκθπίου είναι 7 αλλά αυτό που ςυμμετζχει κατά 85%-90% είναι το CO2) Αυτζσ οι μελζτεσ επαλθκεφονται από τισ εταιρίεσ επαλθκευτϊν (verifiers) και ςτθ ςυνζχεια πιςτοποιοφνται από το υπουργείο ανάπτυξθσ. Θ διαδικαςία αυτι γίνεται κάκε χρόνο μζχρι τισ 31 Μαρτίου. Εάν μια εταιρία ζχει εκπζμψει παραπάνω C02 από τα δικαιϊματα που τθσ είχαν χορθγθκεί από το κράτοσ είναι αναγκαςμζνθ να τα αγοράςει μζχρι τισ 30 Απριλίου και να τα βάλει ςτον κρατικό κωδικό-λογαριαςμό. Αν δεν το κάνει τότε πλθρϊνει πρόςτιμο για κάκε επιπλζον τόνο CO2 που ζχει εκπζμψει το οποίο ανζρχεται ςτα 100 €/τόνο. Για να προμθκευτεί τα δικαιϊματα που πρζπει να παραδϊςει πρζπει να απευκυνκεί ςτα χρθματιςτιρια CO2, κακϊσ εκεί θ τιμι του κάκε τόνου είναι πολφ λιγότερο από 100€. Αν εκπζμψει λιγότερα από αυτά που τθσ ζχει χορθγιςει το κράτοσ, το απόκεμα μπορεί να το πουλιςει ςτο χρθματιςτιριο.
 9. 1.4 Ανάλυςθ του μοντζλου M.O.S.T. -Αποςτολι (Mission) Θ επιχείρθςθ λειτουργεί ζχοντασ ζνα γενικό πλαίςιο μζςα από το οποίο ςυνδράμει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ακόμθ προςπακεί να διατθρεί ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ αξιοπιςτίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ πελάτεσ και τουσ εργαηόμενουσ τθσ. Σζλοσ ο απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ είναι θ αειφόροσ ανάπτυξθ ςε οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία (κοινωνικό - περιβαλλοντικι προςφορά) ςε Ελλάδα-Ευρϊπθ και κατ’ επζκταςθ ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ. -΢τόχοι (Objectives) Μζγιςτθ οικονομικι επίτευξθ ςτισ αγορζσ-πωλιςεισ τθσ. Προςπάκεια για μεγαλφτερθ διεφρυνςθ ςτισ αγορζσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και παγκοςμίωσ. Προϊκθςθ τθσ μζςω διαδικτφου και παίρνοντασ μζροσ ςε ςυνζδρια ϊςτε να γίνει πιο γνωςτό το όνομά τθσ.
 10. -΢τρατθγικι (Strategy) Για να μεγαλϊςει ο κφκλοσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο εμπόριο ςκοπεφει να διευρυνκεί ςε άλλουσ τομείσ όπωσ θ εμπορία του θλεκτρικοφ ρεφματοσ το οποίο ιταν τα προθγοφμενα χρόνια κάτι αδφνατο να επιτευχκεί. Αυτό διότι δεν είχε ανοίξει θ εμπορία του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ ΔΕΘ, θ οποία εμπορευόταν το θλεκτρικό ρεφμα μονοπωλιακά ενϊ αντίκετα ςε όλθ τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ αποτελεί χρθματιςτθριακό είδοσ. Επίςθσ με τθν ειςαγωγι τθσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ κζτει τθ βάςθ προσ τθν επίτευξθ αγοροπωλθςίασ ρεφματοσ και φυςικοφ αερίου και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμθ θ εταιρία διατθρεί διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τθσ, αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι απρόςωπθ ζτςι επιτυγχάνει τον ανταγωνιςμό με τισ υπόλοιπεσ εταιρίεσ διατθρϊντασ ςτακερά πελατειακζσ ςχζςεισ με μικρζσ επιχειριςεισ. -Σακτικζσ (Tactics) ΢υνεχισ εκςυγχρονιςμόσ με τα δεδομζνα και τισ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να παραμζνει ανταγωνιςτικι προσ τισ υπόλοιπεσ εταιρίεσ και ςυνάμα αξιόπιςτθ προσ τουσ πελάτεσ τθσ. Αυτό το επιτυγχάνει με ςυνεχισ ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικϊν πθγϊν, τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ και τα πρακτορεία τφπου. Ακόμθ το προςωπικό επιμορφϊνεται ςυνεχϊσ μζςα από ςεμινάρια ϊςτε να αποκτά μεγαλφτερθ εμπειρία ςτισ ςυχνζσ αλλαγζσ που υπάρχουν ωσ προσ το αντικείμενο εμπορίασ τθσ επιχείρθςθσ.
