SlideShare a Scribd company logo
1 of 85
Download to read offline
‫اندازی‬ ‫راه‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk‫در‬‫روتر‬
Mikrotik
‫برارجانیان‬ ‫سجاد‬
‫چکیده‬
‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬VoIP Server‫وسیله‬ ‫به‬Asterisk‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫مقدمات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VoIP Server.‫رسد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬
‫در‬‫فناوری‬ ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬VoIP‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ،‫شده‬ ‫معرفی‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫کنونی‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ .‫شود‬ ‫می‬VoIP‫برتری‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬
‫وجود‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫پایان‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برشمرده‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫های‬
‫آید‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫کند‬ ‫اشکال‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬
‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫واجزای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫در‬
‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫شبکه‬ ‫سرور‬ ‫یعنی‬ ‫شبکه‬ ‫جزء‬ ‫مهمترین‬ ،‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫معرفی‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬
‫سرور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برتری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬‫یعنی‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شبکه‬
Asterisk.‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برتری‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬
‫شبکه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫چهارم‬ ‫فصل‬ ‫در‬VoIP‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مقدمات‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫و‬VoIP
Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬asterisk‫نصب‬ ‫روش‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬asterisk‫در‬
‫گفت‬ ‫سرور‬‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ه‬asterisk‫شبکه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬
‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬
VoIP.‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬
‫اول‬ ‫فصل‬‫فناوری‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬VoIP
‫حیاتی‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ارتباطات‬‫بوده‬ ‫هایی‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫ابداع‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بشریت‬
‫نه‬ ‫ای‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫خود‬ ‫همنوعان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫صرفا‬ ‫ای‬ ‫محاوره‬ ‫ارتباطات‬ ،‫بود‬ ‫نکرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫چندان‬
‫خطوط‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تلفن‬PSTN‫از‬ ‫برگرفته‬Public Switching Telephone Network‫انجام‬
‫و‬ ‫حمل‬ ‫مسی‬ ‫های‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنالوگ‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ،‫فوق‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ .‫گردید‬ ‫می‬
‫بیش‬ ‫رویایی‬ ‫ویدیویی‬ ‫دوسویه‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫گرانقیمت‬ ‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫مسافت‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫داده‬ ‫مبادله‬
.‫نبود‬‫از‬ ‫استفاده‬‫آوری‬ ‫فن‬VoIP‫توا‬ ‫می‬‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫ن‬
‫استفاده‬ ‫تلفنی‬ ‫مکالمات‬ ‫برای‬ ،‫معمولی‬‫نمود‬‫فناوری‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ،
.‫شویم‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫آن‬
1-1:VoIP‫چیست؟‬
VoIP‫از‬ ‫برگرفته‬Voice over Internet Protocol‫که‬‫همزمان‬ ‫انتقال‬ ‫معنای‬ ‫به‬
‫ت‬ ‫مکالمات‬‫دیتا‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫لفنی‬‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬IP Telephony‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫نجام‬ ‫ا‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬
،‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بل‬ ‫مقا‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫فرا‬ ،‫تلفنی‬ ‫مکالمات‬VoIP‫فناوری‬ ‫از‬
‫اس‬ ‫دیجیتال‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫تفاده‬VoIP‫های‬ ‫بسته‬ ‫توسط‬ ‫انسان‬ ‫صدای‬
‫اطالعاتی‬IP.‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫اینترنت‬ ‫نند‬ ‫ما‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬”‫واقع‬ ‫در‬VoIP
‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫صوت‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫یک‬
‫داد‬ ‫بر‬ ‫مبتی‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫ه‬“.‫طریق‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫صوتی‬ ‫مکالمات‬ ‫امروزه‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نجام‬ ‫ا‬ ) ‫اینترنت‬ ‫نظیر‬ ( ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬
1-2‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫:نحوه‬VoIP
‫سیگنال‬ ‫مبدل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مبدأ‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫آنالوگ‬ ‫سیگنالی‬ ‫انسان‬ ‫صدای‬ ‫یا‬ ‫صوت‬‫به‬ ‫آنالوگ‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫دیجیتال‬‫می‬ ‫صوت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫بایست‬
IP ‫بسته‬ ‫به‬‫ان‬ ‫باید‬ ‫صوت‬ ‫سیگنال‬ ‫شدن‬ ‫دیجیتال‬ ،‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫دیتا‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫هایی‬.‫پذیرد‬ ‫جام‬
‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬1-1‫می‬ ‫مشاهده‬،‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫تبدیل‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫کنید‬
‫کدک‬ ‫تبدیل‬‫می‬ ‫ایفا‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫ها‬‫کند‬.
‫شکل‬1-1Coding‫و‬Decoding‫در‬ ‫صدا‬VoIP
‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیجیتال‬ ‫سیگنال‬ .‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫عکس‬ ‫عمل‬ ،‫نیز‬ ‫انتقال‬ ‫انتهای‬ ‫در‬
‫شبکه‬IP ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫سیگنال‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫تبدیل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫مقصد‬ ‫در‬ ،‫یافته‬ ‫انتقال‬
‫دیجیتال‬ ‫شد.سیگنال‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫آنالوگ‬‫ساده‬ ‫بسیار‬،‫سازی‬ ‫فشرده‬ .‫است‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫تر‬
‫کنترل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫نویز‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫فرمتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ،‫مسیریابی‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫دیجیتال‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫آنها‬.‫پذیرد‬
‫شکل‬1-2‫ویپ‬ ‫در‬ ‫دیتا‬ ‫انتقال‬ ‫روند‬
‫استفاده‬ ،‫صوت‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫ارزان‬‫توانایی‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫بهینه‬
‫بیت‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫ارسال‬‫میزان‬ ‫تعیین‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مکالمه‬ ‫کیفیت‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬
‫سرویس‬ ‫نمودن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫هزینه‬‫می‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫باشند‬
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫مزایای‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬‫ریسک‬ ،‫دهد‬‫امنیتی‬ ‫های‬‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫نیز‬
‫شرح‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫امنیتی‬ ‫مالحظات‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫نباید‬ ‫آن‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬
‫می‬ ‫پرکاربرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬.‫پردازیم‬
1-3‫ابزار‬ :VoIP
‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬VoIP.‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬
‫ارتب‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫همچنین‬‫از‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫اط‬
‫ارتباط‬IP Telephony‫(شکل‬1-3‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫مختلفی‬ ‫ابزارهای‬ )
.‫شوند‬
‫شکل‬1-3‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬VoIP
1-3-1:ATA(Analog Telephone Adapter)
‫ارتبا‬ ‫برقراری‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ط‬VoIPATA(Analog Telephone Adapter)‫می‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ .‫باشند‬‫تلفن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫فعلی‬ ‫استاندارد‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬‫به‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬
‫می‬ ‫آسانی‬‫به‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫توان‬ATA‫سپس‬ ،‫کرد‬ ‫وصل‬ATA‫ارتباط‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫را‬
‫شبکه‬‫ارتب‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫وصل‬‫اط‬VoIP.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
‫شکل‬1-4ATA
ATA‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنالوگ‬ ‫سیگنال‬‫برای‬ ‫آماده‬ ‫دیجیتال‬ ‫سیگنال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گیرد‬
‫بستر‬ ‫در‬ ‫انتقال‬‫شبکه‬‫می‬ ‫تبدیل‬.‫کند‬‫برخی‬ ‫همراه‬ATA‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫روی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫افزار‬
‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫کامپیوتر‬VoIP.‫نمود‬ ‫پیکربندی‬ ‫دقت‬ ‫با‬
1-3-2:IP Phones
‫کانکتور‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫شبیه‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬RJ
45 Ethernet‫ج‬ ‫به‬‫استاندارد‬ ‫کانکتورهای‬ ‫ای‬RJ 11‫تلفن‬ ‫این‬ .‫هستند‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫ها‬‫و‬ ‫افزارها‬
‫سخت‬‫ارتباطات‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫افزارهای‬VoIP‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬built-in‫روتر‬ ‫به‬ ‫مستقیمأ‬ .‫دارند‬
‫می‬ ‫وصل‬‫دنیای‬ ‫به‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫ورودی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شوند‬VoIP‫می‬ ‫فراهم‬[.‫کنند‬5]
1-3-3:SoftPhones
Softphone‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫ها‬‫بر‬‫روی‬PC‫ها‬‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫و‬‫نصب‬
‫شده‬‫به‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫و‬VoIP Server.‫نمایند‬ ‫می‬‫به‬ ‫اتصال‬ ‫روش‬ ‫این‬VoIP‫هزینه‬ ‫کم‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫ترین‬
‫شکل‬1-5‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫تلفن‬
1-3-4:VoIP Gateways
( ‫ها‬ ‫دروازه‬Gateways‫این‬ .‫یکسان‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫ابزار‬ )
‫ت‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫کار‬ ‫وسایل‬‫در‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫رجمه‬
‫سان‬ ‫بدین‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫رابرعهده‬ ‫تماسند‬VoIP Gateways‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫(که‬PSTN Gateways
‫دستگاه‬ ،)‫شوند‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬-‫شبکه‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬VoIP‫در‬ .
‫تلفن‬ ‫بین‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫واقع‬‫و‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫شبکه‬‫های‬IP‫متفاوت‬ ‫شبکه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هستند‬
.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫را‬
1-4:‫برتری‬VOIP‫به‬ ‫نسبت‬PSTN
‫مزایای‬ ‫از‬IP Telephony.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫مواردمختلفی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫معمولی‬ ‫مخابرات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫جمله‬ ‫أن‬ ‫از‬PSTN‫استف‬ ‫زمان‬ ‫هزینه‬ ‫عمال‬ ‫کاربران‬‫توسط‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اده‬
‫خط‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬PSTN،)‫مخابرات‬ ‫(معموال‬ ‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬‫هر‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬
‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫نمایند‬ ‫پرداخت‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫نمایند‬ ‫صحبت‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫اندازه‬
‫اکن‬ ‫هم‬ ‫(البته‬ .‫نمود‬ ‫گفتگو‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ،‫این‬‫ازاین‬ ‫برخی‬ ‫ون‬
‫آوری‬ ‫فن‬ ‫در‬ ).‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫جداگانه‬ ‫ای‬ ‫باهزینه‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫مراکز‬VoIP‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫با‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سایر‬ ‫زمانی‬ ‫مقطع‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫نمود‬ ‫گفتگو‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫با‬
‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫نمایید‬ ‫گفتگو‬ ‫آنان‬‫د‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫مکالمه‬ .‫باشند‬ ‫متصل‬‫هزینه‬ ‫از‬ ‫(مستقل‬ ‫لخواه‬
.‫نمود‬ ‫گفتگو‬ ‫نفر‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫یابد‬ ‫ادامه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ )‫مربوطه‬ ‫های‬
‫و‬ ‫نمودارها‬ ،‫تصاویر‬ ‫(نظیر‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫آنان‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫زمان‬ ‫در‬
.‫نمود‬ ‫مبادله‬ ‫نیز‬ ‫را‬ )‫ویدیویی‬ ‫تصاویر‬‫سرویس‬VOIP‫ارائه‬ ‫معمولی‬ ‫تلفن‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫تمامی‬
:‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬
Caller ID
Call Transfer
Call Waitting
Repeat Dialing
Return Call
Three-way Calling
‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ارایه‬.‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اضافی‬
‫برتری‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫فوق‬ ‫مزایای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬IP Telephony‫بر‬‫مخابرات‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬
‫نگه‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬‫شبکه‬ ‫داری‬‫مخابراتی‬ ‫های‬VoIP‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫مخابراتی‬ ‫های‬
،‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنونی‬.‫تلفنی‬ ‫مکالمه‬ ‫و‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬
‫هزینه‬ ‫با‬ ،‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کنونی‬ ‫مخابراتی‬ ‫امکانات‬ ‫کلیه‬ ‫پشتیبانی‬‫بس‬ ‫ی‬‫یار‬
.‫باال‬ ‫اجرایی‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫پایین‬
‫جابه‬‫شماره‬ ‫آسان‬ ‫جایی‬‫پست‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬
‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬‫می‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫ای‬‫تماس‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬
.‫کرد‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫ارتباط‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفت‬
1-5‫مشکالت‬ :VoIP
‫فناوری‬VoIP‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫دارد‬ ‫که‬ ‫مزایایی‬ ‫از‬ ‫جدای‬
‫آوری‬ ‫فن‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬VoIP،‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫را‬ ‫فوق‬ ‫سرویس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫نیز‬‫آوری‬ ‫فن‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬VoIP‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جوان‬ ‫هنوز‬
‫قطع‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مهاجمان‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬ ‫ظرفیت‬
.‫باشند‬ ‫فوق‬ ‫سرویس‬ ‫انداختن‬ ‫کار‬ ‫واز‬ ‫سمع‬ ‫استراق‬ ،‫تلفنی‬ ‫مکالمه‬‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬
‫من‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫حجم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫های‬ ‫بازی‬ ،‫حجیم‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫دریافت‬ ‫نظیر‬ ،‫است‬ ‫شبکه‬ ‫ابع‬online،
‫سرویس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،)‫تصویر‬ ‫و‬ ‫(صوت‬ ‫ای‬ ‫چندرسانه‬ ‫محتویات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VoIP‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬
.‫دهد‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫در‬VoIP‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مسایل‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫اتصا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تلفن‬ ‫مکالمات‬ ‫مسیردهی‬‫ل‬BroadBand‫برخورد‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ )‫پهن‬ ‫(باند‬
‫وجود‬ ‫برق‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ،‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫برخالف‬ .‫نماییم‬
‫سرویس‬ ،‫دارد‬VoIP‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مسایل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غیرقابل‬ ‫مواردی‬ ‫چنین‬ ‫در‬
‫شماره‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منازل‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اضطراری‬ ‫های‬ ‫تلفن‬
