Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaikutusten arviointi. Järjestöjen vaikuttavuusvalmentamo

434 views

Published on

Tiivistelmä Sitran, RAY:n, OKM:n, STM:n ja Veikkauksen järjestämän Vaikuttavuusvalmentamon vaikutusten arviointiin keskittyneistä moduuleista.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vaikutusten arviointi. Järjestöjen vaikuttavuusvalmentamo

 1. 1. TIIVISTELMÄ: Järjestöjen Vaikuttavuusvalmentamo 29.-30.10.2016 Saila Tykkyläinen @SailaTy
 2. 2. MODUULI 2 TAVOITE: Kirkastaa yhteiskunnallisten vaikutusten ja vaikutusketjujen analysoinnin lähtökohtia.  Yhteiskunnalliset vaikutukset  Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat  Vaikuttavuusmaiseman ja –polkujen kartoitus Saila Tykkyläinen @SailaTy
 3. 3. Yhteiskunnalliset vaikutukset Teko Muutos KerrannaisvaikutusYksilö Läheiset Vertaisyhteisöt Paikallistalous Viranomaiset Työura Elinajanodote Verokertymä Palvelut Työkyky Koulutustaso Kansanterveys HPI Naapurusto Kohde Koettu terveys Saila Tykkyläinen @SailaTy
 4. 4. Vaikuttavuustavoite Saila Tykkyläinen @SailaTy Vaikuttavuustavoite  Hissipuhe, kiinnostuksen herättäjä ja jaettu tavoite  Kerro se lööpillä!
 5. 5. Vaikutusten arviointi Saila Tykkyläinen @SailaTy Vaikutusten arviointi  Vaikutusten mallinnus on tiekartta kohti vaikuttavuustavoitetta. Miksi ja miten ratkaisusi toimii?  Vaikutusten todentamisella ja mittaamisella tutkitaan mallin pätevyyttä. - Keep it simple and sharp
 6. 6. Vaikutusketju1 - Arvioi vaikutuksia, älä tuotoksia PANOS (input) TUOTOS (output) TULOS (outcome) VAIKUTUS (impact) Resurssit: Hlöt Osaaminen Tilat Välineet Raha Partnerit Määrälliset: Osallistujat Käyttäjät Laadulliset: Aktiivisuus Motivaatio Välittömät muutokset Välilliset muutokset ? ? Pitkäkestoinen muutos - Mitä olisi tapahtunut joka tapauksessa - Muiden osuus - Drop off ? TOIMINTA (action) Saila Tykkyläinen @SailaTy 1 Impact chain, I(A)OOI chain
 7. 7. Työntekijät: 5 opettajaa, opo, liikuntaohjaaja Vertaisryhmä: 5 oppilasta Opettajan aikaa vapautuu opettamiseen Sovellus käyttöön 50 oppilaalle ja 5 opettajalle Tarvittaessa ohjataan sote- palveluihin Oppimisen tuki 15 oppilaalle, yht. 46 tuntia Konseptin vaikutuksesta syrjäytymisriskiin: - 60% pääsee viiden vuoden kuluessa työelämään tai opintoihin joka tapauksessa. -II asteen koulujen panos valmistumiseen. PANOS TUOTOS TULOS VAIKUTUS Ilmapiiri luokassa paranee Yhteistyö: kunnan nuorisotyö liikuntaseurat II asteen opisk. Todennäköisyys II asteen tutkinnon suorittamiseen kasvaa -> syrjäytymisriski pienenee Uusia kaverisuhteita 45 sovelluksen käyttäjää jakaa siellä kokemuksiaan ja kannustaa muita Sosiaalinen oppimissovellus Rahoitus TULOS MITTARIT Oppimistulok- set ja pääsy II asteen kouluun Sovelluksen käytön seuranta Työrauha- indikaattori Esseet vapaa- ajasta Lintsaaminen vähenee 35 oppilaan oppimistulokset paranevat Opettajien työhyvinvointi paranee Oppilaiden myönteisyys lisääntyy e € € Kielteinen vaikutus: Lyhyellä aikavälillä kunnan sote- palveluiden käyttö kasvaa ESIMERKKI: Oppimistulosten parantaminen yläkoulussa Tilat: koulu, nuokkari ja liikuntapaikat 25-30 nuorta pelaa viikoittain yhdessä Uusia nuoria saadaan harrastusten pariin Opiskelumotivaa tio paranee e € € II asteen opiskelijoiden tapaamisia Sosiaaliset taidot paranevat Oppilaan ja opettajan arvio Saila Tykkyläinen @SailaTy Välitön m. Välillinen m.