 11. Ενότθτα 2θ 2.1 Ανάλυςθ του γενικοφ περιβάλλοντοσ με P.E.S.T. ανάλυςθ. -Πολιτικό – Νομικό περιβάλλον (Political) -Θ κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια είναι ρευςτι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που τθν επθρζαςε άμεςα, αυτό ζχει επιπτϊςεισ και ςτθν εταιρεία διότι θ ζδρα τθσ είναι ςτθν Ελλάδα. - Πολιτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ. - Αυξανόμενθ πολιτικι υποςτιριξθσ. -Αυξανόμενθ προςοχι και θ επιςτθμονικι προοπτικι τθσ ανάπτυξθσ. - Εςωτερικά προβλιματα όπωσ θ ανεπάρκεια και θ δωροδοκία. - Ζλλειψθ ανεξάρτθτων ελεγκτικϊν οργάνων.
 12. - Σρζχουςεσ διαςκζψεισ αλλαγισ κλίματοσ των Θ.Ε. - Αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ και εςωτερικά και διεκνϊσ. - Ενζργειεσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ περαιτζρω. - ΢αφισ ςτόχοσ («Cap»). - Αβεβαιότθτεσ των διαπραγματεφςεων αλλαγισ κλίματοσ. - Θ εταιρία ζχει οικονομικζσ ςχζςεισ με τράπεηεσ οι οποίεσ επθρεάηονται από τθν πολιτικι τθσ Ελλάδασ ζτςι πρζπει να είναι ςτακερι θ κατάςταςθ ϊςτε να τθν εμπιςτεφονται οι πελάτεσ. -Οικονομικό Περιβάλλον (Economic) - Γριγορθ και ςτακερι οικονομικι ανάπτυξθ. - Αναπτυςςόμενθ εςωτερικι αγορά άνκρακα. - Παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. - Επιδράςεισ EUETS (European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme) - Ζλλειψθ οικονομικϊν ενιςχφςεων - Δαςμολόγιο άνκρακα
 13. -Κοινωνικό – Πολιτιςμικό περιβάλλον (Socio – Cultural) - Κοινωνικι ςτακερότθτα. - Αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ του κοινοφ. - Οι επιχειριςεισ δίνουν προςοχι ςτθν καλι εικόνα. - Προςπάκειεσ των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. - Ζλλειψθ ςχετικϊν νόμων και κανονιςμϊν. - Ανεπαρκισ αίςκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων. - Αδφνατεσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ. - Θ μείωςθ εκπομπισ του CO2 γίνεται ζνα καυτό κζμα. - Κζρδοσ γνϊςθσ και αυξανόμενθ ζρευνα. - Τποςτιριξθ από τθν Διεκνι κοινότθτα. - ΢υχνζσ φυςικζσ καταςτροφζσ. - Αντιρριςεισ ςφμφωνα με τθν αλλαγι κλίματοσ.
 14. -Σεχνολογικό περιβάλλον (Technological) - Ενκάρρυνςθ τθσ ανεξάρτθτθσ καινοτομίασ. - Αδφναμο θλεκτρονικό ςφςτθμα ςτα κρατικά μθτρϊα των χωρϊν μελϊν. - Ειςαγωγι τθσ ξζνθσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ. - Εμπειρία (διακζτοντασ τισ άδειεσ εκπομπισ και επιβάλλοντασ τισ αμοιβζσ ρφπανςθσ). - Καμία εμπειρία ενίςχυςθσ του ETS (Emission Trading System). - Αξιόπιςτθ ςυλλογι και αξιολόγθςθ δεδομζνων. - Εςωτερικι καινοτομία. - Διεκνισ ςυνεργαςία.
 15. 2.2 Κλαδικι ανάλυςθ περιβάλλοντοσ με το μοντζλο των 5 δυνάμεων του Porter.