‫خالصه‬
‫فناوری‬Voip‫و‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬IP Network‫مورد‬ ‫اخیر‬ ‫ساله‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫استقبال‬
‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫سنتی‬ ‫مخابرات‬ ‫شبکه‬ ‫با‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دارد‬ ‫کاربر‬،‫این‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سرویس‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫بیشتر‬ ‫استقبال‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬ ‫فناوری‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫خطوط‬ ‫راحت‬ ‫جابجایی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫مکالمات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫ظهور‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫مهیا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫همچنین‬‫این‬ ‫البته‬
‫قابل‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫معایبی‬ ‫دارای‬ ،‫متعدد‬ ‫مزایای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫فناوری‬
.‫است‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬
‫دوم‬ ‫فصل‬
‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VoIP‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬
‫باعث‬ ‫آن‬ ‫نبود‬ ‫بطوریکه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫تلفن‬ ،‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫برای‬
‫بین‬ ‫از‬‫پایه‬ ‫طات‬ ‫ارتبا‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫مشاغل‬ ‫بیشتر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫مل‬ ‫تعا‬ ‫رفتن‬
‫برای‬ ‫تلفنی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫مراکز‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تصور‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫نبود‬ ‫فضایی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬
‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫طرفی‬ ‫از‬‫معرفی‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫فناوری‬IP Telephony
‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ،‫آن‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫و‬
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬
2-1‫مزایای‬ :VoIP‫سازمان‬ ‫در‬
( ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬IP Telephony‫افزایش‬ ،‫تلفن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ )
‫می‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬ ‫و‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫کنترل‬ ‫توانایی‬
‫بین‬ ،‫ارتباطات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫با‬ .‫شود‬44‫تا‬04
‫تلفن‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫برسند‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫نتی‬ ‫اینتر‬
‫به‬ .‫شود‬ ‫زده‬ ‫پیوند‬ ‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ،‫باشد‬
‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬‫رسانی‬ ‫خدمت‬‫در‬‫سازمان‬.‫باشد‬ ‫خود‬
‫بر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬ ،‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاه‬ ‫البته‬‫تغییر‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬
‫صرف‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬
.‫رسید‬ ‫مطلوب‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬
2-2‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ :VoIP‫سازمان‬ ‫در‬
‫کرد‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬.
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬LAN‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬‫و‬ ‫محوطه‬ ‫برای‬ ‫بیسیم‬ ‫شبکه‬ ،
‫وسیع‬ ‫های‬ ‫مکان‬‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬‫مخابرات‬PSTN‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬
.‫شود‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫سازماندهی‬ ‫برای‬IP PBX Server‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫تا‬ ،‫است‬ ‫نیاز‬
‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫مخابرات‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫هدایت‬VoIP Gateway
‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫خصوصی‬ ‫شبکه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ت‬ ‫طا‬ ‫ارتبا‬ ‫برای‬ . ‫د‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
IP PBX Server‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬VoIP‫در‬
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬
2-3‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ :VoIP
‫شکل‬ ‫در‬2-1‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تلفنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬VoIP.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫شب‬ ‫ارتباط‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫که‬PSTN‫برقرار‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫محلی‬
.‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫شبکه‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫قسمت‬IP PBX Server‫با‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬
‫س‬ ‫را‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخل‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ازماندهی‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬VoIP Provider‫دهنده‬ ‫سرویس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬VoIP‫دارای‬ ‫نیز‬
‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬VoIP‫می‬ ‫منتقل‬ ‫مخابرات‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫است‬
.‫کند‬
‫شکل‬2-1‫شبکه‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ :VoIP1
2-4‫اصلی‬ ‫اجزای‬ :‫شبکه‬VoIP
‫شبکه‬ ‫هر‬VoIP‫تجهیــزات‬ ‫از‬IP phone، ‫ها‬IP PBX Server‫از‬ ‫اختیاری‬ ‫بصورت‬ ‫و‬
VoIP gateway‫مورد‬ ‫در‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬IP phone‫و‬VoIP Gateway‫پیش‬ ‫فصل‬ ‫در‬
‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬IP PBX Server.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شرح‬
2-4-1:IP PBX Server
‫ب‬ ، ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫نطور‬ ‫هما‬‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫صلی‬ ‫ا‬ ‫خش‬IP PBX Server.‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬
IP PBX Server‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬‫است‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬‫که‬IP PBX.‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫یا‬‫شبکه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کارآن‬ ‫روش‬ ‫و‬PBX‫و‬IP PBX.‫شویم‬ ‫آشنا‬
1
‫از‬ ‫تصویر‬www.wifi.com.ar/english/voip
2-4-1-1:PBX
‫م‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫داخلی‬ ‫تلفن‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عموال‬PBX.‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬
PBX‫از‬Private Branches eXchange‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫خصوصی)گرفته‬ ‫انشعاب‬ ‫(تبادل‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬switchboard.‫تلفن‬ ‫انشعاب‬ ‫چند‬ ‫و‬
‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫استفاده‬ ‫سازمان‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نفر‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ،‫داخلی‬ ‫ارتباط‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سازمان‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .‫کنند‬ ‫می‬
‫ندارد.(شکل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کند‬2-2)
‫شکل‬2-2‫یک‬ ‫نمودار‬ :PBX1
1
‫از‬ ‫تصویر‬http://www.tanin.net/tanin-ippbx.aspx
2-4-1-2:IP PBX
‫یک‬IP PBX‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اختصاصی‬ ‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ،
‫مخابراتی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫همدیگر‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫بین‬PSTN‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫را‬
‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬VoIP‫و‬Ethernet‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫وبدین‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫بنا‬
‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ،‫تلفن‬ ‫سوییچینگ‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ،‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تلفن‬ ‫های‬
2-4-1-3:IP PBX Server‫؟‬ ‫چیست‬
‫تلفنی‬ ‫شبکه‬IP PBX‫شبک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫می‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ه‬
‫کرد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬.SIP،IAX2‫و‬H.323‫ها‬ ‫پروتکل‬‫ی‬‫باشند‬ ‫می‬‫در‬ ‫که‬IP PBX
server‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫معمول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫تری‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫ن‬Asterisk‫می‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬Linux‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬
‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫آنرا‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬VoIP server‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬.
‫خالصه‬
‫های‬ ‫سیستم‬IP Telephony‫بس‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫ظهور‬ ‫زمان‬ ‫از‬‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫یاری‬
‫چند‬ ‫مکالمات‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ،‫تلفن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫گیر‬ ‫چشم‬ ‫اند.کاهش‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬
‫به‬ .‫گذرد‬ ‫نمی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫رشدی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مزایایی‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫نفره‬
‫فنا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بیشتر‬ ‫تمایل‬ ‫شاهد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬.‫هستیم‬ ‫وری‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫همین‬ ‫به‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫مخابرات‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ،‫ها‬
‫سود‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫آید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫جدید‬ ‫به‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫تغییر‬ ‫دلیل‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمان‬
‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫شبکه‬:‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬SIP Phones،IP PBX
Server‫و‬VoIP Gateway.SIP Phones‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫تلفن‬
‫پروتکل‬ ‫با‬SIP.‫کند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫تلفن‬ ‫دیگر‬ ‫با‬VoIP Gateway‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫رابط‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
‫های‬PSTN‫و‬VoIP.‫باشند‬ ‫می‬IP PBX Server‫شب‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫کلیه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫که‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫شبکه‬
‫سوم‬ ‫فصل‬‫آشنایی‬‫روتر‬ ‫با‬Mikrotik
‫سال‬ ‫در‬ ‫،که‬ ‫لتویایی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫میکروتیک‬1995‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ISP‫پایه‬ ‫بیسیم‬
‫ارائه‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬‫حل‬ ‫راه‬
( ‫بیسیم‬ ‫اینترنت‬ ‫دهنگان‬ ‫سرویس‬ ‫های‬WISP‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫آغاز‬ ) ‫لتونی‬ ( ‫التویا‬ ‫کشور‬ ‫در‬ )
‫سال‬199۱‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫با‬
‫سال‬199۱‫قابل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مسیریابی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جهت‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬‫های‬ ‫یت‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫و‬ ‫فراوان‬RouterOS‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بروی‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تولید‬
.‫بود‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬
3-1‫؟‬ ‫چیست‬ ‫میکروتیک‬ :
‫میکروتیک‬ ‫شرکت‬MikroTik‫سال‬ ‫در‬1995‫دانشجو‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫شرقی‬ ‫اروپای‬ ‫در‬ ‫لتویا‬MIT
‫میکر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫محصول‬ ‫اولین‬ ‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫آمریکا‬‫از‬ ‫نگارشی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫وتیک‬
‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ .‫شد‬ ‫گذاشته‬ ‫بنیان‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬042211‫در‬
‫از‬ ‫یکی‬ .‫شد‬ ‫افزوده‬ ‫نیز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫وایرلس‬ ‫تکنولوژی‬
‫بس‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬ ‫سیسکو‬ ‫محصوالت‬ ‫رده‬ ‫هم‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اهداف‬.‫بود‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫یار‬
‫شکل‬3-1‫میکروتیک‬ ‫شرکت‬ ‫آرم‬
‫معروف‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬IOS‫برروی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫سیسکو‬
PC‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫ها‬،‫فایروال‬ ،‫روتینگ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫امکانات‬ ‫ی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬VPN،‫مانیتورینگ‬ ،
Qos،Hotspot،Load Balancing‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫آمد‬ ‫کار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫پیشرفت‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬
‫تما‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫کوچک‬.‫داد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫م‬
‫یک‬ ‫توسط‬ ‫کانفیگ‬ ‫امکان‬ ‫خود‬ ‫قدرتمند‬ ‫رقبای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬winbox‫احساس‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫تنظیمات‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫باالیی‬ ‫راحتی‬.‫دهد‬
3-1:‫میکروتیک‬ ‫محصوالت‬
‫سال‬ ‫در‬2442‫معمولی‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫پایداری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫میکروتیک‬PC
‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫خود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫تولید‬ ‫وارد‬ ‫باید‬
‫همه‬ ‫به‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫میکروتیک‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬PC،‫ندارد‬ ‫اعتماد‬ ‫ها‬‫زیرا‬PC‫داشتند‬ ‫زیادی‬ ‫تنوع‬ ‫ها‬
‫یک‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫مشتریان‬ ،‫بودند‬ ‫نشده‬ ‫ساخته‬ ‫شبکه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫و‬PC‫و‬ ‫بزرگ‬
‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫میکروتیک‬ ‫ناگزیر‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫درشبکه‬ ‫را‬ ‫پایدار‬ ‫غیر‬
‫نام‬ ‫با‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬Routerboard‫ن‬ ‫یک‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ .‫کرد‬‫از‬ ‫سخه‬PC‫های‬
‫با‬ ‫سالها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میکروتیک‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫کوچک‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫معمولی‬
‫این‬ ‫که‬ .‫آورد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ،‫خود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫پیشرفت‬
‫جه‬ ‫نقاط‬ ‫اقساط‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫موضوع‬‫از‬ ‫ان‬
‫سخت‬ ‫آورند.تفاوت‬ ‫روی‬ ‫سیسکو‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫محصوالتی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫میکروتیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫جمله‬
‫مانند‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫افزار‬CPU‫آن‬ ‫های‬ ‫اسالت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ،‫الیسنس‬ ،‫رم‬ ،
.‫نمایید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫است‬
‫شکل‬3-2‫میکروتیک‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬
3-2:‫روتر‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬Mikrotik
‫قابلیت‬ ‫از‬‫می‬ ‫میکروتیک‬ ‫های‬:‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬
•( ‫باشد‬ ‫مسیریابی‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫عملکر‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫مسیریاب‬ ‫و‬ ‫روتر‬
. ) ‫داینامیک‬ ، ‫استاتیک‬
•‫الیه‬ ‫سویچ‬3‫و‬2‫با‬ ‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫در‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ) ‫آتش‬ ‫دیوار‬ ( ‫فایروالینگ‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
•‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫بیسیم‬ ‫های‬ ‫ارتباط‬ ‫برقرار‬ ‫برای‬ ‫وایرلس‬ ‫مسیریاب‬ ‫و‬ ‫روتر‬
(‫میباشد‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مختص‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬042211a,802.11g,802.11n,
802.11ac, nstream,NV2)
•‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬( ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فیلتر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫عبور‬ ‫در‬ ‫اولیت‬
‫و‬ ‫پروتکل‬ ، ‫کننده‬ ‫دریافت‬ ، ‫آیپی‬ ‫آدرس‬…. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ )
•‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ، ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫متعادل‬
(Bonding , … ECMP , VRRP)
•‫ان‬ ‫بسیار‬ ‫آتش‬ ‫دیوار‬ ‫و‬ ‫فایروال‬‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫عطافپذیر‬Stateful( ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬Filtering ,
Nat , Mangle)
•( ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬PPTP ,
L2TP , VLAN , SSTP , PPPOE)
•‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫پشتیبای‬Label Switching‫و‬ ‫دو‬ ‫الیه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬‫سه‬
( ‫شبکه‬MPLS , VPLS , VRF , TE2…)
•( ‫فوری‬ ‫بصورت‬ ‫اینترنت‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬Plug & Play‫بی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ )
( ‫سیم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سیم‬Hotspot)
•( ‫میکروتیک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫یوزر‬ ‫برای‬ ‫اکانتینگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬Radius Server
, Radius Client , User Manager)
•‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬X.4‫سری‬ ‫های‬ ‫روتربرد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بعد‬ ‫به‬RB400, RB700,
RB900, RB2011‫و‬PPC‫سری‬ ‫های‬RB1000, RB1100, RB1100AH , RB800
...‫دیگر‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬
‫چهار‬ ‫فصل‬‫م‬‫با‬ ‫آشنایی‬Asterisk
‫ن‬‫افزار‬ ‫رم‬Asterisk‫کاربردت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫رین‬VoIP Server‫این‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬
‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫بیشتر‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬VoIP‫مختلف‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫محبوبترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬
‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باز‬ ‫کد‬ ‫صورت‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬www.asterisk.org‫دریافت‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫نمود‬Linux‫قابل‬ ‫مایکروسافت‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬
.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬
3-1:Asterisk‫؟‬ ‫چیست‬
Asterisk(‫باز‬ ‫کد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬Open Source.‫باشد‬ ‫می‬ )‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫تلفنی‬ ‫های‬‫این‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫باشد.به‬ ‫می‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫چهارچوبی‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫کد‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫ارتباطی‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم،کامپیوترمعمولی‬
‫وبزرگ‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫تبادل‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخابراتی‬ ‫ومراکز‬‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫.در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫به‬ ‫استریسک‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫پیشین‬ ‫ارتباطی‬ ‫شبکه‬ ‫توسعه‬
، ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دلیل‬‫رفع‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫هزاران‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫صد‬
‫بر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫اشکاالت‬‫انعطاف‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ،‫آن‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نامه‬
‫خاطر‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫افزارکد‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬
.‫کنیم‬ ‫اصالح‬ ‫اهدافمان‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬Asterisk‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیز‬
‫زی‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫قابلیت‬‫د‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ادی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫هندگان‬
‫رسمی‬ ‫بطور‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬Asterisk‫شبکه‬ ‫کنترل‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬PBX‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫و‬IVR1
‫با‬
‫قابلیت‬ACD2
‫می‬‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫باشد‬Asterisk‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ترین‬ ‫انعطاف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫قویترین‬
‫توسع‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ،‫دسترس‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارتباطات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ه‬
3-2‫های‬ ‫قابلیت‬ :Asterisk
‫افزار‬ ‫نرم‬Asterisk‫قوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬
‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫طراحان‬ ‫بین‬ ‫در‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
3-2-1:PBX ServerIP
Asterisk‫ت‬ ‫می‬‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫مرکزی‬ ‫هسته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫واند‬IP PBX‫که‬ ‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬
‫مهیا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ،‫کند‬ ‫اداره‬ ‫را‬ ‫مسیرها‬ ،‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تماس‬
‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫داخل‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫کند‬IP‫آ‬ ‫خطوط‬ ،‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫نالوگ‬
.‫نماید‬ ‫برقرار‬
1
Interactive Voice Response‫درخواست‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫خودکار‬ ‫صوتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ :.‫کند‬ ‫می‬ ‫راهنمایی‬
‫حالت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫کاربر‬Tone.‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫قسمت‬ ‫به‬
2
Automated Call Distributor‫تقسیم‬ ‫معینی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫ههای‬ ‫گرو‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫که‬ ‫وسیله‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ :
.‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬
3-2-2:Telco Features
Asterisk( ‫مخابراتی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫تمام‬Telco‫ما‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫انتظار‬ )
.‫کند‬ ‫می‬ ‫مهیا‬Asterisk( ‫گیرنده‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫تواند‬ ‫می‬Caller ID.‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ )
‫پشتیبا‬ ‫را‬ . . . ‫و‬ ‫تماس‬ ‫انتقال‬ ،‫مکالمه‬ ‫انتظار‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬.‫نماید‬ ‫می‬ ‫نی‬
3-2-3:IVR1
System
‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫کاربردترین‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫صوتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬
‫که‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬
.‫نماید‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬Asterisk‫قابلی‬ ‫این‬ ‫از‬‫پشتیبانی‬ ‫ت‬
‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬IVR‫شبکه‬ ‫در‬PBX.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬
3-2-4:CDR (Call detail Record)
‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫قابلیت‬Asterisk‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫ذخ‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫سیستم‬ ‫کارگزار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یره‬
.‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬
،‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬Asterisk‫صوتی‬ ‫پست‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫امکانات‬
(Voicemail System.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ )
1
Interactive Voice Response
‫خالصه‬
Asterisk‫برنامه‬ ‫یک‬‫باز‬ ‫متن‬‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬VoIP‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
. ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مسیردهی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Asterisk‫پایه‬ ‫بر‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫باز‬ ‫کد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬Linux‫نرم‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬
‫شب‬ ‫کارگزاران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫افزار‬‫که‬VoIP‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آورد.این‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلفش‬ ‫امکانات‬ ‫و‬
‫پنج‬ ‫فصل‬‫م‬
‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk
‫فناوری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حال‬VoIP‫بررسی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫بکارگیری‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫شدیم‬ ‫آشنا‬‫می‬ ،‫کردیم‬
‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫توانیم‬VoIP Server‫چنین‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫بیاندیشیم‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬
‫با‬ ‫سپس‬ ،‫نموده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ،‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫سیستمی‬
‫فصل‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫مربوطه‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ،‫آنها‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫های‬ ‫فصل‬ ‫و‬
‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫بعد‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk.‫پردازیم‬ ‫می‬
5-1‫برای‬ ‫میکروتیک‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ :Asterisk
‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫سپس‬ ‫نماییم‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫برای‬
Asterisk.‫بپردازیم‬
5-1-1:‫روتر‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬
‫ای‬ ‫برای‬‫از‬ ‫میتوانیم‬ ، ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫بتوانیم‬ ‫نکه‬2. ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫طریق‬
1.( ‫فرمان‬ ‫خط‬command line)‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬Putty.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬
2.Winbox‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫که‬GUI‫را‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫میتوانیم‬
.‫دهیم‬ ‫انجام‬
‫با‬ ‫ما‬GUI‫میکنیم‬ ‫کار‬.‫است‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫کمی‬ ‫کار‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬
‫با‬ ‫ابتدا‬winbox‫وسیله‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫به‬Mac.‫شویم‬ ‫می‬ ‫متصل‬
‫شکل‬5-1Winbox
‫با‬ ‫که‬ ‫پورتی‬ ‫به‬ ‫سپس‬LAN‫به‬PC‫یک‬ ‫هست‬ ‫متصل‬ ‫ما‬PrivateIP‫میدهیم‬ ‫اختصاص‬‫(با‬IP
)‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫مودم‬‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬IP.‫میشویم‬ ‫متصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬
‫یا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫منو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬winbox،ip‫به‬ ‫متصل‬ ‫پورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬)‫با‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ether1)‫هستیم‬ ‫وصل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬
/ ip address add address=172.16.100.1/24 interface=ether1
‫ما‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫ب‬ ‫را‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬‫ه‬‫ی‬ ‫مودم‬‫و‬ ‫میزنیم‬ ‫روتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سویچ‬ ‫ا‬‫از‬ ‫سپس‬DHCP Client‫یک‬
Client‫یک‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سویچ‬ ‫یا‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬IP
،Route‫و‬DNS.‫کند‬ ‫اضافه‬
‫شکل‬5-2DHCP Client
‫یک‬ ‫سپس‬Nat‫هر‬ ‫که‬ ‫نویسیم‬ ‫می‬ip‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫راحت‬ ‫داشت‬ ‫اینترنت‬ ‫دسترسی‬ ‫درخواست‬
‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫کند‬.‫میکنیم‬
‫شکل‬5-3‫کردن‬ ‫اضافه‬NAT
‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬Ping‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬
.‫داریم‬
‫شکل‬5-4Ping Google.com
5-1-2:OpenWRT‫؟‬ ‫چیست‬
‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫روتینگ‬ ‫برای‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫لینوکس‬ ‫هسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫می‬‫شود‬‫شود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫خانگی‬ ‫روترهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بتواند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫باخاطر‬ .
.‫دارد‬ ‫کمی‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬OpenWrt‫شدن‬ ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫وب‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫صورت‬ ‫به‬
.‫است‬
5-1-3‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ :OpenWrt
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬OpenWrt.Org‫مو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫دریاف‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫رد‬‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫نصب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫رورتر‬OpenWrt‫تنظیمات‬ ‫رورتر‬ ‫در‬MetaRouter‫را‬
.‫کنیم‬ ‫اقدام‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫انجام‬
‫(شکل‬ .‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬5-5)
‫شکل‬5-5‫فایل‬OpenWrt‫روتر‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬
‫نصب‬ ‫انجام‬ ‫برای‬openwrt‫ی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ابتدا‬‫ک‬‫ماشین‬‫از‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫ساز‬ ‫مجازی‬
MetaRouter‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫میکروتیک‬.،‫منو‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫گزینه‬
MetaRouter‫فایل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬openwrt‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬Import‫مجازی‬ ‫به‬
‫می‬ ‫اضافه‬ ‫ساز‬.‫کنیم‬‫(شکل‬5-۱)
‫شکل‬5-۱‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬openwrt
‫یک‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫مجازی‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بتواینم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬Interface‫این‬ ‫برای‬
‫دستگاه‬‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫باید‬ ‫مجازی‬‫ایجاد‬ ‫برای‬ .Interface‫منو‬ ‫از‬Virtual Ethernet‫یک‬Ether
‫برای‬ ‫مجازی‬‫ماشین‬‫کنیم(شکل‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫مجازی‬5-۱‫س‬ ‫و‬ )‫منو‬ ‫از‬ ‫پس‬Interface‫به‬
‫ماشین‬‫خود‬ ‫مجازی‬Ether‫(شکل‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مجازی‬5-0)
‫شکل‬5-۱‫ایجاد‬Ether‫مجازی‬
‫شکل‬5-0‫اختصاص‬Ether‫به‬ ‫مجازی‬VM
‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬Interface‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬VM‫یک‬ ‫مانند‬ ‫میتوانیم‬ ، ‫شد‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ما‬
Interface‫واقعی‬‫کنی‬ ‫کار‬‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫م‬‫به‬VM‫از‬LAN‫یا‬WLAN‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬
‫اول‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫میتواینم‬ ‫باشیم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Route‫توانیم‬ ‫می‬ ‫نویسی‬
‫به‬VM‫ساخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬Bridge‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬Port
‫یک‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬Broadcast LAN‫به‬VM‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬
‫می‬ ‫استفاده‬.‫کنیم‬
‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬Bridge‫گزینه‬ ‫منو‬ ‫قسمت‬ ‫از‬Bridge‫یک‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬Bridge
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬‫(شکل‬5-9)‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫سپس‬ .Port‫یک‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬Broadcast-
LAN‫تب‬ ‫از‬Port،Interface‫نظر‬ ‫مورد‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫را‬‫(شکل‬5-14)
‫شکل‬5-9‫ساخت‬Bridge
‫شکل‬5-14‫کردن‬ ‫اضافه‬Interface‫به‬Bridge
‫به‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬VM‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫رنج‬ ‫از‬IP‫ابتدا‬ ‫دهیم‬‫به‬Bridge‫یک‬ ‫خود‬IP‫اختصاص‬
‫دهیم‬ ‫می‬) ‫(شکل‬.
‫شکل‬5-11‫اختصاص‬IP
‫خودک‬ ‫بصورت‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫سپس‬‫ار‬IP‫خود‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫به‬‫تب‬ ‫از‬ ‫دهیم‬ ‫اختصاص‬IP‫گزینه‬
DHCP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬DHCP Setup،DHCP Server‫بر‬ ‫را‬
‫روی‬Bridge‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬‫تمامی‬ ‫که‬IPphone‫و‬ ‫ها‬‫تجهیزات‬‫یک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫متصل‬
‫رنج‬IP‫بگیرند‬‫(شکل‬5-12).‫اینکه‬ ‫برای‬DHCP Server‫کنیم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬‫که‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬
Interface‫دارای‬ ‫حتما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬IP.‫باشد‬
‫شکل‬5-12‫اندازی‬ ‫راه‬DHCP Server
‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬DHCP‫دارای‬ ‫ما‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬IP‫یک‬ ‫باید‬ ‫شد‬StaticIP‫برای‬‫ماشین‬
‫خود‬ ‫مجازی‬‫های‬ ‫درخواست‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫اختصاص‬VoIP‫ما‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬‫با‬ ‫شین‬IP‫مشخص‬
