Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อุตสาหกรรมเซรามิกส์

60,130 views

Published on

อุตสาหกรรมเซรามิกส์

Published in: Education

อุตสาหกรรมเซรามิกส์

 1. 1. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ความหมายเซรามิกส์<br />- ประเภทของอุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br />- ประโยชน์ของเซรามิกส์<br />
 2. 2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ความหมายเซรามิกส์<br /> “เซรามิกส์” หมายถึงนำสารอนินทรีย์ อโลหะ สารประกอบ จำพวกซิลิเกตออกไซด์ คาร์ไบด์ไนไตรต์ ซัลไฟด์ และบอไรด์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตหรือการหลอมรวมตัวกันที่อุณหภูมิสูง<br />
 3. 3. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br /> อุตสาหกรรมเซรามิกส์ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการนำสารอนินทรีย์พวกดิน หิน แร่ มาใช้เป็นวัตถุดิบ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการใช้ความร้อน<br />
 4. 4. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกส์<br /> 1 . เครื่องปั้นดินผาและเครื่องเคลือบดินเผา<br /> 2. วัตถุทนไฟ เช่นอิฐทนไฟ<br /> 3. แก้ว<br />
 5. 5. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกส์<br /> 4. ซีเมนต์<br /> 5. โลหะเคลือบ เช่นเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ<br /> 6. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขัดหรือตัด เช่น กระดารทราย หินขัด<br />
 6. 6. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกส์<br /> 7. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานอิเล็กโทรนิกส์ เช่น <br /> ฉนวนไฟฟ้าชนิดต่างๆ<br /> 8. ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดพิเศษ เช่นกระดูกเทียม<br />
 7. 7. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br /> 1. การเตรียมวัตถุดิบ<br /> ดินขาว (Al2O3.2SiO2.2H2O) มีสีขาวหรือสี่อ่อน ดินเหนียว มีเนื้อละเอียด มีความแข็งแรงและเหนียวมากกว่าดินขาว ใช้ผสมกับดินขาวสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์<br />
 8. 8. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br /> 2. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทำได้หลายวิธีคือ<br />การปั้น ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่<br />การเทแบบ ใช้กับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก <br />รูปแบบเหมือนกัน และต้องการผลิตเป็นปริมาณมาก ๆ<br />
 9. 9. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br /> 2. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทำได้หลายวิธีคือ<br />การใช้แป้นหมุน ใช้กับภาชนะที่เป็นทรงกลมหรือ<br />ทรงกระบอก<br />การอัดแบบ ใช้สำหรับผลิตกระเบื้องและอิฐ<br />
 10. 10. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br />3. การเผาและการเคลือบ <br /> 3.1 การเผาดิบ เป็นการเผาครั้งแรกโดยค่อยๆ ให้ความร้อน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงรูป<br />ไม่ชำรุด ผลิตภัณฑ์บางชนิด หลังจากเผาดิบแล้วเอาไปใช้ได้เลยเช่น อิฐ กระถาง<br />
 11. 11. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br />3. การเผาและการเคลือบ <br /> 3.2 การเผาเคลือบ เป็นการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและคงทน โดยการเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปเผา<br />
 12. 12. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br />3. การเผาและการเคลือบ <br /> 3.2 การเผาเคลือบ เป็นการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและคงทน โดยการเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปเผา<br />
 13. 13. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />- ขั้นตอนการทำเซรามิกส์<br /> น้ำยาเคลือบ เป็นสารประกอบของซิลิเกตเหมือนกับเนื้อดินปั้น น้ำยาเคลือบชนิดที่ใส่ตะกั่วมีส่วนผสมสำคัญคือ ตะกั่วแดงหรือตะกั่วขาว <br /> ตะกั่วที่ใส่ลงไปมีประโยชน์ช่วยทำให้น้ำยาเคลือบมีจุดหลอมเหลวต่ำหลอมละลายได้ง่าย<br />
 14. 14. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />ประโยชน์ของเซรามิกส์<br /> 1. ทำฉนวนไฟฟ้า<br /> 2. ทำแผ่นวงจรรวม (lC) <br /> 3. ทำแผ่นซิลิกอนเพื่อทำเซลล์สุริยะ<br />
 15. 15. อุตสาหกรรมเซรามิกส์<br />ประโยชน์ของเซรามิกส์<br /> 4. ผลิตตัวถังรถยนต์ให้เบา แข็งแรง ทนสารเคมี<br /> 5. อุตสาหกรรมผลิตและใช้ประโยชน์โซเดียมคลอไรด์<br />

×