Rancangan tahunan matematik tingkatan 5 2013

11,762 views

Published on

2 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
786
Comments
2
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan tahunan matematik tingkatan 5 2013

  1. 1. RPT Matematik T5 2013 Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Pusa | 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : BAB 1 : ASAS NOMBOR 1.1 Memahamidan (i) Menyatakansifar, satu,dua,tiga, Nilai : menggunakan konsep …,sebagainombor dalamasas: Rasional nombor dalamasas dua, a)dua KBKK : lapan dan lima. b)lapan Mengelaskan c)lima. (ii) Menyatakannilai sesuatu digit bagi suatu nombor dalamasas: a)dua b)lapan c)lima. (iii) Mencerakinkan sesuatunombor dalamasas: 1 a)dua b)lapan & c)lima mengikut nilai tempat digit- digitnya. 2 (iv) Menukar nombor dalamasas: a)dua b)lapan c)lima kepadanombor dalamasas sepuluh dan begitu juga sebaliknya. (v) Menukar nombor dalamsuatu asas tertentu kepada nombordalamasas yang lain. (vi) Membuat pengiraan melibatkan operasi: a)tambah b)tolak bagidua nombor dalamasas dua. BAB 2 : GRAF FUNGSI 2.1 Memahamidan (i) Melukis grafbagi fungsi: menggunakan konsep a)linear: graf fungsi. y= ax + b, apabilaa, b ialah pemalar b)kuadratik: y= ax2+bx+ c, apabilaa, b dan cialah pemalar, a≠ 0 c)kubik: y= ax3+bx2+cx + d, apabilaa, b,c dan d ialah pemalar,a ≠ 0 3 d)salingan: a y , apabila a ialah pemalar,a≠ 0. x (ii) Mencari daripada graf: a)nilai y, apabila diberikannilai x b)nilai x, apabila diberikannilai y. (iii) Mengenal pasti: a)bentuk grafapabila diberi fungsinya b)jenis fungsiapabila diberi graf 1
  2. 2. RPT Matematik T5 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : c) grafapabiladiberi fungsidan begitujugasebaliknya (iv) Melakar graflinear, kuadratik, kubik atau salingan daripada fungsi yang diberi. 2.2 Memahamidan (i) Mencari titik persilangan bagi dua graf. menggunakan konsep (ii) Mendapatkan penyelesaian persamaan penyelesaianpersamaan dengan mencarititik persilanganbagi dua 4 dengan kaedah graf. graf. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian persamaan dengan kaedah graf. 5 UJIAN DIAGNOSTIK [28/1 – 2/1] (i) Menentukansama ada suatu titik 2.3 Memahamidan yangdiberimemuaskan: menggunakan konsep rantau yang mewakili y= ax + b, atau ketaksamaan dalamdua y > ax + b, atau pembolehubah. y < ax + b. (ii) Menentukankedudukan suatu titik yang diberi relatifkepada persamaan y = ax + b. 6 (iii) Mengenal pastirantau yang memuaskan y > ax + b atau y < ax + b. (iv) Melorekkanrantauyangmewakili ketaksamaan: a)y > ax + b, atau y <ax +b b)y ≥ ax + b, atau y ≤ ax +b (v) Mengenal pastirantau yang memuaskan dua ataulebih ketaksamaan linear serentak. 7 CUTI TAHUN BARU CINA [ 9/2 – 17/2 ] BAB 4 : MATRIKS 4.1 Memahamidan (i) Membentuk matriks daripada maklumat menggunakan konsep yang diberi. matriks. (ii) Menentukan: a)bilangan baris b)bilanganlajur c) peringkat suatu matriks. 8 (iii) Mengenal pasti unsur tertentu dalamsuatu matriks. 4.2 Memahamidan (i) Mengenal pasti dan menentukan sama ada menggunakan konsep dua matriks adalah sama. matriks sama. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks sama. 4.3 Melakukanpenambahan (i) Menentukansama ada penambahan atau dan penolakanmatriks. penolakan boleh dilaksanakan pada dua matriks yang diberi. 9 (ii) Mencari hasil tambah atau perbezaan dua matriks. (iii) Melakukanpenambahan dan penolakan bagi 2
  3. 3. RPT Matematik T5 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : beberapa matriks. (iv) Menyelesaikan masalah persamaan matriks yangmelibatkan penambahandan penolakan. 4.4 (i) Mendarab suatu matriksdengan suatu Melakukanpendaraban nombor. suatu matriks dengan (ii) Mengungkapkansuatumatriks yang suatu nombor. diberidalambentuk pendarabansuatu matriks lain dengan suatu nombor. (iii) Melakukanpengiraan matriks yang melibatkan penambahan, penolakan dan pendaraban skalar. (iv) Menyelesaikan persamaanmatriks yang 10 melibatkan penambahan, penolakan dan pendaraban skalar. 4.5 (i) Menentukansama ada dua matriks boleh Melakukanpendaraban didarab dan menyatakan peringkat matriks dua matriks. yang terhasil apabila duamatriks boleh didarab. (ii) Mencari hasil darab duamatriks. (iii) Menyelesaikan persamaanmatriks yang melibatkan pendaraban dua matriks. 