บทที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

55,413 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
7 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
55,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,012
Actions
Shares
0
Downloads
927
Comments
7
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 1. 1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM 903431 HRM โดย... อาจารยศกดดา หวานแกว อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว มือถือ 081-5765046 Email: sakda@tips.co.th CHAPTER 2 Modern HRM as Strategic Management 14 มิ.ย. 2552 เนื้อหาการบรรยาย HRM ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย HRIS การบริหาร เชิงสมรรถนะ องคกรแหง ตัวอยาง การเรียนรู CBM เครื่องมือการบริหาร LO พฒนาคน พัฒนาคน เชิงกลยุทธ พัฒนาองคกร แนวคิด HROD การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-2 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. 2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM OD HR-OD CONCEPT การพัฒนาองคกร HRM ภาวะผูนําและการบรหาร ิ ระบบการสรรหา ฅน ระบบการควบคุมและ ทรัพยากร การลงโทษ - + 0 1 2 3 4 5 ความสามารถและการ บริิหารความสามารถ ระบบการจูงใ ใจ ระบบการพัฒนา + ระบบการใหรางวัล + และการประเมินผลงาน แผนวงจรมนุษย : สถาปตยกรรมอันนาทึงขององคกร ่ บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-3 เสนทางการนําองคกรไปสูความเปนเลิศ HRM KAIZEN ???? การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน บริิษัทธรรมาภิิบาล รางวัล Thailand Quality Award การเรียนรูธรกิจระหวางประเทศ ุ การสรางองคกรแหงการเรียนรู การบริหารองคความรู การจัดแผนกลยุทธเชิงธุรกิจ ระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐาน KPIs การสรรหาคนเกงและคนดี และการรักษาพนักงาน การสรางทีมสอนงาน(Train the Trainer) ที่ปรึกษา(Advisor) การจัดทําสมมรรถนะรายตําแหนง และสมรรถนะหลักของธุรกิจ การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลัก และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การพัฒนาทีมงาน และภาวะผูนํา การบริหารแบบมีสวนรวม และเทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ แผนภาพที่ 6: 2-4 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. 3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM อันดับหัวขอความสนใจในการพัฒนาองคกร HRM 48% งานวิจัย 553 Responses HR Managers Worldwide HRD May 2005 33% HRM 24% 23% 21% 18% 16% 9% 4% เชิงกลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด เทคโนโลยี ลดตน ทุน เพิ่มการใชงาน กระจายอํานาจ เพิ่มรายได จางภายนอก Top Priorities Today Source: Bersin & Associates. All rights reserved(2006) บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-5 ศตวรรษที่ HRM ซึ่งมีทั้งอุปสรรค บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และ 2-6 โ อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. 4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM การสราง HRM ชนะดวยแบรนดองคกร คนเกง การคนหา บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-7 HR Focus: การบริหารคนเกง HRM Talent Management 60% Skills & Performance Management Competency Mgt Succession 50% Performance P f Leadership Planning Management Training Learning 40% Management 30% 20% 10% 0% แผนภาพที่ 3: 553 Responses HR Managers Worldwide May 2005 Source: Bersin & Associates. All rights reserved(2006) บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-8 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. 5. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM HRM Act Local จิ๋ว แต แจว เปดโลกทัศน รับการ เรียนรู บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-9 HRM โครงสรางองคกร สไตลทํางาน ไ  เชื่อมั่น เชอมน เพิ่มคุณคา มสวนรวม มีสวนรวม บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-10 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. 6. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM HRM หุนสวนเชิงธุรกิจ กลยุทธคน คุณภาพ สูผลงาน ประสิทธิภาพ ความพงพอใจ ความพึงพอใจ บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-11 HRM Model of HRM Strategic Management Process Source: Human Resource Management Gaining a Competitive Advantage – Irwin Mcgraw-Hill บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-12 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. 7. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Applied by: Sakda Hwankaew, 2003 HRM บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-13 รูปแบบวิธีคิด และการเปดกวาง HRM Mental Model องคกรแหงการเรียนรู เอกบุรุษมุงสูความเปนเลิศ คือ องคกรสามารถ Personal Mastery พัฒนาขีีด การสรางและสาน ความสามารถสูงสุด วินัย 5 ประการ วิสัยทัศน ในการบริหาร Share Vision จัดการงานองคกร ไดในอนาคตอยาง ตอเนื่อง การเรียนรู รวมกัน Team The Fifth Discipline: Learning By Peter Senge บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-14 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 8. 8. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM กลยุทธการพัฒนาการบริหารงานคนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ • ความสามารถที่องคกรตองการ Managing • การไดมาซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ Talent • การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ • การพัฒนาความสามารถของพนักงาน • การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนา Developing • การใชกําลังพลอยางมีประสิทธิภาพ การใชกาลงพลอยางมประสทธภาพ Leadership •Leadership Competencies • การพัฒนาพนักงานดาน Leadership HR Best Practice Organizational for Business Employee Integration Value Service Creation and Support • ความสัมพันธระหวางองคกรกับพนักงาน • การสรางความสามารถในการใหบริการ • โครงสรางผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรม • สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน • จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม Human • ความมีประสิทธิภาพของหนวยงานการบุคคล Resources Capability • การใหความสําคัญตอการพัฒนางานการบุคคล • การใชเทคโนโลยีในงานการบุคคล THE ROAD AHEAD – องคกรสมัยใหม HRM BSC = Balanced Scorecard E-HR = Electronic Human Resource CBM = Competency Base Management KM = Knowledge Management LO = Learning Organization บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-16 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. 9. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Management Cockpit = ศูนยบังคับบัญชาทางการบริหาร HRM บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-17 ถาคุณสามารถวัด ประเมิน ได คุณก็สามารถจัดการได If you can measure it, you can manage it. HRM Management Cockpit คือ หองประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการนําเอาตัวชี้วัดในหลาย มิติมารายงานผลในรูปแบบที่เขาใจงาย เชน สีเขียว สีเหลือง สีแดง แสดงสถานะผล การปฏิบัติงานในรูปแบบเกจวัด ผูคิดคน คือ George M. Practrick, Solvay Business School, Brusselsศัลยแพทยสมอง ชาวเบลเยี่ยม ซึ่งเขาไดแนวคิดมาจาก หอ่ งควบคุมสําพยากรมนุษยน งกลยุทธ ระบบรายงานที่ซับซอนแตก็เขาใจงาย บทที 2 การจัดการทรั หรับนักบิ เชิ ซึ่งจะมี http://www.patrick-georges.net/en/download_22.php 2-18 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. 10. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM HRM บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-19 HR-OD CONCEPT การจัดการตนทุนมนุษย HRM บริษทปูนซิเมนตไทย ั People + Knowledge = Valued People Valued People + Business = Benefit or Profit บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-20 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. 11. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM งานจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ HRM การจัดการเชิงกลยุทธ - กระบวนการใน การวิเคราะหสถานการณการแขงขันของ บรษท พฒนาเปาหมายเชงกลยุทธของ บริษัท พัฒนาเปาหมายเชิงกลยทธของ บริษัท และการกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม ความนาจะสําเร็จในการบรรลุเปาหมายที่ กําหนดดังกลาวขางตน HRD การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุท ธ คอ รูปแบบของการใชทรพยากรมนุษย คือ รปแบบของการใชทรัพยากรมนษย ที่ไดกําหนดไวในแผน และกิจกรรม ตางๆ ที่ถูกตั้งใจใหองคการสามารถ บรรลุเปาหมายที่กําหนด บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-21 การจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากร มนุษยไมสามารถแยกจากกันได HRM • การจัดการเพื่อใหบรรลุ เปาหมายทางธุรกิจนั้นผูจัดการ จะตองจัดการทรัพยากรมนุษย • ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ในทุกขันตอนจะมีการตัดสินใจ ้ เกี่ยวกับการจัดการคนอยูดวย เสมอ • การจัดการคนจึงเปนสวนควบ ของการจัดการงานซึ่งเราจะได ทําความเขาใจในลําดับตอไป บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-22 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. 12. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM การจัดการทรัพยากรมนุษย กับเปาหมายธุรกิจ ระดับโลก ระดับประเทศ HRM ศักยภาพในการ เปนการบริหารความพึง แขงขัน ความเสี่ยง พอใจของบุคคลทุุกฝาย ุ การเมือง คือ บริษัท พนักงาน เศรษฐกิจ องคกร สังคม ผูบริหาร กรรมการ ผูถือหุน และสังคม ตนเอง ทีมงาน การพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษย บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-23 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) HRM การวิเคราะห ปจจัยภายนอก - โอกาส พันธกิจ เปาหมาย - ภัยคุกคาม กลยุทธที่เลือก - เหตุผลที่เปนอยู - สิ่งที่ตองการ หนทางที่นําไปสู ความสําเร็จของ การวิเคราะห พันธกิจที่กําหนด ปจจัยภายใน - จุดแข็ง - จุดออน ปจจัยนําเขา HR บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-24 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 13. 13. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM บทบาทของ HR ในการกําหนดกลยุทธ HRM การ เชื่อมโยง แบบทางเดียว แบบสองทาง แบบบูรณาการ Strategic Strategic Strategic Planning Planning Planning วางแผน กลยุทธ ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก HR HR HR HR บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-25 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ HRM HR Practices - Recruitment - job analysis - Training - Job design - Performance - Selection Management - Development - Labor relations- Pay structure Strategic HR Needs - HR Planning - Incentives Firm Performance Choice - Skills - Benefits - Behaviors - Productivity - Culture - Quality กลยุทธ HR ทีี่เลืือก Capability HR Actions - Profitability - Skills - Behaviors - Abilities - Results - Knowledge บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ Emergent Strategies 2-26 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. 14. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM สิ่งที่ HR ตองสนใจในการกําหนดกลยุทธ HRM บทบาทของ HR การทําใหแตกตาง ผูนําดานตนทุน 1 2 3 สนใจที่องคกร ความคิดสรางสรรค ประสิทธิภาพ บทบาทของคน บริหารความเสี่ยง เฉพาะเจาะจง การพัฒนาคน นําการเปลี่ยนแปลง สะดวก รวดเร็ว การคัดเลือกคน การวางแผนอาชีพ ปนคนจากภายใน คาตอบแทน สรรหา รักษาคนเกง ยุติธรรมภายใน ผลการปฏิบัติงาน การแขงขันกับตลาด เนนเชิงพฤติกรรม เทคโนโลยี เนนที่ผลลัพธ บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-27 สิ่งที่ HR ตองสนใจในการกําหนดกลยุทธ HRM มุงความสนใจ พันธมิตรธุรกิจ แบบอยางในอาชีพ 4 5 6 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เปนมืออาชีพ คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มทักษะของธุรกิจ นักออกแบบองคกร จรรยาบรรณอาชีพ ความยืดหยุน นักประเมินองคกร ซื่อสัตย/โปรงใส ตัวชี้วัดผลงานหลัก ที่ปรึกษาองคกร ครองตน ครองคน ผลลัพธสุดทาย ครองงาน ครองเรือน การแขงขันที่ยั่งยืน บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-28 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 15. 15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM สมรรถนะของนักจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Competencies) HRM Business Professional Competence & Technical Knowledge HR Professional Integration Ability to Competence Manage Change บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-29 หลักในการกําหนดกลยุทธ HR HRM กลยุทธหลักขององคกร Key Strategies Line of Business Applicability KPI   ความจําเปนของธุรกิจ    Business Needs        HR Strategies     บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-30 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. 16. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Environment of Human Resource Management Unions EXTERNAL ENVIRONMENT Society Technology nsiderations INTERNAL ENVIRONMENT HRM Marketing Operations Legal Con Unanticipated Events Human Resource 1 Management s Economy y Other Shareholders Finance Safety and Functional Health Areas Customers Competition Labor Market บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-31 สรุปประเด็นสําคัญ HRM 1. ความทาทายใน HRM 2. แผนยุทธศาสตรและใช ใ นโยบายทรัพยากรบุคคล 3. เลือกกลยุทธทรัพยากร บุคคลที่เพิ่มประสิทธิภาพ ของบริษัท 4. ฝายทรัพยากรบุคคลและ ผูจัดการ: ความสําคัญของ พันธมิตร บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-32 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 17. 17. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM HR Strategy Leads to Improved Organizational Performance HRM Organizational Organizational Strategies Capabilities Organizational Environments Characteristics HR Strategies บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-33 กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย HRM สรรหา คัดเลือก พัฒนาคน/ ใชคน องคการ รักษาคน บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-34 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 18. 18. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM การพัฒนาองคการคืออะไร? HRM  กระบวนการของการปรับปรุง  มุงใหองคกรมีประสิทธิผลใน เปลี่ยนแปลงองคกรอยางมี การทํางาน (Effectiveness) แผนการ (Planned change) ( g ) และมสุขภาวะทด และมีสขภาวะที่ดี (Healthy) และตองใชเวลาระยะยาว  มีการเขาดําเนินการอยางมี (Long-range effort) แผนการ (Planned  เปนการมุงมองทุกๆสวนของ interventions) องคกรที่ตองการการปรับปรุง   ใชองคความรูแบบ “สห แกไขอยางเหมาะสม วิทยาการ” ( g (Organization-wide) ) (Interdisciplinary) (I t di i li )  ไดรับการสนับสนุนและ ขับเคลื่อนจากผูบริหารระดับสูง  อาจตองใชที่ปรึกษา – (Managed by the top) ภายใน/ภายนอก” เปนตัว (Management support) ชวย บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-35 ผูนําการบริหารการเปลียนแปลง ่ HRM สรางบรรยากาศพลัง การเปลี่ยนแปลง วางระบบ ผูนําการบริหาร กําหนดวิสัยทัศน การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงทั่วทั้ง องคกร บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-36 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 19. 19. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM ขอบเขตของการเปลียนแปลง ่ HRM 1. Changing Vision & Strategy 2. 2 Changing St Ch i Structure & S t t System 3. Changing Culture & Norms 4. Changing Technology 5. Changing Physical Setting 6. Changing People Competencies g g p p ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง “ตองเปลี่ยนมาจากภายในตนเอง สรางเสนทางการเปลี่ยนแปลง ทุกคนเปนเจาของกระบวนการ ใหเชื่อมั่นในผลที่จะเกิดขึ้น” บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-37 สรางวัฒนธรรมยอมรับการเปลียนแปลง ่ HRM ความเชื่อ คานิยมองคการ สรางสรรค บรรทัดฐานงาน ยึดมั่นระบบคุณธรรม สงเสริมคนทํางานเกง และดี บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-38 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. 20. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM TALENT MANAGEMENT HRM กระบวนการบริหารผูมีศักยภาพที่ไดแสดงไวนี้ ถือไดวาเปนแนวปฏิบัติที่ ดีระดับสากล (Global Best Practices) ที่องคการชั้นนําของโลกและ อ ง ค ก า ร ชั้ น นํ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ป รั บ ใ ช แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ซึ่ ง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 1. สรางพันธะสัญญากับผูบริหารระดับสูง  2. วิเคราะหภารกิจและผูดํารงตําแหนงปจจุบัน 3. พิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานอดีต-ปจจุบัน 4. วิเคราะหภารกิจและสมรรถนะ (Competency) ที่ตองการในอนาคต ( p y) 5. ประเมินศักยภาพหรือสมรรถนะ (Competency) ของอนาคต 6. วางแผนพัฒนาผูมีศักยภาพ 7. ติดตามและประเมินผลโครงการ บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-39 TALENT MANAGEMENT HRM Source: Worth Publishers บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-40 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 21. 21. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Talent Management Model HRM Demand Supply Talent Pool Talent Talent - Evaluation Development Information & Program - Selection Inventory - Individual - Promotion - Group บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-41 HRM Think outside the Box Know why they stay Image/ Brand Reduce turnover Know why they leave Employer of Choice บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-42 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
 22. 22. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM เอกสารอางอิง HRM • R. Wayne Mondy, Inc., STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, 2008 by Prentice Hall • Andy Hinrichs, Meeting Present and Emerging Strategic Human Resource Challenges, 2007 by Prentice Hall บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2-43 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา

×