 8. 8. Sidosryhmänäkökulma mallintamiseen OPPIMIS- KONSEPTI PANOKSET TUOTOKSET TULOKSET VAIKUTUS Oppilaat & Vanhemmat Koulu: Tilat Työntekijät Kunta: Tilat Työntekijät SIB-rahoitus Sovellus Oppimisen tuki Palveluiden käyttö Palveluohjaus Työajan käyttö Työhyvinvointi Opetuksen laatu + Poliisin resurssit - Palveluiden käyttö lisääntyy Op. motivaatio Op. tulokset Sos. suhteet ja taidot Harrastaja- määrät Vapaa-aika II asteen koulutus Elinkaaritulot Tyytyväisyys elämään Tuloksellisuus Sairauspoissaolot Tuottavuus Vähemmän NEET- nuoria Palveluiden käyttö Sakkomaksut Kunnallisverot Säästöt ja tulot Inhimillinen lisäarvo Organisaatio- ja prosessihyödyt Saila Tykkyläinen @SailaTy
 9. 9. Arvioinnin tavoitetaso Kaksi koulukuntaa: 1. Tulosten kartoitus riittävä taso  Painotus subjektiivisesti merkittävässä tiedossa ja osallistuvassa arvioinnissa.  Vertailtavuus kyseenalaista. 2. Oman toiminnan vaikutusten osuus selvitettävissä  Kuinka suuri osa muutoksesta on ansiotasi: mitä olisi tapahtunut joka tapauksessa (deadweight), mikä oli jonkun toisen osuus (attribution), vaikutusten vaimeneminen ajan myötä (drop off).  Objektiivinen vertailtavuus on tavoite. Kokeelliset tutkimusasetelmat tyypillisiä. Saila Tykkyläinen @SailaTy
 10. 10. Vaikutusketju arvioinnin välineenä PANOS TUOTOS TULOS VAIKUTUS Saila Tykkyläinen @SailaTy TAVOITETARVE Kenen tarpeeseen arvioitava konsepti vastaa? Mikä on arviotavan konseptin tavoite? Tulosten ja vaikutusten suhde panoksiin ja toiminnan tavoitteisiin - Arvioinnin ja arvioitavan konseptit tavoitteet kirkkaiksi! Oletukset Oletukset Oletukset VAIKUTTAVUUS
 11. 11. Saila Tykkyläinen @SailaTy TARVE TAVOITE MALLI TIEDON- KERUU ANALYY- SI PÄÄTÖK- SET 1. 2. 3. 4. UUSI TARVE UUSI TAVOITE HIOTTU MALLI Vaikutusten arvioinnin kierre Kohti vaikuttavuustavoitetta
 12. 12. Segmentointi Hyödynsaajien näkökulma  Kuka hyötyy välittömästi ja eniten? Millaisia he ovat; kuinka monta, tausta, lähtötilanne. Minkälaiset tulevaisuudennäkymät heillä on?  Kenen elämään välittömät hyödynsaajat vaikuttavat? Saila Tykkyläinen @SailaTy
 13. 13. Organisaation vaikuttavuus Saila Tykkyläinen @SailaTy
 14. 14. Tunne ympäristösi VAI Saila Tykkyläinen @SailaTy
 15. 15. MODUULI 3 Saila Tykkyläinen @SailaTy TAVOITE: Vakuuttavan, loogisen ja testattavan vaikutusmallin perusteet.  Mallintamisen merkitys  Kaksi näkökulmaa mallintamiseen: vaikutuspuu ja vaikutustarina  Malleista mittareihin
