Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ADVANTAGES OF FRANCHISING

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Similar to ADVANTAGES OF FRANCHISING (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

ADVANTAGES OF FRANCHISING

 1. 1. Θζμα εργαςίασ: «Σα πλεονεκτιματα του Franchising” Μάκθμα: Εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ: κ. Μιχαιλ Γλφκασ ΢υμμετζχοντεσ Φοιτθτζσ: Καραγιάννθσ Ακανάςιοσ Α.Μ.: 231/08029 Γκορίτςασ Ευςτάκιοσ Α.Μ.: 231/08016 Ζτοσ Φοίτθςθσ:4ο Εξάμθνο: 8ο Ακαδθμαϊκό ζτοσ: 2011-2012 Χίοσ 17/5/2012
 2. 2. Πλεονεκτιματα του Franchising. Τα πλεονεκτιματα τθσ επιχείρθςθσ με τθ μζκοδο το franchising είναι πολλά για τον υποψιφιο χριςτθ. Στατιςτικζσ ζχουν δείξει ότι το 25% των επιχειρθματικϊν προςπακειϊν χωρίσ τθ μζκοδο του franchising, δθλαδι τθ δθμιουργία επιχείρθςθσ με ανϊνυμα προϊόντα, αποτυγχάνουν μζςα ςτα δφο πρϊτα χρόνια τθσ λειτουργίασ τουσ, ενϊ ζνα 40% από αυτζσ κλείνουν μετά τα πρϊτα ζτθ λειτουργίασ. Δθλαδι ςυνολικά το 65% των “no name” επιχειριςεων είναι καταδικαςμζνεσ ςε αποτυχία. Αντίκετα τα ποςοςτά αποτυχίασ ςτισ ςυνεργαςίεσ franchising κυμαίνονται ςτο 8-10%. Το ςυμπζραςμα είναι ότι το επιχειρθματικό ρίςκο είναι πολφ πιο μικρό ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ. Ο λόγοσ είναι ευκολονόθτοσ ωσ ζνα βακμό. Η γνϊςθ του ονόματοσ-ςιματοσ ςτο ευρφτερο καταναλωτικό κοινό δίνει ςίγουρα ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και προβάδιςμα ςτθ νζα επιχείρθςθ, με αποτζλεςμα να λειτουργεί με επιτυχία από τθν πρϊτθ κιόλασ θμζρα. Το μειονζκτθμα όμωσ είναι ότι ο franchisee πρζπει να ακολουκεί πάντα τισ υποδείξεισ του franchisor και κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ τουσ είναι υποχρεωμζνοσ να τοκ πλθρϊνει τα χριματα που δικαιοφται. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια να υπάρχει δυςαρζςκεια τα πρϊτα κυρίωσ χρόνια τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και να δθμιουργθκοφν ρίξεισ ςτισ ςχζςεισ των δφο. Το μζγεκοσ τθσ διαφοράσ αυτισ που ενδζχεται να δθμιουργθκεί, δθλαδι θ ποιότθτα τθσ ςχζςεωσ των δφο, κα κακορίςει και τθν πορεία και τθν επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ μακροπρόκεςμα. Ακολουκεί μια αναφορά των ςθμαντικότερων πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων που προκφπτουν από τθ ςφναψθ μίασ ςφμβαςθσ franchise. Ζχουν κατθγοριοποιθκεί ανάλογα με τθν ομάδα που εμπλζκεται ςτθν παραπάνω ςφμβαςθ, δθλαδι τουσ δικαιοπάροχουσ, τουσ δικαιολιπτεσ και τουσ καταναλωτζσ.
