บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน2

10,266 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
443
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน2

 1. 1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา (Knowledge Facilitator) hrburapa@yahoo.com ภาพรวมของบรรยาย • ความสําคัญของการประเมินผลงาน • รูปแบบ วิธีการประเมินผลงาน และ เครื่องมือประเมินผลงาน • รูปแบบการการประเมินผลงานในอนาคต • หลักการใหคําปรึกษาแนะนําพนักงาน • การเตรียมตัวในการประเมินผลงานของ ผูบังคับบัญชา คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 1
 2. 2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา คุณภาพชีวต ิ คุณภาพการ ทํางาน Golden Key for Supervisor พนักงาน การทํางาน การทํางานกับเพือ ่ ภายใต รวมงาน สิงแวดลอม ่ การดูแลของ บริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 3 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การพัฒนาผลงานพนักงาน การประเมิน/คนหา การนําไปใชงาน ระบบการทํางาน สิ่งทีตองประเมิน ่ การสื่อสาร เครื่องมือ กระบวนการ สิ่งแ • ระบบงาน เครองมอ เครื่องมือ ระบบไอท ระบบไอที แวดลอมในงาน สิ่งตอบแทน • สิ่งแวดลอมในงาน แรงจูงใจ • ทักษะและความรู ความสามารถ เรียนรู การฝกอบรม Golden Key for Supervisor ความรู การสอนงาน ทกษะ ทักษะ และ ความรู ความร การบริหารผลงาน: การลงทุนในคนเกง: • การจายคาตอบแทน • ตนทุนการอบรมตอคน • ระบบการรับฟงขอคิดเห็น • ระบบการรับฟงขอคิดเห็น ที่มา ดัดแปลงจาก From T. O’Driscoll, “Improving Knowledge worker performance”, Performance Improvement, 2003,42, p. 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 4 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 2
 3. 3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา สถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับคน up ปจจัยอื่นๆ โปรแกรมสรางแรงจูงใจเชิงบวก down ผลงานจริง โปรแกรมกระตุน freeze จุด เปลี่ยน A B C D E F G H ..n Decoding Encoding ปฏิกิริยา และ การตอบสนอง Golden Key for Supervisor A เงินรางวัลประจําป E ศูนยการเรียนรูครบวงจร  B ทุนการศึกษาตอ F ชมรมทองเที่ยวและกีฬา C เงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ G งานวันครอบครัว D เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ H พนักงานดีเดน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 5 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา มาตรฐาน 10 ประการ ทบทวน วางแผน การพัฒนา ความสําเร็จขององคกร Golden Key for Supervisor นําไปใชงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 6 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 3
 4. 4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ทําไมเราถึงตองสนใจเรื่องผลงาน 95% ของพนักงานไมเขาใจกลยุทธและเปาหมายของบริษัท การจัดการแบบดั้งเดิม Top-Down ไมสามาถนํามาใชไดผลในยุคปจจุบัน KPI ของธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากการระบบคน เขาใจกลยุทธและกระบวนงานหลักขององคกร ใชเวลาสวนใหญทํางานเพื่อบรรลุกลยุทธและสรางมูลคาเพิ่มในกิจกรรมในงานที่ รับผิดชอบ เขาใจภารกิจและบทบาทหนาที่เปนอยางดี เรียนรูในงานใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว ปรับปรุงงานและคุณภาพอยางตอเนื่อง Golden Key for Supervisor ไดรับผลตอบแทนการทํางานตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ขององคกร KPI ของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากระบบงาน สามารถกระจายเปาหมายจากองคกร ไปสูทีม และพนักงาน นําผลงานที่เปนเลิศ ไปปรับใชกับทุกหนวยในองคกร รักษาความพึงพอใจและตอบสนองความตองการใหมๆ ของลูกคา สามารถขับเคลื่อนกลยุทธและพัฒนาคุณภาพงาน/ผลิภัณฑไดอยางรวดเร็ว มีระบบการประเมินผลองคกรที่สอดคลองกับแผนงานประจําป การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 7 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา เครื่องมือวัด มีมากมาย Turbine Meter Pneumatic Control Valves Golden Key for Supervisor Rotameters Sensors การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 8 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 4