4.6 Memahamidan (i) Menentukansama ada suatu matriks yang menggunakan konsep diberi adalah matriks identiti melalui matriks identiti. pendaraban matriks tersebut dengan matriks lain. (ii) Menulis matriks identitipelbagai peringkat. (iii) Melakukanpengiraan yang melibatkan matriks identiti. 11 4.7 Memahamidan menggunakan konsep (i) Menentukansama ada suatu matriks 2 × 2 adalah matiks songsang bagi suatu matriks matriks songsang. 2 × 2 yang lain. (ii) Mencari matriks songsang bagi suatu matriks 2 × 2 menggunakan: a) kaedah penyelesaian persamaan serentak b)rumus. 4.8 Menyelesaikan (i) Menulis persamaan linear serentak persamaan linear serentak dalambentukmatriks. dengan kaedah matriks. p (ii) Menentukan matriks dalam q a b p h denganmenggunakan 12 c d q k matriks songsang. (iii) Menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedahmatriks. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I [ 23/3 – 31/3 ] BAB 10 : PELAN DAN DONGAKAN 3
  4. 4. RPT Matematik T5 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : 10.1 Memahamidan (i) Mengenal pasti unjuranortogon. menggunakan konsep (ii) Melukis unjuran ortoganapabila diberi unjuran ortogan. suatuobjek dan suatu satah. 13 (iii) Membanding dan membeza antara suatu objekdengan unjuran ortogon objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut. 10.2 Memahamidan (i) Melukis pelan bagi suatu pepejal. menggunakan konsep (ii) Melukis pelan dan dongakan. a) dongakan depan 14 b) dongakan sisi bagi suatu pepejal. (iii) Melukis & a) pelan b) dongakan depan 15 c) dongakan sisi bagisesuatupepejal mengikut skala tertentu. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. BAB 6 : KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF 6.1 Memahamidan (i) Menyatakankuantiti yang diwakili oleh menggunakan konsep kecerunan graf. kuantiti yang diwakili (ii) Melukis grafjarak-masa apabila diberi: oleh kecerunan graf. a) jadual nilai jarak-masa b) hubungan antarajarak dengan masa. (iii) Mencari dan mentafsir kecerunan grafjarak- 16 masa. (iv) Mencari lajupada tempohmasa tertentu daripada grafjarak-masa. (v) Melukis grafuntukmenunjukkan hubungan antara dua pembolehubah yang mewakili ukuran tertentu dan menyatakan makna kecerunannya. 6.2 Memahamikonsep (i) Menyatakankuantiti yang diwakili oleh luas kuantiti yang diwakili dibawah graf. oleh luasdi bawah graf. (ii) Mencari luas di bawah graf. (iii) Menentukanjarak dengan mencari luas di bawah grafuntuk jenis graf laju-masa berikut: 17 a) v = k (laju seragam) b) v = kt c) v = kt + h d) gabungan diatas. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan luas di bawah graf. BAB 3 : PENJELMAAN III 3.1 Memahamidan (i) Menentukanimej suatu objek di bawah menggunakan konsep gabungan dua penjelmaan isometri. gabungan dua (ii) Menentukanimej suatu objek di bawah penjelmaan. gabungan: 18 a)dua pembesaran b)pembesaran dan penjelmaan isometri. (iii) Melukisimej bagi suatuobjek di bawah gabungan dua penjelmaan. 4
  5. 5. RPT Matematik T5 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : (iv) Menyatakankoordinat-koordinat imej bagi suatu titik di bawah gabungan dua penjelmaan. (v) Menentukansama ada penjelmaanABsetara dengan penjelmaan BA. (vi) Menghuraikan gabungandua penjelmaan bagi objek dan imej yang diberi. (vii)Menghuraikan suatu penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan dua penjelmaan isometri. (viii)Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjelmaan. 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 13/5 – 23/5 ] 20 HARI WESAK : 24/5 [JUMAAT] CUTI PERTENGAHAN TAHUN [ 25/5 – 9/6 ] BAB 5 : UBAHAN 5.1 Memahamidan (i) Menyatakanperubahanyang berlaku kepada menggunakan konsep suatu kuantiti apabila kuantiti yang ubahan langsung. lainberubah dalamsituasi harian yang melibatkan ubahan langsung. (ii) Menentukansama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi. (iii) Menulissuatu ubahan langsung dalambentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah. (iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalamsuatu ubahan langsung apabila maklumat yang mencukupi diberi. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung bagi kes: 1 21 y x;y x ;y 2 3 x ;y x2 5.2 Memahamidan (i) Menyatakanperubahanyang berlaku kepada menggunakan konsep suatu kuantiti apabila kuantiti yang ubahan songsang. lainberubah dalamsituasi harian yang melibatkan ubahan songsang. (ii) Menentukansama ada suatu kuantiti berubah secara songsang terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi. (iii) Menulissuatuubahan songsang dalambentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah. (iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalamsuatu ubahan songsang apabila maklumat yang mencukupi diberi. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang bagi kes: 5
  6. 6. RPT Matematik T5 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : 1 1 1 1 y ;y 2 ;y 3 ;y 1 x x x x2 5.3 Memahamidan (i) Menulissuatu ubahan tercantum dengan menggunakan konsep menggunakan simbol “∝” bagi kes- ubahan tercantum. kesberikut: a) dua ubahan langsung b) duaubahansongsang c) satu ubahanlangsung dan satuubahan songsang. 22 (ii) Menulissuatu ubahan tercantum dalambentuk persamaan. (iii) Mencari nilai pembolehubah tertentu dalamubahan tercantum apabila maklumat yang mencukupi diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum. KEJOHANAN OLAHRAGA DAN BALAPAN KE-28 [ 20/6 – 22/6 ] BAB 7 : KEBARANGKALIAN II 7.1 Memahamidan (i) Menentukanruang sampel bagi eksperimen menggunakan konsep yang semua kesudahannya sama boleh jadi. kebarangkalian suatu (ii) Menentukankebarangkalian suatu peristiwa peristiwa. bagi ruang sampel sama barangkalian. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa. 23 7.2 Memahamidan (i) Menyatakanpelengkap suatu peristiwa dalam: menggunakan konsep a) perkataan kebarangkalian b) tatatanda set. pelengkap suatu (ii) Mencarikebarangkalianpelengkap suatu peristiwa. peristiwa. 7.3 Memahamidan (i) Menyenaraikan kesudahan peristiwa: menggunakan konsep a)A atau B sebagai unsurset A∪B keberangkalian b)A dan B sebagai unsur set A∩ B. peristiwa bergabung. (ii) Mencarikebarangkaliandengan menyenaraikan kesudahan bagi peristiwa 24 bergabung: a)A atau B b)A dan B. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. BAB 8 : BEARING 8.1 Memahamidan (i) Melukis dan melabelkanlapanarah kompas menggunakan konsep yang utama: bearing. a) utara, selatan, timur, barat 25 b) timur laur, baratlaut,tenggara, barat daya (ii) Menyatakansebarangarah kompas. (iii) Melukis gambar rajah bagi suatu titik yang menunjukkanarah B relatifkepada titik A 6
  7. 7. RPT Matematik T5 2013 Objektif Pembelajaran Hasil PembelajaranMinggu Catatan Murid akan diajar untuk : Murid akan dapat : jikabearing B dari A diberi. (iv) MenyatakanbearingtitikA dari titik B 25 berdasarkan maklumat yang diberi. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bearing. BAB 9: BUMI SEBAGAI SFERA 9.1 Memahamidan (i) Melakar bulatan agungmelalui menggunakan konsep KutubUtaradan Kutub Selatan. longitud. (ii) Menyatakanlongitud bagi sesuatu titik yang diberi. (iii) Melakar dan melabel suatu meridian diberilongitudmeridian tersebut dengan menandakan sudut yang berkenaan. (iv) Mencari beza di antara dua longitud. 9.2 Memahamidan (i) Melakar bulatan yang selari dengan menggunakan konsep Khatulistiwa. 26 latitud. (ii) Menyatakanlatitudbagisesuatu titik yang diberi. (iii) Melakar dan melabel suatu selarian latitud dengan menandakan sudut yang berkenaan. (iv) Mencari beza di antara dua latitud. 9.3 Memahamikonsep (i) Menyatakanlatitud dan longitud kedudukan tempat. sesuatutempat yang diberi. (ii) Menandakan kedudukan sesuatu tempat. (iii) Melakar dan melabel latitud dan longitud sesuatu titik yang diberi. 27 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1 [ 22/7 – 2/8 ] 28 29 HARI RAYA AIDILFITRI [ 8/8 – 9/8 ] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II [ 3/8 – 18/8 ] 30 – 34 : ULANGKAJI[19/8 – 20/9 ] 35 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 36 37 ULANGKAJI 38 CUTI HARI RAYA AIDILADHA [ 12/10 – 20/10 ] 39 – 42 : ULANGKAJI[ 21/10 – 15/11 ] PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 CUTI AKHIR TAHUNDisediakan oleh :Saini Bin BakarSekolah Menengah Kebangsaan Pusa 7

×