 16. Είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν Δεν είναι μόνο θ αναγνϊριςθ κάποιασ φίρμασ θ οποία κα κάνει μια νεοειςελκοφςα επιχείρθςθ να κερδίςει πελάτεσ, αλλά κυρίωσ οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ τισ οποίεσ πρζπει να αναπτφξει μαηί τουσ. Ακόμθ θ φπαρξθ κεφαλαίου ςτθν επιχείρθςθ διαςφαλίηει τισ αγοροπωλθςίεσ, ζτςι οι πελάτεσ γνωρίηουν ότι δεν κα χάςουν τα λεφτά τουσ και εμπιςτεφονται τθν εταιρία. Επίςθσ δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια, όμωσ πρζπει να φαίνεται από τον ιςολογιςμό τθσ νεοειςελκοφςασ εταιρίασ θ δφναμι τθσ ϊςτε να μπορεί να γραφτεί ςτισ κανονικζσ πλατφόρμεσ και ςτουσ μεγάλουσ Broker (δθλαδι πρζπει να ζχει αρκετό τηίρο για να το πετφχει αυτό). Σζλοσ δεν υπάρχει κίνδυνοσ εκδίκθςθσ από τισ ιδθ εδραιωμζνεσ εταιρίεσ, διότι θ κάκε εταιρία που ειςζρχεται μπορεί να ςυνεργαςτεί με τισ ιδθ υπάρχουςεσ ςαν μεςάηοντασ. Όμωσ αυτό δεν ςθμαίνει ότι μποροφν να κερδίςουν τουσ πελάτεσ αφοφ ζχουν ιδθ αναπτφξει ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τισ εδραιωμζνεσ εταιρίεσ.
 17. Η διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν Επειδι θ εταιρία δεν παράγει προϊόντα αλλά παρζχει υπθρεςίεσ, δεν ζχει καταναλωτζσ ι προμθκευτζσ, αλλά πελάτεσ οι οποίοι ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ αγοράηουν ι πουλάνε τα δικαιϊματα ρφπων τουσ. Διαπραγματευτικι δφναμθ πελατϊν Εφόςον το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ ζχει ςχζςθ με χρθματιςτιριο ζτςι οι πελάτεσ-αγοραςτζσ και οι πελάτεσ-πωλθτζσ ανάλογα με τθν αγορά, τθ ηιτθςθ και τισ κλιματολογικζσ αλλαγζσ διαμορφϊνουν τθν τιμι ςτο χρθματιςτιριο. Επίςθσ οι πελάτεσ κζλουν όςο το δυνατόν πιο γριγορα να ζχουν τα χριματα από τουσ ρφπουσ που πουλάνε ζτςι αναγκάηουν τισ επιχειριςεισ να εκτελοφν γριγορεσ διαδικαςίεσ για να το πετφχουν αυτό ϊςτε να είναι ευχαριςτθμζνοι. Σζλοσ προςπακοφνε να διαπραγματευτοφν τθν τιμι που κα πουλιςουν τα δικαιϊματα τουσ με τζτοιο ϊςτε να αποκτιςουν αυτοί καλφτερο κζρδοσ ςε ςχζςθ με τθν επιχείρθςθ ςτο χρθματιςτιριο.
 18. Απειλι από υποκατάςτατα προϊόντα ΢ε αυτό τον τομζα δεν υπάρχουν υποκατάςτατα προϊόντα. Αυτό εν μζρει είναι ανελαςτικό λόγω του κεςμικοφ πλαιςίου που υπάρχει. Ακόμθ δεν είναι εκελοντικό το ςφςτθμα τθσ αγοροπωλθςίασ ρφπων αλλά υποχρεωτικό για τθν ςυμμόρφωςθ των επιχειριςεων απζναντι ςτο περιβάλλον, επομζνωσ δεν υπάρχει ελαςτικότθτα ηιτθςθσ. Ανταγωνιςμόσ Παλιότερα που ιταν πολφ νζοσ ο κλάδοσ απαςχόλθςθσ, υπιρχαν πάρα πολλζσ εταιρίεσ που αςχολοφνταν και ο ανταγωνιςμόσ ιταν πολφ μεγάλοσ. Με τθν πάροδο του χρόνου όμωσ, οι μικρζσ εταιρίεσ δεν κατάφεραν να επιβιϊςουν και ουςιαςτικά ζχουν μείνει αυτζσ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν αγορά και κατζχουν μεγάλο μερίδιο τθσ. ΢τθν Ελλάδα το μερίδιο τθσ αγοράσ το κατζχουν κυρίωσ θ ΘΕΣΙ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΘ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. και ο όμιλοσ τθσ ΜARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ Α.Ε. ζτςι κα μποροφςαμε να ποφμε ότι υπάρχει ζνα ολιγοπϊλιο. Ναι μεν είναι λίγεσ οι ελλθνικζσ εταιρίεσ που αςχολοφνται με αυτό τον κλάδο, αλλά ςτο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλζσ εταιρίεσ ανταγωνιςτζσ, οι οποίεσ μάλιςτα ζχουν πολλά χρόνια εμπειρίασ.
