Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panpattana

2,498 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panpattana

 1. 1. ภาพรวมของโรงเรียน ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ประวัติโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม หรือปอเนาะบ้านป่าเร็ด ตั้งอยู่เลขที่ ٥٩ ม.٤ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ٢٥٠٩ โดยจดทะเบียนเป็น ปอเนาะสอนศาสนาอย่างเดียวโดยโต๊ะครูฮัจยีวันอับดุลมายิด ขะเด เป็นผู้ก่อตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ.٢٥١٢ ได้ขออนุญาตจดทะเบียน เป็นโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ( ปอเน๊าะ ) ตามอนุญาต เลขที่ ٢٢٤/٢٥١٢ ลงวันที่ ١٧ มิถุนายน ٢٥١٢ โดยเปิดสอนใน หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ โดยรับนักเรียนทั้งชาย หญิง อยู่ประจำา หรือไป-กลับ ต่อมา พ.ศ. ٢٥٢٩ ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตกิจการ ชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนครู สอนสามัญแต่สำาหรับวิชาศาสนาอิสลามทางโรงเรียนยังคงทำาการ สอนอยู่ตามปกติ ต่อมา พ.ศ. ٢٥٤٠ ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำาเภอนาทวีได้เข้ามาสนับสนุนการสอนวิชาสามัญให้กับนักเรียน ในโรงเรียน ต่อมา พ.ศ.٢٥٤٥ ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดทำาการ สอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ โดยมีโต๊ะครูฮัจยีวันอับดุลมายิด ขะเด เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมูหัมหมัดเผาซี ขะเด เป็นผู้จัดการ นายสาโรจน์ ยีสะอุ เป็นครู ใหญ่ โดยมีนักเรียนเริ่มแรกที่เปิดมัธยมปีที่ ๑ ทังหมด ๑๒๕ คน มี ้ ครูทั้งหมด ๑๐ คน เป็นข้าราชครู ٣ คน ครูจาง ٧ คน ต่อมาทาง ้ เขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต ٣ ได้เรียกตัวข้าราชครูกลับในปี พ.ศ. ٢٥٤٧ ต่อมา พ.ศ. ٢٥٤٨ ทางโรงเรียนได้รบพระมหากรุณาธิคุณล้น ั เกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี ได้ทรงรับโรงเรียนส่งเสริมอิสลามไว้ในโครงการตามพระ ราชดำาริ ฯ
 2. 2. ต่อมา พ.ศ. ٢٥٤٩ ทางโรงเรียนส่งเสริมอิสลามได้รับพระ มหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อน ทีทลกระหม่อมหญิงอุบล ่ ู รัตนราชกัญญาสิริวฒนา พรรณวดี ทรงให้โรงเรียนเปิดอนุบาลเด็ก ั เล็กภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน ในความ อนุเคราะห์ของมูลนิธิชีวิตสดใส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์ประธาน ภายใต้ชื่อว่า แผนกอนุบาลชีวิตสดใส โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ต่อมา พ.ศ. ٢٥٤٩ ทางโรงเรียนได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุลนาอีม โดยนายมูหัมหมัดเผาซี ขะเด เป็นผู้ลงนามแทนผู้รบใบอนุญาต เพื่อจัดการศึกษาการกุศลให้กับ ั เด็กยากจน และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยไม่ได้หวังผล กำาไรใด ๆ ทังสิ้น ้ ปัจจุบันโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม สังกัดสำานักงานเขพื้นที่การ ศึกษาสงขลา เขต ٣ มีนักเรียนทั้งหมด ٤٩٠ คน โดยแบ่งเป็น ٢ แผนกดังนี้ แผนกมัธยม ٣٢٣ คน แผนกอนุบาล ١٦٧ คน มีนา ยมูหัมหมัดเผาซี ขะเด ดำารงตำาแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้ อำานวยการ มีครูทำาการสอนและเจ้าหน้าทีทั้งหมด ٣٩ คน ่ ที่ตั้ง โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวอำาเภอระยะทาง ٧ กิโลเมตร และห่าง จากจังหวัดสงขลาระยะทาง ٥٩ กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ٥٩ ม.٤ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา มีพื้นทีทั้งหมด ٩ ไร่ พิกัดที่ตั้ง PH ٨ ่ ٥٤٣٩٣ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำาสวน ยางพาราและสวนผลไม้หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสม ผสาน คือ มีสวยยางพาราและสวนผลไม้ หรือ มีอาชีพรับจ้าง,รับ ราชการ และทำาเกษตรกรรมในวันหยุด ดังนี้ ١) ทำาสวนยางพารา ร้อยละ ٨٠ ٢) ทำาสวนผลไม้ ร้อยละ ١٠ ٣ ) ทำานา ร้อยละ ٥
