อบรมUtq ภาษาไทย ตค. พย.53(สาย)

2,801 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อบรมUtq ภาษาไทย ตค. พย.53(สาย)

  1. 1. เข้าสู่ระบบโดย :: 3140500336702 ข้อความใหม่ [0] , [Logout] UTQ-201 2553/1สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำาหรับชั้นประถมศึกษา 2553/1สังเขปหลักสูตร :1. คำาอธิบายรายวิชา ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับครูหลักการใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรม ทักษะทางภาษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อธิบายและกำาหนดกรอบสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับประถมศึกษาด้านหลักการใช้ ภาษา วรรณคดี / วรรณกรรม และทักษะ ทางภาษา 2. ใช้หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรูภาษาไทย ้ ระดับประถมศึกษาได้ 3. เลือกใช้นวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาษา ไทยระดับประถมศึกษาได้ 4. เลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาได้ 5. สามารถวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษา ไทยระดับประถมศึกษา ใช้ผลการประเมิน มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ และรายงาน ผลได้ จากรายวิชา รายวิชา UTQ - 201 จัดหน่วยการเรียนได้ดังนี้  หน่วยที่ 1. สาระการเรียนรูภาษาไทยสำาหรับ ้ ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาเรื่องหลัก การใช้ภาษา วรรณคดี / วรรณกรรม และ ทักษะทางภาษา  หน่วยที่ 2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการ เรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา  หน่วยที่ 3. นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  หน่วยที่ 4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษา
  2. 2. ไทยระดับประถมศึกษา  หน่วยที่ 5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับประถมศึกษา3. กิจกรรมการอบรม รูปแบบกิจกรรม 1. ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังคำาอธิบายรายวิชา 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำาแบบทดสอบก่อนการ ฝึกอบรม (Pretest) 3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น หลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ พ.ศ. 2551 หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ อื่น ๆ ที่ใช้ในชั้นเรียนที่ท่านสอนเพื่อสร้างความรู้ พื้นฐาน 4. ฟังคำาบรรยายประกอบ PPT และ/หรือ ศึกษาใบความรู้ จากหน่วยการเรียนที่ 1-5 5. ร่วมสนทนาประเด็นและทำากิจกรรมต่างๆที่ กำาหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน 6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำาแบบทดสอบหลังการ ฝึกอบรม (Posttest)4. สื่อประกอบการฝึกอบรม 1. บทบรรยาย 2. เอกสารความรู้ 3. ประเด็นสนทนา 4. ใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้5. การวัดผลและการประเมินผล 1. การทดสอบก่อนการฝึกอบรม – ทดสอบหลัง การฝึกอบรม 2. การร่วมกิจกรรมสนทนา6. เกณฑ์การประเมิน ผูเข้ารับการฝึกอบรมจะมีผลผ่านการฝึกอบรมเมื่อ ้ 1. ผลการทดสอบหลังการรับฝึกอบรมมีคะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 2. เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา( Web b orad )ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50ย่อลง...ลิ้งค์สังเขปหลักสูตร : -ไฟล์สังเขปหลักสูตร : -
  3. 3. ความคืบหน้า :: 100.0% [17/17] 100.0% [17/17] สถิติการเข้าใช้งาน :: เริ่มเข้าใช้งานเมื่อ 28/10/2010 เข้าใช้งานครั้งหลังสุดเมื่อ 22/11/2010 นับเป็นจำานวน 14 วันลำาดั แบบทดสอบ สถานะ คะแนนบ 1 แบบทดสอบก่อนการฝึก ตรวจแล้ว 7.00 / 30.00 อบรม(Pre-test) 2 แบบทดสอบหลังการฝึก ตรวจแล้ว 23.00 / 30.00 อบรม(Post-test)ข่าวสาร/ประกาศ ชี้แจงการทำาใบงานที่ 1.1 ในกระดาน สนทนาประเด็นที่ 1.3 17/11/2010 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา 10/08/2010กระดานสนทนา ประจำาหลักสูตร ดูทั้งหมด... ประเด็นที่ 1.1 จากคำากล่าวที่ว่า “ครูส่วนใหญ่ที่สอนระดับชันใดชั้นหนึ่งมานานหลายปี ้ จะมีความรู้ในเรื่องที่สอนเท่ากับความรู้ที่ใช้สอนนักเรียนในระดับชันนันๆ” ท่านเห็นด้วย ้ ้ หรือไม่ เพราะอะไร 22/10/2010 16:34 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 1.2 ท่านประเมินตนเองด้านความรู้ในสาระการเรียนรูภาษาไทยทั้ง 3 ด้าน ้ ได้แก่ วรรณคดีวรรณกรรม หลักการใช้ภาษาและทักษะทางภาษา (ฟัง ดู พูด อ่านและ เขียน) ท่านเห็นว่า “ท่านมีระดับความรู้ความเข้าใจเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ครู” 22/10/2010 16:35 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 1.3 "ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปความรู้และนำาเสนอบทสรุปในรูปแบบ Mind mapping " (ประเด็นบังคับ) 18/10/2010 16:03 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 2.1 หลังจากที่ท่านได้ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ การ อ่าน การคิดและการเขียน โดยใช้เพลง นิทานและบทความเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ แล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรจงสนทนาอภิปรายตามความคิดของท่าน 22/10/2010 16:39 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 2.2 ท่านเห็นว่า “การที่ครูต้องศึกษาหลักสูตร ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกน กลาง ให้เข้าใจถ่องแท้” เป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ครูไม่สามารถละเว้นได้ 22/10/2010 16:39 มีส่วนร่วมแล้ว

×