 19. Ενότθτα 3θ 3.1.1 Πόροι και ικανότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ Οι πόροι και οι ικανότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ αναλφονται ςφμφωνα με τθ κεωρία των πόρων και ικανοτιτων ωσ εξισ: Τλικοί πόροι Φυςικοί πόροι Οι φυςικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ είναι: Σο γραφείο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ ζδρα τθσ (ςτο κζντρο τθσ Λάριςασ). Ακόμθ ζχει κάποια μεταφορικά μζςα ςτθ διάκεςθ των εργαηομζνων τθσ ϊςτε να μποροφν να ζρχονται ςε ςυχνι επαφι με τουσ πελάτεσ τθσ , ςε αυτό βοθκάει και το γεωγραφικό μζροσ που ςυςτεγάηεται θ εταιρία διότι είναι ςτο κζντρο τθσ Ελλάδασ και είναι πιο κοντινζσ οι αποςτάςεισ με τουσ πελάτεσ τθσ.
 20. Οικονομικοί πόροι Θ εταιρία αν και ζχει μεγάλθ δανειολθπτικι ικανότθτα, δεν είχε ποτζ τθν ανάγκθ χριςθσ δανείων για τθν κάλυψθ των λειτουργιϊν τθσ. Αυτό επίςθσ ςθμαίνει ότι είναι ςε κζςθ να βαςίηεται ςτα δικά τθσ κεφάλαια για οποιαδιποτε επενδυτικι ενζργεια τθσ ςτο μζλλον. Ακόμθ αυτι τθ ςτιγμι βρίςκεται ςε μία πάρα πολφ κερδοφόρα κατάςταςθ και αυτό φαίνεται από τον ιςολογιςμό τθσ και από τουσ παρακάτω δείκτεσ που υπολογίςαμε με βάςθ αυτόν. 1.Δείκτεσ ρευςτότθτασ Δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ: Δείχνει κατά πόςο μποροφν να καλυφκοφν οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ από το ταμείο και τισ απαιτιςεισ. 31/12/10 Δ.Γ.Ρ.=(Κυκλοφοροφν ενεργθτικό)/ (Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ) = 1.49 Δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ: Δείχνει κατά πόςο μποροφν να καλυφκοφν οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χωρίσ να πουλθκοφν τα αποκζματα. 31/12/10 Δ.Α.Ρ.=(Κυκλοφοροφν ενεργθτικό – αποκζματα)/(Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ)=0.43
 21. 2.Δείκτεσ διάρκρωςθσ κεφαλαίων ι μόχλευςθσ Δείκτθσ ςυνολικισ δανειακισ επιβάρυνςθσ: Δείχνει το ποςοςτό που καλφπτουν οι πιςτωτζσ (ξζνα κεφάλαια) ςτο ςφνολο κεφαλαίων (ξζνων και ιδίων) ι ενεργθτικοφ. 31/12/10 Δ.΢.Δ.Ε.=(΢φνολο υποχρεϊςεων)/(΢φνολο ενεργθτικοφ)=0.47 Δείκτθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ: Δείχνει το λόγο μεταξφ των ξζνων και των ιδίων κεφαλαίων. 31/12/10 Δ.Κ.Δ.=(΢φνολο υποχρεϊςεων)/(Κδια κεφάλαια)=0.91 3.Δείκτεσ δραςτθριότθτασ Δείκτθσ κυκλοφορίασ ενεργθτικοφ: Δείχνει κατά πόςο παράγεται επαρκισ ο όγκοσ πωλιςεων για το μζγεκοσ επενδφςεων ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 31/12/10 Δ.Κ.Ε.=(΢φνολο πωλιςεων)/(΢φνολο ενεργθτικοφ)=6.5 Δείκτθσ κυκλοφορίασ αποκεμάτων: Δείχνει κατά πόςο θ επιχείρθςθ «κυλάει» τα αποκζματα τθσ γριγορα (φορζσ το χρόνο). 31/12/10 Δ.Κ.Α.=(Πωλιςεισ)/(Αποκζματα (μζςο ζτουσ))=13.1