 3. 3. ٤) ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ รับจ้าง ร้อยละ ٥ วิสัยทัศน์ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนส่งเสริมอิสลามมุ่งมั่นผลิตเยาวชนมุสลิมให้มีความรู้ และทักษะตลอดจนเทคโนโลยีคู่คุณธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำารัส เพื่อก้าวสู่สังคมอย่าง มีความสุข ปรัชญาโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม เสริมสร้างวิชา ส่งเสริมศรัทธา อาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพื่อดำาเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1. อาคารเรียน จำานวน 3 หลัง 23 ห้อง 2. อาคารประกอบ 2.1 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 2.2 ห้องส้วม 12 ห้อง 2.3 อาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ١ หลัง ٢.٤ อาคารกิจกรรมนักเรียน ١ หลัง ٢.٥ อาคารพักครู ١ หลัง 3. ห้องพิเศษเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน 3.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 20 เครื่อง 3.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 3.3 ห้องสมุด 1 ห้อง 3.4 ห้องพยาบาล 1 ห้อง 4. สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและสถานที่จัดกิจกรรม
 4. 4. 4.1ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 4.2แปลงปลูกผักสวนครัวและไม้ผล 4.3บ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ 4.4โรงเรือนเลี้ยงไก่บ้าน 4.5แหล่งเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ความคาดหวังในอนาคต ภายในปีการศึกษา ٢٥٥٢ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จะต้อง เป็น โรงเรียนที่นำาแนวพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำาเนินการในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความพร้อมทางด้านอาคาร สถานที่ เพื่อ รับรองนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ ดี บริเวณทัวไปสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีวัสดุ ่ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนสมัย มี ั บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความร่วมมือ และเข้าใจอันดีระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนและบริการอย่างทั่วถึง มีการประสานงานและ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีระบบการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี้เพื่อส่งผลให้นักเรียนมี ้ สุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลสัมฤธิ์และพัฒนาการ ทางการเรียนสูงขึ้น เป้าหมายของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ได้กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 25 ٥٠ – 2552 ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านสถานศึกษา ( อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ) ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ด้านระบบบริหารและการจัดการ ด้านที่พักนักเรียน ( ชาย – หญิง ) 1. เป้าหมายด้านสถานศึกษา ( อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ) นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 1. จัดให้มีแผนผัง เ จัดสร้างแผนผัง โรงเรียนเป็น แม่บท เพื่อพัฒนา แม่บทของโรงเรียน ระเบียบ สวยงาม
 5. 5. นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต โครงสร้างพื้นฐาน จัดสร้างอาคาร อำานวยความ การ เรียนคอนกรีตถาวร สะดวกในการ สาธารณูปโภคใน ลานกีฬา ทีเผา ่ บริการนักเรียน โรงเรียนให้เพียง ขยะ ปรับปรุงระบบ ผู้ปกครอง ครู พอ เหมาะสม ไฟฟ้า ระบบนำ้า อาจารย์ ชุนชน เพื่อให้เอื้อ และถนนลาดยาง ประโยชน์ต่อการ การจราจรภายใน เรียนการสอน โรงเรียน ช โรงเรียนมีความ พร้อมในด้าน ٢ . ส่งเสริมพัฒนา โ จัดสร้าง จัดหา อาคารสถานที่ ห้องตามอาคารเรียน บำารุงรักษาห้อง พร้อมในการใช้ อาคารประกอบให้ ตามอาคารเรียน จัดกิจกรรมการ เพียงพอและเหมาะ อาคารประกอบ เรียนการสอน สมต่อการเรียนการ สร้างโรงฝึกอาชีพ เพื่อให้เกิด สอน ให้เหมาะสม เป็น คุณภาพทางการ ระเบียบ สวยงาม ศึกษา พร้อมทีให้บริการ ่ แก่นักเรียนและครู 3. ส่งเสริม พัฒนา อาจารย์ ศ นักเรียนมีสถาน ห้องสมุด ให้เป็น ทีศึกษาค้นคว้า ่ ศูนย์กลางของการ อ จัดสร้างหอสมุด มี อย่างเพียงพอ เรียนรู้และค้นคว้า ความพร้อม ใน และเตรียมการจัด เรื่องของวัสดุ สร้างอาคารห้องสมุด อุปกรณ์ ตำารา และ เอกเทศ การให้บริการการ ศึกษาค้นคว้าและ เตรียมจัดหางบ ประมาณตลอดจน นักเรียนได้เรียนรู้ แบบแปลน เพื่อขอ อย่างหลาก อนุญาตจัดสร้าง หลาย ทัน 4. ส่งเสริม ปรับปรุง อาคารหอสมุด เหตุการณ์ มี ห้องปฏิบัติการและ อ พัฒนาห้องปฏิบัติ ประสบการณ์การ จัดหา สื่อ การต่างๆ โดย เรียน สามารถ เทคโนโลยีเพื่อส่ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ศึกษาหาความรู้ เสริมการเรียนการ