.‫شود‬ ‫هدایت‬‫وارد‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫فرمان‬ ‫خط‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫شویم‬ ‫خود‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬
‫تنظیم‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬Openwrt‫در‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫بپردازیم‬ ‫خود‬MetaRouter‫ماشین‬ ‫روی‬
‫خود‬ ‫مجازی‬Dubble Click‫گزینه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬Console‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫تا‬ ‫میزنیم‬ ‫را‬
....‫وارد‬ .............Openwrt.‫کنیم‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫شویم‬
‫شکل‬5-13‫به‬ ‫ورود‬Console
‫از‬ ‫استریسک‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬Editor vi.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫تنظیم‬ ‫برای‬IP‫شبکه‬
# vi /etc/config/network
option ifname eth0
option proto static
option ipaddr 172.16.100.1
option netmask 255.255.255.0
option gateway 172.16.100.254
option dns 8.8.8.8
‫تنظیم‬ ‫برای‬DNS
# vi /etc/resolv.conf
‫شکل‬5-14‫تنظیم‬DNS
‫برای‬ ‫آخر‬ ‫در‬Restart‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫دوباره‬
# /etc/init.d/network enable
# /etc/init.d/network restart
5-2‫نصب‬ :Asterisk
‫حتما‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫استریسک‬ ‫نصب‬ ‫برای‬Openwrt‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬
‫نصب‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬Asterisk‫و‬ ‫میرویم‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اقدام‬
‫دانلود‬ ‫سایت‬ ‫مسیر‬Asterisk.‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫ما‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬
# vi /etc/opkg.conf
: ‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫کانفیگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مسیری‬
src/gz snapshots http://openwrt.wk.cz/kamikaze/packages/mr-
mips
.‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫باال‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫تفاوت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬‫استف‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫اده‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
# opkg update
# opkg install asterisk18 asterisk18-codec-alaw
asterisk18-chan-iax2 asterisk-gui asterisk18-res-
musiconhold asterisk18-moh-opsound
‫باید‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫نصب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پکیج‬‫برای‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کنیم‬
‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Music On hold‫را‬ ‫اضافه‬ ‫پکیج‬ ‫دو‬res-musiconhold‫و‬
moh-opsound.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫را‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استریسک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬
# /etc/init.d/asterisk enable
# /etc/init.d/asterisk start
5-3‫تنطیما‬ ‫انجام‬ :‫ت‬Asterisk
‫به‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬
‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫راحتی‬.Asterisk-GUI‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬
‫مختلف‬Asterisk.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬
5-3-1:Asterisk-GUI
‫ا‬ ‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫این‬‫فزاری‬( ‫گرافیکی‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Graphical User Interface)
‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬‫مرورگر‬
‫می‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هر‬ ‫رویم(از‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫را‬
.)‫برویم‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانیم‬
http://172.16.100.1:8088
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬IP‫رو‬‫ت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ر‬‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫اگر‬IP‫آن‬
‫کن‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سرور‬.‫یم‬
‫صفحه‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬Login‫شود.(شکل‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬5-15‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ )
‫فایل‬ ‫در‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ (‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬manager.conf‫شاخه‬ ‫در‬
/etc/asterisk‫صفحه‬ ‫به‬ ،‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .) ‫دارد‬ ‫قرار‬
Asterisk-GUI‫م‬ ‫وارد‬‫(شکل‬ ‫شویم‬ ‫ی‬5-1۱‫خطوط‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ ‫خطوط‬ ‫اطالعات‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ .)
‫داخلی‬PBX‫رابط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ )‫باشند‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫صورتیکه‬ ‫(در‬
‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫چگونگی‬ ‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫در‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫مختلف‬ ‫تنظیمات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫گرافیکی‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬
‫شکل‬5-15‫صفحه‬login‫برنامه‬asterisk-GUI
‫شکل‬5-1۱‫اصلی‬ ‫صفحه‬asterisk-GUI
‫خالصه‬
‫شبکه‬ ‫یکه‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫برای‬VoIP‫با‬asterisk server.‫بدهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫ید‬ ‫با‬
1..‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫لوژی‬ ‫تکنو‬ ‫تعیین‬
2.‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تعیین‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬IP.
3.‫یک‬ ‫انتخاب‬‫رو‬‫ت‬.‫مناسب‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫ر‬
4..‫ها‬ ‫شماره‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫تعیین‬
‫ای‬ ‫از‬ ‫پس‬‫برنامه‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫مراحل‬ ‫ن‬asterisk‫را‬‫نصب‬ ‫برای‬ .‫کنیم‬ ‫نصب‬asterisk‫ا‬‫بتدا‬
Openwrt‫رابط‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سپس‬ ‫نموده‬ ‫نصب‬ ‫را‬
‫گرافیکی‬asterisk-GUI.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫فصل‬‫شش‬‫م‬
‫تنظیمات‬Asterisk‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk-GUI
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫پیش‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬Asterisk‫بوسیله‬ ‫را‬
( ‫آن‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬asterisk-GUI‫پیک‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ )‫ابتد‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫ربندی‬‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ب‬‫سته‬
‫افزار‬ ‫نرم‬GUI‫سرور‬ ‫روی‬ ‫را‬asterisk‫با‬( ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬firefox‫یا‬Chrome‫به‬ )
‫شد‬ ‫متصل‬ ‫آن‬‫و‬ ‫ه‬.‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫تنظیمات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫های‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫تنظیمات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ ‫البته‬
configurations‫در‬‫شاخه‬/etc/asterisk‫در‬ ،‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هرگونه‬ .‫داد‬ ‫انجام‬GUI
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیدن‬ ‫قابل‬ ‫نیز‬GUI.‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬
6-1‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ :Asterisk
‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پس‬asterisk‫ا‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ،‫کردیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫و‬‫ندازی‬
‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سرور‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬
6-1-1‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫تنظیمات‬ :
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬asterisk‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫شامل‬ ‫سرور‬ ‫در‬
‫روت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫چون‬ ‫که‬‫از‬ ‫نداریم‬ ‫را‬ ‫کارت‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫ر‬‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫کارت‬‫نمی‬ ‫استفاده‬.‫کنیم‬
6-1-2( ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫تعریف‬ :Trunks
1
)
‫وسایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫پس‬SIP‫و‬IAX‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫باید‬ ،
‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫که‬‫صفحه‬
‫اصلی‬GUI‫گزینه‬Trunks‫مختلف‬ ‫گزینه‬ ‫چهار‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
‫(شکل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬۱-1.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ )
‫شکل‬۱-1‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫تنطیم‬ ‫صفحه‬
‫آنالوگ‬ ‫خطوط‬Analog Trunks‫خطوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :POTS‫انجا‬‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫م‬
‫پورت‬FXO‫هر‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫پورت‬
1
Trunk‫خ‬ :‫اصلی‬ ‫سیم‬ ، ‫مخابرات‬ ‫اصلی‬ ‫ط‬
‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬Service Providers‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ :
‫ش‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫رکت‬Digium‫(اسپانسر‬asterisk‫به‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ )
‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫اینترنت‬
.‫شود‬
‫خطوط‬VoIP‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ :VoIP‫با‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬
‫یک‬PBX Server‫(بخصوص‬ ‫دیگر‬asterisk server‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ )
‫گزینه‬ ‫دیگر‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬New SIP/IAX Trunk‫صفح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬‫نشان‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ه‬
‫شود(شکل‬ ‫می‬ ‫داده‬۱-2.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫اطالعات‬ )
‫شکل‬۱-2‫دیگر‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫تعریف‬
Type‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫پروتکل‬ :‫سرور‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫است‬ ‫(بهتر‬ .‫کنیم‬ ‫ی‬asterisk
‫از‬IAX)‫کنیم‬ ‫استفاده‬
Provider Name.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫برای‬ ‫یکتا‬ ‫نام‬ ‫یک‬ :
Hostname‫شماره‬ :IP.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫سرور‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫عبوری‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ،‫سرور‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫تماس‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫پایان‬ ‫در‬.
‫خطوط‬T1,E1,BRI‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫رابط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :
.‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫خطوط‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫وبرای‬ ‫شود‬
‫صفحه‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫پس‬system status‫این‬ ‫لیست‬
‫شکل‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خطوط‬۱-3( ‫خط‬ ‫دو‬trunk‫برای‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ )
‫یک‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬PBX Server.‫باشند‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫وضعیت‬ ‫البته‬
Unregistered‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬asterisk‫را‬ ‫آنها‬ ‫اطالعات‬ ‫سرورها‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫بسته‬ ‫ارسال‬ ‫با‬
Register.‫کند‬ ‫می‬
‫شکل‬۱-3‫سرور‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫خطوط‬
6-1-3‫تماس‬ ‫قوانین‬ :( ‫خروجی‬Outgoing Calling Rules)
‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫قالب‬ ‫تماس‬ ‫قوانین‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬
‫صفحه‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫قوانین‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬Outgoing Calling Rules‫و‬ ‫رفته‬new calling
rule‫(شکل‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬۱-4:‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ )
‫شکل‬۱-4‫اطالعات‬ ‫ورود‬calling rules
Calling rule name‫م‬ ‫نام‬ :‫مانند‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تماس‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ناسبی‬local‫با‬ ‫تماس‬ ‫برای‬
.‫محلی‬ ‫تلفن‬ ‫شبکه‬
Pattern‫م‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫الگوی‬ :‫همامنگ‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫الگوی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شماره‬ .‫کند‬ ‫ی‬
‫در‬ ‫که‬ ‫خروجی‬ ‫کانال‬ ‫به‬ ‫باشند‬Send this call though trunk‫می‬ ‫ارسال‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬
.‫شوند‬
‫الگوها‬ ‫تعریف‬ ‫در‬"X"‫اعداد‬ ‫شامل‬4‫الی‬9‫و‬"N"‫اعداد‬ ‫شامل‬1‫الی‬9‫در‬ ‫که‬ ‫اعدادی‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫براکت‬"] ["‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫تمام‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬
‫زمینه‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫الگوها‬"_".‫شوند‬ ‫می‬ ‫شروع‬
Send to local destination‫به‬ ‫الگو‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫تمام‬ ،‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫اگر‬ :
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫فرستاده‬ ‫داخلی‬ ‫شماره‬ ‫یک‬
Send this call through trunk‫توانیم‬ ‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫قالب‬ ‫با‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تعیین‬
‫قالب‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫شماره‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خط‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬"_8nxxxxxx"‫مانند‬
87261122( ‫محلی‬ ‫مخابرات‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫خط‬ ‫به‬POTS‫آن‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫منتقل‬ )
(‫شود‬ ‫برداشته‬strip‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تا‬ )‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ارقام‬ ‫تعداد‬7261122‫ا‬‫برقرار‬ ‫رتباط‬
‫گزینه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬Prepend‫شماره‬ ‫به‬ ‫مثال‬ .‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫شماره‬ ‫ابتدای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارقامی‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫محلی‬ ‫کد‬ ،‫قبل‬ ‫قالب‬ ‫با‬ ‫ها‬0512‫نظر‬ ‫مود‬ ‫شماره‬ ‫اینصورت‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫را‬05127261122
.‫بود‬ ‫خواهد‬
Failover trunk‫د‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫خط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ‫برقراری‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ :‫مقدور‬ ‫قبل‬ ‫قسمت‬ ‫ر‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تماس‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫خط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نبود‬
6-1-4‫تنظیم‬ :VoiceMail
‫تنظیم‬ ‫برای‬Voicemail‫گزینه‬ ‫صفحه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬voicemail‫انتخاب‬ ‫را‬‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬
‫(شکل‬ ‫تنظیمات‬ ‫صفحه‬۱-5‫شماره‬ )voicemail‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬
‫دریا‬‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫فت‬
.‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫کند.در‬ ‫می‬ ‫پخش‬
‫و‬ ‫گیرنده‬ ‫تماس‬ ‫فرد‬ ‫شماره‬ ‫گفتن‬ ،‫کرد‬ ‫ذخیره‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پیام‬ ‫تعداد‬ ،‫صوتی‬ ‫پیام‬ ‫طول‬ ‫مثال‬
.‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫دیگر‬
‫شکل‬۱-5‫تنظیمات‬ :Voicemail
6-1-5‫تعریف‬ :Dial Plan‫ها‬
Dial Plan‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خروجی‬ ‫تماس‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ها‬
‫ک‬ ‫اعمال‬ ‫بتوان‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫محدودیت‬ ‫تا‬‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫رد‬
‫یک‬ ‫ما‬ .‫باشد‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫ممکنست‬
DialPlan‫این‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫قوانین‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬
DialPlan‫بت‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫کاربری‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫واند‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫کند‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫تماس‬DialPlan‫قوانین‬ ‫با‬
.‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫تماس‬
‫توانیم‬ ‫می‬ ،‫کردیم‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ما‬DialPlan‫های‬
‫تم‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ،‫هرکاربر‬ ‫اس‬
‫تعریف‬ ‫برای‬DialPlan‫در‬ ‫ها‬asterisk‫صفحه‬ ‫به‬Dial Plans‫گزینه‬ ‫و‬ ‫رفته‬new
dialplan‫شکل‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬۱-۱‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پنجره‬DialPlan
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫شکل‬۱-۱‫ایجاد‬ ‫پنجره‬DialPlan
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server