 16. 16. Mallinnus on tärkeää…  Nuku yösi hyvin: toimiihan ratkaisusi?  Kehittämistyö, työntekijöiden motivointi  Tietävätkö muut, että se toimii?  Viestintä, lobbaus ja rahoittajat  Malli on mittareiden perusta Saila Tykkyläinen @SailaTy - Ei järkeviä mittareita ilman hyvää mallia
 17. 17. …mutta kaikkein tärkeintä on aloittaa! Saila Tykkyläinen @SailaTy
 18. 18. RUNKO: PALVELULUPAUS LEHVÄSTÖ: VAIKUTUKSET Yksilötason muutokset Kerrannais- vaikutukset JUURET: MIHIN VAIKUTETTAVA? RAVINTEET: TOIMENPITEET Edellytykset Riskit Vaikutuspuu Saila Tykkyläinen @SailaTy Copyright Saila Tykkyläinen, Antti Honkasalo
 19. 19. RUNKO: PALVELULUPAUS LEHVÄSTÖ: VAIKUTUKSET Yksilötason muutokset Kerrannais- vaikutukset JUURET: MIHIN VAIKUTETTAVA? RAVINTEET: TOIMENPITEET Copyright Saila Tykkyläinen, Antti Honkasalo ESIMERKKI: Nuorten huono-osaisuuden lievittäminen asumisessa Edellytykset Riskit Nuori saa henkilökohtaista tukea ja tuntee kuuluvansa aktiiviseen taloyhteisöön Ammattitaito Nuoren motivaatio Toimeentulo Elämäntavat Luottamus Talouden hallinta paranee Ihmissuhteet Osallistuminen Yhteisön Inklusiivisuus Velkakierre katkeaa Asunnottomuus- riski pienenee Henkinen ja fyysinen terveys kohenee Työkyky paranee Ennenaikainen kuolleisuus pienenee Työ- ja op. valmiudet vahvistuvat Palveluiden käyttö vähenee Kiinnittyminen taloyhteisöön Tulevaisuuden usko kohenee
 20. 20. Kokemuksia puun käytöstä  Hyvä malli syntyy vain kun palvelulupaus on tarkka ja terävä.  Kannattaisiko tehdä vaikutuspuumetsä: puu / hyödynsaaja- tai asiakasryhmä? Tosin ….  Sopii myös taustoitus- ja suunnittelutyön jäsentämiseen.  Laajasta näkymästä on helppo pistää oksasakset viuhumaan ja puristaa puu vaikkapa vaikutusketjuksi. Saila Tykkyläinen @SailaTy
 21. 21. Mittaristo Hyvä mittari...  mittaa sitä mikä on tärkeintä.  mittaa sitä mitä on tarkoitus (validiteetti).  on ymmärrettävä tärkeimpien sidosryhmien näkökulmasta.  perustuu arjessa kertyvään tietoon, jos vain mahdollista.  tuottaa vertailukelpoista tietoa. Hyvä mittaristo…  seuraa ja todentaa matkaa kohti valittua vaikutustavoitetta.  kattaa erilaisia aikajänteitä.  tuottaa tietoa monien sidosryhmien näkökulmista.  sisältää sekä subjektiivisia että objektiivisia mittareita.  auttaa kehittämään toimintaa Saila Tykkyläinen @SailaTy - Mittaa muutosten suuntaa, suuruutta ja kestävyyttä
 22. 22. Saila Tykkyläinen @SailaTy Vaikutustarina Tarinat ja tarinallistaminen kiinteä osa ihmisen identiteetin rakentamista ja sosiaalista maailmaa.  Tarinalla on alku ja loppu  Tarinan tapahtumia yhdistää juoni  Usein tarina henkilöidään Vaikuttavuutta mallinnettaessa ja viestittäessä:  Hallittava ajanjakso tietyn hyödynsaajien arkkityyppiä, ”keskiarvoa”, edustavan ihmisen elämäntarinasta ja – tilanteesta.  Muista taustoittaa! Minkälainen henkilön tausta ja tilanne on.  Tarinan muutoskohtiin kiinnitetään tilasto- / kustannus- / hyötyjä kuvaavaa tietoa.
 23. 23. Saila Tykkyläinen @SailaTy Esimerkki vaikutustarinasta Lähde: Talentia
 24. 24. KIITOS Saila Tykkyläinen @SailaTy

×