 6. 6. นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต สอน สื่อ วิทยาศาสตร์ ได้ด้วยตนเอง อุปกรณ์ และห้อง ٥. ส่งเสริมการ คอมพิวเตอร์ ไ โรงเรียนมี พัฒนาด้านภูมิทัศน์ บรรยากาศ และ และสิ่งแวดล้อม จัดทำาสวนหย่อม สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในโรงเรียน ให้มี ปลูกไม้ดอกไม้ นักเรียนอยู่ ความร่มรื่น สวยงาม ประดับ หน้าอาคาร โรงเรียนอย่างมี สะอาด เป็นระเบียบ เรียน และสนาม ความสุข มี หน้าโรงเรียน จัด จิตสำานึกที่ดีต่อ สร้างช่องระบายนำ้า คุณธรรมและการ จัดทำาซุ้มเพื่อเป็น เรียนการสอน ที่พักผ่อนหย่อนใจ รั้วกินได้ จัดทำา ٦. ส่งเสริมจัดทำา ป้ายนิเทศ บริเวณ เ โรงเรียนมีแหล่ง แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดทำาป้าย เรียนรู้อย่าง แสดงทิศทางและ หลากหลาย เพื่อ ตำาแหน่งอาคาร จัดกิจกรรมการ สถานที่ต่าง ๆ เรียนการสอน ๆ จัดทำาศูนย์ ถ่ายทอดการเรียน เศษฐกิจพอเพียง สาธิตการทำานาข้าว ยางพารา สวน สมุนไพร ต้นไม้ พูดได้ สวนป่า พัฒนาโครงการ ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโรงเรียน
 7. 7. 2. เป้าหมายด้านบุคลากร นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 1. การส่งเสริมให้ครู ว พัฒนา และส่งเสริม จ ครูอาจารย์มีความรู้ อาจารย์มีความมุง ่ ครูให้มีใบประกอบ ความสามารถ มี มั่นในการปฏิบัติงาน วิชาชีพ เข้ารับการ ทักษะด้านการเรียน ด้านการเรียนการ อบรมและศึกษาต่อ การสอน มีการ สอน - จัดกิจกรรมการ พัฒนาตัวเองตลอด เรียนการสอนโดยใช้ เวลา นวัตกรรม เทคโนโลยี 2. ส่งเสริมการเตรียม และวิทยาการใหม่ การสอนที่ยึด แ ส่งเสริมการใช้ เ ครูอาจารย์มีความ นักเรียนเป็นสำาคัญ แผนการสอนที่เน้น มั่นใจในการสอน ใช้ภูมิปัญญาท้อง นักเรียนเป็นสำาคัญ และส่งผลงานเพื่อ ถินอย่างหลาก ่ - ส่งเสริมการบันทึก ขอปรับปรุง หลาย และบูรณา ผลหลัง การสอน ตำาแหน่ง การระหว่างวิชา - จัดให้ครูพัฒนารูป แบบการทำางานโดย จัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบบูรณา การและใช้การวิจัย ในชั้นเรียนเป็นส่วน หนึ่งของการจัด กิจกรรมการเรียน การสอน ต บุคลากรมีความ 3. ส่งเสริมการจัด มั่นคง มันใจใน ่ สวัสดิการ และสร้าง วิชาชีพ พร้อมที่จะ ก จัดสวัสดิการแก่ครู ความภาคภูมิใจใน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ อาจารย์ ลูกจ้าง วิชาชีพ พัฒนาการศึกษา ประจำา นักเรียน - จัดตั้งกองทุน สวัสดิการ และ กองทุนพัฒนา บุคลากร - จัดงานหลายรูป
 8. 8. แบบเพื่อสร้างขวัญ และกำาลังใจ - จัดแสดงผลงาน เพื่อความภาคภูมิใจ ในอาชีพ 3. เป้าหมายด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอน นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 1. ส่งเสริมการจัดการ ส จัดกิจกรรมให้ผู้ นักเรียนสามารถ เรียนการสอน โดย เรียนรู้จุดประสงค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นนักเรียนเป็น ความมุงหมายของ ่ มีความสุขในการ สำาคัญ การเรียน และให้ผู้ เรียน แสวงหาวิธี เรียนได้เรียนรู้ด้วย การหาความรู้ได้ ตนเองมากที่สุด มี 2.ส่งเสริมการ ครูเป็นเพียงผู้ชี้ พัฒนาการเรียนการ แนวทางและอำานวย ก นักเรียนได้รับ สอน ความสะดวก สรุป พัฒนาการทาง ผล วิชาการทั้งศาสนา ผ จัดกิจกรรมการเรียน และสามัญตาม การสอนทุกกลุ่ม ศักยภาพทางกาย สาระการเรียนรู้ทง ั้ อารมณ์ สังคม สติ ศาสนาและสามัญ ปัญญาของเด็ก ตลอดจนโครงการ ตามพระราชดำาริฯ - จัดกิจกรรมส่ง เสริมการออกกำาลัง กายและกิจกรรม ทางด้าน สังคมศึกษา -จัดกิจกรรมพัฒนา สื่อ อุปกรณ์. –อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม
 9. 9. นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 3. ส่งเสริมการจัด ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม เพื่อเสริม สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม - พัฒนาหลักสูตร นักเรียนมีจิตสำานึก จริยธรรม และจัดทำาหลักสูตร ในการปกครองตาม สถานศึกษา ระบอบ - จัดกิจกรรมเพื่อให้ ประชาธิปไตยและมี เห็นช่องทางประกอบ วินัยในตนเอง อาชีพ - นักเรียนมีคุณธรรม - จัดกิจกรรมการ จริยธรรมที่พึง พัฒนาการเกษตร ตาม ประสงค์ตามหลัก แนวพระราชดำาริฯ ศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง ประชาธิปไตยและ วินยนักเรียน ั -จัดกิจกรรมเข้าค่าย ของนักเรียน -จัดกิจกรรมอบรม จริยธรรมโดยครู โต๊ะ อีหม่าม และผู้รทาง ู้ ศาสนาในวันสุด สัปดาห์ - จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ในวันสำาคัญทาง ศาสนา ٤ . เป้าหมายด้านการบริหารและการจัดการ นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต ปรับปรุงพัฒนาระบบ โ จัดทำาคู่มือการ โรงเรียนมี การบริหารโรงเรียน ปฏิบัติงานวิชาการ โครงสร้างของงาน โดยใช้โรงเรียนเป็น บริหารงานบุคคล ชัดเจน มีบุคคลที่
 10. 10. ฐาน ( SBM ) งบประมาณและ เหมาะกับงาน บริหารทัวไป ่ ปรับปรุงโครงสร้าง ส่งเสริมการจัดทำา ขอบข่ายของงาน เ โรงเรียนมีข้อมูล ระบบข้อมูลและ และการวางตัว สารสนเทศเกี่ยวกับ สารสนเทศ การ บุคคล โรงเรียนและชุมชน วางแผน การจัดเก็บ บ การวางแผนการจัด สามารถแก้ปัญหา ข้อมูล การนิเทศ ทำาระบบข้อมูล และพัฒนาการ ภายในและการ สารสนเทศเพื่อการ ศึกษาได้อย่างต่อ ติดตามผล บริหาร - สร้าง เนื่อง ระบบการจัดเก็บ ข้อมูล - กำาหนดการนิเทศ เ โรงเรียนประกัน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน ภายใน ร่วมรับผิดชอบใน มาตรฐานการศึกษา ภ ร่วมกับชุมชนในการ ร่วมกับชุมชนเพื่อ การจัดการศึกษา กำาหนดแนวทางการ และพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ - จัดกิจกรรมเพื่อ โรงเรียนมีระบบ การศึกษาและการ พัฒนาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่จะ และมีการควบคุม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน คุณภาพการศึกษา โรงเรียนให้เกิด – ประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจในการ ระหว่างชุมชนกับ จัดการศึกษา โรงเรียน ٥. เป้าหมายด้านที่พักนักเรียน (ชาย หญิง ) นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต ١. พัฒนาโครงสร้าง ส จัดสร้างแผนผัง ท ทีพักนักเรียนมี ่ พื้นฐาน การ แม่บทของโรงเรียน ความพร้อมใน สาธารณูปโภคใน จัดสร้างอาคาร ด้านอาคารสถาน โรงเรียนให้เพียงพอ หอพักคอนกรีต ที่ พร้อมในการ เหมาะสม เพื่อให้ ถาวร ปรับปรุง ใช้ เอื้อประโยชน์ต่อการ ระบบไฟฟ้า ระบบ ใช้สอย นำ้าประปาภายใน โรงเรียนและหอพัก ใ ทีพักนักเรียน ่ ٢ . ส่งเสริมพัฒนา จัดสร้าง จัดหา ที่ เป็นระเบียบ
 11. 11. นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลผลิต สุขอนามัยรักษา เผาขยะ ห้องนำ้า- สวยงาม อำานวย ความสะอาด ห้องส้วม ให้ถูก ความสะดวกใน เรียบร้อยบริเวณที่พัก สุขลักษณะ ทีอาบ่ การบริการ นำ้า เป็นระเบียบ นักเรียน สวยงาม พร้อมที่ ให้บริการแก่ 3. ส่งเสริม พัฒนา นักเรียน นักเรียนมีสถาน ด้านภูมทัศน์และสิ่ง ิ ทีพักผ่อนหย่อน ่ แวดล้อมภายในที่พัก น จัดทำาสวนหย่อม ใจ นักเรียน ให้มีความ ปลูกไม้ดอกไม้ ร่มรื่น สวยงาม ประดับ หน้าที่พัก สะอาด เป็นระเบียบ นักเรียน และสนาม หน้าที่พักนักเรียน จัดสร้างช่องระบาย นำ้าจัดทำาซุ้มเพื่อ เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ รัวกินได้ ้ นักเรียนได้เรียนรู้ 4. ส่งเสริม การปลูก จัดทำาป้ายนิเทศ อย่างหลาก ผักสวนครัวเพื่อการ บริเวณต่าง ๆ จัด หลาย และมีผัก ประกอบอาหาร ทำาป้ายแสดง ไร้สารพิษรับ ทิศทาง ประทาน ท จัดทำาสวนสมุนไพร ต้นไม้พูดได้ สวน ผัก พัฒนา โครงการตามพระ ราชดำาริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโรงเรียน จุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียน
 12. 12. โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จะดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2552 โดยกำาหนดจุดเน้นให้ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และตาม แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อ ตอบสนองความต้องการผู้ปกครอง และชุมชน 1.