More Related Content

What's hot

Chapter02 - network standard and osi model
Chapter02 - network standard and osi modelChapter02 - network standard and osi model
Chapter02 - network standard and osi modelbehrad eslamifar
 
Chapter 04 - introduction to tcpip protocols
Chapter 04 - introduction to tcpip protocolsChapter 04 - introduction to tcpip protocols
Chapter 04 - introduction to tcpip protocolsbehrad eslamifar
 
Call Routing in FreePBX
Call Routing in FreePBXCall Routing in FreePBX
Call Routing in FreePBXHossein Yavari
 
FreePBX Commercial Modules
FreePBX Commercial ModulesFreePBX Commercial Modules
FreePBX Commercial ModulesHossein Yavari
 
OpenVox Products Introduction
OpenVox Products IntroductionOpenVox Products Introduction
OpenVox Products IntroductionHossein Yavari
 
Chapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivityChapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivitybehrad eslamifar
 
Chapter 06 - network hardwares
Chapter 06 - network hardwaresChapter 06 - network hardwares
Chapter 06 - network hardwaresbehrad eslamifar
 
Chapter 03 - Transmission basics and networking media
Chapter 03 - Transmission basics and networking mediaChapter 03 - Transmission basics and networking media
Chapter 03 - Transmission basics and networking mediabehrad eslamifar
 
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنتتنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنتabbas pirnazaraine
 

What's hot (12)

Chapter02 - network standard and osi model
Chapter02 - network standard and osi modelChapter02 - network standard and osi model
Chapter02 - network standard and osi model
 
PBXact Phone System
PBXact Phone SystemPBXact Phone System
PBXact Phone System
 
Chapter 04 - introduction to tcpip protocols
Chapter 04 - introduction to tcpip protocolsChapter 04 - introduction to tcpip protocols
Chapter 04 - introduction to tcpip protocols
 
FreePBX modules
FreePBX modulesFreePBX modules
FreePBX modules
 
NGN powerpoint
NGN powerpoint NGN powerpoint
NGN powerpoint
 
Call Routing in FreePBX
Call Routing in FreePBXCall Routing in FreePBX
Call Routing in FreePBX
 
FreePBX Commercial Modules
FreePBX Commercial ModulesFreePBX Commercial Modules
FreePBX Commercial Modules
 
OpenVox Products Introduction
OpenVox Products IntroductionOpenVox Products Introduction
OpenVox Products Introduction
 
Chapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivityChapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivity
 
Chapter 06 - network hardwares
Chapter 06 - network hardwaresChapter 06 - network hardwares
Chapter 06 - network hardwares
 
Chapter 03 - Transmission basics and networking media
Chapter 03 - Transmission basics and networking mediaChapter 03 - Transmission basics and networking media
Chapter 03 - Transmission basics and networking media
 
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنتتنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
 

Similar to Mikrotik Voip Server

سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءstartupIoT
 
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنتتنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنتabbas pirnazaraine
 
Evaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE Network
Evaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE NetworkEvaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE Network
Evaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE Networkmehdi sa
 
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت abbas pirnazaraine
 
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهدرس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهNavid Einakchi
 
برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه
برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه
برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه Navid Einakchi
 
طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
 
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریabbas pirnazaraine
 
وایمکس
وایمکسوایمکس
وایمکسarichoana
 
Introduction to NFV and its Open ecosystem
Introduction to NFV and its Open ecosystemIntroduction to NFV and its Open ecosystem
Introduction to NFV and its Open ecosystemMalihe Asemani
 

Similar to Mikrotik Voip Server (20)

سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
INTERNET
INTERNETINTERNET
INTERNET
 
HotSpot
HotSpotHotSpot
HotSpot
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
 
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنتتنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
تنظیم و پیکربندی مودم وایرلس برای دسترسی سیستمهای بی سیم به اینترنت
 
Evaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE Network
Evaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE NetworkEvaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE Network
Evaluation and Calculation of Voice Call Capacity based on IP in LTE Network
 
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
 
Cloud ofthings
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthings
 
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهدرس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
 
پروتکل TCP/IP
پروتکل TCP/IP پروتکل TCP/IP
پروتکل TCP/IP
 
برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه
برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه
برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه
 
5 g
5 g5 g
5 g
 
طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
 
It infrastructure for Broadcasters
It infrastructure for BroadcastersIt infrastructure for Broadcasters
It infrastructure for Broadcasters
 
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
 
IoT for Iran
IoT for Iran IoT for Iran
IoT for Iran
 
وایمکس
وایمکسوایمکس
وایمکس
 
Introduction to NFV and its Open ecosystem
Introduction to NFV and its Open ecosystemIntroduction to NFV and its Open ecosystem
Introduction to NFV and its Open ecosystem
 