 3. 3. Πλεονεκτιματα για τον δικαιοφχου. Όπωσ ζχει διαφανεί από τθν προθγοφμενθ ανάπτυξθ του franchising παρουςιάηει ουςιαςτικότατα πλεονεκτιματα για όλουσ όςοι εμπλζκονται ςε αυτό. Τα ςθμαντικότερα από αυτά είναι: • Η ταχεία ανάπτυξθ και εξάπλωςθ τθσ επιχείρθςισ του που επιτυγχάνεται βαςικά με αυτοχρθματοδότθςθ. Ειςπράττοντασ ο δότθσ από τουσ λιπτεσ τα χρθματικά εκείνα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτο δικαίωμα ειςόδου ςτο ςφςτθμα franchising και ςτα διαρκι δικαιϊματα αποκτά τα απαιτοφμενα κεφάλαια για τθν υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του δικτφου του. Επιπρόςκετα με το κεφάλαιο που ςχθματίηει από τθν οικονομικι ςυνειςφορά των λθπτϊν για τθ διαφιμιςθ οργανϊνει ςθμαντικά διαφθμιςτικά προγράμματα που ςυντελοφν τα μζγιςτα ςτθν εξάπλωςθ του δικτφου franchising. Τζλοσ αποκτά ςθμαντικότατο δίκτυο καταςτθμάτων τα οποία δθμιουργοφνται και λειτουργοφν με κεφάλαια και ανκρϊπινο δυναμικό των λθπτϊν. • Η ραγδαία αφξθςθ τθσ εμπορικισ του φιμθσ και πελατείασ με άμεςο αποτζλεςμα τθν κακιζρωςι του ςτθν αγορά. Ο πολλαπλαςιαςμόσ των ςθμείων πϊλθςθσ του δικτφου που επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ ςτισ αγορζσ όλθσ τθσ επικράτειασ αλλά και του εξωτερικοφ. Επιπλζον ζχοντασ τθν δυνατότθτα τθσ λειτουργίασ καταςτθμάτων ςτα πιο καίρια από εμπορικι άποψθ ςθμεία των διαφόρων τοπικϊν αγορϊν επιτυγχάνει τθν περικωριοποίθςθ των ανταγωνιςτϊν του.
 4. 4. • Η πραγματοποίθςθ ςθμαντικϊν οικονομιϊν κλίμακασ: Το franchising είναι ζνα ςφςτθμα οιονεί κάκετθσ διάταξθσ, πράγμα που επιτρζπει τθν πραγματοποίθςθ οικονομιϊν κλίμακασ. Όςο περιςςότερο αυξάνεται ζνα δίκτυο, τόςο περιςςότερο αυξάνονται και οι ποςότθτεσ των προϊόντων, των δικτφων εξοπλιςμοφ, των εξαρτθμάτων κτλ. Που αγοράηονται από τα μζλθ του. Με αυτό τον τρόπο θ αφξθςθ του όγκου των αγορϊν επιτρζπει τθν αντίςτοιχθ μείωςθ του κόςτουσ. • Η άμεςθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ για τισ τάςεισ τθσ αγοράσ. Εκμεταλλευόμενοσ ο δότθσ τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνει από τουσ λιπτεσ του αναφορικά με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτισ διάφορεσ αγορζσ είναι ςυνεχϊσ άριςτα ενθμερωμζνοσ για τισ τοπικζσ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ με αποτζλεςμα να προςαρμόηει άμεςα τθν επιχειρθματικι του πολιτικι ςε αυτζσ. • Ο άμεςοσ ζλεγχοσ τθσ διανομισ των προϊόντων και τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν. Η μζκοδοσ του franchising επιτρζπει ςτον δότθ να αςκεί άμεςο ζλεγχο ςτον τρόπο άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των λθπτϊν του, με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται θ εφαρμογι ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ διάκεςθσ των προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο καταναλωτικό κοινό. • Η εκμετάλλευςθ τθσ εμπειρίασ των λθπτϊν για τθ βελτίωςθ και ανανζωςθ του ςυςτιματοσ franchising. Το ςφςτθμα franchising του δότθ είναι ζνασ «ηωντανόσ οργανιςμόσ» και ςαν τζτοιοσ χρειάηεται ςυνεχι ανανζωςθ για να μπορεί να ανταπεξζρχεται με επιτυχία ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ και αγοραςτικζσ ςυνκικεσ. Σε ζνα δίκτυο franchising ο δότθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επωφελείται από τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία που αποκτοφν οι λιπτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεϊν τουσ ςτα πλαίςια του δικτφου λαμβανομζνου μάλιςτα υπόψθ ότι πρόκειται για ανεξάρτθτουσ επιχειρθματίεσ-επενδυτζσ που είναι φυςικό να ενδιαφζρονται άμεςα για τθν επιτυχία του ςυςτιματοσ.