 22. Δείκτθσ κυκλοφορίασ απαιτιςεων: Δείχνει τισ θμζρεσ που απαιτοφνται για τθν ςυλλογι των απαιτιςεων (πωλιςεισ με πίςτωςθ). 31/12/10 Δ.Κ.Α.=(Απαιτιςεισ)/(ςφνολο πωλιςεων/365θμ.)=20.23 4.Δείκτεσ κερδοφορίασ ι αποδοτικότθτασ Δείκτθσ απόδοςθσ ενεργθτικοφ (ROI): Δείχνει τα κζρδθ μετά φόρων προσ το ςφνολο επενδφςεων ςε ενεργθτικό. 31/12/10 Δ.Α.Ε.=(Κακαρά κζρδθ)/(΢φνολο ενεργθτικοφ)=0.51 Δείκτθσ απόδοςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου(ROE): Δείχνει τα κζρδθ μετά φόρων προσ τα κεφάλαια που ζχουν επενδφςει οι μζτοχοι. 31/12/10 Δ.Α.Μ.Κ.=(Κακαρά κζρδθ)/(΢φνολο μετοχικοφ κεφαλαίου)=1.02 Δείκτθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: Δείχνει το μικτό περικϊριο που είναι διακζςιμο για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων, τόκων και απόδοςθ κερδϊν. 31/12/10 Δ.Μ.Π.Κ.=((Πωλιςεισ) – (Κόςτοσ πωλθκζντων))/(Πωλιςεισ)=0.1 Δείκτθσ λειτουργικοφ περικωρίου κζρδουσ: Δείχνει τθν κερδοφορία προ τόκων και φόρων (EBIT) 31/12/10 Δ.Λ.Π.Κ.=(Κζρδθ προ τόκων και φόρων)/(Πωλιςεισ)=0.079
 23. Σεχνολογικοί πόροι Θ επιχείρθςθ είναι άριςτα εξοπλιςμζνθ με φορθτοφσ και επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ και για τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του χρθματιςτθρίου. Ακόμθ κάκε χρόνο πλθρϊνει τθ ςυμμετοχι τθσ ςε πολλζσ ςελίδεσ του διαδικτφου ϊςτε να παραμζνει ενθμερωμζνθ για τισ κλιματολογικζσ αλλαγζσ τισ ςυμφωνίεσ που κλίνονται και πωσ αυτζσ πρόκειται να επθρεάςουν τθν τιμι των δικαιωμάτων. Σζλοσ θ φίρμα τθσ είναι ευρωπαϊκά κατοχυρωμζνθ. Οργανωςιακοί πόροι Θ επιχείρθςθ αποτελείται από 10 άτομα ςτα οποία είναι κατανεμθμζνα τα τμιματα και οι ανάλογεσ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ. Οι μζτοχοι αποτελοφν το ςυμβοφλιο, το ςυμβοφλιο με τθ ςειρά του βγάηει τον πρόεδρο και αυτόσ με τθ ςειρά του διοικεί τθν εταιρεία. Σο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον τρόπο που είναι οργανωμζνθ θ επιχείρθςθ.
 24. Πρόεδροσ Εταιρίασ και Διευκφνων ΢φμβουλοσ Διοικθτικά Μζλθ-Μζτοχοι Σμιμα Λογιςτικό Broker Σμιμα (Εμπορίασ) Σμιμα Σεχνολογικισ Τποςτιριξθσ Σμιμα Νομικό Consulting Σμιμα
 25. 3.1.2Άυλοι πόροι Άνκρωποι – Διοίκθςθ Σο ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί τον πιο ςθμαντικό παράγοντα τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ όπωσ προαναφζραμε θ εταιρία παρζχει υπθρεςίεσ ζτςι ςτθρίηεται ςε αυτό θ λειτουργία τθσ. Θ επιχείρθςθ λοιπόν αποτελείται από άτομα με υψθλό μορφωτικό επίπεδο και κυρίωσ με εξειδίκευςθ ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ, των οικονομικϊν και με ιδιαίτερθ εμπειρία ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ. Επίςθσ τα εργαηόμενα μζλθ λειτουργοφν κάτω από το κλίμα ςυνεργαςίασ χωρίσ να υπάρχει ανταγωνιςμόσ μεταξφ τουσ. Θ θγετικι φυςιογνωμία και καρδιά τθσ επιχείρθςθσ είναι ο ιδιοκτιτθσ και πρόεδρόσ τθσ, ο οποίοσ εμπνζει τουσ εργαηόμενουσ και τουσ κακοδθγεί. Σζλοσ ςε περίπτωςθ φπαρξθσ κάποιασ εξειδικευμζνθσ ανάγκθσ, χρθςιμοποιοφνται εξωτερικοί ςυνεργάτεσ που ζχουν τθν ανάλογθ εξειδίκευςθ ςτον τομζα που προκφπτει.