DigComm_02.ppt
DigComm_02.pptDigComm_02.ppt
DigComm_02.ppt
 
Iptables
IptablesIptables
Iptables
 

Mikrotik Voip Server

 • 1. ‫اندازی‬ ‫راه‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk‫در‬‫روتر‬ Mikrotik ‫برارجانیان‬ ‫سجاد‬
 • 2. ‫چکیده‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬VoIP Server‫وسیله‬ ‫به‬Asterisk‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫مقدمات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VoIP Server.‫رسد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫در‬‫فناوری‬ ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬VoIP‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ،‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫کنونی‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ .‫شود‬ ‫می‬VoIP‫برتری‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫پایان‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برشمرده‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫آید‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫کند‬ ‫اشکال‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫واجزای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫شبکه‬ ‫سرور‬ ‫یعنی‬ ‫شبکه‬ ‫جزء‬ ‫مهمترین‬ ،‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫معرفی‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برتری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬‫یعنی‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ Asterisk.‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برتری‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫شبکه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫چهارم‬ ‫فصل‬ ‫در‬VoIP‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مقدمات‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫و‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬asterisk‫نصب‬ ‫روش‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬asterisk‫در‬ ‫گفت‬ ‫سرور‬‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ه‬asterisk‫شبکه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ VoIP.‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬
 • 4. ‫حیاتی‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ارتباطات‬‫بوده‬ ‫هایی‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫ابداع‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بشریت‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫خود‬ ‫همنوعان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫صرفا‬ ‫ای‬ ‫محاوره‬ ‫ارتباطات‬ ،‫بود‬ ‫نکرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ ‫خطوط‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تلفن‬PSTN‫از‬ ‫برگرفته‬Public Switching Telephone Network‫انجام‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مسی‬ ‫های‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنالوگ‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ،‫فوق‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ .‫گردید‬ ‫می‬ ‫بیش‬ ‫رویایی‬ ‫ویدیویی‬ ‫دوسویه‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫گرانقیمت‬ ‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫مسافت‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫داده‬ ‫مبادله‬ .‫نبود‬‫از‬ ‫استفاده‬‫آوری‬ ‫فن‬VoIP‫توا‬ ‫می‬‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫استفاده‬ ‫تلفنی‬ ‫مکالمات‬ ‫برای‬ ،‫معمولی‬‫نمود‬‫فناوری‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ، .‫شویم‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫آن‬ 1-1:VoIP‫چیست؟‬ VoIP‫از‬ ‫برگرفته‬Voice over Internet Protocol‫که‬‫همزمان‬ ‫انتقال‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫مکالمات‬‫دیتا‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫لفنی‬‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬IP Telephony‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نجام‬ ‫ا‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ،‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بل‬ ‫مقا‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫فرا‬ ،‫تلفنی‬ ‫مکالمات‬VoIP‫فناوری‬ ‫از‬ ‫اس‬ ‫دیجیتال‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫تفاده‬VoIP‫های‬ ‫بسته‬ ‫توسط‬ ‫انسان‬ ‫صدای‬ ‫اطالعاتی‬IP.‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫اینترنت‬ ‫نند‬ ‫ما‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬”‫واقع‬ ‫در‬VoIP ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫صوت‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫یک‬
 • 5. ‫داد‬ ‫بر‬ ‫مبتی‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫ه‬“.‫طریق‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫صوتی‬ ‫مکالمات‬ ‫امروزه‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نجام‬ ‫ا‬ ) ‫اینترنت‬ ‫نظیر‬ ( ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ 1-2‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫:نحوه‬VoIP ‫سیگنال‬ ‫مبدل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مبدأ‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫آنالوگ‬ ‫سیگنالی‬ ‫انسان‬ ‫صدای‬ ‫یا‬ ‫صوت‬‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫دیجیتال‬‫می‬ ‫صوت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫بایست‬ IP ‫بسته‬ ‫به‬‫ان‬ ‫باید‬ ‫صوت‬ ‫سیگنال‬ ‫شدن‬ ‫دیجیتال‬ ،‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫دیتا‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫هایی‬.‫پذیرد‬ ‫جام‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬1-1‫می‬ ‫مشاهده‬،‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫تبدیل‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫کدک‬ ‫تبدیل‬‫می‬ ‫ایفا‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫ها‬‫کند‬. ‫شکل‬1-1Coding‫و‬Decoding‫در‬ ‫صدا‬VoIP
 • 6. ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیجیتال‬ ‫سیگنال‬ .‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫عکس‬ ‫عمل‬ ،‫نیز‬ ‫انتقال‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫شبکه‬IP ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫سیگنال‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫تبدیل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫مقصد‬ ‫در‬ ،‫یافته‬ ‫انتقال‬ ‫دیجیتال‬ ‫شد.سیگنال‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫آنالوگ‬‫ساده‬ ‫بسیار‬،‫سازی‬ ‫فشرده‬ .‫است‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫تر‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫نویز‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫فرمتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ،‫مسیریابی‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫دیجیتال‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫آنها‬.‫پذیرد‬ ‫شکل‬1-2‫ویپ‬ ‫در‬ ‫دیتا‬ ‫انتقال‬ ‫روند‬ ‫استفاده‬ ،‫صوت‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫ارزان‬‫توانایی‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫بیت‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫ارسال‬‫میزان‬ ‫تعیین‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مکالمه‬ ‫کیفیت‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫نمودن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫هزینه‬‫می‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫باشند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫مزایای‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬‫ریسک‬ ،‫دهد‬‫امنیتی‬ ‫های‬‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫امنیتی‬ ‫مالحظات‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫نباید‬ ‫آن‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫پرکاربرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬.‫پردازیم‬ 1-3‫ابزار‬ :VoIP ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬VoIP.‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ارتب‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫همچنین‬‫از‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫اط‬
 • 7. ‫ارتباط‬IP Telephony‫(شکل‬1-3‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫مختلفی‬ ‫ابزارهای‬ ) .‫شوند‬ ‫شکل‬1-3‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬VoIP 1-3-1:ATA(Analog Telephone Adapter) ‫ارتبا‬ ‫برقراری‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ط‬VoIPATA(Analog Telephone Adapter)‫می‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ .‫باشند‬‫تلفن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫فعلی‬ ‫استاندارد‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬‫به‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫آسانی‬‫به‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫توان‬ATA‫سپس‬ ،‫کرد‬ ‫وصل‬ATA‫ارتباط‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬‫ارتب‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫وصل‬‫اط‬VoIP.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
 • 8. ‫شکل‬1-4ATA ATA‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنالوگ‬ ‫سیگنال‬‫برای‬ ‫آماده‬ ‫دیجیتال‬ ‫سیگنال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫انتقال‬‫شبکه‬‫می‬ ‫تبدیل‬.‫کند‬‫برخی‬ ‫همراه‬ATA‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫روی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫افزار‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫کامپیوتر‬VoIP.‫نمود‬ ‫پیکربندی‬ ‫دقت‬ ‫با‬ 1-3-2:IP Phones ‫کانکتور‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫شبیه‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬RJ 45 Ethernet‫ج‬ ‫به‬‫استاندارد‬ ‫کانکتورهای‬ ‫ای‬RJ 11‫تلفن‬ ‫این‬ .‫هستند‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫ها‬‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬‫ارتباطات‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫افزارهای‬VoIP‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬built-in‫روتر‬ ‫به‬ ‫مستقیمأ‬ .‫دارند‬ ‫می‬ ‫وصل‬‫دنیای‬ ‫به‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫ورودی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شوند‬VoIP‫می‬ ‫فراهم‬[.‫کنند‬5] 1-3-3:SoftPhones Softphone‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫ها‬‫بر‬‫روی‬PC‫ها‬‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫و‬‫نصب‬ ‫شده‬‫به‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫و‬VoIP Server.‫نمایند‬ ‫می‬‫به‬ ‫اتصال‬ ‫روش‬ ‫این‬VoIP‫هزینه‬ ‫کم‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫ترین‬
 • 9. ‫شکل‬1-5‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫تلفن‬ 1-3-4:VoIP Gateways ( ‫ها‬ ‫دروازه‬Gateways‫این‬ .‫یکسان‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫ابزار‬ ) ‫ت‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫کار‬ ‫وسایل‬‫در‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫رجمه‬ ‫سان‬ ‫بدین‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫رابرعهده‬ ‫تماسند‬VoIP Gateways‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫(که‬PSTN Gateways ‫دستگاه‬ ،)‫شوند‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬-‫شبکه‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬VoIP‫در‬ . ‫تلفن‬ ‫بین‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫واقع‬‫و‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫شبکه‬‫های‬IP‫متفاوت‬ ‫شبکه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هستند‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫را‬
 • 10. 1-4:‫برتری‬VOIP‫به‬ ‫نسبت‬PSTN ‫مزایای‬ ‫از‬IP Telephony.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫مواردمختلفی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫معمولی‬ ‫مخابرات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫جمله‬ ‫أن‬ ‫از‬PSTN‫استف‬ ‫زمان‬ ‫هزینه‬ ‫عمال‬ ‫کاربران‬‫توسط‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اده‬ ‫خط‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬PSTN،)‫مخابرات‬ ‫(معموال‬ ‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬‫هر‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫نمایند‬ ‫پرداخت‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫نمایند‬ ‫صحبت‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫اکن‬ ‫هم‬ ‫(البته‬ .‫نمود‬ ‫گفتگو‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ،‫این‬‫ازاین‬ ‫برخی‬ ‫ون‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫در‬ ).‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫جداگانه‬ ‫ای‬ ‫باهزینه‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫مراکز‬VoIP‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫با‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سایر‬ ‫زمانی‬ ‫مقطع‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫نمود‬ ‫گفتگو‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫نمایید‬ ‫گفتگو‬ ‫آنان‬‫د‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫مکالمه‬ .‫باشند‬ ‫متصل‬‫هزینه‬ ‫از‬ ‫(مستقل‬ ‫لخواه‬ .‫نمود‬ ‫گفتگو‬ ‫نفر‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫یابد‬ ‫ادامه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ )‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ،‫تصاویر‬ ‫(نظیر‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫آنان‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫زمان‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫مبادله‬ ‫نیز‬ ‫را‬ )‫ویدیویی‬ ‫تصاویر‬‫سرویس‬VOIP‫ارائه‬ ‫معمولی‬ ‫تلفن‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫تمامی‬ :‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ Caller ID Call Transfer Call Waitting Repeat Dialing Return Call Three-way Calling ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ارایه‬.‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اضافی‬
 • 11. ‫برتری‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫فوق‬ ‫مزایای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬IP Telephony‫بر‬‫مخابرات‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫نگه‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬‫شبکه‬ ‫داری‬‫مخابراتی‬ ‫های‬VoIP‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫مخابراتی‬ ‫های‬ ،‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنونی‬.‫تلفنی‬ ‫مکالمه‬ ‫و‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ،‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کنونی‬ ‫مخابراتی‬ ‫امکانات‬ ‫کلیه‬ ‫پشتیبانی‬‫بس‬ ‫ی‬‫یار‬ .‫باال‬ ‫اجرایی‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫جابه‬‫شماره‬ ‫آسان‬ ‫جایی‬‫پست‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬‫می‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫ای‬‫تماس‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ .‫کرد‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫ارتباط‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ 1-5‫مشکالت‬ :VoIP ‫فناوری‬VoIP‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫دارد‬ ‫که‬ ‫مزایایی‬ ‫از‬ ‫جدای‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬VoIP،‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫سرویس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫نیز‬‫آوری‬ ‫فن‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬VoIP‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جوان‬ ‫هنوز‬ ‫قطع‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مهاجمان‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬ ‫ظرفیت‬ .‫باشند‬ ‫فوق‬ ‫سرویس‬ ‫انداختن‬ ‫کار‬ ‫واز‬ ‫سمع‬ ‫استراق‬ ،‫تلفنی‬ ‫مکالمه‬‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫حجم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫های‬ ‫بازی‬ ،‫حجیم‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫دریافت‬ ‫نظیر‬ ،‫است‬ ‫شبکه‬ ‫ابع‬online، ‫سرویس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،)‫تصویر‬ ‫و‬ ‫(صوت‬ ‫ای‬ ‫چندرسانه‬ ‫محتویات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VoIP‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ .‫دهد‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫در‬VoIP‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مسایل‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
 • 12. ‫اتصا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تلفن‬ ‫مکالمات‬ ‫مسیردهی‬‫ل‬BroadBand‫برخورد‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ )‫پهن‬ ‫(باند‬ ‫وجود‬ ‫برق‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ،‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫برخالف‬ .‫نماییم‬ ‫سرویس‬ ،‫دارد‬VoIP‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مسایل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غیرقابل‬ ‫مواردی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منازل‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اضطراری‬ ‫های‬ ‫تلفن‬
 • 13. ‫خالصه‬ ‫فناوری‬Voip‫و‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬IP Network‫مورد‬ ‫اخیر‬ ‫ساله‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫استقبال‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫سنتی‬ ‫مخابرات‬ ‫شبکه‬ ‫با‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دارد‬ ‫کاربر‬،‫این‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫بیشتر‬ ‫استقبال‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬ ‫فناوری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫خطوط‬ ‫راحت‬ ‫جابجایی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫مکالمات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫ظهور‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫مهیا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫همچنین‬‫این‬ ‫البته‬ ‫قابل‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫معایبی‬ ‫دارای‬ ،‫متعدد‬ ‫مزایای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ .‫است‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬
 • 14. ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬VoIP‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬
 • 15. ‫باعث‬ ‫آن‬ ‫نبود‬ ‫بطوریکه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫تلفن‬ ،‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫بین‬ ‫از‬‫پایه‬ ‫طات‬ ‫ارتبا‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫مشاغل‬ ‫بیشتر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫مل‬ ‫تعا‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫تلفنی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫مراکز‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تصور‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫نبود‬ ‫فضایی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫طرفی‬ ‫از‬‫معرفی‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫فناوری‬IP Telephony ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ،‫آن‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ 2-1‫مزایای‬ :VoIP‫سازمان‬ ‫در‬ ( ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬IP Telephony‫افزایش‬ ،‫تلفن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ) ‫می‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬ ‫و‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫کنترل‬ ‫توانایی‬ ‫بین‬ ،‫ارتباطات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫با‬ .‫شود‬44‫تا‬04 ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫برسند‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫نتی‬ ‫اینتر‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫زده‬ ‫پیوند‬ ‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬‫رسانی‬ ‫خدمت‬‫در‬‫سازمان‬.‫باشد‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬ ،‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاه‬ ‫البته‬‫تغییر‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫سنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ .‫رسید‬ ‫مطلوب‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ 2-2‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ :VoIP‫سازمان‬ ‫در‬
 • 16. ‫کرد‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬. ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬LAN‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬‫و‬ ‫محوطه‬ ‫برای‬ ‫بیسیم‬ ‫شبکه‬ ، ‫وسیع‬ ‫های‬ ‫مکان‬‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬‫مخابرات‬PSTN‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫سازماندهی‬ ‫برای‬IP PBX Server‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫تا‬ ،‫است‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫مخابرات‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫هدایت‬VoIP Gateway ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫خصوصی‬ ‫شبکه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ت‬ ‫طا‬ ‫ارتبا‬ ‫برای‬ . ‫د‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ IP PBX Server‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬VoIP‫در‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ 2-3‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ :VoIP ‫شکل‬ ‫در‬2-1‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تلفنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬VoIP.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شب‬ ‫ارتباط‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫که‬PSTN‫برقرار‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫محلی‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫قسمت‬IP PBX Server‫با‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخل‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ازماندهی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬VoIP Provider‫دهنده‬ ‫سرویس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬VoIP‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬VoIP‫می‬ ‫منتقل‬ ‫مخابرات‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫کند‬
 • 17. ‫شکل‬2-1‫شبکه‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ :VoIP1 2-4‫اصلی‬ ‫اجزای‬ :‫شبکه‬VoIP ‫شبکه‬ ‫هر‬VoIP‫تجهیــزات‬ ‫از‬IP phone، ‫ها‬IP PBX Server‫از‬ ‫اختیاری‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ VoIP gateway‫مورد‬ ‫در‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬IP phone‫و‬VoIP Gateway‫پیش‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬IP PBX Server.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ 2-4-1:IP PBX Server ‫ب‬ ، ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫نطور‬ ‫هما‬‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫صلی‬ ‫ا‬ ‫خش‬IP PBX Server.‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ IP PBX Server‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬‫است‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬‫که‬IP PBX.‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫یا‬‫شبکه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کارآن‬ ‫روش‬ ‫و‬PBX‫و‬IP PBX.‫شویم‬ ‫آشنا‬ 1 ‫از‬ ‫تصویر‬www.wifi.com.ar/english/voip