จุดเน้นด้านสถานศึกษา ( ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ) 1.1จุดเน้น 1) อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานทีทั่วไป เป็น ่ ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 2) ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียง พอ 3) บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย 4) ห้องสมุด มีอุปกรณ์ครบถ้วนได้มาตรฐาน จัดเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรุ้ 5) การสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนได้มาตรฐาน สามารถ อำานวยความสะดวกในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนและการบริหารได้เป็นอย่างดี 1.2กิจกรรม 1) ก่อสร้างอาคารเรียน และสถานที่ต่างๆให้เป็นปัจจุบนั 2) พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีอุปกรณ์อำานวยความ สะดวกเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) พัฒนาสภาพแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ และบรรยากาศใน ห้องเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย และเอื้อ ต่อการเรียนการสอน 4) พัฒนาห้องสมุด ให้เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ 5) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับความจำาเป็นพื้นฐาน 1.3ผลที่คาดว่าจะได้รับ อาคารเรียน อาคารประกอบมีความพร้อม มีอุปกรณ์การ เรียนการสอนเพียงพอสามารถใช้สอยประโยชน์ทางการศึกษาได้ สูงสุด บรรยากาศและสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงามและ น่าอยู่อาศัยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 13. 13. 2. จุดเน้นด้านบุคลากร 2.1 จุดเน้น 1) บุคลากรมีใจศรัทธาในอาชีพ มีจิตมุ่งมั่นในการทำางาน และ เสียสละ 2) บุคลากรสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนได้ 3) บุคลากรศึกษารูปแบบการทำางาน เพื่อจัดทำาผลงานทาง วิชาการ จัดทำาวิจัยในชั้นเรียน 4) บุคลากรได้รับสวัสดิการ และมีขวัญกำาลังใจ 2.2 กิจกรรม 1) พัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนา 2) จัดอบรมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วย สอน 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางด้านการเรียนการสอน เพื่อ จัดทำาผลงานทางวิชาการ 4) จัดสวัสดิการ สร้างขวัญและกำาลังใจแก่บุคลากรให้มีความ มั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ 2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีขวัญ และกำาลังใจ มีคุณภาพในการทำางาน และมี ความก้าวหน้าในอาชีพ 3. จุดเน้นด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 3.1 จุดเน้น 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ 2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง 3) จัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย และกีฬา เพื่อหลีกไกลยา เสพติดและสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด 4) จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน 5) จัดกิจกรรมการสอนเกษตรตามแนวพระราชดำาริ ฯ เป็นการ ฝึกอาชีพระหว่างเรียน 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และวินยั
 14. 14. 7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมวิชาศาสนา อิสลามควบคู่สามัญ และมีงานโครงการตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทุกชั้นปี 9) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างเสริม ประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 10)จัดให้มีการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง 11)จัดให้มีการผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ 12)จัดให้มีการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการ เรียนการสอน 3.2กิจกรรม 1) จัดหา / ผลิต ใช้สื่อ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินย พัฒนาสุขภาพกายและใจ ให้ห่าง ั ไกลจากยาเสพติดและสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด 6) วัดผล ประเมินผลการเรียนของนักเรียน 7) สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ สอน 3.3ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) ครู อาจารย์มีพฤติกรรมการสอนที่สอดคล้องกับจุดเน้น ของหลักสูตร 2) ครู อาจารย์ ใช้สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ 4. จุดเน้นด้านระบบบริหาร และการจัดการ 4.1จุดเน้น 1) โรงเรียนมีองค์กรการบริหาร ขอบข่ายงาน มีคำาสั่งแต่ง ตั้งหน้าทีรับผิดชอบงานต่าง ๆ ่