 5. 5. • Η εξαςφάλιςθ διαρκοφσ πελατειακισ ροισ: Ο καταναλωτισ προτιμά να ικανοποιεί τισ αγοραςτικζσ του ανάγκεσ ςυναλλαςςόμενοσ με επϊνυμα καταςτιματα. Επιπλζον τα καταςτιματα ενόσ δικτφου franchising που παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ κακόςον ςε αυτά απαςχολοφνται άτομα που ζχουν άμεςο και εντονότατο ενδιαφζρον για τθν κερδοφορία των επιχειριςεϊν τουσ. • Η επίτευξθ υψθλϊν κερδϊν χωρίσ τθ διακινδφνευςθ ςθμαντικϊν κεφαλαίων/χαμθλό ρίςκο: Η πορεία προσ τθν επαγγελματικι ανεξαρτθςία προςτατεφεται από μια ελεγμζνθ και δοκιμαςμζνθ επιχειρθςιακι ζννοια και άμεςθ βοικεια από τθν κφρια ζδρα του ςυςτιματοσ franchise . Ζνα μθ αμελθτζο ποςό τθ εργαςίασ που απαιτείται κατά τθν ίδρυςθ μίασ επιχείρθςθσ αναλαμβάνεται από τουσ κατθρτιςμζνουσ δικαιοπάροχουσ. Κατά ςυνζπεια οι δικαιοδόχοι μποροφν να αποφφγουν τα χαρακτθριςτικά λάκθ που γίνονται κατά τθν ίδρυςθ μίασ επιχείρθςθσ, μποροφν να επικεντρωκοφν ςε άλλεσ ςθμαντικζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για να εξαςφαλίςουν επιτυχθμζνο κφκλο εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ φάςθσ. • H αφξθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ τθσ επιχείρθςισ του: Με τθν ςυνεχι προςκικθ νζων καταςτθμάτων ςτο δίκτυο και τθ ςυνακόλουκθ αφξθςθ τθσ φιμθσ και πελατείασ είναι ευνόθτο ότι θ επιχείρθςθ του δότθ αποκτά ςυνεχϊσ μεγαλφτερθ εμπορικι αξία. • Η δθμιουργία ενόσ ευζλικτου επιχειρθματικοφ οργαςμοφ με ζνα κζντρο λιψθσ αποφάςεων, δθλαδι τον δότθ, και με το ανκρϊπινο δυναμικό, τουσ λιπτεσ, που δρα γριγορα και αποφαςιςτικά εξυπθρετϊντασ και προςτατεφοντασ και τα δικά τουσ ςυμφζροντα για ζνα κοινό ςκοπό: τθν εμπορικι επιτυχία του δικτφου franchising.