 26. Πόροι καινοτομίασ Σο αντικείμενο με το οποίο αςχολείται θ εταιρία είναι κατά βάςθ καινοτόμο, αυτό διότι το χρθματιςτιριο ρφπων είναι κάτι το οποίο ζχει λίγα χρόνια που ζχει κάνει τθν εμφάνιςθ του. Ακόμθ θ προϊκθςθ επιτυγχάνεται με τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ των πελατϊν και μθ, τθλεφωνικά, με θμεριςια ενθμερωτικά δελτία μζςω e-mail τα οποία ετοιμάηουν οι εργαηόμενοι και τζλοσ με τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ςελίδασ τθσ εταιρίασ ςτο διαδίκτυο από το τμιμα τεχνολογικισ υποςτιριξθσ τθσ εταιρίασ. Τπόλθψθ , εμπιςτοςφνθ προσ τθν επιχείρθςθ Αρχικά να ςθμειϊςουμε ότι δεν υπάρχει ποτζ παράπονο από τουσ πελάτεσ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. Ζπειτα οι πελάτεσ ζχουν αναπτφξει ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τθν επιχείρθςθ και αυτό διότι δεν ακετείται καμία ςυμφωνία προσ αυτοφσ και πριν από κάκε πράξθ υπογράφονται τα κατάλλθλα ςυμφωνθτικά. Επίςθσ θ εταιρία τουσ βοθκάει πάνω ςε τεχνικοφσ τομείσ, αφοφ δεν ζχουν γνϊςεισ πάνω ςε αυτι τθν τεχνολογία. Όλα αυτά δθμιουργοφν μεγάλθ υπόλθψθ ωσ προσ τθ γνϊςθ τθσ εταιρίασ ςε αυτό τον τομζα. Και ςιγά – ςιγά θ εταιρία εδραιϊνεται, φτιάχνει όνομα και αποκτά περιςςότερουσ πελάτεσ, οι οποίοι είναι ευχαριςτθμζνοι και δφςκολα κα τουσ χάςει από άλλεσ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ.
 27. Ικανότθτεσ Οι βαςικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι το ανκρϊπινο δυναμικοφ, το οποίο τθ ςτθρίηει με τθ ςωςτι εκτζλεςθ των κακθκόντων του. Ακόμθ θ άμεςθ ενθμζρωςθ των δρϊμενων ςτουσ πελάτεσ τθσ αποτελεί ικανότθτα τθσ.
 28. 3.2 Ανάλυςθ S.W.O.T. STRENGTHS: -Σα δφο τελευταία χρόνια ζχει παρουςιαςτεί αυξανόμενθ πολιτικι υποςτιριξθ ςε αυτό τον κλάδο χρθματιςτθρίων ρφπων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό διότι ζχει αυξθκεί θ προςοχι ςε αυτόν τον τομζα λόγω τθσ επιςτθμονικισ και ερευνθτικισ προοπτικισ, θ οποία αναπτφςςεται ςυνεχϊσ.
 29. -Επίςθσ ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα είναι ότι θ εμπορία των ρφπων όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω διάγραμμα προςφζρει ςτακερι οικονομικι ανάπτυξθ με χαμθλό ρίςκο μακροπρόκεςμα. Αυτό κάνει ςίγουρθ τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ. Θ εταιρία εμπορεφεται τουσ ρφπουσ για τθν κάκε χρονιά και όχι τουσ προκεςμιακοφσ δθλαδι κάνει «SPOT» όπωσ φαίνεται ςτο παραπάνω διάγραμμα τα SPOT ζχουν ανοδικι πορεία τα τελευταία δφο χρόνια και ςφμφωνα με υπολογιςμοφσ από μεγάλεσ ςτατιςτικζσ εταιρείεσ όπωσ θ Bloomberg και θ Thomson Reuters κα ςυνεχίςουν να είναι ανοδικά τουλάχιςτον μζχρι και το 2020.