 15. 15. 2) ปรับปรุงระบบการวางแผน การเก็บข้อมูล การนิเทศ การ กำากับติดตามและประเมินผล 3) กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมรับผิด ชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของ โรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 4.2กิจกรรม 1) พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน โดย ใช้การบริหารแบบมีสวนร่วมที่เรียกว่าสภาบริหารโรงเรียน ่ 2) พัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ การกำากับ ดูแลติดตาม และประเมินผล 3) แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนโดยบุคคลจากหลายฝ่าย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 4.3ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในด้าน คุณภาพการศึกษา และระบบการบริหารงานในโรงเรียนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพ ของนักเรียนต่อไป 5. จุดเน้นด้านที่พักนักเรียน ( ชาย – หญิง ) ٥.١ จุดเน้น ١) อาคารที่พักนักเรียน และสถานที่ทวไป เป็นระเบียบ ั่ เรียบร้อย สวยงาม ٢) บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย 3) การสาธารณูปโภคภายในที่พักเรียนได้มาตรฐาน สามารถอำานวยความสะดวก 4) นักเรียนมีจิตสำานึกในการปลูกผักทานกินเอง และผัก ปลอดสารพิษ ٥.٢ กิจกรรม ١) ก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน และสถานที่ต่างๆให้เป็น ปัจจุบัน ٢) พัฒนาสภาพแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ และบรรยากาศใน ห้องเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย และระเบียบ ٣) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่พักนักเรียนให้เพียง พอ และเหมาะสมกับความจำาเป็นพื้นฐาน
 16. 16. ٥.٣ ผลที่คาดว่าจะได้รับ อาคารที่พักนักเรียน มีความพร้อม มีบรรยากาศและสภาพ แวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงามและน่าอยู่อาศัย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 4.1ยุทธศาสตร์ด้านสถานศึกษา ( อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ) ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 1. จัดสร้าง ป -ก่อสร้าง ห - จัดภูมิ อ สร้างอาคาร จัดหา อาคารเรียน ทัศน์เพิ่ม หอสมุด ปรับปรุง ٢ ชั้น เติมตาม -จัด อาคารเรียน - ต่อเติม บริเวณ สร้างโรงฝึก อาคาร อาคาร ทัวไป ่ อาชีพให้ได้ ประกอบให้ ละหมาด - จัดสร้าง มาตรฐาน เพียงพอ - ต่อเติม หอพัก - จัด เหมาะสม อาคารเรียน นักเรียน สร้างหอพัก และเป็น แผนกอนุบาล หญิงจำานวน นักเรียนหญิง ปัจจุบัน จำานวน ٢ ห้อง ١٢ ห้อง เพิ่มเติม พร้อม - ปรับปรุง กำาแพงกั้น อาคาร บริเวณ สหกรณ์ - ก่อสร้าง นักเรียนตาม ลาน แนวพระ อเนกประสง ราชดำาริ ฯ ค์ในแผนก - จัดสร้าง อนุบาล ห้องเรียน -ก่อสร้างที่ เพิ่มเติม แปรงฟันที่ แผนก อาบนำ้า อนุบาล ละหมาด จำานวน ٢ แผนก ห้อง อนุบาล
 17. 17. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 - จัดสร้าง อาคาร สหกรณ์ นักเรียน ตามแนว พระราชดำาริ 2. ปรับปรุง ฯ รักษาห้อง - จัดสร้าง ปฏิบัติการ อาคาร ให้เป็น พยาบาล ปัจจุบัน นักเรียน - ปรับปรุง ห ปรับปรุง ห้องปฏิบัติ พัฒนาห้อง การทาง ปฏิบัติการ จัดทำา ศิลปะ วิทยาศาสต แปลง ร์ เกษตรตาม -ปรับปรุง 3. การจัด แนวพระ ศ ปรับปรุง พัฒนาห้อง บรรยากาศ ราชดำาริ ฯ ห้องปฏิบัติ ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน การ ห้อง ให้เป็น วิทยาศาสต คอมพิวเตอ ระเบียบ ร์ ร์ - เรียบร้อย -ปรับปรุง ปรับปรุง สะอาด ห้องปฏิบัติ พัฒนาห้อง ร่มรื่น การ ปฏิบัติการ สวยงาม น่า คอมพิวเตอ ทางศิลปะ อยู่อาศัย ร์ จัดทำาสวน จัดแหล่ง ใ ปรับปรุงที่ - ปรับปรุง สุขภาพ เรียนรู้ เผาขยะ ห้อง สนามหน้า โรงเรียนให้ ปฏิบัติ โรงเรียน ได้ การทาง - -ปลูกสวน มาตรฐาน ศิลปะ ผลไม้ด้าน 4. จัดสร้าง -เพิ่มถังขยะ ศ จัดทำาสวน สวนเกษตร ปรับปรุง หย่อมหน้า โรงเรียน
 18. 18. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 พัฒนา อาคาร -จัดทำาสวน โครงสร้าง -ปรับปรุง สมุนไพร พื้นฐานและ สวนหย่อม โรงเรียน ระบบ ด้านหน้า -ปรับปรุง สาธารณูปโ อาคารเรียน แปลงไม้ ภคให้เพียง ทุกสายชั้น ดอกไม้ พอ ประดับ ภายใน โรงเรียน โ สร้างถนน ลาดยาง -ปรับปรุง - จัดสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และนำ้า ในโรงเรียน ภายใน และที่พัก โรงเรียน นักเรียน 4.2ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 1. การพัฒนา ค กำาหนด น ประชุม แ ประชุม ครูผู้สอน แนวทาง สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ พัฒนา ปฏิบัติการ พัฒนาการ -การนิเทศ เพื่อ จัดทำา การสอน พัฒนาการ แผนการ ภายใน จัดทำาแฟ้ม สอนที่เน้น - ประชุม สะสมผล นักเรียนเป็น ปฏิบัติการ งาน สำาคัญ จัดทำา -ประชุม - ประชุมจัด แผนการ พัฒนาการ ทำาแผนการ สอนที่เน้น จัดทำา ประกัน นักเรียนเป็น แผนการ คุณภาพการ