 5. 5. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ความละเอียดออนของการวัดผล เครื่องมือตางกัน ผลการวัดยอมมีความแตกตางกัน http://www.uvguide.co.uk/makingspreadcharts.htm Golden Key for Supervisor http://solarcooking.org/newsletters/scrapr00.htm การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 9 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวคิดที่เปลียนไปเกียวกับการประเมินผล ่ ่ การเงิน 10 ปที่แลว สิ่งที่ผูถือหุนคาดหวังจากเรา • ความคุมคาจาดดารลงทุน • ส สวนแบงการตลาด  ร ด • กระแสเงินสด วันนี้ ลูกคา กระบวนการภายใน การบรรลุวิสัยทัศน, สิงทีลูกคาคาดหวัง ่ ่ การประสานความพึงพอใจของทุกฝาย ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา พันธมิตร และสังคม Golden Key for Supervisor • ราคา • การสงมอบ • ผลผลิต / ยอดขาย • คุณภาพ • จํานวนของเสีย • ความพึงพอในในบริการ 1-3 ปขางหนา การเรียนรูและเติบโต ผลงาน •ศักยภาพ การบรรลุวิสัยทัศนโดยการพัฒนาตนเอง พนักงาน ความรู นวัตกรรมใหม •ความสามารถ •ทุนมนุษย • จํานวนโปรแกรมการจูงในพนักงาน • การธํารงรักษาคนเกง/การออกจากงาน •ทุนทางปญญา • การพัฒนาตรงกับที่พนักงานคาดหวัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 10 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 5
 6. 6. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา สิ่งที่บรรจุในขอตกลงการจางาน เงินเดือน การพัฒนา สวัสดิการ การเติบโต บทบาทหนาที่ ความยุติธรรม Golden Key for Supervisor สทธตาม ก ม สิทธิตาม ก.ม. ความมัั่นคง กระบวนการ เหตุและผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 11 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิถีทํางาน ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงของระยะเวลา Golden Key for Supervisor ** ตัวอยางกรณีศึกษาของโรงงานไทยศิลป** การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 12 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 6
 7. 7. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การบริหารผลการปฏิบติงาน ั การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน เป น กระบวนการสร า ง สภาพแวดลอมในการทางานเพอใหบุ คลากรสามารถใช สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่ อใหบ คลากรสามารถใช ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม ที่ ใ น ก า ร ปฏิ บั ติ ง าน โดยเป น กระบวนการทั้ ง ระบบใหญ นั บ ตั้ ง แต การกําหนดความจําเปนของงานจนกระทั่งถึงเมื่อบุคลากร Golden Key for Supervisor ออกไปจากองคการ ความหมาย กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย การติดตาม การตรวจสอบผล การปฏิบัตงาน การใหคาปรึกษาแนะนําผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการ ิ ํ สรุปผลงานทีไดเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กาหนดไว ่ ํ การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 13 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติงาน ั ความหมาย กระบวนการประเมิ น ค า ของบุ ค คลผู ป ฏิ บั ติ ง านในด า นต า ง ๆ ทั้ ง ผลงานและคุ ณ ลกษณะอนๆ ทมคุ ณค า ต อ การปฏิ บั ติ ง านภายใน ผลงานและคณลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ มี ค ณ คาตอการปฏบตงานภายใน ระยะเวลาที่ กํ า หนดไว อ ย า งแน นอน ภายใต ก ารสั ง เกต จดบั น ทึ ก และประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบ และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน Golden Key for Supervisor กระบวนการทวางมาตรฐานการทางานและทาการประเมนผลการ กระบวนการที่วางมาตรฐานการทํางานและทํ าการประเมิ นผลการ ปฏิ บั ติ ง านที่ แ ท จ ริ ง ของพนั ก งานที่ สั ม พั น ธ กั บ มาตรฐานเหล า นั้ น และจั ด ให มี ก ารป อ นกลั บ ข อ มู ล สู พ นั ก งานโดยมี เ ป า หมายที่ จ ะ กระตุนพนักงาน ,ตัดขอบกพรอง,และรักษาการปฏิบัติงานที่ดีเหนือ คาเฉลี่ยตอไป การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 14 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 7