 30. -Πλεονζκτθμα για τθ εταιρία είναι ότι δεν εξαρτάται τόςο από τουσ Broker. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι πάντα μζςω μεςάηοντα ςτισ χρθματιςτθριακζσ πλατφόρμεσ αλλά και θ ίδια είναι εγγεγραμμζνθ ςε αυτζσ. Ζτςι ζχοντασ άμεςθ επαφι με τουσ πελάτεσ τθσ και όντασ εγγεγραμμζνθ εντόσ του χρθματιςτθρίου αποκτά περιςςότερο κφροσ και εμπνζει εμπιςτοςφνθ ςτουσ πελάτεσ τθσ για τα χριματά τουσ. -Ακόμθ μία δυναμικι είναι θ άμεςθ ενθμζρωςθ των πελατϊν για τθν κατάςταςθ του χρθματιςτθρίου μζςω τθσ ςελίδασ τθσ ςτο διαδίκτυο και μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν των εργαηόμενων τθσ οι οποίοι είναι πάντα ςτθ διάκεςθ αναγκϊν των πελατϊν τθσ. -Σζλοσ με τθν μεγάλθ εμπειρία που προςκομίηει θ εταιρία μζςα από ςεμινάρια, διαδίκτυο, άλλεσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, είναι πάντα πλιρωσ ενθμερωμζνθ και εκςυγχρονιςμζνθ ςτα δεδομζνα και γεγονότα τθσ κάκε περιόδου που μποροφν να επθρεάςουν ζμμεςα θ άμεςα τον τομζα τθσ. Αυτό τθν κάνει πιο ανταγωνιςτικι ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ .
 31. WEAKNESSES: -Ζνα μεγάλο μειονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ, είναι ότι θ ζδρα τθσ είναι ςτθν Ελλάδα, οι οποία βρίςκεται ςε άςχθμθ οικονομικι κατάςταςθ (λόγω οικονομικισ κρίςθσ). Ζτςι επθρεάηεται και θ εταιρία από τθν υψθλι φορολογία που επιβάλλεται ςε όλεσ τισ Α.Ε. ςτο ελλθνικό χϊρο (θ οποία αυτι τθ ςτιγμι είναι 40%). Ακόμθ θ εταιρία ζχει άμεςθ επαφι με το τραπεηικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ αφοφ το χρθςιμοποιεί για να μεταφζρει μεγάλα κεφάλαια από Ελλάδα προσ εξωτερικό και αντίςτροφα. Όμωσ αυτό βρίςκεται ςε πολφ ρευςτι κατάςταςθ ειδικά τθν τελευταία περίοδο κάτι που δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν εταιρία όςο αφορά τα κεφάλαια τθσ. Σα παραπάνω κάνουν τθν εταιρία να βρίςκεται ςε μειονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με άλλεσ ανταγωνιςτικζσ που βρίςκονται ςτο εξωτερικό. -Ακόμθ επειδι ςε αυτό το χϊρο υπάρχουν εταιρίεσ που είναι πάρα πολφ ανεπτυγμζνεσ ςε ςχζςθ με αυτι τθν εταιρία, λόγω τθσ πολφχρονθσ εμπειρίασ τουσ πάνω ςτο χρθματιςτιριο ενζργειασ. Ενϊ αυτι κεωρθτικά είναι μία νεοειςερχόμενθ ςε αυτό τον κλάδο, δεν μπορεί να κερδίςει ωσ πελάτεσ τθσ, κολοςςιαίεσ εταιρίεσ με μεγάλεσ ποςότθτεσ ρφπων αλλά αςχολείται κυρίωσ με μικρζσ βιομθχανίεσ.