 19. 19. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 สำาคัญ สอนที่เน้น ศึกษา - -การ นักเรียน ประชุม ประเมินผล เป็นสำาคัญ วิเคราะห์ผล ตามสภาพ -ส่งเสริม การประกัน ทีแท้จริง ่ การเข้ารับ คุณภาพใน และการ การอบรม รอบปีการ -ทัศนศึกษาดู คุณธรรม ศึกษา 2547 2. อบรมการใช้ งาน เปรียบ จริยธรรม –2552 นวัตกรรม เทียบโรงเรียน - -การส่งครู และ ดีเด่นด้านต่าง -ทัศนศึกษาดู เข้าประกวดครู เทคโนโลยี ๆ งาน เปรียบ ดีเด่นในระดับ เทียบโรงเรียน ต่าง ๆ ดีเด่นด้านต่าง ๆ ๆ อบรมการใช้ ส่งเสริม การ คอมพิวเตอ ๆ อบรมการ พัฒนาสื่อ ร์ ใช้ และ - อบรมเชิง โปรแกรม นวัตกรรม ปฏิบัติการใช้ คอมพิวเตอ ด้านการ เทคโนโลยี ร์เพื่อ เรียนการ ช่วยสอน ประยุกต์ใช้ สอน 3. การส่ง ในการ เสริมการศึกษา ปฏิบัติงาน ค้นคว้า เพื่อจัด - ประชุม ทำา/เสนอผล ปฏิบัติการ งาน ผลิตสื่อ -อบรม การผลิตสื่อ และนวัตกรรม ส่งเสริมเข้า ใหม่ ๆ รับการ - อบรม ส ส่งเสริมการ ศึกษาอบรม การใช้ อบรมและ 4. การจัด หลักสูตร คอมพิวเตอร์ การศึกษา สวัสดิการ ต่าง ๆที่ ค ส่งเสริมเข้า ต่อ - ส่ง
 20. 20. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 และเสริม เกี่ยวกับ รับการ เสริมการจัด สร้างขวัญ วิชาชีพ ศึกษาอบรม ทำาและ กำาลังใจ - จัด หลักสูตร รวบรวมผล กิจกรรมการ ต่าง ๆที่ งาน บันทึกผล เกี่ยวกับ - ส่งเสริม การสอน วิชาชีพ การวิจัยใน - ส่งเสริม - ส่งเสริม ชั้นเรียน การวิจัยใน การจัดทำา ชั้นเรียน รวบรวมผล จัดตั้ง งาน กองทุน กองทุน - ส่งเสริม สวัสดิการ – สวัสดิการ การวิจัยใน กิจกรรมกีฬา - กิจกรรม ชั้นเรียน และสังสรรค์ วันสำาคัญ กองทุน - กิจกรรมวัน ทางศาสนา สวัสดิการ สำาคัญทาง - กิจกรรม - กิจกรรมกีฬา ศาสนา ส่งท้ายปี และสังสรรค์ - เก่าต้อนรับ - กิจกรรมวัน กิจกรรมส่งท้าย ปีใหม่ สำาคัญทาง ปีเก่าต้อนรับปี อิสลาม ศาสนา ใหม่อิสลาม - การอบรม - - การอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมส่ง ศึกษาดูงาน ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อิสลาม - การอบรม ศึกษาดูงาน
 21. 21. 4.3 ยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอน ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 1. จัดหาสื่อ ส จัดหาสื่อ ส จัดหาสื่อ ห จัดหาสื่อ อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ นวัตกรรม ทางการ ทางการ ทางการ เทคโนโลยี เรียนการ เรียนการ เรียนการ ทีเหมาะสม ่ สอน สอน สอน และทันสมัย - จัดซื้อ จัดทำา - จัดทำา เครื่อง แผนการ นวัตกรรม คอมพิวเตอ สอนที่เน้น เพื่อแก้ ร์และเทปวิ นักเรียนเป็น ปัญหาและ ดีทัศน์เพื่อ สำาคัญอย่าง พัฒนาการ การเรียน น้อยคนละ เรียนการ การสอน 1 สอน ประสบการ - จัดซื้อเทป 2. การพัฒนา ณ์ วิดีทัศน์เพื่อ กระบวนการ -ประชุมเพื่อ การเรียน เรียนการ พัฒนา การสอน สอนที่เน้น แผนการ นักเรียนเป็น ก ประชุม สอนที่เน้น สำาคัญ อบรม นักเรียนเป็น ก พัฒนาการ สัมมนา สำาคัญ จัดทำา - การอบรม - จัด แผนการ การจัดทำา กิจกรรมการ สอนที่เน้น แผนการ เรียนการ นักเรียนเป็น สอนที่เน้น สอนที่เน้น สำาคัญ นักเรียนเป็น นักเรียนเป็น - ประชุมสัม สำาคัญ สำาคัญ โดย นาเกี่ยวกับ - นำา เฉพาะห้อง แผนการ แผนการ สมุดและ สอนที่เน้น สอนไป ห้องปฏิบัติ นักเรียนเป็น
 22. 22. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 ทดลองใช้ การ สำาคัญ การ และบันทึก เรียนการ ผล สอน ผล - วิเคราะห์ สัมฤทธิ์ สรุปผลการ ทางการ 3 ข้อตกลง ใช้ เรียน ด้าน - ศึกษาผล - จัด คุณภาพ สัมฤทธิ์ กิจกรรมส่ง ทางการ เสริม ที่ เรียนของ หลากหลาย นักเรียน - ประเมิน - กำาหนด ผลการ แนวทางใน ดำาเนินงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อสรุป ปรับปรุง แผนการ และรายงาน และพัฒนา สอนที่เน้น ผล นักเรียนเป็น จัดทำา สำาคัญ พัฒนาห้อง แผนการ - ปรับปรุง ปฏิบัติการ สอนที่เน้น การใช้ห้อง ให้สมบูรณ์ นักเรียนเป็น ปฏิบัติการ ยิงขึ้น ่ สำาคัญ - จัดหา - จัดหา - ปรับปรุง วีดีทัศน์ หนังสือให้ วางแผนการ ประจำาห้อง สามารถ ใช้ห้อง ปฏิบัติการ อำานวย ปฏิบัติการ - จัด ความ - จัดซื้อ กิจกรรมส่ง สะดวกแก่ จัดหาสื่อ เสริมการ บุคลากรได้ วัสดุ เรียนการ อย่างเต็มที่ ครุภัณฑ์ ให้ สอนทุก - ปรับปรุง เหมาะสม กลุมสาระ ่ มุมวิดีทัศน์ และเพียง - ส่งเสริม ให้สะดวก พอ การ จัดทำา ต่อการใช้ - ส่งเสริม โครงงาน งาน