 • 18. 2-4-1-1:PBX ‫م‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫داخلی‬ ‫تلفن‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عموال‬PBX.‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ PBX‫از‬Private Branches eXchange‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫خصوصی)گرفته‬ ‫انشعاب‬ ‫(تبادل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬switchboard.‫تلفن‬ ‫انشعاب‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نفر‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ،‫داخلی‬ ‫ارتباط‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سازمان‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ندارد.(شکل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کند‬2-2) ‫شکل‬2-2‫یک‬ ‫نمودار‬ :PBX1 1 ‫از‬ ‫تصویر‬http://www.tanin.net/tanin-ippbx.aspx
 • 19. 2-4-1-2:IP PBX ‫یک‬IP PBX‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اختصاصی‬ ‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ، ‫مخابراتی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫همدیگر‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫بین‬PSTN‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬VoIP‫و‬Ethernet‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫وبدین‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ،‫تلفن‬ ‫سوییچینگ‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ،‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ 2-4-1-3:IP PBX Server‫؟‬ ‫چیست‬ ‫تلفنی‬ ‫شبکه‬IP PBX‫شبک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫می‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬.SIP،IAX2‫و‬H.323‫ها‬ ‫پروتکل‬‫ی‬‫باشند‬ ‫می‬‫در‬ ‫که‬IP PBX server‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫معمول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫تری‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫ن‬Asterisk‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬Linux‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫آنرا‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬VoIP server‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬.
 • 20. ‫خالصه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬IP Telephony‫بس‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫ظهور‬ ‫زمان‬ ‫از‬‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫یاری‬ ‫چند‬ ‫مکالمات‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ،‫تلفن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫گیر‬ ‫چشم‬ ‫اند.کاهش‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫به‬ .‫گذرد‬ ‫نمی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫رشدی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مزایایی‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫نفره‬ ‫فنا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بیشتر‬ ‫تمایل‬ ‫شاهد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬.‫هستیم‬ ‫وری‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫مخابرات‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ،‫ها‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫آید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫جدید‬ ‫به‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫تغییر‬ ‫دلیل‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمان‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫شبکه‬:‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬SIP Phones،IP PBX Server‫و‬VoIP Gateway.SIP Phones‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫پروتکل‬ ‫با‬SIP.‫کند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫تلفن‬ ‫دیگر‬ ‫با‬VoIP Gateway‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫رابط‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫های‬PSTN‫و‬VoIP.‫باشند‬ ‫می‬IP PBX Server‫شب‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫کلیه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫شبکه‬
 • 22. ‫سال‬ ‫در‬ ‫،که‬ ‫لتویایی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫میکروتیک‬1995‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ISP‫پایه‬ ‫بیسیم‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬‫حل‬ ‫راه‬ ( ‫بیسیم‬ ‫اینترنت‬ ‫دهنگان‬ ‫سرویس‬ ‫های‬WISP‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫آغاز‬ ) ‫لتونی‬ ( ‫التویا‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ) ‫سال‬199۱‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫سال‬199۱‫قابل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مسیریابی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جهت‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬‫های‬ ‫یت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫و‬ ‫فراوان‬RouterOS‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بروی‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تولید‬ .‫بود‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬ 3-1‫؟‬ ‫چیست‬ ‫میکروتیک‬ : ‫میکروتیک‬ ‫شرکت‬MikroTik‫سال‬ ‫در‬1995‫دانشجو‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫شرقی‬ ‫اروپای‬ ‫در‬ ‫لتویا‬MIT ‫میکر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫محصول‬ ‫اولین‬ ‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫آمریکا‬‫از‬ ‫نگارشی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫وتیک‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ .‫شد‬ ‫گذاشته‬ ‫بنیان‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬042211‫در‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫شد‬ ‫افزوده‬ ‫نیز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫وایرلس‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بس‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬ ‫سیسکو‬ ‫محصوالت‬ ‫رده‬ ‫هم‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اهداف‬.‫بود‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫یار‬ ‫شکل‬3-1‫میکروتیک‬ ‫شرکت‬ ‫آرم‬
 • 23. ‫معروف‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬IOS‫برروی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫سیسکو‬ PC‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫ها‬،‫فایروال‬ ،‫روتینگ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫امکانات‬ ‫ی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬VPN،‫مانیتورینگ‬ ، Qos،Hotspot،Load Balancing‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫آمد‬ ‫کار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫پیشرفت‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫تما‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫کوچک‬.‫داد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫م‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫کانفیگ‬ ‫امکان‬ ‫خود‬ ‫قدرتمند‬ ‫رقبای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬winbox‫احساس‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫تنظیمات‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫باالیی‬ ‫راحتی‬.‫دهد‬
 • 24. 3-1:‫میکروتیک‬ ‫محصوالت‬ ‫سال‬ ‫در‬2442‫معمولی‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫پایداری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫میکروتیک‬PC ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫خود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫تولید‬ ‫وارد‬ ‫باید‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫میکروتیک‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬PC،‫ندارد‬ ‫اعتماد‬ ‫ها‬‫زیرا‬PC‫داشتند‬ ‫زیادی‬ ‫تنوع‬ ‫ها‬ ‫یک‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫مشتریان‬ ،‫بودند‬ ‫نشده‬ ‫ساخته‬ ‫شبکه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫و‬PC‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫میکروتیک‬ ‫ناگزیر‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫درشبکه‬ ‫را‬ ‫پایدار‬ ‫غیر‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬Routerboard‫ن‬ ‫یک‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ .‫کرد‬‫از‬ ‫سخه‬PC‫های‬ ‫با‬ ‫سالها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میکروتیک‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫کوچک‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫معمولی‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫آورد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ،‫خود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫پیشرفت‬ ‫جه‬ ‫نقاط‬ ‫اقساط‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫موضوع‬‫از‬ ‫ان‬ ‫سخت‬ ‫آورند.تفاوت‬ ‫روی‬ ‫سیسکو‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫محصوالتی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫میکروتیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫جمله‬ ‫مانند‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫افزار‬CPU‫آن‬ ‫های‬ ‫اسالت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ،‫الیسنس‬ ،‫رم‬ ، .‫نمایید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شکل‬3-2‫میکروتیک‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬
 • 25. 3-2:‫روتر‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬Mikrotik ‫قابلیت‬ ‫از‬‫می‬ ‫میکروتیک‬ ‫های‬:‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ •( ‫باشد‬ ‫مسیریابی‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫عملکر‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫مسیریاب‬ ‫و‬ ‫روتر‬ . ) ‫داینامیک‬ ، ‫استاتیک‬ •‫الیه‬ ‫سویچ‬3‫و‬2‫با‬ ‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫در‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ) ‫آتش‬ ‫دیوار‬ ( ‫فایروالینگ‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ •‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫بیسیم‬ ‫های‬ ‫ارتباط‬ ‫برقرار‬ ‫برای‬ ‫وایرلس‬ ‫مسیریاب‬ ‫و‬ ‫روتر‬ (‫میباشد‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مختص‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬042211a,802.11g,802.11n, 802.11ac, nstream,NV2) •‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬( ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فیلتر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫عبور‬ ‫در‬ ‫اولیت‬ ‫و‬ ‫پروتکل‬ ، ‫کننده‬ ‫دریافت‬ ، ‫آیپی‬ ‫آدرس‬…. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ) •‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫روتر‬ ، ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫متعادل‬ (Bonding , … ECMP , VRRP) •‫ان‬ ‫بسیار‬ ‫آتش‬ ‫دیوار‬ ‫و‬ ‫فایروال‬‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫عطافپذیر‬Stateful( ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬Filtering , Nat , Mangle) •( ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬PPTP , L2TP , VLAN , SSTP , PPPOE) •‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫پشتیبای‬Label Switching‫و‬ ‫دو‬ ‫الیه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬‫سه‬ ( ‫شبکه‬MPLS , VPLS , VRF , TE2…)
 • 26. •( ‫فوری‬ ‫بصورت‬ ‫اینترنت‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬Plug & Play‫بی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ) ( ‫سیم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سیم‬Hotspot) •( ‫میکروتیک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫یوزر‬ ‫برای‬ ‫اکانتینگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬Radius Server , Radius Client , User Manager) •‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬X.4‫سری‬ ‫های‬ ‫روتربرد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بعد‬ ‫به‬RB400, RB700, RB900, RB2011‫و‬PPC‫سری‬ ‫های‬RB1000, RB1100, RB1100AH , RB800 ...‫دیگر‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬
 • 27. ‫چهار‬ ‫فصل‬‫م‬‫با‬ ‫آشنایی‬Asterisk ‫ن‬‫افزار‬ ‫رم‬Asterisk‫کاربردت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫رین‬VoIP Server‫این‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫بیشتر‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬VoIP‫مختلف‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
 • 28. ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اینترنتی‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫محبوبترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باز‬ ‫کد‬ ‫صورت‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬www.asterisk.org‫دریافت‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫نمود‬Linux‫قابل‬ ‫مایکروسافت‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ 3-1:Asterisk‫؟‬ ‫چیست‬ Asterisk(‫باز‬ ‫کد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬Open Source.‫باشد‬ ‫می‬ )‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬‫این‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫باشد.به‬ ‫می‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫چهارچوبی‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫کد‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫وبا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫ارتباطی‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم،کامپیوترمعمولی‬ ‫وبزرگ‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫تبادل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخابراتی‬ ‫ومراکز‬‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫.در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫تلفنی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫استریسک‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫پیشین‬ ‫ارتباطی‬ ‫شبکه‬ ‫توسعه‬ ، ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دلیل‬‫رفع‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫هزاران‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫بر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫اشکاالت‬‫انعطاف‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ،‫آن‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫خاطر‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫افزارکد‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ .‫کنیم‬ ‫اصالح‬ ‫اهدافمان‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬Asterisk‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫زی‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫قابلیت‬‫د‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ادی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫هندگان‬
 • 29. ‫رسمی‬ ‫بطور‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬Asterisk‫شبکه‬ ‫کنترل‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬PBX‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫و‬IVR1 ‫با‬ ‫قابلیت‬ACD2 ‫می‬‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫باشد‬Asterisk‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ترین‬ ‫انعطاف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫قویترین‬ ‫توسع‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ،‫دسترس‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارتباطات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ه‬ 3-2‫های‬ ‫قابلیت‬ :Asterisk ‫افزار‬ ‫نرم‬Asterisk‫قوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫طراحان‬ ‫بین‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ 3-2-1:PBX ServerIP Asterisk‫ت‬ ‫می‬‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫مرکزی‬ ‫هسته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫واند‬IP PBX‫که‬ ‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مهیا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ،‫کند‬ ‫اداره‬ ‫را‬ ‫مسیرها‬ ،‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫داخل‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫کند‬IP‫آ‬ ‫خطوط‬ ،‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫نالوگ‬ .‫نماید‬ ‫برقرار‬ 1 Interactive Voice Response‫درخواست‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫خودکار‬ ‫صوتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ :.‫کند‬ ‫می‬ ‫راهنمایی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫کاربر‬Tone.‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ 2 Automated Call Distributor‫تقسیم‬ ‫معینی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫ههای‬ ‫گرو‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫که‬ ‫وسیله‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ : .‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬
 • 30. 3-2-2:Telco Features Asterisk( ‫مخابراتی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫تمام‬Telco‫ما‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫انتظار‬ ) .‫کند‬ ‫می‬ ‫مهیا‬Asterisk( ‫گیرنده‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫تواند‬ ‫می‬Caller ID.‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ) ‫پشتیبا‬ ‫را‬ . . . ‫و‬ ‫تماس‬ ‫انتقال‬ ،‫مکالمه‬ ‫انتظار‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬.‫نماید‬ ‫می‬ ‫نی‬ 3-2-3:IVR1 System ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫تلفنی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫کاربردترین‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫صوتی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ .‫نماید‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬Asterisk‫قابلی‬ ‫این‬ ‫از‬‫پشتیبانی‬ ‫ت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬IVR‫شبکه‬ ‫در‬PBX.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ 3-2-4:CDR (Call detail Record) ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫قابلیت‬Asterisk‫ترتیب‬ ‫بدین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذخ‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫سیستم‬ ‫کارگزار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یره‬ .‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬Asterisk‫صوتی‬ ‫پست‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫امکانات‬ (Voicemail System.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ) 1 Interactive Voice Response
 • 31. ‫خالصه‬ Asterisk‫برنامه‬ ‫یک‬‫باز‬ ‫متن‬‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬VoIP‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مسیردهی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Asterisk‫پایه‬ ‫بر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫باز‬ ‫کد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬Linux‫نرم‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫شب‬ ‫کارگزاران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫افزار‬‫که‬VoIP‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آورد.این‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلفش‬ ‫امکانات‬ ‫و‬
 • 32. ‫پنج‬ ‫فصل‬‫م‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk
 • 33. ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حال‬VoIP‫بررسی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫بکارگیری‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫شدیم‬ ‫آشنا‬‫می‬ ،‫کردیم‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫توانیم‬VoIP Server‫چنین‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫بیاندیشیم‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫نموده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ،‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫سیستمی‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫مربوطه‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ،‫آنها‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫های‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫بعد‬VoIP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Asterisk.‫پردازیم‬ ‫می‬ 5-1‫برای‬ ‫میکروتیک‬ ‫روتر‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ :Asterisk ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫سپس‬ ‫نماییم‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫برای‬ Asterisk.‫بپردازیم‬ 5-1-1:‫روتر‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫ای‬ ‫برای‬‫از‬ ‫میتوانیم‬ ، ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫روتر‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫بتوانیم‬ ‫نکه‬2. ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫طریق‬ 1.( ‫فرمان‬ ‫خط‬command line)‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬Putty.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ 2.Winbox‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫که‬GUI‫را‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫میتوانیم‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫ما‬GUI‫میکنیم‬ ‫کار‬.‫است‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫کمی‬ ‫کار‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬winbox‫وسیله‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫به‬Mac.‫شویم‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫شکل‬5-1Winbox
 • 34. ‫با‬ ‫که‬ ‫پورتی‬ ‫به‬ ‫سپس‬LAN‫به‬PC‫یک‬ ‫هست‬ ‫متصل‬ ‫ما‬PrivateIP‫میدهیم‬ ‫اختصاص‬‫(با‬IP )‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫مودم‬‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬IP.‫میشویم‬ ‫متصل‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫منو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬winbox،ip‫به‬ ‫متصل‬ ‫پورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬)‫با‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ether1)‫هستیم‬ ‫وصل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ / ip address add address=172.16.100.1/24 interface=ether1 ‫ما‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫ب‬ ‫را‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬‫ه‬‫ی‬ ‫مودم‬‫و‬ ‫میزنیم‬ ‫روتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سویچ‬ ‫ا‬‫از‬ ‫سپس‬DHCP Client‫یک‬ Client‫یک‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سویچ‬ ‫یا‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬IP ،Route‫و‬DNS.‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫شکل‬5-2DHCP Client ‫یک‬ ‫سپس‬Nat‫هر‬ ‫که‬ ‫نویسیم‬ ‫می‬ip‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫راحت‬ ‫داشت‬ ‫اینترنت‬ ‫دسترسی‬ ‫درخواست‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫کند‬.‫میکنیم‬