 8. 8. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติงาน ั คําศัพทที่ควรรู Merit Rating: การประเมินคาการปฏิบัตงานโดยระบบ ิ คุณธรรม Progress Rating: การประเมินลําดับที่ความกาวหนาในการ ปฏิบัติงาน Employee Rating: การประเมินผูปฏิบัติงานโดยเทียบ Golden Key for Supervisor กับ มาตรฐาน Employee Evaluation: p y การประเมินคาของผูปฏิบัติงาน ู ฏ Performance Evaluation: การประเมินคาของการปฏิบัติ งานตามหนาที่ความรับผิดชอบ Performance Appraisal Job Evaluation ประเมินความสามารถหรือ ผลของงาน vs. ประเมินคาของงาน ตําแหนงตาง ๆ ในองคกรโดยเฉพาะเจาะจง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 15 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติงาน ั วิวัฒนาการของรูปแบบการประเมินผลงาน แบบที่ไมเปนระบบ(Unsystematic) ไมมีกฎเกณฑที่แนนอน ( y ) ฎ 50 ป ป ที่แลว หรือเรียกวา แบบลูกทุง แบบตามใจเถาแก การประเมินแบบมีระบบและเปนแบบดั้งเดิม(Tradition) 10 ป ซึ่งประเมินทั้งคุณลักษณะประจําตัว ผลงาน หรือทังสอง ้ Golden Key for Supervisor ที่แลว อยาง จุดเดน: คุณลักษณะ/บุคลิกภาพของบุคคล วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร ซึ่งเนนการกําหนด ปจจุบัน เปาหมายรวมกัน(Mutual Goal Setting) ทั้งเปาหมาย องคกร ทีมงาน และระดับบุคคล จุดเดน: ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการที่ทําใหงานสําเร็จ(ปริมาณและคุณภาพ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 16 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 8
 9. 9. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ทางเดินของพนักงานคนหนึ่ง ผลงานดี เกงคน Golden Key for Supervisor เกงคิด ต่ํากวามาตรฐาน เกงเรียน เกงงาน นองใหม OUT IN D R1 R2 20 ป 60 ป การประเมินผลการปฏิบัติงาน Repeater / Buffer Program sakdah@gmail.com 17 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา นานาทัศนะเกี่ยวกับระบบประเมินผลงาน นายจาง เปรียบเทียบกับ ตลาด หรอธุรกจ หรือธรกิจ เปรยบเทยบกบ เปรียบเทียบกับ ประเภทเดียวกัน เปาหมาย หรือ เกณฑการปฏิบัติ สามารถแยกผลงาน ที่ตั้งไว ที่เกิดจากทักษะ ความสามารถ Golden Key for Supervisor วัดประสิทธิภาพการ ทํางานเพื่อใชใน เครื่องมือในการจููงใจ การบรหาร การบริหาร พนักงาน คาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 18 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 9
 10. 10. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ระบบการประเมินผลเปนแบบนี้ ใครนากลัวกวาใคร.... ใคร.... ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ปญหาในการประเมินการปฏิบัติงาน 1. ขาดความเปนรูปธรรม ( Lack of Objectivity) : ปจจัยที่ถูกนํามา ประเมินมักใช เชน ทัศนคติ ความจงรักภักดี และบุคคลิกภาพ เปน ปจจัยที่ไมสามารถ วัดไดชัดเจน และไมเกี่ยวของกับงาน 2. ขอผิดพลาดในเรื่องความประทับใจเปนพิเศษ (Halo Error) : ผู ประเมินรับรูวาปจจัยหนึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และยึดถือปจจัย  นี้เปนสําคัญในการตัดสินใจในการประเมิน เชน การรับรูวาความ ละเอียดเปนคุณสมบัติทสําคัญของการทํางานดานบัญชี จึงประเมิน ี่ Golden Key for Supervisor ใหพนักงานที่มีความละเอียดต่ํา ไดรบการประเมินในดานอื่น ๆ ต่ํา ั ไปด ไป วย 3. การประเมินแบบผอนปรน / แบบเขมงวด ( Liniency/ Strictness) : การวิจารณการปฏิบัติงานของพนักงานมากเกินไปหรือผอนปรน เกินไป โดยไมยืนอยูบนมาตรฐานขององคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 20 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 10
