บทที่11 HRIS(HRM-Logistics)

9,167 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • Thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
529
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่11 HRIS(HRM-Logistics)

 1. 1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 11 CHAPTER By the Year 2010 Human Resource Information System วิทยากร ศักดิ์ดา หวานแกว เบอรติดตอ ผูจดการฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย ั Email: sakda@tip.co.th บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด(ทาเรือบี4) Mobile: 081-721-0467 Sakda Hwankaew การเปลี่ยนยุคของเทคโนโลยี 1853 1913 1969 2025 2061 2081 Rapid p Adoption Introduction to Human Resource Information System Textile Railway Auto Computer Bio Tech Nanotech 1800 1853 1913 1969 2005 2025 1771 1825 1886 1939 1977 1997 Information Technology Industrial Revolution Information Evolution Source: Norman Poire, Economist; Merril Lynch , http://www.smalltimes.com/ 2 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 2. 2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา สมรรถนะของงาน HR ในอนาคต สมัยกอน วาง กลยุทธ สมัยใหม สมยใหม Introduction to Human Resource Information System ที่ปรึกษาหารือ วาง กลยุทธ บริหารงานประจํา ที่ปรึกษาหารือ นําไอทีมาพัฒนาเพื่อแทน บริหารงานประจํา ระบบงานประจํา ทําใหเกิด IT Out-Source ระบบการบริการตนเอง Self-Service Shared Services จางบุคคลภายนอกทํางานที่ไมสําคัญ 3 © Sakda Hwankaew, 2008 หรือใชทรัพยากรในการทํางานรวมกัน HR ของเรา จะเปนแบบไหน Do things better g Introduction to Human Resource Information System Do better things 4 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 3. 3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา สมรรถนะของงาน HR ในอนาคต 40% Introduction to Human Resource Information System 30% 20% 10% ระบบงานปจจุบัน ระบบงานอนาคต 5 © Sakda Hwankaew, 2008 The Transformation of HR มีหลายเหตุผลที่ HR ตองปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม Current Environment Target Environment Introduction to Human Resource Information System ความสูญเปลาจากการบริหารงานประจําวัน ตนทุนการดําเนินงานตอหนวยต่ําที่สุด ใชกระดาษและเอกสารจํานวนมาก มุงเนนที่ลูกคา ปรับปรุงกระบวนงานสูอินเตอรเน็ต/อินทราเน็ต มุงเนนการควบคุม ยืดหยุนกับคนสวนใหญ ในแตละรอบของกระบวนการทํางานใช เวลามากเกินไป สารสนเทศเปนทรัพยากรเชิงกลยุทธ ขาดระบบงานที่ยืดหยุน/ยุงยาก การเปนหุนสวนเชิงกลยุทธเพื่อสรางความ ไดเปรียบในการแขงขัน ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมไมสะดวก ตอการใชงาน ระบบการบริการตนเอง 6 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 4. 4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา วิสัยทัศนที่ตางกัน ทําให แตกตางกัน 2400 2200 ตนทุนคงที่ 2000 Introduction to Human Resource Information System 1800 Assumptions: 1- Growth - 4% p.a. Globally 1600 2- Budget increases proportionally to head count increase 1400 3- Graph includes all training budgets 2.2 เทา 4. Current turnover is 20% 1200 for C&W Global 5. Cost of turnover and re- recruitment per employee is 1000 ตนทุนต่ําสุด 50% of one years salary 800 Predicted Cost of HR (e-HR Only) Minimum required for successful Project Predicted Cost Of HR per employee (Current) Predicted Cost of HR (e-HR Only+HR Transformation) Target for project Predicted Cost of HR (e-HR Only+HR Transformation) with 6% decrease in global attrition rates 7 © Sakda Hwankaew, 2008 Source: Michael J. Malone, HCM International, Tel 978-365-6600, email:mjmalone@hcmintl.com ตนทุนมนุษยในกลุมสายอาชีพตางๆ Introduction to Human Resource Information System Source: Dr. George Benson, Internal and External Recruiting 8 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 5. 5. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา Introduction to Human Resource Information System 9 © Sakda Hwankaew, 2008 • Bank of America • BP/Amoco • Dow Chemical • Dell • Time Warner • Motorola • Eastman Chemical • Armstrong World Introduction to Human Resource Information System • IBM Industries Source: MyFlorida.com website • AT&T • Marriott International • Westinghouse • Sears • Federal Express • Hewlett Packard • McGraw-Hill • American Electric • AMP Incorporated p m Power • Commonwealth Edison • JC Penney • Mayo Clinic • Allstate • Whirlpool Corporation • Proctor and Gamble • John Hancock • KPMG • Sun Microsystems • Microsoft 10 © Sakda Hwankaew, 2008 • General Electric บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 6. 6. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา Hunter Group HR Self Service Survey Planned 100 In Use Introduction to Human Resource Information System 80 60 40 20 0 Intranet Internet Workflow IVR Call Ctr Kiosk Source: Michael J. Malone, HCM International, Tel 978-365-6600, email:mjmalone@hcmintl.com 978-365-6600, 11 © Sakda Hwankaew, 2008 $100.00 $90.00 $80.00 $80 00 Introduction to Human Resource Information System $70.00 $60.00 $50.00 Before $40.00 $30.00 After $20.00 $10.00 $0.00 Expense Front HR Self- Reporting office Service Source: American Express/Killen & Assoc.. Source: Michael J. Malone, HCM International, Tel 978-365-6600, email:mjmalone@hcmintl.com 978-365-6600, 12 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 7. 7. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา สวัสดิการ ระบบรายงาน ยืดหยุน Introduction to Human Resource Information System HR Metrics ระบบงานประจําวัน ระบบประเมินผลงาน กระบวนการสรรหา กระบวนการ วางแผน Source: 13 © Sakda Hwankaew, 2008 Flattening Organizations Introduction to Human Resource Information System Figure 1-9 14 © Sakda Hwankaew, 2008 Source: Danai Tsotra,Univ. of Missouri St. Louis บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 8. 8. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา การออกแบบโครงสรางองคกรแบบใหม Human Resources HR Customer Council Head Introduction to Human Resource Information System HR Strategic Planning & HR Product Centers Project Management Learning & Project Compensation Recruitment & Employee HR Support HRIS Organizational Management & Benefits Selection Relations Development HR Employee Services HR Business Partners Transactions & Global Call Centers Self-Service Administration Locations 15 © Sakda Hwankaew, 2008 ระบบสารสนเทศ vs. กระบวนการทางธุรกิจ Small Single Introduction to Human Resource Information System ระบบสารสนเทศเปนสวนหนึ่ง ระบบสารสนเทศทํางานได ระบบการทํางานหนึ่ง เทียบเทากับระบบทํางานหนึ่ง Multi M lti ERP ระบบสารสนเทศไดรับการ ระบบสารสนเทศขนาดใหญ ออกแบบใหเปนสวนหนึ่งของ ทํางานเชื่อมโยงอีกหลายระบบ ระบบที่ทํางานรวมกับอีกระบบ ระบบงาน ระบบสารสนเทศ 16 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 9. 9. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา สถาปตยกรรมการดําเนินธุรกิจ Introduction to Human Resource Information System Source: SAP General Business Needs - Utility Industry 17 © Sakda Hwankaew, 2008 กอนที่จะ HRIS จะเปนที่รูจัก MRP - Material Requirements Planning MRP 1960' 1960's • Master production schedule Introduction to Human Resource Information System • Material requirements planning • Capacity requirements planning MRPII 1970's • Sales & operations planning • Simulation • Forecasting ERP – Enterprise Resource Planning ERP 1990's • All function of Business Process 18 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 10. 10. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา ความสําคัญของ ERP ตอกระบวนการทางธุรกิจ • ระบบบูรณาการ(Integrated systems) ู ( g y ) • ความตอเนื่อง(Consistent interface) Introduction to Human Resource Information System • ฐานขอมูลเดียว(One database) • การเขาถึงขอมูลปจจุบัน(Access to current data) • การเพิ่มความสามารถในการวางแผน(Improved planning capabilities) • ความสามารถที่หลากหลาย(Multinational capabilities) 19 © Sakda Hwankaew, 2008 Introduction to Human Resource Information System ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย (Human Resource Information System) เริ่มไดรบการยอมรับวามีบทบาทตอระบบการทํางานของงานทรัพยากรมนุษย ั เมื่อป 1950 ในสหรัฐอเมริกา โดยไดมีการนําระบบการตอกบัตรลงเวลาทํางาน เขามาใชในการตรวจสอบเวลาการเขาทํางานของพนักงาน ป 1970 มีการใชเครืองที่เปนเมนเฟรมขนาดใหญ ป 1990 มีระบบปฏิบติการ ่ ั Windows Version 3.11 เริ่มมีบริษททีพัฒนาซอฟทแวรระบบ HRIS เกิดขึ้น ั ่ ป 2000 เปนยุคของอินเตอรเน็ต บริษทที่ผลิตซอฟทแวรระบบ HRIS ตางๆ ั ไดพัฒนาการระบบไปอีกขันหนึ่ง โดยใชภาษา HTML และนําไปสูยคของ ้ ุ Web-Based ทําใหเกิดระบบ Employee Self Service และ Manager Self Service ซึ่งทําใหงาน Hr มีมูลคาเพิ่มและไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 20 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 11. 11. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา หมายถึง กลุมของระบบงานที่ประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ และ  ซอฟตแวรหรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ทีทาหนาที่รวบรวม ประมวลผล ่ ํ วเคราะห จดเกบ และกระจายขอมูล ขาวสาร วิเคราะห จัดเก็บ และกระจายขอมล ขาวสาร รายงาน ทีมีความถกตอง ทมความถูกตอง ่ Introduction to Human Resource Information System รวดเร็ว ตรงเวลาใหกับผูใช เพื่อการนําไปวิเคราะห เพือการสนับสนุนการ ่ ตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การควบคุมการบริหาร ทรัพยากรมนุษยภายในองคกร และการปรับเปลี่ยนวิสยทัศนในการ ั บริหารงานของผูบริหารในสวนที่เกียวของกับทรัพยากรมนุษยทั้งในปจจุบัน ่ และในอนาคต นอกจากนี้ ยังชวยประสานงาน วิเคราะหปญหา การสราง แบบจําลองทางธุรกิจที่มความซับซอน และการกอใหเกิดหลักการและกลยุทธ ี ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมๆ ใ ิ ั   การบริหารงานทรัพยากรมนุษย เชิงเทคโนโลยี เปนการตอบสนองความตองการของลูกคาแนวใหม 21 © Sakda Hwankaew, 2008 Introduction to Human Resource Information System 22 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 12. 12. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ระบบจัดหา Target ระบบจัดสรร ทรัพยากรมนุษย Selection JE/JA ทรัพยากรมนุษย สรรหา การกําหนด Budgetary ตําแหนง CBM วางแผน ทะเบียน ทะเบยน HR-MIS กําลังพล ประวัติ HRIS Introduction to Human Resource Information System KM / LO รายงาน โอนยาย สารสนเทศ แตงตั้ง Finger Scan สถิติ การลา HR- HR-OD TRM ฝกอบรม สวัสดิการ Web Base คาจาง คาจาง ผลประโยชน ป โ Application A li ti IDP วินัย/ ประเมิน ESS ลงโทษ ผลงาน Salary Structure ระบบดูแล รักษา ERM CRP 360o BSC ระบบพัฒนา และควบคุม ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรมนุษย 23 © Sakda Hwankaew, 2008 บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย นโยบาย วางแผนกําลังพล แรงงานสัมพันธ แผนงาน และ การสรรหาและ และ งบประมาณ คัดเลือกบุคลากร สวัสดิการ Introduction to Human Resource Information System การเรียนรู การบริการใน การพัฒนา ผังองคกร และ รูปแบบตางๆ เครื่องมือในการ และ การพัฒนา บริหารองคกร หนาที่รับผิดชอบ การสรางบรรยากาศ การทํางาน การกับดูแลดาน คาจางและผล ที่นาอยู ระเบียบและนโยบาย ประโยชนตอบแทน การสรางความ การประเมินผล จงรักภักดี การปฏิบัติงาน ตอองคกร 24 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 13. 13. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา Model เทคโนโลยีใหมระบบ HRIT Web-Based Personalized Introduction to Human Resource Information System Portal Employee HR Service and Manager Center Self -Service HR Data Mart HR Applications Knowledge Distance Management Learning Internal and External Data Sources ประยุกตจาก Web-Based Human Resources: The Technologies and Trends That Are Transforming HR, Alfred J. Walker, Editor, McGraw-Hill, 2001, p.XVI 25 © Sakda Hwankaew, 2008 ความสัมพันธของ ไอที ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย ใบสมัครงาน ใบคําบรรยาย การจายคาจาง ระบบการประเมิน ลักษณะงาน และคาตอบแทน สมรรถนะ การคดเลอก การคัดเลือก การวาจาง การประเมิน Introduction to Human Resource Information System คางาน คลังใบ การพัฒนา สมัครงาน สายอาชีพ การวาจาง การมอบ หมายงาน การประเมิน ผลงาน การฝก การฝก คาจาง คาจาง อบรม สวัสดิการ ระบบสรรหา ระบบทะเบียนประวัติ ระบบพัฒนา ระบบผลงาน ระบบคาตอบแทน ระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษย 26 © Sakda Hwankaew, 2008 แผนภาพที่ x: กระบวนการเรียนรูคน บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 14. 14. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา Introduction to Human Resource Information System 27 © Sakda Hwankaew, า : http://www.softoneasia.com/present/HRMS/HRMDOC_THAI.htm ที่ม 2008 เทคโนโลยีสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย สารสนเทศ เครื่องมือในการบริหาร Introduction to Human Resource Information System MM โมดูลงาน โปรแกรม/ซอฟตแวร ฐานขอมูล 28 © Sakda Hwankaew, 2008 จัดการอยางไร ใหไดประสิทธิภาพ บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 15. 15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะ 1 เราตองการอะไร งานวางแผนระบบ ตัดสินใจ กําหนดความตองการ วิเคราะหความเปนไปได วัตถุประสงค ชนิดขอมูล ความปลอดภัย รูปแบบ Spec รายงาน ระยะ 2 การออกแบบระบบ Introduction to Human Resource Information System ตนทุน ฮารดแวร ซอฟตแวร ผูขาย การใชทรัพยากร ตาราง/แผนงาน ระยะ 3 ระยะ 3 การพัฒนาระบบ ทําเอง/ซื้อ การคัดเลือกผูขาย คณะทํางาน คณะทํางาน บันทึกขอตกลง แผนงาน แผนงาน เปรียบเทียบผูขาย การประเมนผล การประเมินผล การสอนใชงาน ระยะ 4 การใชงาน การทดสอบระบบ คูมือใชงาน การแกไข การปรับปรุง ระยะ 5 การบํารุงรักษา การซอมบํารุง ประเมินผลระบบ การอัพเกรดโปรแกรม 29 © Sakda Hwankaew, 2008 โครงสราง หนาที่ องคประกอบของคณะ วางแผนระบบ ทํางานโครงการ HRIS ออกแบบระบบ Introduction to Human Resource Information System หัวหนา โครงการ คัดเลือก Vendor ทีมวางแผน ทีมสนับสนุน ระบบงาน ดานเทคนิค ใชงานและทดสอบ ตัวแทนฝาย ตัวแทนฝาย บํารุงรักษาและ HR IT ประเมินผล 30 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 16. 16. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา ผลพลอยไดจากความลมเหลวในการบริหารโครงการไอที Introduction to Human Resource Information System ตลาดตองการ ฝายขายรับ Order การออกแบบทางเทคนิค มาตอเติมเองภายหลัง นํามาติดตั้งเอง ลูกคาตองการ 31 © Sakda Hwankaew, 2008 ตนทุนที่มองเห็น • ตนทุนคอมพิวเตอร / อุปกรณ • ตนทุนคาแรง / คาลวงเวลา • ตนทุนดานซอฟตแวร ตนทุนที่มองไมเห็น Introduction to Human Resource Information System • เวลาที่สูญเสียจากการแกไขระบบ • ความเสียงจากขอมูลที่ไมปลอดภัย ่ • ตนทุนในการ Upgrade ระบบ • ชองทางระหวาง IT กับ HR • ความสูญเสียจากการคัดเลือก ผูขายนอยราย / ตอรองราคา • ตนทุนทางดานเอกสาร • ตนทุนในการฝกอบรมและสอนงาน • ตนทุนในการซอมบํารุงระบบ • ฯลฯ 32 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 17. 17. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา เปาหมาย 4 ดาน ของงาน HRIS Introduction to Human Resource Information System เปาหมาย: ลดความสูญเปลาจากการบริหารจัดการ ภายใน โดยให Line มีอิสระในการ ทํางานมากขึ้น กระบวนการ: สรางนโยบาย กฎ หรือ ระบบงานใหมๆ ทีี่ชวยในการบริิหารงานภายในใหราบรืื่น ใ ใ ใ  ทั้งองคกร Source: © 2001 Center for Effective Organizations, University of Southern California 33 © Sakda Hwankaew, 2008 เปาหมาย: ผลลัพธหรือผลผลิตของการบริการ คือ เสยงตอบรบของลูกคา เสียงตอบรับของลกคา Introduction to Human Resource Information System กระบวนการ: สรางผลงานขององคกร โดยการสรางผู บริหารที่สามารถทํางานไดตามภาระงาน ที่มอบหมาย วางแผนและพัฒนา สาย อาชีพ และ แผนสืบทอดตําแหนง เชอมโยงเนตเวรคงานของ เชื่อมโยงเน็ตเวิรคงานของ HR ใหทั่ว ใหทว ทั้งองคกร 34 © Sakda Hwankaew, 2008 Source: © 2001 Center for Effective Organizations, University of Southern California บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 18. 18. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา เปาหมาย: ให Line Manager เปน HR ตามสาย งาน ใหHR เปนเพียงสวนหนึงของทีม ่ สราง วัฒนธรรมองคกร ที่สอดคลอง Introduction to Human Resource Information System กับ วิสัยทัศน และ พันธกิจ องคกร กระบวนการ: โครงสรางการจัดองคกรตองยืดหยุน งานบางอยางอาจตองใชวิธีการ Outsourced หรือทําเปน โครงการก็ได โฟกั โฟ ัส ทการพััฒนาบุคลากรหรอองคกร ี่ ื  สราง Roadmap ของการออกแบบทีม งานที่มีประสิทธิภาพแกองคกร สรางสมรรถนะ และ พัฒนาภาวะผูนํา 35 © Sakda Hwankaew, 2008 Source: © 2001 Center for Effective Organizations, University of Southern California เปาหมาย: มีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางและ เปาหมายขององคกร / มีระบบ HR systems ที่ขับเคลื่อนผลงาน ของ Introduction to Human Resource Information System องคกรได กระบวนการ: นําระบบ Self-service และ ระบบ Outsourced มาลดขั้นตอนของงาน ใช Knowledge Management g g โฟกัส ทุกอยางไปที่องคกร มุงการพัฒนาองคกร อยางตอเนือง ่ บริหารการเปลี่ยนแปลง HR Process ตองรับกับแผนกลยุทธ 36 © Sakda Hwankaew, 2008 Source: © 2001 Center for Effective Organizations, University of Southern California บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 19. 19. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา KPIs ของงาน HRIS มองจาก 4 มิติ ชองทางที่ดี CHANNEL Sent by TIME กลุมเปาหมาย correct channels ระยะเวลา DIMENSION ชองทาง Received Timeliness By correct person ตัวเงิน DIMENSION เหมาะสม Appropriateness Currency เวลา ความถ ความถี่ นาเชื่อถือ Frequency Introduction to Human Resource Information System Reliability การปลอดภัย ถูกตอง ถูกเวลา Confidence Correct Time Period in source 0 1 2 3 4 5 6 การใชสอ ื่ Media ความแมนยํา Accurate การนํําเสนอ Presentation ความสัมพันธ เชงคุณภาพ เชิงคณภาพ Relevant คําสั่งซื้อ QUALITY ความสมบูรณ เอกสาร Order Complete DIMENSION FORM Detail Concise รายละเอียด DIMENSION Clarity Scope ความกระชับ เขาใจงาย กรอบ/ขอบเขต Score Each Quality from 0 – 6 0 = Non 6 = Perfect 37 © Sakda Hwankaew, 2008 สถาปตยกรรมดาน HRIS Introduction to Human Resource Information System 38 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว
 20. 20. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา การเริ่มตนที่ดี ตองเริ่มทีละระบและตอยอด Module 3 Key Module 2 Not Happening ality Partially Engaged Fully Engaged Functiona Module 1 Introduction to Human Resource Information System Optimized Workforce (V) Integrated Performance (IV) Time Competency-driven (III) Managed Learning (II) Ad hoc (I) 39 © Sakda Hwankaew, 2008 องคประกอบหรือชิ้นสวนของระบบงาน HR ขั้นพื้นฐาน ระบบบัญชี ระบบการขึ้น ระบบงานสรรหา เงินเดือน คาจางประจําป และคัดเลือก Introduction to Human Resource Information System ระบบ ระบบสวัสดิการ โครงสราง คาจาง ระบบงบประมาณ ดานแรงงาน ระบบการ ? ฝกอบรม และ ระบบประเมิน พัฒนา ผลงาน 40 © Sakda Hwankaew, 2008 บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย - อ.ศักดิ์ดา หวานแกว

×