 • 35. ‫شکل‬5-3‫کردن‬ ‫اضافه‬NAT ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬Ping‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ .‫داریم‬ ‫شکل‬5-4Ping Google.com 5-1-2:OpenWRT‫؟‬ ‫چیست‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫روتینگ‬ ‫برای‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫لینوکس‬ ‫هسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫می‬‫شود‬‫شود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫خانگی‬ ‫روترهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بتواند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫باخاطر‬ . .‫دارد‬ ‫کمی‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬OpenWrt‫شدن‬ ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫وب‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫است‬
 • 36. 5-1-3‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ :OpenWrt ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬OpenWrt.Org‫مو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫دریاف‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫رد‬‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫رورتر‬OpenWrt‫تنظیمات‬ ‫رورتر‬ ‫در‬MetaRouter‫را‬ .‫کنیم‬ ‫اقدام‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫(شکل‬ .‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫روتر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬5-5) ‫شکل‬5-5‫فایل‬OpenWrt‫روتر‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫نصب‬ ‫انجام‬ ‫برای‬openwrt‫ی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ابتدا‬‫ک‬‫ماشین‬‫از‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫ساز‬ ‫مجازی‬ MetaRouter‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫میکروتیک‬.،‫منو‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫گزینه‬ MetaRouter‫فایل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬openwrt‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬Import‫مجازی‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫ساز‬.‫کنیم‬‫(شکل‬5-۱) ‫شکل‬5-۱‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬openwrt ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫مجازی‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بتواینم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬Interface‫این‬ ‫برای‬ ‫دستگاه‬‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫باید‬ ‫مجازی‬‫ایجاد‬ ‫برای‬ .Interface‫منو‬ ‫از‬Virtual Ethernet‫یک‬Ether ‫برای‬ ‫مجازی‬‫ماشین‬‫کنیم(شکل‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫مجازی‬5-۱‫س‬ ‫و‬ )‫منو‬ ‫از‬ ‫پس‬Interface‫به‬ ‫ماشین‬‫خود‬ ‫مجازی‬Ether‫(شکل‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مجازی‬5-0)
 • 37. ‫شکل‬5-۱‫ایجاد‬Ether‫مجازی‬ ‫شکل‬5-0‫اختصاص‬Ether‫به‬ ‫مجازی‬VM ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬Interface‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬VM‫یک‬ ‫مانند‬ ‫میتوانیم‬ ، ‫شد‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ما‬ Interface‫واقعی‬‫کنی‬ ‫کار‬‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫م‬‫به‬VM‫از‬LAN‫یا‬WLAN‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫میتواینم‬ ‫باشیم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Route‫توانیم‬ ‫می‬ ‫نویسی‬
 • 38. ‫به‬VM‫ساخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬Bridge‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬Port ‫یک‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬Broadcast LAN‫به‬VM‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.‫کنیم‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬Bridge‫گزینه‬ ‫منو‬ ‫قسمت‬ ‫از‬Bridge‫یک‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬Bridge ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬‫(شکل‬5-9)‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫سپس‬ .Port‫یک‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬Broadcast- LAN‫تب‬ ‫از‬Port،Interface‫نظر‬ ‫مورد‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫را‬‫(شکل‬5-14) ‫شکل‬5-9‫ساخت‬Bridge ‫شکل‬5-14‫کردن‬ ‫اضافه‬Interface‫به‬Bridge
 • 39. ‫به‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬VM‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫رنج‬ ‫از‬IP‫ابتدا‬ ‫دهیم‬‫به‬Bridge‫یک‬ ‫خود‬IP‫اختصاص‬ ‫دهیم‬ ‫می‬) ‫(شکل‬. ‫شکل‬5-11‫اختصاص‬IP ‫خودک‬ ‫بصورت‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫سپس‬‫ار‬IP‫خود‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫به‬‫تب‬ ‫از‬ ‫دهیم‬ ‫اختصاص‬IP‫گزینه‬ DHCP Server‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬DHCP Setup،DHCP Server‫بر‬ ‫را‬ ‫روی‬Bridge‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬‫تمامی‬ ‫که‬IPphone‫و‬ ‫ها‬‫تجهیزات‬‫یک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫رنج‬IP‫بگیرند‬‫(شکل‬5-12).‫اینکه‬ ‫برای‬DHCP Server‫کنیم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬‫که‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ Interface‫دارای‬ ‫حتما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬IP.‫باشد‬ ‫شکل‬5-12‫اندازی‬ ‫راه‬DHCP Server ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬DHCP‫دارای‬ ‫ما‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬IP‫یک‬ ‫باید‬ ‫شد‬StaticIP‫برای‬‫ماشین‬ ‫خود‬ ‫مجازی‬‫های‬ ‫درخواست‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫اختصاص‬VoIP‫ما‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬‫با‬ ‫شین‬IP‫مشخص‬ .‫شود‬ ‫هدایت‬‫وارد‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬‫فرمان‬ ‫خط‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫شویم‬ ‫خود‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬
 • 40. ‫تنظیم‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬Openwrt‫در‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫بپردازیم‬ ‫خود‬MetaRouter‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫مجازی‬Dubble Click‫گزینه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬Console‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫تا‬ ‫میزنیم‬ ‫را‬ ....‫وارد‬ .............Openwrt.‫کنیم‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫شکل‬5-13‫به‬ ‫ورود‬Console ‫از‬ ‫استریسک‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬Editor vi.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬IP‫شبکه‬ # vi /etc/config/network option ifname eth0 option proto static option ipaddr 172.16.100.1 option netmask 255.255.255.0 option gateway 172.16.100.254 option dns 8.8.8.8
 • 41. ‫تنظیم‬ ‫برای‬DNS # vi /etc/resolv.conf ‫شکل‬5-14‫تنظیم‬DNS ‫برای‬ ‫آخر‬ ‫در‬Restart‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫دوباره‬ # /etc/init.d/network enable # /etc/init.d/network restart 5-2‫نصب‬ :Asterisk ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫استریسک‬ ‫نصب‬ ‫برای‬Openwrt‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬Asterisk‫و‬ ‫میرویم‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اقدام‬ ‫دانلود‬ ‫سایت‬ ‫مسیر‬Asterisk.‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫ما‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ # vi /etc/opkg.conf : ‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫کانفیگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مسیری‬ src/gz snapshots http://openwrt.wk.cz/kamikaze/packages/mr- mips .‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫باال‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫تفاوت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬‫استف‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫اده‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ # opkg update
 • 42. # opkg install asterisk18 asterisk18-codec-alaw asterisk18-chan-iax2 asterisk-gui asterisk18-res- musiconhold asterisk18-moh-opsound ‫باید‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫نصب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پکیج‬‫برای‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Music On hold‫را‬ ‫اضافه‬ ‫پکیج‬ ‫دو‬res-musiconhold‫و‬ moh-opsound.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫را‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استریسک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ # /etc/init.d/asterisk enable # /etc/init.d/asterisk start
 • 43. 5-3‫تنطیما‬ ‫انجام‬ :‫ت‬Asterisk ‫به‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫راحتی‬.Asterisk-GUI‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬Asterisk.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ 5-3-1:Asterisk-GUI ‫ا‬ ‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫این‬‫فزاری‬( ‫گرافیکی‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Graphical User Interface) ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬‫مرورگر‬ ‫می‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هر‬ ‫رویم(از‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫را‬ .)‫برویم‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ http://172.16.100.1:8088 ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬IP‫رو‬‫ت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ر‬‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫اگر‬IP‫آن‬ ‫کن‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سرور‬.‫یم‬ ‫صفحه‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬Login‫شود.(شکل‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬5-15‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ) ‫فایل‬ ‫در‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ (‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬manager.conf‫شاخه‬ ‫در‬ /etc/asterisk‫صفحه‬ ‫به‬ ،‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .) ‫دارد‬ ‫قرار‬ Asterisk-GUI‫م‬ ‫وارد‬‫(شکل‬ ‫شویم‬ ‫ی‬5-1۱‫خطوط‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ ‫خطوط‬ ‫اطالعات‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ .) ‫داخلی‬PBX‫رابط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ )‫باشند‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫صورتیکه‬ ‫(در‬
 • 44. ‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫چگونگی‬ ‫بعد‬ ‫فصل‬ ‫در‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫مختلف‬ ‫تنظیمات‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫گرافیکی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫شکل‬5-15‫صفحه‬login‫برنامه‬asterisk-GUI ‫شکل‬5-1۱‫اصلی‬ ‫صفحه‬asterisk-GUI
 • 45. ‫خالصه‬ ‫شبکه‬ ‫یکه‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫برای‬VoIP‫با‬asterisk server.‫بدهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫ید‬ ‫با‬ 1..‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫لوژی‬ ‫تکنو‬ ‫تعیین‬ 2.‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تعیین‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬IP. 3.‫یک‬ ‫انتخاب‬‫رو‬‫ت‬.‫مناسب‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫ر‬ 4..‫ها‬ ‫شماره‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫پس‬‫برنامه‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫مراحل‬ ‫ن‬asterisk‫را‬‫نصب‬ ‫برای‬ .‫کنیم‬ ‫نصب‬asterisk‫ا‬‫بتدا‬ Openwrt‫رابط‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سپس‬ ‫نموده‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫گرافیکی‬asterisk-GUI.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
 • 47. ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫پیش‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬Asterisk‫بوسیله‬ ‫را‬ ( ‫آن‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬asterisk-GUI‫پیک‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ )‫ابتد‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫ربندی‬‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ب‬‫سته‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬GUI‫سرور‬ ‫روی‬ ‫را‬asterisk‫با‬( ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬firefox‫یا‬Chrome‫به‬ ) ‫شد‬ ‫متصل‬ ‫آن‬‫و‬ ‫ه‬.‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫تنظیمات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫تنظیمات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ ‫البته‬ configurations‫در‬‫شاخه‬/etc/asterisk‫در‬ ،‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هرگونه‬ .‫داد‬ ‫انجام‬GUI ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیدن‬ ‫قابل‬ ‫نیز‬GUI.‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ 6-1‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ :Asterisk ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پس‬asterisk‫ا‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ،‫کردیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫و‬‫ندازی‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫اولیه‬ ‫تنظیمات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سرور‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ 6-1-1‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫تنظیمات‬ : ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬asterisk‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫شامل‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ‫روت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫چون‬ ‫که‬‫از‬ ‫نداریم‬ ‫را‬ ‫کارت‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫ر‬‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫کارت‬‫نمی‬ ‫استفاده‬.‫کنیم‬
 • 48. 6-1-2( ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫تعریف‬ :Trunks 1 ) ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫پس‬SIP‫و‬IAX‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫باید‬ ، ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫که‬‫صفحه‬ ‫اصلی‬GUI‫گزینه‬Trunks‫مختلف‬ ‫گزینه‬ ‫چهار‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫(شکل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬۱-1.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ) ‫شکل‬۱-1‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫تنطیم‬ ‫صفحه‬ ‫آنالوگ‬ ‫خطوط‬Analog Trunks‫خطوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :POTS‫انجا‬‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫پورت‬FXO‫هر‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫پورت‬ 1 Trunk‫خ‬ :‫اصلی‬ ‫سیم‬ ، ‫مخابرات‬ ‫اصلی‬ ‫ط‬
 • 49. ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬Service Providers‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ : ‫ش‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫رکت‬Digium‫(اسپانسر‬asterisk‫به‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ) ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫اینترنت‬ .‫شود‬ ‫خطوط‬VoIP‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ :VoIP‫با‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫یک‬PBX Server‫(بخصوص‬ ‫دیگر‬asterisk server‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ) ‫گزینه‬ ‫دیگر‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬New SIP/IAX Trunk‫صفح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬‫نشان‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫شود(شکل‬ ‫می‬ ‫داده‬۱-2.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫اطالعات‬ ) ‫شکل‬۱-2‫دیگر‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫تعریف‬ Type‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫پروتکل‬ :‫سرور‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫است‬ ‫(بهتر‬ .‫کنیم‬ ‫ی‬asterisk ‫از‬IAX)‫کنیم‬ ‫استفاده‬ Provider Name.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫برای‬ ‫یکتا‬ ‫نام‬ ‫یک‬ : Hostname‫شماره‬ :IP.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫سرور‬
 • 50. ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫عبوری‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ،‫سرور‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫تماس‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫پایان‬ ‫در‬. ‫خطوط‬T1,E1,BRI‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫رابط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ : .‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫خطوط‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫وبرای‬ ‫شود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫پس‬system status‫این‬ ‫لیست‬ ‫شکل‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خطوط‬۱-3( ‫خط‬ ‫دو‬trunk‫برای‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ) ‫یک‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬PBX Server.‫باشند‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫وضعیت‬ ‫البته‬ Unregistered‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬asterisk‫را‬ ‫آنها‬ ‫اطالعات‬ ‫سرورها‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫بسته‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ Register.‫کند‬ ‫می‬ ‫شکل‬۱-3‫سرور‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫خطوط‬
 • 51. 6-1-3‫تماس‬ ‫قوانین‬ :( ‫خروجی‬Outgoing Calling Rules) ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫قالب‬ ‫تماس‬ ‫قوانین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫قوانین‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬Outgoing Calling Rules‫و‬ ‫رفته‬new calling rule‫(شکل‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬۱-4:‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ) ‫شکل‬۱-4‫اطالعات‬ ‫ورود‬calling rules Calling rule name‫م‬ ‫نام‬ :‫مانند‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تماس‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ناسبی‬local‫با‬ ‫تماس‬ ‫برای‬ .‫محلی‬ ‫تلفن‬ ‫شبکه‬
 • 52. Pattern‫م‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫الگوی‬ :‫همامنگ‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫الگوی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شماره‬ .‫کند‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خروجی‬ ‫کانال‬ ‫به‬ ‫باشند‬Send this call though trunk‫می‬ ‫ارسال‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ .‫شوند‬ ‫الگوها‬ ‫تعریف‬ ‫در‬"X"‫اعداد‬ ‫شامل‬4‫الی‬9‫و‬"N"‫اعداد‬ ‫شامل‬1‫الی‬9‫در‬ ‫که‬ ‫اعدادی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫براکت‬"] ["‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫تمام‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫زمینه‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫الگوها‬"_".‫شوند‬ ‫می‬ ‫شروع‬ Send to local destination‫به‬ ‫الگو‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫تمام‬ ،‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫اگر‬ : .‫شوند‬ ‫می‬ ‫فرستاده‬ ‫داخلی‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ Send this call through trunk‫توانیم‬ ‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫قالب‬ ‫با‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫قالب‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫شماره‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خط‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬"_8nxxxxxx"‫مانند‬ 87261122( ‫محلی‬ ‫مخابرات‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫خط‬ ‫به‬POTS‫آن‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫منتقل‬ ) (‫شود‬ ‫برداشته‬strip‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تا‬ )‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ارقام‬ ‫تعداد‬7261122‫ا‬‫برقرار‬ ‫رتباط‬ ‫گزینه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬Prepend‫شماره‬ ‫به‬ ‫مثال‬ .‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫شماره‬ ‫ابتدای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارقامی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫محلی‬ ‫کد‬ ،‫قبل‬ ‫قالب‬ ‫با‬ ‫ها‬0512‫نظر‬ ‫مود‬ ‫شماره‬ ‫اینصورت‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫را‬05127261122 .‫بود‬ ‫خواهد‬ Failover trunk‫د‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫خط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ‫برقراری‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ :‫مقدور‬ ‫قبل‬ ‫قسمت‬ ‫ر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تماس‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫خط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نبود‬ 6-1-4‫تنظیم‬ :VoiceMail
 • 53. ‫تنظیم‬ ‫برای‬Voicemail‫گزینه‬ ‫صفحه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬voicemail‫انتخاب‬ ‫را‬‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫(شکل‬ ‫تنظیمات‬ ‫صفحه‬۱-5‫شماره‬ )voicemail‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫دریا‬‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫فت‬ .‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫کند.در‬ ‫می‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫گیرنده‬ ‫تماس‬ ‫فرد‬ ‫شماره‬ ‫گفتن‬ ،‫کرد‬ ‫ذخیره‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پیام‬ ‫تعداد‬ ،‫صوتی‬ ‫پیام‬ ‫طول‬ ‫مثال‬ .‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫دیگر‬ ‫شکل‬۱-5‫تنظیمات‬ :Voicemail
 • 54. 6-1-5‫تعریف‬ :Dial Plan‫ها‬ Dial Plan‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خروجی‬ ‫تماس‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫ک‬ ‫اعمال‬ ‫بتوان‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫محدودیت‬ ‫تا‬‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫رد‬ ‫یک‬ ‫ما‬ .‫باشد‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫ممکنست‬ DialPlan‫این‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫قوانین‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ DialPlan‫بت‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫کاربری‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫واند‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫کند‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫تماس‬DialPlan‫قوانین‬ ‫با‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫تماس‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ،‫کردیم‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ما‬DialPlan‫های‬ ‫تم‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ،‫هرکاربر‬ ‫اس‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬DialPlan‫در‬ ‫ها‬asterisk‫صفحه‬ ‫به‬Dial Plans‫گزینه‬ ‫و‬ ‫رفته‬new dialplan‫شکل‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬۱-۱‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پنجره‬DialPlan .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شکل‬۱-۱‫ایجاد‬ ‫پنجره‬DialPlan