 11. 11. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ปญหาในการประเมินการปฏิบัติงาน 4. แนวโนมเขาสูสวนกลาง ( Central Tendency ) : คือขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้นประจําเมื่อผูประเมินใชหลีกเลี่ยงขอโตแยง หรือคําวิจารณที่ อาจเกิดขึ้นไดโดยการประเมินใหอยูในระดับคาเฉลี่ย 5. อคติที่เกิดจากพฤติกรรมซึ่งเพิ่งผานพนมาไมนาน ( Recent Behavior Bias ) : ผูประเมินจะจําพฤติกรรมที่เพิ่งผานมาไมนานได แมนยํากวาการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตเปนเวลานานกอใหเกิดความ ลําเอียงได Golden Key for Supervisor 6. อคติสวนตัว ( Personal Bias) : ความสัมพันธสวนตัวกับ คุณลักษณะสวนตัวของพนักงาน เชน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การไร ุ ความสามารถ หรืออายุ กอใหเกิดความลําเอียงได 7. บทบาทผูตัดสินของผูประเมิน ( Judgemental Role of Evaluator) : ขณะดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน “ กําลังแสดงเปนพระเจา” ใชระบบการประเมินในทางที่ไมถูกตอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 21 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ผูประเมิน วิธีการประเมิน ตองการสรางอํานาจ หัวขอประเมินไมชัดเจน ลําเอียง/อคติ ผูถูกประเมินไมทราบเปาหมาย ู ขาดความรูความเขาใจ ไมมีระบบการสอนแนะ ใชดุลยพินิจมากเกินไป เปาหมายไมสัมพันธกัน ปญหาระบบ ประเมินผลการ ไมยอมรับผลการประเมิน ใชปรับเงินเดือนอยางเดียว ปฏิบัติงาน Golden Key for Supervisor ประจบเจานาย ใชระบบโควตา เลือกทํางาน การปรบเงนเดอนไม การปรับเงินเดือนไม ไมกลาแสดงความ สัมพันธกับผลงาน คิดเห็น ผูถูกประเมิน การนําผลงานไปใช การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 22 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 11
 12. 12. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วิถีการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลงาน อดีต ปจจุบัน ประเมินที่ผลงานที่ทํา วางแผน สนใจ และทบทวน ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มองไปที่ผลลัพธขางหนา ใชวิจารณญาณของ ผูบังคับบัญชา พนักงานมีสวนรวม ประเมิน 2 ครั้งตอปหรือมากกวา Golden Key for Supervisor ประเมินปละ 1 ครั้ง ผลงานพนกงาน เชื่อมโยงกับ ผลงานพนักงาน เชอมโยงกบ มุงที่งาน/พฤติกรรม เปาหมายขององคกร นําผลมาใชเพื่อการพัฒนา สนใจพัฒนาและสงเสริมการ พนักงานนอย เรียนรูของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 23 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา โมเดลระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ แผนงาน ประจําป รูปแบบเปนตัวเงิน ไมใช Bench Mark การรวบรวม แหลงขอมูล การทบทวนโดย บรรลุ ขอมูล การ GAP และผลงานใน ฝายจัดการ เปาหมาย คํานวณ และ อดีต หรือไม? Golden Key for Supervisor ประเมินผล กําหนด เปาหมาย ใช รูปแบบจูงใจไมใชเงิน ปรับปรุง เปาหมาย เปาหมาย ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 24 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 12
 13. 13. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา 20% 20% 20% 10% 10% 5% 15% 10% 5% Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 25 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินความสอดคลองระหวาง งาน กับ คน งาน การบรรจุ ฝกอบรม/พฒนา ฝกอบรม/พัฒนา O ประเมินผลงาน K A S GAP การสืบทอด/ทดแทน Golden Key for Supervisor เลื่อนตําแหนง จายคาตอบแทน สมรรถนะ การหมุนเวียนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 26 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 13