 6. 6. • Η προςταςία απζναντι ςτισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ: Το franchising δίνει τθ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ να αντιςτακοφν με επιτυχία ςτο ςφοδρότατο ανταγωνιςμό των εμπορικϊν δικτφων διανομισ των πολυεκνικϊν εταιριϊν, λειτουργϊντασ ζτςι ωσ το «αντίπαλο δζοσ». • Η δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα: Μία επιχείρθςθ που αναπτφςςεται επιτυχϊσ με τθ μζκοδο του franchising μπορεί να πετφχει ςθμαντικζσ και με ευνοϊκοφσ όρουσ χρθματοδότθςθσ από τισ τράπεηεσ. Ακόμθ και αν φτάςει ςτο επικυμθτό επίπεδο υγιοφσ ανάπτυξθσ μπορεί να επιτφχει θν είςοδό τθσ ςτο χρθματιςτιριο. Πλεονεκτιματα για τον δικαιοδόχο. Όπωσ και για το λιπτθ ο κεςμόσ του franchising ζχει ςθμαντικότατα πλεονεκτιματα, όπωσ τα ακόλουκα: • Ο λιπτθσ εντάςςεται ςε ζνα επϊνυμο επιχειρθματικό ςφςτθμα επωφελοφμενοσ αμζςωσ από τθν εμπορικι του φιμθ και τθν πελατεία που ςυνδζεται με αυτιν. Αποκτά ζτςι το λεγόμενο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα απζναντι ςε ομοειδείσ επιχείρθςθσ που όμωσ δεν λειτουργοφν κάτω από τθν «ομπρζλα» μίασ επϊνυμθσ εταιρείασ. Το ουςιαςτικότερο αποτζλεςμα αυτοφ του πλεονεκτιματοσ είναι ο πραγματικά πολφ μικρόσ κίνδυνοσ αποτυχίασ του επιχειρθματικοφ εγχειριματοσ του λιπτθ. • Ο λιπτθσ υποςτθρίηεται από τον δότθ τόςο πριν όςο και μετά από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και ζτςι βρίςκει άμεςεσ λφςεισ ςε προβλιματα που διαφορετικά κα ιταν δυςεπίλυτα. Με τον τρόπο αυτό ακόμθ και άτομα που για πρϊτθ φορά ειςζρχονται ςτον επιχειρθματικό κλάδο μποροφν εφκολα και γριγορα να εξελιχκοφν ςε επιτυχθμζνουσ επιχειρθματίεσ.
 7. 7. • Επιπλζον, οι δικαιοδόχοι ζχουν µεγαλφτερο κίνθτρο για τθν επίτευξθ καλφτερων οικονοµικϊν αποτελεςμάτων από ότι οι υπάλλθλοι τθσ µθτρικισ εταιρίασ – ςε περίπτωςθ που θ επζκταςθ του δικτφου γίνει µε υποκαταςτιματα τθσ µθτρικισ. Και αυτό γιατί οι δικαιοδόχοι είναι «residual claimants», δθλαδι τα πρόςωπα ςτα οποία κα παραµείνει το υπόλοιπο του οικονοµικοφ αποτελζςµατοσ από τθν λειτουργία του καταςτιµατοσ, δθλαδι το ποςό µετά τθν αφαίρεςθ των διαφόρων εξόδων και των πλθρωµϊν προσ τον δικαιοπάροχο από τισ ςυνολικζσ πωλιςεισ. Αντίκετα, θ αµοιβι των υπαλλιλων των υποκαταςτθµάτων που ανικουν ςτθν µθτρικι εταιρεία είναι ο µιςκόσ τουσ και ςε ςπανιότερεσ περιπτϊςεισ κάποια bonus επί των πωλιςεων και εποµζνωσ δεν αποτελεί κίνθτρο για µεγαλφτερθ αποτελεςµατικότθτα, ενϊ παράλλθλα οι µιςκοί των υπαλλιλων αποτελοφν ζξοδο για τθν µθτρικι εταιρεία. Σε πολλζσ αλυςίδεσ δικαιόχρθςθσ ζχει κακιερωκεί θ οργάνωςθ επιτροπϊν, ςυµβουλίων ςτα οποία ςυµµετζχουν δικαιοδόχοι και δικαιοπαρόχοι µε ςκοπό τθν ανταλλαγι εµπειριϊν, ιδεϊν, παρατθριςεων, και νζων προτάςεων µε ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ αλυςίδασ ωσ ςφνολο. Ζτςι αυξάνονται οι ςυνεργίεσ µεταξφ των µελϊν του ςυςτιµατοσ και δθµιουργείται ζνα εςωτερικό δίκτυο πλθροφοριϊν και ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν, που οδθγεί ςε βελτιϊςεισ του τρόπου διοίκθςθσ ι των διατεκζντων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αποτελεί πθγι καινοτοµιϊν.