 23. 23. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 การทำาโครง - จัดตั้งชุมนุม - จัด งาน ต่าง ๆ ตาม กิจกรรมส่ง - ร่วม ความเหมาะสม เสริมการ กิจกรรม และสอดคล้อง เรียนการ สอน - ประกวด โครงงานทุก กลุมสาระ ่ 4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 1. ปรับปรุง โ - วิเคราะห์ ปรับปรุงงาน พัฒนา พัฒนาการ งาน และ องค์การ จัด กำาหนด บุคลากร บริหาร โครงสร้าง ขอบข่าย -พัฒนา โรงเรียน ของการ ของงาน องค์การ บริหารงาน - จัดทำา ศึกษาดูงาน - จัด คู่มือการ -พัฒนาทีมงาน บุคลากร ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการ บริหารแบบมี ส่วนร่วม
 24. 24. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 - จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ การบริหารงาน - พัฒนารูป แบบการบริหาร 2. พัฒนาแผน แบบมีส่วนร่วม งานเพื่อนำา - วิเคราะห์รูป ข้อมูล ก พัฒนาแผน แบบการบริหาร สารสนเทศ ป จัดหน้าที่ งาน - ทีเหมาะสมกับ ่ มาใช้ในการ ขอบเขต กำากับ โรงเรียน บริหาร การ งาน ติดตาม โ พัฒนา นิเทศ - สร้างเสริม และประเมิน ข้อมูล กำากับ ทีมงาน ผลโครงการ สารสนเทศ ติดตามและ - จัดหา - - วิเคราะห์ ประเมินผล คอมพิวเตอ ประชาสัมพั การจัดเก็บ ร์เพื่อการ นธ์การ ข้อมูล ปฏิบัติงาน ดำาเนินงาน - จัดทำา - นิเทศการ - เผยแพร่ รายงานผล เรียนการ ผลงาน การดำาเนิน สอน ต่อหน่วย งานที่เกิด - กำากับ งานที่ จาก ติดตามและ เกี่ยวข้อง กระบวนการ ประเมินผล และชุมชน บริหาร การบริหาร - นำาผลไป - เผยแพร่ งาน - ปรับปรุง ผลงาน 3. ชุมชนมีส่วน รายงานผล พัฒนาการ ต่อหน่วย ร่วมในการ ดำาเนินงาน งานที่ จัดการ เกี่ยวข้อง ศึกษาเพื่อ และชุมชน ให้มี -นำาผลไป คุณภาพ ร ประชุม ด คณะ ปรับปรุง และ สัมมนาคณะ กรรมการ พัฒนาการ ประชาสัมพั กรรมการ ช่วยเหลือ ดำาเนินงาน
 25. 25. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 นธ์โรงเรียน โรงเรียน สนับสนุน คณะ - ประชุม การบริหาร กรรมการให้ กรรมการ งาน คำาปรึกษา เพื่อ - ระดม ช่วยเหลือ วิเคราะห์ ทรัพยากร - รับทราบ สภาพ ในชุมชน การตรวจ โรงเรียน เพื่อพัฒนา สอบและผล และความ โรงเรียน การปฏิบัติ ต้องการ - รับทราบ งาน - - กำาหนด การตรวจ วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ สอบ คุณภาพการ การพัฒนา คุณภาพ ศึกษาเพื่อ คุณภาพการ การศึกษา กำาหนด ศึกษาของ ของ แนวทาง โรงเรียน โรงเรียน พัฒนา โรงเรียนให้ ได้ มาตรฐาน ตามที่หน่วย งานต้น สังกัด กำาหนด 4.5 ยุทธศาสตร์ด้านที่พักนักเรียน ( ชาย – หญิง ) ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 ١. พัฒนา พ จัดหาสร้าง จ จัดสร้าง จ จัดสร้างที่ สภาพแวดล้อม ทีพัก ่ ทีพัก ่ ออกกำาลัง โครงสร้างพื้น นักเรียน นักเรียน กายภายใน ฐานให้เพียง หญิง หญิง ทีพักหญิง ่ พอ - จัดทำาที่ - จัดสร้าง ชาย
 26. 26. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552 เผาขยะให้ ระบบนำ้าดื่มนำ้า - จัดสร้างรั้ว ได้ ใช้ที่สะอาดถูก รอบบริเวณ มาตรฐาน สุขลักษณะ ทีพักหญิง ่ - จัดทำา ชาย ห้องนำ้าห้อง - - จัดสร้าง ส้วมให้ถูกสุข ระบบนำ้าดื่มนำ้า อนามัย และ ใช้ที่สะอาดถูก สะอาด สุขลักษณะ - จัดทำาที่ - จัดทำา เผาขยะให้ ห้องนำ้าห้อง ٢. การพัฒนา ได้ ส้วมให้ถูก ด้านภูมทัศน์ ิ มาตรฐาน สุขอนามัย และสิ่ง ให้เพียงพอ และเพียง แวดล้อม ม - จัดทำาสวน พอ ภายในที่พัก หย่อม นักเรียน ให้มี บริเวณที่พัก - จัดทำาสวน ความร่มรื่น - ปลูก ใ - จัดทำาสวน หย่อม สวยงาม ผักสวนครัว หย่อม บริเวณที่พัก สะอาด เป็น เพื่อรับ บริเวณที่พัก - ปลูก ระเบียบ ประทานและ - ปลูก ผักสวนครัว ประกอบ ผักสวนครัว เพื่อรับ อาหาร เพื่อรับ ประทานและ - ปรับปรุงภูมิ ประทานและ ประกอบอาหาร ทัศน์ภายในให้ ประกอบ - ปรับปรุงภูมิ น่าอยู่และเอื้อ อาหาร ทัศน์ภายในให้ ต่อการเรียนรู้ - ปรับปรุงภูมิ น่าอยู่และเอื้อ ทัศน์ภายในให้ ต่อการเรียนรู้ น่าอยู่และเอื้อ ต่อการเรียนรู้
 27. 27. ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2550 2551 2552

×