 32. -Επίςθσ άλλο ζνα μειονζκτθμα είναι ότι εκτόσ από τα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρίασ, τα οποία βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ Λάριςασ, δεν υπάρχουν άλλα τμιματα που να εξυπθρετοφν τουσ πελάτεσ τθσ εταιρίασ ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. -Σζλοσ θ εταιρία δεν επενδφει πολλά χριματα ςε διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να ειςζλκει ςε περιςςότερεσ αγορζσ ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ. Opportunities -Θ πολιτικι παίηει το ρόλο τθσ κυρίωσ ςτο επίπεδο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , αυτό διότι τϊρα ςτθν τρίτθ φάςθ θ οργάνωςθ τθσ κατανομισ ςε κάκε χϊρα κα γίνεται κεντρικά ςτθν Ευρϊπθ και όχι ςτθν κάκε χϊρα ξεχωριςτά (Μζςω του οργάνου SKIN). Επίςθσ υπάρχει μία ςελίδα ςτο διαδίκτυο ςτθν οποία φαίνονται όλοι οι λογαριαςμοί χρθςτϊν ςτθν Ευρϊπθ (SIPTLE). Σα παραπάνω οδθγοφν ςτθν προϊκθςθ τθσ διαφάνειασ πράγμα που βελτιϊνει τθν υπάρχουςα λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ ςτο μζλλον και κάνει τουσ πελάτεσ να νιϊκουν πιο ςιγουριά και εμπιςτοςφνθ προσ αυτι.
 33. -Ακόμθ ςτον κλάδο τθσ εμπορίασ ρφπων, ςτθν τρίτθ περίοδο (θ οποία ξεκινάει το 2012 με τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ περιόδου) κα υπάρξουν αρκετζσ αλλαγζσ. Μια από αυτζσ είναι ότι κα ειςζλκουν πολλζσ νζεσ εταιρίεσ οι οποίεσ κα παίρνουν δικαιϊματα ρφπων και κα μποροφν να πάρουν μζροσ ςτο χρθματιςτιριο ενϊ παλιότερα δεν ιταν εγκεκριμζνεσ από τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ, λόγω των βιομθχανικϊν κλάδων τουσ, π.χ. αερομεταφορζσ. Αυτό κα προςπακιςει να το εκμεταλλευτεί ϊςτε να αποκτιςει περιςςότερουσ πελάτεσ και ζτςι κα ανοίξει περιςςότερο θ αγορά τθσ. -Σζλοσ μία από τισ μελλοντικζσ αλλαγζσ πάνω ςτθν αγορά κα είναι ότι, οι θλεκτροπαραγωγζσ επιχειριςεισ δεν κα παίρνουν δικαιϊματα ρφπων (αυτό διότι είναι οι πιο επιβλαβείσ ωσ προσ το περιβάλλον και καταναλϊνουν τισ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ ρφπων από κάκε άλλο είδοσ επιχείρθςθσ), ζτςι κα αναγκάηονται να αγοράηουν από το χρθματιςτιριο, αυτό ςθμαίνει ότι τα δικαιϊματα ρφπων κα ζχουν μεγαλφτερθ ηιτθςθ, πράγμα το οποίο αν το εκμεταλλευτεί κα αυξιςει τθν κερδοφορία τθσ.
 34. THREATS -Επειδι το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ είναι χρθματιςτθριακό και ζχει ςχζςθ με τισ κλιματολογικζσ αλλαγζσ ςτον πλανιτθ, υπάρχουν αβεβαιότθτεσ ςτισ διαπραγματεφςεισ αλλαγισ κλίματοσ, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο και ςτθν επιχείρθςθ. -Ακόμθ θ οικονομικι κρίςθ θ οποία επθρεάηει άμεςα τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Ελλάδα κζτει μεγάλουσ κινδφνουσ για τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ μζςα ςτο βραχυπρόκεςμο διάςτθμα. Επίςθσ αυτι θ κρίςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μθ οικονομικι ενίςχυςθ των επιχειριςεων και ζτςι γίνεται πιο δφςκολθ θ πορεία τουσ ςτον παγκόςμιο χϊρο. -Σζλοσ, οι μεγάλεσ ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ «παίηουν» αρκετζσ φορζσ με τισ τιμζσ και με τθν φορολογία των κρατϊν τουσ, ζτςι αποςκοποφν ςτο να κερδίςουν τθν πελατεία τθσ εταιρίασ.
 35. Βιβλιογραφία 1. ΢τρατθγικι των επιχειριςεων Βαςίλθσ Μ. Παπαδάκθσ (2007) 2. Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων Κων.Κάντηοσ (2002) Ηλεκτρονικζσ Πθγζσ 1. Ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ: www.thetistrade.com 2. Ιςτοςελίδα παροχισ των κρίςιμων ιδεϊν ςτθν ενζργεια και ςτισ περιβαλλοντικζσ αγορζσ: www.pointcarbon.com 3. Ιςτοςελίδα παροχισ ςτατιςτικϊν και ενθμζρωςθσ: www.bloomberg.com
Advertisement