 8. 8. • Ο λιπτθσ επωφελείται από τισ οικονομίεσ κλίμακασπου επιτυγχάνονται ςε ζνα μεγάλο εμπορικό δίκτυο και ζτςι ζχει τθ δυνατότθτα να διακζτει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ ςτουσ καταναλωτζσ ςε πολφ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Ακόμθ ζχει τθ δυνατότθτα ςθμαντικισ ςυμπίεςθσ των λειτουργικϊν εξόδων. • Ο λιπτθσ επωφελείται από τθ διαφιμιςθ που πραγματοποιεί ο δότθσ ςε πανεκνικι κλίμακα με μία αναλογικά πολφ μικρι οικονομικι επιβάρυνςθ. • Παρά τθν ζνταξι τουσ ςτο δίκτυο franchising του δότθ ο λιπτθσ παραμζνει ζνασ ανεξάρτθτοσ επιχειρθματίασ ζτςι απολαμβάνει όλα τα προνόμια αυτισ τθσ ανεξαρτθςίασ επωφελοφμενοσ παράλλθλα από τισ διαρκείσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ που του παρζχει ο δότθσ. • Ο λιπτθσ απολαμβάνει τθν ωφζλεια τθσ χριςθσ των εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, εμπορικϊν και τεχνικϊν μεκόδων, μεκόδων οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, πϊλθςθσ προϊόντων κλπ. του δότθ. Ο δότθσ δαπάνθςε πολφ χρόνο, κόπο και χριμα για να αποκτιςει όλα αυτά τα δικαιϊματα, τθν άδεια χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των οποίων αποκτά ο λιπτθσ με αναλογικά πολφ χαμθλι δαπάνθ. • Ο λιπτθσ επωφελείται από τθ ςυνεχι ανανζωςθ και εξζλιξθ του ςυςτιματοσ franchising που επιτυγχάνεται με ενζργειεσ του δότθ ζτςι ϊςτε αυτό να παραμζνει πάντοτε ςφγχρονο και ανταγωνιςτικό. • Ο λιπτθσ ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό υλικό που ςυγκεντρϊνει ο δότθσ από όλουσ τουσ λιπτεσ και αφορά τισ ςυνκικεσ αγοράσ και τισ τάςεισ του καταναλωτικοφ κοινοφ ςε όλεσ τισ αγορζσ όπου εξαπλϊνεται το δίκτυο.
 9. 9. • Η επιχείρθςθ του λιπτθ ωσ μζλουσ ενόσ δικτφου franchising παρουςιάηει πολφ μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα ςε περιόδουσ οικονομικϊν κρίςεων από ότι μια άλλθ οποιαδιποτε επιχείρθςθ. • Ο λιπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα ευκολότερθσ και με ευνοϊκότερουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ από το τραπεηικό ςφςτθμα κακόςον με τθν ζνταξι του ςε ζνα επϊνυμο ςφςτθμα franchising ενιςχφεται θ πιςτολθπτικι του ικανότθτα. • Ο ζλεγχοσ που αςκεί ο δότθσ ςτισ επιχειριςεισ των μελϊν του δικτφου του είναι επωφελισ για τον λιπτθ γιατί αφενόσ μεν διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του αφετζρου δε αποβάλλονται από αυτό οι αςυνεπείσ και άρα οι ηθμιογόνοι λιπτεσ. Πλεονεκτιματα για τον καταναλωτι. Το Franchising ωσ ςτρατθγικι marketing αλλά και ωσ μζκοδοσ ανάπτυξθσ επιχειριςεων δεν κα είχε λόγο φπαρξθσ εάν δεν παρουςίαηε ςοβαρότατα πλεονεκτιματα για τον καταναλωτι. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξισ: • Ο καταναλωτισ ζχει εφκολθ πρόςβαςθ, είτε ςτον τόπο διαμονισ του είτε οπουδιποτε αλλοφ βρίςκεται, ςε ςθμεία πϊλθςθσ γνωςτϊν επιχειριςεων από τα οποία αγοράηει επϊνυμα προϊόντα ςε λογικζσ τιμζσ το προςωπικό ενδιαφζρον του λιπτθ-επιχειρθματία που εξαςφαλίηει άψογθ εξυπθρζτθςθ τόςο πριν όςο και μετά από τθν πϊλθςθ. • Ο καταναλωτισ επωφελείται από τθν ικανότθτα των δικτφων franchising να κακιςτοφν δυνατι τθν ταχεία είςοδο νζων ι και εξειδικευμζνων προϊόντων ςτισ τοπικζσ αγορζσ. • Ο καταναλωτισ επωφελείται από τθν ικανότθτα των δικτφων franchising να προςαρμόηονται άμεςα ςτισ απαιτιςεισ του προςφζροντάσ του τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που πραγματικά επικυμεί. • Ο καταναλωτισ ωφελείται από τον ζντονο ανταγωνιςμό μεταξφ των δικτφων franchising και των υπόλοιπων ομοειδϊν επιχειριςεων του κλάδου.