 14. 14. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา กระบวนการบริหารระบบประเมินผลงาน กําหนดเปาหมาย กาหนดรูปแบบ กําหนดรปแบบ กติกาการประเมิน พัฒนา ปรับปรุง ผลงานของ บริษัท Golden Key for Supervisor วางแผนงาน วธการทางาน วิธีการทํางาน รับฟงขอเสนอแนะ ประเมินความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 27 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางระบบผลงานและการบริหารคาตอบแทน ระบบการใหรางวัล/คาตอบแทน Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 28 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 14
 15. 15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วางระบบการบริหารคาตอบแทน การประเมินคางาน คําบรรยายงาน ความกาวหนา ในอาชีพ โครงสราง ระบบประเมินผล การประเมินคางาน คาจาง การปฏิบัตงาน ิ Golden Key for Supervisor การขึ้นคาจาง การจัดระดับงาน ั ั การสํารวจคาจางในตลาดแรงงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 29 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลงานและการวางแผนพัฒนาพนักงาน ผลงานและแผนพัฒนา เปาหมายของการทํางาน สิงที่พนักงานจะตองทํา ่ เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด ผลงาน • เปาหมายหลัก 3-8 ตัวชีวด ้ ั • การปฏิบัติและวิธีการวัดผลงาน จะทําไดอยางไร Golden Key for Supervisor สมรรถนะหลัก สิ่งที่ตองปฏิบัติ • สมรรถนะหลัก 2-3 ทีพนักงานตอง ่ มในงาน มีในงาน • วิธีการสราง/รักษา สมรรถนะ แผนการเรียนรู สิ่งที่ตอง ดําเนินการ สิงที่พนักงานจะไดเรียนรู ่ • ทักษะ 2-3 ดานที่ไดรบการพัฒนา ั • รูปแบบวิธีการที่จะใหเรียนรู การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 30 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 15
 16. 16. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ภาพกระบวนการบริหารงานผลงาน ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวของ คําบรรยายลักษณะงาน(JD) กําหนดหนาที่งาน รายการสมรรถนะเฉพาะตําแหนง สรางมาตรฐานผลงาน ระเบียบปฏิบัติการประเมินผลงาน และสื่อสารใหทราบโดยทั่วถึง โครงสรางการพัฒนาสายอาชีพ แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล การประเมินคางาน/โครงสรางคาจาง สังเกตและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน Golden Key for Supervisor จดทาเอกสารทจาเปนตอง จัดทําเอกสารที่จําเปนตอง แผนงานการประเมนผลงานประจาป แผนงานการประเมินผลงานประจําป นํามาใชงาน แบบประเมินผลงาน ดําเนินการประเมินผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 31 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ภาพกระบวนการบริหารงานผลงาน จัดประชุมชี้แจง เอกสารที่เกี่ยวของ บันทึกการมอบหมายงานใน การใหคําแนะนํา ชแนะผลการทางาน ชี้แนะผลการทํางาน แบบฟอรมการประเมินผล KPI ที่แสดงใหพนักงานทราบถึง ผลงานดีขึ้น ไมใช ความคาดหวังของบริษัท ใช เอกสารการตั้งเปาหมายการพัฒนา Golden Key for Supervisor ตนเองของพนักงาน ใหรางวัล พัฒนาความรู การพัฒนา ปรับปรุง ใช ใ  รายงานขอมูลคุณลกษณะเชง รายงานขอมลคณลักษณะเชิง ผลงานดีขึ้น พฤติกรรม ทักษะ และความสามารถ นําผลไปใชในปตอไป ของพนักงาน ไมใช มาตรการ เลื่อน ลด ปลด ยาย ใหออก การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 32 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 16
 17. 17. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางแผนการปฏิบติงาน ั รวมกันวางแผน และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน/จัดทําขอตกลงการปฏิบติงาน ั Golden Key for Supervisor • กําหนดเปาหมาย/ระดับ ความสําเร็จ/ตัวชี้วัด • ระบุสมรรถนะที่จําเปน/และ ที่ตองไดรับการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 33 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางแผนโดยการมีสวนรวม การตดสนใจ การปฏบต การตัดสินใจ / การปฏิบัติ การมีสวนรวม เขาใจคนเดียว การสื่อสาร V ความรู Golden Key for Supervisor A L โครงสรางระบบขาวสาร โครงสรางระบบขาวสาร U สารสนเทศ สารสน ทศ E การรวบรวมขอมูล ขอมูล Management in your organisation is based on ...? การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 34 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 17

×