 10. 10. • Τζλοσ μια πάρα πολφ επιτυχθμζνθ εταιρεία Franchise μπορεί να μειϊςει ι ακόμα και να εξαφανίςει τον ανταγωνιςμό και τθ δυνατότθτα επιλογισ του καταναλωτι. Αυτι είναι θ περίπτωςθ που ο franchisee ζχει το μονοπϊλιο μιασ περιοχισ. Σε περίπτωςθ που ο καταναλωτισ είναι δυςαρεςτθμζνοσ με τθν υπθρεςία ι με το προϊόν που του προςφζρεται δεν κα υπάρχει κάποιαεναλλακτικι λφςθ. Αυτό είναι ζνα ιδιαίτερο πρόβλθμα όπου ο καταναλωτισ δεν ζχει προςωπικό παράπονο ενάντια ςτον franchisee. ΣΟ FRANCHISING Ω΢ ΜΕ΢Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ ΝΕΩΝ ΘΕ΢ΕΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Τζλοσ, θ ευελιξία, το εφπλαςτο και θ δυναμικι του Franchising και θ ςυνακόλουκθ ικανότθτά του να καλφπτει “κενά” τθσ αγοράσ, όπου ανακφπτουν, προςφζρει νζεσ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ τόςο για τον franchisor, ο οποίοσ μπορεί με ςχετικά μικρό κεφάλαιο να ιδρφςει ζνα νζο ςφςτθμα εφαρμόηοντασ τισ ιδζεσ του και να απαςχολιςει και άλλα πρόςωπα ςτθν επιχείρθςι του, όςο και για τουσ franchisees (που ανικουν ςυνικωσ ςτθν κατθγορία των μικρομεςαίων), τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ και άλλα πρόςωπα που απαςχολοφνται με πλιρθ ι μερικι απαςχόλθςθ.
 11. 11. ΕΠΙΛΟΓΟ΢ Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πωσ ζνα καλά δομθμζνο και με καλι διαχείριςθ εγχείρθμα ςτον τομζα του Franchise μπορεί να αποφζρει ςθμαντικά κζρδθ ςε όλα τα επίπεδα. Δίνει ευκαιρίεσ ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ να ανταγωνιςτοφν τισ μεγάλεσ, ακόμα και ςε διεκνζσ επίπεδο. Παρζχει ςθμαντικά οφζλθ ςτθν εκνικι οικονομία και ςτο κοινωνικό ςφνολο. Η ανάπτυξθ του Franchising ιδιαίτερα ςε κλάδουσ όπωσ το λιανικό εμπόριο και θ παροχι υπθρεςιϊν είναι αποτελζςματα τθσ επιτυχίασ και των οφελϊν που προςφζρει τόςο ςτουσ franchisors και ςτουσ franchisees, όςο και ςτουσ καταναλωτζσ. Η μεγιςτοποίθςθ αυτϊν είναι αποτζλεςμα ουςιαςτικισ ζρευνασ, μελζτθσ, οργάνωςθσ, επενδφςεων και οράματοσ.

×